Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Вступ до спеціальності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет управління персоналом, соціології та психології

 

            Кафедра управління персоналом та економіки праці

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«10» червня 2019р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Вступ до спеціальності» «Менеджмент соціальної сфери»

 

МОДУЛЬ 2. Професійний тренінг»

 

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

073 «Менеджмент»

освітня програма

«Менеджмент соціальної сфери»

спеціалізація

6У07 «Менеджмент соціальної сфери»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ______________В.М. Петюх                    підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

 

Розробник:

Лопушняк Галина Степанівна, професор, доктор економічних наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці

email: halstep@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, дистанційна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

2

Форма підсумкового контролю —

залік

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

ВСТУП……………………………………………………………………………………

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………...

6

1.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ…………………………………………………

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………………..

 

8

            2.1. Карта навчальної роботи студента

8

 

2.2. Перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення…………………

9

 

2.3. Завдання для виконання індивідуальної роботи…………………………..

10

            2.4. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………

10

            2.5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…

11

            2.6. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………………

12

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………….

13

            3.1. Карта навчальної роботи студента

13

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………

13

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)…….

15

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………..

16

            5.1. Основна література …………………………………………………………

16

            5.2. Додаткова література ……………………………………………………….

16

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент соціальної сфери».

Анотація навчальної дисципліни:

Менеджмент соціальної сфери (Management of social sphere) – це управління організаціями, що відносяться до соціальної сфери (заклади освіти, охорони здоров’я, фізичний і духовний розвиток, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, різного роду волонтерські організації, благодійні фонди тощо), а також управління процесами і людьми як всередині організації так і на рівні держави. Перспективним напрямом менеджменту соціальної сфери є соціальне підприємництво, тобто створення соціального бізнесу.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: вступ до спеціальності (менеджмент соціальної сфери) як навчальна дисципліна є осно-вою для вивчення дисциплін циклу професійної підготовки, а саме: «Менеджмент соціальної сфери», «Управління соціальним розвитком», «Управління соціальними проектами», «Соціальний аудит», «Регулювання соціально-трудових відносин», «Організація праці в соціальній сфері», «Бюджетування в соціальній сфері», «Моти-ваційний менеджмент» та «Менеджмент якості соціальної сфери».

Мета вивчення дисципліни – формування цілісного представлення у студентів знань щодо їх майбутньої професії, розуміння сучасних освітніх тенденцій та особливостей навчання, можливостей саморозвитку та самовдосконалення, а також набуття навиків прийняття обґрунтованих рішень щодо розв’язання економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. Також метою вивчення дисципліни є:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера соціальної сфери;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо університетської освіти в Україні і за кордоном, організації навчального процесу та дозвілля в КНЕУ, майбутньої професії, а також основ економічної науки. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні набути навиків самостійно і ефективно навчатися в економічному університеті з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, вимог Болонського процесу, засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології навчання, набути навиків планування індивідуального розвитку, ознайомитись із правами і обов’язками студентів в університеті та навчитись діяти у відповідності з ними, з’ясувати особливості майбутньої професії та можливості продовження навчання чи працевлаштування.

Предметом дисципліни  є система освітніх інструментів, за допомогою яких студенти зможуть зрозуміти цілісність та послідовність вивчення наук, здобуття майбутніх компетенцій в умовах інтернаціоналізації та глобалізації, в процесі їх професійної підготовки і особистісного становлення студентів в університеті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

особливостей університетської освіти в контексті вимог Європейського простору вищої освіти,  розуміння сучасних освітніх тенденцій та особливостей навчання, можливостей саморозвитку та самовдосконалення,  а також кваліфікаційних вимог менеджера соціальної сфери

 1. Уміння:

демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, застосовувати набуті знання в процесі навчання

 1. Комунікація:

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

демонструвати навички відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Кількість годин

денна форма

дистанційна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

Л*

С*

І*

ПК*

СР*

К*

І*

ПК*

СР*

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Тема 1. Природа та основні проблеми економіки

13

2

2

1

 

8

13

4

 

 

9

Тема 2. Ринок та його рушійні сили

17

2

4

2

 

9

17

4

 

 

13

Тема 3. Ринкове середовище

13

2

2

1

 

8

13

4

 

 

9

Тема 4. Економічна поведінка споживача та виробника

17

2

4

2

 

9

17

4

 

 

13

Тема 5. Роль держави в економічному відтворенні

13

2

2

1

 

8

13

4

 

 

9

Тема 6. Суспільне відтворення: національний та глобальний вимір

17

2

4

2

 

9

17

4

 

 

13

Разом за змістовим модулем 1

90

12

18

9

 

51

90

24

 

 

66

Змістовий модуль 2. ПРОФЕСІЙНИЙ ТРЕНІНГ

Тема 7. Університетська освіта в контексті вимог Європейського освітнього простору вищої освіти

14

2

2

2

 

8

14

4

 

 

10

Тема 8.  Фахова підготовка в КНЕУ: Характеристика спеціальності. Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін

12

2

2

2

 

6

12

2

 

 

10

Тема 9. Академічна доброчесність

8

1

1

-

 

6

8

2

 

 

6

Тема 10. Планування індивідуального розвитку

14

1

1

2

 

10

14

4

 

 

10

Тема 11. Тренінг «Вступ до спеціальності»

8

-

2

-

 

6

12

4

 

 

8

Тренінг – PBL: Презентація та захист індивідуальних робіт (ІР)

4

-

4

-

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

60

6

12

6

 

36

60

16

 

 

44

Усього годин

150

18

30

15

0

87

150

40

 

 

110

 

    * Л – лекції; С – семінарські заняття; К – контактні заняття; І – індивідуальні заняття; СР – самостійна робота,            

 ПК* – підсумковий контроль.

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЬ 2)  ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОФЕСІЙНИЙ ТРЕНІНГ

  

Тема 7.  Університетська освіта в контексті вимог Європейського освітнього простору вищої освіти

 

Європейський освітній простір вищої освіти: історія, тенденції та ключові пріоритети.  Болонський процес: фактори виникнення, стан, перспективи розвитку. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ECTS — European Credit Transfer System). Проблеми і перспективи адаптації вищої освіти України до європейського освітнього простору.

 Типи та правовий статус закладів вищої освіти в Україні. Освітні рівні, ступені, кваліфікації, галузі знань, спеціальності, спеціалізації (освітні програми).

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в системі вітчизняної та європейської освіти.

Тема 8. Фахова підготовка в КНЕУ: Характеристика спеціальності. Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін

 

Інфраструктура ДВНЗ ««Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Бібліотека університету та правила користування її фондами.

Організація навчального процесу в КНЕУ.

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 «менеджмент» (за спеціалізацією «Менеджмент соціальної сфери». Компоненти освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 «менеджмент» (за спеціалізацією «Менеджмент соціальної сфери».

Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін.

 

 

Тема 9. Академічна доброчесність

 

Академічна доброчесність як цінність та конкурентна перевага студентів. Поняття академічної доброчесності. Принципи та загальні норми академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти. Правила цитування та посилання на використані літературні джерела. Основні форми недотримання принципів академічної доброчесності. Різновиди академічного плагіату. Відповідальність за недотримання принципів академічної доброчесності. Кодекс честі студента КНЕУ. Заходи запобігання всім видам академічного плагіату в КНЕУ.

 

 

Тема 10. Планування індивідуального розвитку

 

Роль менеджера соціальної сфери у розвитку національної економіки.

Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи. Культурно-масова та спортивна робота.

Основи тайм- менеджменту та організації власного часу. Планування студентом самостійної навчальної діяльності. Основні щаблі кар’єри менеджера соціальної сфери.

 

 

Тема 11. Тренінг «Вступ до спеціальності»

 

Формування у студентів навичок безконфліктного спілкування. Кейси щодо вирішення проблемних питань менеджерами соціальної сфери (в розрізі посад, які вони можуть обіймати).

 

 

 

2. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Лекція 1. (тема7) Університетська освіта в контексті вимог Європейського освітнього простору вищої освіти

 

 1. Предмет, мета і завдання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності».
 2. Європейський освітній простір вищої освіти: історія, тенденції та ключові пріоритети.
 3. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ECTS — European Credit Transfer System)
 4. Освітні рівні, ступені, кваліфікації, галузі знань, спеціальності, спеціалізації (освітні програми).

 

                                                                

Лекція 2. (Тема 8.) Фахова підготовка в КНЕУ: Характеристика спеціальності. Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін.

 

 1. Інфраструктура ДВНЗ ««Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 2. Організація навчального процесу в КНЕУ.
 3. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 «менеджмент» (за спеціалізацією «Менеджмент соціальної сфери».
 4. Компоненти освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 «менеджмент» (за спеціалізацією «Менеджмент соціальної сфери».

 

 

Лекція 3. (Теми 9 та 10). Академічна доброчесність. Планування індивідуального розвитку

 

 1. Поняття академічної доброчесності. Принципи та загальні норми академічної доброчесності.
 2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти.
 3. Основні форми недотримання принципів академічної доброчесності. Відповідальність за недотримання принципів академічної доброчесності.
 4. Основи тайм- менеджменту та організації власного часу. Планування студентом самостійної навчальної діяльності.
 5. Основні щаблі кар’єри менеджера соціальної сфери.

 

 

 

        3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Вступ до спеціальності»

 (Модуль 2. «Професійний тренінг»)

для студентів освітньої програми / спеціалізації

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ»,

денна форма навчання

Таблиця 4

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

1

2

3

1

Семінарське заняття 1.
Університетська освіта в контексті вимог Європейського освітнього простору вищої освіти

4

2

Семінарське заняття 2.
Фахова підготовка в КНЕУ: Характеристика спеціальності. Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін

4

Продовження табл 4

1

2

3

3

Практичне заняття 3.

Академічна доброчесність. Планування індивідуального розвитку

4

4

Практичне заняття 4.

Тренінг «Вступ до спеціальності». Кейси та ситуаційні вправи щодо вирішення проблемних питань менеджерами соціальної сфери (в розрізі посад, які вони можуть обіймати).

4

5

Практичне заняття 5.

Тренінг «Вступ до спеціальності». Презентація та захист індивідуальних робіт.

4

6

Практичне заняття 6.

Тренінг «Вступ до спеціальності». Презентація та захист індивідуальних робіт.

4

15

Контрольна (модульна) робота

14

Усього балів за роботу на заняттях:

38

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Індивідуальне завдання та його презентація на заняттях

12

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

12

РАЗОМ БАЛІВ:

 

50

 

 

 

3.2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

 

Питання для самостійного опрацювання до теми 7.

 

1.Типи та правовий статус закладів вищої освіти в Україні.

2. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в системі вітчизняної та європейської освіти

Питання для самостійного опрацювання до теми 8.

 

1. Бібліотека університету та правила користування її фондами.

2. Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін.

 

Питання для самостійного вивчення до теми 9.

 

 1. Академічна доброчесність як цінність та конкурентна перевага студентів.
 2. Правила цитування та посилання на використані літературні джерела.
 3. Різновиди академічного плагіату.

4. Кодекс честі студента КНЕУ. Заходи запобігання всім видам академічного плагіату в КНЕУ.

 

Питання для самостійного вивчення до теми 10.

 

1. Роль менеджера соціальної сфери у розвитку національної економіки.

2. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи.

3. Культурно-масова та спортивна робота.

3.3. Завдання для виконання індивідуальної роботи

 

Завдання 1. Підготувати презентацію за однією із тем із переліку питань для самостійного вивчення або з переліку поданого нижче (завдання виконувати в команді по два студенти).

Перелік тем.

1.Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у провідних країнах світу (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Японія) та в Україні (вибрати одну країну).

2. Основні проблеми розвитку вищої освіти в Україні та шляхи їх вирішення.

3. Співпраця університетів та бізнесових структур як основний напрям підвищення якості вищої освіти.

4. Критерії якості вищої освіти (Ваше бачення).

 

Завдання 2. Підготувати реферат на тему «Навчання в КНЕУ та майбутнє після його завершення: мої очікування та плани».

 

 

 

3.4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме на денній формі навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольної (модульної) роботи;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • підготовка та презентація індивідуальної роботи;
 • активна участь студента на заняттях під час обговорення дискусійних питань
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою;

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Максимальна кількість балів за активність на практичних заняттях для студентів денної  форми навчання – 26 балів.

Відповідно до зазначених критеріїв залікові оцінки за роботу на семінарських (практичних) заняттях для студентів денної форми навчання диференціюються за шкалою, наведеною в табл. 5.

Таблиця 5

Шкала оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів, враховуючи додатковий 1 бал за активність

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3,0

2

0

 

Критерії диференціації оцінок роботи на семінарських (практичних) заняттях:

 • правильність і вичерпність відповідей на теоретичні питання;
 • знання понятійного апарату і літературних джерел;
 • уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ;
 • якість, повнота, самостійність виконаних практичних завдань (задач);
 • самостійність суджень і висновків під час відповідей;
 • активність участі в обговоренні дискусійних питань, роботи в малих групах, під час презентації матеріалів іншими студентами;
 • вміння презентувати матеріал;
 • уважність під час виступів інших студентів та розв’язання ними практичних завдань (задач).

Бали за роботу на заняттях викладач виставляє у свій журнал та до системи електронного обліку поточної успішності студентів.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за модульні роботи та виконання індивідуальних завдань.

 

 

 

3.5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Вимоги до виконання Завдання 1.

Виконуючи завдання 1 студенти мають опрацювати теоретичний та аналітичний матеріал і подати його у вигляді презентації за такою структурою:

 1. Актуальність обраної тематики.
 2. Теоретична частина (основні аспекти)
 3. Аналітична частина (аналіз або оцінка сучасного стану за обраною темою)
 4. Визначення проблем та причин їх виникнення
 5. Висновки та пропозиції щодо вирішення визначених проблем.

Завдання студенти виконують в парі по 2, тобто 2 студенти готують одну презентацію на одну тему.

Підготовлену презентацію обидва студенти презентують на парі.

Вимоги до виконання Завдання 2. Кожен студент виконує індивідуально у довільній формі. (реферат, презентація, твір тощо)  і здає до початку сесії у письмовому вигляді.

 

 

 

3.6. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання складає 12 балів.

Граничний термін подання робіт з виконаними індивідуальними завданнями на кафедру управління персоналом та економіки праці – за 2 тижні до останнього практичного заняття за розкладом. Роботи, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються.

Одержані кафедрою завдання студентів оцінюються викладачем у семиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі або під час практичних занять.

Критерії оцінювання захисту індивідуальних завдань (табл.6)

Таблиця 6

Критерії оцінювання

Кількість балів

— підтверджено самостійність опрацювання інформації та проведення аналітичних досліджень, продемонстровано широку економічну ерудицію, наявність авторського бачення наявних проблем та подано авторські пропозиції щодо їх вирішення, представлено якісну презентацію

12

 • підтверджено самостійність опрацювання інформації, проте відсутнє чітке авторське бачення наявних проблем, студент не повною мірою здатен сформувати висновки з проведеного аналізу, представлено якісну презентацію

8

 • підтверджено самостійність опрацювання інформації, проте відсутнє чітке авторське бачення наявних проблем, студент не повною мірою здатен сформувати висновки з проведеного аналізу (презентація неякісна)

6

— підтверджено самостійність опрацювання інформації, проте студент показує слабку орієнтацію у визначених результатах дослідження, не здатен сформувати висновки (наявна презентація результатів роботи)

4

— підтверджено самостійність опрацювання інформації, проте студент показує слабку орієнтацію у визначених результатах дослідження, не здатен сформувати висновки (відсутня презентація результатів роботи)

2

 

Студенти денної форми навчання виконують контрольне (модульне) завдання. При виконанні контрольного (модульного) завдання оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навики, яких набули студенти після опанування науки. Контрольна (модульна) робота проводиться, як правило, у формі тестів. Проте може містити теоретичні питання та практичні завдання (ситуаційні вправи, кейси).

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання контрольного (модульного) завдання складає 14 балів.

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» (МОДУЛЬ «, ПРОФЕСІЙНИЙ ТРЕНІНГ)

для студентів освітньої програми / спеціалізації

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ»,

Дистанційна форма навчання

Таблиця 7

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

1

Заняття в дистанційному режимі за темами 7-9.

Тема 7. Університетська освіта в контексті вимог Європейського освітнього простору вищої освіти.

Тема 8. Фахова підготовка в КНЕУ: Характеристика спеціальності. Компетентнісний підхід у викладанні дисциплін.

Тема 9. Академічна доброчесність

(Виконання завдання 1 відповідно до методичних рекомендацій для дистанційної форми навчання)

20

2

Заняття в дистанційному режимі за темами 10 - 11.

Тема 10 – 11. Планування індивідуального розвитку. Кейси щодо вирішення проблемних питань менеджерами соціальної сфери

(Виконання завдання 2 відповідно до методичних рекомендацій для дистанційної форми навчання)

20

12

Контрольна (модульна) робота (тести)

10

Усього балів за поточну роботу за модулем 2:

50

РАЗОМ БАЛІВ (модуль 1 + модуль 2):

100

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь письмово представити певний матеріал (презентація).

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: активність роботи на контактних заняттях; виконання завдань для самостійного опрацювання; виконання контрольного (модульного) завдання.

Максимальна кількість балів за активність роботи на заняттях в дистанційному режимі для студентів дистанційної форми навчання – 40 балів. Розподіл балів наведено в карті самостійної роботи (табл. 4).

Критерії диференціації оцінок роботи на контактних заняттях:

 • правильність і вичерпність відповідей на теоретичні питання;
 • знання понятійного апарату і літературних джерел;
 • уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ;
 • якість, повнота, самостійність виконаних практичних завдань (задач);
 • самостійність суджень і висновків під час відповідей;
 • активність участі в обговоренні дискусійних питань, роботи в малих групах, під час презентації матеріалів іншими студентами;
 • вміння презентувати матеріал;

Бали за роботу на заняттях викладач виставляє у свій журнал та до системи електронного обліку поточної успішності студентів.

Кількість балів, одержаних студентами на кожному занятті в дистанційному режимі, додається і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за модульні роботи та виконання завдань для самостійної роботи.

Студенти дистанційної форми навчання виконують одну контрольну (модульну) роботу. При виконанні контрольних (модульних) завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на тестові завдання (1 тест – 1 бал).

Максимальна кількість балів, яку може одержати студент за виконання контрольної модульної роботи складає 10 балів.

Перелік індивідуальних завдань для студентів дистанційної форми навчання подано у карті самостійної роботи (табл.4). Критерії оцінювання індивідуальних завдань наведено в табл. 5. Сумарний бал за виконання індивідуальних завдань для студентів дистанційної форми навчання дорівнює – 40 балів.

Таблиця 5

Шкала оцінювання виконання завдань самостійної роботи, балів

Можлива максимальна оцінка виконання одного завдання

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

20

20

15

10

0

 

Граничний термін подання робіт з виконаними індивідуальними завданнями наведений у системі Moodle, в якій студенти дистанційної форми будуть працювати. Роботи, що надійдуть пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються.

Одержані викладачем завдання студентів оцінюються викладачем у семиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у електронному журналі або викладача під час щотижневої консультації на кафедрі.

Загальна сума балів за поточний контроль складається із балів за всіма видами робіт, передбаченими картою самостійної роботи студента (див. табл. 4).

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного контролю, яка фіксується в заліковій відомості.

Студенти, які за сумарним результатом поточного контролю набрали від 21 до 59 балів (включно) (за двома модулями зазначеної дисципліни), після належної підготовки мають право повторно пройти курс.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 59 балів (включно), вважається таким, що має академічну заборгованість.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання (за двома модулями) в 4-х бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Оцінка за 4-х баловою шкалою оцінювання та за шкалою ECTS виставляється у відомості обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-баловою шкалою.

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою на основі результатів поточного контролю знань за модулями 1 та 2 (50 балів – модуль 1, 50 балів – модуль 2).

Результати поточного контролю за модулем 2 оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю за двома модулями від 0 до 59 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. За модулем 2 студент має набрати не менше 30 балів. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 0 до 60 балів (включно).

Підсумкова оцінка є сумою балів, набраних за всіма видами роботи, передбаченої робочою програмою.

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Менеджмент соціальної сфери»
 2. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.
 3. Студентський порадник. – К.: КНЕУ, 2018. URL : https://drive.google.com/file/d/1arPxdoLQ0vAceXPzbqvi2RcTGj1qbU8L/view

 

 1. Додаткова література
 1. «Положення «Про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту», ухвалене Вченою радою КНЕУ 22.12.2005 р. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=p_id(4506)/
 2. Аніловська Г. Я. Університетська освіта : навч. посібник / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич ; М-во внутрішніх справ України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. - Львів : Магнолія-2006. - 370 с. - (Вища освіта в Україні).
 3. Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : наук.- метод. посібник / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; [наук. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. - К. : НБУВ, 2007. - 116 с.
 4. Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого пользователя : науч.-практ. пособие / [В. И. Верзилов, Н. Е. Куренкова, О. Н. Жлобинская и др. ; сост. Л. В. Новинская ; под общ. ред. Б. Р. Логинова]. - М. : Либерея-Бибинформ, 2011. - 192 с. - (Библиотекарь и время. XXI век : 100 вып. / отв. ред. О. Р. Бородин).
 5. Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечен¬ня якості в українській вищій школі: практ. посіб. / За ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. – Львів: Видавництво «Компанія "Ману¬скрипт», 2014. – 168 с.
 6. Глосарій Європейського простору вищої освіти/ Авт.-уклад.: І.І.Бабин, В.А. Ликова, І.Г. Павлова, М.В.Яковлєва/ За заг. ред. д-ра псих.наук, проф., акад. НАПН України О.Я Чебикіна. – Одеса: Видавець М.П.Черкасов, 2011. – 212 с.
 7. Довідник користувача Європейської кредитно-трансверної системи (ЄКТС) / За ред. І.І.Бабина. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 128 с.
 8. Економіка добробуту : навч. посібник / [О. О. Бєляєв (кер. авт. кол.)б О. М. Комяков, В. І. Кириленко та ін.]. - К. : КНЕУ, 2012. - 460 с.
 9. Енциклопедія освіти/ Академія пед.наук України, головний ред. Кремень В.Г. – К. – Юрінком Інтер, 2008 – 1040 с.
 10. Земсков А. И. Электронная информация и электронные ресурсы. Публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг ; [под ред. Л. А. Казаченковой]. - М. : ФАИР, 2007. - 528 с.
 11. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2014. – 572 с.
 12. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР  на 2017-2019 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», (26.04.2017 р) URL : https://kneu.edu.ua/ua/University_en/samovryaduv/trade_union/collect_dogovir/
 13. Корисне від Інституту вищої освіти (стипендії та гранти) URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/korisne/
 14. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 331 с. - (Вища освіта XXI століття).
 15. Лопушняк Г.С., Рибчанська Х.В.. Вища школа України: державне регулювання та перспективи розвитку: монографія. Львів: ТзОВ «Простір-М», 2018. 266 с.
 16. Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2006. - 113 с.
 17. Положення «Про включене навчання студентів», що ухвалене вченою радою 26.09.2013 р., URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=p_id(4492)/
 18. Положення «Про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи» : наказ КНЕУ від 24.02.2010 року №121, URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=3/
 19. Положення «Про організацію освітнього процесу» (нова редакція) : наказ КНЕУ № 537 від 30.06.2017 р. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=1/
 20. Положення «Про організацію практики студентів у КНЕУ», ухваленого Вченою радою 30.10.2003 р., URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=p_id(4502)/
 21. Положення «Про організацію ректорського контролю якості знань студентів», що ухвалене Вченою радою 21.06.2012 р., URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=p_id(4503)/
 22. Положення «Про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів», ухваленого Вченою радою 20.12.2012 р., URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=p_id(4504)/
 23. Положення про запобігання академічному плагіату в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» : Наказ КНЕУ № 13 від 16 січня 2017р. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/nm_nauk_rob&act=p_id(6774)/
 24. Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання : наказ КНЕУ №503 від 29.06.2016 р. (зміни та доповнення: наказ КНЕУ № 892 від 27.11.2017 р. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=1/
 25. Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами: Наказ КНЕУ № 531 від 26.06.2017 р. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=1/
 26. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання  (нова редакція): наказ КНЕУ № 538 від 30.06.2017 р. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=1/
 27. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів : Введено в дію наказом від 31.05.2017 р. № 430 (зміни та доповнення внесені Ухвалою Вченої ради університету  від 26.10.2017р. та введені в дію наказом ректора від 31.10.2017 р. №  823 та Ухвалою Вченої університету від 29.03.2018 року та   введені в дію наказом ректора № 266 від 03.04.2018 року) URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=1/
 28. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція) : наказ КНЕУ № 359 від 26.04.2018 р. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=1/
 29. Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами КНЕУ за результатами підсумкового контролю: наказ КНЕУ № 555 від 06.07.2017 р. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=1/
 30. Правила призначення та виплати академічних стипендій у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». URL : https://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/ng_d/
 31. Правила призначення та виплати соціальних стипендій у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». URL : https://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/ng_d/
 32. Програма інноваційного розвитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на 2016-2018 роки URL : https://kneu.edu.ua/userfiles/norm_doc/Programa_D196nnovacD196jnogo_rozvitku_2016_kD196nc__.pdf
 33. Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. [чинний] URL :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page.
 34. Свістельник І. Інформаційна культура студента : навч. посібник / І. Свістельник. - К. : Кондор, 2012. - 180 с.
 35. Службова записка від 20.02.2018 р. Про створення загальноуніверситетського каталогу пакетів вибіркових дисциплін. URL : http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob&act=&page=1/
 36. Статут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від  31.08.2017 р. URL : https://kneu.edu.ua/userfiles/norm_doc/statut2017.pdf
 37. Тимчик Г. С. Університетська освіта та юридична деонтологія : навч. посібник / Г. С. Тимчик, О. М. Котикова ; за заг. ред. Ф. П. Шульженка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 210 с.
 38. Товканець Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - К. : Кондор, 2011. - 185 с.
 39. Університетська освіта: (вступ до фаху): навч. посібник / Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 350 с. - (Вища освіта в Україні).
 40. Чинні навчальні плани ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 41. Шевченко І. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці  : посібник / І. Шевченко, С. Бойцова ; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інфор.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - К. : Самміт-Книга, 2010. - 68 с.
 42. Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] / Т. О. Ярошенко. - К. : Знання, 2010. - 215 с.

 

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Вступ до спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент соціальної сфери)  – Лопушняк Г.С.. – HRPM180U_DIST,  [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle для студентів спеціалізації «Менеджмент соціальної сфери». К.: КНЕУ, 2018. URL : http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=966
 2. Офіційний сайт КНЕУ. URL : https://kneu.edu.ua/
 3. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки URL : https://mon.gov.ua/ua
 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL :  http//www.ukrstat.gov.ua.

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях