Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ  «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ» 

ДИСЦИПЛІНИ  «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

01 «Освіта. Педагогіка»

05 «Соціальні та поведінкові науки»

07 «Управління та адміністрування»

12 «Інформаційні технології»

24 «Сфера обслуговування»

29 «Міжнародні економічні відносини»

28 «Публічне управління та адміністрування»

 

спеціальність

015 «Професійна освіта (Економіка)»

051 «Економіка»

052 «Політологія»

053 «Психологія»

054 «Соціологія»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

122 «Комп’ютерні науки»

124 «Системний аналіз»

125 «Кібербезпека»

242 «Туризм»

292 «Міжнародні економічні відносини»

281 «Публічне управління та адміністрування»

 

тип дисципліни

обов’язкова

 

Начальник навчально-

методичного відділу

 

_____________Т.В. Гуть

             ПОГОДЖЕНО:

 

 

Завідувач кафедри ____В.І.Кириленко

 

 

 

 

             ПОГОДЖЕНО:

 

 

Завідувач кафедри ____В.І.Кириленко

 

 

 

 

Київ 2019

 

 

 

Розробники:  к.е.н., доцент Ткаченко Олена Вадимівна

                      к.е.н., доцент Кулага Ірина Володимирівна

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

3

Форма підсумкового контролю —

Залік

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О.В. Ткаченко, 2018

    І.В. Кулага, 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………...4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ ЗА ТЕМАМИ ………………..……5

Тема 1. Природа та основні проблеми економіки…………………………….….5

Тема 2. Ринок та його рушійні сили……………………………………………….5

Тема 3. Економічна поведінка споживача та виробника…………………………5

Тема 4. Ринкове середовище………………………………………………..……5

Тема 5. Роль держави в економічному відтворенні…………………………..…..5

Тема 6. Суспільне відтворення: національний та глобальний вимір………..…..5

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………..6

2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………6

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………6

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………..9

3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………9

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………9

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………12

4.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………..12

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………..12

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……………………………………………………………………….15

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…..15

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………...15

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………….16

6.1.   Основна література …………………………………………….…………..16

6.2.   Додаткова література …………………………………………….………...16

6.3.   Дистанційні курси та інформаційні ресурси …………………….………..17

 

МОДУЛЬ «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ»

ВСТУП

Начальний модуль «Основи економічної науки» є невід’ємною частиною навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» і однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань: 01 «Освіта. Педагогіка», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні економічні відносини», 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальностей: 015 «Професійна освіта (Економіка)», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Анотація навчального модуля

Мета навчального модуля - набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

 

Завдання (навчальні цілі) модуля: вивчення загальних основ економічного життя суспільства, закономірностей становлення та розвитку економічної системи і діалектики взаємозв’язку її структурних елементів.

 

Предметом дисципліни є сукупність відносин,  що виникають у сфері економічної діяльності.

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Природа та основні проблеми економіки

Економіка як соціальна наука та її еволюція. Потреби, блага та ресурси у системі господарської діяльності суспільства. Позитивні та нормативні судження. Основні проблеми економіки. Обмеженість економічних ресурсів. Межа виробничих можливостей. Основні методологічні підходи до аналізу основних економічних проблем. Економічна система. Вирішення економічних проблем в різних типах економічних систем.

Тема 2. Ринок та його рушійні сили

Природа ринку та його еволюція. Функції ринку. Суб’єкти ринку, моделі їх взаємодії. Спеціалізація та поділ праці. Гроші та їх роль в економіці. Види та типи грошей. Грошовий обіг. Конкуренція та її функції. Моделі ринкових структур.

Тема 3. Економічна поведінка споживача та виробника

Попит. Закон попиту. Чинники попиту. Пропозиція. Закон пропозиції. Чинники пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції. Суть та класифікація витрат виробництва. Ринкова рівновага. Ціна та ціновий механізм.

Тема 4. Ринкове середовище

Інституціональне середовище ринку. Власність та економічна влада.. Конкурентне середовище та політика його захисту. Види ринків. Ринкова інфраструктура. Ризикованість та середовище невизначеності. Асиметричність інформації. Ринкова сила та провали ринку. Політика вирішення провалів ринку.

Тема 5. Роль держави в економічному відтворенні

Необхідність державного втручання в економіку: можливості та межі. Місце держави в моделі кругообігу товарів, ресурсів, грошей. Економічні функції держави. Методи та інструменти державного регулювання економіки. Макроекономічні цілі та політики.

Тема 6. Суспільне відтворення: національний та глобальний вимір

Суспільне відтворення та його типи. Основні макроекономічні пропорції суспільного відтворення. Економічне зростання та його основні показники. Зміст та загальні риси економічного циклу. Фази економічного циклу. Доходи населення та їх джерела. Нерівність доходів. Соціальна справедливість. Інфляція: суть, види, наслідки. Зайнятість та безробіття. Економічні відносини в системі світового господарства. Інтернаціоналізація та глобалізація господарських процесів.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1

Природа та основні проблеми економіки

5

2

Семінарське заняття 2

Ринок та його рушійні сили

5

3

Семінарське заняття 3

Ринкове середовище

5

4

Семінарське заняття 4

Економічна поведінка споживача

5

5

Семінарське заняття 5

Економічна поведінка виробника

5

6

Семінарське заняття 6

Роль держави в економічному відтворенні

5

7

Семінарське заняття 7

Суспільне відтворення: національний вимір

5

8

Семінарське заняття 8

Суспільне відтворення: глобальний вимір

5

9

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Усього балів за роботу на заняттях:

45

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Есе, аналітичний огляд наукових публікацій (презентовані на семінарах або ІКР), завдання з робочого зошиту (по тематиці змістовного модуля 1)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

5

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

 2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є програмний матеріал навчального модуля, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація). Модульний контроль здійснюється 1 раз за відповідними темами дисципліни і оцінюється від 0 до 5 балів. Завершується дисципліна заліком, загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Виконання завдань та відповідь на семінарських (контактних, дистанційних) заняттях

8 х 5 балів =
40 балів

Виконання завдань для самостійної роботи (есе,  аналітичний огляд наукових публікацій, презентованих на семінарах або ІКР, завдань з робочого зошита тощо)

5 балів

Виконання модульної контрольної роботи

5  балів

Всього

50

 

 

Шкала оцінювання завдань поточного контролю

Види завдань

Максимальна кількість балів

Оцінка 4-х бальною шкалою

Оцінки за 100-бальною шкалою

Загальна сума залікових балів за виконане завдання

1

2

3

4

5

Виконання завдань та відповідь на семінарських (контактних, дистанційних) заняттях  (максимально 5 балів)

40

 

5

4

3

0

5

4

3

0

Обчислює викладач

Виконання завдань для самостійної роботи (есе,  аналітичний огляд наукових публікацій, презентованих на семінарах або ІКР, завдання з робочого зошита).

5

 

5

4

3

0

 

5

4

3

0

 

 

Обчислює викладач

 

 

 

Виконання модульної контрольної роботи

5

 

5

4

3

0

5

4

3

0

Обчислює викладач

 

Всього

50 балів

Оцінки за всі види поточної успішності фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку. Одержані студентами оцінки за 100-бальною шкалою (кол. 4) є підставою для підрахування залікових балів. На останньому семінарському занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомості обліку поточної та підсумкової успішності.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою  ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

89-80

4 (добре)

С

70-79

D

69-66

3 (задовільно)

Е

65-60

FX

59-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення науки

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1

Природа та основні проблеми економіки

5

2

Контактне заняття 2

Ринок та його рушійні сили. Ринкове середовище

5

3

Контактне заняття 3

Економічна поведінка споживача та виробника. Роль держави в економічному відтворенні.

5

4

Контактне заняття 4

Суспільне відтворення: національний та глобальний вимір

5

5

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Есе, аналітичний огляд наукових публікацій (на вибір)

5

2. Завдання з робочого зошиту

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

25

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

 

 3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є програмний матеріал навчального модуля, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація). Модульний контроль здійснюється 1 раз за відповідними темами дисципліни і оцінюється від 0 до 5 балів. Завершується дисципліна заліком, загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

 

 

 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів

та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Заочна
форма навчання

 

Виконання завдань та відповідь на семінарських (контактних, дистанційних) заняттях

4 х 5 балів =
20 балів

 

Виконання завдань для самостійної роботи (есе,  аналітичний огляд наукових публікацій, презентованих на семінарах або ІКР, завдань з робочого зошита тощо)

25 балів

 

Виконання модульної контрольної роботи

5  балів

 

Всього

50

 

 

Шкала оцінювання завдань поточного контролю

Види завдань

Максимальна кількість балів

Оцінка 4-х бальною шкалою

Оцінки за 100-бальною шкалою

Загальна сума залікових балів за виконане завдання

1

2

3

4

5

Виконання завдань та відповідь на семінарських (контактних, дистанційних) заняттях  (максимально 5 балів)

40

 

5

4

3

0

5

4

3

0

Обчислює викладач

Виконання завдань для самостійної роботи (есе,  аналітичний огляд наукових публікацій, презентованих на семінарах або ІКР, завданя з робочого зошита).

5

 

5

4

3

0

 

5

4

3

0

 

 

Обчислює викладач

 

 

 

Виконання модульної контрольної роботи

5

 

5

4

3

0

5

4

3

0

Обчислює викладач

 

Всього

50 балів

 

Оцінки за всі види поточної успішності фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку. Одержані студентами оцінки за 100-бальною шкалою (кол. 4) є підставою для підрахування залікових балів. На останньому семінарському занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомості обліку поточної та підсумкової успішності.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою  ECTS здійснюється в такому порядку:

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

89-80

4 (добре)

С

70-79

D

69-66

3 (задовільно)

Е

65-60

FX

59-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення науки

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. Карта навчальної роботи студента

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Дистанційне заняття 1

Природа та основні проблеми економіки

5

2

Дистанційне заняття 2

Ринок та його рушійні сили

5

3

Дистанційне заняття 3

Ринкове середовище

5

4

Дистанційне заняття 4

Економічна поведінка споживача та виробника

5

5

Дистанційне заняття 5

Роль держави в економічному відтворенні

5

6

Дистанційне заняття 6

Суспільне відтворення: національний та глобальний вимір

5

7

Дистанційна контрольна (модульна) робота № 1

5

Усього балів за роботу на заняттях:

35

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Есе, аналітичний огляд наукових публікацій (на вибір)

5

2. Завдання з робочого зошиту (в дистанційному режимі)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

15

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

 4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є програмний матеріал навчального модуля, засвоєння якого відповідно перевіряється під час дистанційного контролю. Завданням дистанційного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу. Модульний контроль здійснюється дистанційно 1 раз зо відповідними темами дисципліни і оцінюється від 0 до 5 балів. Завершується дисципліна заліком, загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

 

 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів

та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Дистанційна
форма навчання

 

Виконання завдань та відповідь на семінарських (контактних, дистанційних) заняттях

6 х 5 балів =
30 балів

 

Виконання завдань для самостійної роботи (есе, аналітичний огляд наукових публікацій,  завдання з робочого зошита тощо)

15 балів

 

Виконання модульної контрольної роботи

5  балів

 

Всього

50

 

 

Шкала оцінювання завдань поточного контролю

Види завдань

Максимальна кількість балів

Оцінка 4-х бальною шкалою

Оцінки за 100-бальною шкалою

Загальна сума залікових балів за виконане завдання

1

2

3

4

5

Виконання завдань та відповідь на семінарських (контактних, дистанційних) заняттях  (максимально 5 балів)

40

 

5

4

3

0

5

4

3

0

Обчислює викладач

Виконання завдань для самостійної роботи (есе,  аналітичний огляд наукових публікацій, презентованих на семінарах або ІКР, завдань з робочого зошита).

5

 

5

4

3

0

 

5

4

3

0

 

 

Обчислює викладач

 

 

 

Виконання модульної контрольної роботи

5

 

5

4

3

0

5

4

3

0

Обчислює викладач

 

Всього

50 балів

 

Оцінки за всі види поточної успішності фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку. Одержані студентами оцінки за 100-бальною шкалою (кол. 4) є підставою для підрахування залікових балів. На останньому семінарському занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомості обліку поточної та підсумкової успішності.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою  ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

89-80

4 (добре)

С

70-79

D

69-66

3 (задовільно)

Е

65-60

FX

59-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення науки

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання завдань для самостійної роботи (есе, аналітичний огляд наукових публікацій, завдань з робочого зошита) здійснюється студентами на вибір та презентується на семінарах або під час ІКР або здійснюється в дтстанційному режимі (для студентів дистанційної форми навчання).

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань;  підготовка есе; наукових доповідей, конспектів навчальних чи наукових текстів, виконання завдань з робочого зошита або дистанційних завдань (для студентів дистанційної форми навчання). Кожне виконане завдання оцінюється максимально 5 балів за шкалою, де:  5 балів відповідають рівню “відмінно”, 4 бали — рівню “добре”, 3 бали — рівню “задовільно”, 0 балів — рівню “незадовільно”.

 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

4.1. Основна література

 1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.
 2. Основи економічної науки. Практикум: навч. посіб. / Г.Ю.Кириллова, І.В. Кулага, О.В. Ткаченко. – К.: КНЕУ, 2014. – 285с.
 3. Основи економічної науки: структурно-логічні схеми [Електронний ресурс]: навч. посіб. / за ред. О.О. Бєляєва, А.В. Кудінової. – К.: КНЕУ, 2014. – 372 с.
 4. Самуэльсон П. Економіка: Підручник.  – Львів: «Світ», 1993. – 495 с.
 5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика: в 2-х т., пер. с англ.. – М.:Республика, 1992.

 

4.2. Додаткова література

 1. Ажнюк М.О., Передрій О.С. Основи економічної теорії: Навч. Посібник – К.: Знання, 2008. – 368 с.
 2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 328с.
 3. Бєляєв.О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М.. Система економічних законів і категорій: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2005.
 4. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч.посібник. – 2-ге вид. – К.:Знання, 2008. – 263 с.
 5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник –  К.: Вища школа, 2007. – 503 с.
 6. Економічна теорія: політекономія: практикум:  Навч.посібник / за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006.
 7. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / за ред. В.Д. Базилевіча. – 2-ге вид. – К.:Знання, 2013. – 494 с
 8. Економіка добробуту : навч. посібник / [О. О. Бєляєв (кер. авт. кол.) О. М. Комяков, В. І. Кириленко та ін.]. - К. : КНЕУ, 2012. - 460 с.
 9. Зайцев Ю.К.  Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю.К.Зайцев, В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 10. Історія економічних учень:  Підручник: У 2 ч. – Ч.1 / За ред. В.Д. Базилевіча. – 2-ге вид. – К.:Знання, 2005. – 567 с.
 11. Основи економічних знань: баз. підруч. для студентів вищ. нееконом. напрямів підгот. / кол. авторів; за ред. А. Ф. Павленко, В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. - Харків: Фоліо, 2014.- 762 с.
 12. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. – М.: МГП АЛГОН ВНИИСН, 1992.
 13. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ.  – К.: «Артек», 2000. – 640с.
 14.  Соціальна політична економія [Электронный ресурс] : навч. посіб. / О. О. Бєляєв [та ін.] ; за ред. О. О. Бєляєва ; за ред. В. І. Кириленка. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2014. - 187,[1] с.

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» http// kneu.edu.ua