Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Вступ у фармацію

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

КАФЕДРА АПТЕЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Вступ у фармацію»

для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання

 

Перелік запитань для контролю знань та практичні завдання до контрольної роботи затверджено на засіданні Циклової методичної комісії з фармацевтичних дисциплін, Протокол №2 від 3 жовтня 2016 року.

Підготували:

Косяченко К.Л., д.фарм.н.

Гала Л.О., к.фарм.н., доц.

Полова Ж.М., к.фарм.н., доц.

Негода Т.С., к.фарм.н., доц.

Костюк І.А., ас.

 

         Контрольна робота з дисципліни «Вступ у фармацію» складається з двох частин – запитань для контролю знань та практичних завдань. Студент виконує контрольну роботу і представляє її на кафедру за графіком деканату.

Відповіді на запитання для контролю знань та практичні завдання друкуються на комп’ютері або записуються в учнівському зошиті, на титульній сторінці якого вказується:

ВСТУП У ФАРМАЦІЮ

Контрольна робота

варіант контрольної роботи____

студента__курсу__групи фармацевтичного факультету заочної форми навчання Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

номер залікової книжки___________________________________________

Прізвище, ім’я та по-батькові______________________________________

 

Відповіді на запитання для контролю знань та практичні завдання представляти на захист одночасно. У кінці роботи необхідно навести список використаної літератури.

Незараховані роботи повертаються студенту. У випадку незарахування роботи, студент повинен виконати певні завдання заново і разом з попередньою роботою представити на повторне рецензування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти контрольної роботи

Варіант (остання цифра

№ залік. книжки)

Запитання для контролю знань

Практичні завдання

Ситуаційні задачі

0

1, 11, 22, 33, 41, 51, 61, 73, 81, 91

1а, 3а, 5, 15, 25, 35

1,  11, 21

1

2, 12, 21, 34, 42, 52, 62, 71, 82, 92

1b, 3b, 6, 16, 26, 36

2, 12, 22

2

3, 13, 23, 31, 43, 53, 63, 72, 83, 93

1c, 3c, 7, 17, 27, 37

3, 13, 23

3

4, 15, 24, 32, 50, 54, 64, 74, 84, 94

1d, 3d, 8, 18, 28, 38

4, 14, 24

4

5, 14, 25, 35, 44, 55, 65, 75, 85, 95

1e, 3e, 9, 19, 29, 39

5, 15, 25

5

6, 17, 26, 36, 45, 56, 66, 76, 86, 96

2а, 4а, 10, 20, 30,40

6, 16, 26

6

7, 16, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

2b, 4b, 11, 21, 31,41

7, 17, 27

7

8, 18, 28, 38, 46, 58, 68, 78, 88, 98

2c, 4c, 12, 22, 32,42

8, 18, 28

8

9, 19, 29, 39, 48, 59, 69, 79, 89, 99

2d, 4d, 13, 23, 33,43

9, 19, 29

9

10, 20, 30, 40, 49, 60, 70, 80, 90, 100

2e, 4e, 14, 24, 34,44

10, 20, 30

 

Запитання для контролю знань

 1. Аптечна справа в період 1917-1940 рр.
 2. Аптечна справа в Україні в 1950-1990 рр.
 3. Аптечні династії Києва.
 4. Відбудова і подальший розвиток аптечної мережі після Великої Вітчизняної війни.
 5. Етапи становлення аптек та лікознавства в Київській Русі.
 6. Життя і діяльність Парацельса.
 7. Життя та діяльність Галена
 8. Життя та медична діяльність Авіцени.
 9. Життя та філософія Гіппократа.
 10. Значення алхімії для розвитку фармації.
 11. Історія виникнення Києво-Подільської вільної аптеки.
 12. Історія гомеопатії як методу лікування.
 13. Принципи гомеопатії.
 14. Історія медицини та фармації Української козацької держави (1648-1783р.).
 15. Лікарська допомога в перші роки Радянської влади та в період громадянської війни.
 16. Наукові відкриття в медицині і фармації у просвітницьку епоху.
 17. Лікувальна діяльність іартохіміків.
 18. Медицина Скіфів і Язичницької Русі.
 19. Медицина та фармація Єгипту.
 20. Медицина та фармація Індії.
 21. Медицина та фармація Китаю.
 22. Медицина та фармація стародавньої Греції.
 23. Націоналізація аптек у 1920-1930 рр.
 24. Перші аптеки Києва.
 25. Перші фармакопеї Київської Русі.
 26. Розвиток аптечної мережі в Києві в XIX столітті.
 27. Розвиток фармацевтичного виробництва ліків в Україні у 1950-1980 рр.
 28. Становлення фармації у VIII-IX ст.
 29. Фармація 60-х та 70-х років.
 30. Фармакопеї для «бідних».
 31. Визначення терміну «аптека» та предмет її діяльності. Основні функції та завдання аптек.
 32. Класифікація аптечних закладів за функціональним призначенням і за формами торгівлі.
 33. Основні напрямки спеціалізації аптек.
 34. Обов’язки завідуючого аптекою.
 35. Матеріальна відповідальність працівників аптек, її види і документальне оформлення.
 36. Посадова інструкція.
 37. Номенклатура штатних посад аптеки.
 38. Виробничі та невиробничі приміщення аптеки.
 39. Характеристика виробничих приміщень аптеки та їх обладнання залежно від функціонального призначення.
 40. Організація відділів в аптеках та їх основні функції.
 41. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень аптеки.
 42. Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу аптеки.
 43. Інформація для населення, що розміщується в залі обслуговування.
 44. Рецепт, його функції.
 45. Категорії медичних працівників, які мають право виписувати рецепти на ліки.
 46. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу, його штат.
 47. Категорії амбулаторних хворих, які користуються правом безкоштовного лікарського забезпечення.
 48. Категорії амбулаторних хворих, які користуються правом пільгового лікарського забезпечення. Виписування рецептів на лікарські препарати хронічним хворим.
 49. Загальні вимоги до виписування рецептів.
 50. Правила виписування лікарських засобів на бланку форми №1 та №3.
 51. Граничнодопустимі для відпуску кількості лікарських засобів на один рецепт.
 52. Принципи відповідального самолікування.
 53. Поняття про якість ліків. Державна система контролю якості лікарських засобів в Україні.
 54. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів та їх характеристика.
 55. Обов’язки провізора-аналітика, організація його робочого місця.
 56. Порядок відпуску індивідуально виготовлених ліків населенню.
 57. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку.
 58. Нормативні документи стосовно обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 59. Порядок замовлення та отримання з аптечного складу наркотичних засобів та психотропних речовин.
 60. Документи, в яких відображається предметно-кількісний облік. Правила їх ведення.
 61. Контроль екстемпоральних ліків при відпуску.
 62. Основні функції відділу запасів. Приміщення для зберігання товарних запасів, їх обладнання.
 63. Порядок отримання товару з аптечного складу або від інших постачальників.
 64. Порядок відпуску медикаментів іншим відділам аптеки, у дрібнороздрібну мережу, лікувальним та іншим установам.
 65. Організація лабораторно-фасувальних робіт в аптеці, їх значення та облік.
 66. Складання «Довідки про дооцінку і уцінку при лабораторно-фасувальних роботах».
 67. Завдання, основні функції та відділи аптечного складу (бази).
 68. Порядок прийому товару на аптечному складі. Обов’язки уповноваженої особи з вхідного контролю якості лікарських засобів.
 69. Порядок зберігання лікарських препаратів і виробів медичного призначення на аптечному складі, передача їх у відділ експедиції.
 70. Організація прийому товару в аптеці за кількістю та якістю. Методика вхідного контролю в аптеці.
 71. Вкажіть основні нормативно правові акти, які регламентують виготовлення в умовах аптек.
 72. Вкажіть основні вимоги до особистої гігієни персоналу аптек.
 73. Вкажіть основні вимоги до прибирання виробничих зон аптек.
 74. Вкажіть основні вимоги до прибирання не виробничих зон аптек.
 75. Вкажіть основні вимоги до підготовки робочого місця асистента.
 76. Вкажіть основні вимоги до підготовки робочого місця «аналітика» (контроль якості).
 77. Вкажіть основні вимоги до різних видів прибирання в аптеці.
 78. Наведіть класифікацію різних видів аптечної тари.
 79. Наведіть класифікацію об’ємних дозаторів, які використовують в аптечній практиці.
 80. Наведіть класифікацію ваговимірювальних приладів, які використовують в аптечній практиці.
 81. Наведіть класифікацію пакувальних матеріалів для зберігання та відпуску сипких субстанцій, які використовують в аптечній практиці.
 82. Вкажіть правила оформлення до відпуску запакованих сипких субстанцій.
 83. Наведіть класифікацію пакувальних матеріалів для рідких субстанцій, які використовують в аптечній практиці.
 84. Вкажіть правила оформлення до відпуску запакованих рідких субстанцій.
 85. Наведіть класифікацію пакувальних матеріалів для пружно-в’язких субстанцій, які використовують в аптечній практиці.
 86. Вкажіть правила оформлення до відпуску запакованих пружно-в’язких субстанцій.
 87. Вкажіть види контролю, що повинні здійснюватися при відпуску з аптеки лікарських форм твердої консистенції.
 88. Вкажіть види контролю, що повинні здійснюватися при відпуску з аптеки лікарських форм рідкої консистенції.
 89. Вкажіть види контролю, що повинні здійснюватися при відпуску з аптеки лікарських форм пружно-в’язкої консистенції.
 90. Вкажіть які форми оглядового контролю здійснюються для всіх лікарських форм що відпускають з аптеки за рецептами/вимогами.
 91. Наведіть порівняно об’ємного та вагового способу дозування рідин в умовах аптеки.
 92. Які об’ємно-вимірювальні прилади використовують в аптечній практиці при дозуванні рідин?
 93. Вкажіть засоби «малої» механізації, які використовують у виготовленні порошків в аптечній практиці.
 94. Вкажіть засоби «малої» механізації, які використовують у виготовленні зборів в аптечній практиці.
 95. Вкажіть засоби «малої» механізації, які використовують у виготовленні фармакопейних розчинів в аптечній практиці.
 96. Вкажіть засоби «малої» механізації, які використовують у виготовленні неводних розчинів в аптечній практиці.
 97. Вкажіть засоби «малої» механізації, які використовують у виготовленні настоїв в аптечній практиці.
 98. Вкажіть засоби «малої» механізації, які використовують у виготовленні лініментів в аптечній практиці.
 99. Вкажіть засоби «малої» механізації, які використовують у виготовленні відварів в аптечній практиці.
 100. Вкажіть засоби «малої» механізації, які використовують у виготовленні пілюль в аптечній практиці.

 

Практичні завдання

 1. Заповнити таблицю:

«Основні характеристики розвитку медицини та фармації стародавніх часів»

Показник

Країна

Типові захворювання

 

Напрямки медицини, що розвивалися

 

Відомі особистості

 

Книги та документи даної епохи

 

Основні напрямки лікування

 

Досягнення у медицині та фармації

 

 1. Египет
 2. Греція
 3. Рим
 4. Китай
 5. Індія
 1. Заповнити таблицю:

«Внесок в розвиток медицини та фармації видатних вчених Середньовіччя»

Вчений

Роки життя

Основний внесок

 

 

 

 1. Аль-Разі
 2. Авіцена
 3. Леонардо да Вінчі
 4. Андреас Везалій
 5. Парацельс
 1. Заповнити таблицю:

 

«Внесок вітчизняних вчених в розвиток медицини та фармації»

Вчений

Роки життя

Основний внесок

 

 

 

 1. Самойлович Д.С.
 2. Мечніков І.І.
 3. Пирогов М.І.
 4. Сєченов І.М.
 5. Павлов І.П.
 1. Заповнити таблицю:

«Характерні риси розвитку медицини та фармації України у ХХ столітті»

Історичний період

Основні риси періоду

Особливості розвитку медицини та фармації

 

 

 

 1. 1901-1923 рр.
 2. 1923-1945 рр.
 3. 1945-60-ті рр.
 4. середина 60-х – середина 80-х рр.
 5. 1980 – 90-ті рр.
 1. Завершити схему «Структура штату аптеки».

                                                    Штат аптеки

 

 
 

 

 

 

 

 1. Заповнити таблицю:

Критерії

Форма рецептурного бланку

№1

№3

розмір бланку

 

 

призначення бланку

 

 

необхідні реквізити

 

 

необхідні реквізити у певних випадках

 

 

термін дії рецепта

 

 

термін зберігання рецепта в аптеці

 

 

 1. Скласти схему дій провізора при прийомі рецептів та відпуску за ними лікарських засобів.
 2. Заповнити таблицю:

«Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів та їх характеристика»

Вид контролю

Особа, яка здійснює

Основні етапи

 

 

 

 1. Навести класифікацію аптек за формою власності, відомчою оцінкою, джерелами фінансування, територіальною підпорядкованістю, напрямками діяльності та функціональними ознаками.
 2.  Заповнити таблицю:

«Виробничі приміщення»

Назва приміщення

Площа

Сфера застосування

 

 

 

 1.  Заповнити таблицю:

 

«Службово-побутові приміщення»

Назва приміщення

Площа

Сфера застосування

 

 

 

 1.  Написати поетапну схему порядку відкриття аптеки.
 2.  Схематично відобразити організаційну структуру аптеки.
 3.  Заповнити таблицю:

«Матеріальна відповідальність»

Посада в аптеці

Вид матеріальної відповідальності

 

 

 1.  Заповнити таблицю:

«Штат аптек»

Посада

Освіта

Відділ, у якому може працювати

 

 

 

 1.  Заповнити таблицю:

«Критерії віднесення ЛЗ до безрецептурних»

Вид критерію

Основний зміст

Фармакотерапевтичний

 

Споживацький

 

Економічний

 

Інформаційний

 

 1.  Відобразити алгоритм дії провізора (фармацевта) при виборі безрецептурного лікарського засобу в рамках фармацевтичної опіки.
 2.  Заповнити таблицю:

«Функції рецепта»

Функція

Основний зміст

Медична

 

Юридична

 

Економічна

 

Соціальна

 

Технологічна

 

 1.  Зобразити структуру рецепту.
 2.  Скласти схему дій провізора при прийомі рецептів, за умови наявності в рецепті помилок.
 3.  Заповнити таблицю:

«Помилки при виписуванні рецептів»

Найменування помилок

Основний зміст

Помилки в оформленні

 

Помилки у назвах інгредієнтів

 

Помилки у дозуванні

 

Помилки в призначенні

 

 1.  Заповнити таблицю:

 

 

 

 

«Зміст інформації»

Коротка характеристика ЛЗ (інформація для спеціалістів щодо безпеки та ефективності ЛЗ)

Інструкція для медичного застосування (вкладається у вторинну упаковку)

 

 

 1.  Заповнити таблицю:

«Інформаційні бази та реєстри»

Джерело

Зміст інформації

ІС «Компендіум»

 

ІС «Лікарські засоби» (Моріон)

 

ІПС «Державний формуляр»

 

Державний реєстр лікарських засобів

 

Довідник лікарських засобів

 

Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення

 

Національний перелік основних лікарських засобів та виробів медичного призначення

 

 1.  Заповнити таблицю:

«Джерела фармацевтичної інформації»

Джерело

Приклади (не менше 3)

Міжнародні організації

 

Органи державного регулювання

 

Виробники ЛЗ

 

Суб’єкти обігу ЛЗ

 

ЗМІ

 

Спеціалізовані друковані видання

 

Спеціалізовані заходи

 

 1.  Навести опис методики використання терезів аптечних ручних типу ВР-1 та наведіть схему їх будови (малюнок з поясненнями).
 2.  Навести опис методики використання терезів аптечних ручних типу ВР-5 та наведіть схему їх будови (малюнок з поясненнями).
 3.  Навести опис методики використання терезів аптечних ручних типу ВР-20 та наведіть схему їх будови (малюнок з поясненнями).
 4.  Навести опис методики використання терезів аптечних ручних типу ВР-100 та наведіть схему їх будови (малюнок з поясненнями).
 5.  Навести опис методики використання терезів технічних аптечних  типу ТР-200 та наведіть схему їх будови (малюнок з поясненнями).
 6.  Навести опис методики використання терезів технічних аптечних  типу ТР-500 та наведіть схему їх будови (малюнок з поясненнями).
 7.  Навести опис методики використання терезів технічних аптечних  типу ТР-1000 та наведіть схему їх будови (малюнок з поясненнями).
 8.  Навести опис методики використання терезів технічних аптечних  типу ТР-2000 та наведіть схему їх будови (малюнок з поясненнями).
 9.  Навести опис методики використання металевого спиртометра та наведіть схему його будови (малюнок з поясненнями).
 10.  Навести опис методики використання скляного спиртометра та наведіть схему його будови (малюнок з поясненнями).
 11.  У 3 мл адонізиду при відмірюванні нестандартною піпеткою є 84 краплі. Скільки крапель адонізиду слід відпусти, якщо в рецепті прописано 15 крапель; 0,5 мл?
 12.  У 3 мл настоянки беладони при відмірюванні нестандартною піпеткою є 150 крапель. Скільки крапель її треба відпусти, якщо прописано 1 мл?
 13.  У 3 мл настоянки полину при відмірюванні нестандартною піпеткою є 138 крапель. Скільки слід її взяти для приготування рідких ліків, якщо прописано 1 мл?
 14.  У 3 мл настоянки собачої кропиви при відмірюванні нестандартною піпеткою є 120 крапель. Скільки крапель слід відпусти, якщо прописано 0,5 мл?
 15.  У 3 мл настоянки конвалії при відмірюванні нестандартною піпеткою є 166 крапель. Скільки слід відміряти крапель настоянки, якщо її прописано 2мл?
 16.  При відмірюванні нестандартною піпеткою екстракту глоду рідкого в 3 мл одержано 186 крапель. Скільки крапель екстракту слід взяти, якщо в рідкій лікарській формі прописано 1 мл?
 17.  При дозуванні нестандартним краплеміром кислоти хлористоводневої в 3 мл є 83 краплі. Скільки слід її взяти для приготування ліків, якщо прописано 10 крапель?
 18.  При відмірюванні нестандартною піпеткою екстракту крушини рідкого в 3 мл міститься 180 крапель. Скільки слід взяти екстракту, якщо прописано 1,5 мл?
 19.  У 3 мл настоянки беладони при відмірюванні нестандартною піпеткою є 150 крапель. Скільки крапель її треба відпусти, якщо прописано 12 крапель?
 20.  У 3 мл настоянки полину при відмірюванні нестандартною піпеткою є 138 крапель. Скільки слід її взяти для приготування рідких ліків, якщо прописано 15 крапель?

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1.

Необхідно провести профілактичну дезінфекцію виробничих приміщень аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 2.

Необхідно провести дезінфекцію виробів із ґуми та пластмаси в умовах аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режим дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 3.

Необхідно провести дезінфекцію прибирального інвентарю в умовах аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 4.

Необхідно провести дезінфекцію металевих і скляних виробів в умовах аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 5.

Необхідно провести дезінфекцію санітарно-технічного обладнання (раковини, унітази тощо) в умовах аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 6.

Необхідно здійснити дезінфекцію технологічного взуття персоналу аптеки. Укажіть дезінфекційні засоби, режими дезінфекції (концентрація розчинів, експозиція), спосіб обробки.

Задача 7.

Необхідно простерилізувати аптечний скляний посуд. Запропонуйте методи, режими, устаткування та умови проведення стерилізації, методи контролю її ефективності.

Задача 8.

Необхідно простерилізувати фільтрувальний папір і пергамент в умовах аптеки. Запропонуйте метод, режим, устаткування й умови проведення стерилізації, методи контролю її ефективності.

Задача 9.

В умовах аптеки необхідно простерилізувати вироби з полімерних матеріалів. Запропонуйте методи, режими й умови проведення стерилізації, методи контролю її ефективності.

Задача 10.

Необхідно здійснити профілактичну антисептичну обробку рук персоналу аптеки. Запропонуйте антисептичні засоби, їхню концентрацію, спосіб обробки.

Задача 11.

В аптеку надійшов рецепт на лікарську форму з отруйною речовиною, який завірений особистою печаткою і підписом лікаря. Що повинен зробити провізор у даному випадку?

Задача 12.

В аптеку надійшов рецепт для безкоштовного відпуску на бланку форми №1. Провізор протаксував рецепт і назвав хворому повну вартість, яку він повинен заплатити за ліки. Чи правильно він зробив?

Задача 13.

В аптеку надійшов рецепт, в якому завищена доза отруйної речовини. Що повинен зробити провізор у даному випадку?

Задача 14.

У рецепті, що надійшов в аптеку, рідкі інгредієнти лікарської форми (сироп, настойки) і розчинник (вода) виписані за масою (у грамах). Чи правильно виписаний рецепт? Яким документом нормуються правила виписування рецептів?

Задача 15.

В аптеку надійшов рецепт, у якому всі лікарські речовини, що входять до пропису, виписані українською мовою і в скороченому вигляді. В числі скорочених назв є таке «натр. сульф.». Які помилки допустив лікар?

Задача 16.

Хворий прийшов в аптеку замовити очні краплі з атропіну сульфатом за рецептом, який виписаний лікарем 2 тижні тому. Ваші дії на місці провізора?

 

Задача 17.

В аптеку надійшов рецепт, в якому виписаний спирт етиловий без зазначення концентрації. Якої концентрації спирт повинен використати фармацевт для приготування лікарської форми? Яким документом необхідно керуватись у даному випадку?

Задача 18.

В аптеку надійшов рецептурний бланк форми № 1, на якому виписано 2 прописи, причому один з них містить у своєму складі отруйну лікарську речовину. Яке рішення повинен прийняти провізор?

Задача 19.

В аптеку надійшов рецепт на порошки, які містять кислоту аскорбінову з глюкозою, завірений лише підписом лікаря. Що повинен зробити провізор у даній ситуації?

Задача 20.

В аптеку надійшов рецепт, в якому всі його складові частини, в тому числі і сигнатура (спосіб вживання), виписані латинською мовою. В чому помилка лікаря?

Задача 21.

Фармацевту доручили розфасувати 2 кг персикової олії у флакони по 50,0. Він підібрав 40 флаконів, комплект важків, етикетки «Зовнішнє» і почав працювати. Чи все необхідне він приготував до роботи?

Задача 22.

Фармацевт почав фасувати стрептоцид по 0,5 на ВР-5, які ще не були у вжитку. Які помилки він допустив?

Задача 23.

Фасуючи розчин брильянтового зеленого по 30 мл, фармацевт відмірював його циліндром місткістю 100 мл за нижнім меніском. Оцініть правильність його дій.

Задача 24.

У розпорядженні фармацевта є ручні терези з максимальним навантаженням 1, 5, 20 і 100 г. Він вирішив відважити 4,0 порошкоподібної речовини на ВР-100. Чи правильне його рішення?

Задача 25.

В аптеці самостійно встановили для роботи тарирні ваги, які зберігались в промисловій упаковці 3 роки. Однак, перевіряючий аптеку фармінспектор заборонив використовувати ці ваги. Чи правильно він вчинив?

Задача 26.

У рецепті прописано 20 крапель 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду. Фармацевт узяв чисту некалібровану піпетку для очних крапель і відміряв вказану кількість крапель розчину. Яку помилку він допустив?

Задача 27.

При відважуванні скипидару частина рідини потекла по стінці штангласу і забруднила етикетку. В чому помилка фармацевта?

Задача 28.

Перевірка фасовки 50,0 тальку показала, що насправді маса порошку складає 49,1. Чи можна віднести дану помилку на рахунок терезів (фасовка проводилась на тарирних терезах з максимальним навантаженням 1 кг)? Чи вкладається вона в допустимі норми відхилень?

 

Задача 29.

Перевірка точності ненавантажених ручних терезів після перев’язки ниток на них показала, що стрілка терезів незначно відхилилась від положення рівноваги. Як урівноважити терези?

Задача 30.

Під час роботи з кислотою хлороводневою фармацевт пролив її на важки, а потім нейтралізував розчином натрію гідроксиду. Оцініть правильність дій фармацевта.

 

Рекомендована література

Основна (базова)

 1. Історія медицини та фармації : навч. посіб. для студентів вищ.фармац. навч. закл. та фармац. ф-тів ВНЗ МОЗ України / А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов, О. О. Суріков та ін. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 168 с.
 2. Історія медицини та фармації / З. М.Мнушко. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 208 с.
 3. Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова та ін.; За ред. А.С. Немченко. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 360 с. – (Національний підручник).
 4. Організація фармацевтичного забезпечення населення: Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін.; За ред. А.С. Немченко. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2007. – 488 с.
 5. Основи організації діяльності аптек у питаннях та відповідях: Навчальний посібник / Під загальною редакцією: А.С. Немченко. – Х.: НФаУ, 2015. – 73 с.
 6. Робочий зошит для практичних занять в аптеці з технології ліків: навч. посіб. для студ. 1-го курсу спец. «Фармація» / Вишневська Л.І., Половко Н.П., Ковальова Т.М. та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 46с.
 7. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.І.Тихонов, П.А.Логвін, С.О.Тихонова, О.В.Мазулін, Т.Г.Ярних, О.С.Шпичак, О.М.Котенко; За ред.. О.І.Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009. – 432 с.

Допоміжна

 1. Бенюх Н.Ф. Історія фармації Галичины (ХШ-ХХст.) // Провізор. − 2000. − № 8. − С. 28-29.
 2. Блавацька О.Б. Досвід страхової фармації Європи − законодавчі та організаційні аспекти фармацевтичної діяльності в Австрії // Фармац. журн. − 2003. − № 4 − С. 39-46.
 3. Большая медицинская энциклопедия. Глав. ред. Б.В.Петровский. Изд. 3-е [в 30-ти т.] М., «Сов. энциклопедия», 1980. Т.14 Медицина − Меланоз. 496с. с ил., 16л. вкл.
 4. Бородій М.К. До історії аптечної справи на Україні в першій половині XVIII сторіччя // Фармац. журн. – 1980. − № 1. − С. 77-79.
 5. Бородій М.К. До історії аптечної справи на Україні в першій половині XVIII сторіччя // Фармац. журн. – 1980. − № 2. − С. 76-79.
 6. Ван Міл Дж., Нельсон І. Громадська фармація в Данії. // Фармац. журн. – 2002. − №2. − С. 15-17.
 7. Гореньков В.Ф. Организация и экономика советской фармации. − Мн.: Высшая школа, 1984. − 400 с.
 8. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – видання 2-ге, виправл. і доповн. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 272 с.
 9. Гургула С.В. З історії фармації // Фармац. журн. – 1974. − № 1. − С. 80-83.
 10. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. –1128 с.
 11. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. –724 с.
 12. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 3. – 732 с.
 13. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 556 с.
 14. Заблудовский П.Е. История отечественной медицины. − М.: Медгиз., 1960. − 400 с.
 15. Заблудовский П.Е. История медицины. − М.: Медицина, 1998. − 113 с.
 16. Зархин И.Б. Очерки из истории отечественной медицины. − М.: Медгиз,1956. − 188с.
 17. Історія медицини / О. Голяченко. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2004. – 248с.
 18. Історія медицини / С.А. Верхратський С.А., П.Ю. Заблудовський. – К.: Вища школа, 1991. – 431с.
 19. Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. – Х.: Прапор, Вид-во УкрФа, 1999. – 799с.
 20. Карпов В.П. Гиппократ. – М.: Аст, 1994. − 654 с.
 21. Левинштейн И.И. История фармации и организация фармацевтического дела. − М.: Наркомздрав СССР.- Медгиз, 1939. − 220 с.
 22. Мейсон П. Фармація у Великій Британії // Фармац. журн. – 2002. − № 1.
   − С. 32-35.
 23. Мешковский А.П. Надлежащая практика хранения медикаментов // Провизор. – 2001. – № 1. – С. 6-8.
 24. Мультановский М.П. История медицины. − М.: Медгиз, 1961. − 346 с.
 25. Наказ МОЗ України № 44 від 16.02.93 р. «Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення».
 26. Наказ МОЗ України № 197 від 07.09.93 р. «Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем».
 27. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. «Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів».
 28. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2006 р. «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень».
 29. Наказ МОЗ України «Перелік провізорських посад у закладах охорони здоров′я» від 28.10.2002 р. №385
 30. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки».
 31. Отамановский В.Д. Розвиток аптечної справи на Україні з середини XVII до початку XIX ст. // Фармац. журн. – 1963. − № 5. − С. 48-57.
 32. Отамановский В.Д. Розвиток аптечної справи на Україні з середини XVII до початку XIX ст. // Фармац. журн. – 1963. − № 6. − С. 56-57.
 33. Пицхелаури Т.З. Авл Корнелий Цельс и его медицинская энциклопедия // Сов. здравоохранение. − 1979. − № 4. − С.70-72.
 34. Пицхелаури Т.З. Клавдий Гален − классик античной медицины // Сов. здравоохранение. − 1980. − № 4. − С.70-71.
 35. Руководство по Надлежащей практике хранения фармацевтической продукции // Провизор. – 2004. – № 18.
 36. Саутєнкова Н.Л. Організація роботи в датській аптеці // Фармац. журн. – 2001. − № 2. − С. 41-43.
 37. Семенченко В.Ф. История фармации. – М.: Альфа, 2010. – 592с.
 38. Сорокина Т.С. «Атлас истории медицины: Первобытное общество. Древний мир». − М.: Изд-во УДН, 1987. − 168 с.
 39. Сорокина Т.С. История медицины. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 560с.
 40. Сорокина Т.С. Медицина в Древнем Риме // Фельдшер и акушерка. − 1983. − № 12. − С. 38-43.
 41. Стандарт МОЗ України «Вимоги до виготовлення нестерильных лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ42 – 4.5: 2015 // За ред. проф. О.І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. – Київ, 2015. –109с. (Затверджено наказом МОЗ України № 398 от 01.07.2015р.).
 42. Стандарт МОЗ України «Вимоги до виготовлення стерильних і асептичних лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ 42 – 4.6: 2015 // За ред. проф. О.І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. – Київ, 2015. – 76 с. (Затверджено наказом МОЗ України № 398 от 01.07.2015 р.).
 43. Степанюк Ш., Сміт Ф. Громадська фармація у Канадських Штатах // Фармац. журн. – 2002. − № 5. − С. 38-42.
 44. Сятиня М.Л. Історія фармації: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Львів, 2002. − 660 с.
 45. Тенцова А.И., Панченко Е.И., Семенова Т.Д. Фармация в СССР. − М.: Медицина, 1973. − 336 с.
 46. Терещук Т.О., Каленюк Т.Г. Становлення аптечного законодавства у Галичині // Фармац. журн. – 1995. − № 4 − С. 88-92.
 47. Тертишник А.Г. Про домові аптечки // Фармац. журн. – 1963. − № 5. − С. 57-59.
 48. Тетчер М., Шеферд А. Практика громадської фармації в Австралії // Фармац. журн. – 2002. − № 3. − С. 39-43.
 49. Тольцман Т.И. Учебник организации фармацевтического дела. − М.: Медгиз, 1961. − 420 с.
 50. Тольцман Т.И. Голосова Н.А. Учебное пособие по истории и организации фармацевтического дела. − М.: Медицина, 1974. − 256 с.
 51. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал./О.І. Тихонов, П.А. Логвин, С..О. Тихонова, О.В. Базулін, Т.Г. Ярних, О.С. Шпичак, О.М.Котенко; за ред.. О.І. Тихонова,  –Х.: Оригінал, 2009.-432 с. Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 536 с.
 52. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – К.: Моріон, 2005. – 848 с.
 53. Чекман І.С., Вікторов О.П. Лікознавство Київської Русі // Фармац. журн. – 1982. − № 2. − С. 75-78.
 54. Чикин С.Я. Врачи-философы. − М.: Медицина, 1990. − 384 c.
 55. Ямамото Н. Роль фармацевтів, які працюють в аптеках Японії // Фармац. журн. – 2002. − № 2 - С. 18-19.
 56. Ярних, Т. Г. Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): метод. рек. / Т. Г. Ярних, о. І. Тихонов, І. С. Грищенко та ін. – Х., 2015. –379 с.