Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Екологічне право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

   ______________ А. М. Колот

«28» грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Екологічне право

 

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

08 Право

спеціальність

освітньо-професійна програма

спеціалізація

тип дисципліни                                     

081 Право

                      Правознавство

                                Правознавство

Обов’язкова

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _______Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________ А.В. Омельченко

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

Мачуська Ірина Борисівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права, i.machuska@ukr.net

 

Форма навчання —

Денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Мачуська І.Б., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………………..4

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………….7

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1……………………………………………………………...

Тема 1.  Поняття, предмет, метод, система та принципи екологічного права. Джерела  екологічного права………………………………………………………………………………….

Тема 2. Екологічні права і обов’язки громадян……………………………………….

Тема 3. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища………………………………………………………………………………………...

Тема 4. Правова охорона і використання вод і лісів……………………………………

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2………………………………………………………………...

Тема 5.  Правова охорона надр та атмосферного повітря……………………….……..

Тема 6. Правове регулювання оцінки впливу на довкілля………………………………

Тема 7.  Правові основи екологічної безпеки…………………………………………...

Тема 8. Правові основи надзвичайних екологічних ситуацій………………………….

Тема 9. Основи міжнародного екологічного права……………………………………..

 2ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………..………………………………12

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...…12

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………..13

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………15

            3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………….............15

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………16

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………....……………17

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…17

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для   самостійної роботи……………………………………………………………………18

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………….........................................19

            5.1. Структура екзаменаційного білету…………………………………..…………19

            5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента………………………..20

            5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен……………………….21

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………….………23

            6.1.      Основна література …………………………………………………..…23

3          6.2.      Додаткова література ……………………………………………………23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Державна екологічна політика є важливою складовою загальнодержавної політики. Вона тісно пов’язана з економічною, соціальною, культурною та іншими сферами життєдіяльності суспільства. Важливим засобом реалізації державної політики в сфері екології є створення дієвої та ефективної нормативно-правової бази, спроможної забезпечити ефективне функціонування екологічного правопорядку.

Конституція України заклала фундаментальні принципи діяльності держави, спрямовані на стимулювання охорони довкілля, ефективного природокористування та утвердження екологічної безпеки. Відповідно до ст. 16 Конституції України від 28 червня 1996 року забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави

Відносини людини з природою стрімко і невпинно погіршуються. Знесилене довкілля вже не в змозі протистояти технічному прогресу та хижацькому прагненню до надприбутків. Погіршення якості навколишнього природного середовища та нераціональне використання природних ресурсів викликано низкою різноманітних екологічних проблем, однією з основних, на нашу думку, є збільшення чисельності випадків порушення норм Конституції України та екологічного законодавства.

Формування екологічної правосвідомості у сучасності має бути найголовнішим завданням еколого-правової освіти, яка є необхідним елементом культури людини. Право громадян на освіту, в тому числі еколого-правову, закріплено Конституцією України, законодавством України про освіту, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими нормативно-правовими актами.

Міждисциплінарні зв’язки. Місце дисципліни у навчальному процесі визначається її інтегральним характером, міждисциплінарним дискурсом: тісний зв’язок з комплексом базових та гуманітарних, а також фахових спеціальних економічних дисциплін. Cлід особливу увагу приділити синтетичній єдності всієї системи права України, проявом чого є міжпредметні зв’язки. У системі права України екологічне право існує не відособлено, а взаємодіє з іншими галузями права.

Екологічне і конституційне право. Конституційні норми закладають основи правової охорони довкілля. Конституційному праву належить провідна роль у системі галузей права, стосовно екологічного права теж.

Екологічне й адміністративне право. Зв'язок екологічного й адміністративного права проявляється, в першу чергу, в застосуванні однакових методів регулювання – імперативних. Адміністративно-правові акти, як правило, виступають підставою виникнення, припинення чи зміни еколого-правових відносин. Адміністративне право регулює порядок діяльності і компетенцію державних органів управління, в тому числі у сфері охорони довкілля. Разом з тим екологічне право на відміну від адміністративного права визначає зміст діяльності органів управління в сфері охорони природи, зміст функцій управління, зокрема такі особливі функції, як ведення кадастрів, моніторинг тощо.

Екологічне і цивільне право. Цивільне право визначає та регулює відносини власності, майнові права учасників відносин, виконує компенсаційну функцію у випадках відшкодування шкоди. Разом з тим відповідні відносини в екологічному праві мають свою специфіку, зокрема відносини власності, відшкодування шкоди тощо. В екологічному праві на відміну від цивільного переважає пріоритет публічних інтересів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Екологічне і земельне право. Ці галузі найбільш тісно пов'язані між собою, оскільки земля є одним з основних природних об'єктів. Разом з тим предметом земельного права є в першу чергу відносини щодо використання землі. Землеохоронні відносини, а також інші тісно пов'язані охоронні відносини щодо надр, лісів, вод є предметом екологічного права.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань про поняття, предмет та методи екологічного права, його джерела, основні інститути та підгалузі, правове регулювання використання, відтворення та охорони природних ресурсів, юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Викладання дисципліни має на меті загострити увагу студентів на значних антропогенних порушеннях та техногенній перезавантаженості України, негативних екологічних наслідках Чорнобильської катастрофи, неефективному застосуванні екологічно шкідливих та недосконалих технологій, неконтрольованому ввезенню в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів, негативних екологічних наслідках оборонної та військової діяльності, природних катаклізмах, та правових способів боротьби з цими факторами та їх відвернення, сформувати навички тлумачення та застосування екологічного законодавства при вирішення практичних завдань.

 

Основними завданнями навчальної дисципліни є :

 • вивчення історія та формування екологічних відносин в Україні;
 • знати зміст основних норм екологічного права;
 • вивчення найважливіших інститутів  екологічного права:
 • права власності та право природокористування;
 • юридичної відповідальності;
 • екологічної безпеки;
 • оцінки впливі на довкілля;
 • екологічного нормування;

  В результаті вивчення екологічного права студенти повинні:

Знати:

засвоїти зміст основних тем курсу, студенти повинні знати проблеми науки екологічного права, діюче екологічне законодавство, основні принципи екологічного права, загальні засади раціонального природокористування, організаційно-правові заходи охорони основних об’єктів природи, види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.

  

 Вивчення навчальної дисципліни «Екологічне право» дає можливість студентам оволодіти такими спеціальними компетенціями:

 

 

 Компетенції випускника

 •  -  знати основні закономірності виникнення, розвитку і функціонування інституту екологічного права;  
 • - здатність  логічно і послідовно викладати   зміст основних інститутів  екологічного права, зміст найважливіших джерел екологічного права;
 • застосовувати екологічно-правові норми;
 • узагальнювати практику використання екологічного законодавства та робити відповідні висновки за результатами узагальнення;
 • правильно застосовувати роз’яснення судових та інших органів у процесі застосування норм екологічного права;
 • вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності;
 • самостійно вирішувати окремі питання еколого-правового характеру;
 

 

Підсумковою формою контролю знань є екзамен, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також вміння студентів самостійно працювати з навчальною та науковою літературою.

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела екологічного права.

Історичний розвиток екологічного законодавства і права. Поняття екологічного права як галузі права, навчальної дисципліни та галузі науки. Предмет і метод  екологічного права. Система та основні інститути екологічного права. Принципи екологічного права.  Поняття та види екологічно-правових норм. Поняття та структура екологічно-правових відносин. Співвідношення екологічного права і екологічного законодавства. Функції екологічного права та їх види. Поняття та система джерел екологічного права та їх загальна характеристика. Конституція України в системі джерел екологічного права. Закони та підзаконні нормативно-правові акти екологічного права. Земельний, Водний, Лісовий  кодекси та Кодекс України про надра, законодавчі акти про тваринний і рослинний світ. Закони України про охорону навколишнього природного середовища, екологічну експертизу, про природо- заповідний фонд та інші джерела природоохоронного законодавства. Підзаконні нормативно-правові акти, екологічні стандарти. Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в системі джерел екологічного права. Міжнародно-правові норми у системі джерел екологічного права.

 

Тема 2. Екологічні права і обов’язки громадян.

Загальна характеристика екологічних прав і обов’язків громадян України. Поняття і види екологічних прав громадян. Конституційні екологічні права громадян. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище (екологічну безпеку). Система інших екологічних прав громадян України. Право на відшкодування шкоди, заподіяне порушенням права на безпечне довкілля.Право громадян на одержання повної достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічну інформацію). Право громадян на участь у публічних слуханнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишне природне середовище. Право громадян на об’єднання в громадські природоохоронні формування. Право громадян на здійснення  загального і спеціального  використання природних ресурсів.  Право громадян на участь в обговоренні проектів екологічно значущих рішень. Право  на одержання екологічної освіти. Право громадян на участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища. Забезпечення та захист екологічних прав громадян України. Правові форми захисту екологічних прав громадян. Поняття і класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян і додержання екологічних обов’язків.

 

Тема 3. Право власності на природні ресурси і право природокористування.

Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси. Зміст права власності на природні ресурси. Форми права власності на природні ресурси. Підстави і порядок виникнення права власності на природні ресурси. Суб’єкти права власності на природні ресурси. Види об’єктів права власності на природні ресурси. Пістави зміни і припинення права власності на природні ресурси. Права і обов’язки власників природних ресурсів, захист і гарантії їх прав. Охорона права власності на природні ресурси.

Поняття, зміст і види права природокористування. Принципи права природокористування. Зміст відносин природокористування. Право загального і спеціального природокористування та їх ознаки. Постійне і тимчасове природокористування. Використання природних ресурсів на умовах оренди. Право користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення. Підстави виникнення, зміни, припинення права природокористування. Суб’єкти і об’єкти права природокористування. Права і обов’язки суб’єктів права природокористування. Захист права природокористування.

 

Тема 4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Поняття, ознаки і зміст управління в галузі екології. Види і форми управління в галузі екології. Державне управління в галузі екології. Місцеве самоврядування в галузі екології. Громадське управління в галузі екології. Система і компетенція органів державного управління в галузі екології. Правові форми громадського управління в галузі екології. Функції управління в галузі екології. Правові форми екологічного контролю. Правове регулювання ведення Червоної книгі України.

 

Тема 5. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Поняття і підстави юридичної відповідальності в екологічної сфері. Поняття і функції відповідальності за порушення екологічного законодавства. Екологічні правопорушення як підстави відповідальності та їх класифікація. Склад екологічного правопорушення. Види юридичної відповідальності  за екологічні правопорушення.  Адміністративна, кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення. Цивільно-правова відповідальність і відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями екологічного законодавства. Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічних вимог у сфері виробництва.

 

Тема 6. Правова охорона і використання вод і лісів.

Води як об’єкт правової охорони і використання.  Характеристика відносин водокористування. Поняття і види права водокористування. Права і обов’язки водокористувачів. Підстави виникнення, зміни і припинення права водокористування.   Користування землями водного фонду.  Водоохоронні зони.  Прибережні захисні смуги. Функції державного управління в галузі використання і охорони вод. Особливості управління в галузі використання, відновлення та охорони вод.  Державні, цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.  Органи, що здійснюють державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.  Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.  Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.  Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.  Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань геології та використання надр у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. Правова охорона водних об’єктів. Завдання контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.  Громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів.  Державний моніторинг вод.  Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря. Юридична відповідальність за порушення законодавства про води.

Ліс як об’єкт правової охорони і використання. Поділ лісів на групи. Суб’єкти, об’єкти лісових правовідносин. Право власності на ліси. Право лісокористування та його види. Державне регулювання і  управління в галузі використання, відтворення та охорони лісів.   Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин.  Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісових відносин.  Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин. Державний лісовий кадастр та облік лісів. Права і обов’язки лісокористувачів.  Заходи щодо відтворення, підвищення продуктивності, охорони та захисту лісів. Контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.  Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.  Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

 

Тема 7. Правова охорона і використання надр та атмосферного повітря.

Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання охорони і використання. Особливості управління в галузі охорони і використання атмосферного повітря.  Державне управління в галузі охорони атмосферного повітря.  Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря.  Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря.  Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  Контроль у галузі охорони атмосферного повітря. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря.  Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря.  Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря.  Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.  Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря.

Надра як об’єкт правового регулювання та особливості правового режиму Право користування надрами та його види.  Строки користування надрами.  Надання надр для геологічного вивчення.  Права та обов'язки користувачів надр.  Припинення права користування надрами.  Позбавлення землевласників і землекористувачів права користування надрами.  Плата за користування надрами. Особливості управління в галузі використання та охорони надр.  Завдання державного контролю і нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною.  Повноваження органів державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за геологічним вивченням надр.  Повноваження органів державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною. Правова охорона надр.  Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність.  Порядок розгляду спорів з питань користування надрами. Юридична відповідальність за порушення  законодавства про надра.

 

Тема 8. Правова охорона і використання тваринного рослинного світу.

Тваринний світ як об’єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони. Законодавство про рослинний і тваринний світ. Суб’єкти, об’єкти права власності на тваринний світ. Об’єкти тваринного світу. Право власності на тваринний світ, та його форми.  Право державної і комунальної власності на об'єкти тваринного світу. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу.  Припинення права приватної власності на об'єкти тваринного світу. Право використання тваринного світу, його форми і види.  Права користувачів об'єктами тваринного світу. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу.  Загальне використання об'єктів тваринного світу. Спеціальне використання об’єктів тваринного світу. Умови і підстави припинення права спеціального використання об’єктів тваринного світу. Правове регулювання мисливства і рибальства.  Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.  Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Правове забезпечення охорони тваринного світу, його зміст.  Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України.  Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу.  Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

 Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Порушення законодавства у галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності.

Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання. Правове регулювання використання і охорони рослинного світу.  Основні вимоги до охорони, використання та відтворення рослинного світу.  Органи, що здійснюють державне управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу.  Форми використання природних рослинних ресурсів. Загальне використання природних рослинних ресурсів. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів.  Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу.  Відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

 

Тема 9. Правове регулювання оцінки впливу на довкілля

 Предмет, зміст, суб’єкти, об’єкти оцінки впливу на довкілля.  Основні завдання оцінки впливу на довкілля. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля. Категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Гласність оцінки впливу на довкілля. Громадське обговорення звітів з оцінки впливу на довкілля. Звіт з оцінки впливу на довкілля. Висновок з оцінки впливу на довкілля.  Експертні комісії з оцінки впливу на довкілля. Врахування результатів оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності. Оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Оцінка транскордонного впливу на довкілля. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля. Тимчасова заборона (зупинення) та припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля.

 

Тема 10. Правові основи  екологічної безпеки.

Юридична природа екологічної безпеки. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки. Соціально-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки.  Особливості правовідносин в галузі забезпечення екологічної безпеки. Теоретичні засади структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки. Органи загальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки. Органи спеціальної компетенції, їх спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки. Суб’єктний, об’єктний склад, підстави виникнення, зміни і припинення відносин у галузі забезпечення екологічної безпеки. Державний нагляд і контроль як гарантії  права громадян на екологічну безпеку. Юридичні гарантії забезпечення екологічної безпеки. Ядерна безпека в системі екологічної безпеки. Правові аспекти біологічної безпеки при поводжені з генетично-модифікованими продуктами.

 

Тема 11. Правове регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій.

Поняття  надзвичайних екологічної ситуації. Надзвичаїна ситуація техногенного характеру. Надзвичаїна ситуація природного характеру. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Надзвичаїна ситуація державного рівня. Надзвичаїна ситуація регіонального рівня. Надзвичаїна ситуація місцевого рівня. Надзвичаїна ситуація об’єктового рівня. Юридичні ознаки надзвичайних екологічних ситуацій. Проблеми правового режиму інших зон надзвичайних екологічних ситуацій. Стан правового і законодавчого забезпечення зони Чорнобильської катастрофи. Класифікація правових режимів територій, що зазнала забруднення, внаслідок Чорнобильської катастрофи. Правові основи постійного проживання населення та праці персоналу у зоні відчуження. Законодавство України, щодо правового режиму зон екологічного лиха та територій забруднених, внаслідок Чорнобильської катастрофи. Особливості управління в зонах надзвичайних екологічних ситуацій. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями. Завдання єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичаїні ситуації.  Державні органи управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  Повноваження інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Тема 12. Основи міжнародного екологічного права.

Поняття та основні ознаки міжнародного екологічного права. Джерела міжнародного права навколишнього середовища. Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів і об’єктів навколишнього середовища. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення. Міжнародне екологічне судочинство. Міжнародні злочини та міжнародні делікти. Кримінальна відповідальність за міжнародні екологічні злочини.  Міжнародні екологічні організації. Міжнародні конференції з навколишнього середовища. Всесвітня Хартія охорони природи. Об’єкти міжнародного екологічного права та їх класифікація. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення. Міжнародне екологічне судочинство. Міжнародний екологічний суд. Міжнародний суд ООН. Постійний арбітражний суд. Європейський суд з прав людини. Міжнародний суд екологічного арбітражу і примирення. Форум суддів країн Європейського Союзу з навколишнього середовища.

Поняття та система європейського права навколишнього середовища. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища. Програма інтеграції України до Європейського Союзу. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Екологічне право»

для студентів спеціальності «Право»                                                                                                           

Денна форма навчання

 

Номер   заняття

 Тема заняття

Види семінарських  занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1.

 Поняття, предмет, метод, система та принципи екологічного права. Джерела  екологічного права

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

4

2.  

 Екологічні права і обов’язки громадян.

Семінар-колективне читання

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

4

3.

 Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

4

4.

 Правова охорона і використання вод і лісів.

 

Дискусія з елементами аналізу. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

4

Змістовий модуль №2

5.

 Правова охорона надр та атмосферного повітря

Семінар-розгорнута бесіда. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

4

6.  

 Правове регулювання оцінки впливу на довкілля

Семінар-розгорнута бесіда. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

4

7.   

 Правові основи екологічної безпеки

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар – експрес-опитування

3

8.   

 Правові основи надзвичайних екологічних ситуацій

 

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-дискусія

3

9.     

 Основи міжнародного екологічного права

Семінар-дискусія. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань. Семінар – експрес-опитування.

4

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання контрольних  модульних  завдань

 Контрольна робота №1

 

Написання  контрольної модульної роботи

5

 Контрольна робота №2

 

Виконання  модульної контрольної роботи

5

Усього  балів за виконання  контрольних модульних робіт

10

 За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань

1. Написання реферату (есе)

5

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 

5

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

6.Виступ з доповіддю. на науковій конференції

5

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Разом балів:

50

         

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль знань  будується на таких основних принципах:

 • перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;
 • перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання;  послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;
 • перевірка та оцінювання знань  здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента;
 • диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями;
 • оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок.

 

 

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни

для денної форми  навчання:

 

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, 

в т.ч.:

Від   0  до 50 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до  30 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до  10 балів

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

                         ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА       

Поточний контроль знань слугує засобом  виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом.

           Мета поточного контролю знань полягає у:

 • виявленні обсягу, глибини та якості засвоєння матеріалу навчальної дисципліни;
 • визначенні прогалин у знаннях;
 • визначенні шляхів усунення недоліків у знаннях студента;
 • виявленні ступеня відповідальності студента, ставлення до роботи та перешкод в ній;
 • виявленні рівня навичок самостійної роботи та засобів їх розвитку;
 • заохоченні зацікавленості студента навчальним матеріалом;
 • наданні допомоги студентам в організації роботи вивчення дисципліни;

Поточний контроль знань органічно поєднується з тематичним (модульним, блоковим) контролем, який покликаний визначати якість вивчення окремих тем, розділів. Тематичний (блоковий) контроль є показником стану і результатом процесу навчання студентів.

Контроль знань  покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу. Він здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі  індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 • усного опитування студентів по питаннях теми (блоку, модуля), в т.ч. відведених для самостійного вивчення;
 • дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;
 • виконання самостійних письмових робіт;
 • виконання і захисту студентом письмових рефератів за заданими темами.
 • участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.)

Процес вивчення екологічного права включає:

 1. підготовку до семінарських занять;
 2. виконання індивідуальних завдань;
 3. самостійну роботу студента.

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни включає оцінки за систематичність та активність  роботи студента протягом семестру,  за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи. Контроль знань на семінарських заняттях здійснюється шляхом:

 1. усного опитування студентів по питаннях теми, в т.ч. відведених для самостійного вивчення, враховуючи участь студентів у дискусійному обговоренні питань;
 2. виконання самостійних письмових робіт, тестових або практичних завдань.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 10 балів (модуль І – 5 балів, модуль ІІ – 5 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 10 балів.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки). 

Кожне модульне завдання може  включати одне або два  програмних питань, або одне практичне завдання, або два блоки тестів.

Кожне модульне завдання оцінюється в межах 5 балів відповідно до приведених нижче критеріїв:

1. Правильність і повнота відповіді на питання;

2. Грамотність і логічність відповіді.

 

МАТЕРІАЛИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ: 1 - 4

Тема 1.  Поняття, предмет, метод, система та принципи екологічного права. Джерела  екологічного права

Тема 2. Екологічні права і обов’язки громадян.

Тема 3. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Тема 4. Правова охорона і використання вод і лісів.

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань. Питання для контролю знань можуть подаватися у вигляді тестового завдання.

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ:  5-9.

Тема 5.  Правова охорона надр та атмосферного повітря.

Тема 6. Правове регулювання оцінки впливу на довкілля

Тема 7.  Правові основи екологічної безпеки

Тема 8. Правові основи надзвичайних екологічних ситуацій

Тема 9. Основи міжнародного екологічного права

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань. Питання для контролю знань можуть подаватися у вигляді тестового завдання.

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

           

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Екологічне право»

для студентів спеціальності «Право»                                                                                                           

Заочна форма навчання

 

Номер   заняття

 Тема заняття

Види контактних занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

Змістовий модуль №1

1.

 Поняття, предмет, метод, система та принципи екологічного права. Джерела  екологічного права

Заняття-розгорнута бесіда

Заняття-вирішення формалізованих завдань

 

1

2.  

 Екологічні права і обов’язки громадян.

Заняття-колективне читання

Заняття-вирішення формалізованих завдань

 

1

3.

 

 

4.

 Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

Правова охорона і використання вод і лісів.

 

 

Дискусія з елементами аналізу. Заняття-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

1

Змістовий модуль №2

5.

 .  Правова охорона надр та атмосферного повітря.

Заняття-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

1

6.  

 Правове регулювання оцінки впливу на довкілля

 

Заняття-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

1

7.   

 Правові основи екологічної безпеки

 

 

-

8.   

 Правові основи надзвичайних екологічних ситуацій

 

-

9.     

 Основи міжнародного екологічного права

 

Заняття  – експрес-опитування.

1

Усього  балів за роботу  на контактних заняттях

20

За виконання контрольних  модульних  завдань

 Контрольна робота №1

 

Написання  контрольної модульної роботи

5

 

 

 

 

Усього  балів за виконання  контрольних модульних робіт

5

 За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань

1. Написання реферату (есе)

25

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 

25

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

25

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

25

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

25

6.Виступ з доповіддю на науковій конференції

25

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

25

Разом балів :

50

         

 

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

 

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни

для заочної форми  навчання:

 

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, 

в т.ч.:

Від   0  до 50 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на контактних заняттях

до  20 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 25 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до  5 балів

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Обсяг роботи  12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (Тіmеs New Roman 14 кегель, полуторний інтервал).

Обов'язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо). За текстом роботи необхідно робити посилання на джерела ( автор, назва, рік видання видавництво, сторінка).

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства .

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на  6-8   джерелах  -  монографії, підручники, навчальні посібники, статті у періодичних виданнях).

Роботи, що   не   відповідають   цим   вимогам,   без посилання на джерела,  з елементами плагіату,   не   перевірятимуться і не оцінюватимуться.

Теми рефератів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Джерела екологічного законодавства України.

2. Розвиток екологічного права та законодавства України.

3. Місце екологічного права в правовій системі України

4.Поняття еколого-правового статусу людини та громадянина.

5. Еколого-правові аспекти Земельного права України.

6. Еколого-правові аспекти надр України.

7. Право громадян на отримання екологічної інформації, одержання екологічної освіти та об’єднання в громадські екологічні організації, на відшкодування екологічної шкоди.

8. Гарантії реалізації екологічних прав громадян України.

9. Екологічні права і обов’язки громадян України.

10. Поняття та класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян і додержання екологічних обов’язків.

11. Поняття, ознаки  та види управління в екологічній сфері.

12. Види і форми управління в екологічній сфері.

13. Функції управління в галузі управління.

14. Система органів управління в галузі екології.

15. Повноваження органів державного управління загальної і спеціальної компетенції в екологічній сфері.

16. Організаційно-правові форми здійснення управління і екологічного контролю.

17. Державне управління в галузі екології.

18. Класифікація функції управління в галузі екології.

19.Правові форми екологічного контролю.

20. Державний моніторинг навколишнього природного середовища.

21. Державний облік у галузі природокористування й охорони навколишнього природного середовища.

22.Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

23. Екологічне ліцензування.

24. Екологічне інформаційне забезпечення.

25. Екологічне страхування.

26. Екологічний аудит.

27. Правовий режим відходів виробництва і споживання.

28. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами  виробництва і споживання.

29. Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами.

30. Поняття та основні складові національної екологічної мережі України.

 

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

 

Оцінка самостійної роботи включає оцінку за написання рефератів – виконання індивідуальних завдань та за вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання.

Максимальна оцінка за виконання індивідуальних завдань – 20 балів.

Критеріями оцінки є:

1.Правильність і повнота  висвітлення теми.

2. Грамотність і логічність викладення матеріалу.

3. Оформлення роботи.

 

 

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

             

5.1. Структура екзаменаційного білету

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни відбувається у вигляді  складання екзамену за екзаменаційними білетами, кожен з яких містить 5 питань.

           

Орієнтовний перелік питань для  складання   екзамену : 

1.Джерела екологічного законодавства України.

2. Розвиток екологічного права та законодавства України.

3. Місце екологічного права в правовій системі України

4.Поняття еколого-правового статусу людини та громадянина.

5. Еколого-правові аспекти Земельного права України.

6. Еколого-правові аспекти надр України.

7. Право громадян на отримання екологічної інформації, одержання екологічної освіти та об’єднання в громадські екологічні організації, на відшкодування екологічної шкоди.

8. Гарантії реалізації екологічних прав громадян України.

9. Екологічні права і обов’язки громадян України.

10. Поняття та класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян і додержання екологічних обов’язків.

11. Поняття, ознаки  та види управління в екологічній сфері.

12. Види і форми управління в екологічній сфері.

13. Функції управління в галузі управління.

14. Система органів управління в галузі екології.

15. Повноваження органів державного управління загальної і спеціальної компетенції в екологічній сфері.

16. Організаційно-правові форми здійснення управління і екологічного контролю.

17. Державне управління в галузі екології.

18. Класифікація функції управління в галузі екології.

19.Правові форми екологічного контролю.

20. Державний моніторинг навколишнього природного середовища.

21. Державний облік у галузі природокористування й охорони навколишнього природного середовища.

22.Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

23. Екологічне ліцензування.

24. Екологічне інформаційне забезпечення.

25. Екологічне страхування.

26. Екологічний аудит.

27. Правовий режим відходів виробництва і споживання.

28. Державне управління і контороль у сфері поводження з відходами  виробництва і споживання.

29. Юридична відповідальність у сфері поводження з небезпечними відходами.

30. Поняття та основні складові національної екологічної мережі України.

31. Природні об’єкти особливої державної охорони як складові екомережі.

32. Природно-заповідний фонд України.

33. Види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України.

34. Державне управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

35. Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України.

36.Державний облік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України. 

37.Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

38. Природні рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України.

39. Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, як місце перебування водоплавних птахів.

40. Охорона та використання надр.

41.Правове регулювання  використання та охорони земельних ресурсів.

42.Державне управління і контроль у сфері використання та охорони земельних ресурсів.

43. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання та охорону земель.

44. Компетенція уповноважених органів України щодо запобігання забрудненню морського середовища.

45. Відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону України.

46. Управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду.

47. Охорони природних комплексів та об'єктів природних заповідників.

48. Особливості управління біосферними заповідниками.

49.Охорона природних комплексів та об'єктів національних природних парків.

50. Охорона природних комплексів та об'єктів регіональних ландшафтних парків.

51. Порядок створення і оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

52. Охорона територій та об’єктів природно-заповілного фонду, контроль за їх додержанням.

53.Державний і громадський контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

54. Загальні положення щодо гармонізації міжнародного екологічного права навколишнього природного середовища з правом України.

55.Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства власниками джерел підвищеної екологічної небезпеки.

56. Правові форми еколого-правової відповідальності.

57. Проблема застосування дисциплінарних стягнень за екологічні правопорушення.

58. Ефективність адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

59. Проблеми криміналізації екологічних правопорушень.

60. Форми і методи охорони права власності на природні ресурси.

61. Особливості виникнення права орендного природокористування.

62. Право власності на землю: підстави виникнення та припинення права власності на землю.

63. Предмет, принципи і система гірничого права.

64. Особливості управління в галузі використання та охорони надр.

65. Завдання законодавства України про охорону, використання та відтворення рослинного і тваринного світу.

66. Права і обов’язки громадян при використанні об’єктів рослинного та тваринного світу.

67. Правовий режим зон відчуження.

68. Правовий режим зони безумовного (обов’язкового) відселення.

69. Правовий режим зони посиленого радіологічного контролю.

70. Особливості управління в зонах надзвичайних екологічних ситуацій.

71. Всесвітня Хартія охорони природи.

72. Всесвітня стратегія охорони природи.

73. Принципи міжнародного екологічного права.

74. Проблеми забезпечення екологічної безпеки в системі принципів міжнародного екологічного права.

75. Еколого-правові засади міжнародної проблеми розробки забезпечення глобальної екологічної безпеки.

76. Міжнародно-правова відповідальність як засіб реалізації міжнародного екологічного права.

77. Міжнародний екологічний суд.

 

 

5.2. Критерії оцінювання  екзаменаційної  роботи студента

Білет містить 5 питань, відповідь на кожне оцінюється в межах 10 балів відповідно до наступних критеріїв:

а) Правильність і повнота відповіді на питання;

б) Послідовність, грамотність і логічність відповіді.

 

 

 

5.3.  Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

5.3.1.

а) Теоретичні питання:

1. Поняття права природокористування та його види.

2. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Ядерна та радіаційна (радіологічна) безпека в системі екологічної безпеки.

 

5.3.2.

б) Тестові завдання:

Приклади.

1. Як співвідносяться юридичні поняття «довкілля» і «навколишнє середовище»:

а)  є тотожними; б) позначають різні за змістом явища об’єктивної дійсності;

в) поняття «довкілля» є більш широким і включає навколишнє середовище;

г)  поняття «навколишнє середовище» є більш широким і включає довкілля.

2. Скільки кодексів Україні містить предмет «Екологічне право України»:

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.

3. Які закони прийняті в Україні:

а) «Про оцінку впливу на довкілля»; б) «Про екологічний аудит»; в) «Про екологічне страхування»; г) «Про державний екологічний моніторинг».

 

5.3.3.

в) Практичні завдання (ситуаційні вправи):

Приклади.

На територій заповідника був затриманий гр. Гайдамак, який на приватному автомобілі віз горіхові дрова, заготовлені для приготування м’ясних страв (шашликів). Крім того, працівник ДАІ виявив у автомобілі 2 мішки піску та 1 мішок глини, які гр. Гайдамак планував використати як будівельний матеріал при споруджені стаціонарного мангалу. Свої дії гр. Гайдамак пояснив тим, що згідно з Конституцією України власником природних ресурсів визнано Український народ, а він особисто діяв від його імені.

Вирішіть справу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  

 

6.1. Основна література

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року – К.: Юрінком Інтер, 2008.

3. Лісовий кодекс України, 2006 р. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

4. Водний кодекс України від 20 липня 1995 р. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

5. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

6. Господарський Кодекс України. Господарський процесуальний Кодекс України: Офіційний текст//Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 304 с.

7. Цивільний кодекс України. Офіційний текст//Міністерство юстиції України. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 464 с.

8. Повітряний кодекс України: Закон України від 18.12.2011р.  № 3393 // www.rada.gov.ua.

9. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року – Х.: ТОВ “Одісей”, 2008. – 256 с.

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року – К., 2008.

11. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // www.rada.gov.ua.

12. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 р. // www.rada.gov.ua.

13. Про Загальнодержавну програму „Питна вода України”: Закон України від 3 березня 2005 р. // www.rada.gov.ua.

14. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня // www.rada.gov.ua.

15. Про охорону атмосферного повітря: Закон України в редакції від 21 червня 2001 р. // www.rada.gov.ua.

16. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 р. // www.rada.gov.ua.

17. Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 р.// www.rada.gov.ua.

18. Про тваринний світ: Закон України від 8 грудня 2001 р. // www.rada.gov.ua.

19. Про Червону книгу України: Закон України, 2002 р.// www.rada.gov.ua.

20. Про мисливське господарство і полювання: Закон України від 22 лютого 2002 р. // www.rada.gov.ua.

21. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р.// www.rada.gov.ua.

22. Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004 р.// www.rada.gov.ua.

23. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004р.// www.rada.gov.ua.

24. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: Закон України від 21.09.2000 р.// www.rada.gov.ua.

25. Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 р.// www.rada.gov.ua.

26. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995 р. // www.rada.gov.ua.

27. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення: Закон України від 13 грудня 2001 р. // www.rada.gov.ua.

28. Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення: Закон України від 8 вересня 2005 р. // www.rada.gov.ua.

29. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // www.rada.gov.ua. 4

30. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14 січня 2000 р. // www.rada.gov.ua. 31. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 р. // www.rada.gov.ua.

32. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 р. // www.rada.gov.ua.

34. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 9 лютого 2001 р.// www.rada.gov.ua.

35. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6 квітня 2000 р. // www.rada.gov.ua.

36. Гірничий закон: Закон України від 06.10.1999 р. . // www.rada.gov.ua.

37. Про газ (метан) вугільних родовищ: від 21.05.2009 р. Закон України від . // www.rada.gov.ua.

38. Про угоди про розподіл продукції: від 14.09.1999 р. Закон України від . // www.rada.gov.ua.

39.Про затвердження Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної бази України                       на період до 2030 року: Закон України від 21.04.2011 р. // www.rada.gov.ua.

40. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. // www.rada.gov.ua.

41.Про виключну (морську) економічну зону:  Закон України від 16 травня 1995 р. // www.rada.gov.ua.

42. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. // www.rada.gov.ua.

43. Про Державну службу України з питань праці:  Постанова Кабінету Міністрів України віл 11.02.2015 р. // www.rada.gov.ua.

44. Про державну екологічну інспекцію:  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. // www.rada.gov.ua.

45. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. // www.rada.gov.ua.

46. Положення про Міністерство аграрної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. // www.rada.gov.ua.

47. Положення про Державне агентство з управління зоною відчуження:  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. // www.rada.gov.ua.

48. Положення про Державне агентство водних ресурсів України:  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.14 р.  // www.rada.gov.ua.

49. Положення Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.15 р. . // www.rada.gov.ua.

50. Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.14 р. // www.rada.gov.ua.

51. Про Державну службу геології та надр України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. // www.rada.gov.ua.

52. Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого                              значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12. 1994 р // www.rada.gov.ua.

53. Про внесення змін до Проекту організації території Приазовського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від.07.02.2018 р. // www.rada.gov.ua.

54. Перелік надрокористувачів, щодо яких буде здійснюватися державний геологічний контроль у травні 2018 року (у межах території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей):  Наказ Державної служби геології та надр України від 10.04.2018 р. // www.rada.gov.ua.

55. Конвенция о запрещении разработки,  производства и хранении бактериологического  (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении  від  10.04.72 р.

56. Конвенция по предотвращению загрязнения  моря сбросами отходов и других материалов  (с поправками) від  29.12.72 р.  Лондон.

57.Международная конвенция о гражданской  ответственности за ущерб от загрязнения  нефтью (с поправками) від 29.11.69 р.    Брюссель.

58. Конвенция по охране озонового слоя  від  22.03.85 г.   Вена.

59. Конвенция о трансграничном загрязнении  воздуха на большие расстояния  від  13.11.79  г.  Женева.

60. Экологическая программа  для Европы  София,25.10.95 г.

61. Руководящие принципы  по обеспечению доступа к экологической информации и участию общественности в процессе принятия решений в области охраны окружающей среды София, 25.10.95 г.

62. Краковская деклараци "Реализация Панъевропейской Экологической Сети (ПЕЭС):     создание "Зеленого Каркаса Центральной и Восточной Европы" 28.02.98 г.

63. Угода  про грант Всесвітнього екологічного траст-фонду  (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду  Всесвітнього екологічного фонду  від 15 вересня 1998 р. ( Угоду ратифіковано Законом № 473-XIV  від 04.03.99 р.)

64.Рішення Ради 1999/24/ЄС "Стосовно затвердження довгострокової програми  технологічних заходів,  що сприяють екологічно  чистому та ефективному використанню твердого палива (1998-2002 рр.)"  від 14 грудня 1998 р.

65. Соглашение  между Правительством Российской Федерации  и Кабинетом Министров Украины по вопросам обеспечения экологической безопасности и экологического контроля  в местах базирования Черноморского флота Российской  Федерации на территории Украины, Москва, 18 декабря 1998 г.

66. Соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга  13 января 1999 г.Угода, Міжнародний договір МЗС України, СНД, Вірменії, Белорусь.

67. Угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо Регіонального екологічного центру в Україні від 18.12.99 р.

68. Угода  про грант траст-фонду Всесвітнього екологічного фонду (Проект збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна установаВсесвітнього екологічного фонду від 31 січня 2002 р.  Угоду ратифіковано Законом № 235-IV від 22.11.2002 р.

69. Протокол  по стратегической экологической оценке  к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте від 21.05.03 р.

70. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про охорону  біологічного різноманіття” від 29.11.94 р.

71. Закон України  “Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних  озер 1992 року” від 9.07.03 р.

72. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишне середовище в траскордонному контексті” від 19 березня 1999 р.

73. Постанова Кабінета Міністрі України  “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки  атмосферного повітря” від 13.03.02 р.

74. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25.06.01998 р.

75. Директива Ради 85/337/ЄЕС від 27 червня 1985 р. (зі змінами, внесенними Директивою 97/11/ЄС від 3 березня 1997 р.) щодо оцінки впливуу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище.

76. Програма дій “Порядок денний на 21 століття”, ухвалена на конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро.

 

6.2. Додаткова:

 

Навчальна та навчально-методична література:

 

 

1. Рябець К.А. Екологічне право України: Навч. Посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 438 с.

2. Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова, Соколова А.К. Екологічне право України. Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.  – Х.: Право, 2009. – 328 с.

3. Мачуська І.Б. Екологічне право України: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 301 с.

4. Шемшученко Ю.С. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник. Друге видання – К.: ТОВ “Видавництво” “Юридична думка”,  2008. – 720 с.

5. Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова, Соколова А.К. Екологічне право України в запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. – ТОВ “Одіссей”, 2008. – 480 с.

6. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посібн. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 352 с. – Бібліогр.: 332-346.

7. Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькин С.В. Екологічне право: Навчальний посібник. – 3-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

8. Гетьман А.П., Шульга М.В.  Екологічне право України: Підручник для студентівв юрид. вищ. навч. закладів – Х.:, 2009. – 320 с.

9. Тищенко Г.В. Екологічне право: навчальний посібник. - К.: ТП Пресс, 2003. – 256 с.

10. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

11. Кілічава Т.М. Екологічне право: Навч. посібн для дистанційного навчання. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 302 с.

12. Степанець П.Ф. Екологічне право: Метод. вказівки до вивчення дисципліни для судентів спец. 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього природного середовища. / К.: НУХТ, 2005 – 42 с.

13. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

14. Гетьман А.П., Шульга М.В., Попов В.К., Анісімова Г.В., Гордєєв В.І. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. /Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / А.П. Гетьман (ред.), М.В. Шульга (ред.). — Х. : Право, 2005. — 384 с.

15. Курило В. І. Екологічне право України : навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів із спеціальності «Правознавство» / За ред. проф. Курила В. І. – Одеса : 2014. – 722 с.

       16. Бондар Л. О., Курзова В. В. Екологічне право України : Навч. посіб. 2-е вид. : доп. та перероб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова / [За ред. О. О. Погрібного] – О. : Бурун Книга, 2008. – 368 с.

       17. Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб. / О. М. Шуміло (кер. авт. кол.), В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 432 с.

       18. Екологічне право України : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. О. Бондар, А. Й. Годованюк, Н. С. Гавриш, І. І. Каракаш та ін. [за ред. І. І. Каракаша] / НУОЮА. – О.: Фенікс, 2012. – 788 с.

18. Бавбекова Е.А., Бондар Л.О., Гавриш Н.С., Глотова О.В., Гуревський В.К. Природноресурсове право України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. /Одеська національна юридична академія/І. І. Каракаш (ред.).-К.: Істина, 2005.- 376 с.

19. Бабенко В.І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2005. — 408 с.

20. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічне управління: Навч. посіб. для студ. навч. закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та ін. / Національний транспортний ун-т. — К.: Науковий світ, 2001. — 193 с.

21. Кравченко С.М., Андрусквич А.О., Бонейн Дж. Актуальні проблеми міжнародного права охорони навколишнього природного середовища: Підручник. – Львів, 2002.  – 320 с.

22. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук. – практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 332 с.

23. Каракаш І.І. Природоресурсове право України: Навч. посіб.  – К.: Істина, 2005. – 376 с.

24. Малышева Н.Р. Гармонизацыя экологического  законодательства в Европе. – К., 1996.

25. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Бурякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. – Львів, 2004.

26. Дубовик О.Л. Экологическое право: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, - 584 с.

27.Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст. – К.: Знання, 2006. – 300 с.

28. Разметаев С.В. Экологическое право Украины: систематизованое законодательство о недрах с научно-практическим комментарием. - Х.2000 г. – 180 с.

29. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем'яненко В.І. Основи екології та екологічного права: Навч. посіб. / Ю.Д. Бойчук, М.В. Шульга (ред.). — Суми: Універститетська книга, 2004. — 352 с.