Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Екологічне право України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З КУРСУ

 

“ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціально-правових дисциплін протокол № 1

____ серпня 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА 2017

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Людство на протязі всього періоду свого існування постійно взаємодіє з природою: з неї воно отримує природні ресурси для свого існування, вона є середовищем проживання людини, справляє вплив на формування людської особистості, розвиток світоглядних позицій як через лімітуючі чинники, так і через естетичну царину. Людина, будучи сама первнем природи, здатна виокремлювати себе з довкілля і протиставляти йому. Як розумна істота, наділена свободою волі й свободою вибору між добром і злом, людина, на жаль, не завжди вибирає добро. Піддаючись спокусам і жадобі панування над природою, людство все прагнуло підкорити собі її, при чому, зміна історичної світоглядної парадиґми визначала і парадиґму взаємодії суспільства з довкіллям. З розвитком науково-технічного поступу людство відчуло себе паном природи й у своїй самовпевненості здійснило спробу посадити себе на престол. Упевнившись у своїх силах, людина розбестилась, стала жорстокою, пожадливою, захланною, блюзнірською, зарозумілою, почала легковажити одвічні християнські цінності: віру, надію, любов. За це, однак, дуже швидко була покарана: глибока екологічна криза, у якій опинилося людство наприкінці ХХ ст. може поставити під загрозу подальше виживання людства. Це змусило суспільство замислитись: “А куди ми йдемо”? Так постала наука суспільна екологія як вчення про взаємодію суспільства з природним і суспільним середовищем. Почалася активна екологізація різних галузей знань, включаючи право.

Особливо активно екологічне право почало розвиватися зі здобуттям нашою державою незалежності. Розбудова незалежної української держави супроводжувалася бурхливим розвитком екологічного законодавства й зростанням значення екологічного права. Іще в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. розділ VII присвячений проблемам екологічної безпеки нації. А відповідно до ст. 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави. Важливе місце в сучасній системі вітчизняного екологічного законодавства посідає засадничий Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року. Крім того, систему екологічного законодавства України складають такі важливі законодавчі акти як от: Земельний кодекс (2001 року), Лісовий кодекс (2006), Кодекс України про надра (1994), Водний кодекс (1995) тощо. Екологічне законодавство вже зросло у велику за обсягом галузь і продовжує розвиватися швидкими темпами, що зумовлює необхідність приділяти більше уваги еколого-правовій підготовці майбутніх правників. Саме тому опанування студентами Одеського юридичного інституту курсу “Екологічне право України” має важливе і теоретичне і практичне значення.

При написанні контрольної роботи студенти повинні опанувати еколого-правовий тезаурус, засвоїти основні теоретичні положення екологічного права України, знати будову екологічного законодавства, повинні навчитися відшукувати і вірно застосовувати правові норми при розв’язанні конкретних завдань, крім того, студенти повинні отримати навички складання окремих еколого-правових документів.

Важливою умовою успішного виконання контрольної роботи є уважне вивчення завдань. Для цього слід ознайомитися з рекомендованою літературою і опрацювати нормативно-правові акти, перелік яких додається. Робота над виконанням завдань має бути творчою, аналітичною, критичною, самостійною, інноваційною, тобто студент повинен виконувати завдання спираючись на власну теоретичну підготовку, а не копіювати чужі джерела. У разі виявлення фактів копіювання, компіляції наукових робіт, навчальної літератури – завдання вважатиметься невиконаним.

Завдання для контрольних робіт охоплюють три частини: а) теоретична проблема, яку студент повинен розв’язати спираючись на теоретичні знання, та чинну нормативно-правову базу з екологічного права; б) задача, що є практичним правовим казусом, який студент повинен розв’язати відповідно до чинного законодавства;

Відповіді на теоретичні запитання повинні бути логічно послідовними, повними і аргументованими посиланням на норми чинного законодавства із зазначенням виду, назви, дати нормативного акту і органу, що його видав. Студент повинен чітко з’ясувати зміст тієї чи іншої теоретичної проблеми, опанувати теоретичну літературу з цього питання, проаналізувати чинне законодавство і на підставі проведеного дослідження зробити юридичний висновок давши повну і обґрунтовану відповідь на питання. Не будуть зараховані ті відповіді на теоретичні питання, які не мають посилань на відповідний нормативний матеріал: кожне твердження при відповіді на теоретичне питання має бути юридично підкріпленим посиланням на відповідне джерело права.

Розв’язання задач слід починати із з’ясування обставин справи. Важливо усвідомити, що правильне з’ясування всіх юридично значимих обставин справи дозволяє коло суспільних правовідносин, а відтак – це допоможе знайти норму права, що дані суспільні відносини регулює. На основі вивчення наукової літератури, опрацювання нормативного матеріалу, необхідно дати юридичну кваліфікацію даним обставинам, використавши при цьому сукупність способів тлумачення правових норм (правовий, мовний, логічний, історичний). Перед юридичною кваліфікацією у контрольній роботі студент подає характеристику правового інституту, норми якого регулюють дані суспільні відносини. Кожний розв’язок задачі повинен обов’язково супроводжуватися посиланням на конкретну статтю (пункт) нормативного акту, що регулює дані суспільні відносини з зазначенням точних реквізитів цього нормативного акту. Закінчувати розв’язання задачі необхідно юридичним висновком щодо того, як належить вчинити згідно з законом. Розв’язання задачі, яке не містить такого висновку, є неповним і не зараховується.

Якщо наведених в умовах даних недостатньо для розв’язання задачі то студент має право сам домислити умови задачі чи завдання таким чином, щоб це не суперечило наявним умовам задачі чи завдання.

Контрольна робота повинна обов’язково мати перелік літератури (нормативних актів і спеціальної літератури), що використовувалася в процесі написання роботи.

Не зараховуються контрольні роботи які містять істотні упущення юридичного чи логічного штибу.

Контрольна робота виконується з одного із запропонованих варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з літер від:

 

“А” до “В” (включно) – виконують 1 варіант;

“Г” до “Е” – 2 варіант;

“Є” до “И” – 3 варіант;

“І” до “К” – 4 варіант;

“Л” до “Н” – 5 варіант;

“О” до “Р” – 6 варіант;

“С” до “У” – 7 варіант;

“Ф” до “Ц” – 8 варіант;

“Ч” до “Щ” – 9 варіант;

“Ю” до “Я” – 10 варіант.

 

Контрольні роботи, виконані не зі свого варіанту, а також компіляції робіт інших студентів, або переписані роботи заліку не підлягають. Належним чином виконана контрольна робота є умовою допуску студента до складання іспиту.

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

ВАРІАНТ 1.

1. Теоретична проблема

 1. Проблеми усунення колізій в екологічному законодавстві.
 2. Повноваження органів, які здійснюють контроль та нагляд за дотриманням екологічного законодавства.

2. Задача

Державна екологічна інспекція, посилаючись на пункт 5 Положення про Державну екологічну інспекцію, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 року № 770, прийняла рішення про тимчасове припинення діяльності ТОВ „Поліфарба”, що забруднювало довкілля викидами небезпечних хімічних речовин. ТОВ „Поліфарба” оскаржило рішення Державної екологічної інспекції до суду, посилаючись на те, що відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. На думку правників ТОВ „Поліфарба”, позаяк Положення про Державну екологічну інспекцію є підзаконним актом, Державна екологічна інспекція не вправі ним керуватися для притягнення ТОВ „Поліфарба” до правової відповідальності.

Завдання: Чи має Конституція України пріоритет перед Положенням про Державну екологічну інспекцію? Яке рішення має прийняти суд?

 

ВАРІАНТ 2.

1. Теоретична проблема

 1. Європейське право охорони навколишнього природного середовища
 2. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

2. Задача

Сакська міська рада прийняла рішення про організацію лікування та відпочинку у курортній зоні м. Саки. Цим рішенням, зокрема, запроваджено платне перебування на міських пляжах, у лісопарку, парках відпочинку курорту та на прилеглих до нього прибережних територіях. Для організації відпочинку, проведення необхідних сервісних послуг створено акціонерне товариство “Дозвілля”.

Екологічне об’єднання громадян звернулося до суду про визнання такого рішення незаконним, оскільки, на їх думку, це обмежує їх можливості щодо вільного спілкування з довкіллям, використання природних якостей курорту, зокрема, оздоровчих властивостей морських вод.

Завдання: розв’язати справу.

 

ВАРІАНТ 3.

1. Теоретична проблема

 1. Підзаконні нормативно-правові акти, як джерела екологічного права
 2. Правове регулювання охорони та використання тваринного світу

2. Задача

ТОВ „Сонечко” взяло в оренду частину території міського пляжу, розчистило її і стало брати плату з громадян за прохід на пляж і відпочинок на пляжі. Однак, студент ІІІ курсу Юридичного факультету ОЮІ ХНУВС, прослухавши лекцію з екологічного права, дійшов до висновку, що дії ТОВ „Сонечко” порушують його право на загальне використання природних ресурсів щодо доступу на пляж і купання у морі. Він здійснив спробу пройти на пляж, не заплативши. Працівники ТОВ „Сонечко” викликали міліцію. Міліції студент пояснив, що дії ТОВ „Сонечко” порушують гарантоване Конституцією України право на загальне використання природних ресурсів.

Завдання: Що повинен вчинити міліціонер?

 

ВАРІАНТ 4.

1. Теоретична проблема

 1. Джерела екологічного права.
 2. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації

2. Задача

Завод сільськогосподарської техніки, взявши в оренду земельну ділянку у межах прибережної смуги Чорного моря, перекрив загальний доступ населенню до пляжу, який до цього традиційно використовувався населенням на правах загального використання. Обурена громадськість (громадська екологічна організація) звернулася з позовом до суду про припинення незаконних дій заводу і відкриття загального доступу до пляжу, посилаючись при цьому на частину другу ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року.

Завдання: Яке рішення має прийняти суд?

 

ВАРІАНТ 5.

1. Теоретична проблема

 1. Судовий прецедент як джерело екологічного права.
 2. Правова охорона та використання рослинного світу

2. Задача

Адміністрація національного природного парку „Синевир” на в’їзді до парку поставила пости, які брали плату за прохід і проїзд на територію національного природного парку. Пан Івченко відмовився платити, посилаючись на пункт „и” ст. 3 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року. Він вчинив спробу проникнути на територію національного природного парку поза постами. Однак, він був помічений співробітниками служби державної охорони парку і затриманий. Щодо нього співробітники служби склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУАП і передали його для розгляду до суду.

В свою чергу, пан Івченко подав позов до суду про скасування незаконного рішення адміністрації національного природного парку, забезпечення безперешкодного доступу населення на територію національного природного парку і відшкодування йому матеріальної й моральної шкоди, заподіяної незаконними діями співробітників служби державної охорони парку.

Завдання: Чи законним є рішення адміністрації національного природного парку? Чи правомірними були дії співробітників служби державної охорони парку? Яке рішення має прийняти суд?

 

ВАРІАНТ 6.

1. Теоретична проблема

 1. Поресурсні кодекси, як джерела екологічного права.
 2. Правове регулювання використання та охорони земель

2. Задача

Пан Савченко відмовився платити за вхід до зоопарку, посилаючись на пункт „и” ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року.  За намагання проникнути до зоопарку не заплативши, його затримали працівники міліції, викликані адміністрацією зоопарку. Міліції він пояснив, що плата за вхід до зоопарку є порушенням його права на загальне використання природних ресурсів.

Завдання: Чи законно адміністрація зоопарку справляла плату за вхід до зоопарку? Як має вчинити міліція з паном Савченком?

 

ВАРІАНТ 7.

1. Теоретична проблема

 1. Правове регулювання проведення екологічної експертизи
 2.  Правове регулювання охорони та використання лісів

2. Задача

Пан Радченко звернувся з клопотанням про приватизацію лісової ділянки до селищної ради. Селищна рада відмовила йому у приватизації лісової ділянки, посилаючись на те, що відповідно до ст. 4 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року природні ресурси України є власністю народу України, від імені якого право розпорядження природними ресурсами здійснює Верховна Рада України. Відтак, природні ресурси згідно з чинним законодавством не можуть перебувати у приватній власності, а тому клопотання про приватизацію лісової ділянки не підлягає задоволенню.

Пан Радченко оскаржив відмову до суду.

Завдання: Чи законною є відмова селищної ради? Яке рішення має прийняти суд?

 

ВАРІАНТ 8.

1. Теоретична проблема

1.  Право власності на природні об’єкти

 2. Правове регулювання використання та охорони водних об’єктів

 

2. Задача

Міліціонер затримав у місті громадянина, який зривав квіти з газонів. Громадянин пояснив міліціонеру, що він здійснював загальне використання природних ресурсів відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року: він має право зривати квіти без дозволів і безкоштовно. З точки зору громадянина, жодного порушення закону він не допустив.

Завдання: Чи порушив громадянин закон у вищенаведеному випадку? Як має відреагувати міліціонер?

 

ВАРІАНТ 9.

1. Теоретична проблема

 1.  Право користування природними об’єктами.
 2. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства.

2. Задача

Пан Головатий звернувся до обласної державної адміністрації з клопотанням про приватизацію степового урочища. Обласна державна адміністрація надала відповідь, що згідно з чинним екологічним законодавством урочища приватизації не підлягають, а тому його клопотання не може бути задоволене.

Пан Головатий оскаржив відмову обласної державної адміністрації до суду.

Завдання: Чи законною є відмова обласної державної адміністрації? Яке рішення має прийняти суд?

 

ВАРІАНТ 10.

1. Теоретична проблема

 1. Загальне використання природних ресурсів.
 2. Поняття  та види права екологічної безпеки.

2. Задача

У ході приватизації державного підприємства хімічної промисловості (мала приватизація) на замовлення Фонду державного майна України проводився обов’язковий екологічний аудит. Однак висновки обов’язкового екологічного аудиту не були враховані Фондом державного майна України при приватизації державного підприємства.

Мінприроди звернулося з позовною заявою до суду про визнання приватизації державного підприємства недійсною у зв’язку з тим, що у ході приватизації не було враховано висновки обов’язкового екологічного аудиту.

Завдання: Розв’яжіть справу.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України (надалі – “ВВРУ”).- 1996 р.- № 30.- Ст. 141.

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року// ВВРУ.- 1990 р.- № 31.- Ст. 429.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року// ВВРУ.- 1984 р.- Додаток до № 1.- Ст. 1122.

4. Земельний кодекс України від 24 жовтня 2001 р.// http://www.rada.kiev.ua.

5. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року в ред. 2006 р. // ВВРУ.- 1994 р.- № 17.- Ст. 99.

6. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року// ВВРУ.- 1994 р.- № 36.- Ст. 340.

7. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року// ВВРУ.- 1995 р.- № 24.- Ст. 189.

8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року// www.rada.kiev.ua.

9. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року// ВВРУ.- 1991 р.- № 16.- Ст. 200.

10. Закон України “Про правовий режим території, постраждалої від радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 21 березня 1991 року// ВВРУ.- 1991 р.- № 16.- Ст. 198.

11. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// ВВРУ.- 1991 р.- № 41.- Ст. 546.

12. Закон України “Про природно-заповідний фонд” від 16 червня 1992 року// ВВРУ.- 1992 р.- № 34.- Ст. 502.

13. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції від 21 червня 2001 року// Урядовий кур’єр.- 26 вересня.- 2001 р.- № 174.

14. Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 року// // www.rada.kiev.ua.

15. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року// ВВРУ.- 1994 р.- № 27.- Ст. 218.

16. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року// ВВРУ.- 1995 р.- № 12.- Ст. 81.

17. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року// ВВРУ.- 1995 р.- № 8.- Ст. 54.

18. Закон України “Про пестициди і аґрохімікати” від 2 березня 1995 року// ВВРУ.- 1995 р.- № 14.- Ст. 91.

19. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 року// ВВРУ.- 1995 р.- № 21.- Ст. 152.

20. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 року// ВВРУ.- 1995 р.- № 27.- Ст. 199.

21. Закон України “Про туризм” від 15 вересня 1995 року// ВВРУ.- 1995 р.- № 31.- Ст. 241.

22. Закон України “Про видобування і переробку уранових руд” від 19 листопада 1997 року// Урядовий кур’єр.- 1997 р.- № 240-241.

23. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14 січня 1998 року// ВВРУ.- 1998 р.- № 22.- Ст. 115.

24. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 року// ВВРУ.- 1998 р.- № 36-37.- Ст. 242.

25. Закон України “Про рослинний світ” від 9 квітня 1999 року// ВВРУ.- 1999 р.- № 22-23.- Ст. 198.

26. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року// ВВРУ.- 1999 р.- № 50.- Ст. 433.

27. Закон України “Про дозвільну енергію у сфері використання ядерної енергії” від 11 січня 2000 року// ВВРУ.- 2000 р.- № 9.- Ст. 68.

28. Закон України “Про про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 року// ВВРУ.- 2000 р.- № 18.- Ст. 132.

29. Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 року// ВВРУ.- 2000 р.- № 28.- Ст. 222.

30. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 6 квітня 2000 року// ВВРУ.- 2000 р.- № 29.- Ст. 228.

31. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року// Урядовий кур’єр.- 2000 р.- № 139.

32. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техноґенного та природного характеру” від 8 червня 2000 року// Офіційний вінсик України.- 2000 р.- № 28.

33. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 року// Офіційний вісник України.- 2000 р.- № 32.

34. Закон України “Про курорти” від 5 жовтня 2000 року// Урядовий кур’єр.- 2000 р.- № 222.

35. Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами, затверджена Законом України від 14 вересня 2000 року// Урядовий кур’єр.- 2000 р.- № 202.- 1 листопада.

36. Закон України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання від 19 жовтня 2000 року// Урядовий кур’єр.- 2001 р.- № 3.- 10 січня.

37. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 року// Урядовий кур’єр.- 2001 р.- 7 березня.- № 43.

38. Закон України «Про екологічний аудит» від 24 червня 2004 року// www.rada.kiev.ua.

39. Порядок обмеження, тимчасової заборони (припинення) чи зупинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений постановою ВРУ від 29 жовтня 1992 року// ВВРУ.- 1992 р.- № 46.

40. Положення про Червону книгу України, затверджене постановою ВРУ від 29 жовтня 1992 року// ВВРУ.- 1992 р.- № 52.- Ст. 686.

41. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджені постановою ВРУ від 5 січня 1998 року// ВВРУ.- 1998 р.- № 38-39.- Ст. 248.

42. Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затверджене указом Президента України від 29 травня 2000 року № 724/2000// Офіційний вісник України.- 2000 р.- № 22.- 16 червня.

43. Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затверджене постановою КМУ від 10 серпня 1992 року № 459// Екологія і закон: екологічне законодавство України у двох книгах.- Кн. 1/ за ред. В. І. Андрейцева.- К.: Юрінком Інтер, 1998.

44. Положення про порядок ведення державного земельного кадастру, затверджене постановою КМУ від 12 січня 1993 року// Зібрання постанов Уряду України (надалі – “ЗП”).- 1993 р.- № 3.- Ст. 55.

45. Кліматична програма України, затверджена постановою КМУ від 28 червня 1997 року № 650.

46. Положення про державну систему моніторинґу довкілля, затверджене постановою КМУ від 30 березня 1998 року № 391// Офіційний вісник України.- 1998 р.- № 13.- 16 квітня.

47. Такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства цінних видів риб, водних безхребетних та водних рослин у рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені постановою КМУ від 19 січня 1998 року № 32// Офіційний вісник України.- 1998 р.- № 3.- 5 лютого.

48. Положення про порядок ведення державного кадастру тваринного світу, затверджене постановою КМУ від 15 листопада 1994 року № 772// Екологія і закон: екологічне законодавство України у двох книгах.- Кн. 2/ за ред. В. І. Андрейцева.- К.: Юрінком Інтер, 1998.

49. Порядок ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру, затверджений постановою КМУ від 27 вересня 1995 року № 767// ЗП.- 1996 р.- № 2.- Ст. 45.

50. Порядок ведення державного водного кадастру, затверджений постановою КМУ від 8 квітня 1996 року № 413// ЗП.- 1996 р.- № 10.- Ст. 22.

51. Порядок здійснення державного моніторинґу вод, затверджений постановою КМУ від 20 липня 1996 року № 815// ЗП.- 1996 р.- № 15.- Ст. 403.

52. Порядок організації та проведення моніторинґу в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою КМУ від 9 березня 1999 року № 343// Офіційний вісник України.- 1999 р.- № 10.- 26 березня.

53. Такси на деревину лісових порід, що відпускаються на пні, і на живицю, затверджені постановою КМУ від 20 січня 1997 року № 44// Офіційний вісник України.- 1997 р.- № 4.- 24 лютого.

54. Постанова КМУ “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” від 21 квітня 1998 року// Офіційний вісник.- 1998 р.- № 16.- 7 травня.

55. Постанова КМУ “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” від 8 квітня 1999 року № 559// Офіційний вісник України.- 1999 р.- № 14.

56. Такси для нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд, затверджені наказом Мінлісгоспу і Мінекобезпеки від 12 березня 1996 року № 24/32// Екологія і закон: екологічне законодавство України у двох книгах.- Кн. 2/ за ред. В. І. Андрейцева.- К.: Юрінком Інтер, 1998 р.

57. Положення про Зелену книгу України, затверджене наказом Мінекобезпеки України від 19 лютого 1997 року № 17.

58. Положення про громадських інспекторів охорони навколишнього природного середовища, затверджене наказом Мінекобезпеки від 5 липня 1999 року № 150// Офіційний вісник України.- 1999 р.- № 37.

 

РЕКОМЕНДОВАНА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Бондар Л. О., Курзова В. В. Екологічне право України (у запитаннях і відповідях).- Х.: Ксилон, 2006 р.- 246 с.

2. Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність.- К., 1991 р.

3. Андрейцев В. І., Пустовойт М. А., Калиновський С. В. Екологічна експертиза: право і практика.- К.: Урожай, 1992 р.

4. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів.- К.: Вентурі, 1996 р.- 208 с.

5. Баб’як О. С., Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000 р.- 216 с.

6. Барабаш М. Б. Екологічні проблеми України.- К., 1989 р.

7. Бачинський Б. О., Беренда Н. В., Бондаренко В. Д. та ін. Основи соціоекології.- К.: Вища школа, 1995 р.

8. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології: 2-ге вид.- К.: Либідь, 1995 р.- 368 с.

9. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь, 1997 р.- 288 с.

10. Бурдіян Г., Дерев’янко В., Кривульченко А. Навколишнє середовище та його охорона.- К., 1993 р.

11. Дерій С. І., Ілюха В. О. Екологія.- К.: Фітосоціоцентр, 1998 р.- 196 с.

12. Дмитренко І. А. Екологічне право України.- К., 1999 р.- 300 с.

13. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.

14. Екологічне право України (особлива частина): Навч. посібник.- Х., 1996 р.

15. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/ Погрібний О. О., Каракаш І. І. та ін./ за ред. Попова В. К. та Гетьмана А. П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.

16. Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.

17. Земельне законодавство України: Збірник нормативних актів, судової та арбітражної практики: В 2-х кн.- Кн. 2/ Упорядник Бердніков Є. С./ за ред. док. юрид. наук, професора, член.-кор. АПН України Погрібного О. О.- Одеса: Латстар, 2000 р.

18. Земельне право: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закладів/ за ред. Семчика В. І., Кулинича П. Ф.- К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2001 р.- 424 с.

19. Ільницька Н. В. Основи екологічного права.- Л., 1997 р.

20. Кравченко С. М., Костицький В. В. Правова охорона тваринницького світу.- Л., 1992 р.

21. Кравченко С. М., Костицький М. В. Екологічна етика та психологія людини.- Л.: Світ, 1992 р.- 104 с.

22. Ковтун М. Г. Земельне право: курс лекцій для студ. юрид. вузів та фак-тів.- К.: Юмана, 2001.- 208 с.

23. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб.- 3-тє вид., стер.- Л.: ЛБК НБУ; К.: Знання, 2000 р.- 186 с.

24. Лаптів А. А. Охорона та оптимізація навколишнього середовища.- К., 1990 р.

25. Малишко М. І. Екологічне законодавство України: система і основні джерела.- К., 1997 р.

26. Малишко М. І. Екологічне право України: Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2001.- 392 с.

27. Малишко М. І. Основи екологічного права України.- К.: МАУП, 1999 р.- 152 с.

28. Мунтян В. Л. Охорона природи УРСР: Навч. посібн.- К., 1982 р.

29. Мунтян В. Л. Правова охорона ґрунтів.- К., 1965 р.

30. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1999 році.- К., 2000 р.

31. Основи земельного права.- К., 1998 р.

32. Попов В. К., Шульга М. В., Разметаєв С. В. Екологічне право України (загальна частина): Навч. посібник.- Х., 1995 р.

33. Тищенко Г. В. Екологічне право: навчальний посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів.- К.: Юмана, 2001.- 256 с.

34. Тодика Ю. М., Стражицький С. В. Право громадян на сприятливе навколишнє середовище.- Х., 1994 р.

35. Ядерне законодавство: Збірник нормативно-правових актів/ За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка.- У 2-х томах.- вид. 2-ге, перероб. та допов.- К.: Ін Юре, 1999 р.