Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економічна діагностика КНЕУ

Анотація дисципліни «Бізнес-діагностика підприємства»

Викладач – к.е.н., доц. Дмитренко Артем Іванович каф. економіки підприємств (каб. 236). Адреса електронної пошти: artem.dmytrenko@kneu.ua або admyt@ukr.net.

Таблиця 1. Змістове наповнення тем дисципліни “Бізнес-діагностика підприємства”

Назва теми

Питання теми

Тема 1. Основи бізнес-діагностики сучасних підприємств

 1. Сутність, значення та основні принципи здійснення бізнес-діагностики підприємства

 2. Сучасні технології бізнес-діагностики підприємства

 3. Особливості діагностики підприємства на різних етапах його розвитку

Тема 2. Інформаційне забезпечення діагностики діяльності підприємства

 1. Інформаційні джерела для проведення бізнес-діагностики підприємства

 2. Методи пошуку та первинної обробки аналітичної інформації

 3. Базові форми нормативної фінансово-статистичної звітності

Тема 3. Діагностика організаційно-управлінських параметрів організації

 1. Аналіз юридично-господарських параметрів підприємства.

 2. Дослідження системи управління на підприємстві.

 3. Дослідження екологічності діяльності підприємства.

Тема 4. Діагностика зовнішнього середовища функціонування підприємства

 1. Поняття, складові та параметри зовнішнього середовища підприємства.

 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства.

 3. Оцінювання інтенсивності конкуренції на ринку

Тема 5. Діагностика виробництва та результативності управління основними ресурсами діяльності

 1. Аналіз виробництва і реалізації продукції

 2. Дослідження персоналу підприємства

 3. Діагностика основного капіталу підприємства

 4. Дослідження оборотних коштів підприємства

 5. Аналіз ділової активності підприємства

Тема 6. Діагностика фінансово-майнового стану

 1. Аналіз динаміки валюти балансу та його структури

 2. Оцінювання фінансової стійкості підприємства

 3. Аналіз платоспроможності фірми

Тема 7. Діагностика витратності діяльності підприємства

 1. Дослідження параметрів витрат і собівартості продукції

 2. Ідентифікація критичного обсягу виробництва і реалізації продукції

 3. Оцінювання вартості капіталу підприємства

Тема 8. Діагностика ефективності діяльності підприємства

 1. Аналіз прибутковості діяльності

 2. Оцінювання ефективності формування і використання акціонерного капіталу компанії

 3. Оцінювання вартості підприємства

 4. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства

Тема 9. Діагностика ризику неплатоспроможності та банкрутства підприємства

 1. Діагностика неплатоспроможності підприємства

 2. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємства

 3. Ідентифікація ознак прихованого, умисного та фіктивного банкрутства

 

З дисципліни “Економічна діагностика підприємства» оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного та підсумкового екзаменаційного контролю.

Таблиця 2. Форми та об’єкти оцінювання знань студентів-заочників з дисципліни “Бізнес-діагностика підприємства”

Форма контролю

Об’єкт оцінювання

Макс. бал

 1. У період начитки

1.1

Контактні заняття в період начитки

Написання студентами міні-контрольних, що містять невеликі за обсягом завдання теоретичного та прикладного характеру.

20 б.

 1. Міжекзаменаційний період (на консультації перед іспитом)

2.1

Модульна контрольна робота (модуль)

Правильність відповідей на теоретичні запитання

10 б.

2.2

Індивідуальна інформаційно-пошукова робота (ІІПР)

 • повнота та релевантність зібраної інформації;

 • правильне розуміння напрямків та інструментів дослідження.

10 б

2.3.

Розв’язання нерозглянутих під час начитки задач

Наявність розв’язків означених задач, а також здатність їх пояснити

10

 1. Вибіркові (студент обирає одну з наведених форм; діапазон оцінки 0-5 балів)

3.1

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (журналів, збірників статей) за тематикою дисципліни

Написання та захист доповіді. Студент має змогу за семестр підготувати та захистити лише один аналітичний (критичний) огляд.

5

3.2

Наукова діяльність

Підготовка доповідей та участь у наукових студентських конференціях за тематикою дисципліни. У випадку завоювання призового місця можливе нарахування додаткових балів.

5 +

Разом за поточним модульним контролем

Потенційно 55 б., але не більше 50 б.

 1. Підсумковий контроль

4

Іспит

Правильність та повнота письмових відповідей на теоретичні та практичні завдання білету

50 б.

 

Практичні заняття

Пропущені у період начитки міні-контрольні можуть бути відпрацьовані студентом протягом місяця (до початку лютого 2018 року). Пишете мені листа на електронну пошту (дивіться початок файлу), домовляємося про час і предмет зустрічі і у означений час приходите на кафедру й пишете пропущені міні-контрольні.

Після спливання місячного терміну з дати останнього контактного заняття відпрацювання пропущених міні-контрольних допускається лише внаслідок надання належним чином засвідчених офіційних довідок, що підтверджують поважність причини пропуску студентом заняття (хвороба, відрядження, виконання державних обов’язків тощо). У випадку звернення студента пізніше лютого 2018 року без означених довідок студент втрачає можливість написання міні-контрольних.

 

Модуль

Модульний контроль міститиме 20 теоретичних питань з варіантами відповідей.

 

Індивідуальна інформаційно-пошукова робота (ІІПР)

ІІПР виконується за даними промислового підприємства (не банку, не страхової компанії і т.д.), яке буде базою для дипломної роботи. Обсяг ІІПР – близько 20 с. друкованого тексту. Останній строк подання і захисту ІІПР студентом – консультаційне заняття перед іспитом.

Необхідний зміст індивідуальної інформаційно-пошукової роботи (ІІПР)з дисципліни «Бізнес-діагностика підприємства» є наступним:

1. Загальна характеристика організаційно-економічних параметрів діяльності підприємства

 • територіальне розташування, організаційно-правовий вид діяльності та форма власності;

 • структуру прав власності, найвпливовіших акціонерів (пайщиків), наявність угруповань акціонерів (співвласників);

 • місію та завдання діяльності підприємства;

 • склад та ієрархію компонентів організаційної структури управління;

 • ступінь підпорядкування (материнська компанія, дочірнє або асоційоване підприємство) та інтегрованості (належність до асоціацій, корпорацій, концернів, промислово-фінансових груп, холдингів);

 • наявність спеціального статусу підприємства та пов’язані з ним особливості функціонування підприємства;

 • сфери, напрямки та масштаби діяльності;

 • продукція, роботи, послуги підприємства;

 • участь у судових процесах у якості відповідача або позивача;

 • наявність деструктивних осіб і процесів серед власників та керівництва;

 • факти рейдерських атак на підприємство

2. Характеристика цільової галузі підприємства

 • місткість ринку (галузі) та її динаміка;

 • параметри зовнішньоекономічної діяльності у галузі (експорт, імпорт);

 •  кількість операторів та лідери галузі;

 • характер та інтенсивність конкурентної боротьби;

 • географічна та товарна сегментація ринку;

 • прогресивність техніко-технологічної бази виробництва у галузі;

 • диференційованість продукції;

 • сезонність ділової активності на ринку;

 • вартість і умови придбання та споживання цільового товару;

 • рівень впливу на діяльність постачальників, споживачів та виробників товарів-замінників;

 • особливості збуту продукції та розвиток дистрибуційних систем;

 • особливості державного регулювання діяльності на цільовому ринку;

 • наявність інтеграційних утворень у галузі.

3. Аспекти, параметри, показники та необхідні джерела інформації, які студент планує досліджувати за головною сферою дипломної роботи

 • Ідентифікувати аспекти діагностики ключового питання диплому.

 • Навести показники ефективності управління у ключовій сфері дослідження, технологію їх розрахунку та критеріальні рівні для цільового виду діяльності.

 • Ідентифікувати первинні джерела інформації щодо ключової сфери дослідження підприємства на мезо та мікрорівні (форми звітності).

 

КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Завдання полягає в письмовому аналізі 5-7 наукових (не публіцистичних) економічних статей у науковій періодиці (наприклад журнали «Актуальні проблеми економіки», «Фінанси», «Економіка: проблеми теорії та практики» тощо) які описують одну з методичних проблем діагностики діяльності підприємства, наприклад «Методичні підходи до діагностики кредитоспроможності підприємства», або «Методичні підходи до діагностики основного капіталу підприємства», або «Методичні підходи до діагностики ефективності маркетингової діяльності підприємства». Статті мають бути опубліковані протягом 5 останніх років. Тематика критичного огляду повинна відрізнятися від теми дипломної роботи. Студент повинен по кожному джерелу навести коло проблем, що піднімаються у статті та шляхи їх розв’язання, що пропонуються їх авторами, а також дати свою оцінку можливості та доцільності вирішення основної проблеми запропонованими способами. До критичного огляду додаються копії проаналізованих статей (можна попередньо вислати на адресу викладача artem.dmytrenko@kneu.ua або admyt@ukr.net .

 

рекомендована література

 1. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексюк О.І. Бізнес-діагностика підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. - 344 с. – отримати у бібліотеці

 2. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика підприємства: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко. – К.: КНЕУ, 2013. – 448, [4] с. – завантажити у електронній бібліотеці.

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАДАЧ

 

Тема 2. Інформаційне забезпечення діагностики діяльності підприємства

Задача 1. За наведеними нижче даними (тис.грн.) сформуйте баланс підприємства з групуванням статей за нормативними розділами.

Стаття

Сума на 01.01.ХХ

Готова продукція

300

Статутний капітал

2500

Основні засоби (залишкова вартість)

2800

Кредиторська заборгованість

420

Довгострокові кредити банків

850

Дебіторська заборгованість

440

Нерозподілений прибуток минулих років

510

Грошові кошти

100

Витрати майбутніх періодів

80

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

40

Доходи майбутніх періодів

25

Виробничі запаси

545

 

Задача 2. За наведеними нижче даними (тис.грн.) та враховуючи те, що вартість поточних зобов’язань у 1,5 рази перевищує суму запасів, сформуйте баланс підприємства з його структуризацією за нормативними розділами.

Стаття

Сума на 01.01.ХХ

Статутний капітал

10300

Первісна вартість основних засобів

14800

Довгострокові кредити банків

950

Резервний фонд

310

Незавершене будівництво

480

Дебіторська заборгованість

2860

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-140

Грошові кошти

60

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,75

 

Задача 3. За наведеними нижче даними (тис.грн.) обчисліть невідомі значення виділених статей та сформуйте баланс підприємства з його структуризацією за нормативними розділами.

Стаття

Сума на 01.01.ХХ

Грошові кошти

?

Статутний капітал

?

Запаси, всього

870

Нерозподілений прибуток минулих років

290

Доходи майбутніх періодів

30

Кредиторська заборгованість

520

Основні засоби:

 • первісна вартість

 • накопичена амортизація

 

3100

760

Короткострокові кредити банків

260

Витрати майбутніх періодів

45

Нематеріальні активи:

 • первісна вартість

 • накопичена амортизація

 

38

23

Довгострокова дебіторська заборгованість

120

Довгострокові кредити банків

700

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

310

Резервний капітал

400

Оборотні активи, всього

1250

 

Задача 4. За наведеними нижче даними (тис.грн.): а) обчисліть невідомі значення виділених статей; б) сформуйте баланс підприємства з його структуризацією за нормативними розділами.

Стаття

Сума на 01.01.ХХ

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

?

Короткострокові кредити банків

???

Грошові кошти

80

Зареєстрований (пайовий) капітал

5855

Основні засоби:

 • первісна вартість

 • накопичена амортизація

 

12990

7400

Поточні зобов’язання, всього

2120

Запаси

1350

Дебіторська заборгованість за розрахунками, всього

400

Довгострокові зобов’язання, всього

650

Поточна кредиторська заборгованість

1970

Довгострокова дебіторська заборгованість

410

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

???

Витрати майбутніх періодів

35

Коефіцієнт критичної ліквідності

0,8

 

Тема 4. Діагностика зовнішнього середовища функціонування підприємства

Задача 5. Обчисліть потенційну місткість вітчизняного ринку товару «А», якщо середня ціна його реалізації за одиницю становить 2,5 тис.грн., а також відомо наступне:

Група споживачів

Чисельність споживачів
по групі, тис.осіб

Усереднена кількість закупівель товару
одним споживачем, од.

 1. Населення

40000

0,05

 1. Суб’єкти малого бізнесу

500

0,8

 1. Заклади громадського харчування

14

2

 1. Готелі

0,8

2,2

 1. Інші споживачі

0,2

0,4

 

 

Задача 6. Визначте реальну місткість вітчизняного ринку безпрокольних шин, якщо у звітному році вітчизняні товаровиробники виготовили такої продукції на 65 млн грн, з яких 20 % відправлено на експорт. Залишки цільової продукції у вітчизняних продавців безпрокольних шин на початок року оцінювалися сумою у 12 млн грн, а на його кінець — у 14,5 млн грн. Обсяг прямого імпорту склав 35 млн грн, а вартість установлених на імпортованих автомобілях безпрокольних шин становить 5,4 млн грн. Обчислити реальну місткість вітчизняного ринку безпрокольних шин.

 

Задача 7. На основі наведених нижче даних щодо обсягу реалізації цільової продукції на вітчизняному ринку визначте показники інтенсивності конкуренції та тип ринку. Чи займає відповідно до вітчизняного законодавства котрийсь з операторів монопольне (домінуюче) становище у галузі?

 

Виробник цільової продукції

Обсяги продажу за …. рік, млн грн

ПАТ «Стимул»

68,5

ПрАТ «Авангард»

125

ПАТ «Плутон»

164

ПрАТ «ДА Груп»

228

ПрАТ «Квазар»

100

ПАТ «Сиріус»

115,5

ПрАТ «Вега»

52

ТОВ «Ельдорадо-2000»

26

ТДВ «Фаворит»

31

ТОВ «Сузір’я»

48

ТОВ «ССС-Техніка»

17

ТДВ «Трайдент»

25

Разом:

1000

 

 

Задача 8. На основі вихідних даних задачі 7 за допомогою індексу Лінда ідентифікуйте тип та склад олігополії на цільовому ринку.

 

Тема 5. Діагностика виробництва та результативності управління основними ресурсами

Задача 9. Ідентифікуйте динаміку рівня диверсифікації діяльності промислового підприємства протягом двох років, виходячи з наступних даних:

Вид продукції

Обсяг чистої виручки від реалізації за роками, тис.грн

Х0

Х1

1. Борошно

184500

190040

2. Олія

172000

204720

3. Шрот

14550

21390

4. Хлібобулочні вироби

2040

3810

5. Кондитерські вироби

680

2700

 

 

Задача 10. Проаналізуйте виконання плану та ритмічність (коефіцієнти ритмічності та аритмічності) виробництва продукції АТ «Сиріус» у першому півріччі 20ХХ року.

Місяць

Обсяг випуску продукції, тис.грн

плановий

фактичний

Січень

2500

2430

Лютий

2560

2520

Березень

3000

3080

Квітень

3200

3100

Травень

3300

3270

Червень

3200

3320

 

 

Задача 11. Визначте ступінь виконання плану виробництва за вартісними обсягами та сортністю продукції за допомогою таких даних:

Сорт

Ціна, грн/т

Планові обсяги виробництва, т

Фактичні обсяги виробництва, т

Вищий

5200

280

250

Перший

4160

120

130

Другий

2600

40

60

 

 

Задача 12. Обчисліть обсяги недоотримання продукції та втрати прибутку підприємства від браку у ПАТ «Маяк», якщо за звітний рік обсяг виробництва продукції становив 147900 тис.грн при її собівартості у 125100 тис.грн. Параметри браку у звітному році наступні: собівартість виявленої бракованої продукції — 890 тис.грн, витрати на усунення браку — 230 тис.грн, вартість браку за ціною можливого використання — 340 тис.грн, вирахування з винуватців браку — 42 тис. грн.

 

Задача 13. За даними наступної таблиці охарактеризуйте показники руху та ефективності використання персоналу підприємства протягом двох років.

Показник

Значення за:

Х1 рік

Х2 рік

Чисельність прийнятого на роботу персоналу, осіб

20

16

Чисельність звільненого з роботи персоналу, всього осіб
у тому числі за власним бажанням, осіб

32

8

25

14

Чисельність працівників, що відпрацювали весь рік, осіб

224

218

Середньоспискова чисельність персоналу, осіб

271

260

Річний фонд оплати праці, тис.грн

12357

13420

Обсяг реалізованої продукції (чистої виручки), тис.грн

42800

44560

Обсяг чистого прибутку, тис.грн

330

814

 

 

Задача 14. За даними фінансової звітності обчисліть усі можливі показники аналізу основного капіталу за базовими аспектами діагностики. Поясніть ідентифіковану динаміку індикаторів.

 

Задача 15. За даними фінансової звітності обчисліть усі можливі показники аналізу оборотного капіталу за базовими аспектами діагностики. Поясніть ідентифіковану динаміку індикаторів.

 

Тема 6. Діагностика фінансово-майнового стану

Задача 16 За даними фінансової звітності проаналізуйте динаміку обсягів і структури активів. Поясніть ідентифіковану динаміку.

 

Задача 17. За даними фінансової звітності проаналізуйте динаміку показників майнового стану. Поясніть ідентифіковану динаміку.

 

Задача 18. За даними фінансової звітності ідентифікуйте зміну типу фінансової стійкості підприємства протягом аналізованого періоду. Поясніть ідентифіковану динаміку.

 

Задача 19. За даними фінансової звітності проаналізуйте динаміку показників фінансової стійкості. Поясніть ідентифіковану динаміку.

 

Задача 20. За даними фінансової звітності сформуйте баланс ліквідності. Поясніть ідентифіковану динаміку.

 

Задача 21. За даними фінансової звітності проаналізуйте динаміку показників платоспроможності. Поясніть ідентифіковану динаміку.

 

 

Тема 7. Діагностика витратності діяльності

Задача 22. За даними фінансової звітності проаналізуйте динаміку: а) витрат на виробництво і реалізацію продукції та сукупних витрат діяльності підприємства; в) динаміку питомих витрат на 1 грн. реалізованої продукції та на 1 грн. сукупних доходів.

 

Задача 23. ПАТ «Вега» виробляє два вироби «А» і «Б», відпускна ціна яких становить 440 та 380 грн/виріб відповідно. Прямі змінні витрати на виробництво кожного продукту складають: 314 грн/шт. по «А» та 315 грн/шт. по «Б». Величина постійних витрат функціонування компанії прогнозується на рівні 1100 тис. грн. Крім того, у кінці розрахункового року підприємство повинно погасити основну суму боргу у 2000 тис. грн, за отриманим банківським кредитом. Також на дивіденди власникам товариства необхідно направляти 600 тис. грн. За усталеною на підприємстві практикою розподіл постійних, непрямих видатків, а також витрат погашення кредиту буде здійснено пропорційно до часу виготовлення виробів. Виробництво виробу «А» триває 3,4 нормо-год., а виробу «Б» — 2,6 нормо-год. Ставка податку на прибуток підприємств становить 18 %. Обчисліть мінімальні обсяги виробництва кожного найменування продукції, якщо підприємство не очікує отримання інших доходів та витрат.

 

Задача 24. Обчисліть середньозважену вартість капіталу новоствореного ПАТ «Нива», структура капіталу якого є наступною: прості акції — 75%, банківський кредит — 20%. Решта припадає на привілейовані акції. На прості акції буде заплановано виплату дивідендів у розмірі 17,5 %. Банку за надані кошти сплачується 22 %, а привілейовані акції емітовані із зобов’язанням у 14 % доходу. Витрати залучення джерел фінансування становлять: 1,5% по простих акціях та 1,8% — по привілейованих, а також 0,1% — по отриманню кредитних ресурсів. Ставка оподаткування для компанії — 16%.

 

Задача 25. Капітал ТОВ «Легія» на дату оцінки характеризується коефіцієнтом «співвідношення борг/власний капітал» 0,4, а його вартість становить 19,8%. У наступному році компанія планує підвищити частку позикового капіталу до 50% при зростанні його вартості (без податкового коригування) з 17,3% у звітному році до 22,5% у наступному році. Вартість сукупного капіталу передбачається утримати на рівні звітного року. Ставка податку на прибуток компанії — 16%. Розрахуйте вартість власного капіталу у звітному та наступному роках.

 

Задача 26. Обчисліть середньозважену вартість капіталу для новостворюваного підприємства. Ставка оподаткування становить 16 %. Кон’юнктура фінансового ринку дозволяє розраховувати на наступні параметри фінансування:

Елементи фінансування капіталу

Сума залучення коштів, тис. грн

Ставка процентного доходу за користування, %

Витрати на залучення джерела, %

1. Прості акції

5000

15

0,5

2. Привілейовані акції

500

14

0,75

3. Довгострокові кредити

250

25*

0,9

4. Короткострокові кредити

300

22*

0,7

 

* Без коригування на вплив податків.

 

Задача 27. Середньозважена вартість капіталу ПАТ «Дністер» становить 12%. Вартість власного капіталу оцінюється на рівні 18%. На боргові джерела фінансування (банківські кредити) припадає 42%, решта — на власний капітал. Якою є вартість позикового капіталу компанії, якщо ставка її оподаткування складає 16%?

 

Задача 28. На основі даних таблиці визначте середньозважену вартість капіталу ПрАТ «Космос».

Середньорічні параметри пасиву балансу ПрАТ «Космос»

Стаття пасиву

Значення параметрів

Обсяг джерела, тис. грн

Вартість використання джерела, %

1. Власний капітал, всього

в тому числі

5320

 

 • прості акції

3500

16,5

 • інші елементи власного капіталу

1820

16,5

3. Довгострокова заборгованість, всього

1100

23,4

4. Поточні зобов’язання, всього

в тому числі

3960

 

 • короткострокові кредити банків

2310

19,8

 • кредиторська заборгованість

1650

0

Всього пасивів

10380

 

Середня ставка оподаткування прибутку підприємства очікується на рівні 18 %.

 

Задача 29. Для того, щоб зменшити іммобілізацію оборотних коштів у дебіторській заборгованості ТОВ “Олімпія” розглядає можливість надання клієнтам 1,5%-ої знижки за ранню оплату поставленої продукції. Такий захід, за оцінками фінансово-кредитного відділу товариства, дозволить скоротити середню тривалість оплати виставлених рахунків з 42 до 23 днів. Чи буде для ТОВ “Олімпія” вигідною така знижка, якщо воно може отримати короткостроковий кредит у банку під 18 % річних? Якою є величина максимальної знижки, що була б вигідною компанії за вказаної ставки позикового відсотка та терміну зменшення тривалості оплати рахунків?

 

Тема 8. Діагностика ефективності діяльності підприємства

Задача 30. Здійсніть висновок щодо динаміки ефективності господарювання за даними бухгалтерської звітності, порівнявши темпи зміни середньорічного обсягу активів, сукупних витрат, сукупних доходів та фінансового результату від звичайної діяльності. Обчисліть узагальнюючі показники ділової активності.

 

Задача 31. Визначте динаміку структури фінансового результату та показників рентабельності за даними бухгалтерської звітності. Зробіть висновки.

 

Задача 32. Обсяг статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на початок 2016 року склав 820 тис.грн., а на початок 2017 – вже 1070 тис.грн. Чистий прибуток за 2016 рік становив 480 тис.грн., з яких 12 % було спрямовано на поповнення резервного фонду товариства. Яку суму чистого прибутку спрямували на виплату дивідендів?

 

Задача 33. Власний капітал ПАТ «Тантал» на початок періоду мав наступну структуру:

 • статутний капітал (11000 тис. грн);

 • резервний фонд (270) тис. грн;

 • нерозподілений прибуток минулих років (3530 тис. грн).

За результатами господарювання товариство отримало 2480 тис. грн чистого прибутку, який згідно з рішенням загальних зборів акціонерів буде розподілено наступним чином:

 • У наступному році передбачено здійснення інвестиційних витрат на реалізацію інноваційного проекту на суму 1500 тис. грн. При цьому 75 % цих видатків буде профінансовано з чистого прибутку звітного року.

 • Погашення тіла кредиту на суму 400 тис. грн.

 • На виплату додаткової матеріальної винагороди за успішну роботу трудового колективу спрямовано 10 % чистого прибутку.

 • Відрахування до резервного фонду компанії будуть виконані на мінімальному, визначеному законодавством рівні.

 • Решта використовуватиметься на виплату дивідендів власникам звичайних акцій, кількість яких у звітному році залишалася стабільною (275 тис.шт.).

Номінальна вартість однієї звичайної акції — 40 грн. Її ринкова ціна на початку аналізованого періоду — 46,4 грн, а на момент оцінки складає 48,5 грн.

Визначити: а)загальну суму та елементну структуру власного капіталу товариства у результаті розподілу прибутку звітного періоду; б)величину дивіденду на одну звичайну акцію; в)показники оцінки акцій, з точки зору акціонерів та фондового ринку.

 

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ