Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці"

Кафедра  статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________________ А. М. Колот

« 29 »      січня      2019р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

 

галузь знань

 

05 "Соціальні та поведінкові науки"

 

спеціальність

051 Економіка

освітня програма /

спеціалізація

 

тип дисципліни

 

Соціально-економічна статистика

_____________________________

_________________________________________

обов’язкова

 

 

 

 

 

Начальник навчально –                                                ПОГОДЖЕНО:

 

методичного відділу __________ Т.В. Гуть           Завідувач кафедри

                                                                              

                                                                                      ____________ І.Г. Манцуров.

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:

Мазур Маргарита Вікторівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  mrita7@ukr.net;

Трубнік Тетяна Євгеніївна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  tetrubnik@gmail.com

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

7

 

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен / дистанційний екзамен

       

Мова(и) викладання

українська     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Мазур М.В., Трубнік Т.Є., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

 

ВСТУП

Стор.

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

6

Тема 1. Теоретико-методологічні основи економічної статистики

6

Тема 2. Основні класифікації економічної статистики

6

Тема 3. Організація статистики підприємств в Україні

Тема 4. Статистика основного капіталу

Тема 5. Статистика оборотних активів

6

7

7

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

7

Тема 6. Статистика ринку праці

7

Тема 7. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств

7

Тема 8. Статистика інвестицій

8

Тема 9. Статистика виробництва продукції підприємств

Тема 10. Статистичний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств

8

 

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

9

9

            2.1. Карта навчальної роботи студента

9

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

12

            3.1. Карта навчальної роботи студента

12

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

14

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

14

            4.1. Карта навчальної роботи студента

14

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

15

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

17

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

18

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

 

19

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

 

20

            6.1. Структура екзаменаційного білету

20

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

21

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

22

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

23

            7.1.      Основна література

23

            7.2.      Додаткова література

24

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

24

 

Вступ

Навчальна дисципліна «Економічна статистика» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань  «Соціальні і поведінкові науки»  спеціальності 051 «Економіка», Спеціалізації «Соціально-економічна статистика».

 

Анотація навчальної дисципліни:

На сучасному етапі розвитку економіки значення статистики стає дедалі важливішим. Економічна статистика – одна з фундаментальних економічних наук, яку опановують студенти багатьох напрямів підготовки. Статистичний інструментарій і методи статистики широко використовуються у практичній діяльності працівниками різноманітних підприємств, установ та організацій. Як навчальна дисципліна, статистика забезпечує формування у фахівців економічної підготовки комплексу професійних знань щодо організації статистичних досліджень, а також навичок збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних. Оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільно-економічних явищ і процесів є неодмінною умовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

 

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Економічна статистика» базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського рівня освіти: зокрема, статистика, макроекономіка, мікроекономіка, соціальна статистика, статистика ринків, методологія та організація національного рахівництва та інші.

 

Метою вивчення дисципліни «Економічна статистика» є освоєння методів та прийомів статистичних досліджень і набуття практичних навичок збирання, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси на мікрорівні,а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

 

Предметом дисципліни є розміри і кількісні співвідношення між масовими соціально-економічними явищами на мікрорівні, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 

 1. Знання:

теоретичні основи статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень;  методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних даних; логічне обґрунтування та алгоритм розрахунку різних за аналітичною функцією статистичних показників; методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, диференціації та концентрації явищ з використанням Excel; методи аналізу взаємозв’язків між явищами з використанням Excel; методи  вимірювання інтенсивності динаміки, виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку з використанням Excel, методи оцінювання точності результатів вибіркових обстежень, правила перевірки статистичних гіпотез; графічно-візуальні методи узагальнення і аналізу даних з використанням Excel.

 методологію і методику екстенсивного та інтенсивного статистичного аналізу соціально - економічних явищ і процесів; - методику прогнозування та статистичного моделювання соціально - економічних параметрів.

 1. Уміння:

застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження з використанням Excel; - здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо; - виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; - здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки з використанням Excel.

 1. Комунікація:

здатність майбутнього фахівця до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій  є інтегральною характеристикою особистості, що охоплює наявність професійно орієнтованих знань про комунікаційні технології, особливості ділової поведінки, усвідомлену мотивацію до комунікаційної діяльності, спектру умінь та навичок спілкування, письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу у процесі документального забезпечення управлінської діяльності, особистісних якостей, що забезпечать успішну побудову кар’єри та конкурентоспроможність фахівця.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за економічні розрахунки, професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємств, установ, корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремих  складових.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності. Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Теоретико-методологічні основи економічної статистики

Роль економічної статистики в управлінні економікою. Предмет, об’єкт та методи економічної статистики. Структура дисципліни економічна статистика. Взаємозв’язок економічної статистики з іншими економічними дисциплінами. 

 

Тема 2. Основні класифікації економічної статистики

Роль класифікацій в економічної статистиці. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Класифікація інституційних секторів економіки (КІСЕ). Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Класифікація  зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП). Статистична класифікація продукції (СКП). Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів господарювання (СКОФ). Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ). Класифікатор професій (КП). Класифікація країн світу (КС). Класифікація валют (КВ). Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ). Класифікація органів державного управління (КОДУ).

 

Тема 3. Організація статистики підприємств в Україні

Підприємства як центральний об’єкт економічної статистики. Статистичний реєстр підприємств. Поняття статистичного реєстру, мета його впровадження. Статистичні одиниці. Єдиний державний реєстр підприємства та організацій України (ЄДРПОУ). Європейський досвід створення реєстрів підприємств. Роль класифікацій та показників СНР у статистиці підприємств. Структурні обстеження підприємств. Кон’юнктурні обстеження підприємств. Доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості в СНР.

 

Тема 4. Статистика основного капіталу

Поняття основного капіталу. Матеріальний і нематеріальний основний капітал і його розподіл в залежності від виду активів. Рахунок операцій з капіталом і характеристика змін у величині активів. Чисте накопичення основного капіталу і чиста вартість капіталу. Поняття “основні засоби”, їх класифікація та оцінка. Аналіз структури основних засобів. Балансові рівняння для характеристики взаємозв’язку між наявністю і рухом основних засобів за первісною та залишковою вартістю. Показники стану і руху основних засобів. Система показників використання основних засобів, їх взаємозв’язок. Визначення і аналіз впливу факторів на зміну обсягу виробленої продукції. Статистичне вивчення динаміки використання основних засобів.

 

Тема 5. Статистика оборотних активів

Поняття і склад оборотних активів для підприємства (крім банків і бюджетних установ). Класифікація оборотних активів за методологією СНР. Інтегровані баланси активів і пасивів і рахунки нагромадження. Поняття агрегування, сальдування та консолідації в СНР. Сальдування для визначення запасів. Поняття номінального, нейтрального і реального холдингового прибутку. Аналіз та менеджмент запасів. Аналіз та менеджмент грошових коштів, розрахунків та інших фінансових активів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема. 6. Статистика ринку праці

Ринок праці як об’єкт статистичного вивчення. Суб’єкти на ринку праці. Відкритий та фіксований ринки праці. Показники попиту і пропозиції робочої сили. Показники кон’юнктури ринку праці. Показники економічно-активного населення. Коефіцієнт використання працездатного населення і трудових ресурсів. Показники рівня безробіття. Система взаємозв’язку статистичних показників ринку праці. Показники міграції робочої сили.

 

Тема 7. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності

Основні напрями наукової та інноваційної діяльності, завдання їх статистичного вивчення. Статистика наявності та стану закладів дисципліни та підготовки наукових кадрів, статистика результативності науково-технічних розробок; ліцензійної та патентної діяльності; статистика міжнародного співробітництва в галузі дисципліни та інноваційної діяльності; статистика інформатизації соціально-економічних процесів.

 

Тема 8. Статистика інвестицій

Класифікація ринку інвестицій. Коефіцієнт еластичності в вивченні збалансованості пропозиції та попиту на ринку інвестицій. Розподіл інвестицій за окремими ознаками вивчення структурних змін цього розподілу. Реальні та фінансові інвестиції. Технологічний склад реальних інвестицій. Динамічні ряди реальних інвестицій і їх статистичний аналіз. Показники інвестиційної активності регіону. Індексний метод аналізу динаміки показників інвестиційної активності. Іноземні інвестиції. Аналіз їх динаміки і структури.

Введення в дію основних засобів і виробничих потужностей. Капіталовіддача, її рівень та динаміка. Аналіз пропорційності розподілу інвестицій. Коефіцієнти локалізації та концентрації.

Статистичне вивчення інвестиційної привабливості регіонів.

 

Тема 9. Статистика виробництва продукції підприємств

Поняття продукції промисловості. Ступені готовності промислової продукції. Вартісні показники обсягів промислової продукції. Індекс обсягу виробництва. Ритмічність та рівномірність роботи промислового підприємства. Аналіз якості продукції.  Поняття продукції сільського господарства та її складові. Види обліку продукції сільського господарства. Валова продукція сільського господарства.  Валовий випуск, проміжне споживання та валова додана вартість у сільському господарстві. Види вартісної оцінки продукції сільського господарства.  Напрямки та методи статистичного аналізу вартісних показників продукції сільського господарства.  Склад обсягів продукції інших видів економічної діяльності.

 

Тема 10. Статистичний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств

Основні напрямки статистичного аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств. Система статистичних показників оцінки фінансових результатів. Розрахунок коефіцієнтів фінансової стабільності. Розрахунок показників ліквідності та платоспроможності. Розрахунок показників ділової активності. Порівняльний аналіз показників. Факторний аналіз коефіцієнтів. Побудова кривої Лоренца та оцінка концентрації розподілу. Індексний аналіз коефіцієнтів. Аналіз динаміки показників витрат.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з   дисципліни (обов’язкової) «Економічна статистика»

для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Теоретико-методологічні основи економічної статистики

3

2, 3

Семінарське заняття 2.

3

4, 5

Практичне заняття 3.
Основні класифікації економічної статистики

3

6

Практичне заняття 4.

Організація статистики підприємств в Україні

3

7, 8

Практичне заняття 5.

Статистика основного капіталу

3

 

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

9

Практичне заняття 8

Статистика оборотних активів

3

10, 11

Практичне заняття 9

Статистика ринку праці

3

12

Практичне заняття 10

Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств

3

13, 14

Практичне заняття 11

Статистика інвестицій

3

15, 16

Практичне заняття 12

Статистика виробництва продукції підприємств

3

17

Практичне заняття 13

Статистичний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств

3

 

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

(студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Підготовка та презентація інтелект-карти: «Організація статистики підприємств в Україні»

5

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікації і методичних розробок Держстату України щодо розвитку економічної статистики (мікроекономічна статистика) (реферат)

5

3. Аналіз тенденцій розвитку основних засобів та оборотних активів за видами економічної діяльності (аналітична записка на матеріалах Держстату України).

5

4. Порівняльний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств за видами економічної діяльності (аналітичний огляд з дискусією)

5

5. Підготовка презентації «Аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств в Україні»

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою дисципліни «Економічна статистика» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з  дисципліни (обов’язкової) «Економічна статистика»

 для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

 

 

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1.
Теоретико-методологічні основи економічної статистики

2

2

Контактне заняття 2.
Основні класифікації економічної статистики

2

3

Контактне заняття 3.

Статистика основного капіталу

4

4

Контактне заняття 4.

Статистика оборотних активів

4

5

Контактне заняття 5

Статистика інвестицій

4

6

Контактне заняття 6

Статистичний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств

4

Усього балів за роботу на контактних заняттях

20

За результати виконання контрольних модульних робіт

 

 

Написання контрольної модульної роботи

Поточний контроль

5

Усього балів за за роботу на контактних заняттях та написання контрольної модульної роботи

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

письмова або електронна

на електронну пошту викладача згідно з графіком навчального процесу

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальна розрахункова робота або проходження онлайн курсу на платформах дистанційного навчання

електронна

на електронну пошту викладача згідно з графіком навчального процесу

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікації і методичних розробок Держстату України щодо розвитку економічної статистики (реферат).

2. Аналіз тенденцій розвитку основних засобів та оборотних активів за видами економічної діяльності (аналітична записка на матеріалах Держстату України).

3. Порівняльний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств за видами економічної діяльності (аналітичний огляд з дискусією)

електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання та захист позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

                 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Мазур Маргарита Вікторівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  mrita7@ukr.net; Трубнік Тетяна Євгеніївна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  tetrubnik@gmail.com

 

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд. 412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 •  захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова  робота  фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором

Оцінювання знань на контактних заняттях

Контроль якісної та активної роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється :

під час контактних занять   - не більше 25 балів:

 • за активну і систематичну роботу   -1 бал
 • міні – семінар (розгорнута бесіда) – 1 бал
 • тестовий контроль знань – 2 бали
 • виконання практичних завдань – 2 бали
 •  виконання модульних завдань  -10 балів

        в міжсесійний період  не більше 25 балів

 •  за виконання  індивідуальних завдань   -2 бали
 • захист індивідуальних завдань   - 8 балів
 • за виконання  завдань за дистанційним курсом  5 балів
 • за виконання  індивідуальних завдань за вибором   -5 балів

   підсумкове оцінювання знань.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється під час екзаменаційної сесії у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі протягом трьох астрономічних годин.  Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за шкалою: 10; 8; 6; 0 балів.

Для оцінювання результатів розв'язку задач використовуються такі критерії:

 • «відмінно» (10 балів) - обґрунтовано методику розв'язку задачі та надано змістовну інтерпретацію отриманих результатів;
 • «добре» (8 балів) – зроблено правильні розрахунки із незначними арифметичними помилками, при наданні змістовній інтерпретації отриманих результатів є непринципові помилки;
 • «задовільно» (6 балів) –  арифметичний розв'язок задачі здійснено без обґрунтування методики розрахунку та відсутня (або містить принципові помилки) змістовна інтерпретація кінцевих результатів;
 • «незадовільно» (0 балів) - відсутні розрахунки, невірна кінцева відповідь; та відсутня змістовна інтерпретація кінцевих результатів.

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. Карта навчальної роботи студента

з  дисципліни (обов’язкової) «Економічна статистика»

 для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

дистанційна форма навчання

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для

перевірки

Форма подання або виконання

Макс. к-сть балів

Тема 1. «Теоретико-методологічні основи економічної статистики»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

через дистанційний курс в системі Moodle

4

Тема 2. «Основні класифікації економічної статистики»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через дистанційний курс в системі Moodle

4

Тема 3. «Організація статистики підприємств в Україні»

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 4. «Статистика основного капіталу»

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання Moodle

4

Тема 5. «Статистика оборотних активів»

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим (асинхронно)

форум

4

Тема 6. «Статистика ринку праці»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 7. «Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств

лабораторна робота та її захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 8. «Статистика інвестицій

обговорення певної проблеми.

Електронний звіт

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

дистанційний режим (синхронно)

чат

4

Тема 9. «Статистика виробництва продукції підприємств»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 10. «Статистичний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

40

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1.     Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування

5

2.     Підготовка власних досліджень до конференцій

5

3.     Підготовка презентації за заданою тематикою

5

4.     Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5.     Аналіз конкретних практичних ситуацій (кейсів) фахового спрямування

5

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

підсумковий контроль

за графіком екзаменаційної сесії

письмова в аудиторії університету

50

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою науки (дисципліни) «Статистика» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого даною Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Економічна статистика» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять;
 • підготовка до поточного модульного контролю;
 • вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом;
 • виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми науки (дисципліни) «Економічна статистика» до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни
 • підготовка презентації за заданою тематикою;
 • аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер (презентації), до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (мала група).

Відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року перелік завдань для самостійної роботи студентів включається до «Карти самостійної роботи студента»

 

 Самостійна робота студентів заочної форми навчання з дисципліни «Економічна статистика»  включає такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань вказаних викладачем;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля та екзаменом;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконання індивідуальних завдань.  До складу індивідуальних завдань відносять написання і захист рефератів, есе, виконання розрахункових робіт,  аналіз практичних ситуацій, підготовка аналітичних оглядів фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першій лекції з дисципліни “Cтатистичні методи досліджень”. Викладач оголошує:

 • Завдання для СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи;

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань використовують такі критерії:

 • рівню «відмінно»  (5 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни); обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • рівню «добре» (4 бали) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • рівню «задовільно» (3 бали) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • рівню «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється під час екзаменаційної сесії у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі протягом трьох астрономічних годин.  Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за шкалою: 10; 8; 6; 4,0 балів.

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Для студентів денної і заочної  форми навчання

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, Молоді та спорту України 29 березня 2012року №384   Форма № Н-5.05

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчальна дисципліна «Економічна статистика»  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №________                                                                                 

 

1. Коефіцієнт зношення основного капіталу підприємства на початок року – 25%. Надійшло за рік нового основного капталу на 100 млн. грн.. Повна вартість вибулого основного капіталу – 60 млн. грн. (коефіцієнт придатності його – 70%). Коефіцієнт вибуття складав 30%. Нарахована амортизація за рік складала 27 млн. грн. Визначити коефіцієнт зношеності капіталу на кінець року.

 

2. Визначити середньооблікову  та середньоявочну чисельність працівників підприємства за березень, якщо фактично ними відпрацьовано 7680 люд.-днів, кількість неявок на роботу – 4600, а цілоденних простоїв – 500. Кількість робочих днів – 22. Визначити також середньооблікову чисельність працівників цього підприємства за І квартал, якщо за січень їх чисельність становила 470 осіб, за лютий – 430 осіб.

 

3. За звітний період на підприємстві вироблено 400 тис. 12–листових зошитів, 50 тис. 24–листових, 70 тис. 48–листових, 25 тис. 96–листових. За планом передбачалося виготовити 350 тис., 60 тис., 75 тис. та 25 тис. зошитів відповідних розмірів. Визначити показники виконання плану за загальним обсягом виробництва продукції та за асортиментом, прийнявши за умовну одиницю 12–листовий зошит.

 

4. Вартість продукції по підприємствах секції А у поточному періоді порівняно з базисним зросла на 23% та становила 280 млн. грн. При цьому капіталомісткість зросла на 3,9%. Визначити абсолютний та відносний приріст випуску продукції за рахунок зміни вартості основного капіталу та рівня його використання.

 

5.  Відомо, що залишки оборотних коштів фірми за поточний рік становили: на 1.01 – 400 тис. грн., на 1.04 – 450 тис. грн., на 1.07 – 580 тис. грн., на 1.10 – 600 тис. грн., на 1.01 наступного року – 540 тис. грн. Вартість реалізованої продукції за поточний рік складала 4600 тис.грн., а коефіцієнт обороту оборотних коштів за попередній рік  - 9. Обчислити: індекс кількості оборотів оборотних коштів та суму вивільнення (залучення) оборотних коштів.

 

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Для оцінювання результатів розв'язку задач використовуються такі критерії:

 • «відмінно» (10 балів) - обґрунтовано методику розв'язку задачі та надано змістовну інтерпретацію отриманих результатів;
 • «добре» (8 балів) – зроблено правильні розрахунки із незначними арифметичними помилками, при наданні змістовній інтерпретації отриманих результатів є непринципові помилки;
 • «задовільно» (2-6 балів) –  арифметичний розв'язок задачі здійснено без обґрунтування методики розрахунку та відсутня (або містить принципові помилки) змістовна інтерпретація кінцевих результатів;
 • «незадовільно» (0 балів) - відсутні розрахунки, невірна кінцева відповідь; та відсутня змістовна інтерпретація кінцевих результатів

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

1.За даними про виробництво за видами економічної діяльності визначити індекси динаміки капіталовіддачі змінного складу, фіксованого складу та індекс впливу структурних зрушень:

Секція

Обсяг продукції, млн. грн.

Рівень капіталовіддачі в поточному періоді, грн.

Індекс динаміки капіталоввідачі

базовий

поточний

СА

150

108

1,8

0,9

СВ

50

84

2,1

1,05

 

 Зробити висновки.

 

2.  Відомо , що залишки оборотних коштів фірми за звітний рік становили, тис. грн.

на 1.01 - 300

на 1.04 - 400

на 1.07 - 520

на 1.10 – 650

на 1.01 наступного року - 560

Вартість реалізованої продукції за звітний рік складала 4200 тис. грн., а коефіцієнт обороту оборотних коштів за попередній рік  - 10.

Обчислити:1. Індекс кількості оборотів.

 2. Суму вивільнення (залучення) оборотних коштів.

 

3. За наведеними даними розрахувати:

1) загальні  індекси питомої витрати, цін на  сировину, витрат на сировину.

2) абсолютні суми економії (перевитрат)   матеріалів у звітному періоді порівняно з базовим за рахунок окремих факторів.

Вид сировини

Виготовлено продукції, шт.

Витрати сировини на одиницю продукції, кг

Ціна за 1 кг сировини,грн.

базисний період

поточний

період

базисний період

поточний

період

базисний період

поточний

період

А

1900

2100

25

22

6

9

Б

3100

4200

30

26

9

11

В

600

1100

35

32

8

10

 

 

 

4.Визначити середньооблікову  та середньоявочну чисельність працівників підприємства за березень, якщо фактично ними відпрацьовано 7680 люд.-днів, кількість неявок на роботу – 4600, а цілоденних простоїв – 500. Кількість робочих днів – 22. Визначити також середньооблікову чисельність працівників цього підприємства за І квартал, якщо за січень їх чисельність становила 470 осіб, за лютий – 430 осіб.

 

5. Продуктивність праці на механізмах  складає 10 одиниць, середня продуктивність праці – 6 одиниці. За звітний період вироблено – 600 тис. виробів, у тому числі механічним способом – 400 тис. виробів, вручну – 200 тис. виробів. Визначте коефіцієнт механізації праці.

 

6. Реальні інвестиції збільшились на 12 % і склали в поточному періоді 960 млн. грн. При цьому капіталомісткість продукції знизилась на 7 %. Визначте зміну інвестицій в абсолютному і відносному виразі за рахунок зміни: а) обсягу валового випуску продукції, б) її капіталомісткості.

 

7. За звітний період на підприємстві вироблено 400 тис. 12–листових зошитів, 50 тис. 24–листових, 70 тис. 48–листових, 25 тис. 96–листових. За планом передбачалося виготовити 350 тис., 60 тис., 75 тис. та 25 тис. зошитів відповідних розмірів. Визначити показники виконання плану за загальним обсягом виробництва продукції та за асортиментом, прийнявши за умовну одиницю 12–листовий зошит.

 

8.За даними пропосівні площі та урожайність зернових культур у господарстві розрахувати: 1) індивідуальні індекси посівних площ і урожайності, а також індивідуальні індекси валового збору, використовуючи їх взаємозв’язок; 2) загальні індекси середньої урожайності зернових культур змінного і постійного складу, а також індекс структурних зрушень:

 

Культура

Посівна площа у періоді, га

Урожайність за період, ц/га

базисний

поточний

базисний

поточний

Пшениця озима

Ячмінь ярий

Овес

1200

340

115

1250

300

125

30,5

20,0

24,0

32,8

19,0

26,0

Разом

1665

1675

Х

Х

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 1. Економічна статистика : підручник : у 2 ч. – Ч. 1. Макроекономічна статистика / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К.Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАНУ І. Г. Манцурова. – К.: КНЕУ, 2013. - 325 с.
 2. Економічна статистика : навч. посіб. / Р. М. Моторин [та ін.] ; ред. Р. М. Моторин; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 362 с.
 3. Економічна статистика : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.]  / За наук. ред. Р. М. Моторина. – К. : КНЕУ, 2005. – 326 с.
 4. Економічна статистика : підручник : у 2 ч. – Ч. 1. Макроекономічна статистика / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К.Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАНУ І. Г. Манцурова. – К.: КНЕУ, 2013. 325 с.
 5. Економічна статистика : Практикум  / Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. – К. : «ЕксОб», 2002. – 232 с.
 6. Статистика: [підручник] / С.С. Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 

7.2.Додаткова література

 1. Державний класифікатор продукції та послуг. ДКПП. Державний класифікатор України. ДК 016-97. Чинний від 1999-01-01.
 2. Кулініч О.І. Економічна статистика. Посібник. Хмельницьк. “Поділля”. – 2000.
 3. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г.Назарова. – Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
 4. Липпе Петер фон дер. Экономическая статистика. - Штудгарт, Йена, 1995. – 629 с.
 5. Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків : [навч. посібник] – К.: КНЕУ, 2001.
 6. Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика. [підручник]. – К.: КНЕУ, 2004.
 7. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010.[Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 8. Роз’яснення з складання державних статистичних спостережень з структурної статистики від 19. 09. 2002  № 01-3-01- 8/377.
 9. Салин В.Н., Медведєв В.Г., Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая статистика: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000. – с.72-104.
 10. Система національних рахунків: навч. посібник / Герасименко С.С., Головко В.А., Нікітіна І.М. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 217 с.
 11. Статистична класифікація продукції. Державний класифікатор України. СКП — 2011. Наказ Держкомстату від 07.10.2011 № 254.
 12. Парфенцева Н. Міжнародністатистичнікласифікації в Україні: розвиток і впровадження. – К.: ВПД «Формат», 2009. – 600 с.
 13. Экономическая статистика: [учебник для вузов] / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова – М.: Финстатинформ, 1999.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

Дистанційні курси

 1. Prometheus: Аналіз даних та статистичне виведення на мові R [Електронний ресурс]: дистанційний курс . Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about
 2. Навчальні курси з Excel [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?wt.mc_id=otc_home&ui=uk-UA&rs=uk-UA&ad=UA
 3. Основы статистики [Електронний ресурс]: дистанційний курс. Режим доступу: https://stepik.org/course/76/
 4. Статистика – Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. – IEIF25032U [Електронний ресурс]:дистанційний курс Moodle для студентів спеціалізації 051 Економіка      / О.К.. Мазуренко, Д.Л.. Єрін. — К.: КНЕУ, 2016    -    Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=40.

Державна статистика

 1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Національний банк України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
 3. Державна фіскальна служба [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
 4. Міністерство фінансів [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/
 5. CIS Stat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.cisstat.org/eng/index.htm
 6. Eurostat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/
 7. United Nations >> Department of Economic and Social Affairs >> Statistics Division [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://unstats.un.org/home/
 8. World Bank Open Data [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://data.worldbank.org/
 9. Відео-поради «Де шукати макроекономічну статистику». Доступп та YouTube-каналі Дмитра Єфремова: https://goo.gl/wyEoXN  [Електронний ресурс]  - Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?list=PL47J5SK7_WorzNx7wWSI9BXQtpj-1uqV0&v=e3sXvvMpBPw&app=desktop

    Електронні підручники

 1. Відкритий посібник з відкритих даних для громадських організацій, журналістів, і не тільки… [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://socialdata.org.ua/manual/
 2. Ілюстрований підручник по SPSS [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://man.odn.org.ua/Page-1/SPSS_10/index.html
 3. Statistica [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://bourabai.kz/tpoi/statistica/index.htm
 4. Інтерактивний продукт візуалізації та обработки даних Tableau [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://community.tableau.com/thread/153776