Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економічна теорія

київський національний університет

імені тараса шевченка

 

економічний факультет

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

вступних випробувань для осіб,

які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст»

на Третій курс денної форми навчання за ОКР «бакалавр»

ГАЛУЗі ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА і підприємництво»

за НАПРЯМом ПІДГОТОВКИ 6.030501 «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено Вченою радою економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 5 від 20 грудня 2016 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

київ – 2016


 

вступ

 

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює підготовку студентів за ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія». За сучасних умов посткризової модернізації національної економіки роль економічної науки невпинно зростає. Прискорення реформування національної економіки та забезпечення гармонійної інтеграції України до системи світового господарства посилює вимоги до спеціалістів економічного профілю.

Фахівці в галузі економічної теорії повинні володіти сучасною термінологією та інструментарієм економічної науки і практики, знати основні закони і принципи функціонування ринкового господарства. Навчання в бакалавраті за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія» вимагає від студентів високого рівня теоретичних знань, володіння практичними навичками проведення економічних досліджень, формування стратегії й тактики ухвалення управлінських рішень у сучасному мінливому та нестійкому господарському середовищі. За цих умов важливого значення набувають знання та навички, отримані студентами під час попереднього навчання. Для перевірки їх відповідності вимогам навчання в бакалавраті за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія» проводяться вступні випробування.

Метою вступного іспиту до бакалаврату за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія» є формування контингенту студентів, спроможних успішно опанувати дисципліни означеної спеціальності шляхом оцінювання знань та навичок абітурієнтів за напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра.

Вимоги до здібностей та рівня підготовленості абітурієнтів. Успішне засвоєння навчальної програми ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030501 «Економічна теорія» потребує від абітурієнта наявності диплома молодшого спеціаліста, а також здатності до оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО БАКАЛАВРАТУ

за НАПРЯМом ПІДГОТОВКИ 6.030501 «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

на базі ОКР «молодший спеціаліст»

 

Тема 1. Предмет,  методи і функції економічної теорії

Предмет економічної теорії. Політична економія, економічна тео­рія та Економікс: спільне і відмінне. Взаємозв’язок економічної теорії з іншими науками. Значення економічної науки для суспільст­ва в цілому та для окремої людини.

Методологія економічної теорії. Загальнонаукові та специфічні методи економічних досліджень. Особливості мікро- та макроекономічного аналізу. Економічні закони. Економічні категорії. Функції економічної теорії.  Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.

Економічні потреби. Класифікація потреб. Піраміда потреб Маслоу. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси. Класифікація інтересів. Взаємодія потреб та інтересів. Виробничі ресурси. Обмеженість виробничих ресурсів. Класифі­кація ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Абсо­лютно обмежені та відносно обмежені ресурси.

 

  Тема 2. Економічні системи та їх еволюція. Відносини власності

Зміст поняття «економічна система». Структура економічної системи. Продуктивні сили. Економічні відносини, їх види. Господарський механізм. Типи економічних систем. Ринкова економічна система. Командно-адміністративна (планова) економічна система. Змішана економічна система. Перехідні економіки: зміст, риси, закономірності становлення. Ознаки перехідного періоду.

Відносини власності. Економічний та юридичний зміст власності. Суб’єкти та об’єкти власності. Типи та форми власно­сті. Місце власності в економічній системі.

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товар­не. Просте і розвинуте товарне виробництво. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Специфіка послуг. Зростання ролі послуг в економічній системі. Товар і його властивості. Теорії вартості (цінності) товару.

 

Тема 3. Сучасний ринок: суть, структура і функції.

Економічна роль держави у ринковій економіці

Поняття ринку та його функції. Умови ефективного функціонування ринку. Суб’єкти та об’єкти ринку. Інструменти ринку. Структура ринків. Ринок товарів та послуг. Ринок природних ресур­сів. Ринок грошей. Ринок капіталу. Ринок цінних паперів. Ринок праці. Інфраструктура ринку. Біржі: товарні, фондові, праці. Служби за­йнятості. Пенсійні фонди. Страхові компанії. Особливості формування та функціонування елементів ринкової інфраструктури в Україні.

Економічна сутність конкуренції. Значення конкуренції. Позити­вні та негативні ознаки конкуренції. Форми конкуренції: внутрішньогалузева, міжгалузева, міжнарод­на. Методи конкуренції: цінова, нецінова. Види конкуренції: досконала та недосконала. Типи недосконалої конкуренції: монополістична конкуренція, олігополія, монополія. Монополія та її основні види. Монопсонія. Природна монополія. Штучна монополія.

Історична обмеженість і відмови ринку та необхідність державного регулювання ринкової економіки. Кейнсіанський, неоконсервативний та інституційний підходи до визначення економічної ролі держави. Економічні функції держави як засіб досягнення соціально-економічних цілей сучасного суспільства. Економічна політика держави. Форми і методи державного регулювання ринкової економіки.

 

Тема 4. Економіка домашнього господарства.

Теорія поведінки споживача

Домогосподарство як суб’єкт ранкових відносин. Роль та функції домашнього господарства в ринковій економіці. Доходи та витрати домогосподарств. Теорія поведінки споживача. Загальна та гранична корисність. Закон спадної граничної корисності.  Переваги споживача. Криві байдужості та бюджетне обмеження. Концепція раціональної поведінки споживача. Принцип максимізації загальної корисності. Оптимум споживача. Свобода споживчого вибору в  ринковій економіці.

 

Тема 5. Підприємництво та  підприємство в ринковій економіці

Підприємництво. Основні принципи та ознаки підприємництва. Види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва. Одноосібне володіння. Товариства з обмеженою, необмеженою та додатковою відповідальністю. Командитне то­вариство. Закрите акціонерне товариство. Відкрите акціонерне товариство.

Економічна сутність підприємства. Види підприємств. Об’єднання підприємств. Законодавство України про підприємство і підприємництво. Сутність малого підприємництва. Значення малого підприємницт­ва. Переваги та недоліки малого підприємництва. Життєвий цикл підприємства та його оптимальні розміри. Показники ефективності діяльності підприємств. Гранична продуктивність підприємств. Сутність, функції і принципи менеджменту підприємства. Виникнення, суть і функції маркетингу.      

                    

Тема 6. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги

Сутність попиту та фактори, що його визначають. Закон попиту. Індивідуальний та ринковий попит. Крива попи­ту. Цінові та нецінові чинники попиту. Пропозиція. Зміст і фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції. Індивідуальна та ринкова пропозиція. Кри­ва пропозиції. Цінові та нецінові чинники пропозиції. Елас­тичність попиту та пропозиції. Види еластичності. Значення еластичності у господарській діяльності. Кон’юнктура ринку. Співвідношення попиту і пропозиції та їх рин­кове відображення. Ціна ринкової рівноваги. Рівноважна кількість продукції. Надли­шок. Дефіцит. Часткова та загальна ринкова рівновага.

Ринок праці: сутність, структура, функції. Фактори, що впливають на попит і пропозицію робочої сили. Роль профспілок у ринковій економіці.

Особливості ринкових відносин в аграрному секторі економіки. Ринок  землі: попит, пропозиція, механізм ціноутворення. Державна політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробництва.

 

Тема 7. Капітал. Витрати виробництва і прибуток

Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Основ­ний капітал. Оборотний капітал. Амортизація та відтворення основного капіталу. Фінансовий капітал: сутність, суперечності  функціонування та розвитку. Специфіка формування та використання людського, інтелектуального та соціального капіталу.

Сутність і види витрат виробництва. Альтернативні витрати. Явні та приховані витрати. Витрати короткострокового періоду: загальні, постійні, змінні, середні, граничні. Собівартість продукції. Дохід та прибуток фірми. Бухгалтерський при­буток. Економічний прибуток. Правило максимізації прибутку.  Рентабельність.

 

Тема 8. Доходи в ринковій економіці: сутність, джерела та  розподіл

Теорія доходів. Види та джерела формування доходів. Номінальні та реальні дохо­ди. Товарна та грошова форма доходів.

Функціона­льний розподіл доходів. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи. Структура ви­користання сімейних доходів. Заробітна плата як основне джерело сімейних доходів. Номінальна та реальна зарплата. Оплата праці на підприємстві. Нормування праці. Тарифна система. Форми і системи заробітної плати. Дохід від кооперативно-колективної та індивідуальної трудової діяльності. Доходи від власності та рентні доходи.

Земельна рента, її сутність, види та механізм формування. Сутність та структура орендної плати.

Диференціація доходів населення. Бідність. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. Джерела формування та розподіл доходів в Україні.

 

Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні показники

Національна економіка як продукт історичного розвитку. Об’єктивні основи формування національної економіки.  Роль національної економіки у реалізацїї національно-державних інтересів. Макроекономіка як органічна єдність і цілісність господарських явищ і процесів на рівні національної економіки. Глобалізація та її вплив на національні економічні системи. Зміст, види та моделі суспільного відтворення.

Система національних рахунків (СНР): необхідність виникнення, зміст та цілі. Валовий внутрішній продукт. Методи розрахунку. Виробничий метод. Метод кінцевого використання. Розподільчий метод. Номінальний ВВП. Реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Похідні від ВВП макроекономічні показники. Валовий національний продукт. Чистий внутрішній продукт. Національний дохід.

 

Тема 10. Суспільне відтворення і циклічні коливання в економіці

Суспільне відтворення: сутність, фази, пропорції. Типи суспільного відтворення. Просте відтво­рення. Звужене відтворення. Розширене відтворення. Екстенсивний тип розширеного відтворення. Інтенсивний тип розширеного відтворення. Економічне зростання. Типи економічного зростання. Вимірювання економічного зростання. Основні фактори економічного зростання. Моделі економічного зростання.

Циклічність як форма розвитку ринкової економіки. Види економічних циклів. Основні характеристики економічних циклів. Короткі цикли. Довгі хвилі в економіці. Промисловий цикл. Криза. Депресія. Пожвав­лення. Піднесення. Сучасні підходи до вивчення середніх (промислових) циклічних коливань. Нециклічні економічні коливання. Структурні кризи.

 

Тема 11. Макроекономічна рівновага та її державне регулювання

Макроекономічна (загальноекономічна) рівновага. Сукупний попит та чинники, що його визначають. Сукупна пропозиція та фактори, що на неї впливають. Причини по­рушення макроекономічної рівноваги.

Макроекономічна нестабільність: циклічність, безробіття, інфляція. Ринок праці та зайнятість. Безробіття. Види без­робіття. Фрикційне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Природне безробіття. Приховане безробіття. Вимірю­вання безробіття. Закон А.Оукена. Державне регулювання зайнятості.

Інфляція як прояв порушення макроекономічної рівноваги. Індек­си інфляції. Темпи інфляції. Види інфляції. Помірна інфляція. Гало­пуюча інфляція. Гіперінфляція. Інфляція попиту. Інфляція витрат. Антиінфляційна політика держави.

 

Тема 12. Фінансова система та  фіскальна  політика

Сутність та види фінансів. Структура фінансової системи. Бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Місцевий бюджет. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та шляхи подолання. Державний борг, його види, джерела покриття, соціально-економічні наслідки. Фінансова система сучасної України.

Податкова система: сутність та структура. Суть та функції податків. Види податків. Принципи оподаткування. Крива Лаффера. Податкова політика держави. Проблеми розвитку податкової системи в Україні.

Фіскальна політика та її інструменти. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів: акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі. Біржова та позабіржова торгівля цінними паперами. Роль і місце інвестиційних фондів та страхових компаній у фінансовій системі. Пенсійні фонди.

 

Тема 13. Грошово-кредитна система та монетарна політика

Сутність та функції грошей. Грошова система: сутність, структура, еволюція. Грошовий обіг та його закони. Грошова маса, її структура та агреговані показники. Модель І. Фішера. Необхідність, сутність та функції кредиту. Види кредиту. Кредитна система, її функціональна та інституціональна структури.

Банківська система та її складові. Види та функції банків. Структура операцій комерційних банків. Банківський кредит та його види. Цілі та інструменти грошово-кредитної політики. Центральний банк та його роль у регулюванні грошового обігу. Макроекономічні наслідки монетарної політики. «Грошове правило» М. Фрідмена. Особливості формування та розвитку грошово-кредитної системи України. Монетарна політика.

 

Тема 14. Сутність, структура та закономірності розвитку світового господарства

Сутність, основні риси та етапи становлення світового господарства. Сучасна структура світового господарства. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки. Форми міжнародних економічних відносин. Світова торгівля. Торгівельний баланс. Платіжний баланс. Торгівельна політика, її види та інструменти. Вільна торгівля та протекціонізм. Міждержавні торговельні угоди.

Зміст міжнародних валютних відносин. Структура світової валютної системи. Види міжнародних кредитів і порядок їх надання. Міжнародні валютно-фінансові організації. Сутність та причини міграції робочої сили. Форми і тенденції міграції робочої сили. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили. Сучасні форми та основні тенденції розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Патентно-ліцензійний обмін. Обмін ноу-хау, інжиніринг, лізинг, консалтинг. Форми спільного підприємництва.  

 

Тема 15. Глобалізація економіки та загальноцивілізаційні

проблеми людства

Глобалізація світогосподарських зв’язків. Основні чинники та форми вияву глобалізації. Хронологічні межі глобалізації. Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки. Суперечності глобалізації та її моделі.

Причини виникнення та сутність глобальних проблем людства. Класифікація глобальних проблем. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем. Концепція сталого економічного розвитку та її еволюція. Основні на­прями формування стратегій сталого розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

а) основна:

 1. Базилевич В. Д. Економічна теорія: Практикум для студентів неекономічних спеціальностей : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 160 с.
 2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 743 с.

– Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2008.pd

 1. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: практикум: навч. посіб / за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 550 с.
 2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. – К.: Знання, 2008. – 263 с.
 3. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 9-те вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2014. – 710 с. (Класичний університетський підручник). – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ekonomichna_2014.pdf
 4. Економічна теорія: політекономія: практикум: навч. посіб. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 494 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_politekonomiya_prakt_20
 5. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посіб. / уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1198 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_istoriya_2011.pdf
 6. Історія економічних учень: підручник: у 2 ч. / За ред. В.Д. Базилевича. – 3 вид., випр. – К.: Знання, 2006. – (Класичний університетський підручник)
 7. История экономических учений: учебник: в 2 ч.  / Под ред.  В.Д. Базилевича / К.: Знання, 2015. – (Классическийуниверситетскийучебник).
 8. 10.  Макроэкономика: учебник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.А. Баластрик; под ред. В.Д. Базилевича; Киев. нац. ун-т им. Т.Шевченко. – К.: Знання, 2015 – 694 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2015.pdf
 9. 11.  Мікроекономіка. Підручник  / За ред. В. Д. Базилевича. –  К.: Знання, 2008. – 679 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_mikroekonomika_2008.pdf
 10. 12.  Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник  / За ред. В. Д. Базилевича. –  К.: Знання, 2010. – 490 с. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_mikroekonomika_2012.p
 11. 13.  Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К., 2001. Режим доступу: http://library.if.ua/books/61.html
 12. 14.  Экономическая теория: политэкономия. Учебник / Под ред. В. Д. Базилевича. – М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. – 870 с.

 

б) додаткова:

 1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Знання, 2014. – 671 с. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_intelektualna_2008.pdf

 1. Базилевич  В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В. Д. – К.: Атіка, 2006. – 368 с.
 2. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Философия экономики. История: Монография. – К.: Знання, 2011. – 1198 с.
 3. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Экономико-философская мысль совреенного мира. – К.: Знання, 2015. – 821 с.
 4. Базилевич В.Д., Филюк Г.М. Природні монополії: Монографія. – К.: Знання, 2006. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_pryrodni_2006.pdf

 1. Гайдай Т. В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 296 с.
 2. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер та ін. – Під наук. ред. В. Базилевича, Д. Вальтера. – К.: Знання, 2010. – 518 с.
 3. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Знання, 2008. – 431 с.
 4. Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності : монографія / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 919 с. – (Славетні постаті). – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/slutsky_acknowledgement_2007.pdf
 5. Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа., 2005. – 325 с.
 6. І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті економічної думки в Україні : монографія / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. – (Славетні постаті). – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/vernadsky_roots_2009.pdf

 1. Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 465 с.
 2.  Кастельс  М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
 3.  Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. Н.Н. Любимова, под. ред. Л. П. Куракова –  М.: ГелиосАРВ, 2002. – 352с.
 4.  Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов. – М, 1997. – 799 с.
 5.  Лауреаты Нобелевской премии по экономике: http://www.nobel.se/economics/laureates
 6.  М. Бунге: сучасний дискурс. За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697с. – (Славетні постаті). – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bunge_suchasniy_2005.pdf
 7.  Маркс К. Капітал. – Т.1-4 / Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – 2-ге вид. – К.: Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1963. – Т. 23-26.
 8.  Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993.
 9.  Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А.О. Маслов. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – 432 с.
 10.  Мизес, Людвиг фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / пер. с англ. изд. А.В. Куряева. – Челябинск: Социум, 2005. – 878 с.
 11.  Мэнкью Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 2005. – 784 с.
 12.  Норт, Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Пер. з англ. І. Дзюби. – К.: Основи, 2000. – 198 с.
 13.  Ойкен В. Основы национальной экономии. – М.: Экономика, 1996.
 14.  Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
 15.  C. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття : монографія / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 903 с. (Славетні постаті). – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bulgakov_rozmysly_2006.pdf
 16.  Самуэльсон, Пол Э. Экономика: Учебник/ Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. - 18-е изд.. - М.: Вильямс, 2007. - 1360 с.
 17.  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. - К.: Знання-Прес, 2007. – 440 с.
 18.  Слухай С.В. Довідник базових термінів і понять з мікроекономіки. – К.: АграрМедіаГруп, 2015.
 19. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Пер. з англ. -  К. : Port-Royal, 2001. – 612 с.
 20. Страхування: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2008. – 1019 с.

32. Филюк Г. М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: Монографія – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Франка. – 2009. – 404 с.

 1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 416 с.
 2. Фондовий ринок: підручник: у 2-х кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін., за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2015, 2016.
 3. Хейне П. Экономический образ мышления / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Дело» при участии изд-ва «Catallaxу», 1992. – 704 с.
 4.  Цінні папери: Підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін., за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%
 5. Цінні папери: практикум: Навч. посіб. + компакт-диск. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%
 6. Чухно А.А. Економічна теорія: Монографія. У 2-х т. - К., 2010.
 7. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Пер. с нем., англ. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.
 8. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – 16-е изд. – М. : Инфра-М, 2007. – XXXVI, 939 с.