Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економічна теорія

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Кафедра теоретичної і прикладної економіки

 

Писар Н.Б.

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА

ТЕОРІЯ

 

 

Методичні рекомендації для студентів

галузі знань:

   0401 − Психологія

напряму підготовки:

8.040101 – Психологія

галузі знань:

0301 – Філософія

напряму підготовки:

8.030102 – Релігієзнавство

8.030100 – Філософія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

2010


УДК 330

ББК 65.01

Е 45

 

 

Економічна теорія: методичні рекомендації для студентів галузі знань: 0401 Психологія; напряму підготовки: 8.040101 – Психологія; галузі знань: 0301 – Філософія; напряму підготовки:  8.030102 – Релігієзнавство; 8.030100 – Філософія / уклад. Писар Н.Б. – Івано-Франківськ : - 2010. – 35 с.

 

 

 

 

Рецензенти:

Романюк Т. М. – к.е.н., доцент Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника

Буртняк І.В. − к.е.н., доцент Івано-Франківського університету права імені  короля Данила Галицького

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2  від 14 вересня  2010 року)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Економічна теорія” містять навчально-методичне забезпечення курсу, до якого входять методичні вказівки, зміст лекційних занять, плани семінарських занять, питання для самостійного вивчення, перелік економічної термінології, теми рефератів та рекомендована література. Призначені для студентів галузі знань 0401 Психологія; напряму підготовки: 8.040101 – Психологія; галузі знань:                 0301 – Філософія; напряму підготовки:  8.030102 – Релігієзнавство;                8.030100 – Філософія.


Зміст

 

Місце дисципліни у навчальному процесі………………........................................4

 

Структура лекційних занять………………………………………………………...9

Плани семінарських  занять за темами дисципліни……………………………...12

 

Тема 1. Економічна теорія як наука.........................................................................12

Тема 2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси…………………13

Тема 3. Економічні системи суспільства. Відносини власності………………...14

Тема 4. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік…….......15

Тема 5. Суспільне виробництво та проблема економічного вибору……………16

Тема 6. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура………………...17

Тема 7. Економічна природа попиту і пропозиції. Теорія ринкової рівноваги...18

Тема 8. Конкуренція і монополія у ринковій економіці…………………………19

Тема 9. Підприємство та підприємницька діяльність у ринковій економіці…...20

Тема 10. Капітал. Витрати виробництва і прибуток……………………………..21

Тема 11. Доходи їхні джерела і розподіл…………………………………………22

Тема 12. Цикли ділової активності. Безробіття та інфляція……..........................23

Тема 13. ВВП, ВНП та система національних рахунків........................................24

Тема 14. Теорія грошей та грошового обігу……………………………………...25

Тема 15. Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання………………...26

Тема 16. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України…….27

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….......28

Питання для підготовки до контрольної роботи……………….31


МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Дисципліна "Економічна теорія" є складовою частиною професійно-орієнтованої підготовки майбутніх бакалаврів: галузі знань0401 − «Психологія»; 0301 – «Філософія», напряму підготовки: 8.040101 – «Психологія»; 8.030102 – «Релігієзнавство»; 8.030100 – «Філософія».

Мета викладання дисципліни полягає в формуванні у студентів навичок економічного мислення, ринкової поведінки, економічної культури.

Ця мета досягається шляхом послідовного викладення теоретичного курсу з проведенням практичних занять.

Навчання базується на сполученні лекцій, семінарський (практичних) занять і самостійної роботи студентів. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу. Семінарські (практичні) заняття є аудиторними, вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці. Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу з рекомендованих викладачем матеріалів і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

У курсі "Економічна теорія" передбачено вивчення основних закономірностей економічного життя та відображення їх у системі економічних категорій, принципів, законів, моделей.

Опанування дисципліни сприятиме розумінню студентами сучасної ринкової економіки, формування підприємництва на основі різних форм власності, позитивних і негативних чинників розвитку національної економіки.

Адже курс дозволяє систематизувати знання студентів за такими напрямками:

−       вступ до економічної теорії;

−       основи мікроекономічної теорії;

−       основи теорії макроекономіки;

−       основи міжнародних економічних відносин.

В результаті вивчення курсу студенти повинні

 • Ø знати:

−                   основні поняття з теорії економіки;

−                   економічні концепції провідних економічних шкіл та напрямки економічної теорії;

−                   зміст та механізм дії економічних законів, тенденцій та явищ в економіці;

−                   законодавство України, що регулює базисні економічні відносини.

 • Ø вміти:

−                   пояснювати економічну природу економічних явищ та процесів;

−                   аналізувати економічну ситуацію та робити висновки;

−                   самостійно приймати економічні рішення;

−                   моделювати прості економічні процеси.

Форми контролю. Контроль успішності студентів здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролю.

Поточнийконтроль здійснюється у формі усного опитування на практичних заняттях і має за мету перевірку рівня підготовки студентів. Перескладання поточних негативних оцінок та підвищення позитивних оцінок не допускається. Всі пропущені практичні (семінарські) заняття обов’язково відпрацьовуються (в залежності від причин пропуску заняття), проте викладач тільки фіксує відпрацювання у журналі, а оцінку не ставить.

Рівень знань на практичних заняттях оцінюється:

«відмінно» – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і робить висновки;

«добре» - коли студент знає матеріал на рівні п.1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій розрахунків, коли за допомогою викладача студент швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

«задовільно» - коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання, або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки;

«незадовільно» - коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.

Підсумкова оцінка за поточний контроль виставляється після проведення останнього у семестрі практичного (семінарського) заняття.

ІІ. Модульний контроль проводиться на підставі оцінювання знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни з метою засвоєння певного матеріалу, вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати матеріали, здатності осмислювати зміст даної дисципліни, уміти публічно чи письмово передати певний матеріал, написання рефератів.

ІІІ. Семестровий (підсумковий) контроль проводиться  у формі заліку – форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни та вміння синтезувати отримані знання.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума оцінок за поточний контроль знань та результатів складання змістовних модулів.

При семестровому контролі з навчальної дисципліни у вигляді заліку до залікової відомості виставляється підсумкова оцінка за стобальною, національною, («зараховано», «незараховано») шкалами та шкалою ЄКТС.

Кількість балів, що може отримати студент за змістовні модулі, може бути різною і встановлюється для кожного змістовного модуля (залежно від значимості змістовного модуля у навчальній  дисципліні).

При неявці студента у зазначений термін без поважних причин, кількість балів з модуля дорівнює «0» (нулю).

 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Вид роботи

 

Модуль 1

 

 

Поточний

контроль

 

Модуль 2

 

 

Контрольна робота№1

 

 

Модуль 3

 

 

Контрольна робота №2

 

Модуль 4

 

 

Оцінювання рефера-

тивних повідомлень

Підсумкова оцінка у

100-

бальній

шкалі

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент

20

35

30

15

100

 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою :

 

Шкала ЄКТС

Національна

Університетська

А

зараховано

90 - 100

В

80-89

С

70-79

D

65-69

E

60-64

незараховано

26-59

F

1-25

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

 

 

 

Назва теми

Форма навчання

Денна

Кількість годин

лекц.

сем.

сам.

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА

2

1

2

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. Економічні інтереси

2

1

2

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНи ВЛАСНОСТІ

2

1

2

ТЕМА 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

2

1

4

ТЕМА 5. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУ

2

1

2

ТЕМА 6. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

2

1

6

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ і ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

2

1

2

ЕМА 8. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

2

1

2

ТЕМА 9. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

2

2

(к/р)

4

ТЕМА 10. КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

2

1

2

ТЕМА 11. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА і РОЗПОДІЛ

2

1

6

ТЕМА 12. ЦИКЛИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ

2

1

2

ТЕМА 13. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВОГО ОБІГу

2

1

2

ТЕМА 14. ВВП, ВНП ТА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ.

2

1

2

Тема 15. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

2

1

2

ТЕМА 16. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

2

2

(к/р)

6

РАЗОМ

32

18

44

СТРУКТУРАЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ за темами дисципліни

 

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА

1.1.        Основні етапи розвитку економічної науки.

1.2.        Предмет, структура та функції економічної теорії.

1.3.        Методи пізнання економічних явищ і процесів та їх класифікація.

1.4.        Рівні використання економічних законів.

 

 

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. Економічні інтереси

2.1. Загальна характеристика економічних потреб суспільства.

2.2. Еконоічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія.

2.3. Економічний закон зростання потреб.

 

 

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА. Відносини власності

3.1.        Економічна система, її сутність цілі і основні структурні елементи.

3.2.        Власність в економічній системі. Типи власності.

3.3.        Місце і роль людини в економічні системі.

 

 

ТЕМА 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

4.1.        Загальні закономірності трансформаційних перетворень.

4.2.        Лібералізація економіки.

4.3.        Вплив держави на економіку трансформаційного типу.

4.4.        Структурна перебудова економіки України.

 

 

ТЕМА 5. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУ

5.1.        Сутність і структура суспільного виробництва.

5.2.        Економічна ефективність, виробнича ефективність, соціальна ефективність виробництва та її показники.

5.3.        Закон вартості, його сутність та функції.

 

 

ТЕМА 6. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

6.1.        Поняття ринку. Основні принципи та функції ринку.

6.2.        Ринкова інфраструктура та її функції.

6.3.        Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів.

 

 

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ Й ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ. МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

7.1.        Попит. Закон попиту.

7.2.        Пропозиція. Закон пропозиції .

7.3.        Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

7.4.        Корисність товару та її властивості. Принципи спадної граничної корисності.

 

 

ТЕМА 8. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

8.1.        Економічні основи і сутність конкуренції. Закон конкуренції.

8.2.        Економічний закон конкуренції, його функції.

8.3.        Суть та основні причини виникнення монополії.

 

 

ТЕМА 9. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Сутність підприємництва та основних організаційно-правових форм.

9.2. Поняття підприємства, види підприємств та їх об’єднань.

9.3. Інноваційні моделі підприємницької діяльності.

 

 

ТЕМА 10. Капітал. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА Й ПРИБУТОК

10.1.  Поняття капіталу. Структура авансового капіталу.

10.2. Витрати виробництва та їх класифікація.

10.3.   Ефективність підприємницької діяльності.

10.4.   Визначення точки беззбитковості.

 

 

ТЕМА 11. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ

11.1. Сутність, види та джерела формування доходів.

11.2. Правило використання ресурсів.

11.3. Правило максимізації прибутку.

 

 

 

 

ТЕМА 12. ЦИКЛИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ

12.1.   Природа та фази економічного циклу. Вплив циклічних коливань на економіку.

12.2.   Соціально-економічна сутність зайнятості та безробіття.

12.3.   Причини й наслідки безробіття. Закон А. Оукена.

12.4.   Поняття та причини інфляції. Види інфляції. Вимірювання інфляції.

12.5.   Крива Філіпса.

 

 

ТЕМА 13. ВВП, ВНП ТА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ.

13.1.   Система національних рахунків (СНР).

13.2.   Принципи та методи розрахунку ВВП.

13.3.   Взаємозв’язок показників системи національних рахунків.

13.4.   Номінальний і реальний ВВП. Цінові індекси: Ласпейреса, Пааше, Фішера.

 

 

ТЕМА 14. Теорія Грошей та грошового обігу

14.1.                      Сутність та функції грошей.

14.2.                      Грошовий обіг. Закон грошового обігу.

14.3.                      Грошова маса та грошові агрегати.

14.4.                      Валютні курси. Конвертованість грошей.

 

 

ТЕМА 15. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

15.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання.

15.2. Основні цілі, засоби і методи державного впливу на економіку.

15.3. Визначення міри участі уряду в економічному житті держави.

 

 

ТЕМА 16. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

16.1. Трансформація відносин власності та формування конкурентного середовища як стратегічний пріоритет ринкових перетворень.

16.2.  Трансформація грошово-кредитної  та фінансової системи України.

16.3. Модель розвитку національної економіки в умовах глобалізації.

 

Плани семінарських занять за темами дисципліни

 

заняття №1

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА (одна година)

Питання на семінарське заняття:

 1. Функції економічної теорії.
 2. Закон економії часу: сутність, форми прояву, зростання ролі у сучасних умовах.
 3. Економічна політика та її цілі.

Питання на самостійну роботу:

 1. Взаємозв’язок економічної теорії з іншими науками.
 2. Еволюція у визначенні предмета економічної теорії різними школами.

Реферативні повідомлення:

 1. Вклад українських учених у розвиток економічної науки.
 2. Економічна політика України та основні її проблеми.

Економічний словник

Економіка. Політична економія. Економічна теорія. Економікс. Мікроекономіка. Макроекономіка. Мегаекономіка. Меркантилізм. Фізіократи. Класична політекономія. Маржиналізм. Неокласицизм. Кейнсіанство. Інституціоналізм. Монетаризм. Предмет економічної теорії. Метод економічної теорії. Економічна категорія. Економічний закон. Наукова абстракція. економічне моделювання. Економічний експеримент. функції економічної теорії. економічне мислення. Економічна політика.

 

Література [28, с. 15-27; 38, с. 5-19; 4, с. 11-25; 21, с. 5-25; 15, с. 4-30;           17, с. 8-52; 18, с. 9-19; 9, с. 10-20, 19, с. 5-12; 6, с. 14-35; 16;  24, с.56-61;  27;   32, с.17-18;  35, с.53-63;  7, с.13-39;  13; .22;…..].

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. Економічні інтереси (одна година)

 

Питання на семінарське заняття:

 1. Система економічних потреб та їхня класифікація.
 2. Моделі ієрархії людських потреб: Ф. Герцберга, А. Маслоу,                            К. Альдерфера.

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Проблема мотивації господарської діяльності в історії економічної думки
 2. Взаємозв’язок потреб, мотивів, стимулів та інтересів.

 

Реферативні повідомлення:

 1. Роль потреб та інтересів як джерела активності економічних суб’єктів.
 2. Погляди видатних вчених економістів на проблему мотивації господарської діяльності.

 

Економічний словник

Потреби. Економічні потреби. Структура економічних потреб. Економічні блага. Споживчі та виробничі блага. Матеріальні та нематеріальні блага. економічний закон зростання потреб. проблема вибору. Економічні інтереси. система економічних інтересів. Об’єкти економічних інтересів. взаємодія економічних інтересів. механізм узгодження економічних інтересів. Корупція. Лобізм. Мотивація господарської діяльності.

 

Література [ 4, с. 75-82;   18, с.67-80;  16;   9, с. 38-45;   19, с.12-21;            7, с. 39-57;.21; 33;……..].

 

 

заняття №2

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА. Відносини власності (одна година)

Питання на семінарське заняття:

 1. Типи економічних систем:  традиційна економічна система; характерні риси адміністративно-командної економічної системи; моделі ринкового господарювання; змішані економічні системи: ринково-державні, державно-ринкові, перехідні.
 2. Система відносин власності.
 3. Еволюція форм власності.

Питання на самостійну роботу:

 1. Формаційні та цивілізаційні підходи до періодизації суспільного розвитку.
  1. Правовий аспект власності.

Реферативні повідомлення:

 1. Місце людини в економічній системі.
 2. Побудова соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні.

Економічний словник

Соціально-економічна формація. Цивілізація. Економічна система. Ринкова система. Змішана система. Продуктивні сили. економічні відносини. Господарський механізм. власність. Тип, форма, вид власності. структура відносин власності. Суб’єкти власності. Об’єкти власності. Право власності. плюралізм форм власності. Суспільна власність. Приватна власність. Корпоративна власність. Державна власність. Муніципальна власність. Колективна власність. Кооперативна власність. інтелектуальна власність. «Людина економічна».

Література [ 28, с. 54-69;   38, с. 39-77;   4, с .105-124;  21, с.25-48;         15, с. 46-54;   16, с. 52-98;   18, с. 30-46; с. 80-94;   19, с. 41-45; 7, с. 59-92; 24; с. 56-61; 11; 27;…… ].

ТЕМА 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК (одна година)

 

Питання на семінарське заняття:

 1. Риси перехідної економіки.
 2. Теоретичні концепції (моделі) соціалізму
 3. Головні риси концепцій трансформації: градуалізму; «шокової терапії»

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Основні риси ригідної економіки.
 2. Особливості бартеру в ригідній економіці.
 3. Формування прояву світової віртуалізації сучасної економіки.

 

Реферативні повідомлення:

 1. Перехідна українська економіка: стан і перспективи.
 2. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України.

 

Економічний словник

Перехідна економіка. Суперечності перехідної економіки. Риси командно-адміністративного соціалізму. суперечності командно-адміністративного соціалізму. Концепції трансформації адміністративно-командної економіки в ринкову. Роздержавлення. Приватизація. Демонополізація. Лібералізація. Макроекономічна стабілізація. Інституційні зміни в економіці. ригідність економіки. Віртуальна економіка. Бартер та його особливості у класичній та ригідній економіках.

 

Література [28, с.88-116; 21, с.122-145; 15, с.56-77; 16, с.212-236;               7, с. 94-100; 20; 26, с. 20-30;   31, с. 40-45; 32, с. 17-18; 37;……… ].

 

заняття №3

 

ТЕМА 5. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУ(одна година)

 

Питання на семінарське заняття:

 1. Основні фактори суспільного виробництва. Крива виробничих можливостей.
  1. Чинники виробництва.
  2. Альтернативні теорії вартості.

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне.
 2. Товар і його властивості.

 

Реферативні повідомлення:

 1. Теорія цінності в оцінках українських економістів.
 2. Еволюція товарної форми продукту.

 

Економічний словник

Суспільне виробництво. Матеріальне виробництво. Нематеріальне виробництво. Фактори виробництва. Ефективність виробництва. Економічне зростання. Натуральне господарство. Товарне господарство. Суспільний поділ праці. просте товарне виробництво.  Розвинуте товарне виробництво. Товар. Товар-послуга.  Вартість. Споживча вартість. Мінова вартість.  корисність. цінність. суспільно необхідна праця. продуктивність праці. гранична корисність. Закон вартості.

 

Література [   28, с. 33-51;     38, с. 22-37;   4, с .88-100;  с. 162-173;      21, с. 48-59;  15, с. 32-43;   16, с. 98-126;   18, с. 46-60;  9, с. 51-57; 7, с. 113-150; 19, с. 30-33; 11;12;  27;…… ].

ТЕМА 6. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА (одна година)

Питання на семінарське заняття:

 1. Основні суб’єкти ринкової економіки та їх функції. Головні завдання держави в ринкових умовах господарювання.
  1. Види цінних паперів.
  2. Класифікація біржових операцій.

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Виникнення та розвиток ринкових відносин.
 2. Переваги та недоліки ринкової економіки.
 3. Суперечності механізму саморегулювання ринкової економіки України.

 

Реферативні повідомлення:

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку ринкової економіки України.
 2. Ринок цінних паперів України

 

Економічний словник

Ринок. Ринковий сектор. Бюджетний сектор. суб’єкти ринкової економіки. Ринкові і суспільні блага. Переваги ринку. Недоліки ринку. Інфраструктура. Біржі: товарні, фондові, фрахтові, валютні, праці, універсальні і спеціалізовані. Цінні папери: акції, облігації. векселі, варанти, ваучери, сертифікати, коносаменти. Посередники біржової торгівлі: маклери, брокери, дилери, джобери, «бики», «ведмеді». Біржові угоди: форвард, ф’ючерс, хеджування, онкольн, опціон, аукціон. Торговельно-промислові палати. Торговий дім. Магазин. Ярмарок. Маркетинг. Консалтинг. Аудиторська фірма.

 

Література [   28, с. 80-86;     38, с. 117-140;   4, с .177-189;   21, с. 64-83; с. 102-104;  15, с. 77-97;   16,   с. 145-175;   18,  с. 128-139;  9, с. 103-131; 7,        с. 189-200; 19, с. 144-149; 6, с. 58-76; 41, с. 203-208; 36, с. 83-88; 26, с. 20-30; 11;1227;…… ].

заняття №4

ТЕМА 7. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ і ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ. МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА(одна година)

Питання на семінарське заняття:

 1. Еластичність попиту: види еластичності попиту, чинники, що впливають на еластичність попиту.
 2. Перехресна еластичність попиту.
 3. Еластичність пропозиції: фактори що впливають на еластичність пропозиції.

Питання на самостійну роботу:

 1. Структура товарів за їхньою чутливістю до зміни ціни: взаємозамінні товари (товари субститути), взаємодоповнюючі товари (товари-комплементи).
 2. Теорія споживчого вибору.
 3. Аналіз кривих байдужості.

Реферативні повідомлення:

 1. Модель загальної ринкової рівноваги Л. Вальраса.
 2. Ринкова рівновага за версією А.Маршала.
 3. Попит та користь товару.

Економічний словник Попит. Крива попиту. Функція попиту. Закон попиту. Зміна величини попиту. Зміни у попиті. Пропозиція. функція пропозиції. крива пропозиції. Закон пропозиції. Зміни обсягу пропозиції.. Зміни у пропозиції. Товари субститути. Товари-комплементи. Нормальні товари. Нижчі товари. Еластичність. Еластичність попиту за ціною, за доходом, перехресна еластичність. Рівновага. Дефіцит.

Література [ 28,  с. 121-137; с. 231-243;   38, с. 144-155;  21, с. 83-92;      с. 266-272;  15, с. 126-127; с. 326-344;   16,  с. 176-185; с. 395-407;   18,  с. 139-145; с. 160-170; с. 295-300;  9, с. 186-193; 7,  с. 214-231; 19, с. 82-100;с. 175-186; 6, с. 79-95; с. 98-118; 27;…… ].

ТЕМА 8. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ   (одна година)

 

Питання на семінарське заняття:

 1. Види економічної конкуренції.
 2. Методи конкурентної боротьби.
 3. Класифікація основних форм монополій.

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Показники конкурентності та монопольної влади на ринку.
 2. Антимонопольна політика держави.

 

Реферативні повідомлення:

 1. Антимонопольна політика і антимонопольне законодавство в Україні.
 2. Конкуренція в сучасній ринковій економіці.

 

Економічний словник

Конкуренція. Закон конкуренції. Конкурентоспроможність. Внутрішньогалузева конкуренція. міжгалузева конкуренція. Досконала і недосконала конкуренція. Монополія. Олігополія. Дуополія. Монопсонія. Монопольна влада. Антимонопольна політика. Конкурентна політика. Антимонопольне законодавство.

 

Література [28,  с. 174-184; с. 194-199; 4, с. 207-223;  21, с. 97-101;  15, с. 104-115;  16,  с. 187-190;  18,  с.145-160;  9, с. 131-147; 7,  с. 233-264; 19, с. 105-116;   31, с. 40-45;].

 

 

 

заняття №5

ТЕМА 9. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (одна година)

Питання на семінарське заняття:

 1. Теорії та моделі підприємництва.
 2. Класифікація підприємств за розміром.
 3. Організація основи підприємництва в Україні.

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Переваги та недоліки основних форм підприємництва.
 2. Основи менеджменту й маркетингу в підприємницькій діяльності.

 

Реферативні повідомлення:

 1. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.
 2. Франчайзинг як система організації підприємницької діяльності в Україні.

 

Економічний словник

Підприємництво. Бізнес. Підприємець. Індивідуальні підприємства. Товариства. Повне товариство. Товариство з обмеженою відповідальністю. Змішані товариства. Картель. Синдикат. Трест. Концерн. Конгломерат. Диверсифікат. Фінансово-промислові групи. Концентрація виробництва. Великі, середні та дрібні підприємства. венчурне підприємництво. Інжиніринг. Лізинг. Технопорки. Франчайзинг. Франчейзер. Мерчендайзинг. 

 

Література [38,  с. 185-213; 4,  с. 299-316;  21, с. 145-160;  15, с. 97-104;  16,  с. 236-252;  18,  с. 170-187;   9, с. 147-158; 7,  с. 267-290;   19, с. 132-144;   23, с. 58-63.].

ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (одна година)

заняття №6

ТЕМА 10. Капітал. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА Й ПРИБУТОК (одна година)

Питання на семінарське заняття:

 1. Класифікація основних видів капіталу.
 2. Основні форми прибутку.
 3. Поняття граничних витрат.

Питання на самостійну роботу:

 1. Теоретичне осмислення сутності капіталу в історії економічної думки.
 2. Еволюція наукових трактувань прибутку.

Реферативні повідомлення:

 1. Кругооборот і оборот промислового капіталу.
 2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах
 3. Витрати виробництва та шляхи зниження собівартості продукції.

 

Економічний словник

Капітал. Речових, людський, інтелектуальний і соціальний капітал. Промисловий торгівельний і позичковий капітал. власний і залучений капітал. Реальний і фіктивний капітал. Національний та транснаціональний капітал. венчурний капітал. Основний та оборотний капітал. витрати виробництва. Зовнішні та внутрішні витрати. Граничні витрати. Прибуток. Маржинальний прибуток. Точка беззбитковості.

 

Література [28,  с. 158-166; 38, с. 230-245; 4,  с. 317-325;  с. 328-340;         21, с.160-166; с.186-206;  15, с. 138-155; с.172-196;   16,  с. 252-257; с. 318-329;   18,  с. 187-194; с. 205-213;   9, с. 168-186; 7,  с. 290-307;   19, с. 116-124;                6, с. 332-350;].

 

 

ТЕМА 11. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ (одна година)

 

Питання на семінарське заняття:

 1. Економічна сутність заробітної плати.
 2. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура. Зміст Закону Енгеля.

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Порівняння марксистської та маржиналістської концепції розподілу доходів.
 2. Вплив держави на функціонування ринку праці.

 

Реферативні повідомлення:

 1. Економічна природа бідності та шляхи її подолання.
  1. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання.
  2. Аналіз прожиткового мінімуму в Україні.

 

Економічний словник

Дохід. Види доходів. Номінальні та реальні доходи. Заробітна плата. Форми заробітної плати. Системи заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. Прожитковий мінімум. Фізіологічний мінімум. індекс розвитку людини. Факторні доходи: заробітна плата, рента, процент, прибуток економічний, прибуток нормальний. функціональний розподіл доходів. Персональний розподіл доходів. Валовий дохід. середній дохід. Граничний дохід. Сімейний дохід. Трансфертні платежі.

 

Література [28,  с. 208-226; 21, с. 166-178; 16,  с. 268-318; 18,  с. 217-236; 9, с. 435-449; с. 438-442;  7,  с. 343-386;   19,  с. 264-282;  6, с. 402-413.].

заняття №7

ТЕМА 12. ЦИКЛИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ (одна година)

Питання на семінарське заняття:

 1. Наслідки інфляції. Антиінфляційна політика.
 2. Концепції та моделі економічного зростання.
 3. Теорії інфляції: кейнсіанська теорія інфляції; монетаристська концепція інфляції; теорія інфляції викликана надмірними витратами виробництва.

Питання на самостійну роботу:

 1. Теорії економічних циклів.
 2. Причини безробіття.
 3. Методи боротьби з інфляцією.

Реферативні повідомлення:

 1. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні.
 2. Джерела та соціально-економічні наслідки інфляції в Україні.
 3. Соціально-економічні наслідки безробіття.

 

Економічний словник

Економічний цикл. Безробіття. Фрикційне безробіття. Циклічне безробіття. Структурне безробіття. Циклічне безробіття. Економічно активне населення. Рівень безробіття. Природний рівень безробіття. Інфляція. Рівень інфляції. Темп інфляції. Дефляція. Галопуюча інфляція. Гіперінфляція. інфляція попиту. Інфляція пропозиції.

 

Література [38, с. 382-391;  4,  с. 344-362;  с. 430-433;  21, с. 327-353; . 15, с.155-172; с. 393-409;   16,  с. 477-495;   18,  с. 317-343;    9, с. 234-249;         с. 259-279;  7,  с. 445-473;   19, с. 186-203; с. 235-244; с. 251-256;  6, с. 202-226; с. 230-253.].

 

ТЕМА 13. ВВП, ВНП ТА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ (одна година)

 

Питання на семінарське заняття:

 1. Суть основних причин виникнення системи національних рахунків.
 2. Зіставна характеристика ВВП та ВНП.

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків.
 2. Номінальний та реальний ВВП.

 

Реферативні повідомлення:

 1. ВВП та економічний добробут України.
 2. Тіньова економіка: основні причини виникнення.
 3. Методологія обчислення обсягів національного виробництва.

 

Економічний словник

Система національних рахунків. Валовий національний продукт. Валовий внутрішній продукт. Кінцевий товар. Проміжний товар. Ринкова. Ціна. Додана вартість. Особисті споживчі видатки. Чистий експорт. Непрямі податки на бізнес. Амортизація. Відсоток. Рентна плата. Прибуток корпорації. Дивіденди. Факторні доходи. Чистий внутрішній продукт. Національний дохід. Особистий дохід. Номінальний ВВП. Реальний ВВП. Індекс цін. Дефлятор ВВП. Національне багатство. Трансферти.

 

Література [21, с. 249-259; . 15, с.317-325;   16,  с. 374-395;   18,  с. 274-295;    9, с. 207-219;   7,  с. 409-442;   19, с. 150-162; 6, с. 145-154.].

 

 

заняття №8

ТЕМА 14. Теорія Грошей та грошового обігу (одна година)

 

Питання на семінарське заняття:

 1. Грошова система, її структурні елементи та основні типи.
 2. Відмінності між кредитними і паперовими грошима
 3. Кредитно-грошова (монетарна) політика центрального банку, її цілі й інструменти.

Питання на самостійну роботу:

 1. Теоретичні концепції виникнення грошей.
 2. Інфляція, її сутність, причини. види і соціально-економічні наслідки.
 3. Функції валютного курсу. валютна політика.

Реферативні повідомлення:

 1. Ключові проблеми монетарної то валютно-курсової політики України.
 2. Особливості інфляційного процесу в Україні.
 3. Валютні відносини в Україні.

 

Економічний словник

Гроші. Грошовий агрегат. Грошова маса. Міра вартості. Депозитні гроші. Кредитні гроші. Купівельна спроможність грошей. Металеві гроші. Паперові гроші. Чекові вклади. Кредитні картки. Строкові вклади. грошовий ринок. Валютний курс. конвертованість грошей. Інфляція. Банк. Кредитно-грошова політика.

 

Література [ 28, с. 370-388; 38, с. 101-115;  4,  с. 239-254;  с. 465-482;   21, с. 59-64; с. 285-297; . 15, с. 344-359; с. 357-468;   16,  с. 422-449;   18,  с. 112-128;   с. 426-428;  9, с. 69-88;  с. 477-480;  7,  с. 152-187;   19, с. 216-220;                 6, с. 256-284; 29, с. 12-20;  30, с. 46-50; 36, с. 83-88.].

 

ТЕМА 15. ДЕРЖАВА ЯК СУБ’ЄКТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (одна година)

 

Питання на семінарське заняття:

 1. Концепції державного регулювання економіки: класична, кейнсіанська, альтернативні теорії:  монетаристська, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань.
 2. Основні напрямки та межі урядового впливу на економіку.

 

Питання на самостійну роботу:

 1. Негативні та позитивні ефекти впливу держави на економіку.
 2. Економічні функції держави.

 

Реферативні повідомлення:

 1. Суперечності урядового впливу на економіку.
 2. Політика соціального захисту населення.

 

Економічний словник

Інструменти державного впливу на економіку. Максимальна межа урядового втручання. Мінімальна межа урядового вручання. Моделі урядового впливу: адаптивна та практична. Податки. Трансфертні виплати. Антиінфляційна політика. Фіаско ринку.

 

Література [4,  с. 225-236;  21, с. 106-122;  15, с. 431-444;  16,  с. 190-212; с. 508-520;   18,  с. 343-360;   9, с. 249-259;  7,  с. 511-523;   19, с. 162-175;               с. 256-264;   6, с. 166-198;   32, с. 17-18;    36, с. 83-88.].

 

 

 

заняття №9

ТЕМА 16. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ(одна година)

Питання на семінарське заняття:

 1. Об'єктивні передумови та напрямки ринкової трансформації економіки

України.

 1. Відмінності між класичним та інвестиційним типами переходу до соціально-орієнтованої ринкової економіки.
 2. Стратегічний пріоритет розвитку вітчизняної економіки на сучасному етапі.

Питання на самостійну роботу:

 1. Розбудова інноваційної моделі розвитку національної економіки.
 2. Методика розрахунку індексу конкурентоспроможності. Найважливіші конкурентні переваги вітчизняної економіки.
 3. Система фінансових відносин в Україні.

Реферативні повідомлення:

 1. Проблеми та перспективи інтеграції вітчизняної економіки до глобального економічного середовища.
 2. Стратегія інноваційного розвитку України.
 3. Україна на шляху інтеграції до системи глобальної економіки.

Економічний словник

Трансформаційна економіка. Міжсистемна трансформаційна криза. Роздержавлення. Приватизація. Ліквідація. Конкурентоспроможність національної економіки. Інтеграція. Індекс конкурентоспроможності.

 

Література [4,  с. 70-73; с. 415-420; с. 484-488; 15, с. 424-444;  16,            с. 550-555; 18,  с. 435-438;   9, с. 449-454;  7,  с. 530-611;   19, с. 297-308; 43,            с. 30-38].

ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (одна година)


Список рекомендованих джерел

Основна література

 1. 1.                     Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. Підручник. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 527 с.
 2. 2.                     Білецька Л.В. Білецький О.В. Савич В.І. Економічна теорія. Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка / Л.В. Білецька. – К. : ЦНЛ, 2005. – 652 с.
 3. 3.                     Вступ до економічної теорії. Підручник. Вид. 3-тє, доп. / За ред. З. Ватаманюка,С. Панчишин, С. Кудин та ін. – Львів: Новий Світ − 2000, 2006. – 504 с.
 4. 4.                     Гальчинський  А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. К.:  Вища шк., 2007. – 503с.
 5. 5.                     Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Вид. дім «Альтернатива», 2001. − 604с.
 6. 6.                     Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії: Навч.посібник / С.Д. Дзюбик. – К.: Знання, 2006. – 481 с.
 7. 7.                     Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича – 7-е вид., перероб. і допов. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.
 8. 8.                     Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія». – Т.1, 2000; Т.2, 2001, Т.3, 2002.
 9. 9.                     Економічна теорія / Під редакцією Предборського В.А. – К.: Кондор, 2007. – 492 с.
 10. 10.               Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 325 с.
 11. 11.               Кулішов В.В. Основи економічної теорії: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 3-тє вид., випр. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 516 с.
 12. 12.               Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 856с.
 13. 13.               Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. – К.: ВЦ “Академія”, 2006. – 504 с.
 14. 14.               Мікро і макроекономіка: підручник / За заг.ред. С.Будаговської. – К.: Вид-во «Основа», 2003. – 517с.
 15. 15.               Основи економічної теорії: Підручник / О.О. Мамалуй, О.А.Гриценко, Л.В.Гриценко, Г.Ю. Дарнопих та ін.; За заг.ред. О.О. Мамалуя. – К.: Юнірком Інтер, 2003. – 480 с.
 16. 16.               Основи економічної теорії: Підручник / За ред. акад. НАН України А.А. Чухна. – К.: Вища шк.., 2001. – 606 с.
 17. 17.               Політична економія. Навчальнай посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред., В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672с.
 18. 18.               Основи економічної теорії: Навчальнай посібник / За аг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. та ін. – К.: Каравела, 2008. – 448 с.
 19. 19.               Основи економічної теорії: Навчальнай посібник / А.У. Узаров, П.В. Масляк, І.В. Саух. – К.: МАУП, 2005. – 328 с.
 20. 20.               Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с.
 21. 21.               Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – К.: Юрінком інтер, 2003. – 456 с.

 

Додаткова література

 1. 22.               Бутук О.І. Економічна теорія. Тренінг-курс: Навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 291 с.
 2. 23.               Бужин О.А. Підприємництво і підприємець: зміна акцентів / О.А. Бужин // Актуальні проблеми економіки. − 2004. − N4. − C. 58−63.
 3. 24.               Буян І. Основні теоретичні  підходи  до  проблеми взаємодії  людини та економіки / І. Буян // Психологія і суспільство. − 2004. − N1. − C. 56−61.
 4. 25.               Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія. Навч. посіб. / М.В. Довбенко. – К.: Академія, 2005. – 336 с.
 5. 26.               Дуда М. О. Структурні диспропорції в економіці України (за даними таблиці "витрати-випуск") / М. О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні.: Збірник наукових праць.− Київ. − 2009. − N10. − C. 20−30.
 6. 27.               Економічна теорія. Початковий курс: Навч. посібник / Під ред. Білика В.О., Гузика М.М. – К.: Вища шк., 1992. – 278 с.
 7. 28.               Економічна теорія: підручник /за ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 784 с.
 8. 29.               Евтух А.Т. Сущность денег: современный аспект / А.Т. Евтух // Актуальні проблеми економіки: − 2004. − N11. – С.12-20.
 9. 30.               Євтух О. Інформаційна суть грошей та її застосування у процесі нормування економіки / О. Євтух // Вісник Національного Банку Украіни. − 2004. − №11. − C. 46−50.
 10. 31.               Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки / М. Бутко // Економіка Украіни. − 2004. − N4. − C. 40−45.
 11. 32.               Лоза В.А. Економіка стійкого розвитку базується на законодавчому фундаменті / В.А. Лоза // Екологічний вісник: Наук.-попул. екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна Ліга. − Киiв,  2004. − N3. − C. 17−18.
 12. 33.               Мочерний С.В. Економічна теорія: Посіб. для студентів вищих закладів освіти / С. Мочерний. – К.: Академія, 1999. – 592 с.
 13. 34.               Основи економічної теорії. Політекономічний аспект: Підручник / За ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., 1997. – 743 с.
 14. 35.               Новицький В. Інформаційне трактування класичних підходів в економічній науці / В. Новицький // Економіка Украіни. − 2004. − N4. − C. 53−63.
 15. 36.               Нідзельська І.А. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки / І.А. Нідзельська // Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України − Київ. − 2010. − N2. − C. 83−88.
 16. 37.               Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект: Навч.посібник / О.В. Отрошко. – К.: Знання, 2006. – 222 с.
 17. 38.               Федоренко В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. / В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2005. – 511 с.
 18. 39.               Баб’як М.М., Пешенкова Л.А., Рибчук А.В. Економічна теорія навчальний посібник. – К.:  Центр навчальної літератури, 2005. – 208 с.
 19. 40.               Мазур О.Є. Основи економіки. Теорія і практикум. – Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2008. – 288 с.
 20. 41.               Смовженко Т. Переваги та недоліки спільної європейської валюти євро / Т. Смовженко, З. Лапішко // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. − 2001. − N2. − C. 203−208.
 21. 42.               Турило А.М. Уточнення сутності поняття "витрати" і їхньої економічної оцінки на підприємстві / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, Н.М. Цуцурук // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. заснований у 2000 р.− Київ. − 2004. − N11. − C. 85−88.
 22. 43.               Циба Т.Є. Коригування розвитку національної економіки до сучасних умов глобалізації / Т.Є. Циба // Актуальні проблеми економіки. − 2004. − N4. − C. 30−38.

 

 

 

Питання для підготовки до контрольної роботи №1

 1. Основні етапи розвитку економічної науки.
 2. Предмет, структура та функції економічної теорії.
 3. Методи пізнання економічних явищ і процесів та їх класифікація.
 4. Рівні використання економічних законів.
 5. Функції економічної теорії.
 6. Закон економії часу: сутність, форми прояву, ролі у сучасних умовах.
 7. Економічна політика та її цілі.
 8. Взаємозв’язок економічної теорії з іншими науками.
 9. Еволюція у визначенні предмета економічної теорії різними школами.
 10. Загальна характеристика економічних потреб суспільства.
 11. Еконоічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія.
 12. Економічний закон зростання потреб.
 13. Система економічних потреб та їхня класифікація.
 14. Моделі ієрархії людських потреб: Ф. Герцберга, А. Маслоу, К. Альдерфера.
 15. Проблема мотивації господарської діяльності в історії економічної думки
 16. Взаємозв’язок потреб, мотивів, стимулів та інтересів.
 17. Економічна система, її сутність цілі і основні структурні елементи.
 18. Власність в економічній системі. Типи власності.
 19. Місце і роль людини в економічні системі.
 20. Типи економічних систем:  традиційна економічна система; характерні риси адміністративно-командної економічної системи; моделі ринкового господарювання; змішані економічні системи: ринково-державні, державно-ринкові, перехідні.
 21. Система відносин власності.
 22. Еволюція форм власності.
 23. Формаційні та цивілізаційні підходи до періодизації суспільного розвитку.
 24. Правовий аспект власності.
 25. Загальні закономірності трансформаційних перетворень.
 26. Лібералізація економіки.
 27. Вплив держави на економіку трансформаційного типу.
 28. Риси перехідної економіки.
 29. Теоретичні концепції (моделі) соціалізму
 30. Головні риси концепцій трансформації: градуалізму; «шокової терапії»
 31. Основні риси ригідної економіки.
 32. Особливості бартеру в ригідній економіці.
 33. Формування прояву світової віртуалізації сучасної економіки.
 34. Сутність і структура суспільного виробництва.
 35. Економічна ефективність, виробнича ефективність, соціальна ефективність виробництва та її показники.
 36. Закон вартості, його сутність та функції.
  1. Основні фактори суспільного виробництва. Крива виробничих можливостей.
  2. Чинники виробництва.
  3. Альтернативні теорії вартості.
  4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне.
  5. Товар і його властивості.
  6. Поняття ринку. Основні принципи та функції ринку.
  7. Ринкова інфраструктура та її функції.
  8. Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів
  9. Основні суб’єкти ринкової економіки та їх функції.
  10. Головні завдання держави в ринкових умовах господарювання.
  11. Види цінних паперів.
  12. Класифікація біржових операцій.
  13. Виникнення та розвиток ринкових відносин.
  14. Переваги та недоліки ринкової економіки.
  15. Попит. Закон попиту.
  16. Пропозиція. Закон пропозиції .
  17. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
  18. Корисність товару та її властивості. Принципи спадної граничної корисності.
  19. Еластичність попиту: види еластичності попиту, чинники, що впливають на еластичність попиту.
  20. Еластичність пропозиції.
  21. Перехресна еластичність попиту.
  22. Еластичність пропозиції: фактори що впливають на еластичність пропозиції.
  23. Структура товарів за їхньою чутливістю до зміни ціни: взаємозамінні товари (товари субститути), взаємодоповнюючі товари (товари-комплементи).
  24. Теорія споживчого вибору.
  25. Аналіз кривих байдужості.
  26. Економічні основи і сутність конкуренції. Закон конкуренції.
  27. Економічний закон конкуренції, його функції.
  28. Суть та основні причини виникнення монополії.
  29. Види економічної конкуренції.
  30. Методи конкурентної боротьби.
  31. Класифікація основних форм монополій.
  32. Показники конкурентності та монопольної влади на ринку.
  33. Антимонопольна політика держави.
  34. Сутність підприємництва та основних організаційно-правових форм.
  35. Поняття підприємства, види підприємств та їх об’єднань.
  36. Теорії та моделі підприємництва.
  37. Класифікація підприємств за розміром.
  38. Переваги та недоліки основних форм підприємництва.
  39. Основи менеджменту й маркетингу в підприємницькій діяльності.

 

Питання для підготовки до контрольної роботи №2

 

 1. Поняття капіталу. Структура авансового капіталу.
 2. Витрати виробництва та їх класифікація.
 3. Ефективність підприємницької діяльності.
 4. Визначення точки беззбитковості.
 5. Класифікація основних видів капіталу.
 6. Основні форми прибутку.
 7. Поняття граничних витрат.
 8. Теоретичне осмислення сутності капіталу в історії економічної думки.
 9. Еволюція наукових трактувань прибутку.
 10. Сутність, види та джерела формування доходів.
 11. Правило використання ресурсів.
 12. Правило максимізації прибутку.
 13. Економічна сутність заробітної плати.
 14. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура. Зміст Закону Енгеля.
 15. Порівняння марксистської та маржиналістської концепції розподілу доходів.
 16. Вплив держави на функціонування ринку праці.
 17. Природа та фази економічного циклу. Вплив циклічних коливань на економіку.
 18. Соціально-економічна сутність зайнятості та безробіття.
 19. Причини й наслідки безробіття. Закон А. Оукена.
 20. Поняття та причини інфляції. Види інфляції. Вимірювання інфляції.
 21. Крива Філіпса.
 22. Наслідки інфляції. Антиінфляційна політика.
 23. Концепції та моделі економічного зростання.
 24. Теорії економічних циклів.
 25. Причини безробіття.
 26. Методи боротьби з інфляцією.
 27. Система національних рахунків (СНР).
 28. Принципи та методи розрахунку ВВП.
 29. Взаємозв’язок показників системи національних рахунків.
 30. Номінальний і реальний ВВП. Цінові індекси: Ласпейреса, Пааше, Фішера.
 31. Суть основних причин виникнення системи національних рахунків.
 32. Зіставна характеристика ВВП та ВНП.
 33. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків.
 34. Сутність та функції грошей.
 35. Грошовий обіг. Закон грошового обігу.
 36. Грошова маса та грошові агрегати.
 37. Валютні курси. Конвертованість грошей
 38. Грошова система, її структурні елементи та основні типи.
 39. Відмінності між кредитними і паперовими грошима
 40. Кредитно-грошова (монетарна) політика центрального банку, її цілі й інструменти.
 41. Теоретичні концепції виникнення грошей.
 42. Інфляція, її сутність, причини. види і соціально-економічні наслідки
 43. Об’єктивна необхідність державного регулювання.
 44. Основні цілі, засоби і методи державного впливу на економіку.
 45. Визначення міри участі уряду в економічному житті держави
 46. Концепції державного регулювання економіки: класична, кейнсіанська, альтернативні теорії:  монетаристська, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань.
 47. Основні напрямки та межі урядового впливу на економіку.
 48. Негативні та позитивні ефекти впливу держави на економіку.
 49. Трансформація відносин власності та формування конкурентного середовища як стратегічний пріоритет ринкових перетворень.
 50. Трансформація грошово-кредитної  та фінансової системи України.
 51. Модель розвитку національної економіки в умовах глобалізації.
 52. Об'єктивні передумови та напрямки ринкової трансформації економіки України.
 53. Відмінності між класичним та інвестиційним типами переходу до соціально-орієнтованої ринкової економіки.
 54. Стратегічний пріоритет розвитку вітчизняної економіки на сучасному етапі.
 55. Розбудова інноваційної моделі розвитку національної економіки.
 56. Методика розрахунку індексу конкурентоспроможності. Найважливіші конкурентні переваги вітчизняної економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку __.__.2010 р. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 2,0. Тираж  10. Зам. 9

 

 

 

76015,  м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48

Видавництво «ЛІК»

Тел. 4-80-27