Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 24 «Сфера обслуговування»

спеціальність 242 «Туризм»

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

економічної теорії _______________________ В. І. Кириленко

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

Київ 2019

 

 

ЗМІСТ

 

1. ВСТУП.. 3

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ.. 5

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ.. 6

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ. 14

4.1. Плани семінарських занять очної форми навчання. 14

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.. 53

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. 56

6.1.Очна форма навчання: 57

Карта самостійної роботи студента. 57

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань. 59

6.2.Приклади типових завдань, що виносяться на іспит. 65

6.3. Зразок екзаменаційного білета. 65

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВСТУП

Метою навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування у них логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Основними завданнями першого розділу навчальної дисципліни є:

 • вивчення загальних основ економічного життя суспільства, закономірностей становлення та розвитку економічної системи і діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;
 • забезпечення засвоєння студентами методів цивілізаційного і діалектичного аналізу економічного життя суспільства;
 • з’ясування механізму дії економічних законів і механізму їх використання людьми у господарській діяльності;
 • формування у студентів вільного володіння категоріальним апаратом;
 • набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки;
 • розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу, природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури;
 • набуття навичок аналізу агрегованих показників;
 • визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем;
 • виявлення можливостей держави коригувати економічний розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

В результаті вивчення другого розділу навчальної дисципліни «Економічна теорія» студент повинен

знати:

 • базові категорії та поняття економічної теорії;
 • основні положення економічних теорій, на які спирається сучасна економічна наука та господарська практика;
 • закони функціонування суспільного виробництва та особливості їх прояву в сучасному світовому господарстві;
 • зміст економічної системи та її основні структурні елементи;
 • закони функціонування і розвитку суспільного виробництва;
 • діалектику розвитку та відмирання соціально-економічних формацій;
 • визначати характер соціально-економічного ладу суспільства;
 • базові категорії та поняття мікро- та макроекономіки;
 • основні положення мікро- та макроекономічних теорій, на які спирається сучасна економічна наука та господарська практика;
 • базові моделі мікро- та макроекономічного аналізу;
 • інструменти та механізми макроекономічної політики (фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціально-економічної);

уміти:

 • визначити характер протиріч, які виникають у процесі економічного розвитку;
 • передбачувати перспективи соціально-економічних змін в даному суспільстві та в Україні зокрема;
 • використовувати набуті знання при вивченні інших економічних дисциплін навчального плану;
 • практично застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу реальних економічних процесів і прийняття обґрунтованих рішень;
 • виконувати економічні розрахунки, пов’язані з визначенням параметрів та ефективності функціонування економічних суб’єктів на різних рівнях суспільного виробництва;
 • аналізувати взаємодію економічних суб’єктів у процесі створення матеріальних благ за обмежених ресурсів;
 • застосовувати діалектичні методи економічного аналізу при дослідженні елементів ринкового механізму;
 • обґрунтовувати можливості застосування теоретичних моделей економічного розвитку в практичній діяльності;
 • аналізувати проблеми, пов’язані з розвитком грошово-кредитних відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки;
 • оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

в т.ч.

Лекції

Практичні

Індивідуальні

СРС

РОЗДІЛ І. Основи економічної теорії

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

4

1

2

 

1

Тема 2. Економічна система суспільства

2

 

2

 

 

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

2

 

2

 

 

Тема 4. Теорія товару і грошей

2

 

2

 

 

Усього годин за змістовим модулем 1

10

1

8

0

1

Змістовий модуль 2. Товарне виробництво і його суб’єкти. Система ринкових відносин

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

5

1

2

 

2

Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

4

 

2

 

2

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та оборот

3

 

 

1

2

Тема 8. Капітал сфери обігу

3

 

 

1

2

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі

3

 

 

1

2

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

3

 

 

1

2

Тема 11. Держава та її економічні функції

5

 

2

1

2

Усього годин за змістовим модулем 2

26

1

6

5

14

Змістовий модуль 3.  Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем. Світове господарство

Тема 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

5

1

2

 

2

Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем

4

1

 

1

2

Усього годин за змістовим модулем 3

9

2

2

1

4

Разом за РОЗДІЛ І

45

4

16

6

19

РОЗДІЛ ІІ. Мікроекономіка

Тема 14. Попит та пропонування. Теорія еластичності

3

1

2

 

 

Тема 15. Теорія поведінки споживача

3

1

2

 

 

Тема 16. Мікроекономічна модель фірми. Витрати виробництва

2

 

2

 

 

Тема 17. Ринок досконалої конкуренції

3

 

 

1

2

Тема 18. Ринки недосконалої конкуренції

3

 

 

1

2

Тема 19. Ринки факторів виробництва

3

 

 

1

2

Тема 20. Економічна ефективність та добробут. Неспроможності ринку і необхідність державного втручання

1

 

 

1

 

Разом за РОЗДІЛ ІІ

18

2

6

4

6

         РОЗДІЛ ІІІ. Макроекономіка

Тема 21. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

5

1

2

 

2

Тема 22. Сукупний попит у реальній економіці

5

1

2

 

2

Тема 23. Коливання сукупного попиту у моделях мультиплікатора та його державне регулювання. Фіскальна політика

4

 

2

 

2

Тема 24. Сукупне пропонування у реальній економіці. Циклічні коливання та економічне зростання

3

 

2

 

1

Тема 25. Монетарна економіка та монетарна політика

1

 

 

1

 

Тема 26. Базова модель рівноваги на товарних ринках «сукупний попит – сукупне пропонування»

1

 

 

1

 

Тема 27. Моделі загальної рівноваги та макроекономічна політика у закритій та відкритій економічних системах

4

 

2

 

2

Разом за РОЗДІЛ ІІІ

23

2

10

2

9

Усього годин

86

8

32

12

34

Підсумковий контроль

4

Разом годин:

годин

90

кредитів

3

             

 

 

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

РОЗДІЛ І. Основи економічної теорії

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Виникнення та етапи розвитку економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні.

Предмет економічної теорії. Тлумачення предмета економічної теорії різними школами. Предмет економікс. Мікроекономіка і макроекономіка як складові економічної теорії.

Категорії, закони і принципи економічної теорії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна економічна теорія.

Сутність економічного мислення. Середовище формування економічного мислення: економічне, політико-правове, соціально-культурне. Типи економічного мислення: стандартний і творчий. 

Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні методи наукового пізнання та їх використання при дослідженні соціально-економічних процесів.

Функції економічної теорії. Економічна теорія і економічна політика. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

 

Тема 2. Економічна система суспільства

Економічні потреби. Ієрархія потреб. Економічні інтереси. Взаємозв’язок потреб та інтересів. Мотиви та стимули. Економічна поведінка Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво. Національні та глобальний економічні інтереси.

Відносини власності. Власність як основа економічного ладу суспільства.  Теорії власності, привласнення і відчуження. Власність на засоби виробництва як суспільний спосіб поєднання працівника із засобами виробництва. Типи, види і форми власності на чинники виробництва. Власність на засоби виробництва і її вплив на характер праці. Власність на предмети споживання. Юридична форма власності. Пучки прав власності.

Сутність та структура економічної системи. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція. Національні та міжнародна економічні системи. Формування глобальної економічної системи.

 

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Чинники виробництва та їх джерела. Виробництво і межа виробничих можливостей. Обмеженість і платність ресурсів. Продуктивні сили суспільства. Суспільний продукт.

Структура продуктивних сил. Суспільний поділ праці. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Галузі виробництва. Підприємства. Домогосподарства.

Розвиток продуктивних сил. Критерії розвитку продуктивних сил. Продуктивність праці та її показники.

Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне. Умови виникнення та еволюція товарного виробництва. Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси натурального господарства та його історичні межі. Товарна форма організації виробництва. Причини та умови виникнення товарного виробництва, його суть та основні ознаки. Суб’єкти і об’єкти товарних відносин в сучасних умовах.

 

Тема 4. Теорія товару і грошей

Товар як економічна категорія. Основні властивості товару.

Теорії вартості товару: трудова, суб’єктивно-психологічна, неокласична.

Гроші. Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть та функції грошей. Альтернативні теорії грошей.

Грошовий обіг та його закони. Гроші і ціна. Сталість грошового обігу. Інфляція, її суть і причини. Грошові реформи.

Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

Форми товарного виробництва: проста і розвинена: спільні риси та відмінності.

Закон вартості, його функції та його роль у товарному виробництві.

 

Змістовий модуль 2. Товарне виробництво і його суб’єкти. Система ринкових відносин

 

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб`єкти і об`єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.

Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції.

Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія. Досконала і недосконала конкуренція.

 Конкуренція і моделі ринків. Особливості ринкових відносин в Україні.

 

Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

Підприємство як суб`єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. Форми і види підприємств.

Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та централізація капіталу.

Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.

Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.

Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва.

Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький дохід.

Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.

 

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та оборот

Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу.

Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу.

Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.

Винагорода за працю. Заробітна плата як витрати підприємця і дохід працівника. Сутність, форми системи заробітної плати. Теорії заробітної плати.

Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії.

 

Тема 8. Капітал сфери обігу

Торговий капітал і торговий прибуток. Позичковий капітал і позичковий процент. Акціонерний капітал і акціонерні товариства.

 

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі

Аграрне виробництво – особлива сфера вкладання капіталу і праці. Відносини власності в сільському господарстві. Агропромисловий комплекс.

Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Оренда землі. Особливості концентрації і централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві. Проблеми простої і розвиненої форм товарного виробництва в аграрній сфері.

Рентні відносини. Земельна рента та її форми. Абсолютна, диференціальна і монопольна рента. Теорії земельної ренти.

Ринок земельних ресурсів в Україні і ціна землі. Ціна на сільськогосподарську продукцію. Підприємницький прибуток в сільському господарстві. Заробітна плата сільськогосподарських працівників. Державна підтримка сільського господарства.

 

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства та його поведінка як споживача. Ефект заміни. Теорії споживчого надлишку.  Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.

Розподільні відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Закони розподільних відносин. Суть розподілу національного доходу. Об`єктивні основи формування доходів населення. Функціональний і родинний види розподілу національного доходу.

Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних. Межа бідності: абсолютна і відносна. Проблеми бідних і багатих в Україні.

Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Податки і соціальні виплати. Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу.

Споживання і заощадження. Доходи населення і споживання. Схильність до споживання і заощадження.

Необхідність державного регулювання розподілу доходів. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.

 

Тема 11. Держава та її економічні функції

Держава як суб`єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і послуги та їх значення в піднесенні добробуту членів суспільства.

Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази  функціонування економічних відносин і зв’язків.

Розподіл ресурсів і суспільних благ.

Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу.

Шляхи удосконалення економічних функцій держави в Україні.

 

Змістовий модуль 3. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем. Світове господарство

Тема 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Світове господарство:  його суть та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою.

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини.

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні корпорації та їх роль.

Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угрупування світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій економіці.

 

Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем.

Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. Екологічна криза та форми її прояву. Паливно-енергетична  та сировинна проблеми. Проблеми економічної відсталості окремих країн.

Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

 

РОЗДІЛ ІІ. Мікроекономіка

 

Тема 14. Попит та пропонування. Теорія еластичності

Ринок і ринкові структури. Загальна характеристика ринкових змінних.

Аналіз попиту: закон попиту, функція попиту, чинники попиту.

Аналіз пропонування: закон пропонування, функція пропонування, чинники пропонування.

Ринкова рівновага: утворення ринкової ціни та її роль. Моделі ринкової рівноваги.

Поняття еластичності, її види та показники.

Еластичність попиту та пропонування: види та чинники.

Практичне застосування теорії еластичності.

 

Тема 15. Теорія поведінки споживача

Мета споживача у кардиналістській  та ординалістській моделях. Закон спадної граничної корисності. Криві байдужості та їх властивості. Гранична норма заміни благ.

Бюджетне обмеження споживача. Бюджетна лінія та її властивості.

Оптимізація вибору споживача на основі кардиналістського та ординалістського підходів. Правило максимізації корисності. Рівновага споживача.

Оптимальний вибір і зміна ціни. Модель "ціна – споживання". Ефекти заміни та доходу. Крива індивідуального попиту.

Оптимальний вибір і зміна доходу споживача. Модель "доход – споживання". Зміни в індивідуальному попиті. Криві Енгеля.

Утворення ринкового попиту. Надлишок споживача.

 

Тема 16. Мікроекономічна модель фірми. Витрати виробництва

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система.

Теорія виробництва. Економічні періоди функціонування фірми. Поняття  виробничої функції.

Теорії витрат виробництва і прибутків.

Короткострокова виробнича функція з одним змінним фактором. Закон спадної віддачі. Короткострокові витрати виробництва.

Вибір фірмою технологічно ефективних способів виробництва у довгостроковому періоді. Зміна масштабів виробництва та ефекти масштабу.

Вибір фірмою економічно ефективного способу виробництва. Мінімізація сукупних витрат для заданого обсягу. Траєкторія розвитку фірми.

Довгострокові середні витрати та вибір мінімального ефективного розміру підприємства.

 

Тема 17. Ринок досконалої конкуренції

Характерні риси досконалої конкуренції та особливості попиту на продукцію досконало конкурентної фірми.

Загальне правило, методи та моделі визначення оптимального обсягу виробництва.

Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Реакція конкурентної фірми на зміну ринкової ціни. Короткострокова крива пропонування фірми і галузі.

Механізм встановлення довгострокової рівноваги конкурентної фірми і галузі. Довгострокове пропонування конкурентної фірми і галузі. Надлишок виробника.

 

Тема 18. Ринки недосконалої конкуренції

Монополія і конкуренція. Моделі коротко- і довгострокової рівноваги монополії. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія. Монопольна влада. Цінова дискримінація.

Характерні риси та причини поширення олігополії. Особливості поведінки олігополіста. Моделі рівноваги олігополії. Моделі олігополістичного ціноутворення.

Особливості ринку монополістичної конкуренції. Моделі коротко- і довгострокової рівноваги монополістичного конкурента. Роль диференціації продукту і реклами як інструментів нецінової конкуренції.

 

Тема 19. Ринки факторів виробництва

Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Особливості попиту на фактори виробництва. Попит фірми на один змінний фактор та декілька факторів виробництва. Оптимальне співвідношення ресурсів.

Пропонування та рівновага фірми і галузі на конкурентному ринку праці. Ринки праці з недосконалою конкуренцією (монополія, монопсонія та двостороння монополія на ринку праці).

Капітал як фактор виробництва та ресурс тривалого користування. Ринок капітальних активів та ціна активу. Ринки фінансового капіталу та процентна ставка. Ринок послуг капіталу та рентна оцінка капіталу.

Особливості землі як фактора виробництва та її пропонування. Ринок землі. Рента та визначення ціни землі.

 

Тема 20. Економічна ефективність та добробут. Неспроможності ринку і необхідність державного втручання

Ефективність за Парето та соціальний оптимум. Ефективність ринкової рівноваги на індивідуальному ринку товару. Часткова та загальна рівновага.

Ефективність у споживанні та обміні. Ефективність у сфері виробництва.

 Оптимізація структури виробництва. Умови загальної ефективності конкурентної ринкової системи.

Дефекти сучасного ринку і функції держави.

Проблеми виробництва та споживання суспільних благ. Суспільні блага та суспільний вибір.

Зовнішні ефекти та методи їх державного регулювання.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Макроекономіка

 

Тема 21. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Принципи побудови системи національних рахунків.

Валовий випуск та валовий внутрішній продукт. Методи обчислення ВВП. Номінальний та реальний ВВП.

Валовий національний продукт. Обмеженість показників ВВП і ВНП. Показники суспільного добробуту.

Моделі кругопотоку продуктів та доходів у закритій та відкритій економіці. Похідні макроекономічні показники. Основні макроекономічні тотожності.

 

Тема 22. Сукупний попит у реальній економіці

Формування споживчого попиту домогосподарств. Споживання та заощадження як функції поточного доходу. Новітні теорії споживання та заощаджень.               

Формування інвестиційного попиту приватного сектора. Типи інвестиційних видатків. Зв’язок інвестицій і заощаджень у закритій економіці. Базова теорія автономних інвестицій в основний капітал.Теорія індукованих інвестицій. Розвиток базової теорії інвестицій.

Розподіл доходів і роль державного сектора у їх вирівнюванні. Формування доходів і видатків державного сектора. Взаємодія приватного та державного секторів. 

Попит закордону. Міжнародні потоки товарів і капіталів та зміна основних макроекономічних тотожностей.

 

Тема 23. Коливання сукупного попиту у моделях мультиплікатора та його державне регулювання. Фіскальна політика

Визначення рівноважного обсягу виробництва у кейнсіанських моделях мультиплікатора.

Зміна рівноваги та мультиплікативний ефект. Рецесійний та інфляційний розриви.

Сутність і види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика.

Автоматичні стабілізатори та обмеження фіскальної політики.

Дефіцит державного бюджету і методи його балансування. Державний борг і його вплив на національну економіку.

 

Тема 24. Сукупне пропонування у реальній економіці.

Циклічні коливання та економічне зростання

Загальна характеристика економічних циклів. Теорії циклічного розвитку. Моделі економічних циклів. Нециклічні коливання економічної динаміки.   

Зайнятість та безробіття як явища ринкової економіки. Показники, форми та типи безробіття. Чинники рівня безробіття. Класичне та кейнсіанське пояснення добровільного і вимушеного безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття.

Сутність та чинники економічного зростання.

Моделі економічного зростання екстенсивного типу у закритій економіці.

Науково-технічний прогрес як джерело інтенсивного типу економічного зростання. Новітні дослідження економічного зростання.

 

Тема 25. Монетарна економіка та монетарна політика

Гроші, грошові агрегати та грошовий ринок.

Попит на гроші та його різновиди. Грошово-кредитна система та її суб’єкти. Роль банківської системи у створенні грошей.

Рівновага на ринку грошей та зміни у стані рівноваги.

Теоретичні основи монетарної політики. Функції центрального банку.

Прямі та опосередковані засоби монетарної політики центрального банку. Види монетарної політики та механізм її впливу на економіку.

Сутність інфляції, її вимірювання та види. Теорії інфляції. Фіскальні та грошові аспекти інфляції. Наслідки інфляції. Зв’язок інфляції та безробіття.

Антиінфляційна політика.

 

Тема 26. Базова модель рівноваги на товарних ринках

"сукупний попит – сукупне пропонування"

Визначення рівня сукупного попиту. Визначення рівня сукупного пропонування: класичний та кейнсіанський підходи.

Взаємодія сукупного попиту і пропонування. Короткострокова рівновага на товарних ринках.

Довгострокова рівновага у моделі ADAS: класичний та кейнсіанський підходи.

Взаємозв’язок моделей загальної рівноваги на товарних ринках.

 

Тема 27. Моделі загальної рівноваги та макроекономічна політика

у закритій та відкритій економічних системах

Сутність моделі ISLM. Виведення кривих IS та LM.

Короткострокова загальна рівновага економічної системи. Зміна рівноваги. Ділові цикли в моделі ISLM.

Взаємодія фіскальної та монетарної політики у моделі ISLM.

Модель ISLM як теорія сукупного попиту.

Модель Манделла-Флемінга для малої відкритої економіки.

Загальна та антициклічна політика у малій відкритій економіці з фіксованим та гнучким валютним курсом.

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

4.1. Плани семінарських занять очної форми навчання

 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

(2 год.)

Заняття 1

(Семінар-розгорнута бесіда)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію, здатність до аналізу, синтезу та застосування інших наукових методів, володіння базовими теоретичними інструментами прийняття рішень;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, дослідницькі навики і вміння.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Виділяти проблеми та питання, для вирішення яких мають застосовуватись методи економічної теорії;

Відрізняти закономірні (об’єктивно зумовлені) і випадкові (суб’єктивні) риси та характеристики економічних процесів і явищ;

Розуміти відмінності форм прояву закономірностей суспільної і природничої сфер;

Класифікувати твердження щодо економічної діяльності за ознакою належності до складових економічної науки;

Розрізняти основні вихідні положення базових шкіл економічної теорії;

Застосовувати базові методи економічної теорії для вирішення типових проблем організації суспільної взаємодії;

Розуміти основні принципи взаємодії економічної науки з практикою господарювання.

Питання для обговорення

1. Оновлення предмету економічної науки як відображення суттєвих рис еволюції суспільного виробництва;

2. Роль виділення позитивних і нормативних тверджень для забезпечення коректності обґрунтування положень економічної теорії;

3. Межі застосування мікро- і макроекономічного інструментарію;

4. Роль абстрактних тверджень в економічному пізнанні;

5. Можливі наслідки некоректного застосування методу класифікації в процесі прийняття економічних рішень;

6. Кількісні методи економічної науки: що значить, що економісти «розмовляють мовою цифр»?

7. Застосуйте системно-функціональний метод для пояснення взаємодії в межах вашої групи під час підготовки до іспиту;

8. Коли гіпотеза стає теорією?

9. Чи простежується залежність між специфікою певних етапів еволюції суспільного виробництва і положеннями різних шкіл економічної науки?

10. Яке значення вивчення економічної теорії має для вашого подальшого навчання?

Дискусійні питання

1. Якщо економічні закони виявляються через людську діяльність, як це узгоджується з тезою про їхню об’єктивність?

2. Чи змінились економічні закони з набуттям Україною незалежності?

3. Як державі оцінювати доцільність виділення коштів на фундаментальні економічні дослідження?

Питання для самостійного опрацювання:

1. Що значить «вірогіднісний характер економічних законів»?

2. Навіщо економісти практики звертаються на надбань економічної теорії?

3. Що відрізняє сучасні напрями економічної теорії?

Аудиторна та позааудиторна робота:

 1. Усне опитування
 2. Проблемна бесіда
 3. Розгляд господарських ситуацій
 4. Оцінка та систематизація дискусійних тверджень
 5. Експрес-опитування

 

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1.Предмет економічної науки.

2. Принципи, категорії і закони економічної науки.

3. Диверсифікація предмету економічної науки.

4.Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.

Ключові поняття

Економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, нормативна, позитивна економічна теорія, методи наукового дослідження, економічні закономірності, економічні категорії, функції економічної теорії.

Інформаційне забезпечення

Література

Основна:

1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.

2. Політична економія: Навч. посібник/ С.В. Савчук, К.Т. Кривенко, О.О.Бєляєв – К.:КНЕУ, 2008.- 508с.

3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т., пер. с англ.. – М.: Республика, 1992. –Т.1. 522с.

Додаткова:

1. Базилевич В.Д., Колчигін О.П., Свірідов С.М. Суспільне виробництво, його фактори та результати / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. – К., 1995. – 51с.

2. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький  В.М. Методологія соціально-економічного пізнання: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2005.

3.Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія:Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 328с.

4. Бєляєв.О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М.. Система економічних законів і категорій: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – Теми 1,2,3.

5 .Бабицева Н.С. Некоторые подходы к экономической теории: Очерки. –С. – Пб.: Изд-во С.- Петерб. Ун-та, 2003. – 200с.

6. Галабурда М.К. Методология институциализма: осознание категориального апарата / Наук. праці Дон. нац. екон. ун-та. Серія економічна. Випуск 34-1.- ДОННТУ.- 2008. –с. 24-30.

7.Мельник О.М. Логіка економічного розвитку: Навч.посібн.- К.:КНЕУ, 2004. – 228с.

8. Менкью Н.Г. Принципи экомонимкс. – СПб: Питер, 2003. – часть 1.

9. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Навч. посібник – К.:Либідь, 1996.- 360с.

10. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності:Навч.посібн. – К.:КНЕУ, 2007. – 376с.

11. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. – М. –Спб.:ИД ИНФРА-пресса», 2000. – 326с.

12. Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки. – Вып.1. – М. – 1989.

 

Рівні оцінювання знань на 1 занятті:

1 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 2. Економічна система суспільства

(2 год.)

Завдання – формувати ключові компетентності:

Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; базові загальні знання; навики управління інформацією.

Міжособистісні: взаємодія (робота в команді); здатність до критики та самокритики.

Системні: дослідницькі уміння та навички; здатність працювати самостійно; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Заняття 2

(семінар дискусія)

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Визначати сутність, функції та властивості економічної системи;

Встановлювати взаємозв’язки між структурними елементами економічної системи;

Розуміти роль та місце відносин власності в економічній системі суспільства

Питання для обговорення (за переліком форм семінарської роботи)

 1. Сутність економічної системи, її функції та властивості
 2. Характеристика структурних елементів економічної системи
 3. Відносини власності в економічній системі
 4. Формаційний і цивілізаційний підходи до розмежування економічних систем.
 5. Традиційна, командно-адміністративна і сучасна ринкова економічні системи.
 6. Визначальні риси економічної системи трансформаційного типу.
 7. Зміст і типологізація національних моделей економічних систем.
 8. Міжнародна і глобальна економічні системи та їхні головні компоненти.

 

Дискусійні питання:

 1. Механізм координації економічної системи.
 2. Цілі функціонування економічної системи суспільства та механізм їх реалізації.
 3. Сучасний етап і перспективи трансформації відносин власності в Україні.
 4. Англосаксонська і німецько-японська моделі капіталізму.
 5. Національна економічна система: сутність, структура та особливості.
 6. Еволюція та особливості становлення міжнародної і глобальної економічних систем.
 7. Сутність і напрямки соціалізації міжнародної економічної системи.

Аудиторна та позааудиторна робота:

1. Усне опитування.

2. Семінар-дискусія.

3. Експрес контроль.

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1. Критерії розмежування економічних систем суспільства.

2. Ключові суб’єкти економічної системи суспільства.

3. Інноваційні засади розвитку національних економічних систем.

4. Трансформація національних економічних систем в умовах сучасної глобальної фінансово-економічної кризи.

5. Сучасний стан і перспективи розбудови глобальної економічної системи.

6. Міжнародна економічна система ЄС.

 

Ключові поняття:

Економічна система, механізм господарювання, власність, регулятивні інститути, продуктивні сили, сектор економіки, кластер, інститут. Економічна формація, спосіб виробництва,  технологічний процес, соціалізація економіки, ринковий соціалізм, плюралізм форм власності, державний дирижизм.

Глобалізація,  транснаціоналізація, інтернаціоналізація, міжнародна економічна система, глобальна економічна система.

Інформаційне забезпечення:

Література

1. Бєляєв О.О. Системно-економічна трансформація: теорія та практика здійснення в Україні: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 176с.

2. Грабинський І.М. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник. – Львів: Інтереко, 1997. – 269 с.

3. Економічні системи [Текст] : монографія / ред. Г. І. Башнянин. - Львів : Вид-во Львівської комерційної акад. Т. 1. - 2006. - 484 с.

4. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004.

5. Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Перевод с нем. – М.: «Прогресс», 1995. – 369 с.

6.  Політична економія. Навчальний посібник / За ред. Башняніна Г.І., Шевчука Є.С. – Львів: Новий світ. – 2000. – С. 195-196.

7. Соціальна ринкова економіка: орієнтир для України / Р.Клапгам, М.Ломанн та ін./ За ред. Р.Клапгама. – 2-ге вид. – К.:ФАДА, ЛТД, 2006.

8. Соціально-економічні інституції економічної системи України [Текст]: [монографія] / [Ю. В. Ущаповський, Л. Ю. Возна, К. С. Солонінко та ін.] ; [за заг. ред. К. С. Солонінка] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський держ. технол. ун-т [та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2011. - 225 с.

9. Сучасні економічні системи: Навч.посіб. / О.О.Бєляєв та ін. – К.:КНЕУ, 2003. – 214 с.

10. Шюллер А., Крюссельберг Х. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики. Серия: “Экономическая теория. История экономической мысли”. – М.: Экономика, 2006. – 338 с.

11. Шніцер М. Порівняння економічних систем. – К.: Основи, 1997. – 212 с.

12. Якубенко В. Д. Власність, економічна влада та управління [Текст] : навч. посібник / В. Д. Якубенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 373 с.

Рівні оцінювання знань на занятті 2:

1 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

(2 год.)

Завдання - формувати компетентності:

Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання теоретичних проблем; творчий підхід до виконання поставлених завдань.

Міжособистісні:здатність працювати в команді; міжособистісні навички та уміння.

Системні:дослідницькі уміння та навички; здатність до навчання та самонавчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

Заняття 3

(семінар-прес-конференція)

За результатами семінарських занять студент повинен вміти:

Формулювати сутнісні та змістовні риси категорій діяльності.

Класифікувати види економічної діяльності.

Оцінювати практичне значення основних видів діяльності.

Визначати місце і роль суспільного поділу праці в еволюційному розвитку економічних систем.

Орієнтуватись в етапах розвитку, рівнях та організаційно – економічних формах суспільного поділу праці.

Характеризувати переваги та недоліки міжнародного поділу праці.

Формулювати проблеми, що пов‘язані із міжнародною економічною діяльністю.

Питання для обговорення (теоретичні питання):

1. Економічна діяльність та її види.

2. Суспільний поділ праці як чинник еволюційного розвитку економічних систем.

3. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.

Дискусійні питання:

 1. У чому полягає сутність поняття «духовне виробництво»?
 2. Які негативні наслідки міжнародного поділу праці?
 3. Який зв‘язок між НДДКР і масовим виробництвом?
 4. Які галузі економіки України є найбільш привабливими для іноземних інвестицій і чому?
 5. Охарактеризуйте основні переваги ВЕЗ.
 6. Яким чином міжнародна економічна діяльність сприяє створенню «другої економіки»?
 7. Які мотиви створення спільних підприємств?

Практичні питання:

1. Виявлення практичного значення видів виробничої діяльності (по кожному виду окремо).

2. Оцінка (за визначеною системою показників) участі країни (на вибір) у міжнародному поділі праці.

Аудиторна та позаудиторна робота:

1. Підготовка доповідей.

2. Проблемна бесіда.

3. Експрес – контроль.

4. Тестування.

Ключові поняття: економічна діяльність, виробнича діяльність, науково – дослідна діяльність, проектно – конструкторська діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, суспільний поділ праці, міжнародний поділ праці, міжнародна економічна діяльність.

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.

Додаткова

1.Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

2.Базилевич В.Д., Колчигін О.П., Свірідов С.М. Суспільне виробництво, його фактори та результати / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. – К., 1995. – 51с.

3.Бєляєв О.О., Бебело А.С., Сукноваленко В.М., Бортнікова Л.П., Кириленко В.І. Основи економіки: Навч. посібник – К. : КНЕУ, 2006. – 251 с.

4.Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М., Проскуріна Н.Я. Соціально-економічні проблеми НТР: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – К. : КНЕУ, 2004. – 86 с.

5.Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К. : КНЕУ, 2008. – 256 с.

6.Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2005. – 406 с.

7.Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник– К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.

8.Савченко О.Ф. Економічна діяльність усередині підприємства: Навч. посіб. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 172c.

9.Чухно А.А. Твори.Т.2. Інформаційна постіндустріальна економіка. – К., 2006. – 510 с.

Рівень оцінювання знань на 3 занятті:

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 4. Теорія товару і грошей

(4 год.)

Завдання - формувати компетентності:

Інструментальні: Базові загальні знання. Здатність до аналізу і синтезу. Усне і письмове спілкування рідною мовою.

 • Здатність до критики та самокритики. Робота в команді.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Системні: Здатність до навчання. Дослідницькі навики і уміння. Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Глобальні: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

 

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Класифікувати економічні блага; виділяти умови перетворення економічного блага на товар; виокремлювати зв’язок та між грішми та вартістю товару; формулювати наслідки дії механізму ринкового ціноутворення.

Заняття 4

 (семінар-розгорнута бесіда)

 

Питання для обговорення

 1. Економічні блага. Товар і його характеристика.
 2. Гроші. Грошовий вимір вартості товару.
 3. Сутність і функції ринку.
 4. Попит і пропозиція. Ринкове ціноутворення.

Дискусійні питання:

 1. Альтернативні підходи до визначення цінності блага.
 2. Єдність і протилежність підходів до визначення вартості економічних благ.
 3. Як різні економісти розуміють сутність грошей?
 4. Що виражають і як реалізуються функції грошей? Наведіть приклади й обґрунтуйте їх.
 5. Чи є українська гривня конвертованою валютою? Якщо “так”, то в чому це проявляється? Якщо “ні”, то чому?
 6. Чи можливий в сучасних умовах ринок досконалої конкуренції.
 7. Які перспективи конкурентної боротьби в глобалізованому світі.
 8. Чи існують межі конкуренції між товаровиробниками.
 9. За яких умов негативні риси конкуренції переважають над позитивними?

Аудиторна та позааудиторна робота:

1. Усне опитування.

2. Інтерактивний семінар.

3. Тестування.

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 1. Споживча вартість і вартість.
 2. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.
 3. Грошовий обіг.

Ключові поняття:

Економічні блага. Приватні блага. Суспільні блага. Товар. Гроші. Ціна. Закони грошового обігу. Інфляція. Ринок. Закон попиту. Закон пропозиції. Ринкова рівновага.

 

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.

Додаткова

1. 1.Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття та категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006.

2.Бєляєв О.О., Бебело А.С. – Політична економія: навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001

3.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. – Теми 5,6,8,9,10,26.

4.Політична економія: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2003.

5.Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М. – Система економічних законів і категорій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005

6.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007

7.Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. Основи экономической теории: Учебное пособие, четвёртое издание. – К.: Знання, 2008

8.Артемова Т.И. – Стоимость и цена: логико – исторический процесс формообразования – К.: Основа. – 2006

9.Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання. – К.: Т-во «Знання», 1999. – 291 с.

10.Павлишенко М. І. Суть єдності товарного і грошового обігу. – Економіка України. – 2004. - №9.

11.Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: Монографія. К.: КНЕУ, 2004. – С. 226.

Рівні оцінювання знань на занятті 4

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

(2 год.)

Завдання - формувати компетентності:

Інструментальні: Базові загальні знання. Здатність до аналізу і синтезу. Усне і письмове спілкування рідною мовою.

 • Здатність до критики та самокритики. Робота в команді.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Системні: Здатність до навчання. Дослідницькі навики і уміння. Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Глобальні: Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

Заняття 5

(робота в малих творчих групах)

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Розрізняти складові елементи структури ринкової системи та вміти встановлювати взаємозв’язки між ними. Класифікувати типи та моделі ринкових систем, виявляти види та форми функціональних взаємодій між суб’єктами та об’єктами сучасної ринкової системи. Орієнтуватися у розмаїтті видів ринків та аналізувати сегментацію ринку за різними критеріями і підходами. Аргументовано виявляти переваги та недоліки складної діалектики взаємодії держави і ринку в сучасних умовах та пропонувати сценарії розвитку національних ринкових систем в процесі глобалізації ринкових відносин. Вміти  використовувати одержані знання у практичній міжнародній економічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Питання для обговорення

1. Що розуміють під сегментацією ринку.

2. Чим відрізняється ринок засобів виробництва від споживчого ринку.

3. Які функції покладаються на державу в умовах ринку.

4. У чому полягає відмінність національного і глобального ринків.

5. Що включає в себе фінансовий ринок.

6. Які є засоби регулювання ринкових відносин.

7. В чому переваги і недоліки інтеграції міжнародних ринків.

Дискусійні питання:

 1. Чи здатна ринкова система до самовідтворення за умов кризи.
 2. Які напрями взаємодії держави і ринку є головними в трансформаційних умовах.
 3. Що є характерним для сучасного рівня відносин суб’єктів ринкової системи.
 4. Чим обумовлена необхідність міждержавних ринкових об’єднань.
 5. Становлення глобалізованого ринку і національна самоідентичність.
 6. Місце ринку інновацій у сегментації ринкових структур.
 7. Тенденції змін міжнародних ринків під впливом конкуренції. 

Практичні завдання:

 1. Використовуючи статистичні дані, проаналізувати динаміку розвитку вітчизняного ринку товарів та послуг за останні 10 років.
 2. Застосовуючи метод порівняльних переваг, з’ясувати причини відставання ринкового поступу України від країн Східної Європи.
 3. Як соціально-економічне середовище ринкових систем може впливати на кількісні та якісні параметри зростання національної економіки.
 4. Чим характерна інфраструктура міжнародної економічної діяльності України.
 5. В якій мірі транші МВФ здатні забезпечити валютно-фінансову стабільність країни.  

 

Аудиторна та позааудиторна робота:

1. Усне опитування.

2. Інтерактивний семінар.

3. Тестування.

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1. Особливості формування ринку засобів виробництва в Україні.

2. Ринок товарів та послуг, динаміка його розвитку в Україні.

3. Чинники становлення національного ринку капіталу.

 1. Формування глобальних ринкових відносин.
 2. Міжнародні інтеграційні процеси в світовій економіці.

Ключові поняття:

Сегментація ринку. Ринок засобів виробництва. Ринок споживчих товарів і послуг. Ринок капіталу. Фінансовий ринок. Ринок людського ресурсу. Ринок інновацій. Функції ринкової системи. Ринок і держава. Міжнародні ринки Глобалізація. Фактори глобалізації. Глобалізація економіки. Рівні глобалізації економіки. Форми прояву глобалізації економіки. Виклики глобалізації. Класифікація глобальних проблем.

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.

Додаткова

1.Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття та категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006.

2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. – Політична економія: навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001

3.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. – Теми 5,6,8,9,10,26.

4.Політична економія: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2003.

5.Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М. – Система економічних законів і категорій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005

6.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007

7.Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. Основи экономической теории: Учебное пособие, четвёртое издание. – К.: Знання, 2008

8.Артемова Т.И. – Стоимость и цена: логико – исторический процесс формообразования – К.: Основа. – 2006

9.Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання. – К.: Т-во «Знання», 1999. – 291 с.

10.Павлишенко М. І. Суть єдності товарного і грошового обігу. – Економіка України. – 2004. - №9.

11.Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: Монографія. К.: КНЕУ, 2004. – С. 226.

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 5

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

(2 год.)

Завдання - формувати компетентності:

Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу, навички управління інформацією.

 • взаємодія (робота в команді), здатність до критики та самокритики.

Системні: дослідницькі навики та уміння, здатність до навчання, здатність породжувати нові ідеї (креативність), здатність працювати самостійно.

Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, бути обізнаним та з повагою ставитись до культурного різноманіття народів.

 

Заняття 6

(інтерактивний семінар)

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Класифікувати та аналізувати погляди вчених та підходи до дослідження підприємництва;

Визначати сутність підприємництва та аналізувати передумови його розвитку;

Розрізняти принципи та функції підприємницької діяльності;

Виокремлювати критерії класифікації та розрізняти форми підприємницької діяльності;

Аналізувати передумови та визначати сутність міжнародного підприємництва;

Розрізняти форми міжнародного підприємництва та визначати якіформи міжнародного підприємництва є найбільш ефективними в сучасних умовах. Розуміти економічну сутність витрат виробництва та вміти здійснювати їх класифікацію;

Визначати собівартість продукції та розуміти її економічну сутність;

Встановлювати взаємозв’язки між продуктивністю праці та ефективністю виробництва;

Визначати фактори, що впливають на підвищення продуктивності праці та аналізувати їх вплив;

Встановлювати взаємозв’язки між витратами виробництва та результатами підприємницької діяльності;

Розрізняти валовий дохід і прибуток та різні види прибутку;

Аналізувати процес формування та розподілу прибутку;

Виявляти чим відрізняються бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат виробництва та прибутку;

Визначати рентабельність підприємства, розрізняти масу та норму прибутку;

Виявляти економічну природу рентних відносин та розрізняти види ренти.

 

Питання для обговорення:

 1. Сутність, передумови, рушійні сили розвитку та основні теорії підприємництва.
 2. Функції підприємництва та принципи підприємницької діяльності.
 3. Порівняльний аналіз організаційно-економічних  форм підприємницької діяльності.
 4.  Державне регулювання підприємництва: сутність, мета, функції та інструменти (методи). Сутність державної політики підтримки підприємництва.
 5. Міжнародне підприємництво: сутність, передумови та риси. Спонукальні мотиви міжнародної підприємницької діяльності. Економічна сутність та класифікація витрат виробництва. Економічна сутність та функції прибутку. Розподіл прибутку.
 6. Ефективність виробництва. Продуктивність праці та фактори її зростання. Економічний зміст рентабельності та чинники, що  впливають на її рівень. Економічна рента та її види.

 

Дискусійні питання:

1. Яку роль відіграє підприємництво в сучасних умовах та які основні рушійні сили його розвитку?

2. Які економічні передумови підприємництва? Чи достатньо їх для відтворення підприємницьких структур в Україні?

3. Як змінюється активність підприємницького сектору залежно від ступеня державного регулювання підприємницької діяльності?

4. Які форми міжнародного підприємництва є найбільш ефективними в сучасних умовах?

5. Чим відрізняються бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат виробництва та прибутку?

6. Які основні фактори зниження витрат виробництва та їх подальшої оптимізації?

 

Практичні завдання:

 1. На основі аналізу світового досвіду визначити тенденції розвитку підприємництва.
 2. Здійснити порівняльний аналіз та визначити чинники підприємницької активності в трансформаційній економіці та в умовах розвинутого ринку.
 3. Проаналізувати основні напрями державної політики підтримки та розвитку підприємництва в Україні.
 4. На основі аналізу світового досвіду визначити тенденції та перспективи розвитку спільного підприємництва.
 5. Здійснити аналіз світового досвіду функціонування вільних економічних зон, зробити висновки та розробити пропозиції щодо можливостей використання світового досвіду в  Україні.

Аудиторна та позааудиторна робота:

 1.  Усне опитування.
 2. Дискусія
 3. Робота в малих групах
 4. Презентація
 5. Експрес-контроль
 6. Робота з літературою та інтернет-джерелами

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 1. Державна політика підтримки підприємництва та її складові.
 2. Порівняльний аналіз основних форм міжнародного підприємництва.
 3. Сутність та практичне значення  закону спадної продуктивності факторів виробництва (спадної віддачі).
 4. Шляхи підвищення продуктивності праці.

 

Ключові поняття:

Підприємництво, одноосібне володіння, товариство (партнерство), корпорація (акціонерне товариство), державна політика підтримки підприємництва, державне регулювання підприємництва, міжнародне підприємництво (міжнародний бізнес), спільне підприємництво, вільна економічна зона. виробничі витрати, зовнішні витрати, внутрішні витрати, економічні витрати, постійні витрати, змінні витрати, загальні (валові) витрати виробництва, граничні витрати, закон спадної продуктивності факторів виробництва (спадної віддачі), собівартість, ефективність виробництва, продуктивність праці, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, нормальний прибуток, маса прибутку, рентабельність (норма прибутку), рента,  економічна рента, земельна рента.

  Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.

Додаткова

1.Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001. С.107-124, 151-158

2.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2001. - С.128-141, 217-227, 247-253

3.Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. - С.9-22

4.Антология экономической классики: в 2т. / Сост. И.А.Столяров. Т.1, 1991. (Д. Рикардо „Основы политической экономии и налогообложения”). – М., 1991.

5.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища школа.- 2007 р. – С. 503.

6.Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка-Центр, 2000. - С.354-366

7.Політична економія. Навч.пос. / за заг.ред. О.С.Степури. – К.: Кондор, 2006.

8.Економіка та підприємництво: Навч.посіб. / С.Я.Салига та інші Мін. осв. і наук. Укр. К.: Професіонал, 2007

9.Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник. – К.: Кондор, 2006

10.Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Знання, 2006.

11.Економіка підприємства: Підручник / ред. А.В.Шегда. – К.: Знання, 2006

12.Економіка підприємства: Навч.пос. / І.М.Бойчик. – К.: Атика, 2007

 

Рівні оцінювання знань на занятті 6

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та оборот

(самостійно)

Завдання - формувати компетентності:

Інструментальні: отримання базових загальних знань; засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; прийняття рішень.

 • взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; здатність до критики та самокритики; здатність працювати в міждисциплінарній команді;
 • здатність до навчання; дослідницькі навики і уміння; здатність пристосовуватися до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно; ініціативність та дух підприємництва; бажання досягти успіху;

Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

За результатами семінарських занять студент повинен вміти:

Розуміти зміст категорій “капітал” і “наймана праця”, виявити їх еволюцію в сучасних умовах, розкрити сутність типів і сучасних видів капіталу, проаналізувати особливості сучасних типів і видів капіталу.

Розв’язувати проблеми, пов’язані з кругообігом капіталу, дослідити стадії такого кругообігу, знайти шляхи підвищення ефективності кругообігу капіталу, вирішити проблемні питання, пов’язані з факторами прискорення обігу капіталу, проаналізувати шляхи підвищення фондовіддачі, матеріаловіддачі на підприємствах, шляхи ресурсозбереження та проблеми використання більш дешевих ресурсів із збереженням якості продукції, дослідити міжнародний рух капіталу.

Питання для обговорення (теоретичні питання):

 1. Зміст категорій “капітал” та “наймана праця”, їх еволюція в сучасних умовах. Взаємодія капіталу і найманої праці: чи є в сучасних умовах експлуатація?
 2. Характерні риси сучасної найманої праці: відмінності найманої праці XVIII-XIX ст. від найманої праці XX-поч.XXI ст.
 3. Людський капітал, його сутність, зміст, складові.
 4. Типи і сучасні види капіталу: особливості інтелектуального, інформаційного, виробничого капіталу початку ХХІ ст.

Дискусійні питання:

 1. Чи має капітал експлуататорську сутність?
 2. Які фактори (чинники) виробництва приносять підприємцю прибуток: капітал чи наймана праця?
 3. Наймані працівники в сучасних розвинутих країнах світу відрізняються від найманих працівників XIX ст.?
 4. Роль людського капіталу в сучасній економіці
 5. Роль інтелектуального та інформаційного капіталів в сучасній інформаційній економіці.
 6. Фінансовий капітал в глобальній економіці. Сучасні світові фінансові кризи та їх вплив на національні економіки.

 

Практичні питання:

1. Підберіть цифровий матеріал по кількості дрібних акціонерів в розвинутих країнах світу, їх питома вага серед всіх акціонерів.

2.Доведіть на цифровому та фактичному матеріалі процес “соціалізації” економіки в сучасних країнах світу.

3.Дайте цифровий матеріал по диференціації в доходах в розвинутих країнах світу (доходи найманих працівників і доходи підприємців).

4.Які питома вага витрат на освіту в розвинутих країнах світу.

Аудиторна та позаудиторна робота:

1.Усне опитування

2.Проблемна бесіда

3.Дискусії

4.Експрес-контроль

5.Тестування

Ключові поняття: капітал, наймана праця, загальна формула руху капіталу, функції капіталу, людський капітал, інтелектуальний капітал, інформаційний капітал, виробничий капітал, підприємницький капітал, фінансовий капітал, реальний і фіктивний капітал.

 

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.

Додаткова

1.Бєляєв О.О., Бебело А.С., Сукноваленко В.М., Бортнікова Л.П., Кириленко В.І. Основи економіки: Навч. посібник – К. : КНЕУ, 2006. – 251 с.

2.Бикова А.Л., Івашина О.Ф. Нагромадження капіталу в процесі економічного розвитку (історія, форми, інститути). – Д.: Наука та освіта, 2007. – 168 с.

3.Климко С.Г., Пригода В.М., Сизоненко В.О. Людський капітал: світовий досвід і Україна. – К. : Основа, 2006. – 224 с.

4.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. Теми: 9, 10, 12, 13, 21, 22.

5.Чухно А.А. Твори.Т.2. Інформаційна постіндустріальна економіка. – К., 2006. – 510.

6.Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в трансформаційній економіці: Монографія / Укоопспілка.Кафедра міжнародної економіки. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 268 c.

7.Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой – М. Издательство «Экзамен». 2005. – 592 с.

8.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007

 

Тема 8. Капітал сфери обігу

(самостійно)

Завдання - формувати компетентності:

Інструментальні: отримання базових загальних знань; засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; прийняття рішень.

 • взаємодія (робота в команді); міжособистісні навики та уміння; здатність до критики та самокритики; здатність працювати в міждисциплінарній команді;
 • здатність до навчання; дослідницькі навики і уміння; здатність пристосовуватися до нових ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); здатність застосовувати знання на практиці; здатність працювати самостійно; ініціативність та дух підприємництва; бажання досягти успіху;

Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

За результатами семінарських занять студент повинен вміти:

Розуміти зміст категорій “капітал” і “наймана праця”, виявити їх еволюцію в сучасних умовах, розкрити сутність типів і сучасних видів капіталу, проаналізувати особливості сучасних типів і видів капіталу.

Розв’язувати проблеми, пов’язані з кругообігом капіталу, дослідити стадії такого кругообігу, знайти шляхи підвищення ефективності кругообігу капіталу, вирішити проблемні питання, пов’язані з факторами прискорення обігу капіталу, проаналізувати шляхи підвищення фондовіддачі, матеріаловіддачі на підприємствах, шляхи ресурсозбереження та проблеми використання більш дешевих ресурсів із збереженням якості продукції, дослідити міжнародний рух капіталу.

 

Питання для обговорення (теоретичні питання):

1.Кругообіг капіталу та його стадії.

2.Оборот капіталу та його відмінність від кругообігу капіталу.

3.Основний і оборотний капітал. Амортизація капіталу.

4.Ефективність кругообігу капіталу, показники цієї ефективності, шляхи її підвищення. Вплив ефективності кругообігу капіталу на розвиток продуктивних сил та на економічне зростання в країні.

5.Міжнародний рух капіталу та його форми, закономірності, характерні риси в сучасних умовах. Регулювання міжнародного руху капіталу.

 

Дискусійні питання:

1.Чому важливим є прискорення кругообігу капіталу? За рахунок якого часу (часу виробництва чи часу обігу) можна прискорити кругообіг капіталу?

2.Відмінності між основним та оборотним капіталом. До якої частини виробничого капіталу відноситься робоча сила?

3.Що є загальною мірою ефективності кругообігу капіталу?

4.Які чинники підвищення ефективності кругообігу капіталу? Які показники ефективності кругообігу капіталу?

5.Роль ТНК у міжнародному русі капіталу.

6.Яка різниця і переваги вивозу капіталу у таких формах як підприємницький і позичковий капітали?

 

Практичні питання:

1.Зобразити формулу кругообігу капіталу з аналізом його трьох форм і стадій руху.

2.Проаналізувати цифровий матеріал з амортизації капіталу з метою визначення ролі амортизаційного фонду на українських підприємствах.

3.Підрахувати фондовіддачу, матеріаломісткість продукції в українській промисловості (на базі цифрового матеріалу Державного комітету статистики).

4.Рольова гра на вирішення такої проблемної ситуації: найкращі форми вивезення капіталу в постсоціалістичні країни (для країн-експортерів та країн-імпортерів капіталу).

Аудиторна та позаудиторна робота:

1.Усне опитування

2.Проблемна бесіда

3.Дискусії

4.Експрес-контроль

5.Тестування

Ключові поняття: кругообіг капіталу, обіг капіталу, основний капітал, оборотний капітал, амортизація, амортизаційний фонд, норма рентабельності, фондовіддача, матеріаломісткість, міжнародний рух капіталу, підприємницький капітал, позичковий капітал, державний капітал, недержавний капітал, ТНК, регулювання міжнародного руху капіталу, інтернаціоналізація капіталу.

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

1. Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.

Додаткова

1.Бєляєв О.О., Бебело А.С., Сукноваленко В.М., Бортнікова Л.П., Кириленко В.І. Основи економіки: Навч. посібник – К. : КНЕУ, 2006. – 251 с.

2.Бикова А.Л., Івашина О.Ф. Нагромадження капіталу в процесі економічного розвитку (історія, форми, інститути). – Д.: Наука та освіта, 2007. – 168 с.

3.Климко С.Г., Пригода В.М., Сизоненко В.О. Людський капітал: світовий досвід і Україна. – К. : Основа, 2006. – 224 с.

4.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. Теми: 9, 10, 12, 13, 21, 22.

5.Чухно А.А. Твори.Т.2. Інформаційна постіндустріальна економіка. – К., 2006. – 510.

6.Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в трансформаційній економіці: Монографія / Укоопспілка.Кафедра міжнародної економіки. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 268 c.

7.Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой – М. Издательство «Экзамен». 2005. – 592 с.

8.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007

 

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі

(самостійно)

 

Завдання – формувати компетентності:

Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання теоретичних проблем; творчий підхід до виконання поставлених завдань.

 • здатність працювати в команді; міжособистісні навички та уміння.
 • дослідницькі уміння та навички; здатність до навчання та самонавчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Аналізувати еволюцію ринкових відносин в аграрному секторі.

Розуміти сутність .

Оцінювати наслідки розвитку економіку.

Аргументовано виявляти переваги та недоліки складної діалектики взаємодії держави і аграрного ринку в сучасних умовах та пропонувати сценарії розвитку національних ринкових систем в процесі глобалізації ринкових відносин.

Питання для обговорення

1. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладання капіталу і праці.

2. Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. Проблеми простої і розвиненої форм товарного виробництва в аграрній сфері.

3. Рентні відносини. Земельна рента та її форми.

4. Ринок земельних ресурсів в Україні і ціна землі.

Дискусійні питання

1. Відносини власності в сільському господарстві.

2. Особливості концентрації і централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві.

3. Абсолютна, диференціальна і монопольна рента.

4. Ціна на сільськогосподарську продукцію.

Питання для самостійного опрацювання

1. Агропромисловий комплекс.

2. Теорії земельної ренти.

3. Підприємницький прибуток в сільському господарстві. Заробітна плата сільськогосподарських працівників. Державна підтримка сільського господарства.

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1. Заробітна плата сільськогосподарських працівників.

2. Державна підтримка сільського господарства.

Ключові поняття:

Аграрне виробництво. Агропромисловий комплекс. Оренда землі. Рентні відносини. Земельна рента. Абсолютна, диференціальна і монопольна рента. Теорії земельної ренти. Ринок земельних ресурсів. Ціна на сільськогосподарську продукцію. Підприємницький прибуток в сільському господарстві. Заробітна плата сільськогосподарських працівників. Державна підтримка сільського господарства.

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

 1. Політична економія: Навч. Посібник / Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2006.
 2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001.
 3. Політична економія: Підручник / За заг. англ. Ю.В.Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003.
 4. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т.: пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – Т. 1. – Гл. 7. – С. 108-113.

Додаткова

 1. Базилевич B.Д., Базилевич К.С., Баластрик JI.O. Макроекономіка. Підручник / За ред.В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2006.—Розд. 13;Р З, §8.
 2. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – Вища шк., 2005. – Розд. 18, 19.
 3. Єщенко П.С., Кваснюк Б.Є., Бірюков О А. Нова модель держави. – Слов’янск: Печатный двор, 2002. – Розд. 1, 4.
 4. ІІерехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін. / За ред. В.М. Гейця. — К.: Вищашк., 2003. — Розд. 5.
 5. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика. Підручник. — К.: Таксон, 2004. — Т. 8.

Чарлз У. Голая экономика. Разоблачение унылой науки. — М.: Олимп-Бизнес, 2004.

 

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл

(самостійно)

 

Завдання - формувати компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу; базові загальні знання; навики управління інформацією.
 • Здатність до критики та самокритики. Робота в команді.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Системні: дослідницькі навики і уміння; здатність до навчання.

Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Аналізувати розподільчі економічні відносини.

Класифікувати економічні факторні та індивідуальні доходи. доходи;

Розуміти об’єктивні основи розподілу доходів.

Характеризувати причини та особливості перерозподілу доходів.

Визначати споживання, заощадження, граничну схильність до споживання та граничну схильність до заощадження.

Питання для обговорення

1.Місце і роль розподілу у суспільному відтворенні.

2.Необхідність перерозподілу доходів та механізм реалізації.

3.Споживання і заощадження національного доходу.

Дискусійні питання:

 1. Як пов’язані між собою функція споживання і функція заощадження?
 2. Який економічний зміст таких понять, як:

- середня і гранична схильність до споживання;

- середня і гранична схильність до заощадження?

Практичні завдання:

 1. Якщо обсяг реального ВВП скоротився на 6%, а чисельність населення у тому ж році скоротилась на 3%, то чи змінився реальний ВВП на душу населення і як? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Якщо гранична схильність до споживання деякої сім'ї становить 0,9, то чи означає це, що ця сім'я завжди витрачає 90% свого доходу на товари і послуги? Відповідь обґрунтуйте.

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1.Проблеми розподілу та перерозподілу доходів в Україні.

2.Рівень споживання та заощадження національного доходу в Україні.

3.Рівень та якість життя населення.

4.Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.

Ключові поняття:

Валовий внутрішній продукт, валовий національний дохід, відтворення, гранична схильність до заощадження, гранична схильність до споживання, заощадження, національне багатство, національний дохід, номінальний ВВП, реальний ВВП, споживання, суспільний продукт, тіньова економіка, чистий внутрішній продукт.

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

 1. Політична економія: Навч. посібник / Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2006. – Тема 16.
 2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001. – Тема 13.
 3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – К.: Знання, 1997. – Розд. 22-23.
 4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т.: пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – Т. 1. – Гл. 9,11.

Додаткова

1.Бєляєв О.О., Бебело А.С. – Політична економія: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001

2.Політична економія: Навч. посібник / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2008. – Теми 16,17,27.

3.Зазимко А.З. – Політична економія: структурно-логічний навч. посібник – К.: КНЕУ, 2005

4.Політична економія: Навч.- метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2003.

5.Бєляєв О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М. – Система економічних законів і категорій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005

6.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2005

7.Політична економія: Підручник / За ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008

8.Глобальний конкурентний простір: Монографія. Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007.

9.Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України. – 2008 - №10.

10.Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. – К.: КНЕУ. 2000.

11.Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища шк., 2007

12.Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. – К.:КНЕУ, 2008. – 392с. – Р.4.

13.Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / за ред. Л.Г.Лук’яненко. – К.:КНЕУ, 2001.

 

Тема 11. Держава та її економічні функції

(2 год.)

Заняття 7

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел); розв’язання теоретичних проблем; творчий підхід до виконання поставлених завдань.

 • здатність працювати в команді; міжособистісні навички та уміння.
 • дослідницькі уміння та навички; здатність до навчання та самонавчання; здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Глобальні: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Обґрунтовувати необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку.

Аналізувати еволюцію економічної діяльності держави.

Розуміти економічні функції держави.

Оцінювати наслідки державного втручання в економіку.

Аргументовано виявляти переваги та недоліки складної діалектики взаємодії держави і ринку в сучасних умовах та пропонувати сценарії розвитку національних ринкових систем в процесі глобалізації ринкових відносин.

Питання для обговорення

1.Регулююча роль держави в ринковій економіці.

2.Причини втручання та функції держави в ринковій економіці.

3.Методи державного впливу на ринкову економіку.

Дискусійні питання:

 1. Суперечності та межі державного втручання в ринкові процеси.
 2. Чим зумовлений поділ сфер діяльності між ринком і державою?
 3. Охарактеризуйте роль держави як виробника суспільних благ.
 4. Що означає термін “відмови ринку”? Розкрийте структуру та зміст відмов ринку.
 5. Які типи та моделі урядового впливу на економіку ви знаєте? Розкрийте їх зміст та моделі.
 6. Дайте визначення поняття “економічна політика держави (уряду). Назвіть її основні напрями.
 7. Розкрийте зміст, переваги та недоліки прямих (адміністративних) та непрямих (економічних) методів впливу на економіки. В яких умовах краще спрацьовують прямі, в яких — непрямі методи?
 8. Розкрийте урядові засоби впливу на інфляцію в короткостроковому та довгостроковому періодах.
 9. Розкрийте зміст, функції та інструменти соціальної політики.

Питання для самостійного опрацювання

1.Моделі урядового регулювання економіки.

2.Цілі, засоби та методи урядового впливу на економіку.

3.Мінімальні та максимальні межі урядового впливу на економіку.

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1.Зміст чинників, що зумовлюють необхідності урядового впливу на економіку.

2.Основні інструменти монетарної, фіскальної, зовнішньоекономічної та соціальної політики.

3.Зміст і механізм урядового впливу на економічне зростання фіскальних та монетарних інструментів.

4.Зміст і структура засобів впливу уряду на виробництво змішаних загальнодоступних і платних суспільних благ.

Ключові поняття:

Відмови ринку, економічна політика: фіскальна, монетарна, зовніш­ньоекономічна, соціальна, антиінфляційна, антициклічна, антимонопольна, інвестиційна, економічного зростання, амортизаційна, індикативне планування, максимальна межа урядового втручання, методи урядового впливу на економіку: прямі (економічні) та непрямі (адміністративні), мінімальна межа урядового втручання, суспільні блага.

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

 1. Політична економія: Навч. Посібник / Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2006.
 2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001.
 3. Політична економія: Підручник / За заг. англ. Ю.В.Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003.
 4. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2 т.: пер. с англ. – М.: Республика, 1992. – Т. 1. – Гл. 7. – С. 108-113.

Додаткова

 1. Базилевич B.Д., Базилевич К.С., Баластрик JI.O. Макроекономіка. Підручник / За ред.В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2006.—Розд. 13;Р З, §8.
 2. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – Вища шк., 2005. – Розд. 18, 19.
 3. Єщенко П.С., Кваснюк Б.Є., Бірюков О А. Нова модель держави. – Слов’янск: Печатный двор, 2002. – Розд. 1, 4.
 4. ІІерехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін. / За ред. В.М. Гейця. — К.: Вищашк., 2003. — Розд. 5.
 5. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика. Підручник. — К.: Таксон, 2004. — Т. 8.

Чарлз У. Голая экономика. Разоблачение унылой науки. — М.: Олимп-Бизнес, 2004.

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 7

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

(2 год.)

Заняття 8

(інтерактивний семінар)

Завдання - формувати компетентності:

Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу, навички управління інформацією.

 • взаємодія (робота в команді), здатність до критики та самокритики.

Системні: дослідницькі навики та уміння, здатність до навчання, здатність породжувати нові ідеї (креативність), здатність працювати самостійно.

Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, бути обізнаним та з повагою ставитись до культурного різноманіття народів.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Характеризувати структуру світового господарства.

Розрізняти міжнародну і глобальну економічну систему та їх складові елементи;

Розуміти сучасні проблеми та перспективи розвитку глобальної економічної системи.

Питання для обговорення

 1. Міжнародна і глобальна економічні системи та їхні головні компоненти.
 2. Сучасний стан і перспективи розбудови глобальної економічної системи.

Дискусійні питання:

 1. Еволюція та особливості становлення міжнародної і глобальної економічних систем.
 2. Сутність і напрямки соціалізації міжнародної економічної системи.
 3. Трансформація національних економічних систем в умовах сучасної глобальної фінансово-економічної кризи.

Практичні завдання:

1. Сутність та структура міжнародної і глобальної економічної системи.

2. Прикладні основи міжнародної і глобальної економічних систем.

3. Міжнародна економічна система ЄС.

Ключові поняття:

Світове господарство, глобалізація,  транснаціоналізація, інтернаціоналізація, міжнародна економічна система, глобальна економічна система.

Інформаційне забезпечення:

Література

Основна

 1. Політична економія: Навч. посібник / Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2006. – Тема 24.
 2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К., 2001. – Тема 18.
 3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред.    Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – К.: Знання, 1997. – Розд. 29-30.
 4. Основы экономической теории: Ученик/ С.В. Мочерный, В.К.Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устинко; Под общ. ред. С.В.Мочерного. – К.: Знання, КОО, 2000. – Тема 8.
 5. Мочерний С.В. Політекономія. Підручник. – К.: Вікор, 2003. – Т.23.

Додаткова

1. Белорус О.Г. и др. Глобальная трансформация и стратегия развития. – К.: КНЭУ, 2000. – 230 с.

2. Быков П. Либеральная эволюция // Эксперт-Украина, 2007. – № 14. – С. 72-78.

3. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. – М.: Логос, 2003. – 259 с.

4. Глобальна корпоративна система [Текст] : колективна монографія / [О. Г. Білорус, О. В. Зернецька, В. А. Вергун та ін.] ; кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус ; Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, Міжнар. ін-т глобалістики. - К. : КНЕУ, 2011. - 408 с.

5. Європейська економічна політика [Текст] : практикум : навч. посібник / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.] ; за заг. ред. В. І. Чужикова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с.

6. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку/[Д. Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. – 2011.

7. Трофимова В.В. Глобалізаційні аспекти методології дослідження сучасних національних економічних моделей / В.В. Трофимова // Економіка та підприємництво [Електронний ресурс]: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів/ М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2008. – Вип. 20. – С. 114–125.

8. Эльянов А. Глобализация и догоняющее развитие. // Мировая экономика и международные отношения, 2004. – №1. – С. 3-16.

9. Эрхард Людвиг. Благосостояние для всех. Пер. с нем. – М.: Дело, 2000. – 255 с.

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 8

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 13. Форми міжнародних економічних відносин

(самостійно)

 

Завдання - формувати компетентності:

Інструментальні: здатність до аналізу і синтезу, навички управління інформацією.

 • взаємодія (робота в команді), здатність до критики та самокритики.

Системні: дослідницькі навики та уміння, здатність до навчання, здатність породжувати нові ідеї (креативність), здатність працювати самостійно.

Глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, бути обізнаним та з повагою ставитись до культурного різноманіття народів.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

Характеризувати форми міжнародних економічних відносин.

Класифікувати групи країн світового господарства.

Розуміти процеси інтернаціоналізації господарських відносин і продуктивних сил

Аналізувати світові процеси інтеграції економіки

Питання для обговорення

 1. Світогосподарські зв’язки та їх форми.
 2. Міжнародна торгівля та її економічні основи:
 3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу:
 4. Міжнародні валютно-фінансові відносини:

 

Дискусійні питання:

1.ТНК, регулювання міжнародного руху капіталу, інтернаціоналізація капіталу.

2.Регіональна інтеграція України.

3.Етапи розвитку світового господарства.

Питання для самостійного опрацювання

1.Місце економіки України у міжнародному поділі праці.

2.Міжнародні валютно-фінансові організації.

Ключові поняття

Валютний курс, валютний паритет, валютний ринок, вільна торгівля, міжнародна валютна система, міжнародна торгівля, міжнародна трудова міграція, міжнародне науково-технічне співробітництво,  міжнародний рух капіталу, платіжний баланс, протекціонізм.

 

РОЗДІЛ ІІ. Мікроекономіка

 

Тема 14. Попит та пропонування. Теорія еластичності

(2 год.)

Заняття 9

Семінар–розгорнута бесіда, міні –кейс.

 

План заняття:

1.Провести усне експрес-опитування за такими питаннями:

- попит і закон попиту [ 5 с. 40-52];

- пропозиція і закон пропозиції[ 5 с. 86-93];

- взаємодія попиту і пропозиції [5 с. 94-95];

- зміна ринкової рівноваги [ 5 с. 95-96];

- можливі наслідки державного втручання у формуванні ринкової рівноваги[5 с. 99-101].

2. Розрахунково- аналітичні роботи:

 • розрахунки показників та аналіз їх кількісних значень;
 • оцінювання  впливу різних чинників та моделювання наслідків;
 • пояснення модельної дії ринкових механізмів та результатів  втручання позаринкових важелів впливу.
 1. Робота в малих групах:

аналіз реальних ситуацій за допомогою інструментів мікроекономічного аналізу.

Завдання -  сформувати вміння:

 • розраховувати показники за певними методами;
 • аналізувати кількісні значення показників та індентифікувати їх;
 • моделювати типові ринкові ситуації;
 • виявляти закономірності економічних явищ і процесів в реальній економіці.

Інформаційне забезпечення:

 • ситуації для роботи в малих групах;
 • практикум.

Література  [2,3,5, 6]

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 9

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 15. Теорія поведінки споживача

(2 год.)

Заняття 10

Практичне заняття з розгляду проблемних ситуацій

План заняття:

1. Провести усне експрес-опитування за  питаннями теми [5, с. 35]:

2. Розрахунково- аналітичні роботи:

 • виконання графічної побудови реакції споживача на зміну параметрів моделі;
 • моделювання наслідків послідовної зміни рівноважних станів під впливом заданих чинників;
 • аналіз взаємозв’язків між об’єктами мікроекономічного аналізу поведінки споживача і формування попиту;
 •  обґрунтування закономірності попиту базовими положеннями теорії поведінки споживача.

Завдання -  сформувати вміння:

 • виконувати графічну побудову моделей та інструментів мікроекономічного аналізу;
 • аналізувати реакцію споживача на зміну базових параметрів його моделі;
 • обгрунтовувати закономірності й взаємообумовленість дій ринкових агентів.

Інформаційне забезпечення:

 • практикум;
 • слайди моделей розкладання ефекту доходу й ефекту заміщення за Хіксом і за Слуцьким.

Література  [2, 3 ,5, 6,12, 38]

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 10

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 16. Мікроекономічна модель фірми. Витрати виробництва

(2 год.)

Заняття 11

Практичне заняття з розгляду проблемних ситуацій

План заняття:

 1. Обговорити результати першого модульного контролю.

2. Провести усне експрес-опитування за  питаннями [5, с. 83].

2. Розрахунково- аналітичні роботи:

 • розрахунки показників витрат та аналіз взаємозв’язків між ними;
 • моделювання технологічного оптимуму короткострокового та довгострокового періодів;

Завдання: сформувати вміння

 • розраховувати показники за заданою методикою;
 • аналізувати кількісні значення показників, їх взаємозалежності;
 • виконувати графічну побудову кривих короткострокових та довгострокових затрат;
 • обгрунтовувати величину мінімально ефективного розміру підприємства та оптимальної потужності діючого підприємства засобами мікроекономічного аналізу.

Інформаційне забезпечення:

 • практикум.

Література  [3,6, 11, 28, 39]

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 11

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

Тема 17. Ринок досконалої конкуренції

(самостійно)

Практичне заняття з розгляду проблемних ситуацій

План заняття:

1.Провести вхідний тестовий контроль

2. Розрахунково- аналітичні роботи:

 • розрахунок та аналіз показників оптимального вибору виробника на ринку;
 • моделювання оптимального вибору виробника на ринку досконалої конкуренції;

Завдання: сформувати вміння

 • розраховувати  параметри рівноваги підприємства на ринку
 • виконувати графічну побудову моделей вибору оптимального обсягу;
 • пояснювати механізм відновлення рівноваги ринку і конкурентної фірми при виникненні економічних збитків

Інформаційне забезпечення:

 • практикум;
 • тести вхідного (вихідного)  контролю.

Література  [3, 5,6, 13, 26, 28]

 

Тема 18. Ринки недосконалої конкуренції

Практичне заняття з розгляду проблемних ситуацій

План заняття:

1. Провести усне експрес-опитування за  питаннями [5, с. 113, с. 125, с. 132].

2. Розрахунково- аналітичні роботи:

 • розрахунок показників та аналіз їх кількісних значень, а також взаємозв’язків змін у динаміці;
 • моделювання оптимального вибору виробника на монопольному ринку;
 • оцінка наслідків монополізації ринків;
 • аналіз графічних моделей взаємодії виробників на олігопольному ринку;
 • моделювання рівноваги виробника на ринку монополістичної конкуренції;
 • обґрунтування  параметрів рівноваги виробника.

3. Робота в малих групах:

 • аналіз реальних ситуацій за допомогою інструментів мікроекономічного аналізу.

Завдання - сформувати вміння:

 • розраховувати показники за заданою методикою;
 • виконувати графічну побудову моделей рівноваги виробника на монопольному ринку;
 • обгрунтовувати раціональну поведінку виробника та наслідки монополізації ринку  засобами мікроекономічного аналізу;
 • виконувати графічну побудову параметрів моделей взаємодії виробників-олігополістів;
 • обгрунтовувати раціональний вибір виробника на олігопольному ринку засобами мікроекономічного аналізу та оцінювати його наслідки;
 • виконувати графічну побудову моделі рівноваги виробника на ринку монополістичної конкуренції;
 • обгрунтовувати цінову політику та засоби нецінової конкуренції виробників на ринку монополістичної конкуренції.

Інформаційне забезпечення:

 • практикум;
 • ситуації для роботи в малих групах;

Література  [3, 5, 6,13, 26, 28, 44]

 

Тема 19. Ринки факторів виробництва

Практичне заняття з розгляду проблемних ситуацій

План заняття:

 1. Провести вхідний  тестовий контроль

2. Розрахунково- аналітичні роботи:

 • розрахунок показників та аналіз їх кількісних значень;
 • виконувати графічну побудову рівноважних станів ринку капіталу;

Завдання: сформувати вміння

 • розраховувати показники за заданою методикою;
 • аналізувати кількісні значення показників;
 • виконувати графічну побудову інструментів та моделей  мікроекономічного аналізу;
 • обгрунтовувати прийняття інвестиційних рішень.

Інформаційне забезпечення:

 • практикум;
 • тести вхідного (вихідного)  контролю.

Література  [3, 5, 6,11, 13, 28]

 

Тема 20. Економічна ефективність та добробут. Неспроможності ринку і необхідність державного втручання

(самостійно)

План заняття:

1. Аналіз результатів другого модульного контролю.

2.Провести усне експрес-опитування за такими питаннями [5, с. 173]

3. Розрахунково- аналітичні роботи:

 • розрахунок показників та аналіз їх кількісних значень;
 • виконувати графічну побудову рівноважних станів ринкової  системи

4. Дискусія по питаннях поглибленого рівня [5, с. 189, 190].

Завдання - сформувати вміння:

 • виконувати графічну побудову кривої контрактів та кривої можливих корисностей споживачів у ході визначення стану рівноваги учасників ринку при обміні;
 • визначати стан рівноваги у виробництві аналітичним методом і графічним шляхом за допомогою інструментів мікроекоеомічного аналізу;
 • оцінювати ефективність розміщення ресурсів на основі аналітичних та графічних моделей

Інформаційне забезпечення:

 • практикум.

Література  [2,3,5, 6,13 , 28]. 

РОЗДІЛ ІІІ. Макроекономіка

 

Тема 21. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

(2 год.)

Заняття 12

Форма проведення:  робота в малих творчих групах + практичне заняття

ЗМІСТ

1. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.

2. Основні макроекономічні показники: методика їх розрахунку.

3. Номінальний та реальний ВВП.

 

Завдання для  роботи в малих творчих групах (за вибором викладача):

- здійснити аналіз динаміки та структури основних макроекономічних показників в Україні, використавши матеріали офіційних державних установ та підготувати  груповий звіт (як варіант).

 

Завдання.

Сформувати знання:

- Система національних рахунків,

- методологічні принципи СНР,

- інституційні одиниці в СНР,

- сектори в СНР,

- економічні операції в СНР,

- рахунки в СНР,

- показники в СНР.

- методи  обчислення ВВП,

- дефлятор, індекси цін,

- номінальний та реальний ВВП.

Сформувати практичні вміння:

- розраховувати макроекономічні показники,

- розраховувати номінальний та реальний ВВП,

- одержати початкові навички щодо аналізу динаміки та структури ВВП та інших показників.

 План заняття:

1.        Навчити студентів розв’язувати задачі,  розраховувати макропоказники, аналізувати їх динаміку та структуру

2.        З’ясувати рівень засвоєння знань шляхом письмового експрес -опитування (за бажанням викладача).

3.        З метою освоєння теми студенти користуються таблицею «Зведені  національні рахунки  за кварталами  …..  року»

 Інформаційне забезпечення:

3.        Таблиця «Зведені  національні рахунки  за кварталами  …..  року»

4.        Термінологічний словник до теми 1.

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 12

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 22. Сукупний попит у реальній економіці

(2 год.)

Заняття 13

Форма проведення:  семінар-конференція

ЗМІСТ

1.        Сукупний попит.

2.        Сукупна пропозиція.

3.        Модель AD-AS як базова модель економічної рівноваги.

Завдання.

Сформувати знання:

- сутність  та суб’єкти сукупного попиту,

- функція сукупного попиту,

- цінові чинники, що впливають на сукупний попит,

- нецінові чинники, що впливають на сукупний попит,

- сутність сукупної пропозиції, її функції

- дві моделі короткострокової сукупної пропозиції,

- нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції,

- короткострокова та довгострокова рівновага між сукупним попитом та пропозицією, її порушення та відновлення.

План заняття:

1.        У формі конференції заслухати підготовлені студентами доповіді відповідно до питань теми, їх відповіді на запитання.

2.        З метою освоєння теми провести обговорення поставлених питань із використанням графіків функцій.

3.        З’ясувати рівень засвоєння знань шляхом письмового експрес -опитування (за бажанням викладача).

Інформаційне забезпечення:

5.        Графіки функцій

6.        Термінологічний словник до теми 2.

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 13

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 23. Коливання сукупного попиту у моделях мультиплікатора та його державне регулювання. Фіскальна політика

(2 год.)

Заняття 14

Форма проведення: семінар-дискусія з елементами аналізу +  практичне заняття

ЗМІСТ

1.        Вплив держави на формування економічної рівноваги:

1.1.     Модель економічної рівноваги «витрати – випуск».

1.2.     Модель економічної рівноваги «вилучення –ін’єкції».

2.        Фіскальна політика: сутність, складові, види та інструменти:

2.1.     Дискреційна  та автоматична складові фіскальної політики.

2.2.     Політика бюджетної експансії (стимулююча) та бюджетної рестрикції (стримуюча).

3.        Фіскальна політика та державний бюджет:

3.1.     Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.

3.2.     Концепції збалансування бюджету.

3.3.     Державний борг: поняття та структура.

 

Актуальна тема для дискусії (за вибором викладача):

-    Пріоритети фіскальної політики в Україні на сучасному етапі.

Завдання для аналізу  (за вибором викладача):

- здійснити аналіз показників державного бюджету, дефіциту бюджету та державного боргу України, їх динаміки та структури, використавши матеріали офіційних державних установ, та зробити письмові висновки у вигляді короткого аналітичного звіту (як варіант).

 

Завдання.

Сформувати знання:

- модель економічної рівноваги за методом “витрати-випуск” в змішаній закритій економіці,

- модель економічної рівноваги за методом “«вилучення –ін’єкції» ” в змішаній закритій економіці,

- дискреційна фіскальна політика,

- мультиплікативний вплив  державних закупівель на ВВП,

- мультиплікативний вплив чистих податків на ВВП,

- автоматична фіскальна політика,

- ефект гальмування динаміки ВВП,

- крива Лаффера,

- бюджетне сальдо, дефіцит бюджету, профіцит бюджету,

- джерела фінансування бюджетного дефіциту,

- емісійне та боргове фінансування,

- концепції збалансування бюджету,

- державний борг.

 Сформувати практичні вміння:

- розраховувати мультиплікативний вплив  державних закупівель на ВВП,

- розраховувати мультиплікативний вплив чистих податків на ВВП,

- одержати початкові навички щодо аналізу показників державного бюджету країни, дефіциту бюджету та державного боргу.

План заняття:

1.        З метою засвоєння учбового матеріалу навчити студентів розв’язувати задачі,  розраховувати ефекти мультиплікації.

2.        З’ясувати рівень засвоєння знань шляхом письмового експрес -опитування (за бажанням викладача).

3.        Роз’яснити зміст аналітичного завдання та керувати ходом його виконання за напрямком, що був визначений викладачем заздалегідь.

4.        Обговорення актуальної теми, запропонованої для дискусії  викладачем  заздалегідь.

Інформаційне забезпечення:

1.        Аналітичні дані (таблиці, діаграми тощо) щодо аналізу показників державного бюджету, дефіциту бюджету та державного боргу України  (з матеріалів офіційних державних установ).

2.        Термінологічний словник до теми 3.

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 14

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 24. Сукупне пропонування у реальній економіці

(2 год.)

Заняття 15

Форма проведення:  семінар-«мозковий штурм» +  практичне заняття

ЗМІСТ

1. Усне опитування, з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять.

2. Порівняльна характеристика причин та видів економічних коливань.

3. Визначення особливостей перебігу довгих хвиль

4. Обговорення процесів, що характерні різним фазам великих циклів

5. Зайнятість та безробіття.

6. Втрати ВВП від циклічного безробіття. Закон Оукена.

 7. Неокласичний та кейнсіанський підхід до аналізу ринку праці.

 

Проблемне питання для «мозкового штурму» (за вибором викладача):

- вирішення проблеми молодіжного безробіття в Україні (як варіант).

 

Завдання.

Сформувати знання:

- давати порівняльну характеристику основних концепцій економічної циклічності ;

- відслідковувати процеси циклічності через аналіз показників та показчиків

- формулювати аргументи щодо здійснення антициклічної економічно політики

- показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості,  рівень безробіття, коефіцієнт участі в робочій силі,

- види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне,

- повна зайнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість,

- методи вимірювання природного безробіття,

- втрати від безробіття: економічний зміст та зв'язок із ВВП,

- неокласична та кейнсіанська моделі ринку праці.

Сформувати практичні вміння:

- розраховувати показники рівня використання робочої сили,

- розраховувати втрати від безробіття за законом Оукена,

- одержати початкові навички щодо аналізу динаміки та структури ринку праці.

План заняття:

1.        З метою засвоєння учбового матеріалу навчити студентів розв’язувати задачі,  розраховувати показники.

2.        З’ясувати рівень засвоєння знань шляхом письмового експрес -опитування (за бажанням викладача).

3.        Провести «мозковий штурм» з метою розв’язання проблемного питання, яке було визначено викладачем заздалегідь.

4.        Обговорити результати «мозкового штурму» та можливості їх впровадження в реальну практику господарювання в Україні.

Інформаційне забезпечення:

1.        Аналітичні дані (таблиці, діаграми тощо), що демонструють реальну ситуацію на ринку праці в Україні.

2.        Термінологічний словник до теми 24.

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 15

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

Тема 25. Монетарна економіка та монетарна політика

(самостійно)

 

ЗМІСТ

1.        Монетарна політика: сутність, складові, види та інструменти.

2.        Наслідки монетарної експансії в короткостроковому та довгостроковому періодах.

3.        Модель «IS — LM»: припущення, зміст та висновки. Ефективна взаємодія  політик в моделі «IS — LM»

Завдання.

Сформувати знання:

- сутність монетарної політики,

- кінцеві та проміжні цілі монетарної політики,

- складові монетарної політики: грошово-кредитна та валютна,

- політика дорогих грошей,

- політика дешевих грошей,

- інструменти монетарної політики,

- монетарна політика у моделі «AD — AS»,

- наслідки впливу на економіку монетарної експансії в короткостроковому періоді,

- наслідки впливу на економіку монетарної експансії в довгостроковому періоді,

- модель «IS – LM»,

- товарний ринок і крива IS,

- грошовий ринок і крива LM,

- рівновага в моделі «IS – LM».

План заняття:

1.        У формі конференції заслухати підготовлені студентами доповіді відповідно до питань теми, їх відповіді на запитання.

2.        З метою освоєння теми провести обговорення поставлених питань із використанням графіків функцій.

3.        З’ясувати рівень засвоєння знань шляхом письмового експрес -опитування (за бажанням викладача).

Інформаційне забезпечення:

1.        Графіки функцій.

2.        Термінологічний словник до теми 25.

 

Тема 26. Базова модель рівноваги на товарних ринках

(самостійно)

 

ЗМІСТ

1.        Основні показники функціонування національної економіки.

2.        Характеристика параметрів моделі AD-AS

3.        Зв’язок  моделі AD-AS та її моделями “витрати-випуск” та “вилучення - ін’єкції”

4.        Неокласична модель загальної економічної рівноваги

5.        Ситуаційна вправа: оцінка прикладних здатностей моделей макроекономічної  рівноваги.

Заняття сприяє формуванню таких компетентностей:

• орієнтуватись у взаємозв’язках між основними макроекономічними  показниками;

• розрізняти методологічні підходи до графічного представлення стану макроекономічної  рівноваги

Інформаційне забезпечення [2,6,7,12,13,14,17,19,20].

 

Тема 27. Моделі загальної рівноваги та макроекономічна політика у закритій та відкритій економічних системах

Заняття 16

(2 год.)

Семінар-конференція

ЗМІСТ

1. Модель «витрати-випуск»  та «вилучення-ін’єкції». 

2. Неокласична модель загальної економічної рівноваги.

3. Мультиплікативний вплив автономних витрат (інвестицій) на ВВП. Мультиплікатор витрат.

4. Рецесійний та інфляційний розриви в економіці.

Завдання.

Сформувати знання:

- визначення рівноважного ВВП на основі методу “витрати – випуск”,

- визначення рівноважного ВВП за методом “вилучення–ін’єкції”,

- неокласична модель загальної економічної рівноваги, закон Вальраса,

- ефект мультиплікатора витрат,

- рецесійний розрив в економіці,

- інфляційний розрив в економіці.

 

План заняття:

1.        У формі конференції заслухати підготовлені студентами доповіді відповідно до питань теми, їх відповіді на запитання.

2.        З метою освоєння теми провести обговорення поставлених питань із використанням графіків функцій.

3.        З’ясувати рівень засвоєння знань шляхом письмового експрес -опитування (за бажанням викладача).

Інформаційне забезпечення:

1.        Графіки функцій.

2.        Термінологічний словник до теми 27.

 

Рівні оцінювання знань студентів на занятті 16

2 бали – виявлення цілісної та несуперечливої позиції щодо дискусійних питань, використання теоретичних і емпіричних засобів аргументації із розумінням їх обмеженості та взаємодоповнюваності;

1,5 балів – виявлення розуміння широкого кола питань теоретичного та емпіричного характеру;

1 бал – виявлення обізнаності щодо визначень ключових понять;

0,5 балів – використання поширених в побутовому мисленні уявлень про економіку та пізнання економічних явищ і процесів, або неспроможність сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

0 балів – виявлення неспроможності студента проявити розуміння визначень ключових понять або сформулювати власну позицію по дискусійним питанням.

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів – це форма організації навчального процесу. Вона включає опрацювання програмного лекційного матеріалу, роботу з першоджерелами  та науковою літературою, підготовки до семінарських занять, виконання домашніх завдань у вигляді порівняльних таблиць, конспектування окремих тем курсу «Економічна теорія» тощо; підготовку до написання модульних контрольних  робіт; виконання індивідуальних завдань у вигляді рефератів, обговорення яких проводиться на семінарських заняттях, тез виступів на студентських конференціях; підготовку до іспиту, літературних джерел, написання курсової роботи, підготовка  публікацій, виконання інших завдань.

Метою СРС є засвоєння в навчальному обсязі навчальної програми з науки «Економічна теорія» та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

У процесі самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника навчального процесу, навчитись свідомо ставитись до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Вивчаючи курс «Економічна теорія», студент використовує основні види самостійної роботи:

 • самостійну роботу, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять (підготовка до семінарських занять, написання рефератів, есе тощо);
 • науково-аналітичну роботу;
 • наукову роботу.

Залежно від завдань та змісту навчального курсу самостійна робота може включати такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до семінарських занять та до написання модульних контрольних робіт;
 • системне вивчення матеріалу курсу перед написанням модульних робіт та іспитом;
 • виконання індивідуальних завдань: написання реферату, підготовка критичного есе, пошук та огляд літературних джерел.

Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю та звітності

1. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань (конспектування курсу з основ економічної науки)

1.3. Підготовка до семінарських занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу

 1.  Написання реферату (есе) за заданою проблематикою

2.3. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.5. Практикум з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення

2.5. Написання курсової роботи

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР

2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

2.6. Захист курсової роботи

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк

3.3. Використання матеріалів в звіті з НДР

 

Теми рефератів, що готуються у час СРС та обговорюються на семінарських заняттях:

 

 1. Типи економічного мислення.
 2. Економічне мислення та економічна практика.
 3. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.
 4. Предмет економічної науки.
 5.  Принципи, категорії і закони економічної науки.
 6.  Диверсифікація предмету економічної науки.
 7. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.
 8. Ієрархія потреб.
 9.  Взаємозв’язок потреб та інтересів.
 10.  Національні економічні інтереси
 11. Глобальні економічні інтереси.
 12. Відносини власності.
 13. Регулятивні інститути економічної системи.
 14. Типи і моделі економічних систем.
 15. Міжнародна економічна система.
 16. Суспільний поділ праці.
 17.  Інвестиційна діяльність.
 18. Торговельно-маркетингова діяльність.
 19.  Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.
 20. Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми.
 21. Витрати і результати підприємницької діяльності.
 22. Прибуток та рентабельність.
 23. Регулювання підприємницької діяльності.
 24. Економічний розвиток, його сутність, цілі та причини.
 25. Ресурси економічного зростання та їх обмеженість.
 26. Цивілізаційний вимір економічного розвитку.
 27. Циклічний характер економічного розвитку.
 28. Еволюція та сучасний зміст категорії капітал.
 29.  Капітал і наймана праця.
 30.  Людський капітал.
 31. Міжнародний рух капіталу.
 32. Інвестиції в людський ресурс.
 33. Міжнародна міграція людського ресурсу.
 34. Нерівність в доходах та проблеми бідності.
 35. Освіта та професійні компетенції працівника.
 36. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.
 37. Сутність і функції ринку.
 38. Ринок інновацій.
 39. Ринок людського ресурсу.
 40. Становлення глобального ринку.
 41. Валовий внутрішній продукт.
 42. Відтворення людського ресурсу.
 43. Держава в системі суспільного відтворення.
 44. Інфляція.

 

Позааудиторна самостійна робота студента денної форми представлена у формі індивідуального навчально-дослідного завдання передбачає виконання аналітичної роботи, яка включає:

 • пошук статистичних даних та їх аналіз;
 • пошук у наукових журналах 2-3 статей, які висвітлюють аналізовану проблему та їх реферування (виклад основних ідей і пропозицій авторів);
 • складання списку використаної літератури та інформаційних джерел.

Кожному студенту видається окреме завдання.

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Економічна теорія» здійснюється на основі результатів поточної успішності, екзаменів та заліків.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

 • матеріалу, викладеного на лекціях;
 • питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;
 • матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за виступи на аудиторних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

Підсумкова оцінка з нормативної дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу нормативної дисципліни дорівнює 100 балам.

За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів, а за екзамен  50 балів.

 

6.1.Очна форма навчання:

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Економічна теорія»

для освітнього ступеню бакалавр

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

спеціальності 242 «Туризм»

 

№ сем. заняття

Тема

Форма самостійної роботи студента

Вид семінарського заняття

Макс. кількість балів

1. Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

РОЗДІЛ І. Основи економічної теорії

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку

1

Предмет і метод економічної теорії

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

1

2

Економічна система суспільства

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія

1

3

Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-прес-конференція

2

4

Теорія товару і грошей

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда

2

Змістовий модуль 2. Товарне виробництво і його суб’єкти. Система ринкових відносин

5

Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-робота в малих творчих групах

2

6

Підприємство та підприємництво в ринковій економіці

Попередня підготовка з визначених питань

Інтерактивний семінар

2

7

Держава та її економічні функції

Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія

2

Змістовий модуль 2. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем. Світове господарство

8

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Попередня підготовка з визначених питань

Інтерактивний семінар

2

РОЗДІЛ ІІ. Мікроекономіка

9

Попит та пропонування. Теорія еластичності

Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

Міні кейс

2

10

Теорія поведінки споживача

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

11

Мікроекономічна модель фірми. Витрати виробництва

Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

РОЗДІЛ ІІІ. Макроекономіка

12

Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-робота в малих творчих групах

2

13

Сукупний попит у реальній економіці

Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-конференція

2

14

Коливання сукупного попиту у моделях мультиплікатора та його державне регулювання. Фіскальна політика

Опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія з елементами аналізу

2

15

Сукупне пропонування у реальній економіці. Циклічні коливання та економічне зростання

Підготовка аналітичної роботи

Семінар-«мозковий штурм»

2

16

Моделі загальної рівноваги та макроекономічна політика у закритій та відкритій економічних системах

Підготовка до підсумкового обговорення матеріалу

Семінар-конференція

2

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

30

За виконання контрольних (модульних) завдань

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи (теми 1 – 13)

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи (теми 14 – 27)

5

Усього балів за виконання контрольних (модульних) завдань

10

За виконання і захист завдань самостійної роботи студента

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання і захист завдань самостійної роботи студента

10

Разом балів за  СРС за ІІ семестр

50

           

Примітка:

1) За узгодженням із викладачем, студент може обирати інші види самостійної роботи, окрім наведених у таблиці.

 

Оцінки за всі види поточної успішності розраховуються за шкалою оцінювання завдань поточного контролю.

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

з дисципліни «Економічна теорія»

 

Організація поточного оцінювання знань студентів

 

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

         Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.

Кафедра визначає загальну кількість балів за поточну успішність, а саме:

1. відповіді (виступи) на аудиторних заняттях –  30  балів;

2. результати виконання контрольних (модульних) робіт – 10 балів;

3. результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – 10 балів.

За навчальним планом на денній формі навчання передбачається проведення 16-ти семінарських занять. Ціна одного семінарського заняття складає 2 бала, а з тем 1 та 2 – 1 бал. За  рішенням кафедри студент при вивченні дисципліни «Економічна теорія» отримує:

 • 2,0 бали при відповіді на семінарському занятті на рівні «відмінно»;
 • 1,5 бали при відповіді на семінарському занятті на рівні «добре»;
 • 1,0 бали при відповіді на семінарському занятті на рівні «задовільно»;
 • 0,5 бали при відповіді на семінарському занятті на мінімальному рівні;
 • 0 балів при відповіді на семінарському занятті на рівні «незадовільно» чи неучасті на семінарському занятті.

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Мінімальний

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0,5

0

 

 

 •  

Загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

         За рішенням кафедри студентам, які  брали участь у науковій роботі, у наукових конференціях, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість залікових балів не може перевищувати 50 балів.

Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань продемонстрований у відповідях на семінарських заняттях, активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь в семінарах-дискусіях, «мозкова атака» тощо.

Під час контролю виконання завдання для самостійної роботи оцінювання підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Оцінки за всі види поточної успішності розраховуються за шкалою оцінювання завдань поточного контролю.

Оцінки за всі види поточної успішності фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

На останньому семінарському занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомості обліку поточної та підсумкової успішності.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

Оцінювання виконання контрольних модульних робіт

Протягом вивченні дисципліни студенти виконують дві контрольні модульні роботи. Вони охоплює всі питання з дисципліни «Економічна теорія». Під час виконання контрольних модульних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування тем певної завершеної частини навчального матеріалу дисципліни. Контрольні модульні роботи включають теоретичні та тестові питання. Кожна контрольна модульна робота оцінюється у діапазоні від 0 до 5 балів, що в сумі за дві контрольні модульні роботи дає можливість кожному студенту набрати бали у діапазоні від 0 до 10 балів.

Оцінка рівня знань, умінь та навичок, продемонстрованих студентом під час виконання модульних завдань, переводиться за такою шкалою:

 

Рівень знань, умінь, навичок

Оцінка контрольної модульної роботи

Відмінний

5

Добрий

4

Задовільний

3

Незадовільний

0

 

 

Зразок модульного завдання

МОДУЛЬ

Варіант Х

 

І. Теоретичні питання.

1. Ринок і ринкові структури.

2. Попит та пропонування.

3. Еластичність попиту та пропонування: види та чинники.

 

ІІ. Оберіть вірну відповідь

 1. До  об’єктів  мікроекономічного  дослідження  не  належать:

а)  людина  як  особистість;

б)  людина  як  суб’єкт  господарювання;

в)  заклади  освіти,  що  надають  освітні  послуги;

г)  державні  структури,  що  здійснюють  ринкові  операції  як продавці  або  покупці.

 1. До  специфічних  принципів  мікроекономічного  дослідження  не  належать:

а)  принцип  безперервності.

б)  принцип  раціональності;

в)  принцип  рівноваги;

г)  принцип  методологічного  індивідуалізму;

 1. Мікроекономіка:

а)  докладно  досліджує  окремі  економічні  суб’єкти,  які  становлять  економічну  систему;

б)  оперує  із  сукупними  або  загальними  рівнями  доходів,  зайнятості  та  виробництва;

в)  вивчає  окремі  сегменти  економічної  системи;

г) базується  на  широкому  підході  до  діяльності  економічної  системи.

 1. Закон  пропозиції  стверджує,  що;

а)  за  інших  рівних  умов  збільшення  ціни  товару  спричинить зростання  обсягу  його  пропозиції ;

б)  збільшення  пропозиції  товару  призводить  до  зниження  ціни на  товар;

в)  попит  і  пропозиція  взаємопов’язані;

г)  збільшення  доходів  населення  приведе  до  збільшення  пропозиції;

 1. Рівноважна  ціна  —  це:

а)  максимальна  ціна  попиту;

б)  мінімальна  ціна  пропозиції;

в)  ціна,  яка  задовольняє  і  покупців,  і  продавців;

г)  мінімальна  ціна  попиту;

 1. Надлишок  продавців  —  це:

а)  максимальна  кількість  продукції,  яку  можуть  реалізувати всі  ринкові  продавці;

б)  різниця  між  максимальною  і  фактичною  кількістю  продукції,  яку  реалізували  всі  ринкові  продавці;

в)  різниця  між  рівноважною  ціною  та  мінімально  можливою ціною,  на  яку  погоджуються  продавці;

г)  різниця  між  мінімальною  і  фактичною  кількістю  продукції, яку  придбали  всі  ринкові  споживачі

 1. Максимум  сукупної  корисності  досягається,  коли:

а)  гранична  корисність  має  максимальне  значення;

б)  гранична  корисність  має  мінімальне  значення;

в)  гранична  корисність  дорівнює  нулю;

г)  правильна  відповідь  відсутня.

 1. Кардиналістська  теорія  корисності  відрізняється  від ординалістської  тим,  що:

а)  не  розглядає  суб’єктивних  переваг  споживачів;

б)  не  використовує  моделей;

в)  передбачає  кількісну  оцінку  споживачем  величини  корисності  від  споживання  благ;

г)  усі  відповідні  правильні.

 1. Гранична  норма  заміщення  одного  блага  іншим  —  це:

а)  кількість  товару,  від  якої  відмовляється  споживач,  коли  ціна  на  нього  підвищується;

б)  кількість  одного  товару,  від  якої  відмовляється  споживач, щоб  збільшити  споживання  іншого  товару  на  одну  одиницю,  не змінюючи  при  цьому  рівень  сукупної  корисності;

в)  величина  збільшення  або  зменшення  витрат  споживача  при зміні  кількості  споживання  двох  благ;

г)  сума  коштів,  яка  додатково  потрібна  або  виявляється  зайвою  споживачеві,  коли  він  вирішує  купувати  одного  товару  більше,  а  іншого  менше  на  одну  одиницю.

 1. У  короткостроковому  періоді:

а)  використовується  тільки  один  фактор  виробництва;

б)  один  з  факторів  виробництва  розглядається  як  змінний;

в)  виробничі  потужності  підприємства  залишаються  сталими;

г)  усі  ресурси  фіксовані.

 

ІІ. Задачі.

Заповніть таблицю, основуючись на наведених даних.

Кількість

Сукупні витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

Середні сукупні витрати

Середні змінні витрати

Граничні витрати

0

200

 

 

 

 

 

10

350

 

 

 

 

 

20

390

 

 

 

 

 

30

420

 

 

 

 

 

40

450

 

 

 

 

 

50

490

 

 

 

 

 

60

530

 

 

 

 

 

 

 

 

На  галузевому  ринку  підгузків  одного  класу  присутні  дилери  чотирьох  великих  виробників,  загальний  обсяг  продажу  яких  становив  10 000  тис.  грн.  Перше  підприємство  реалізувало  продукції  на  2000  тис.  грн,  а  інші  по  1000  тис.  грн.  Потрібно  розрахувати  частку  продажу  кожного  підприємства  на  ринку,  а  також  показник  Херфіндаля-Хіршмана.  Обґрунтовано визначити ринкову структуру.

 

Організація підсумкового оцінювання знань студентів

      

Оцінювання знань студентів з курсу «Економічна теорія» здійснюється на основі поточної успішності та екзамену. Іспити проводяться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.

На екзамен виносяться вузлові теоретичні питання, що потребують творчого підходу та уміння систематизувати набуті знання і застосувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми дисципліни та методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи, поточного і підсумкового контролю і доводяться до студентів на початку року.

На екзамені оцінюванню підлягає:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Екзаменаційний білет має містити 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за поточну успішність (від 0 до 50) та за виконання екзаменаційних  завдань (від 0 до 50) балів. У відомості обліку поточної підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену (від 0 до 100 балів).

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

 

 

 

 

 

Переведення даних 100-бальної системи оцінювання в 4- х бальну та шкалу за системою ЕСTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

 

6.2.Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

 

1.Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.

2.Сутність та структура економічної системи.

3.Регулювання підприємницької діяльності.

4.Кругообіг капіталу та його стадії.

5.Конкуренція, монополія, олігополія.

 

6.3. Зразок екзаменаційного білета

 

Зразок екзаменаційного білета для студентів денної  форми навчання

 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 

Білет «X»

 1. Економічне пізнання і економічна практика.
 2. Національні та глобальні економічні інтереси.
 3. Економічна рента та її види.
 4. Фінансовий капітал.
 5. Ринкове ціноутворення.

 

 

 

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький  В.М. Методологія соціально-економічного пізнання: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2005.
 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття та категорії: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006
 3. Балягіна І.А. Методика викладання економіки: Навч-метод. посібник для сам ост. вивч. дисципл./І.А.Балягіна, М.А.Богорад, Г.О. Ковальчук. – К.:КНЕУ, 2003. -344с.
 4. Бебело А.С., Бебело С.А., Коровський А. В. Соціалізація і гуманізація економічних відносин: Навч.посібн. / За ред. А.С.Бебело. –К.:КНЕУ, 2007. -240с.
 5. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2001. – 328с.
 6. Бєляєв.О.О., Диба М.І., Кириленко В.І., Комяков О.М.. Система економічних законів і категорій: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – Теми 1,2,3.
 7. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища школа, 2007.- 503 с.
 8.  Економіка добробуту : навч. посібник / [О. О. Бєляєв (кер. авт. кол.)б О. М. Комяков, В. І. Кириленко та ін.]. - К. : КНЕУ, 2012. - 460 с.
 9. Економіка підприємства: Навч.пос. / І.М.Бойчик. – К.: Атика, 2007
 10.  Економіка підприємства: Підручник / ред. А.В.Шегда. – К.: Знання, 2006
 11.  Економіка та підприємництво: Навч.посіб. / С.Я.Салига и др. Мін. Осв. і наук.Укр. К.: Професіонал, 2007

12. Економічна теорія:Політекономія: Підручник /За ред.. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид.- К.:Знання-Прес, 2004.

13. Економічна теорія теорія: політекономія : практикум : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 494 с.

14.Зайцев Ю.К.  Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю.К.Зайцев, В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.

15. Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. – Ч.1 / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид, випр. – К.: Знання, 2005. – 567с.

16.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс:принципы, проблемы, политика: в 2-х т., пер. с англ.. – М.:Республика, 1992. –Т.1. –Гл.1.

17.Мельник О.М. Логіка економічного розвитку: Навч.посібн.- К.:КНЕУ, 2004. – 228с.

18.Мочерний С. Методологія економічного дослідження: Монографія. – Львів:Світ, 2001. – 416с.

19.Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – К.: Знання, 2006.

20.Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 406 с.

21.Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник– К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.

22. Основи економічних знань: баз. підруч. для студентів вищ. нееконом. напрямів підгот. / кол. авторів; за ред. А. Ф. Павленко, В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. - Харків: Фоліо, 2014.- 762 с.

23.Основи економічної науки: курс лекцій / В.С. Савчук, О.О. Бєляєв, К.Т. Кривенко та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 442с.

24. Основи економічної науки: структурно-логічні схеми [Електронний ресурс]: навч. посіб. / за ред. О.О. Бєляєва, А.В. Кудінової. – К.: КНЕУ, 2014. – 372 с.

25.Основи економічної теорії: Підручник / за ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2005

26.Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Навч. посібник – К.:Либідь, 1996.- 360с.

 1. Політична економія: Навч.- метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Савчук В.С., Кривенко К.Т., Бєляєв О.О. – К.: КНЕУ, 2003.
 2. Політична економія: Навч. Посібник / С.В. Савчук, К.Т. Кривенко, О.О.Бєляєв – К.:КНЕУ, 2008.- 508с.
 3. Політична економія: Підручник / за ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008
 4. Політична економія: Підручник / За ред. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008
 5. Савченко О.Ф. Економічна діяльність усередині підприємства: Навч. посіб. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 172c.
 6. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності: Навч. посібн. – К.:КНЕУ, 2007. – 376с.
 7.  Соціальна політична економія [Электронный ресурс] : навч. посіб. / О. О. Бєляєв [та ін.] ; за ред. О. О. Бєляєва ; за ред. В. І. Кириленка. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2014. - 187,[1] с.
 8. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. – К.: «Знання», 2000. – 174с.
 9. Цивілізаційний підхід в аналізі розвитку суспільств Європейської цивілізації// Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій/ Авт. кол.: С.В. Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.:КНЕУ, 2006. – С.53-60.
 10. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 308 с.
 11. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник. – К.: Кондор, 2006
 12. Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. Основи экономической теории: Учебное пособие, четвёртое издание. – К.: Знання, 2008
 13. Якубенко В.Д. Власність, економічна влада та управління: навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2011. – 373с.

Додаткова література:

 1. Алле Морис. Экономика как наука. – М., 1995.
 2. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
 3. Артемова Т.И. – Стоимость и цена: логико – исторический процесс формообразования – К.: Основа. – 2006
 4. Архипов А. Особенности и пути утверждения нового экономического мышления / Экономист. – 1992. - № 12. – С. 70-75.
 5. Бабицева Н.С. Некоторые подходы к экономической теории: Очерки. – С. – Пб.: Изд-во С.- Петерб. Ун-та, 2003. – 200с.
 6. Бажал Ю. Економічна теорія технологічних змін. – К.:Заповіт, 1996. -240с.
 7. Бикова А.Л., Івашина О.Ф. Нагромадження капіталу в процесі економічного розвитку (історія, форми, інститути). – Д.: Наука та освіта, 2007. – 168 с.
 8. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія. – К.: ВО "Батьківщина", 2001. – 257 с.
 9. Блауг М. Методология  экономической науки или как экономисты объясняют: Пер. с англ. – М.:НП «Журнал «Вопросы экономики»», 2004.
 10. Блэкуэлл Роджер Д. Поведение потребителей/Роджер Д. Блэкуэлл, Пол. У.Миниард, Джеймс Ф. Энджел. – М.:Питер, 2002.
 11. Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: Монографія. – К. : КНЕУ, 2008. – 256 с.
 12. Галабурда М.К. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології / Економіка України. – 2006.- № 9, - С. 45-55.
 13. Глобальний конкурентний простір: Монографія. Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007
 14. Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України. – 2008 - №10.
 15. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку: Пер. з англ.   – К.: Інтелсфера, 2002
 16. Економіка добробуту [Электронный ресурс] : навч. посібник / [О. О. Бєляєв (кер. авт. кол.), О. М. Комяков, В. І. Кириленко, А. Г. Котенок та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 460, [4] c.
 17. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. В.М.Гейця. – К.: Ін-т економ. прогнозув.;Фенікс,Ю.- 2003. -1008с.
 18. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 198с.
 19. Климко С.Г., Пригода В.М., Сизоненко В.О. Людський капітал: світовий досвід і Україна. – К. : Основа, 2006. – 224 с.
 20. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003
 21. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток / // Економіка України. - 2008. - № 3. - С. 84-91 ; № 4. - С. 82-90
 22. Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: Монографія. К.: КНЕУ, 2004.
 23. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. Монографія. – Львів, 2003. – 352 с.
 24. Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: Монографія. – К.: КНЕУ. 2000.
 25. Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання. – К.: Т-во»Знання», 1999. – 291 с.
 26. Мочерний С. Методологія економічного дослідження: Монографія. – Львів:Світ, 2001. – 416с.
 27. Науково-освітній потенціал: погляд у ХХІ століття / ред. В.Литвин. – К.: Навч.кн. – Кн.1: Пріоритет інтелекту. – 2003. –  (розділ „Економічний та соціальний розвиток”)
 28. Одягайло Б.М. Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи: інстутиціональний підхід. – Львів, Магнолія плюс, 2006.- 376с.
 29. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. С.9-22
 30. Павлишенко М. І. Суть єдності товарного і грошового обігу // Економіка України. – 2004. - №9.
 31. Пирожков С.І. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: 2005.
 32. Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі:Монографія. – К.:КНЕУ, 2008.
 33. Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 172с.
 34. Прутська О.О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці. – К.: Лотос. – 2003. – 256 с.
 35. Савченко О.Ф. Економічна діяльність усередині підприємства: Навч. посіб. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 172c.
 36. Солоха, Д. В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 25-30
 37. Соціальна економіка : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв (кер. авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред.), А. В. Келічавий та ін.]. – К.: КНЕУ, 2014. – 481 с.
 38. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. – М. –Спб.:ИД ИНФРА-пресса», 2000. – 326с.
 39. Спеціальний семінар по Дж. Кейнсу, М. Фрідмену, П. Самуельсену: практикум [Электронный ресурс] : (навч. посіб.) / А. Г. Котенок ; наук. ред. В. І. Кириленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2014. - 198,[2] с.
 40. Стиглиц Дж. Информация и изменение парадигмы экономической теории.//Эковест. – 2003. –Вып.3. – N3. – С.336-421.
 41. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / за ред. Л.Г.Лук’яненко. – К.:КНЕУ, 2001. -538 с.
 42. Тарасевич В. К философии экономической теории// Вопросы экономики. – 2006. – N4. –С.144-155.
 43. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. – К.: «Знання», 2000. – 174с.
 44. Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. – К.: „Знання України”, 2002
 45. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Вильямс, 2005.- гл. 1-2.
 46. Хорошковський В.І. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія і практика: Монографія. – К.: Інтелект, 2002. – 428с.
 47. Чухно А. Диалектическая философия и методы экономической теории./Экономическая теория. – 2006. – N4. – С. 3-15.
 48. Чухно А.А. Твори Т.1. Становлення і розвиток ринкової економіки. - К., 2006. – 592с.
 49. Чухно А.А. Твори.Т.2. Інформаційна постіндустріальна економіка. – К., 2006. – 510
 50. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Эконом. фак. МГУ: ТЕИС, 2002.- 591с.
 51. Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал в трансформаційній економіці: Монографія / Укоопспілка.Кафедра міжнародної економіки. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 268 c.
 52. Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки. – Вып.1. – М. – 1989.
 53. Эрроу К. Информация и экономическое поведение//Вопросы экономики – 1995. – N5. – С.98-107.
 54. Эттертссон Т. Экономическое поведение и интересы. – М.: Дело, 2001. – 402с.

Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці. – К.: КНЕУ, 2004.