Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

Кафедра економічної теорії

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2019 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

 

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність «6.030501 «Економічна теорія»

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ В.І. Кириленко

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

ЗМІСТ

 

 

 

1. Вступ.

2. Тематичний план  науки.

3. Зміст науки  за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій.

4.2. Плани семінарських (практичних) занять.

5. Самостійна робота студентів.

5.1. Теми рефератів з науки «Економічна теорія сучасного суспільства».

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Карта самостійної роботи студента

6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з   науки.

6.3. Приклади типових завдань,  що виносяться на екзамен.

6.4. Зразок екзаменаційного білета.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

1. ВСТУП

 

 

Дисципліна «Економічна теорія сучасного суспільства» пропонується до викладу студентам спеціальностей «Економічна теорія» як базова наука з циклу професійної підготовки.

Мета вивчення дисципліни: поглиблення знань студентів у економічній теорії сучасного суспільства, обґрунтування напрямів прикладання теоретичних економічних знань в практичній діяльності, вивчення інституціональної теорії технологічних змін та розвитку, розуміння базисних умов трансформації цінностей сучасного суспільства, олюднення економічної діяльності. Вивчення економічної теорії нестабільності та бідності сформує у студента знання про умови успіхів і провалів в економічній історії країн; економічна теорія інновацій сформує практичні навички про способи забезпечення базисних умов інноваційно-інтенсивного типу економічного зростання на основі науково-технічних досягнень країни; формування у студентів навичок аналізу проблем інноваційного розвитку в рамках інституціональної теорії  технологій та зростання, та також через взаємозв’язок структурної перебудови економіки і концентрації інвестиційних ресурсів на проривних напрямах економічного і науково-технічного прогресу; вивчення міжнародного досвіду про стратегії інноваційного розвитку, освоєння інновацій у контексті зміни технологічного способу виробництва з відповідними змінами ролі державного регулювання економіки і створення сприятливих інституціональних, науково-освітніх і соціальних умов такого розвитку.

Завдання дисципліни: вивчення економічної теорії сучасного суспільства як сукупності наукових течій і напрямків про закономірності функціонування та тенденції розвитку сучасного суспільства в умовах волатильності і нестабільності економічного, політичного і соціального середовища, інституціональних змін; виявлення та розуміння причин і механізмів соціально-економічних трансформацій в країнах світу та світовій економіці загалом; оцінювання перспектив економічного розвитку та зростання, умови проникнення економіки розвитку усі сфери людського життя: економіку, політику, науку та освіту, законодавчо-інституціональну сферу, техніку і технології, соціальні процеси та суспільство загалом; вивчення підходів до обґрунтованого прогнозування і розроблення стратегій прогресивних економічних, інституціональних і соціальних змін; осмислення досвіду та перспектив модернізаційного процесу суспільства і держави у напрямку формування нової теоретичної та ефективної моделі економічного розвитку.

Предмет науки: економічна теорія сучасного суспільства, яка представлена широким колом економічних теорій, що пояснюють трансформаційні процеси в економіці та суспільстві під впливом інформаційно-технологічної революції, еволюційних процесів становлення постіндустріального, інформаційного суспільства, швидкої модифікації продуктивних сил у ринковій економіці; соціально-економічні відносини та їх характер між суб’єктами економічної діяльності, що виникають в процесі функціонування сучасної економіки в таких формах, як інформаційна економіка, постіндустріальна економіка, інноваційна економіка.

Наука «Економічна теорія сучасного суспільства» пов’язана з такими науками (дисциплінами), як «Політична економія», «Державне регулювання економіки», «Економічний розвиток», «Економіка інновацій», «Основи теорії економічної динаміки».

Перелік компетенцій, яких набуває студент після опанування науки «Економічна теорія сучасного суспільства».

Вивчаючи теоретичні положення та соціально-економічні результати економічної теорії сучасного суспільства студент буде знати:

- основні економічні теорії сучасного суспільства, які пояснюють закономірності та особливості його еволюції;

- базові положення нової економічної парадигми;

- нову методологію осягнення суті сучасних змін в економічних процесах;

- причини і наслідки економічних змін в сучасному суспільстві;

-  закономірності розвитку інформаційно-економічних відносин сучасних світо господарських зв’язків;

- напрями змін, що відбулися і надалі будуть відбуватися в суспільстві й економіці.

а також студент буде вміти:

- виводити загальні закономірності переходу від традиційної економічної системи до інформаційної, від індустріального суспільства до постіндустріального, інноваційного суспільства;

- застосовувати набуті професійні знання про ефективні способи переходу до постіндустріальної економіки, засад і принципів її функціонування;

- прогнозувати тенденції сучасно економіки, усвідомлювати характер і напрями зміни технологічного способу виробництва, бачити і використовувати можливості, що створюються ринком, інтелектуального, соціального, технологічного характеру;

- застосовувати широкий спектр ідей, положень та гіпотез стосовно найближчих перспектив розвитку економіки та суспільства;

- приймати самостійні науково обґрунтовані рішення в фундаментальних досліджень економічного розвитку сучасного суспільства, нормативно-правової бази інформаційної економіки.

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Органи законодавчої та виконавчої влади загальнодержавного та місцевого рівнів, науково-дослідні інститути, комерційні підприємства, бюджетні установи, урядові відомства з питань розвитку інноваційної економіки, державні органи експертизи інноваційних проектів, комерційні (інвестиційні) банки, вищі навчальні заклади та ін.

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

 

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

 

Очна форма навчання

 

Навчальні заняття

СРС

 

Лекції

Семінари

Індивідуальні заняття

 

1

2

3

4

5

 

Тема 1. Вступ. Формування та завдання економічної теорії сучасного суспільства

2

4

2

6

 

Тема 2. Основи теорії інформаційної економіки сучасного суспільства

2

4

2

10

 

Тема 3. Теорія випереджаючого економічного розвитку сучасного суспільства

2

6

2

10

 

Тема 4. Економічна теорія інституціональних змін сучасного суспільства

2

4

2

12

 

Тема 5. Інституціональна економічна теорія розвитку технологій та зростання

2

4

3

11

 

Тема 6. Економічна теорія інноваційного підприємництва

2

4

2

10

 

Тема 7. Нова економічна теорія розвитку та економічна теорія стійкості

2

4

2

12

 

Тема 8. Економічна теорія добробуту

2

4

 

10

 

Усього:

16

34

15

81

 

Підсумковий контроль

4

 

Разом годин:

 

годин

150

 

кредитів

5

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

 

 

Тема 1. Вступ. Формування та завдання економічної теорії сучасного суспільства

 

Причини формування та завдання економічної теорії сучасного суспільства. Гносеологічні та онтологічні основи економічної теорії сучасного суспільства. Характеристики сучасного суспільства, особливості його розвитку та змін. Економічна ефективність, соціальна та дистрибутивна справедливість в сучасному суспільстві. Цінності сучасного суспільства. Завдання економічної теорії сучасного суспільства.

 

 

Тема 2. Основи теорії інформаційної економіки сучасного суспільства

 

Основні етапи розвитку інформаційної економіки наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Гносеологічні витоки теорії інформаційної економіки. Теорія інформаційного суспільства та «суспільства знань». Інформаційна економіка Н. Реймерса (1960 р.), Ф. Махлупа (1962 р.) та М. Пората (1977 р.). Новий спосіб розвитку суспільства – постіндустріально інформаційний. Інформаційна економіка як технологічно зумовлена, або технологічно детермінована економіка. Інформаціональна економіка М. Кастельса (1996 р.). Знання як головне джерело продуктивності в інформаціональній економіці. Відмінності інформаційної та інформаціональної економік. Інформаціональна глобальна економіки. Інформаціологічна парадигма в працях українських учених. Інформаціологія. Трансакційні основи теорії інформаційної економіки у теорії фірми Р. Коуза. Трансакційні витрати як частина інформаційних витрат. Теорія пошуку інформації Дж. Стіглера як економічна теорія інформації. Дж. Стіглер – засновник «економіки інформації» і «економіки управління». закон розподілу цін для спостережень. Асиметрія інформації (Дж. Стігліц, Дж. Акерлоф). Концепція нової мережевої економіки у розвитку теорії інформаційної економіки. Суспільна ментальна інформаційна модель. Еволюційний процес формування інформаційних механізмів самоорганізації економічної системи.

 

 

Тема 3. Теорія випереджаючого економічного розвитку сучасного суспільства

 

Якісні зміни ціннісних орієнтирів системи стратегічних потреб світового суспільства в умовах його трансформації. Теорія випереджаючого економічного розвитку. Модель випереджаючого економічного розвитку. Науково-технічний прогрес і новий технологічний спосіб виробництва як базис випереджаючого економічного розвитку. Теоретичні основи випереджаючого економічного розвитку та проблеми їх ідентифікації         . Формування теорії випереджаючого економічного розвитку як відображення об’єктивних потреб функціонування глобалізованого суспільства. Сучасні форми економічного зростання та способи його дослідження методами аналізу довгих хвиль Кондратьєва       . Випереджаючий економічний розвиток і його ключові ознаки в полі досліджень еволюційної теорії      . Інституціональна структура моделі випереджаючого економічного розвитку. Інституціонально-правові засади формування моделі випереджаючого економічного розвитку в Україні. Економічна теорія процвітання і провалів. Інститути мають значення. Стимули мають значення. Стимуляційні властивості економічної системи в динаміці ринкової економіки. Випереджаючий економічний розвиток у світовій економіці. Теорії людського та інтелектуального капіталу(Г. Беккер і Р.Стюарт).

 

 

Тема 4. Економічна теорія інституціональних змін сучасного суспільства

 

Характер змін: малі, великі, такі, що змінюють стан системи або принципово нічого не змінюють. Кількісна та якісна сторона змін. закон переходу кількісних змін в якісні. Зворотні та незворотні економічні зміни. Інституціональні зміни. Розуміння процесу економічних змін Д. Норта. Інституційний аналіз в теорії економіки та економічній історії. Роль організаційних факторів (економічних, ідеологічних, політичних, соціальних) у розвитку інститутів. Проблема інститутів та інституціональних змін. Формальні правила та неформальні обмеження. Організація, навчання та інституціональні зміни.

 

 

Тема 5. Інституціональна економічна теорія розвитку технологій та зростання

 

Економіка фундаментальних досліджень. Технології: загальний підхід до класифікації та структури. Будова технології. Типи технологій. Економічний аналіз технологічних змін. Отримання науково-технічного результату. Технологічні зміни та функціонування підсистем економічної системи: інституціональної, технічної та фінансової. Принципи технологічного вибору і пояснення технологічного розвитку. Режими технологічного розвитку. Пропорційний технологічний розвиток. Технологічний розвиток, що розширюється. Технологічний розвиток, що звужується. «Замкнутий» технологічний розвиток. «Вичерпний» технологічний розвиток. Технологія управління економічним зростанням.

 

Тема 6. Економічна теорія інноваційного підприємництва

 

Інноваційний підприємець в динамічній мікротеорії. Теорія підприємництва Й. Шумпетера. Модель підприємця як статичного максимізатора прибутку: відхід від моделі. Проблеми теоретичного аналізу підприємництва. Інноваційне підприємництво та порушення рівноваги. Стійка нерівновага та інновації. Можливості, що створюються нерівноважним станом. Відмінності підприємницької та управлінської функцій. Ринковий тиск і його значення з точки зору підвищення ролі великої фірми в технічному прогресі. Підприємницьке розповсюдження технологій: досягнення оптимального трансфертного ціноутворення та внесок «простої імітації». Вибір між стимулами до інновацій і здійсненням трансфер технологій. «Чиста імітація» як інноваційна діяльність. Підприємець і позитивні екстерналії креативного руйнування. Зародження продуктивного підприємництва. Цілеспрямована реорганізація інститутів при капіталізмі. Лобісти як творці підприємницьких інститутів. Підприємницькі методи модифікування інститутів.

 

 

Тема 7. Нова економічна теорія розвитку та економічна теорія стійкості

 

Нова економічна теорія розвитку Беттке-Койна-Лісона. Структура інститутів. Екзогенні (введені із-зовні, введені зсередини) інститути. Ендогенні (введені зсередини) інститути. Прискорений та стійкий розвиток. Транспортабельність інститутів, що сприяють зростанню. Метис як вміння, культура, норми і угоди, сформовані із досвіду інститутів. Стійкість інститутів. Загроза відторгнення інститутів. Основи робастної (стійкої) політичної економії. Недосконалість людської природи. Проблема знання Ф. Хаєка. Схильність до опортуністичної поведінки. Відбір стійких інститутів в умовах «проблеми знання», егоїстичних людських інтересів і схильності до опортуністичної поведінки. Інституційна конкуренція: внутрішня та міжнародна. Довіра, соціальний капітал і критика ліберальних ринків. Глобальна система розподілу: утопія чи реальність. Наукові погляди на глобалізацію соціальної справедливості.

 

 

Тема 8. Економічна теорія загального добробуту

 

Теорія загального добробуту. Економічна теорія нестабільності та бідності. Цілі розвитку суспільства. Зниження бідності. Розподільчі наслідки інноваційних побічних ефектів (приватні та суспільні наслідки). Позитивні побочні ефекти інновацій,  їх вплив на зростання ВВП та скорочення рівня бідності й нерівності. Розподіл доходу та багатства. Вибір між цілями розподілу та вимогами економічної ефективності. Зменшення багатства в обмін на зниження в суспільстві рівнів економічної нерівності та бідності. Підприємці як продуценти побічних позитивних ефектів інновацій. Невідворотність вибору між економічною ефективністю та справедливістю. Зростання ефективності виробництва та схильність до скорочення справедливості розподілу. Концепція неодночасної Парето-оптимальності Уільяма Баумоля. Нульові побічні ефекти як умови максимізації сукупного суспільного багатства. Норма побічних ефектів – частка вигід від інновацій, що отримуються людьми, які не беруть участь в інноваційному процесі. Другі кращі Парето-оптимуми. Загальна теорія другого кращого Р. Дж. Ліпсі і Келвіна Ланкастера. Неможливість одночасних трансфертів як позитивних ефектів інновацій. Рух вздовж межі ефективність-розподіл. Оптимум добробуду за державного втручання Артура Пігу. Субсидії Пігу. Ординалістська концепція загального добробуту Бергсона. Теореми загального добробуту П. Самуельсона. Система прийняття суспільного рішення та вимога постійності системи переваг, вибір суспільства між альтернативами (К. Ерроу). Концепція держави добробуту (P. Титмус, Е. Хансен, Г. Мюрдаль, П. Самуэльсон, С. Лейден, Д. Нейл, Дж. Гэлбрейт та ін.).

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

 

4.1.  Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання

 

Тема 1. Вступ. Формування та завдання економічної теорії сучасного суспільства

 

(4 год.)

Заняття 1 і 2

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

 • Розуміти базисні причини трансформації сучасного суспільства, що викликають зміну його ціннісних орієнтирів і зміни у сасій економічній теорії;
 • Знати засади формування економічної теорії сучасного суспільства;
 • Класифікувати економічні течії, наукові школи економічної теорії сучасного суспільства;
 • Застосовувати отримані знання при проведенні економічних досліджень та в практичній діяльності.

Питання для обговорення

 1. Причини формування та завдання економічної теорії сучасного суспільства.
 2. Характеристики сучасного суспільства, особливості його розвитку та змін.
 3. Економічна ефективність, соціальна та дистрибутивна справедливість в сучасному суспільстві.
 4. Цінності сучасного суспільства.
 5. Завдання економічної теорії сучасного суспільства.

 

Дискусійні питання

1. У чому полягає практична роль економічної теорії сучасного суспільства? Відповідь обґрунтуйте.

2. Зосередження економічної науки на тих чи інших факторах, що викликають зміни стану ситсеми, об’єкта, призвело до високої міри неоднорідності економічного аналізу та появі багато численних шкіл. У сучасній ситуації виникла наступна проблема. Як врахувати або здійснити на практиці рекомендації різних економічних шкіл, отриманих в різних моделях, з різними припущеннями, таких що часто мають відмінну «змістовну» сутність. Виходить, що щодна школа економічної думки сучасного суспільства не надає дієвих рекомендацій, хоча окремі заходи можуть бути застосовані. Але як синтезувати – стає ще більш складною темою, у порівнянні з тим, як аналізувати (Сухарев, 2014: 10-16). У чому ж полягає, на Вашу думку, спосіб вирішення цієї проблеми?

3. Економічні зміни стосуються власне і економічної науки. Хід цих змін здатен створити нові якості економічної системи і науки. Який же напрямок цих змін в економічній науці?

 

Питання для самостійного опрацювання

 1. Гносеологічні та онтологічні основи економічної теорії сучасного суспільства.
 2. Глибинні проблеми економічної теорії на сучасному етапі.
 3. Неекономічні фактори розвитку економіки.

 

Аудиторна та позааудиторна робота:

 • Усне опитування;
 • Проблемна бесіда;
 • Розгляд господарських ситуацій;
 • Оцінка та систематизація дискусійних тверджень.

 

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

1. Досгостроковий «інституціональний цикл».

2. Споживча функція: макроекономічний погляд і мікроекономічні проблеми.

3. Індивіди, фірми, ринки: характеристика поведінки.

 

Ключові поняття

Економічна теорія, сучасне суспільство, наука, цінності, соціальна справедливість, міждисциплінарний підхід.

 

Рівні оцінювання знань на 3 занятті:

2 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у проблемній бесіді.

1 бал – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення.

0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у проблемній бесіді; повна відсутність проявів активності на занятті.

 

Інформаційне забезпечення

Література

Основна

 1. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 2. Гохберг Л. М. Научная политика: глобальный контекст и российская практика / Л. М. Гохберг, С. А. Заиченко, Г. А. Китова, Т. Е. Кузнєцова. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. — 310 с.
 3. Мизес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. – Челябинск: Социум, 2007.
 4. Спенс, М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / М. Спенс ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 336 с.
 5. Сухарев О. С. Экономический рост, институты и технологии / О. С. Сухарев. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 464 с.
 6. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 656 с.
 7. Хэлпман Э. Загадка экономического роста [Текст] / Элханан Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. М. Ханаевой, Е. Синельниковой. — М. : Изд. Института Гайдара. — 2011. — 240 с.

Додаткова

 1. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Э .С. Райнерт ; пер. с англ. Н. Автомовой ; под ред. В. Автономова ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики, 2011. — 384 с. — (Экономическая теория).
 2. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).
 3. Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 432 с.

 

Тема 2. Основи теорії інформаційної економіки сучасного суспільства

 

(4 год.)

Заняття 3 і 4

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

 • Знати базові положення теорії інформаційної економіки сучасного суспільства та розуміти її місце в системі економічних теорій та шкіл;
 • Розуміти сутність та значення інформаціональної економіки, роль знання як основного джерела інформаціональної економіки;
 • Характеризувати відмінності між інформаційною та інформаціональною економіками;
 • Застосовувати теорію пошуку інформації на практиці;
 • Знати особливості інформаційних механізмів самоорганізації економічної системи.

Питання для обговорення

 1. Інформаційна економіка Н. Реймерса (1960 р.), Ф. Махлупа (1962 р.) та М. Пората (1977 р.).
 2.  Новий спосіб розвитку суспільства – постіндустріально інформаційний.
 3.  Інформаційна економіка як технологічно зумовлена, або технологічно детермінована економіка.
 4.  Інформаціональна економіка М. Кастельса (1996 р.).
 5. Відмінності інформаційної та інформаціональної економік.
 6. Інформаціональна глобальна економіка.
 7. Трансакційні основи теорії інформаційної економіки у теорії фірми Р. Коуза.
 8. Трансакційні витрати як частина інформаційних витрат.
 9. Теорія пошуку інформації Дж. Стіглера як економічна теорія інформації. Дж. Стіглер – засновник «економіки інформації» і «економіки управління».
 10. Асиметрія інформації (Дж. Стігліц, Дж. Акерлоф).
 11. Концепція нової мережевої економіки у розвитку теорії інформаційної економіки.
 12. Суспільна ментальна інформаційна модель.

 

Дискусійні питання

 1. Чому знання, а не «чита інформація», є головним джерелом продуктивності в інформаціональній економіці?
 2. У чому виявляється еволюційний процес формування інформаційних механізмів самоорганізації економічної системи? Обгрунтуйте.
 3. Елвін Тоффлер, який був одним із  засновників теорії інформаційного суспільства серед представників технологічного підходу, у книзі «Третя хвиля. Від індустріального суспільства до гуманнішої цивілізації» (1980 р.) констатує наявність кризових явищ в індустріальній системі, які пов’язані зі вступом індустріального суспільства в стадію технотронної цивілізації. Він повязує послідовною зміною «хвилі змін»: нрарна хвиля цивілізації, індустріальна цивілізація, хвиля комп’ютерів, комунікацій та утвердження супер- або надіндустріалізму. Охарактеризуйте «три хвилі цивілізації».
 4. Д. Белл ще понад тридцять років тому визначив основні завдання, які необхідно було вирішити у найблищі десятиліття для завершення переходу до постіндустріальної стадії: 1) суттєве розширення кабельних телесистем, злиття телефонних та комп’ютерних мереж в єдину інтерактивну систему; 2) заміна паперу електронними засобами збереження та передачі інформації в інтерактивному режимі; 3) перехід до комп’ютеризованої, дистанційної доступної та обов’язкової  системи освіти; 4) злиття споживачів та виробника на основі повернення робітників із заводів та офісів назад у будинки і перетворення останніх у «командні пункти», «електронні котеджі». Чи реалізовані завдання Белла сьогодні? Обгрунтуйте.
 5.  Подискутуйте про ключові положення теорії суперіндустріального (інформаційного) суспільства Е. Тоффлера, концепцію постіндустріального суспільства Д. Белла, інформаційного суспільства Й. Масуди, теорію сучасного суспільства Ф. Ферраротті, суспільства постмодерна Ж.-Ф. Ліотара, суспільства пізнього модерну Е. Гідденса.
 6. У чому полягають екзогенні та ендогенні ефекти асиметрії інформації, виходячи із теорії Дж. Стігліца і Дж. Акерлофа? Обгрунтуйте.

 

Питання для самостійного опрацювання

 1. Гносеологічні витоки теорії інформаційної економіки. Теорія інформаційного суспільства та «суспільства знань».
 2. Інформаціологічна парадигма в працях українських учених. Інформаціологія.
 3. Закон розподілу цін для спостережень Дж Стіглера.
 4. Теорія трьох хвиль цивілізації Е. Тоффлера.

Аудиторна та позааудиторна робота:

 • Усне опитування;
 • Проблемна бесіда;
 • Розгляд господарських ситуацій;
 • Оцінка та систематизація дискусійних тверджень.

 

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 1. Критичний аналіз праці Е. Тоффлера «Метаморфози влади».
 2. Загальні положення книги Йонеджі Масуди «Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» (1981 р.).
 3.  «Революційне багатство» (2006 р.) Е. Тоффлера як логічне завершення дослідження суперіндустріального (інформаційного) суспільства Е. Тоффлера

 

Ключові поняття

Інформаційна економіка, інформаціональна економіка, теорія «трьох хвиль» цивілізації, теорія інформації, асиметрія інформації, інформаційне суспільство, суперіндустріальне суспільство, знання, інформація, постіндустріальне суспільство.

Рівні оцінювання знань на 3 і 4 заняттях:

2 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у проблемній бесіді.

1 бал – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення.

0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у проблемній бесіді; повна відсутність проявів активності на занятті.

 

Інформаційне забезпечення

Література

Основна

 1. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 2. Гохберг Л. М. Научная политика: глобальный контекст и российская практика / Л. М. Гохберг, С. А. Заиченко, Г. А. Китова, Т. Е. Кузнєцова. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. — 310 с.
 3. Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. ; под науч. ред. О. И. Шкарата­на. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.
 4. Кастельс, М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель / М. Кастельс, П. Химанен ; пер. с англ. А. Калинина, Ю. Подороги. — М. : Логос, 2002. — 219 с.
 5. Кастельс, М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Мануэль Кастельс. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.
 6. Коуз Р. Природа фірми / Р. Коуз; за ред. О. І. Вільямсона, С. Дж.Вінтера; пер. з англ. А. В. Куликова; наук. ред.. пер. В. П. кузьменко // В кн..: Походження, еволюція і розвиток. – К.: А. С. К., 2002. – С. 30–48.
 7. Маслов А. О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов — К. : Аграр Медіа Груп, 2012. — 432 с.
 8. Масуда Й. Комп’ютопія  Й. Масуда; пер. з англ. В. Ляха // Філософська і соціологічна думки. – 1993. – №6. – С. 36–50.
 9. Махлуп Ф. Производство и распостранение знаний в США / Ф. Махлуп. – М.: Прогресс, 1066. – 462 с.
 10. Спенс, М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / М. Спенс ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 336 с.
 11. Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер; пер. с англ.. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 669, [3] с.
 12. Тоффлер Э. Революционное багатство /  Э. Тоффлер, Хайди Тоффлер. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ПРОФИЗдаТ, 2008. – 569, [1] с. – (Philosophy).

 

Додаткова

 1. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Э .С. Райнерт ; пер. с англ. Н. Автомовой ; под ред. В. Автономова ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики, 2011. — 384 с. — (Экономическая теория).
 2. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).
 3. Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 432 с.

 

Тема 3. Теорія випереджаючого економічного розвитку сучасного суспільства

 

(6 год.)

Заняття 5, 6 і 7

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

 • визначати умови та механізми стійкого інноваційного зростання та аналізувати інноваційну економіку як сучасну форму існування прогресивної та ефективної економічної системи в сучасному суспільстві;
 • пропонувати напрями оновлення економічної політики сучасної держави;
 • знати базові основи побудови моделей економічної динаміки, моделей успіхів та процвітання, такої як модель випереджаючого економічного розвитку;
 • знати характеристики інклюзивних та екстрактних інститутів;
 • будувати інституціональну структуру моделі випереджаючого економічного розвитку;
 • аналізувати стимуляційні властивості економічної системи.

 

Питання для обговорення

 1. Якісні зміни ціннісних орієнтирів системи стратегічних потреб світового суспільства в умовах його трансформації.
 2. Модель випереджаючого економічного розвитку.
 3. 4. Науково-технічний прогрес і новий технологічний спосіб виробництва як базис випереджаючого економічного розвитку.
 4. Теоретичні основи випереджаючого економічного розвитку та проблеми їх ідентифікації.
 5.  Формування теорії випереджаючого економічного розвитку як відображення об’єктивних потреб функціонування глобалізованого суспільства.
 6. Сучасні форми економічного зростання та способи його дослідження методами аналізу довгих хвиль Кондратьєва        .
 7. Випереджаючий економічний розвиток і його ключові ознаки в полі досліджень еволюційної теорії.
 8. Інституціональна структура моделі випереджаючого економічного розвитку.
 9. Інституціонально-правові засади формування моделі випереджаючого економічного розвитку в Україні.
 10. Економічна теорія процвітання і провалів.
 11. Стимуляційні властивості економічної системи в динаміці ринкової економіки.
 12. Випереджаючий економічний розвиток у світовій економіці.
 13. Теорії людського та інтелектуального капіталу (Г. Беккер і Р.Стюарт).

 

Дискусійні питання

 

1. Сучасна австрійська школа в особі Койна і Беттке відповідає на питання про значення економіста так: по-перше, він повинен вивчати метис; по-друге, за необхідності намагатися його змінити, виступаючи в ролі просвітителя, впливаючи на суспільну думку. Койн і Беттке зазначають: «… економіст відіграє важливу роль у формуванні думки та ідеології,що має вирішальне значення у досягненні довго живучих інституціональних і соціальних змін» (Coyne C. J., Boettke P. J. 2006: 62–63). Прокоментуйте цю ідею, яка виходить із теорії визначальної ролі ідей в людській історії (Мізеса), де він критикував «бюрократизацію свідомості», яку перетворювали в життя університети (Німеччини – у цьому контексті).

2. Відповідно до визначення Асімоглу та Робінсона (Acemoglu, Robinson 2012: 74), «інклюзивні економічні інститути … це ті, які дозволяють і підтримують участь великих мас людей у різних видах економічної діяльності, які приносять найкраще використання талантів і майстерності і дають індивідам робити той вибір, який вони бажають». І далі також пишуть: «Для того щоби бути інклюзивними, економічні інститути повинні гарантувати безпеку приватної власності, неупереджену систему права і надання суспільних послуг, які створюють рівне ігрове поле, де люди можуть обмінюватися і укладати контракти; вони також повинні дозволяти вхід нових бізнесменів і дозволяти людям обирати свої кар’єри» (Ibid.: 74–75). Проаналізуйте сутність інклюзивних інститутів.

3. Що означає, на Вашу думку, твердження «стимули мають значення» та «інститути мають значення»? Яка школа економічної думки підтримує таку позицію?

4. Охарактеризуйте екстрактні інститути. Проведіть паралелі з економічними та політичними інститутами України.

5. У чому полягає ключова ідея моделі випереджаючого економічного розвитку?

6. Метис – це те, що надає інститутам стійкість; від грец. знання, що можна отримати, виходячи тільки із практичного досвіду. Метис включає вміння, культуру, норми і угоди, сформовані із досвіду індивідів (Coyne C. J., Boettke P. J. 2006: 54). Яке значення має метис для моделі випереджаючого економічного розвитку?

7. Ендогенні та екзогенні інститути в економіці України. Яке вони мають значення для культивування економічного розвитку?

8. У теперішній час досить чітко визначений набір інститутів, що сприяють розвитку. Вони добре всім відомі: права власності, верховенство закону, необтяжливе державне регулювання, свобода торгівлі та ін. Питання полягає в тому, наскільки транспортабельні ці сприятливі для зростання інститути, і як вони приживаються в тих країнах, куди імпортуються із-зовні?  Мова йде про так звану клейкість (stickness), тобто міцності поєднання інституту з тим чи іншим соціумом (більш уживаний термін – стійкість).

 

Питання для самостійного опрацювання

 1. Інституціонально-правові засади формування моделі випереджаючого економічного розвитку в Україні.
 2. Економічна теорія процвітання і провалів.
 3. Інноваційна конкуренція: особливості та характеристики.
 4. Теорії людського та інтелектуального капіталу (Г. Беккер і Р.Стюарт).

 

Аудиторна та позааудиторна робота:

 • Усне опитування;
 • Проблемна бесіда;
 • Розгляд господарських ситуацій;
 • Оцінка та систематизація дискусійних тверджень.
 •  

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 1. Людський та інтелектуальний капітал як детермінанти випереджаючого економічного розвитку.
 2. Стратегія випереджаючого економічного розвитку.

 

Ключові поняття

Стійке інноваційне зростання, інноваційна економіка, теорія випереджаючого економічного розвитку, модель, новий технологічний спосіб виробництва, інституціональна структура, інклюзивні економічні та політичні інститути, екстрактні інститути, ендогенні інститути, екзогенні інститути, адаптивна ефективність, динамічна ефективність, стимули, економічна система.

 

Рівні оцінювання знань на 5, 6 і 7 заняттях:

2 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у проблемній бесіді.

1 бал – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення.

0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у проблемній бесіді; повна відсутність проявів активності на занятті.

 

Інформаційне забезпечення

Література

Основна

 1. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 2. Маслов А. О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов — К. : Аграр Медіа Груп, 2012. — 432 с.
 3. Москаленко О. М. Формування теорії випереджаючого еконо-мічного розвитку як прояв еволюції об’єктивних потреб суспільства / О. М. Москаленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2013. — Вип. 29. — С. 6—17.
 4. Москаленко О. М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб : монографія / О. М.  Москаленко. – К. : КНЕУ, 2014. – 550 с.
 5. Мизес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. – Челябинск: Социум, 2007.
 6. Спенс, М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / М. Спенс ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 336 с.
 7. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 656 с.
 8. Хэлпман Э. Загадка экономического роста [Текст] / Элханан Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. М. Ханаевой, Е. Синельниковой. — М. : Изд. Института Гайдара. — 2011. — 240 с.
 9. Coyne C. J., Boettke P. J. The Role of Economist in Economic Development // The Quarterly Journal of Austrian Economics. – 2006. – Vol.9. – №2. – P.47–68.
 10. Acemoglu D., Robinson J. A. Why Nations Fail. The Origions of Power, Prosperity and Poverty. – N. Y.: Crown Business, 2012.
 11. Acemoglu D., Robinson J. A. Economics Versus Politics: Pitfalls of Policy Advice // Journal of Economics Perspectives. – 2013. – Vol. 27. – №2. – P. 173–192.

Додаткова

 1. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Э .С. Райнерт ; пер. с англ. Н. Автомовой ; под ред. В. Автономова ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики, 2011. — 384 с. — (Экономическая теория).
 2. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).
 3. Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 432 с.

 

Тема 4. Економічна теорія інституціональних змін сучасного суспільства

(4 год.)

Заняття 8 і 9

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

- напрямки інституціональних змін, що відбуваються в сучасному суспільстві;

- розуміти характер і напрями економічних змін;

- характеризувати інституціональні, управлінські, політичні та соціальні чинники змін в сучасному суспільстві;

- роль формальних правил і неформальних обмежень в інституціональній конкуренції та процесі якісних змін;

- розуміти сутність закону переходу кількісних змін в якісні.

 

Питання для обговорення

 1.  Характер змін: малі, великі, такі, що змінюють стан системи або принципово нічого не змінюють.
 2. Кількісна та якісна сторона змін. Закон переходу кількісних змін в якісні.
 3. Зворотні та незворотні економічні зміни.
 4.  Інституціональні зміни. Розуміння процесу економічних змін Д. Норта.
 5. Інституційний аналіз в теорії економіки та економічній історії. Роль організаційних факторів (економічних, ідеологічних, політичних, соціальних) у розвитку інститутів.
 6. Проблема інститутів та інституціональних змін.
 7. Формальні правила та неформальні обмеження. Організація, навчання та інституціональні зміни.

 

Дискусійні питання

1. Як пояснити появу і завзяте існування не формальних обмежень? – таке запитання ставить Д. норт у своїй праці «Інститути та інституціональні зміни» (1997). Поширена і порівняно проста для пояснення форма обмежень, на думку Д. Норта, - це звичаї, які покликані вирішувати проблеми координації поведінки. Звичаї - "це правила, які не вибудумують умисно, в дотриманні яких зацікавлений кожен. (Сагден, 1986, с. 54). Найпростіша ілюстрація звичаю - правила дорожнього руху. Важлива характеристика звичаю полягає втому, що, враховуючи витрати обміну, обидві сторони досить зацікавлені в мінімізації витрат оцінки. Обмін, таким чином, підтримує тенденцію до закріплення прийнятих звичаїв. З точки зору загальних ресурсів, що витрачаються на трансакції в рамках всієї еко-номики, на звичаї, які вирішують проблему координації, припадає ймовірно більша частина трансакційних витрат у порівнянні з іншими неформальними обмеженнями (хоча в багатьох випадках трансакційні витрати в дійсності відображають комбінацію джерел неформальних обмежень). Неформальні обмеження, що виникають у процесі обміну. Наведіть приклади неформальних обмежень, які позитивно впливають на економічні зміни в сучасному суспільстві.

2. Перехід до порядків вільного доступу здійснюється в два етапи (Норт, Уолліс, Вайнгаст 2011: 262). На першому етапі відносини всередині правлячої коаліції перетворюються із особистих в безособистісні. Тоді у природній державі з’являються інститути, організації та переконання, що дозволяють без особистісне відношення еліт один до одного, то тоді можна говорити, що суспільство знаходиться на порозі переходу до порядків вільного доступу. на другому етапі еліти, що захищають безособистісність і доступ еліти до організацій інститути розповсюджують свою дію на все більш широкі верстви населення. Це і є власне процес переходу. Перший крок робиться тоді, коли в еліті з’являються усвідомлення того, що рух до більш без особистісних відносин є вигідним і не загрожує стабільності правлячої коаліції. Як результат «надання всій елітам однакових привілеїв перетворює ці привілеї в права» (там само: 264). Перша критична умова: верховенство права для еліти. Друга критична умова: безстроковість організацій у суспільній і приватній сферах. Третя критична умова: консолідований контроль над військовими силами. Чи можливий перехід від ПЗД до ПВД в Україні? Чи можливі реформи в межах ПЗД?

3. Сучасна політична економія в першу чергу займається порівнянням результатів функціонування соціальних та економічних інститутів. Людська діяльність завжди відбувається в конкретних інституціональних обставинах, і в умовах, з якими люди зіштовхуються у межах тих чи інших інститутів, впливають на характер їх поведінки та на соціальні результати, що виникають. Виходячи із інституціонального аналізу двох проблем людських недосконалостей, таких як «проблема знання» (Хайєк) і дії, викликані мотивацією егоїстичних інтересів і особистої зацікавленості акторів (Остром), виникає так звана робастна (стійка) політична економія інститутів і рішень, яка шукає відповіді на три питання (Марк Пеннінгтон 2014: 14–20): 1) які інститути показують найкращі результати, коли люди не є досконало обізнаними? 2) які інститути показують найкращі результати, коли люди мотивовані власними егоїстичними інтересами? 3) які інститути показують найкращі результати, коли люди мають обмеженні знання і одночасно схильні до власної корисної (опуртуністичної), егоїстичної поведінки? Враховуючи наведені аргументи, проведіть паралелі із інститутами в Україні. Чи можна їх вважати стійкими чи ні і чому?

 

Питання для самостійного опрацювання

 1. Соціально-політичні і державно-правові відносини в епоху становлення постіндустріального суспільства.

 

Аудиторна та позааудиторна робота:

 • Усне опитування;
 • Проблемна бесіда;
 • Розгляд господарських ситуацій;
 • Оцінка та систематизація дискусійних тверджень.

 

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 

1. Напрямки інституціонального конструювання в реформах України.

2. Інституціональна теорія економічних змін: засновники та послідовники.

 

Ключові поняття

Революція та еволюція, соціальні цикли, політичні цикли, циклічний розвиток, альтернативність і невизначеність розвитку, стохастичність,. Залежність від інститутів минулого. «Ефект колії» або «ефект блокування» (path dependence) в економічній політиці. інститути та їх результати, політичні рішення, соціальна мобільність, соціально-політичні відносини, державно-правові відносини, постіндустріальне суспільство.

 

Рівні оцінювання знань на 8 і 9 заняттях:

2 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у проблемній бесіді.

1 бал – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення.

0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у проблемній бесіді; повна відсутність проявів активності на занятті.

 

Інформаційне забезпечення

Література

Основна

 1. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 2. Гохберг Л. М. Научная политика: глобальный контекст и российская практика / Л. М. Гохберг, С. А. Заиченко, Г. А. Китова, Т. Е. Кузнєцова. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. — 310 с.
 3. Лукас, Р. Э. Лекции по экономическому росту / Р. Э. Лукас ; пер. с англ. Д. Шестакова. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 288 с.
 4. Маслов А. О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов — К. : Аграр Медіа Груп, 2012. — 432 с.
 5. Кушлин В. И. Траектория экономических трансформаций / В. И. Кушлин. — М. : Экономика, 2004. — 310 с.
 6. Мизес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. – Челябинск: Социум, 2007.
 7. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.
 8. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. В тени насилля: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономичсекой деятельности: Доклады ХІІІ апрельск. междунар.  науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. – М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2012.
 9. Пантин В.И. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века / В. И. Пантин, В. В. Лапкин. — Дубна : Феникс +, 2006. — 448 с.
 10. Спенс, М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / М. Спенс ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 336 с.
 11. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 656 с.
 12. Хэлпман Э. Загадка экономического роста [Текст] / Элханан Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. М. Ханаевой, Е. Синельниковой. — М. : Изд. Института Гайдара. — 2011. — 240 с.

 

Додаткова

 1. Мэддисон, Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории / Энгас Мэддисон ; пер. с англ. Ю. Каптуревского ; под ред. О. Филаточевой. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2012. — 584 с.
 2. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Э .С. Райнерт ; пер. с англ. Н. Автомовой ; под ред. В. Автономова ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики, 2011. — 384 с. — (Экономическая теория).
 3. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).
 4. Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 432 с.

 

Тема 5. Інституціональна економічна теорія розвитку технологій та зростання

 

(4 год.)

Заняття 10 і 11

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

 • знати основи теорії розвитку технологій та зростання;
 • розуміти закономірності економіки фундаментальних змін;
 • класифікувати технології, знати недоліки таксономічного підходу до класифікації технологій;
 • розуміти економічні аспекти постіндустріальної технологічної революції;
 •     класифікувати форми організації виробництва;
 • передбачати етапи та перспективи технологічного розвитку України; проводити їх зв'язок з економічними змінами.

 

Питання для обговорення

 1. Економіка фундаментальних досліджень.
 2. Технології: загальний підхід до класифікації та структури.
 3. Будова технології. Типи технологій.
 4. Економічний аналіз технологічних змін. Отримання науково-технічного результату.
 5. Технологічні зміни та функціонування підсистем економічної системи: інституціональної, технічної та фінансової.
 6. Принципи технологічного вибору і пояснення технологічного розвитку.

 

Дискусійні питання

 1. У чому, на Вашу думку, полягає технологія управління економічним зростанням?
 2. У чому полягає проблема подолання технологічного розриву, переходу з однієї технології на іншу?
 3. Роль проривних фундаментальних і прикладних досліджень у розробленні технологій.
 4. У чому полягають кумулятивний та комбінаторний ефекти у розробленні технологій?
 5. У чому полягає, на Вашу думку, магістральна нормативна мета технічного прогресу в циклічному розвитку суспільства?
 6. Охарактеризуйте завдання підвищення технологічності економіки, її продуктивності, у межах вектору технологічної еволюції.
 7. Перехід кількості в якість як форма еволюції економічної системи. Охарактеризуйте.
 8. Взаємозалежність країн здійснює вплив на темп економічного зростання в кожній країні, але ця взаємозалежність забезпечується умовами торгівлі, інвестиціями, трансфером технологій, співробітництвом в сфері науки і техніки, сучасних НДДКР, програмами навчання і корпоративного співробітництва та іншими інститутами. Чим ширший масштаб такої взаємодії і більші договори, що укладаються, тим довгостроковий темп зростання на душу населення буде вищим. Чи всі умови практичної реалізації завдань інноваційної політики зазначено у цьому твердженні? Який взаємозв’язок співробітництва країн у сфері інновацій та його вплив на зростання доходів країни?
 9. У книзі «Економічне зростання, технології та інститути» О. Сухарев зазначає, що «вважати технології екзогенним фактором економічного зростання невірно. Технології організують економічне зростання в буквальному сенсі, оскільки вони надають спосіб не тільки переробки ресурсу в благо, цей спосіб характеризується швидкістю, тобто тим, наскільки швидко відбувається така переробка і поява блага, але і спосіб організації всіх економічних процесів і прийняття рішення в різних сферах людського життя, що також визначає швидкість і якість цих рішень» (Сухарев, 2014: 260-261). У чому, на Ваш погляд, полягає оригінальність цієї думки вченого?
 10. Управління підпорядковано технологіям. Воно може бути розгорнуто з використанням різних технологій, спираючись на різні принципи, навіть не дивлячись на те, що наукове управління передбачає чіткі критерії прийняття рішень. Хоча в реальному житті їх далеко не завжди вдається отримувати (Сухарев, 2014: 261). У чому ж полягає підхід до управління (оптимального управління наукою) як чинника розвитку економіки інновацій?
 11. Технології забезпечують швидкість реалізації функцій у різних підсистемах економіки (наприклад, технології управління, фінансові технології, інжиніринг, консалтинг). Це впливає на загальну, інтегральну швидкість економічної системи, її темп зростання. У цьому впливові необхідно виділити мікроекономічний зміст процесів, що задає темп зростання на мікрорівні господарської системи. У чому він полягає? Якою є поширена помилка економістів у розроблені варіантів науково-технічної політики, якщо вони не враховуються життєвий цикл технології, особливості їх становлення та розгортання на мікрорівні?
 12. Відомо, що технологічне лідерство підтримує само себе, зростання інвестицій в удосконалення технологій робить відрив багатих країн від бідних ще сильнішим. До того ж запозичення технологій, навіть за «китайською моделлю», коли технологія «вскривається», вивчається і одразу удосконалюється, та робиться своєю власною, виводиться на ринок, не дозволяє без достатньої міри автономності технологічного розвитку і широких серій забезпечити скорочення за рівнем технологічного відставання. таким чином, тільки детально повторюючи «китайську модель» технологічного розвитку можна скоротити відставання від технологічних лідерів. А більшість країн не мають у своєму розпорядженні такої кількості робочої сили і капіталу як Китай (Сухарев, 2014: 263-264). Ураховуючи викладене, у чому, на ваш погляд, все ж таки полягає унікальність китайської моделі економіки інновацій?
 13. Фундаментальні дослідження і накопичення знань (епохальні інновації) призводять до технологічних проривів. У чому полягає помилка економістів, якщо в моделях економічного зростання не враховується фундаментальна наука, а лише витрати на НДДКР? Чи може країна, не маючи фундаментальної науки, збільшувати витрати на НДДКР і досягти високих економічного зростання?
 14. НДДКР спираються на фундаментальні наукові розробки і разом утворюють єдиний контур відтворення нового знання. Якщо прибрати один із цих складових системи відтворення знання, чи буде успішність і ефективність економічної системи тією самою?
 15. Ресурсна забезпеченість економіки інновацій і функція науково-технічного прогресу складають два найбільш значимих компоненти темпів зростання, що складають модель (траєкторію) зростання економіки. Який кореляційний зв'язок в цьому твердженні?

 

Питання для самостійного опрацювання

 1. Режими технологічного розвитку.
 2. Пропорційний технологічний розвиток.
 3. Технологічний розвиток, що розширюється.
 4. Технологічний розвиток, що звужується.
 5. «Замкнутий» технологічний розвиток.
 6. «Вичерпний» технологічний розвиток.

 

Аудиторна та позааудиторна робота:

 • Усне опитування;
 • Проблемна бесіда;
 • Розгляд господарських ситуацій;
 • Оцінка та систематизація дискусійних тверджень.

 

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 1. Технології та економічне зростання.
 2. Технології: загальний підхід до класифікації та його недоліки.
 3. Структура технологій.
 4. Види технологій управління.
 5. Соціально-політичні технології управління.
 6. Антикризовае управління економічними об’єктами: технологія управління.

Ключові поняття

Технологія та зростання; технологія управління; інновації; технологічний розвиток; траєкторія технологічного зростання; НДДКР; фундаментальна наука; прикладна наука.

 

Інформаційне забезпечення

Література

Основна

 1. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 2. Москаленко О. М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб : монографія / О. М.  Москаленко. – К. : КНЕУ, 2014. – 550 с.
 3. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 696 с. 
 4.  Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 432 с.
 5.  Сухарев О. С. Экономический рост, институты и технологии / О. С. Сухарев. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 464 с.
 6.  Уэрта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической эффективности / Хесус Уэрта де Сото ; пер. с англ. В. Кошкина ; под ред. А. Куряева. — Челябинск : Социум, 2011. — xvi + 409 с. (Серия: «Австрийская школа». Вып. 6).
 7. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 656 с.
 8. Хэлпман Э. Загадка экономического роста [Текст] / Элханан Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. М. Ханаевой, Е. Синельниковой. — М. : Изд. Института Гайдара. — 2011. — 240 с.

Додаткова

 1. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).
 2. Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 432 с.
 3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автомонова. – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с. – (Антология экономической мысли).

 

Тема 6. Економічна теорія інноваційного підприємництва

 

 (4 год.)

Заняття 12 і 13

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

 • Знати основні положення економічної теорії інноваційного підприємництва;
 • Розуміти аспекти економічного аналізу інноваційного підприємця з точки зору пропозиції, а не попиту;
 • Аналізувати попереднє визначення і розподіл завдань в інноваційному процесі;
 • Розуміти особливості ринкового тиску олігополій у технічному прогресі.

Питання для обговорення

 1. Інноваційний підприємець в динамічній мікротеорії.
 1. Теорія підприємництва Й. Шумпетера.
 2. Проблеми теоретичного аналізу підприємництва.
 3. Інноваційне підприємництво та порушення рівноваги.
 4. Стійка нерівновага та інновації.
 5. Підприємницьке розповсюдження технологій: досягнення оптимального трансфертного ціноутворення та внесок «простої імітації».
 6. Підприємець і позитивні екстерналії креативного руйнування.
 7. Зародження продуктивного підприємництва.
 8. Лобісти як творці підприємницьких інститутів. Цілеспрямована реорганізація інститутів при капіталізмі.
 9. Підприємницькі методи модифікування інститутів.

 

Дискусійні питання

1. Чи можна розглядати інноваційного підприємця як фактор виробництва в сучасному суспільстві? Обгрунтуйте.

2. Першочергова роль бізнесу в економіці, що лише частково пов’язана з діловою енергією, полягає в тому, щоб забезпечити зростаючу пропозицію підприємницьких навичок, які будуть знаходити собі застосування в різних галузях економіки. Відповідно, політичні діячі і всі, хто має відношення до політики, у першу чергу зацікавлені в детермінантах пропозиції підприємництва (передусім інноваційного) і в засобах, які дозволяють розширити цб пропозицію (Баумоль, 2013: 50-51). Яким же чином змінюються пріоритети політики? У чому полягає погляд економічної теорії на підприємництво з боку пропозиції? Чи набув широкого розповсюдження цей підхід в економічній теорії сучасного суспільства?

3. Підприємці поділяються на дві категорії – інноваційні (Ж.-Б. Сей, Й. Шумпетер) та ре плікативні (Р. Кантильон, Ф. Найт). Інноваційні підприємці – це суб’єкти, які спрямовують значну частину своїх зусиль на висунення та практичне втілення своїх ідей. Чи вірно трактувати в цьому сенсі інноваційного підприємця? Обгрунтуйте.

 

Питання для самостійного опрацювання

 1. Модель підприємця як статичного максимізатора прибутку: відхід від моделі.
 2. Можливості, що створюються нерівноважним станом.
 3. Відмінності підприємницької та управлінської функцій.
 4. Ринковий тиск і його значення з точки зору підвищення ролі великої фірми в технічному прогресі.
 5. Вибір між стимулами до інновацій і здійсненням трансфер технологій. «Чиста імітація» як інноваційна діяльність.
 6. Цілеспрямована реорганізація інститутів при капіталізмі.

 

Аудиторна та позааудиторна робота:

 • Усне опитування;
 • Проблемна бесіда;
 • Розгляд господарських ситуацій;
 • Оцінка та систематизація дискусійних тверджень.

 

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 1. Бідність в епоху до Промислової революції.
 2. Діапазон неодночасної оптимальності по Парето.
 3. Модель оптимальних побічних ефектів інновацій для добробуту суспільства.
 4. Підприємництво в економічній теорії: причини його відсутності та грунт для відновлення.

 

Ключові поняття

Мікротеорія підприємництва; інноваційний підприємець; інноватори; традиційні підприємці; модель переключення поведінки суб’єктів на інноваційну; бізнес; інноваційний процес.

 

Інформаційне забезпечення

Література

Основна

 1. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 2. Баумоль, У. Микротеория инновационного предпринимательства [Текст] / У. Баумоль; пер. с англ. Ю. Каптуревского; под. ред.. Т. Дробышевской. – М.: Ізд-во Института Гайдара, 2013. – 432 с. – С. 9 – 57; С.162 – 269.
 3. Москаленко О. М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб : монографія / О. М.  Москаленко. – К. : КНЕУ, 2014. – 550 с.
 4. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт ; пер. с англ. А. Н. Нестеренко ; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. — М. : Фонд экономической книги Начала, 1997. — 180 с. — (Современная институционально-эволю­ционная теория).

Додаткова

 1. Гохберг Л. М. Научная политика: глобальный контекст и российская практика / Л. М. Гохберг, С. А. Заиченко, Г. А. Китова, Т. Е. Кузнєцова. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. — 310 с.
 2. Лукас, Р. Э. Лекции по экономическому росту / Р. Э. Лукас ; пер. с англ. Д. Шестакова. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 288 с.
 3. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 656 с.
 4. Хэлпман Э. Загадка экономического роста [Текст] / Элханан Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. М. Ханаевой, Е. Синельниковой. — М. : Изд. Института Гайдара. — 2011. — 240 с.
 5. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Э .С. Райнерт ; пер. с англ. Н. Автомовой ; под ред. В. Автономова ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики, 2011. — 384 с. — (Экономическая теория).
 6. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).

 

 

Тема 7. Нова економічна теорія розвитку та економічна теорія стійкості

 

 (4 год.)

Заняття 9 і 10

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

 • Знати базові положення теорії економічних циклів, теорії циклічно-генетичної динаміки та розуміти її місце в системі наук;
 • Розуміти сутність та значення економічної динаміки, статики та циклічної динаміка;
 • Характеризувати циклічність як загальну форму руху в природі і суспільстві;
 • Застосовувати динамічну концепцію економічного циклу;
 • класифікувати цикли, визначати їхні часові межі, розуміти закономірності циклічності в економіці та суспільстві.

Питання для обговорення

 1. Нова економічна теорія розвитку Беттке-Койна-Лісона.
 2. Структура інститутів. Екзогенні (введені із-зовні, введені зсередини) інститути. Ендогенні (введені зсередини) інститути.
 3. Транспортабельність інститутів, що сприяють зростанню.
 4. Метис як вміння, культура, норми і угоди, сформовані із досвіду інститутів.
 5. Стійкість інститутів. Загроза відторгнення інститутів.
 6. Основи робастної (стійкої) політичної економії.
 7. Відбір стійких інститутів в умовах «проблеми знання», егоїстичних людських інтересів і схильності до опортуністичної поведінки.
 8. Інституційна конкуренція: внутрішня та міжнародна. Довіра, соціальний капітал і критика ліберальних ринків.
 9. Глобальна система розподілу: утопія чи реальність.
 10.  Наукові погляди на глобалізацію соціальної справедливості.

 

Дискусійні питання

 1. З точки зору Хаєка функція ринку полягає в тому, щоб приваблювати увагу людей до непередбачуваних обставин і можливостей – функція, яка не може аналізувати в термінах моделей рівноваги, що відіграють центральну роль в неокласичній економічній теорії. Подискутуйте про недосконалість людської природи та «проблема знання» Ф. Хаєка.
 2. Сучасна політична економія в першу чергу займається порівнянням результатів функціонування соціальних та економічних інститутів. Людська діяльність завжди відбувається в конкретних інституціональних обставинах, і в умовах, з якими люди зіштовхуються у межах тих чи інших інститутів, впливають на характер їх поведінки та на соціальні результати, що виникають. Виходячи із інституціонального аналізу двох проблем людських недосконалостей, таких як «проблема знання» (Хайєк) і дії, викликані мотивацією егоїстичних інтересів і особистої зацікавленості акторів (Остром), виникає так звана робастна (стійка) політична економія інститутів і рішень, яка шукає відповіді на три питання (Марк Пеннінгтон 2014: 14–20): 1) які інститути показують найкращі результати, коли люди не є досконало обізнаними? 2) які інститути показують найкращі результати, коли люди мотивовані власними егоїстичними інтересами? 3) які інститути показують найкращі результати, коли люди мають обмеженні знання і одночасно схильні до власної корисної (опуртуністичної), егоїстичної поведінки? Враховуючи наведені аргументи, проведіть паралелі із інститутами в Україні. Чи можна їх вважати стійкими чи ні і чому?
 3. У теперішній час досить точно визначений набір інститутів, що сприяють розвитку. Вони добре всім відомі: права власності, верховенство закону, необтяжливе державне регулювання, свобода торгівлі тощо. Усі вони входять до показника глобального рейтингу економічної свободи, який щорічно розраховується Інститутом Фрейзера (Канада). Чи є прямий зв'язок між економічною свободою з приростом ВВП на душу населення в цих країнах?
 4. Екзогенні інститути, що конструюються закордонними дизайнерами, мають ймовірність відторгнення таких рекомендованих інституціональних інновацій? Чому? Обгрунтуйте на основі нової теорії розвитку Беттке-Койна-Лісона.

 

Питання для самостійного опрацювання

 1. Прискорений та стійкий розвиток.
 2. Схильність до опортуністичної поведінки.
 3. Глобальна система розподілу: утопія чи реальність.
 4.  Наукові погляди на глобалізацію соціальної справедливості.

 

Аудиторна та позааудиторна робота:

 • Усне опитування;
 • Проблемна бесіда;
 • Розгляд господарських ситуацій;
 • Оцінка та систематизація дискусійних тверджень.

 

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 1. Випереджаючий економічний розвиток України в умовах порядків закритого доступу.
 2. Правлячі еліти, їх взаємодія і ефективність економіки.
 3. Розподільча соціальна справедливість.
 4. Что заважає економісту зрозуміти історію? Формула Макклоски.

 

Ключові поняття

Революція та еволюція, соціальні цикли, політичні цикли, альтернативність і невизначеність розвитку, стохастичність, залежність від інститутів минулого. «Ефект колії» або «ефект блокування» (path dependence) в економічній політиці. Інститути та їх результати, політичні рішення, соціальна мобільність, соціально-політичні відносини, державно-правові відносини, постіндустріальне суспільство.

 

Інформаційне забезпечення

Література

Основна

 1. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 2. Макклоски Д. Риторика экономической теории // Истоки: социокультурная середа єкономической деятельности и єкономического познания / Гл. ред. Я. И. Кузьминов. – М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2011. – С.252–320.
 3. Макклоски Д. Риторика этой экономической науки // Философия / Под ред. Д. Хаусмана. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. – С. 399–418.
 4. Макклоски Д. Экономика с человеческим лицом // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2013. – Вып. 3 – Сер. 5. – С.37–40.
 5. Спенс, М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / М. Спенс ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 336 с.
 6. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 656 с.
 7. Хэлпман Э. Загадка экономического роста [Текст] / Элханан Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. М. Ханаевой, Е. Синельниковой. — М. : Изд. Института Гайдара. — 2011. — 240 с.
 8. Boettke P. J., Coyne Ch. J., Leeson P.T. Institutional Stickiness and the New Development Economics // American Journal of Economics and Sociology. – 2008. – Vol. 67. – №2. – P.331–358.
 9. Boettke P. J., Coyne Ch. J., Leeson P.T. The new Conparative Political Economy // the Review of Austrian Economics. – 2005. – 2005. – Vol. 18. - №3 – 4. –  P.28 –304.

Додаткова

 1. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Э .С. Райнерт ; пер. с англ. Н. Автомовой ; под ред. В. Автономова ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики, 2011. — 384 с. — (Экономическая теория).
 2. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).

 

Тема 8. Економічна теорія загального добробуту

 

(4 год.)

Заняття 15 і 16

(Семінар-дискусія)

Завдання – формувати компетентності:

Ключові інструментальні: базові загальні знання, вміння знаходити, класифікувати та обробляти інформацію;

Ключові міжособистісні: здатність спілкуватись з експертами з інших галузей; здатність працювати в міждисциплінарній команді;

Ключові системні: здатність застосовувати знання на практиці.

За результатами семінарського заняття студент повинен вміти:

 • знати базові положення теорії загального добробуту суспільства, розуміти її методологічні начала;
 • застосовувати практичні аспекти теорії загального добробуту на практиці;;
 • пояснювати наслідки екстернальних ефектів інновацій, умови становлення продуктивного інноваційного підприємництва;
 • критично підходити до оптимальності концепції за Парето, стати її вади та слабкі сторони;
 • аналізувати межі виро бору між альтернативами для суспільства.

 

Питання для обговорення

 1. Теорія загального добробуту.
 2.  Економічна теорія нестабільності та бідності.
 3.  Розподільчі наслідки інноваційних побічних ефектів (приватні та суспільні наслідки).
 4. Позитивні побочні ефекти інновацій,  їх вплив на зростання ВВП та скорочення рівня бідності й нерівності.
 5. Розподіл доходу та багатства. Вибір між цілями розподілу та вимогами економічної ефективності.
 6. Зменшення багатства в обмін на зниження в суспільстві рівнів економічної нерівності та бідності.
 7. Підприємці як продуценти побічних позитивних ефектів інновацій.
 8. Невідворотність вибору між економічною ефективністю та справедливістю.
 9. Зростання ефективності виробництва та схильність до скорочення справедливості розподілу.
 10. Концепція неодночасної Парето-оптимальності Уільяма Баумоля.
 11. Норма побічних ефектів – частка вигід від інновацій, що отримуються людьми, які не беруть участь в інноваційному процесі.

 

Дискусійні питання

 1.  Нульові побічні ефекти інновацій як умови максимізації сукупного суспільного багатства не є оптимальними, оскільки, водночас, можуть бути результатом у вищій мірі нерівномірного розподілу багатства, наслідком чого стає подальше зубожіння значних секторів суспільства (Баумоль, 2013: 168). Чи простежується у такому підході явище соціальної справедливості у розподілі доходів від продуктивного інноваційного підприємництва?
 2. У. Баумоль висунув положення про невідворотність і розповсюдженість вибору між ефективністю та справедливістю, оскільки коли ефективність виробництва зростає, справедливість розподілу схильна скорочуватись (Баумоль, 2013: 167). Детальніше поясність, у чому полягає такий побічний ефект інновацій для загального добробуту суспільства?
 3. Які дискусійні моменти, на Ваш погляд, виникають, виходячи і із загальної теорії другого кращого Р. Дж. Ліпсі і Келвіна Ланкастера?
 4.  Неможливість одночасних трансфертів як позитивних ефектів інновацій.
 5. У чому полягає оптимум добробуду за державного втручання Артура Пігу. Що являють собою субсидії Пігу?
 6.  У своїх дослідженнях П. Ромер приділяв основну увагу вивченню ролі відмінностей між приватними і суспільними вигодами (побічними ефектами інновацій) з точки зору перепон на шляху інноваційної діяльності. У чому полягають труднощі для інноваторів в процесі покриття незворотніх витрат, що обумовлюють обмеження інноваційної діяльності за П. Ромером?

 

Питання для самостійного опрацювання

 1. Другі кращі Парето-оптимуми. Загальна теорія другого кращого Р. Дж. Ліпсі і Келвіна Ланкастера.
 2. Неможливість одночасних трансфертів як позитивних ефектів інновацій.
 3. Рух вздовж межі ефективність-розподіл.
 4. Оптимум добробуду за державного втручання Артура Пігу. Субсидії Пігу.
 5. Система прийняття суспільного рішення та вимога постійності системи переваг, вибір суспільства між альтернативами (К. Ерроу).
 6. Концепція держави добробуту (P. Титмус, Е. Хансен, Г. Мюрдаль, П. Самуэльсон, С. Лейден, Д. Нейл, Дж. Гэлбрейт та ін.).

 

Аудиторна та позааудиторна робота:

 • Усне опитування;
 • Проблемна бесіда;
 • Розгляд господарських ситуацій;
 • Оцінка та систематизація дискусійних тверджень.

 

Реферативно викласти останні теоретичні дослідження із заданої проблематики:

 1. Реплікативна підприємницька діяльність.
 2. Ендогенний підприємець в теорії фірми даніела Спалбера.
 3. Зростання як важливе джерело підвищення загального добробуту.

 

Ключові поняття

Загальний добробут; позитивні ефекти інновацій; друге-краще за Парето; ендогенний підприємець; субсидіх Пігу; вибір суспільства між альтернативами; неможливість одночасних трансфертів інновацій; нома побічних ефектиків інновацій.

 

 

 

 

 

Інформаційне забезпечення

Література

Основна

 1. Баумоль, У. Микротеория инновационного предпринимательства [Текст] / У. Баумоль; пер. с англ. Ю. Каптуревского; под. ред.. Т. Дробышевской. – М.: Ізд-во Института Гайдара, 2013. – 432 с. – С. 9 – 57; С.162 – 269.
 2. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 3. Лукас, Р. Э. Лекции по экономическому росту / Р. Э. Лукас ; пер. с англ. Д. Шестакова. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 288 с.
 4. Маслов А. О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов — К. : Аграр Медіа Груп, 2012. — 432 с.
 5. Спенс, М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / М. Спенс ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. О. Филаточевой. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2013. — 336 с.
 6. Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Д. І. Федулової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 656 с.
 7. Хэлпман Э. Загадка экономического роста [Текст] / Элханан Хелпман ; пер. с англ. А. Калинина ; под ред. М. Ханаевой, Е. Синельниковой. — М. : Изд. Института Гайдара. — 2011. — 240 с.

 

Додаткова

 1. Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Текст] / Э .С. Райнерт ; пер. с англ. Н. Автомовой ; под ред. В. Автономова ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики, 2011. — 384 с. — (Экономическая теория).
 2. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).
 3. Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 432 с.

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної навчальної роботи. Вона є складовою навчального процесу, що впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь, які допомагають творчо застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння навчальної програми з дисципліни “Економічна теорія сучасного суспільства” та послідовне формування у студентів самостійності в аналізі складних теоретичних та практичних проблем економічного, соціального політичного розвитку як ознаки дослідника , що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

У процесі самостійної роботи студент має перетворитися  в активного учасника навчального процесу, навчитись свідомо ставитись до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Вивчаючи дисципліну “Економічна теорія сучасного суспільства”, студент використовує такі види самостійної роботи:

 • самостійну роботу, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять (підготовка до семінарських занять, написання рефератів, есе тощо);
 • науково-аналітичну;
 • наукову роботу.

Залежно від завдань та змісту навчального курсу самостійна робота може включати такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до семінарських занять та до написання контрольних робіт;
 • системне вивчення матеріалу курсу перед написанням модулів;
 • виконання індивідуальних завдань: написання реферату, підготовка критичного есе, пошук та огляд літературних джерел.

 

Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю та звітності

1. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань (конспектування курсу)

1.3. Підготовка до семінарських занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу

 1. Написання реферату (есе) за заданою проблематикою

2.3. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.5. Практикум з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР

2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк

3.3. Використання матеріалів в звіті з НДР

 

5.1. Теми рефератів з дисципліни «Економічна теорія сучасного суспільства»

 

 1. Досгостроковий «інституціональний цикл».
 2. Споживча функція: макроекономічний погляд і мікроекономічні проблеми.
 3. Індивіди, фірми, ринки: характеристика поведінки.
 4. Природа економічних змін.
 5. Потенціал постіндустріального розвитку.
 6. Організаційно-виробничі і управлінські цикли.
 7. Формування поколінь у ХХІ столітті.
 8.  Нанотехнології та роль у формуванні майбутнього технологічного укладу.
 9. Форми економічної організації: інститути і технології.
 10. Причини відмінностей мікро- і макроекономічної динаміки сучасної економічної еволюції.
 11. Людський та інтелектуальний капітал як детермінанти випереджаючого економічного розвитку.
 12. Стратегія випереджаючого економічного розвитку.
 13. Інституціонально-правові засади формування моделі випереджаючого економічного розвитку в Україні.
 14. Економічна теорія процвітання і провалів.
 15. Інноваційна конкуренція: особливості та характеристики.
 16. «Ефект колії». Залежність від інститутів минулого.
 17.  Порядки відкритого доступу та їх переваги.
 18. Порядки закритого доступу та їх негативні наслідки для економіки.
 19.  Можливість переходу до порядків відкритого доступу в Україні.
 20.  Випереджаючий економічний розвиток України в умовах порядків закритого доступу.
 21.  Правлячі еліти, їх взаємодія і ефективність економіки.
 22.  Розподільча соціальна справедливість.
 23. Теорія передбачення М. Кондратьева: джерела нової парадигми.
 24. Врахування закономірностей статики, циклічної динаміки і соціогенетики в передбаченні майбутнього.
 25. Реплікативна підприємницька діяльність.
 26. Ендогенний підприємець в теорії фірми даніела Спалбера.
 27. Зростання як важливе джереор підвищення загального добробуту.
 28. Критичний аналіз праці Е. Тоффлера «Метаморфози влади».
 29. Загальні положення книги Йонеджі Масуди «Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» (1981 р.).
 30.  «Революційне багатство» (2006 р.) Е. Тоффлера як логічне завершення дослідження суперіндустріального (інформаційного) суспільства Е. Тоффлера.
 31. Технології та економічне зростання.
 32. Технології: загальний підхід до класифікації та його недоліки.
 33. Структура технологій.
 34. Види технологій управління.
 35. Соціально-політичні технології управління.
 36. Антикризовае управління економічними об’єктами: технологія управління.
 37.  Напрямки інституціонального конструювання в реформах України.
 38.  Інституціональна теорія економічних змін: засновники та послідовники.

 

6.  ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

6.1. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Економічна теорія сучасного суспільства»

галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність «6.030501 «Економічна теорія»

 

 

 

 

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

1

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-конференція

2

2

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-диспут бесіда

2

3

Попередня підготовка з визначених питань, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

4

Попередня підготовка з визначених питань, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

5

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

6

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

7

Попередня підготовка з визначених питань, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

8

Попередня підготовка з визначених питань, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

9

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

10

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-розгорнута бесіда

2

11

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-ділова гра

2

12

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-ділова гра

2

13

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-конференція

2

15

Завчасна підготовка за визначеними темами, підготовка доповідей

Семінар-дискусія або семінар-міні-конференція

2

16

Захист рефератів

 

-

17

Написання модульної контрольної роботи

 

-

Усього балів за рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок)

30

За виконання контрольних (модульних) робіт

Модуль

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольних (модульних) завдань

10

За виконання і захист завдань самостійної роботи студента

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

         

Примітка:

1) За узгодженням із викладачем, студент може обирати інші види самостійної роботи, окрім наведених у таблиці.

 

6.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Економічна теорія сучасного суспільства»

 

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення дисципліни «Економічна теорія сучасного суспільства» оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумування позитивних оцінок, отриманих студентом за роботу на семінарських заняттях, за виконання контрольних модульних робіт, підготовку рефератів, рецензування монографій, науково-дослідну роботу студентів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

За навчальним планом протягом семестру передбачається проведення 14 семінарських занять. Вага одного семінарського заняття складає 2-3 бали. Студент отримує:

2,0 бали – повна і правильна відповідь на теоретичне питання, активна участь у дискусії, проблемній бесіді.

1,5 бали – повна і правильна відповідь із упущенням окремих фактів, істоичних дат тощо, активна участь у дискусії;

1 бал – загалом правильна, але не повна відповідь на теоретичне питання; активна участь у проблемній бесіді; суттєве доповнення;

0,5 балів – відповідь на мінімальному рівні із суттєвим упущенням сутності питання;

0 балів – неправильна відповідь на теоретичне питання, відмова від участі у дискусії; повна відсутність проявів активності на занятті.

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Мінімальний

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0,5

0

 

Знання програмного матеріалу з дисципліни оцінюються максимально в 100 балів. За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за екзамен 50 балів.

Дисципліна “Економічна теорія сучасного суспільства” вивчається упродовж одного триместру. Дисципліна пропонується для вивчення як вибіркова, викладається лише для спеціальності «Економічна теорія» денної форми навчання.

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; підготовка рефератів, есе; фіксованих виступів; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Під час виконання контрольних (модульних) робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання, виконання індивідуальних завдань тощо.

З дисципліни “Економічна теорія сучасного суспільства” виконується дві контрольні (модульні) роботи.

За рішенням кафедри студентам, які  брали участь у науково-дослідній роботі, у наукових конференціях, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну успішність не може перевищувати 50 балів.

Загальна оцінка знань студентів з дисципліни «Економічна теорія сучасного суспільства» за результатами поточного контролю визначається у діапазоні від 0 до 50 балів складається із набраних балів:

 

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

Не більше 30

Виконання контрольних (модульних) робіт

Не більше 10

Виконання і захист завдань самостійної роботи

Не більше 10

 

 

Результати набраних студентом балів за результатами поточного контролю знань виставляються викладачем у електронний журнал, переносяться у відомість і враховуються при виставленні загальної підсумкової оцінки.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні модульні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

Порядок підсумкового контролю та оцінювання знань студентів

 

Підсумкове оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Політекономічні функції середнього класу» проводиться у формі екзамену.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Екзаменаційний білет містить 5 завдань. На екзамен виносяться ключові теоретичні питання, що потребують творчого підходу та уміння систематизувати набуті знання і застосувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою.

Кожне з питань екзаменаційного білета оцінюються за шкалою:  10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

Типовий екзаменаційний білет для магістрантів наведений у п. 8.4 цього документа.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

Відмінний

8

Добрий

6

Задовільний

4

Недостатній

2

Мінімальний

0

Незадовільний

 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету

Відповідь на теоретичне питання оцінюється у 10 балів, якщо:

1) подано розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого у білеті питання чи проблеми;

2) зміст питання викладено із застосуванням актуального економічного категорійного апарату;

3) виявлені творчі здібності у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) продемонстрована здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) проявлено уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) проявлено здатність висловлення та аргументування власне ставлення до альтернативних поглядів на поставлене питання;

7) використано актуальні фактичні та статистичні дані, дати та історичні періоди, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) підтверджено знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) підтверджено знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) підтверджено засвоєння матеріалів основної та додаткової літератури.

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано  хоча б одного з описаних раніше критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 6 балів якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано двох критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано трьох критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано більше трьох критеріїв (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання) і одночасно допущено значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання;

г) формулювання висновків за поставленим питанням, які не відповідають правильним чи загальновизнаним (за відсутності доказів у відповіді).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття п’яти або більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії оцінювання питання в 4 бали;

3) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.

 

Загальна підсумкова оцінка за результатами екзамену

 

Максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Економічна теорія сучасного суспільства» – 100 балів.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 50 балів включно) та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості (діапазон від 0 до 50 балів включно за результатами екзамену).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

Відмінно

A

80 – 89

Добре

B

70 – 79

C

66 – 69

Задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів мають можливість вивчити дисципліну за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи і скласти повторно екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

У виключних випадках студенту надається можливість дострокового складання екзамену не раніше календарного місяця до початку сесії. Дозвіл на дострокове складання екзамену надається ректором (проректором) за поданням декану факультету за умови, що студент на момент подання заяви отримав не менше 25 балів за результатами поточного контролю та засвоїв увесь обсяг навчальної програми.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену.

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен з дисципліни «Економічна теорія сучасного суспільства»:

 1. Причини формування та завдання економічної теорії сучасного суспільства.
 2. Гносеологічні та онтологічні основи економічної теорії сучасного суспільства.
 3. Характеристики сучасного суспільства, особливості його розвитку та змін.
 4. Економічна ефективність, соціальна та дистрибутивна справедливість в сучасному суспільстві.
 5. Цінності сучасного суспільства. Завдання економічної теорії сучасного суспільства.
 6. Основні етапи розвитку інформаційної економіки наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.
 7. Гносеологічні витоки теорії інформаційної економіки.
 8. Теорія інформаційного суспільства та «суспільства знань». Інформаційна економіка Н. Реймерса (1960 р.), Ф. Махлупа (1962 р.) та М. Пората (1977 р.).
 9. Новий спосіб розвитку суспільства – постіндустріально інформаційний.
 10. Інформаціональна економіка М. Кастельса (1996 р.).
 11. Відмінності інформаційної та інформаціональної економік. Інформаціональна глобальна економіки.
 12. Трансакційні основи теорії інформаційної економіки у теорії фірми Р. Коуза. Трансакційні витрати як частина інформаційних витрат.
 13. Теорія пошуку інформації Дж. Стіглера як економічна теорія інформації. Дж. Стіглер – засновник «економіки інформації» і «економіки управління». закон розподілу цін для спостережень.
 14. Асиметрія інформації (Дж. Стігліц, Дж. Акерлоф).
 15. Концепція нової мережевої економіки у розвитку теорії інформаційної економіки.
 16. Суспільна ментальна інформаційна модель.
 17. Еволюційний процес формування інформаційних механізмів самоорганізації економічної системи.
 18.  Якісні зміни ціннісних орієнтирів системи стратегічних потреб світового суспільства в умовах його трансформації.
 19. Теорія випереджаючого економічного розвитку.
 20. Науково-технічний прогрес і новий технологічний спосіб виробництва як базис випереджаючого економічного розвитку.
 21. Теоретичні основи випереджаючого економічного розвитку та проблеми їх ідентифікації.
 22.  Формування теорії випереджального економічного розвитку як відображення об’єктивних потреб функціонування глобалізованого суспільства.
 23. Сучасні форми економічного зростання та способи його дослідження методами аналізу довгих хвиль Кондратьєва .
 24. Випереджаючий економічний розвиток і його ключові ознаки в полі досліджень еволюційної теорії.
 25.  Інституціональна структура моделі випереджаючого економічного розвитку.
 26. Інституціонально-правові засади формування моделі випереджаючого економічного розвитку в Україні.
 27. Економічна теорія процвітання і провалів.
 28. Стимуляційні властивості економічної системи в динаміці ринкової економіки.
 29. Теорії людського та інтелектуального капіталу (Г. Беккер і Р.Стюарт).
 30.  Характер змін: малі, великі, такі, що змінюють стан системи або принципово нічого не змінюють.
 31. Кількісна та якісна сторона змін. Закон переходу кількісних змін в якісні. Зворотні та незворотні економічні зміни.
 32. Інституціональні зміни. Розуміння процесу економічних змін Д. Норта.
 33. Інституційний аналіз в теорії економіки та економічній історії. Роль організаційних факторів (економічних, ідеологічних, політичних, соціальних) у розвитку інститутів.
 34. Проблема інститутів та інституціональних змін.
 35. Економіка фундаментальних досліджень
 36. Технології: загальний підхід до класифікації та структури. Будова технології. Типи технологій.
 37. Економічний аналіз технологічних змін. 
 38. Технологічні зміни та функціонування підсистем економічної системи: інституціональної, технічної та фінансової.
 39.  Принципи технологічного вибору і пояснення технологічного розвитку. Режими технологічного розвитку.
 40. Пропорційний технологічний розвиток. Технологічний розвиток, що розширюється.
 41. Технологія управління економічним зростанням.
 42. Інноваційний підприємець в динамічній мікротеорії.
 43. Теорія підприємництва Й. Шумпетера.
 44. Модель підприємця як статичного максимізатора прибутку: відхід від моделі.
 45. Проблеми теоретичного аналізу підприємництва.
 46. Інноваційне підприємництво та порушення рівноваги.
 47. Стійка нерівновага та інновації.  Можливості, що створюються нерівноважним станом.
 48. Відмінності підприємницької та управлінської функцій.
 49.  Підприємницьке розповсюдження технологій: досягнення оптимального трансфертного ціноутворення та внесок «простої імітації».
 50. Вибір між стимулами до інновацій і здійсненням трансфер технологій.
 51. Підприємець і позитивні екстерналії креативного руйнування. Зародження продуктивного підприємництва.
 52. Цілеспрямована реорганізація інститутів при капіталізмі.
 53. Лобісти як творці підприємницьких інститутів. Підприємницькі методи модифікування інститутів.
 54.  Нова економічна теорія розвитку Беттке-Койна-Лісона.
 55. Транспортабельність інститутів, що сприяють зростанню.
 56. Метис як вміння, культура, норми і угоди, сформовані із досвіду інститутів. Стійкість інститутів.
 57. Загроза відторгнення інститутів.
 58. Основи робастної (стійкої) політичної економії.
 59. Недосконалість людської природи. Проблема знання Ф. Хаєка.
 60.  Схильність до опортуністичної поведінки.
 61. Відбір стійких інститутів в умовах «проблеми знання», егоїстичних людських інтересів і схильності до опортуністичної поведінки.
 62.  Інституційна конкуренція: внутрішня та міжнародна.
 63. Теорія загального добробуту.
 64. Економічна теорія нестабільності та бідності. Цілі розвитку суспільства. Зниження бідності.
 65. Розподільчі наслідки інноваційних побічних ефектів (приватні та суспільні наслідки).
 66. Позитивні побочні ефекти інновацій, їх вплив на зростання ВВП та скорочення рівня бідності й нерівності.
 67. Розподіл доходу та багатства. Вибір між цілями розподілу та вимогами економічної ефективності.
 68. Зменшення багатства в обмін на зниження в суспільстві рівнів економічної нерівності та бідності.
 69. Підприємці як продуценти побічних позитивних ефектів інновацій.
 70. Невідворотність вибору між економічною ефективністю та справедливістю.
 71. Зростання ефективності виробництва та схильність до скорочення справедливості розподілу. Концепція неодночасної Парето-оптимальності Уільяма Баумоля.
 72. Нульові побічні ефекти як умови максимізації сукупного суспільного багатства. Норма побічних ефектів – частка вигід від інновацій, що отримуються людьми, які не беруть участь в інноваційному процесі.
 73.  Другі кращі Парето-оптимуми. Загальна теорія другого кращого Р. Дж. Ліпсі і Келвіна Ланкастера. Неможливість одночасних трансфертів як позитивних ефектів інновацій. Рух вздовж межі ефективність-розподіл. Оптимум добробуту за державного втручання Артура Пігу.
 74. Ординалістська концепція загального добробуту Бергсона.
 75. Теореми загального добробуту П. Самуельсона.
 76. Система прийняття суспільного рішення та вимога постійності системи переваг, вибір суспільства між альтернативами (К. Ерроу).
 77. Концепція держави добробуту (P. Титмус, Е. Хансен, Г. Мюрдаль, П. Самуельсон, С. Лейден, Д. Нейл, Дж. Гелбрейт та ін.).

 

6.4. Зразок екзаменаційного білета

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: «Економічна теорія»

Спеціальність: «6501». Семестр Х

Навчальна дисципліна: «Економічна теорія сучасного суспільства»

 

                                          ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __

 

 1. 1Ординалістська концепція загального добробуту Бергсона.
 2. Недосконалість людської природи. Проблема знання Ф. Хаєка.
 3. Нова економічна теорія розвитку Беттке-Койна-Лісона.
 4. Інституційний аналіз в теорії економіки та економічній історії.
 5. Економічна ефективність, соціальна та дистрибутивна справедливість в сучасному суспільстві.

 

Затверджено на засіданні

кафедри  політичної економії обліково-економічних факультетів

Протокол № __ від «__» 2017 року

Завідувач кафедри _____________________________________     В. І. Кириленко

 

                                                        Екзаменатор  ___________________ О. М. Москаленко

 

 

7. РЕКОМЕНТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

Основна

 

 1. Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / Амеліна І. В. Попова Т. Л., Владимиров С. В.. – Київ: «Центр учбової літератури». – 2013. – 256 с.
 2. Баумоль, У. Микротеория инновационного предпринимательства [Текст] / У. Баумоль; пер. с англ. Ю. Каптуревского; под. ред.. Т. Дробышевской. – М.: Ізд-во Института Гайдара, 2013. – 432 с. – С. 9 – 57; С.162 – 269.
 3. Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе / А. Гершенкрон // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры / редкол.: Я. И. Кузьминов (гл. ред), В. С. Автономов (зам. гл. ред.), О. И. Ананьин и др. — М. : ГУВШЭ, 2004. — 584 с.
 4. Гринин Л. Е. Циклы развития современной Мир-Системы / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. В. Цирель ; отв. ред. С. Ю. Малков. — М. : Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2011. — 248 с.
 5. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / под ред. д-ра экон. наук А. А. Гриценко. — К. : Форт, 2008. — 928 с.
 6. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень): навч. посіб. / Ю. К.Зайцев, В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 337с.
 7. Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. ; под науч. ред. О. И. Шкарата­на. — М. : ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.
 8. Кастельс, М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель / М. Кастельс, П. Химанен ; пер. с англ. А. Калинина, Ю. Подороги. — М. : Логос, 2002. — 219 с.
 9. Кастельс, М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Мануэль Кастельс. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. — 328 с.
 10. Колодко Гжегож В. Глобализация, трансформация, кризис — что дальше? / Г. В. Колодко ; вводная статья Р. С. Гринберга. — М. : Магистр, 2011. — 176 с.
 11. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения : избранные труды / Кондратьев Н. Д., Яковец Ю. В., Абал­кин Л. И. — М. : Экономика, 2002. — 766 с.
 1.  Коуз Р. Природа фірми / Р. Коуз; за ред. О. І. Вільямсона, С. Дж.Вінтера; пер. з англ.. А. В. Куликова; наук. ред.. пер. В. П. кузьменко // В кн..: Походження, еволюція і розвиток. – К.: А. С. К., 2002. – С. 30–48.
 1. Кушлин В. И. Траектория экономических трансформаций / В. И. Кушлин. — М. : Экономика, 2004. — 310 с.
 2. Кругман П. Кредо либерала / П. Кругман ; Центр исследований постиндустриального общества ; вступ. статья В. Л. Иноземцева. — М. : Европа, 2009. — 368 с.
 3. Линдси Б. Глобализация: повторение пройденого. Неопределенное будуще глобального капитализма. – М.: Альпина бізнес букс, 2006.
 4. Масуда Й. Комп’ютопія  Й. Масуда; пер. з англ. В. Ляха // Філософська і соціологічна думки. – 1993. – №6. – С. 36–50.
 5. Махлуп Ф. Производство и распостранение знаний в США / Ф. Махлуп. – М.: Прогресс, 1066. – 462 с.
 6. Макклоски Д. Риторика экономической теории // Истоки: социокультурная середа экономической деятельности и єкономического познания / Гл. ред. Я. И. Кузьминов. – М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2011. – С.252–320.
 7. Макклоски Д. Риторика этой экономической науки // Философия / Под ред. Д. Хаусмана. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. – С. 399–418.
 8. Макклоски Д. Экономика с человеческим лицом // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2013. – Вып. 3 – Сер. 5. – С.37–40.
 9. Мизес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. – Челябинск: Социум, 2007.
 10.  Москаленко О. М. Формування теорії випереджаючого еконо-мічного розвитку як прояв еволюції об’єктивних потреб суспільства / О. М. Москаленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2013. — Вип. 29. — С. 6—17.
 11. Москаленко О. М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб : монографія / О. М.  Москаленко. – К. : КНЕУ, 2014. – 550 с.
 12. Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт ; пер. с англ. А. Н. Нестеренко ; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. — М. : Фонд экономической книги Начала, 1997. — 180 с. — (Современная институционально-эволю­ционная теория).
 13.  Норт, Д. Понимание процесса экономических изменений [Текст] / Д. Норт ; пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана ; Гос. ун-т. — Высшая школа экономики. — М. : Изд. дом. Гос. ун-та. — Высшей школы экономики, 2010. — 256 с. — (Экономическая теория).
 14.  Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.
 15. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. В тени насилля: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономичсекой деятельности: Доклады ХІІІ апрельск. междунар.  науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. – М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2012.
 16. Олсон М. Власть и процветание. Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры / М. Олсон – М.: Новое издательство, 2012.
 17.  Пантин В.И. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века / В. И. Пантин, В. В. Лапкин. — Дубна : Феникс +, 2006. — 448 с.
 18. Пеннингтон, Марк. Робастная политическая экономия. Классический либерализм и будуще социально-экономической политики / М. Пеннингтон; пер. с англ. Ю. Кузнецова. – Москва: Мысль, 2014. – 452 с. – С. 14 - 20.
 19. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес ; пер. с англ. Ф. В. Маевского. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 232 с. — (Сер. «Современная институционально-эволюционная теория»).
 20.  Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогноз. — К., 2011. — 696 с. 
 21.  Сухарев О. С. Экономика будущего: теория институциональных изменений (новый эволюционный подход) / О. С. Сухарев. — М. : Финансы и статистика, 2011. — 432 с.
 22.  Сухарев О. С. Экономический рост, институты и технологии / О. С. Сухарев. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 464 с.
 23.  Уэрта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической эффективности / Хесус Уэрта де Сото ; пер. с англ. В. Кошкина ; под ред. А. Куряева. — Челябинск : Социум, 2011. — xvi + 409 с. (Серия: «Австрийская школа». Вып. 6).
 24.  Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автомонова. – М.: ЭКСМО, 2007. – 864 с. – (Антология экономической мысли).
 25. Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер; пер. с англ.. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 669, [3] с.
 26. Тоффлер Э. Революционное багатство /  Э. Тоффлер, Хайди Тоффлер. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ПРОФИЗдаТ, 2008. – 569, [1] с. – (Philosophy).
 27. Acemoglu D., Robinson J. A. Why Nations Fail. The Origions of Power, Prosperity and Poverty. – N. Y.: Crown Business, 2012.
 28. Acemoglu D., Robinson J. A. Economics Versus Politics: Pitfalls of Policy Advice // Journal of Economics Perspectives. – 2013. – Vol. 27. – №2. – P. 173–192.

 

Додаткова

 1. Кирцнер Израэл М. Конкуренция и предпринимательство / М. Израэл Кирцнер ; пер. с англ. д-ра экон. наук А. Н. Романова. — М. : ЮНИТИ, 2001. — 239 с.
 2. Корнаи Я. Инновации и динамизм: взаимосвязь систем и технического прогресса / Я. Корнаи // Вопросы экономики. — 2012. — № 4. — С. 4—31.
 3. Корнаи Я. Размышления о капитализме / Янош Корнаи ; пер. с венг. О. Якименко ; науч. ред. Д. Расков. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2012. — 352 с.
 4. Крауч, К. Постдемократия [Текст] / Колин Крауч ; пер. с англ. Н. В. Эдельмана ; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М. : Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. — 192 с. — (Политическая теория).
 5. Крауч, К. Странная не-смерть неолиберализма / Колин Крауч ; пер. с англ. Д. Кралечкина. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. — 272 с.
 6. Назар, Сильвия. Путь к великой цели : история одной экономической идеи. – Гл.  ІІ. Нельзя обійтись без пролетариата? Святой покровитель / Маршалла / Сильвия Назар; пер. с англ. Андрея Сатунина и Натальи Шаховой. – Москва : АСТ : CORPUS, 2013. – С. 110.
 7. Нелінійні економетричні моделі. – Р. 2. // В кн.: Здрок В. В., Лагоцький Т. Я. Економетрія: Підручник. – К.: Знання, 2010. – С. 207 – 263.
 8.  Нравственность капитализма. То, о чем вы не услышите от преподавателей / под ред. Тома Дж. Палмера. — М. : Новое издательство, 2012. — 138 с.
 9. Перспективы развития мировой экономики. Преодоление вы-соких уровней долга и вялого роста [Обзоры мировой экономики и финансов]. — Вашингтон, округ Колумбия : Международный Валютный Фонд / World economic outlook (International Monetary Fund). Russian World economic outlook: a survey by the staff of the International Monetary Fund. Washington, DC: International Monetary Fund, 1980. — 2012 (октябрь). — 241 с. Режим доступа : http://www.imf.org/external/russian/ pubs/ft/weo/2012/02/pdf/textr.pdf.
 10. Advancing Development: Core Themes in Global Economics / Edited by George Mavrotas and Anthony Shorrocks / PALGRAVE MACMILLAN in association with the United Nations University — World Institute for Development Economics Research. United Nations University, 2007. — 803 p. — Mode of access : http://bbu.yolasite.com/resources/ advancing_development.pdf.
 11.  Acemoglu D. Theory, General Equilibrium and Political Economy in Development Economics // Journal of Economic Perspectives. – 2010. – Vol. 24. - № 3. – P. 17–32.
 12.  Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. Institutions as the Fundamental Cause of Long Run Growth // Handbook of economic Growth / P. Aghion, S. Durlauf (eds.) – Amsterdm: Elseier, 2005. – P. 385–372.
 13. Acemoglu D. Growth and Institutions // New Palgrave Dictionary of Economics / S.N. Durlauf, L. E. Blume (eds.) – London: Macmillan Publishers, 2008. – Vol. 2. – P. 792–797.
 14. Mitchell W.C. Business Cycles. University of California Press, 1913.
 15. North D. C., Wallis J .J., Weingast B. R. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History / North D. C., Wallis J .J., Weingast B. R. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 16.  Schumpeter Joseph A. Business Cycles: A Theoretical, historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. – New York: McGraw-Hill Company, 1939.
 17.  Schumpeter Joseph A. Essays on Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism / ed. Richard Clemence. – New York, Transactions Rublishers, 1951.
 18. Конратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 1989.
 19. Кун Т. Структура научных революцій. – 2-е узд. – М.: Прогресс, 1977.
 20. Boettke P. J., Coyne Ch. J., Leeson P.T. Institutional Stickiness and the New Development Economics // American Journal of Economics and Sociology. – 2008. – Vol. 67. – №2. – P.331–358.
 21. Boettke P. J., Coyne Ch. J., Leeson P.T. The new Conparative Political Economy // the Review of Austrian Economics. – 2005. – 2005. – Vol. 18. - №3 – 4. –  P.28 –304.
 22. Mensh G. Das Technologisghe Patt: Innovationan uberwinden die Depression. – Frankfurt am Main, 1975.