Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В СФЕРІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В СФЕРІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ


 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В СФЕРІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ»

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

 

071 «Облік і оподаткування»

 

освітня програма /

спеціалізація

 

«Облік і аудит» /

«Облік і аудит»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т. В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________  О. А. Петрик

Київ – 2018

 

Розробник(и):

 

Проскура К. П., д.е.н., доцент, професор кафедри аудиту, katarinam@ukr.net
Битківська А. В., к.е.н., старший викладач кафедри аудиту, annabytkivska@ukr.net

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

        

Семестр —

1

 

Кількість кредитів ECTS —

5

 

Форма підсумкового контролю —

залік

       

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Проскура К. П., 2018

© Битківська А. В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

ЗМІСТ

 

Стор.

ВСТУП…………………………………………………………………………………

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ……………………….

6

Тема 1. Сутність та напрями економічної експертизи в сфері обліку та оподаткування. Предмет, об’єкти та методи…………………………………………

 

6

Тема 2. Правові основи та стадії проведення судової експертизи у сфері обліку та оподаткування……………………………………………………………………….

 

6

Тема 3. Експертні дослідження і несудові експертизи у сфері обліку і оподаткування…………………………………………………………………………..

 

6

Тема 4. Суб’єкти економічної експертизи в сфері обліку і оподаткування: виконавці, замовники, їх права, обов’язки та відповідальність…………………….

 

6

Тема 5. Експертиза документальної обґрунтованості господарських операцій…...

6

Тема 6. Експертиза з питань порушення податкового законодавства……………...

7

Тема 7. Експертиза зовнішньоекономічних операцій……………………………….

7

Тема 8. Аналіз показників фінансового стану в процесі економічної експертизи...

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………...

 

8

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………......

8

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…….....

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………...

 

11

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………......

11

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…….....

12

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………..

 

12

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………...

 

13

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи….

13

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………..

 

15

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)……………………………………………………………………………………

 

 

17

6.1. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів у формі заліку……...

17

6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік……………………….

18

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………...

19

7.1. Основна література ………………………………………………………......

19

7.2. Додаткова література ………………………………………………………...

19

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси………………………………..

20

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Анотація навчальної дисципліни:

Програма курсу поєднує в собі вивчення системи теоретичних знань та формування практичних навичок щодо дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

Програма передбачає вивчення основ дослідження документів фінансових установ судовим експертом-економістом, що дозволяє готувати ефективних теоретично і професійно підготованих працівників у сфері судово-економічної експертизи, а також розвивати професійні навички у сфері проведення експертних досліджень. Отримання в ході вивчення навчальної дисципліни «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» знання та практичні навички є базою для подальшого розвитку практичних навичок майбутніх випускників щодо організації та проведення судово-економічних експертиз та експертних досліджень.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни пов'язане з дисциплінами: «Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств», «Основи фінансово-господарського контролю», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Аналіз господарської діяльності» та іншими дисциплінами, що викладаються в рамках підготовки студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Мета дисципліни – надання майбутнім спеціалістам знань щодо теоретичних, методичних та практичних аспектів проведення економічної експертизи у сфері обліку та оподаткування за різними її видами та напрямами.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • навчити застосовувати у практичній діяльності форми, методи організації проведення економічної експертизи і експертних досліджень у сфері обліку та оподаткування;
 • використовувати методи дослідження для проведення економічної експертизи у сфері обліку і оподаткування, проводити аналіз фінансового стану, володіти навиками роботи з дослідження документів;
 • об’єктивно аналізувати і оцінювати інформацію, отриману за результатами експертизи або експертного дослідження у сфері обліку і оподаткування;
 • узагальнювати дані та вміти складати висновки за результатами економічної експертизи та експертних досліджень у сфері обліку і оподаткування.

Предмет дисципліни – теоретико-методичні підходи та практичні аспекти проведення економічних експертиз з питань обліку і оподаткування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання найбільш передових концептуальних і методологічних підходів у галузі економічної експертизи, зокрема, процедур призначення та проведення економічних експертиз з питань обліку і оподаткування; методичного інструментарію та послідовності проведення економічної експертизи, підходів до дослідження документів, порядку оформлення результатів економічної експертизи._____________
 2. Уміння критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей у сфері економічної експертизи, зокрема, орієнтуватись в законодавчо-нормативних документах, що стосуються проведення економічної експертизи та предмету дослідження; об’єктивно аналізувати і оцінювати інформацію, отриману за результатами експертизи або експертного дослідження у сфері обліку і оподаткування; узагальнювати дані та вміти складати висновки за результатами економічної експертизи та експертних досліджень у сфері обліку і оподаткування.___
 3. Комунікація здатність спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі економічної експертизи, зокрема, аналізувати та узагальнювати результати досліджень; чітко формулювати відповіді на поставлені перед експертом питання, розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок і порушень у господарській діяльності об’єктів експертизи та щодо прийняття відповідних управлінських рішень; оцінювати результати експертизи, готовність пояснювати та захищати отримані результати експертизи перед замовником або органами слідства і суду.                                                         ________
 4. Автономність та відповідальність ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації, зокрема, здатність використовувати методи дослідження для проведення економічної експертизи у сфері обліку і оподаткування, проводити аналіз фінансового стану, володіти навиками роботи з дослідження документів; обирати найбільш доцільні форми, методи і методичні прийоми здійснення економічних експертиз у конкретних ситуаціях; виконувати основні процедури при проведенні експертних досліджень  питань обліку і оподаткування._                                                                                _____

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Облік і аудит».

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Сутність та напрями економічної експертизи в сфері обліку та оподаткування. Предмет, об’єкти та методи

 

Сутність судових експертиз та експертних досліджень, їх нормативно-правове регулювання. Види судових експертиз, їх класифікація. Предмет та об’єкти економічної експертизи в сфері обліку і оподаткування. Методичні прийоми при здійсненні економічних експертиз. Основні завдання судових експертиз в сфері обліку і оподаткування. Правоохоронні органи та їх зв'язок з судовими експертами.

 

Тема 2. Правові основи та стадії проведення судової експертизи у сфері обліку та оподаткування

 

Основні положення Закону України «Про судову експертизу». Характеристика Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5. Характеристика підготовчого етапу проведення судової експертизи. Дослідницький етап судової експертизи. Стадія узагальнення і реалізації результатів економічної експертизи.

 

Тема 3. Експертні дослідження і несудові експертизи у сфері обліку і оподаткування

 

Особливості призначення та проведення експертних досліджень. Сфера застосування результатів експертних досліджень та їх правовий статус. Відмінності між судовою експертизою та експертним дослідженням. Особливості складання висновку за результатами експертного дослідження. Практика здійснення експертної діяльності поза судовими процесами. Організація та методики проведення експертних досліджень та здійснення експертної діяльності поза межами судових процесів.

 

Тема 4. Суб’єкти економічної експертизи в сфері обліку і оподаткування: виконавці, замовники, їх права, обов’язки та відповідальність

 

Суб’єкти економічної експертизи, їх характеристика. Права, обов’язки та відповідальність судових експертів. Права та обов’язки сторін судового процесу. Вимоги до кваліфікації та порядок атестації судових експертів. Підстава та порядок призначення судових експертиз. Межі компетенції судових експертів. Взаємодія судового експерта з учасниками судового процесу.

 

Тема 5. Експертиза документальної обґрунтованості господарських операцій

 

Особливості роботи судового експерта з матеріалами судових справ (кримінальних проваджень). Попереднє дослідження документів, порядок заявлення клопотання щодо надання додаткових матеріалів. Правове підґрунтя дослідження документів бухгалтерського та податкового обліку. Методичні підходи до експертизи первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності. Особливості дослідницького етапу з роботі з документами бухгалтерського та податкового обліку. Структура та особливості складання висновку експерта за результатами здійснення експертизи документальної обґрунтованості господарських операцій.

 

Тема 6. Експертиза з питань порушення податкового законодавства

 

Методичні підходи проведення експертиз з питань оподаткування. Аналіз податкового законодавства та типових його порушень. Послідовність проведення експертиз з питань порушення податкового законодавства, підходи до аналізу доказової бази. Особливості складання висновків експерта за результатами експертизи питань з порушення податкового законодавства.

 

Тема 7. Експертиза зовнішньоекономічних операцій

 

Правові основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Обмеження в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз типових питань, що ставляться до судового експерта, пов’язаних з зовнішньоекономічною діяльністю. Методичні підходи та особливості здійснення експертиз зовнішньоекономічних операцій.

 

Тема 8. Аналіз показників фінансового стану в процесі економічної експертизи

 

Сутність та методики здійснення аналізу фінансового стану. Типові питання, що ставляться перед судовим експертом щодо аналізу фінансового стану. Перелік необхідних документі. Особливості здійснення експертиз імовірності і реальності банкрутства. Дослідження показників ліквідності платоспроможності, фінансової стійкості. Методичні підходи та документальне підтвердження рівня рентабельності підприємства.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткувння»

для студентів освітнього ступеня магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік і аудит», вибіркова компонента «Аудит та державний фінансовий контроль»

 

Денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Семінарське заняття 1.
Тема 1. Сутність та напрями економічної експертизи в сфері обліку та оподаткування. Предмет, об’єкти та методи

5

2

Семінарське заняття 2.
Тема 2. Правові основи та стадії проведення судової експертизи у сфері обліку та оподаткування

5

3

Семінарське заняття 3.
Тема 3. Експертні дослідження і несудові експертизи у сфері обліку і оподаткування

5

4

Семінарське заняття 4.
Тема 4. Суб’єкти економічної експертизи в сфері обліку і оподаткування: виконавці, замовники, їх права, обов’язки та відповідальність

5

5

Семінарське заняття 5.

Тема 5. Експертиза документальної обґрунтованості господарських операцій

5

6

Семінарське заняття 6.

Тема 5. Експертиза документальної обґрунтованості господарських операцій

5

7

Семінарське заняття 7.

Тема 6. Експертиза з питань порушення податкового законодавства

5

8

Семінарське заняття 8.

Тема 6. Експертиза з питань порушення податкового законодавства

5

9

Семінарське заняття 9.

Тема 7. Експертиза зовнішньоекономічних операцій

10

10

Семінарське заняття 10.

Тема 8. Аналіз показників фінансового стану в процесі економічної експертизи

10

11

Семінарське заняття 11. Теми 1 – 8

10

12

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату

5

3. Написання есе

5

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

6. Підготовка презентації за заданою тематикою у форматі PowerPoint

5

7. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy)

5

8.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) *

10

9. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

10. Наукові публікації студента тощо

10

11. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

− поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення вибіркових дисциплін;

− підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів після вивчення вибіркових дисциплін.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення вибіркових дисциплін здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

− відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

− результати виконання контрольних (модульних) робіт;

− результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

− результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі:

− відповідей на теоретичні питання;

− розв’язання практичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік − форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової дисципліни здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю у формі заліку.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

− відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

− результати виконання контрольних (модульних) робіт;

− результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

− результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткувння» здійснюється на основі результатів виконання практичних завдань, модульних контрольних робіт та самостійної роботи.

Об’єктами контролю знань студентів є:

1. Рівень засвоєння теоретичних знань та правильність і повнота виконання практичних завдань на практичних заняттях.

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 12, у тому числі:

 • 1 заняття – контрольна (модульна) робота (оцінюються окремо);
 • 11 занять – проведення практичних занять за всіма темами курсу.

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях оцінюються від 0 до 70 балів.

Практичні завдання, запропоновані викладачем для вирішення на практичних заняттях, повинні бути належним чином оформлені в окремому зошиті або на стандартних скріплених у зшив аркушах паперу (А4). Виконання обов’язкових індивідуальних практичних завдань здійснюється під час практичних занять і оцінюється окремо. Оцінюванню підлягають результати захисту 5-ти індивідуальних практичних завдань. Враховується повнота і якість оформлення завдань, якість презентації виконаних завдань в аудиторії в ході співбесіди з викладачем. Під час оцінювання результатів виконання 5-ти завдань враховується також повнота і якість оформлення звіту та якість його презентації студентом в аудиторії.

2. Виконання контрольної (модульної) роботи.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, відповідей на тестові завдання та розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи.

Загальна оцінка за семестр (відповіді (виступи) на аудиторних заняттях та результати виконання контрольних (модульних) робіт) складає від 0 до 80 балів.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткувння»

для студентів освітнього ступеня магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік і аудит», вибіркова компонента «Аудит та державний фінансовий контроль»

Заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.
Тема 1. Сутність та напрями економічної експертизи в сфері обліку та оподаткування. Предмет, об’єкти та методи

3

2

Контактне заняття 2.
Тема 2. Правові основи та стадії проведення судової експертизи у сфері обліку та оподаткування

3

3

Контактне заняття 3.
Тема 3. Експертні дослідження і несудові експертизи у сфері обліку і оподаткування

4

4

Контактне заняття 4.
Тема 3. Експертні дослідження і несудові експертизи у сфері обліку і оподаткування

4

5

Контактне заняття 5.

Тема 4. Суб’єкти економічної експертизи в сфері обліку і оподаткування: виконавці, замовники, їх права, обов’язки та відповідальність

4

6

Контактне заняття 6.

Тема 4. Суб’єкти економічної експертизи в сфері обліку і оподаткування: виконавці, замовники, їх права, обов’язки та відповідальність

3

7

Контактне заняття 7.

Тема 5. Експертиза документальної обґрунтованості господарських операцій

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 6. Експертиза з питань порушення податкового законодавства

3

9

Контактне заняття 9.

Тема 7. Експертиза зовнішньоекономічних операцій

3

10

Контактне заняття 10.

Тема 8. Аналіз показників фінансового стану в процесі економічної експертизи

3

11

Контактне заняття 11. Теми 1 – 4

3

12

Контактне заняття 11. Теми 5 – 8

3

13

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Домашнє індивідуальне звдання

30

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

20

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

20

4. Підготовка презентації за заданою тематикою у форматі PowerPoint

20

5.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) *

20

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

20

7. Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Загальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з науки «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» розподіляється таким чином:

- відповіді на контактних заняттях − 40 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи − 10 балів;

- виконання самостійної контрольної роботи – 30 балів;

- виконання індивідуального завдання − 20 балів,

Разом − 100 балів.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи.

 

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 50 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольної (модульної) роботи.

 

Модульна контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-2 бали і ситуаційне завдання в 0-6 балів.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів.

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З дисципліни «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» не проводиться дистанційна форма навчання.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Самостійна робота студента (СРС) − це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень економічного контролю. Вона виконується у вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом час і включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями;
 • роботу з нормативно-правовими документами, що регулюють порядок та визначають особливості організації і проведення економічного контролю;
 • самостійне опрацювання і вивчення окремих питань за тематикою дисципліни згідно наведеного нижче переліку;
 • виконання домашніх завдань теоретичного і практичного характеру;
 • підготовку до практичних занять, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю знань;
 • виконання індивідуальних вибіркових завдань за рекомендованим переліком;
 • переклад іноземних текстів з питань теорії і практики економічного контролю;
 • систематику вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів, форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті навчальної роботи студента. Карта самостійної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

 

 

 

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Вимоги до виконання самостійної пошуково-аналітичної та наукової роботи

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНУ, університету, факультету, кафедри, назву дисципліни, обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, розділів (параграфів), висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове. До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у Power Point.

 

Метою виконання самостійних практичних завдань є набуття практичних навичок проведення аудиту оподаткування підприємств та надання інших аудиторських послуг у сфері оподаткування.

Виконання практичних завдань передбачає попереднє опрацювання теоретичного матеріалу згідно з розгорнутою програмою дисципліни, в т. ч. того, що винесено на самостійне опрацювання.

Виконання практичних завдань передбачає використання матеріалів підприємств за місцем практики або роботи студента і повинно носити творчий характер.

Практичні завдання оформлюються студентом у вигляді робочого зошита на стандартних аркушах паперу, який повинен містити титульну сторінку, зміст кожного завдання та його розв’язання з посиланням на матеріали базового підприємства та список використаних джерел, який наводиться в кінці роботи (повинен бути оформлений відповідно до чинного міждержавного стандарту).

Виконана студентом робота повинна бути належно оформлена і здана викладачеві для перевірки в установлені графіком терміни. Виконані студентами роботи після їх рецензування викладачем допускаються до захисту у встановлений термін за картою самостійної роботи студента з даної дисципліни, якщо вони відповідають установленим вимогам щодо змісту, структури, обсягу роботи, або ж повертаються студентам для усунення недоліків, після чого повторно рецензуються. Крім цього, під час приймання від студентів виконаної роботи проводиться співбесіда щодо знання студентами основних положень нормативних актів, змісту роботи, обґрунтованості висновків.

Студенти, які не виконали завдання з самостійної роботи або мають незадовільну оцінку, не допускаються до здачі заліку з дисципліни «Економічна експертиза у сфері обліку та оподаткування».

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка виконання обов’язкових та вибіркових самостійних робіт

 

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашні самостійні завдання (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 30 балів.

 

30 балів (20+10)

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

20 балів

(12+8)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів

 

(7+5)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках, певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

Оцінка виконання вибіркових самостійних робіт

 

Вибіркова самостійна робота обирається студентом самостійно із запропонованих видів та оцінюється від 0 до 5 балів (залежно від її змістовності та результатів зпзисту).

 

5 балів

 

(3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали

 

(3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали

 

(2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках,  певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів.

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 100 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 51 до 100 балів (включно).

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів у формі заліку

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік − форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Економічна експертиза у сфері обліку та оподаткування» здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Результат підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. До видів завдань індивідуальної контрольної роботи можуть бути включені теоретичні, практичні та тестові завдання.

Залік проводиться під час останнього контактного заняття відповідного семестру.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою навчальної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Економічна експертиза у сфері обліку та оподаткування».

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що

використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

– для студентів денної форми навчання − не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;

− для студентів заочної форми навчання − за розкладом сесії.

 

 

6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

 

Міністерство освіти і НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

КАФЕДРА АУДИТУ

 

МОДУЛЬ

для поточного контролю знань студентів VІ курсу спеціальності 071 заочної форми навчання з дисципліни «Економічна експертиза у сфері обліку та оподаткування»

Варіант №___

1. Особливості призначення та проведення експертних досліджень. Сфера застосування результатів експертних досліджень та їх правовий статус.

2. Відмінності між судовою експертизою та експертним дослідженням.

3. Особливості складання висновку за результатами експертного дослідження.

4. Практика здійснення експертної діяльності поза судовими процесами.

5. Організація та методики проведення експертних досліджень та здійснення експертної діяльності поза межами судових процесів.

Укладач                                                                                      проф. Проскура К.П.

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1.Основна література

 1. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
 2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.
 3. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз (в редакції Наказу Мінюстиції від 26.12.2012 №1950/5). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.
 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VІ (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 5. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
 6. Податковий кодекс України: закон України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами). – [Електронний ресурс]. - http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/1354.html.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України Закон від 18.03.2004 №  1618-IV (Редакція станом на 15.07.2015) – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
 8. Кодекс про адміністративні правопорушення Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073- X (Редакція станом на 28.06.2015) – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. №996 XIV (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 10. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. В. Гуцаленко, Л. Г. Михальчишина, В. М. Сидорчук, І. К. Пентюх. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 351 с.
 11. Дондик Н.Я., Дондик Г.П. Судова бухгалтерія Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.Я. Дондик, Г.П. Дондик – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 208 с.
 12. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. Посібник: – 2-е вид. без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 203с.
 13. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: 2-е вид. без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 266 с.
 14. Судова бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією д. е. н. М. Д. Корінька. – Київ, Видавництво ТОВ «Типографія «Клякса», 2012 р. – 432 с.
 15. Судово-економічна експертиза: навчальний посібник / Л.В. Дікань, В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 432 с.
 16. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 5-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2011. – 976 с.
 17. Митний кодекс України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

 

7.2.Додаткова література

 1. Рувин А.Г. Проблемы методического обеспечения судебной пожарно-технической экспертизы сквозь призму международных стандартов управления качеством, адаптированных в Украине / А.Г. Рувин, А.А. Полтавский // Актуальные вопросы нормативно-правового, методического и организационного обеспечения судебной пожарно-технической экспертизы: сб. материалов междунар. науч.-практ. сем. – К. : Минюст Украины, КНИИСЭ, 2011.
 2. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т.В. Аверьянова. – М. : НОРМА, 2008.
 3. Іщенко А.В. Нові підходи у визначенні змісту, структури, класифікації методик експертного дослідження / А.В. Іщенко, Ю.І. Палеха, Ю.Ю. Ярослав, А.О. Полтавський // Тези доп. : мат. XV Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2010 р. / редкол. : І.І. Тимошенко (голова) та ін. – К. : вид Європ. ун-ту, 2010. – 323 с.
 4. Клименко Н.І. Судова експертологія: курс лекцій: навч. посіб. : для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н.І. Клименко. – К. : Видав. Дім «Ін Юре», 2007. – 528 с.
 5. Моїсєєв О.М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування: монографія / О.М. Моїсеев. – Х. : вид. агенція «Апостіль», 2011. – 424 с.
 6. Порядок проведення та оформлення експертних досліджень: метод. рекомендації / В.С. Пєчніков, В.В. Назаров, В.І. Пащенко, В.М. Зайцев та ін. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2005. – 18 с.
 7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
 8. Духновська Л. М. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / Л. М. Духновська; Нац. ун-т харч. технологій. – К.: ДІПІАЙ, 2011. – 177 с.
 9. Ковальова О. В. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / О. В. Ковальова, О. В. Бардаков. М-во аграр. політики та продовольства України, Харьк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2012. – 221 с.
 10. Судова бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією д. е. н. М. Д. Корінька. – Київ, Видавництво ТОВ «Типографія «Клякса», 2012р.- 432 с.

 

 1. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Міністерство юстиції України. Режим доступу: https://minjust.gov.ua/
 2. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Режим доступу: http://kndise.gov.ua/activity/expertise-view/c-ekonomicna
 3. Незалежний інститут судових експертиз. Режим доступу: https://nise.com.ua/sudova-ekspertiza
 4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.asp