Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економічний аналіз

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

ТЕТЯНА СТАДНЮК  

АННА САФАРОВА

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА АУДИТ

 

Методичні рекомендації

до виробничої практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Луцьк 2016

УДК 33.021(072)

ББК 65.053я73-9

С-75

 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 16 грудня 2015 р.)

 

 

Рецензенти:

Жураковська  І. В. – к.е.н., доц. кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

Гадзевич О. І. – к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку та аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

 

   Стаднюк Т. В., Сафарова А. Т.

C 75  Економічний аналіз та аудит : методичні рекомендації до виробничої   практики / Тетяна Володимирівна Стаднюк, Анна Таджидінівна Сафарова  – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 88 с.

 

 

 

У методичних рекомендаціях до виробничої практики наведено тематичний план практики з економічного аналізу та аудиту, її зміст, вимоги до оформлення звіту з практики та критерії його оцінювання. Навчально-методичне видання містить структурно-логічні схеми та таблиці, в яких послідовно подається алгоритм розрахунку показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання.

 

Рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

 

 

 

 

 

 

                                                           УДК 33.021(072)

                                                                    ББК 65.053я73-9

                                                               © Стаднюк Т. В., Сафарова А. Т., 2015

                                                            © Східноєвропейський національний

                                                                     університет імені Лесі Українки, 2015

Зміст

Вступ………………………………………………………………………............

4

Цілі і завдання практики………………………………………………............

5

База практики…………………………………………………………………..

7

Керівництво практикою……………………………………………………….

8

Обов'язки студента-практиканта……………………………………………..

10

Тематичний план виробничої практики з бухгалтерського обліку………...

11

Зміст практики з бухгалтерського обліку       ……………………………...........

13

Вимоги до оформлення звіту з практики…………………………………….

72

Захист та оцінювання результатів виробничої практики………...…………

76

Додатки……………………………………………………………………………

81

 

 

 

 

Вступ

Сучасна вища школа покликана озброїти студентів навичками, уміннями самостійного формулювання та вирішення професійних завдань з урахуванням об’єктивних тенденцій трансформації суспільства, матеріального виробництва та духовного розвитку. Система організації навчального процесу, яка ґрунтується на принципах формування професійної компетентності, неперервності та систематичності, дозволяє готувати до майбутньої професійної діяльності випускників, які володіють способами зміни накопичених знань, спроможні до оперативного пошуку інформації для прийняття оптимального рішення, мають високий рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.

Формування та розвиток в умовах виробництва професійних здібностей студентів на основі використання їх теоретичних знань і практичних навичок в різноманітних ситуаціях, притаманних майбутній професійній діяльності фахівця, відбувається під час виробничої практики, яка є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у ВНЗ і, як вид навчального заняття, будується у формі самостійного виконання студентом в умовах виробництва визначених програмою (залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки) реальних облікових, контрольних, аналітичних, управлінських, науково-дослідних, педагогічних задач.

Навчальний план підготовки фахівців за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр» містить виробничу практику з економічного аналізу та аудиту. Вона, як правило, планується після вивчення певного блоку професійно орієнтованих дисциплін і має на меті удосконалення професійної компетентності студента, набутої під час теоретичного курсу в умовах його майбутньої роботи за фахом на первинних посадах.

Основа виробничої практики – активна діяльність студентів на підприємстві, безпосередня їх участь у обліковому процесі як членів облікової служби підприємства, дозволяє їм знаходити застосування своїм теоретичним знанням, отримувати навички управлінської діяльності. Виробнича діяльність студентів на практиці повинна нести навчальне навантаження, задовольняти вимоги навчального процесу: відповідність завдань, які вирішуються у майбутній професійній діяльності фахівця, поступове ускладнення завдань, що виконуються, відповідно до росту об’єму отриманих знань і виконання тематичного плану практики у строки, визначені навчальним планом.

Виробнича практика для студента це можливість:

- набути досвіду роботи у колективі;

- сформувати та поглибити своє розуміння умов діяльності підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України;

- застосувати набуті знання на практиці;

- стати учасником облікового, аналітичного та аудиторського процесу підприємства, удосконалити свої практичні навички і набути певний досвід практичної роботи;

- оволодіти навиками та вміннями виконання завдань та обов’язків окремих функціональних підрозділів та фахівців;

- взяти участь у конкурсі на одержання постійної роботи у підприємстві;

- одержати відгук і рекомендації за результатами роботи під час практики для наступного працевлаштування.

Цілі і завдання практики

Виробнича практика є складовою частиною навчального процесу підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств.

Метою виконання виробничої практики та складання звіту є:

- ознайомлення студентів безпосередньо на підприємстві (в організації, установі) з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва (предметом діяльності суб’єкта господарювання);

- виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з фінансового обліку, економічного та фінансового аналізу, аудиту;

- формування професійних умінь і навичок;

- розвиток професійних якостей особистості майбутнього фахівця;

- систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань з економічного та фінансового аналізу, аудиту; застосування їх для вирішення конкретних аналітичних задач;

- розвиток навичок самостійної праці із спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами;

- розвиток вміння складати і використовувати аудиторські документи, облікові регістри, форми статистичної та фінансової звітності підприємства;

- розвиток пізнавальної активності студента, оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладення матеріалу;

- одержання навичок критичної оцінки існуючої практики фінансового та податкового обліку, пошуку проблемних питань для розгляду їх у курсовій і дипломній роботах;

- накопичення досвіду практичної виробничої діяльності зі спеціальності, розвиток здібностей використовувати знання в постійних змінах умов практичної діяльності.

Основними завданнями виробничої практики з економічного аналізу та аудиту є:

 • вивчити організаційну і виробничу структуру підприємства, основні техніко-економічні показники його роботи;
 • критично проаналізувати організаційну структуру обліково-економічної роботи на підприємстві;
 • вивчити питання побудови інформаційної системи підприємства, як основи організації та функціонування бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту, організацію інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення;
 • вивчити організацію  роботи обліково-контрольного апарату підприємства;
 • набути практичних навичок роботи на посадах працівників облікового-економічного апарату (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, економіст, працівник планового відділу);
 • ознайомитись з функціями бухгалтерії, економічного відділу, планового відділу, розподілом функціональних обов'язків між працівниками економічної служби підприємства;
 • засвоїти процес формування господарських операцій, організацію, методику і техніку складання облікових реєстрів за всіма підсистемами обліково-контрольної інформації;
 • засвоїти взаємозв'язок планової, фінансової, облікової, аналітичної та аудиторської роботи на підприємстві;
 • набути практичних навичок використання існуючої на підприємстві інформаційної системи  для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій облікової та аналітичної діяльності;
 • оволодіння методами аналізу та формування вихідної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;
 • збирання практичного матеріалу для написання дипломної роботи.
 • набути навичок щодо виконання науково-дослідної роботи студентів (НДРС), підготування наукових доповідей і статей;

Після виконання програми виробничої практики студент повинен знати:

- загальні відомості про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання та його стан у звітному періоді (за 3 останні роки);

- організацію управління суб’єктом господарювання, склад і структуру облікової, аналітичної та аудиторської роботи;

- економіко-правові, фінансові та облікові, аналітичні та аудиторські процеси, які відбуваються на підприємстві, їх взаємозв’язок;

- роль, місце і завдання обліково-контрольної служби підприємства та перспективи розвитку наукових і практичних знань з обліку і аудиту; 

- порядок застосування НП(С)БО, законодавчих та нормативних актів за видом діяльності базового підприємства;

- функції та обов’язки працівників планового та аналітичного відділів, обліково-контрольної служби;

- рівень автоматизації облікового, аналітичного та контрольного процесів та напрямки щодо їх вдосконалення в умовах використання ЕОМ;

- методику аналізу господарської діяльності суб’єкта господарювання;

- порядок заповнення форм фінансової звітності, методику їх аналізу.

вміти:

- аналізувати результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання згідно з техніко-економічними показниками;

- давати оцінку фінансового стану за даними фінансової звітності;

- самостійно виконувати розрахунки, необхідні для отримання результативної інформації за наявності обмеженого кола первинних даних;

- групувати, накопичувати й узагальнювати економічну інформацію, оцінювати якість і достовірність первинних і зведених бухгалтерських документів та бухгалтерської звітності.

 

База практики

Базою практики є конкретне підприємство промисловості, автотранспорту, зв'язку, торгівлі, сільського господарства (ПАТ, ПрАТ, ТзОВ, державне, комунальне, приватне). Підприємство повинне складати повну річну звітність.

Робочі місця виробничої практики:

- бухгалтерія;

- економічний відділ;

- плановий відділ.

Загальна тривалість виробничої практики з економічного аналізу – 4 тижні після закінчення 7 семестру.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, що його складають керівники практики від підприємства та вищого навчального закладу на основі тематичних  планів

Загальним перед початком виробничої практики є ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві.

Студент має вивчити організаційну і виробничу структури підприємства, розміщення його окремих структурних підрозділів. Окрему увагу потрібно звернути на ступінь забезпеченості підприємства засобами сучасної обчислювальної техніки та наявності сучасного ліцензованого програмного забезпечення автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт. Ознайомлюється з виробничим профілем діяльності підприємства, його структурою управління. Вивчає основні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку підприємства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо.)

На наступному етапі студент вивчає структуру облікових та аналітичних підрозділів підприємства, організацію роботи, розподіл обов’язків між її працівниками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу.

Виробнича практика для базового підприємства це джерело додаткових трудових ресурсів і можливість якісного і ефективного відбору кадрів з набором професійних і психологічних характеристик, необхідних для зайняття відповідної посади; виховання молодих спеціалістів згідно з нормами, правилами і цінностями підприємства, його методами управління, корпоративною культурою та діловою етикою; оптимізації витрат часу, фінансових та інших ресурсів на навчання спеціаліста в процесі роботи (йдеться про випробувальний термін); підвищення професійного рівня співробітників підприємства, які працюють наставниками і керівниками практики.

 

 

 

 

 

Керівництво практикою

Загальне організаційне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту вищого навчального закладу.

На підприємствах практикою студентів керують: від вищого навчального закладу — викладачі кафедри, призначені наказом; від господарства — головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний економіст або начальник планового відділу, призначені наказом керівника підприємства.

Виконання програми практики контролює декан факультету економіки та управління.

 

І. Керівництво практикою від вищого навчального закладу

При підготовці до проведення та проходженні практики керівник від вищого навчального закладу зобов'язаний:

а) одержати від завідуючого кафедрою консультацію щодо проходження практики, вивчити програму і навчально-методичну документацію;

б) брати участь в організаційний нарадах, де завідуючий кафедри або його заступник ознайомлять студентів із наступним:

 • програмою, метою і періодом проходження практики;
 • порядком прибуття на базу практики й оформлення документів на проходження практики;
 • особливостями проходження практики на промислових підприємствах, підприємствах автотранспорту, зв'язку, торгівлі;
 • вимогами щодо додержання трудової дисципліни, охорони праці й техніки безпеки, правил внутрішнього розпорядку;

- порядком збирання матеріалів і складанням звіту про проходження практики;

в) дати рекомендації щодо ведення щоденника проходження практики;

г) систематично контролювати виконання студентами графіка проходження практики і правил внутрішнього розпорядку, додержання трудової дисципліни;

д) надавати допомогу керівникам практики від підприємства в проведенні заходів, спрямованих на ознайомлення з характером діяльності підприємства;

е) систематично інформувати кафедру про хід проходження практики студентами;

є) консультувати студентів з питань навчальної практики, техніки складання документів, ведення щоденників, написання звіту, ведення та оформлення науково-дослідної роботи.

На заключному етапі проходження практики і захисту звіту про практику керівник від вищого навчального закладу зобов'язаний:

- перевірити і підписати щоденники, звіти про  проходження практики;

- взяти участь у проведенні захисту звітів про проходження практики;

- після закінчення практики подати письмовий звіт про результати проходження і захисту практики.

 

ІІ. Керівництво практикою від підприємства

Згідно з Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на його керівника.

Загальне керівництво практикою з економічного аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств наказом керівника підприємства покладається на головного бухгалтера або його заступника, головного економіста або начальника планового відділу підприємства.

Для керівництва практикою студентів на робочих місцях головний бухгалтер, його заступник, головний економіст або начальник планового відділу призначає безпосередніх керівників, які консультують студентів на конкретному робочому місці.

Керівнику практики студентів від підприємства доцільно:

1) дібрати досвідчених спеціалістів від підприємства для безпосереднього керівництва практикою в структурних підрозділах;

2) забезпечити проведення обов'язкового інструктажу з охорони праці й техніки безпеки;

3) у перші дні практики ознайомити студентів з характером діяльності підприємства, його виробничою структурою, технологією та організацією виробництва;

4) разом зі студентом-практикантом згідно з планом практики скласти індивідуальний календар проходження практики за формою, що передбачена у щоденнику, і узгодити цей план з керівником практики від вищого навчального закладу;

5) забезпечити кожного студента робочим місцем, кваліфікованим керівником на цьому робочому місці, документами, обліковими реєстрами, статистичною та фінансовою звітністю та іншими джерелами інформації, передбаченими програмою практики;

6) давати студентам-практикантам всі пояснення, яких вони потребують під час проходження практики;

7) систематично перевіряти записи в щоденнику, оцінювати роботу студента за день;

8) контролювати ритмічність роботи студента, вимагати подання звіту про практику з попереднього робочого місця. Після перевірки і бесіди з практикантом керівник дозволяє розпочати практику на іншому робочому місці;

9) дати письмову характеристику на кожного студента-практиканта;

10) перевірити і підписати звіт про практику, складений студентом-практикантом.

Обов'язки студента-практиканта

Студент-практикант зобов'язаний:

1) з’явитися на базу практики точно в термін, визначений для проходження практики;

2) вивчити і строго дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, охорони праці й техніки безпеки;

3) з керівником практики від підприємства скласти індивідуальний календарний план роботи  на весь період практики, узгодити  його з керівником практики від університету;

4) дотримуватися індивідуального плану проходження практики і виконувати всі вказівки керівників практики від підприємства та вищого навчального закладу;

5) приймати активну участь у суспільно-громадському житті колективу;

6) систематично вести щоденник проходження практики і подавати його керівникові практики від підприємства для перевірки виконаної роботи і підпису. Після закінчення практики щоденник завіряє головний бухгалтер або його заступник, головний економіст, начальник планового відділу;

7) оформити матеріали до звіту одночасно із закінченням розгляду окремих питань програми практики;

8) підтримувати постійний зв'язок з керівником практики від університету, інформувати його про виконання програми проходження практики;

9) перед закінченням практики одержати характеристику з підписом керівника практики від підприємства і печаткою підприємства;

10) вчасно подати звіт про проходження практики на кафедру.

 

 

 

 

 

Тематичний план виробничої практики з економічного аналізу         та аудиту

Виробнича практика з економічного аналізу та аудиту організовується на четвертому курсі, її мета – ознайомити студентів із технологією аналітичного та аудиторського процесу. Вона покликана сформувати у студента професійні вміння і навички організації аналітичної практики на підприємствах. Слід підкреслити, що вказані вузлові питання змісту практики – базові. Керівники від вузу і підприємства можуть вносити в програму зміни та доповнення, які випливають із особливостей організації обліку і аналізу в конкретних виробничих умовах.

Програму виробничої практики складено так, що з кожним розділом аналізу та аудиту пов'язані самостійні об'єкти дослідження. Студентові слід ознайомитися з обліково-аналітичною роботою на підприємстві, описати її, дати практичну оцінку аудиторським процедурам і внести пропозиції щодо вдосконалення методики аналізу та техніки роботи обліково-економічного персоналу.

Закінчення практики на одному робочому місці та перехід студента на інше робоче місце відбувається з відома (згоди) керівника практики від підприємства після ознайомлення його з відповідним звітом студента та співбесіди за змістом виконаної роботи.

Основні етапи, зміст і завдання виробничої практики наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

 

Етапи

Зміст, основні завдання,

тривалість

 1. Підготовчий

Визначення мети і завдання практики, вмінь і навичок студентів

 1. Ознайомлювальний

Ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві

 1. Основний

1. Аналіз виробництва та реалізації продукції (товарообороту)

2. Аналіз стану та використання основних засобів підприємства

3. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

4. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції

6. Аналіз фінансового стану підприємства

7. Аудит облікової політики підприємства

8. Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій

9. Аудит грошових коштів і розрахункових операцій

10. Аудит власного капіталу та позик

11. Аудит розрахунків із заробітної плати та податків

12. Аудит доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

 1. Підсумковий

Складання звіту про практику, захист звіту

 

Мета практики – підготовка до самостійної практичної роботи на посаді економіста,  заступника або головного бухгалтера підприємства, поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття досвіду організаторської й виховної роботи в колективі.

Завдання практики – вивчити передовий досвід організації обліково-аналітичної та аудиторської роботи в умовах застосування новітніх інформаційних систем та технологій, засвоїти методику аналізу та аудиту фінансово-господарської роботи; набути практичні навички і досвід при виконанні аналітичних та аудиторських робіт на всіх ділянках підприємств; оволодіти прийомами оперативного контролю і узагальнюючого економічного аналізу діяльності за даними поточного обліку, бухгалтерської звітності; оволодіти способами і прийомами контролю виконання показників виробничо-фінансових планів; зібрати і опрацювати вихідну інформацію, узагальнити, систематизувати, закріпити і поглибити знання із дисциплін обліково-економічного профілю; набути навички у проведені дослідницької роботи.

У результаті проходження практики студенти повинні набути навички з виконання обов'язків працівників облікового апарату; розподілу між ними функціональних обов'язків, проведення інструктажу, складання і подання бухгалтерської і статистичної звітності; проведення аналізу господарської діяльності і використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; із підготовки проектів рішень, проведення виробничих нарад з питань обліково-економічної роботи. Уміти застосовувати практичні навички роботи з комп`ютерною програмою автоматизованої обробки облікової, аналітичної інформації та внутрішнього аудиту.

Виробнича практика починається з ознайомлення з організацією виробництва на підприємстві, характером продукції й технологією її виробництва, структурою облікового-аналітичного апарату (економічної служби) та організацією аналізу та аудиту.

Існуючу практику організації аналітичного та аудиторського процесу слід вивчити критично, розробляючи пропозиції щодо її вдосконалення. Обсяг звіту з практики не повинен бути меншим за 60-70 сторінок, не враховуючи додатків (фінансової звітності, статистичної звітності, реєстрів, машинограм тощо).

Зміст практики з економічного аналізу та аудиту

 1. Ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві

 

Студент починає виробничу практику з вивчення організацій­ної і виробничої структури господарства, розміщення його окре­мих структурних підрозділів. Ознайомлюється з виробничим напрямком господарства, його структурою управління. Вивчає ос­новні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку господарства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо).

На наступному етапі студент вивчає структуру економічної служби підприємства, організацію її роботи, розподіл обов'язків між її працівни­ками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу.

 

2. Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)

(Аналіз товарообороту торгівельного підприємства)

 

За час проходження практики студент повинен:

2.1. Дати характеристику обсягам виробництва та реалізації продукції підприємства в динаміці в цілому по підприємству і в розрізі його основних виробничих одиниць (якщо є такі в наявності), заповнивши таблицю 2.1.

 

Таблиця 2.1

Динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції підприємства

Показники

Роки

 

 

2012

рік

2013

рік

2014

рік

В середньому

за аналізований період

Обсяг виробленої продукції (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн.

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн.

 

 

 

 

 

Зміна обсягів до попереднього року, тис. грн.:

 • обсягу виробленої продукції
 •       -    обсягу реалізованої продукції

 

 

×

×

 

 

 

 

Річний темп зростання до попереднього року:

 • обсягу виробленої продукції, %
 •  обсягу реалізованої продукції, %

 

 

100

100

 

 

 

 

2.2. Проаналізувати структуру продукції та її вплив на обсяги виробництва підприємства, склавши таблиці 2.2 та 2.3.

Таблиця 2.2

Видова структура продукції підприємства

 

Вид продукції

Кількість виробленої продукції, шт.

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

Структура продукції, %

Структурні зрушення, %%

Минулий рік

Звітний

рік

Минулий рік

Звітний

рік

Минулий рік

Звітний рік

               

 

Таблиця 2.3

Вплив структури на обсяг виробленої продукції

 

Вид продукції

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

Зміна обсягу виробленої продукції, тис. грн.

плано-вий

фактичний при плановій структурі

фактич-ний

разом

(гр.4 - гр.2)

за рахунок зміни випуску продукції

(гр.3 - гр. 2)

за рахунок зміни структури

(гр.4 - гр. 3)

             

 

2.3. Якщо студент проходить практику на торговельному підприємстві, то одним із основних показників діяльності такого підприємства є товарооборот. Студент повинен проаналізувати:

      - обсяги товарообороту торговельного підприємства та його структуру, склавши таблиці 2.4 та 2.5.

 

Таблиця 2.4.

Динаміка обсягів товарообороту торговельного підприємства

Показники

Роки

 

 

2012

рік

2013

рік

2014

рік

В середньому

за аналізований період

Загальний товарооборот,

т?