Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

 

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

для самостійної роботи студентів

напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

ХДУХТ

2015

 

                                                                  Рекомендовано кафедрою економічного

                                   аналізу та статистики,

                                             протокол № 6 від 15.12.2014  

 

 

 

                                                                         Ухвалено науково-методичною

                                                                    комісією обліково-економічного  

                                                                   факультету,

                                                                    протокол №

 

 

 

 

 

Рецензент к.е.н., проф. Н.М. Гаркуша

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………………..

4

 

Розділ 1. Зміст тем дисципліни

 

 

5

Розділ 2. Приклади розв’язання типових задач……………………………….

10

 

Розділ 3. Індивідуальні контрольні завдання для самостійної роботи студентів…………………………………………………………………………...

32

 

 

Література……………………………………………………………………….....

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Входження вищої освіти України до європейського освітнього простору є новим потужним імпульсом вдосконалення національної системи підготовки фахівців. Ці перетворення охоплюють низку ключових позицій, серед яких активні шляхи самостійного пошуку знань. Майбутні фахівці повинні навчитися творчо відбирати і систематизувати факти, розпізнавати раціональне, перспективне в новому і розвивати його.

Значення економічного аналізу в управлінні діяльністю підприємств обумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері аналізу господарської діяльності, які б поєднували у собі уміння виконувати комплексні роботи обліково-аналітичного, валютно-фінансового, техніко-виробничого та науково-дослідницького характеру. Цьому сприятиме запропонована навчально-методична розробка, яка допоможе студентам оволодіти методологією економічного аналізу на вітчизняних підприємствах, визначати закономірності, узагальнювати тенденції розвитку  ринкових процесів.

Методична розробка написана відповідно до діючої робочої програми дисципліни «Економічний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит». Набуття студентами знань з економічного аналізу дозволить їм усвідомлено застосовувати основні методи економічного аналізу на різних стадіях процесу розробки та прийняття управлінських рішень.

Навчально-методична розробка призначена для самостійної роботи студентів денного та заочного відділення. Вона складається з трьох розділів. Перший розділ містить стислий зміст основних тем дисципліни з посиланням на літературні джерела. Для більш глибокого та ефективного засвоєння матеріалу кожної теми у другому розділі наведені приклади розв’язання типових задач, які дають не лише загально-теоретичні уявлення, а й наочно відображають можливості застосування аналітичних методів і прийомів. У третьому розділі надані варіанти індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів, які складаються з трьох частин.

Перший розділ містить завдання низького рівня складності, які потребують теоретичних знань за темами дисципліни. Друга частина передбачає тестовий контроль, який складається із тестових завдань середнього і вищого рівня складності. Для виконання тестових завдань середнього рівня складності необхідне вільне володіння лекційним матеріалом. Тестові завдання вищого рівня складності мають комплексний характер. Для їх виконання необхідно вміння застосовувати теоретичні знання під час розрахунків та робити висновки за їх результатами. Третя частина передбачає розв’язання задач.

Індивідуалізація завдань дає змогу активізувати самостійну роботу студентів під час вивчення дисципліни «Економічний аналіз», а викладачу контролювати та оцінювати рівень знань студентів.

 

Розділ 1. Зміст тем дисципліни

 

Мета викладання дисципліни “Економічний аналіз” - сформувати у студентів теоретичні знання й практичні навички щодо аналітичних методів обробки інформації, необхідних для об'єктивної оцінки та прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємств України, виявлення резервів раціонального використання ресурсів.

Вивчення дисципліни “Економічний аналіз” допоможе студентам оволодіти методологією економічного аналізу на підприємствах, визначення закономірностей, узагальнення тенденцій розвитку  ринкових процесів.

Предмет викладання дисципліни “Економічний аналіз” – причинно-наслідкові залежності між економічними явищами і процесами, наведені у вигляді взаємозв’язків показників діяльності  підприємств.

Мета аналізу конкретизується його основними завданнями:

 • засвоєння поняття економічного аналізу, його змісту, принципів і завдань в сучасних умовах господарювання;
 • ознайомлення з видами економічного аналізу, організаційним та інформаційним його забезпеченням;
 • ознайомлення з методичним інструментарієм аналітичних досліджень результатів діяльності суб’єктів господарювання;
 • оволодіння та грамотне використання методів економічного аналізу під час вирішення конкретних економічних завдань;
 •  опанування методики моделювання впливу ринкових факторів на основні показники діяльності підприємств;
 • набуття навичок аналітичного мислення під час виконання практичних задач, підрахунку резервів;
 • набуття навичок узагальнення результатів економічного аналізу та розробки відповідних управлінських рішень.

Інтегрований підхід до викладання курсу «Економічний аналіз» дозволить сформувати у студентів певні знання та навички.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основні складові господарської діяльності підприємства;
 • цілі, задачі, інформаційне забезпечення та організаційні основи економічного аналізу підприємств;
 • методи аналізу й обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення та раціонального використання ресурсного потенціалу підприємства;
 • сутність та методи кількісної оцінки впливу факторів на зміну основних результативних показників господарської діяльності підприємств з метою виявлення резервів;
 • методичні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності та наслідків управлінських рішень, що приймаються.

Студент повинен вміти:

 • гнучко застосовувати аналітичні методи дослідження основних показників діяльності підприємств;
 •  виявляти причинно-наслідкові зв’язки між показниками діяльності підприємств;
 • об’єктивно оцінювати ступінь виконання плану та динаміку показників господарської діяльності;
 • проводити факторний аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємств;
 • використовувати під час аналітичних розрахунків сучасні засоби аналізу та реалізації їх на ПЕОМ;
 • робити та обгрунтовувати висновки за результатами проведених аналітичних лосліджень для розробки відповідних заходів та пропозицій щодо більш ефективної діяльності підприємств.

 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи економічного аналізу

 

Тема 1.1. Предмет, зміст і завдання економічного аналізу

 

Аналітичні дослідження як база ухвалення управлінських рішень. Основна мета і місце економічного аналізу в системі управлінні. Процес аналітичної обробки інформації. Проблеми і перспективи розвитку економічного аналізу.

Поняття про економічний аналіз. Його зв’язок із синтезом. Сутність аналізу у вузькому та широкому розумінні. Макроекономічний аналіз: аналіз на національному й регіональному рівнях. Мікроекономічний аналіз на рівні галузі, об'єднання, підприємства. Основні риси економічного аналізу як науки.

Предмет економічного аналізу. Пізнання причинно-наслідкових зв’язків між економічними явищами та процесами. Господарська діяльність як об’єкт аналітичного дослідження. Об’єкти та суб’єкти аналізу. Розширення кола об’єктів економічного аналізу в умовах ринкової економіки.

Зміст економічного аналізу як науки, спрямованої на вирішення певних тактичних і стратегічних завдань розвитку підприємств виробничої і невиробничої сфери. Завдання економічного аналізу. Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності: науковість, системність, комплексність, оперативність, ефективність, об’єктивність, конкретність, точність, дієвість тощо. 

Поняття економічної інформації. Система економічної інформації як база даних для економічного аналізу, її складові елементи та класифікація. Принципи організації інформаційного забезпечення аналізу. Способи формування бази даних під час економічного аналізу. Джерела інформації для економічного аналізу: нормативно-планові, обліково-звітні, необлікові. Вимоги до економічної інформації.

Організація аналітичної роботи на підприємстві, її етапи. Визначення суб’єктів та об’єктів аналізу, організаційних форм дослідження. Планування аналітичної роботи. Інформаційне забезпечення аналізу. Аналітичне опрацювання даних. Документальне оформлення результатів аналізу.Основні напрями аналітичної роботи функціональних підрозділів підприємства.

Тема 1.2. Види економічного аналізу та їх роль в управлінні господарською діяльністю

 

Поняття виду економічного аналізу. Класифікація видів економічного аналізу за різними ознаками: галузевою ознакою, ознакою часу, просторовою ознакою, ступенем охоплення об’єктів, аспектами дослідження, суб’єктами аналізу, методикою дослідження об’єктів тощо.

Види економічного аналізу: управлінський, фінансовий, попередній (перспективний, прогнозний), наступний (поточний, ретроспективний), оперативний, підсумковий, комплексний, тематичний, внутріфірмовий, міжфірмовий, статистико-економічний, фінансово-економічний, аудиторський (бухгалтерський), соціально-економічний, економіко-екологічний, маркетинговий, факторний, порівняльний, функціонально-вартісний, стохастичний, внутрішній, зовнішній. Характеристика кожного виду економічного аналізу.

Особливості організації та методика оперативного, поточного та перспективного економічного аналізу. Основні завдання та послідовність їх проведення. Стратегічний аналіз, його сутність та етапи проведення. Зміст та завдання внутрішнього та зовнішнього видів економічного аналізу.

 

Тема 1.3. Метод і методика економічного аналізу діяльності підприємств

 

Метод економічного аналізу: визначення та характерні особливості. Методика економічного аналізу як сукупність відповідних задач, об’єктів, показників, способів та прийомів, користувачів тощо. Загальна й часткова методики економічного аналізу. Послідовність виконання комплексного аналітичного дослідження.

Прийоми та способи економічного аналізу, як вагомий елемент методики економічного аналізу. Їх класифікація за різними ознаками. Характеристика традиційних способів обробки економічної інформації, способів детермінованого й стохастичного факторного аналізу, а також способів оптимізації показників і прийняття управлінських рішень. Використання методів та прийомів на різних етапах аналітичного дослідження.

Системний підхід в аналізі господарської діяльності. Його особливості та етапи. Розробка системи взаємозалежних аналітичних показників. Їх класифікація та вимірювачі. Вимоги до системи показників економічного аналізу. Система показників комплексного економічного аналізу.

 

Тема 1.4. Методологічні основи факторного аналізу

 

Поняття факторного аналізу. Типи й основні завдання факторного аналізу. Класифікація факторів за різними ознаками: ступенем впливу на результати господарської діяльності, ступенем залежності від людини, ступенем охоплення факторів, характером дії, складом, властивостями відбиваних явищ, можливостями вимірювання впливу. Систематизація факторів в економічному аналізі.

Моделювання як одне із завдань факторного аналізу. Дерерміновані й стохастичні факторні моделі. Вимоги, які необхідно виконувати при моделюванні дерермінованих факторних систем. Типи детермінованих факторних моделей (адитивні, мультиплікативні, кратні, змішані) та їх моделювання. Способи перетворення факторних моделей: методи подовження, розширення, формального розкладання та скорочення факторних систем.

 

Змістовий модуль 2. Методи та прийоми економічного аналізу

 

Тема 2.1. Прийоми та способи детермінованого факторного аналізу

 

Економіко-логічні методи та прийоми обробки даних, що використовуються при вивченні економічних процесів та явищ. Класифікація економіко-логічних методів і прийомів та сфера їх застосування.

Метод порівняння, прийоми деталізації загальних показників. Статистичні методи, які застосовуються в аналізі (групування, динамічні ряди, індексний метод, середні та відносні величини, показники варіації, табличний і графічний прийоми тощо), балансовий спосіб.

Сутність та особливості застосування методів елімінування (індексного методу, способу повних ланцюгових підстанов, абсолютних та відносних різниць, коректування). Умови їх використання, переваги й недоліки. Інтегральний прийом у детермінованому факторному аналізі, його характерні особливості та умови використання. Сальдовий спосіб в економічному аналізі. Прийом дольової участі, необхідність його використання для обґрунтованості результатів факторного аналізу. Сутність способу відсоткових чисел.

 

Тема 2.2. Прийоми та способи стохастичного факторного аналізу

 

Послідовність та етапи стохастичного моделювання господарських операцій та процесів. Умови реалізації стохастичного факторного аналізу, його види. Основні економіко-математичні методи, які використовуються в стохастичному факторному аналізі, можливості їх застосування.

Сутність регресійного аналізу. Основні завдання, що вирішуються в ході регресійного аналізу. Побудова рівняння парної та множинної (багатофакторної) регресії. Оцінка значущості отриманого рівняння. Вибір та обґрунтування функціонального виду регресії.

Сутність кореляційного аналізу. Поняття тісноти та значимості зв’язку між ознаками. Характеристики тісноти зв’язку та статистичні критерії значимості зв’язку між ознаками. Особливості побудови кореляційних моделей у динаміці економічних показників.

Сутність методів лінійного програмування, симплексного та транспортного методів. Умови використання прийому динамічного програмування. Застосування теорії ігор в економічному аналізі. Використання теорії масового обслуговування при вирішенні конкретних аналітичних завдань.

 

Тема 2.3. Методи комплексної оцінки результатів господарської діяльності підприємства

 

Поняття й завдання комплексної економічної оцінки. Визначення інтегрального параметра на основі агрегування різних способів кількісного та якісного аналізу. Особливості побудови єдиного інтегрального показника для комплексної економічної оцінки.

Методи детермінованої комплексної оцінки: метод сум, геометричної середньої, метод суми місць, метод відстаней тощо. Їх сутність, умови використання, переваги й недоліки.

Методи стохастичної комплексної оцінки: методи двовимірного шкалювання, експертно-статистичні методи, метод компонентного аналізу. Сутність, переваги й недоліки, особливості застосування.

 

Тема 2.4. Методика функціонально-вартісного аналізу

 

Сутність функціонально-вартісного аналізу, його призначення. Принципи, на яких базується функціонально-вартісноий аналіз. Основні правила й завдання функціонально-вартісного аналізу. Його етапи й особливості при розв’язанні організаційно-виробничих завдань.

Методика функціонально-вартісного аналізу. Показники та чинники, які впливають на них. Основні методи оцінки технічної й економічної ефективності: розрахунково-аналітичний, експертний і імітаційний. Їх характеристика, переваги й недоліки. Особливості застосування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Приклади розв’язання типових задач

 

Задача 1. Маємо дані щодо трудових показників підприємства:

       

Показники

Попередній

період

Звітний період

Середньооблікова чисельність робітників (), осіб

826

900

Витрати на оплату праці (), тис. грн.

2720

2810

 

Необхідно:

 1. Розрахувати середню заробітну плату.
 2. Визначити зміни, які відбулися в динаміці показників (в абсолютному та відносному вираженні).
 3. Виміряти вплив зміни чисельності робітників та їх середньої заробітної плати на динаміку витрат на оплату праці (в абсолютних та відносних показниках).
 4. Обчислити частку впливу кожного з чинників на зміну результативного показника.
 5. Зробити висновки.

 

Розв’язання

 

 1. Розрахуємо середню заробітну плату ().
 2. Для оцінки змін, які відбулися в динаміці, розрахуємо за всіма показниками:
 • темп зростання, як відношення фактичних даних звітного періоду до попереднього;
 • абсолютний приріст, як різниця між даними звітного та попереднього періодів.

Результати розрахунків наведені в таблиці:

 

Показники

Попередній період

Звітний період

Абсолютний

приріст

Темп зростання, (%)

Середньооблікова чисель-ність робітників (), осіб.

 

826

 

900

 

+74

 

108,95

Витрати на оплату праці (), тис. грн.

 

720

 

810

 

+90

 

112,50

Середня заробітна плата (), тис. грн.

 

0,8716

 

0,9

 

+0,0284

 

103,26

 

Виміряємо вплив чисельності робітників та середньої заробітної плати на зміну витрат на оплату праці методом повних ланцюгових підстановок, взявши за основу наступну модель:

 

 тис. грн.

 тис. грн.

 тис. грн.

 

 тис. грн.

 тис. грн.

 

Зробимо перевірку правильності проведених розрахунків (загальне відхилення від попереднього періоду витрат на оплату праці має дорівнювати сумі впливу усіх факторів):

 

 тис. грн.

 тис. грн.

 

Розрахуємо вплив факторів на зміну витрат на оплату праці методом абсолютних різниць:

 

   тис. грн.

тис. грн.

 

Розрахуємо вплив факторів на зміну витрат на оплату праці методом відносних різниць:

 

   тис. грн.

тис. грн.

 

 1. Обчислимо зміну витрат на оплату праці під впливом чинників у відносному вираженні, використовуючи спосіб дольової участі:

 

 

Зробимо перевірку:

 

 1. Обчислимо частку впливу кожного з чинників на зміну результативного показника за допомогою методу дольової участі:

 

 

Зробимо перевірку:

 

 

Зробимо висновок. У звітному періоді в порівнянні з попереднім відбулося збільшення витрат на оплату праці на 12,5 %, що в абсолютному вираженні становить 90 тис. грн. Поряд з цим зросла також кількість робітників підприємства на 74 особи, що у відносному вираженні складає 8,95%. В результаті випередження темпу зростання витрат на оплату праці над темпом зростання чисельності відбулося збільшення середньої заробітної плати на 3,26%, або 0,028 тис. грн.

Результати факторного аналізу показали, що більш сильний вплив на приріст витрат на оплату праці мало зростання чисельності робітників, за рахунок якої загальна сума витрат на оплату праці збільшилася на 64,4 тис. грн.. У відносному вираженні вплив даного чинника склав 8,94%.

Зростання середньорічної заробітної плати одного робітника також збільшило витрати на оплату праці. Так, за рахунок цього чинника витрати на оплату праці зросли на 25,6 тис. грн., що у відносному вираженні становило 3,56%.

Як показали розрахунки, найбільший вплив на зростання витрат на оплату праці мав кількісний фактор. Так, частка впливу чисельності робітників склала 71,56%. Частка впливу якісного фактору була дещо меншою, а саме 28,44%.

В майбутньому підприємству слід звернути увагу на пошуки резервів економії витрат на оплату праці.

         

Задача 2. Маємо дані, які характеризують товарооборот торгівельного підприємства:

 

Показники

План

Факт

Обсяг товарообороту, тис. грн.

820

790

Середня вартість основних засобів, тис. грн.

165

180

Середня чисельність робітників, осіб

14

15

 

Необхідно:

1. Розрахувати показники, які характеризують ефективність використання основних засобів та технічної озброєності праці.

 1. Зробити оцінку виконання плану за всіма показниками (в абсолютних і відносних величинах).
 2. Визначити відхилення від плану товарообороту за рахунок зміни середньої чисельності робітників, фондоозброєності праці та фондовіддачі.
 3. Зробити висновки.

 

Розв’язання

 

1. Обчислимо показники технічної озброєності праці, тобто фондоозброєність (за планом та фактично):

 

      тис. грн./ос.                       тис. грн./ос..

 

Розрахуємо показники ефективності використання основних засобів, тобто фондовіддачу (за планом та фактично):

                                                 

 

Результати розрахунків у таблиці, наведеній нижче.

 

2. Для оцінки ступеня виконання плану показників обчислимо відсоток виконання плану (Факт/План·100%) та абсолютне відхилення від плану (Факт-План). Результати розрахунків також наведені в таблиці:

 

Показники

План

Факт

Відсоток виконання плану, (%)

Абсолютне відхилення

Обсяг товарообороту (), тис. грн.

820

790

96,34

-30

Середня вартість основних засобів (), тис. грн. 

165

180

109,09

+15

Середня чисельність робітників (), чол.

14

15

107,14

+1

Фондоозброєність (), тис. грн./ ос.

11,786

12

101,82

+0,214

Фондовіддача ()

4,969

4,389

88,33

-0,58

3. Визначимо зміну обсягу товарообороту за рахунок зміни середньої чисельності робітників, фондоозброєності та фондовіддачі на основі наступної моделі:

 

 

Виміряти вплив чинників на виконання плану товарообороту можна використовуючи методи: повних ланцюгових підставо, відносних та абсолютних різниць, інтегральний метод.

Покажемо застосування кожного з цих методів.

 

 Під час застосування методу повних ланцюгових підстановок побудуємо ланцюгові ряди (кількість рядів буде на одиницю більше ніж факторних показників):

 

І :  тис. грн.

ІІ :  тис. грн.

ІІІ :  тис. грн.

ІV :  тис. грн.

 

Розрахуємо ступінь впливу факторів на виконання плану товарообороту як різницю між кожним наступним та попереднім рядом:

 

 тис. грн.

 тис. грн.

 тис. грн.

 

Зробимо перевірку правильності проведених розрахунків (загальне відхилення від плану товарообороту має дорівнювати сумі впливу усіх факторів):

 

 тис. грн.

 тис. грн.

 

Розрахуємо вплив факторів на ступінь виконання плану товарообороту методом абсолютних різниць:

 

 тис. грн.

тис. грн.

 тис. грн.

 

Перевірка:

тис. грн.

 

Розрахуємо вплив факторів на ступінь виконання плану товарообороту методом відносних різниць:

 

 тис. грн.

 тис. грн.

 тис. грн.

 

Перевірка:

 тис. грн.

 

Розрахуємо вплив факторів на ступінь виконання плану товарообороту інтегральним методом:

 

 

 

 

Перевірка:

 тис. грн.

 

Зробимо висновок. План обсягу товарообороту недовиконаний на 30 тис. грн. або на 3,7%. Недовиконання плану відбулося за рахунок впливу таких факторів: середньої чисельності робітників, фондоозброєності праці та фондовіддачі.

Фактична чисельність робітників більша від запланованої на 1 особу, що у відносному вираженні становить 7,1 %. Розширення штату працівників порівняно з планом позитивно вплинуло на виконання плану товарообороту. Так, за рахунок цього чинника план товарообороту перевиконано на 55,65 тис. грн. Фактична фондоозброєність праці на підприємстві склала 12 тис. грн. на 1 робітника, що на 214 грн. більше, ніж було заплановано. Завдяки цьому було отримано додатково до плану 14,5 тис. грн. товарообороту.

Фактична фондовіддача складає 4,389, що на 0,58 нижче запланованої. Тобто на кожну гривню вкладених основних засобів стало приходитися товарообороту на 0,58 грн. менше, ніж було заплановано. Недовиконання плану з фондовіддачі на 11,7% спричинило зменшення фактичної величини товарообороту у порівнянні з планом на 100,03 тис. грн.

Таким чином, було виявлено, що на торгівельному підприємстві неефективно використовують основні засоби, що негативно впливає на розмір товарообороту. Тому підприємству необхідно звернути увагу на пошук нових резервів більш ефективного використання основних засобів.

 

 

Задача 3. Маємо дані, які характеризують використання матеріалів на підприємстві (тис. грн.):

 

Показники

План

Факт

Валова продукція ()

1718

1750

Матеріальні витрати ()

780

820

 

Необхідно:

 1. Розрахувати показники, які характеризують ефективність використання матеріалів, за планом і фактично.
 2. Оцінити виконання плану за всіма показниками підприємства.
 3. Використовуючи інтегральний метод, виміряти вплив чинників на зміну фактичної матеріаловіддачі порівняно з планом.
 4. Визначити відносну економію (перевитрату) матеріальних витрат, використовуючи спосіб коректування.
 5. Зробити висновки.

 

Розв’язання

 

 1. Розрахуємо матеріаловіддачу () за формулою:

 

 

За планом        

Фактично .

 

 1. Зробимо оцінку виконання плану на підприємстві за всіма показниками.

Результати розрахунків наведені в таблиці:

 

Показники

План

Факт

Абсолютне відхилення

Рівень виконання плану, (%)

1

2

3

4

5

Валова продукція (), тис. грн.

1718

1750

+32

101,86

Матеріальні витрати (), тис. грн.

780

820

+40

105,13

Матеріаловіддача ()

2,203

2,134

-0,069

96,87

 

 1. Використовуючи інтегральний метод, розрахуємо вплив факторів на виконання плану з матеріаловіддачі на основі кратної моделі:

 

.

 

Загальне відхилення від плану по матеріаловіддачі буде складатися із суми впливаючих на нього факторів:

 

 

Вплив факторів буде розрахований таким чином:

 

 

 1. Обчислимо суму відносної економії (перевитрати) матеріальних витрат, використовуючи метод коректування. Коректуванню підлягають нормативні матеріальні витрати на фактичний обсяг валової продукції:

 

 

Коректування можна зробити двома способами:

 

 • виходячи з відносної зміни обсягу валової продукції:

 

 тис. грн.

 

 • виходячи з абсолютної величини обсягу валової продукції:

 

 тис. грн.

Визначимо відносну економію (перевитрату) матеріальних витрат:

 

тис. грн.

 

Зробимо висновок. Фактична величина матеріаловіддачі дорівнює 2,134, що на 0,069 менше, ніж було передбачено планом. Це говорить, що на кожну гривню обсягу валової продукції фактично приходилося матеріальних витрат на 0,069 грн. менше, ніж було заплановано. Тобто фактично у порівнянні з планом відбулося зниження ефективності використання матеріалів.

Недовиконання плану з матеріаловіддачі було зумовлено впливом двох факторів: обсягу валової продукції та матеріальних витрат. План з обсягу валової продукції підприємство перевиконало на 32 тис. грн. або на 1,86 %, за рахунок чого фактична матеріаловіддача у порівнянні з планом зросла на 0,04. Також було перевиконано кошторис по матеріальним витратам на 40 тис. грн. (або 5,13 %), що призвело до недовиконання плану з  матеріаловіддачі на 0,109.

Також під час розрахунків було встановлено, що сума відносної перевитрати складає 25,5 тис. грн.. Тобто підприємство за рахунок усіх інших чинників, крім обсягу валової продукції, витратило б матеріалів на 25,5 тис. грн. більше, ніж було заплановано.

 

Задача 4. Маємо наступні дані про залишки товарів підприємства, їх надходження та вибуття, (тис. грн.):

 

Показники

План

Факт

 Залишки товарів на початок періоду ()

1420

1400

 Обсяг надходження товарів ()

16200

16320

 Інше вибуття товарів ()

-

165

 Залишки товарів на кінець періоду ()

1470

1453

 

Необхідно:

 1. Розрахувати обсяг реалізованих товарів за планом та фактично.
 2. Визначити вплив на зміну обсягу реалізації порівняно з планом показників товарного балансу.
 3. Проаналізувати обчислені показники.

 

Розв’язання

 

 1. Використовуючи формулу товарного балансу (), розрахуємо обсяг реалізації товарів ():

 

 

 тис. грн.

 тис. грн.

 

 1. Для визначення впливу показників товарного балансу на перевиконання плану обсягу реалізації побудуємо наступну таблицю:

 

(тис. грн.)

Показники

План

Факт

Абсолютне відхилення

Вплив факторів

Залишок товарів на початок періоду

 

1420

 

1400

 

-20

 

-20

Надходження товарів

16200

16320

+120

+120

Інші вибуття

-

65

+65

-65

Залишок товарів на кінець періоду

1470

1453

-17

+17

Обсяг реалізації

16150

16202

+52

+52

 

Зробимо висновок. Фактична величина обсягу реалізації становить 16202 тис. грн. при плановому завданні 16150 тис. грн., тобто перевиконання плану склало 52 тис. грн.. Це відбулося головним чином за рахунок понадпланового надходження товарів в розмірі 120 тис. грн.. Занижені залишки товарів на кінець періоду на 17 тис. грн. також сприяли перевиконанню плану обсягу реалізацованої продукції.

Недовиконання нормативу щодо залишків товарів на початок періоду в розмірі 20 тис. грн. та незапланована поява іншого вибуття товарів в розмірі 65 тис. грн. спричинили недовиконання плану обсягу реалізації.

Резервами збільшення обсягу реалізації може бути приведення запасів до відповідності нормативу та скорочення іншого вибуття. Загальна сума резервів становить 85 тис. грн. (20+65).

 

Задача 5. Маємо дані про товарооборот та валовий прибуток одного з магазинів:

 

Товар

Обсяг товарообороту (), тис. грн.

Рівень валового прибутку (), (% до обігу)

Попередній період

Звітний період

Попередній період

Звітний період

А

5700

6100

27

29

Б

1330

1590

20

21

В

3000

3300

35

39

Разом

10030

10990

Х

Х

 

Необхідно:

 1. Визначити показники, які характеризують структуру товарообороту за планом та фактично.
 2. Розрахувати середній рівень валового прибутку.
 3. Зробити факторний аналіз суми валового прибутку методом абсолютних різниць.
 4. Обчислити вплив на зміну середнього рівня та суми валового прибутку змін структури товарообороту та інших факторів, використовуючи метод відсоткових чисел.
 5. Зробити висновки.

 

Розв’язання

 

 1. Обчислимо показники, які характеризують структуру товарообороту, тобто частку товарообороту кожної товарної групи у загальному його обсязі (). Результати розрахунків наведемо в таблиці:

 

 

Товар

 

Обсяг товарообороту, тис. грн.

Попередній період

Питома вага,

,(%)

Звітний період

Питома вага,

,(%)

А

5700

56,83

6100

55,5

Б

1330

13,26

1590

14,47

В

3000

29,91

3300

30,03

Разом

10030

100

10990

100

 

 1. Розрахуємо середній рівень валового прибутку за формулою:

 

до обороту.

до обороту.

 

3. Обчислимо загальну зміну валового прибутку за рахунок товарообороту та середнього рівня валового прибутку методом абсолютних різниць на основі наступної економічної моделі:

 

Спочатку слід визначити суму валового прибутку за обидва періода та його зміну:

 

 тис. грн.

 тис. грн.

тис. грн.

 

Обчислена зміна суми валового прибутку відбулася за рахунок двох факторів:

- товарообороту

 

 тис. грн.

 

- середнього рівня валового прибутку

 

 тис. грн.

 

Зробимо перевірку правильності розрахунків:

 

 тис. грн.

тис. грн.

 

5. Обчислимо вплив структури товарообороту та інших факторів на зміну середнього рівня валового прибутку методом відсоткових чисел за допомогою:

 

 • методу коректування:          

 

 

до обороту

 

Відсоткові числа зручно обчислювати у таблиці:

 

Товар

Питома вага товарообороту, %

Рівень прибутку,

 % до обороту

Відсоткові числа, %

Попередній період

Звітний період

Попередній період

Звітний період

1

2

3

4

5

6=3·4

А

56,83

55,5

27

29

1498,5

Б

13,26

14,47

20

21

289,4

В

29,91

30,03

35

39

1051,05

Разом

100

100

28,473

30,845

2838,95

 

Тоді, скоректований рівень валового прибутку буде обчислюватися за формулою:

 

, де - відсоткові числа.

% до обороту

 

Далі обчислимо вплив факторів на зміну рівня валового прибутку:

 

до обороту

до обороту

 

Зробимо перевірку правильності розрахунків:

 

до обороту

до обороту

 

- методу абсолютних різниць:

 

 

 

Зробимо перевірку:

 

-0,075+2,456=+2,381% до обороту

 

Далі розрахуємо приріст суми валового прибутку за рахунок впливу факторів: зміни в структурі товарообороту та інших чинників.

 

тис. грн.

 тис. грн.

 

Зробимо перевірку:

 

 тис. грн.

  тис. грн.

 

Зробимо висновок. В звітному періоді відбулося зростання валового прибутку підприємства на 534 тис. грн.. Це пов’язано як із зростанням товарообороту, так і з збільшенням  середнього рівня прибутковості. За рахунок зростання обсягу товарообороту сума валового прибутку збільшилася на 273,341 тис. грн.. Під впливом середнього рівня валового прибутку його сума також зросла на 260,683 тис. грн..

Більш детальне вивчення факторів, які впливають на середній рівень валового прибутку, свідчить, що його збільшення відбулося за рахунок інших чинників (в розмірі 269,914 тис. грн.). Зміни в структурі товарообороту (зростання часток товарів Б та В і зменшення питомої ваги товару А) обумовили зменшення середнього рівня та суми валового прибутку. Так, середній рівень валового прибутку за рахунок даного фактора зменшився на 0,075% до обороту, що в абсолютному виражені складає 9,232 тис. грн..

 

Задача 6. Відомі дані про обсяг товарообороту підприємства протягом 18 місяців:

 

Місяці

Обсяг товарообороту, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1593

1570

1486

1854

1797

1362

1594

1271

1146

1254

1433

1529

1994

1319

1610

1748

1832

1193

 

Визначити прогнозне значення обсягу товарообороту, здійснивши вирівнювання вихідних даних за трьохчленною плинною середньою.

 

 

Розв’язання

 

Лінійну залежність між двома показниками (обсягом товарообороту та часом) висвітлює рівняння прямої:

 

де t – умовне позначення часу;

 – параметри рівняння прямої.

 

Параметри рівняння прямої знаходяться шляхом рішення системи рівнянь, отриманих  методом найменших квадратів:

 

,  де  – кількість спостережень (місяців)

:

 

Для складання системи рівнянь розрахунки проведемо в таблиці розробок:

 

Місяці

()

Обсяг товарообороту, тис. грн.

Плинні середні

()

 

 

1

2

1593

1570

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1486

1854

1797

1362

1594

1271

1146

1254

1433

1529

1994

1319

1610

1748

1832

1193

1549,67

1636,67

1712,33

1671,00

1584,33

1409,00

1337,00

1223,67

1277,67

1405,33

1652,00

1614,00

1641,00

1559,00

1730,00

1591,00

4649,01

6546,68

8561,65

10026,00

11090,31

11272,00

12033,00

12236,70

14054,37

16863,96

21476,00

22596,00

24615,00

24944,00

29410,00

28638,00

9

16

25

36

49

64

81

100

121

144

169

196

225

256

289

324

168

 

24593,67

259012,68

2104

 

Підставивиши розрахункові значення в систему рівнянь, отримаємо:

 

 

Помножимо усі члени першого рівняння на 10,5 (168:16), після чого система рівнянь виглядатиме так:

 

 

Віднімемо від другого рівняння перше й отримаємо:

 

 

Для того, щоб визначити другий параметр () необхідно виразити його з будь-якого рівняння системи, наприклад з першого:

 

 

Таким чином, рівняння регресії, яке характеризує залежність вирівняних значень товарообороту від часу (місяців), матиме такий вигляд:

 

 

Підставивши в це рівняння номер необхідного місяця, визначають прогнозні дані  обсягу товарообороту:

 

тис. грн.

тис. грн.

 

Таким чином, прогнозное значення обсягу товарообороту на наступний (19-ий) місяць складе 1556,54 тис. грн., а на 20-ий – 1558,83 тис. грн.

 

Задача 7.  Відомі дані про врожайністьзернових культур і якість орної землі всіх фермерських господарств регіону. Для зручності дані скорочено (усі розрахунки подібні).

Скласти рівняння регресії, яке показує залежність врожайності зернових культур від якості орної землі, а також теоретичні значення врожайності зернових культур по кожному фермерському господарству. Розрахувати коефіцієнти кореляції та детермінації, які характеризують істотність зв’язку між факторним і результативним показниками.

 

Номер фермерського господарства

Якість орної землі

(), балів

Врожайність зернових культур (), ц/га

1

2

3

.

.

.

20

Разом

32

33

35

.

.

.

60

900

19,5

19,0

20,5

.

.

.

33,0

500,0

 

Розв’язання

 

Лінійну залежність між двома показниками (врожайністю зернових культур та якістю орної землі) висвітлює рівняння регресії у вигляді прямої:

 

де  – факторний і результативний показники, відповідно;

 – параметри рівняння регресії, які необхідно визначити.

 

Параметри  визначимо шляхом рішення системи рівнянь, отриманих  способом найменших квадратів:

 

,  

 

де  – кількість спостережень (фермерських господарств).

:

Попередні розрахунки проведемо в таблиці розробок:

 

1

2

3

.

.

.

20

32

33

35

.

.

.

60

19,5

19,0

20,5

.

.

.

33,0

624

627

717,5

.

.

.

1980

1024

1089

1225

.

.

.

3600

19,8

20,2

21,0

.

.

.

31,0

Разом

900

500,0

22900

41500

500,0

 

Підставивиши отримані значення в систему рівнянь, дістанемо:

 

 

Після множення усіх членів першого рівняння на 45 (900:20), система прийме такий вигляд:

 

 

Віднімемо від другого рівняння перше й отримаємо:

 

 

Для визначення другого параметру () виразимо його з першого рівняння системи:

 

 

Таким чином, рівняння регресії, яке характеризує залежність врожайності зернових культур від якості орної землі матиме такий вигляд:

 

 

Коефіцієнт - сталий (незмінний) параметр, який не пов’язаний зі зміною факторного показника. Параметр  характеризує середню зміну результативного показника залежно від зміни значення факторного на одну одиницю. Так, з підвищенням якості грунту на один бал врожайність зернових культур підвищується в середньому на 0,4 ц/га.

Підставивши в рівняння регресії відповідні значення якості грунту (), визначають теоретичні значення ( ) для кожного господарства. Так, для першого господарства теоретичне значення врожайность зернових культур становитиме: ц/га. Ця величина показує, якою була б врожайність, якби господарство використовувало власні виробничі можливості такою мірою, як у середньому всі господарства регіону. Результати розрахунків для інших господарств наведені в таблиці розробок.

 

Щоб розрахувати істотність зв’язку між факторним і результативним показниками, визначимо коефіцієнт кореляції за наступною формулою:

 

 

Підставимо розрахункові дані з таблиці розробок у наведену формулу й обчислимо коефіцієнт кореляції між врожайністю зернових культур та якістю орної землі:

 

Коефіцієнт кореляції може набувати значень від нуля до ±1. Чим ближчий він до одиниці, тим істотніше пов’язані явища, що вивчаються, і навпаки. Значення 0,66 свідчить про істотний зв’язок між досліджуваними показниками. Тож можна зробити висновок, що родючість грунту – є одним з основних факторів, від якого залежить врожайність зернових культур.

Для  розрахунку коефіцієнта детермінації застосовується наступна формула:

 

Коефіцієнт детермінації приймає значення від 0 до 1. Чим ближче він до одиниці, тим тісніше зв'язок між ознаками.

Обчислимо його досліджуваних показників:

Розрахунки показали, що врожайність зернових культур на 43,5% залежить від якості орної землі, а вплив інших факторів становить 56,6% приросту врожайності.

 

Задача 8. Наведені основні показники діяльності підприємств-конкурентів. Зробити комплексну оцінку діяльності підприємств-конкурентів методом рангів. Ранжувати підприємства відповідно до суми місць.

 

Показники

Фірма

Конкуренти

1

2

3

4

Виконання плану по реалізації продукції, %

 

101,6

 

113,6

 

109,7

 

114,3

 

100,2

Виконання плану по видам, %

99,5

99,9

99,1

99,3

99,0

Продуктивність праці, %

100,0

100,0

106,7

122,4

102,3

Виконання плану витрат, %

101,0

100,0

100,0

99,4

99,9

Кількість порушень трудової дисципліни

3

0

3

0

0

Частка обладнання у задовільному стані, %

100,0

98,2

100,0

100,0

100,0

Розв’язання

 

1. Обираємо показники підприємства – еталона (кращі між конкурентів). У матриці вихідних даних вони показані жирним шрифтом.

 

Матриця вихідних даних

Показники

Фірма

Конкуренти

1

2

3

4

Виконання плану з реалізації продукції, %

101,6

113,6

109,7

114,3

100,2

Виконання плану по видам, %

99,5

99,9

99,1

99,3

99,0

Продуктивність праці, %

100,0

100,0

106,7

122,4

102,3

Виконання плану витрат, %

101,0

100,0

100,0

99,4

99,9

Кількість порушень трудової дисципліни

3

0

3

0

0

Частка обладнання у задовільному стані, %

100,0

98,2

100,0

100,0

100,0

 

2. Будуємо матрицю місць, в якій визначаємо суму зайнятих кожним підприємством місць. Та визначаємо ранг кожного підприємства відповідно до суми місць. Найкращі показники в роботі мало те підприємство, у якого сума місць мінімальна.

Матриця місць

Показники

Фірма

Конкуренти

1

2

3

4

Виконання плану по реалізації продукції, %

 

4

 

2

 

3

 

1

 

5

Виконання плану по видам, %

2

1

4

3

5

Продуктивність праці, %

4

4

2

1

3

Виконання плану витрат, %

3

3

3

1

2

Кількість порушень трудової дисципліни

2

1

2

1

1

Частка обладнання у задовільному стані, %

1

2

1

1

1

Сума місць

16

13

15

8

17

Місце в конкурентній боротьбі

4

2

3

1

5

 

Задача 9.  У таблиці наведені шкали оцінок по кожному показнику підприємств-конкурентів (вихідні дані у попередній задачі) та вагомості конкретного показника для оцінки їх загальної конкурентоспроможності.

 

Показники

Вагомість

(у)

Шкала оцінок

1

2

3

Виконання плану по реалізації продукції, %

5

 [0,10]

Виконання плану по видам, %

4

[0,10]

Продуктивність праці, %

3

[0,5]

1

2

3

Виконання плану витрат, %

4

[0,10]

Кількість порушень трудової дисципліни

5

[0,2]

Частка обладнання у задовільному стані, %

3

[0,5]

 

За допомогою методу балів необхідно зробити узагальнену кількісну оцінку місця фірми в конкурентній боротьбі.

 

Розв’язання

 

1. Обираємо показники підприємства – еталона (кращі між конкурентів). Вони показані жирним шрифтом.

 

Матриця вихідних даних

Показники

Фірма

Конкуренти

1

2

3

4

Виконання плану по реалізації продукції, %

 

101,6

 

113,6

 

109,7

 

114,3

 

100,2

Виконання плану по видам, %

99,5

99,9

99,1

99,3

99,0

Продуктивність праці, %

100,0

100,0

106,7

122,4

102,3

Виконання плану витрат, %

101,0

100,0

100,0

99,4

99,9

Кількість порушень трудової дисципліни

3

0

3

0

0

Частка обладнання у задовільному стані, %

100,0

98,2

100,0

100,0

100,0

 

2. Будуємо матрицю координат (за кожним показником визначаємо найкращий серед конкурентів і ділимо показники конкурентів на найкращий). За тими показниками, де найкращим буде найменший показник (виконання плану витрат), ділимо навпаки – найкращий на кожний.

 

Матриця координат

Показники

Фірма

Конкуренти

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Виконання плану по реалізації продукції, %

 

0,888

 

0,994

 

0,959

 

1

 

0,877

Виконання плану по видам, %

0,996

1

0,992

0,994

0,991

Продуктивність праці, %

0,817

0,817

0,872

1

0,836

Виконання плану витрат, %

0,984

0,984

0,984

1

0,995

Кількість порушень трудової дисципліни

0

0

0

0

0

Частка обладнання у задовільному стані, %

1

0,982

1

1

1

 

3. Будуємо матрицю зважених величин як добуток елементів матриці координат та максимально встановлених балів оцінювання окремого показника.

 

Матриця зважених величин

Показники

Фірма

Конкуренти

1

2

3

4

Виконання плану по реалізації продукції, %

 

8,88

 

9,94

 

9,59

 

10

 

8,77

Виконання плану по видам, %

9,96

10

9,92

9,94

9,91

Продуктивність праці, %

4,085

4,085

4,36

5

4,18

Виконання плану витрат, %

9,84

9,84

9,84

10

9,95

Кількість порушень трудової дисципліни

0

0

0

0

0

Частка обладнання у задовільному стані, %

5

4,91

5

5

5

 

      4. Будуємо матрицю узагальненої бальної оцінки конкурентоспроможності, елементи якої обчислюються за формулою:

 

 

Матриця узагальненої бальної оцінки конкурентоспро­можності

Показники

Вагомість

Фірма

Конкуренти

1

2

3

4

Виконання плану по реалізації продукції, %

5

44,4

49,7

47,95

50

43,85

Виконання плану по видам, %

4

39,84

40

39,68

39,76

39,64

Продуктивність праці, %

3

12,25

12,25

13,08

15

12,54

Виконання плану витрат, %

4

39,36

39,36

39,36

40

39,8

Кількість порушень трудової дисципліни

5

0

0

0

0

0

Частка обладнання у задовільному стані, %

3

15

14,73

15

15

15

Загальна сума балів

 

150,85

156,04

155,07

159,76

150,83

Місце

 

4

2

3

1

5

 

У цій матриці визначається загальна сума балів за кожним підприємством та його місце серед конкурентів.

 

 

Розділ 3. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

Варіант 1

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Охарактеризувати роль економічного аналізу в умовах розвитку ринкових відносин.
 2. Навести класифікацію резервів підвищення ефективності господарської діяльності.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Принцип … передбачає охоплення усіх сторін діяльності і всебічного вивчення причинних залежностей в економіці підприємства.

     а) науковості;

     б) системності;

     в) комплексності;

     г) дієвості.

 

2. Спосіб дослідження від загального до часткового, від результатів до причин – це…

     а) дедукція;

     б) індукція;

     в) аналіз;

     г) синтез.

 

3. … економічного аналізу є причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами, які наведені у вигляді взаємозв’язку показників.

      а) об’єктами;

      б) предметом;

      в) суб’єктами;

      г) методом.

 

4. Нормативні, планові, договірні, облікові, звітні, аналітичні показники – це класифікація економічних показників за…

      а) способом формування;

      б) змістом;

      в) напрямком використання;

      г) одиницям вимірювання.

 

5. Факторний аналіз передбачає:

     а) методику комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу                  факторів на величину результативного показника;

     б) кількісну та якісну оцінку зміни результативного показника;

     в) класифікацію факторів;

     г) поділ факторів на кількісні та якісні.

 

6. Сукупність інформаційних ресурсів і методів їх організації, необхідних і придатних для реалізації аналітичних процедур - це …

      а) об’єкт економічного аналізу;

      б) предмет економічного аналізу;

      в) інформаційне забезпечення аналізу;

      г) економічні показники.

7. Оперативний аналіз здійснюється:

     а) перед прийняттям рішення про здійснення господарських операцій;

     б) в процесі виробництва або відразу після здійснення господарських операцій;

     в) до моменту здійснення господарських операцій;

     г) за декілька попередніх звітних періодів.

 

8. Побудова детермінованих факторних систем дає змогу:

      а) аналізувати результати, одержані під час дослідження економічних   явищ та процесів;

      б) оцінити кількісний вплив кожного фактора;

      в) оцінити складні залежності між параметрами аналітичної моделі, коли тому самому значенню фактора може відповідати декілька значень результативного показника;

      г) виділити факторні та результативні показники.

 

9. Які показники характеризують суттєві особливості і властивості досліджуваних явищ, рівень їх розвитку, використання ресурсів, ефективності діяльності:

      а) кількісні;

      б) якісні;

      в) результативні;

      г) факторні.

 

10. Джерела інформації для проведення аналізу поділяються на:

      а) планові;

      б) облікові;

      в) позаблокові;

      г) усі відповіді вірні.

 

11. Темп приросту обсягу товарообороту дорівнює 2,5. Це означає що товарооборот:

а) зменшився на 2,5 %;

б) збільшився на 2,5 тис. грн.;

в) збільшився  в 2,5 рази;

г) збільшився на 2,5 %.

 

12. Індивідуальний індекс цін дорівнює 1,08. Ціна в звітному періоді порівняно з базисним зросла на:

а) 0,8 %;                                

б) 0,8 раза;

в) 1,08 грн.;                                     

г) 8 %.

 

13. Продуктивність праці у звітному періоді склала 6,7. Це означає, що:

а) кожним працівником підприємства у звітному періоді реалізовано продукції в середньому на 6,7 тис. грн.;

б) кожним працівником підприємства у звітному періоді реалізовано продукції на 6,7 тис. грн. більше, ніж у попередньому;

в) кожним працівником підприємства у звітному періоді реалізовано продукції на 6,7 % більше, ніж у попередньому;

г) на кожного працівника припадає в середньому 6,7 тис. грн. основних засобів.

 

14. Середня заробітна плата збільшилася протягом звітного періоду на

120 грн. Це означає, що:

          а) загальна сума витрат на оплату праці збільшилася протягом звітного періоду на 120 грн;

          б) кожний працівник у звітному періоді став отримувати 120 грн.;

          в) кожний працівник у звітному періоді став отримувати на 120 грн. більше, ніж у попередньому;

          г) на кожні 100 грн. товарообороту у звітному періоді стало приходитися заробітної плати на 120 грн. більше, ніж у попередньому.

 

15. Ретроспективний аналіз проводиться:

а) до моменту здійснення господарської операції;

б) після здійснення господарської операції;

в) під час здійснення господарської операції;

г) для визначення доцільності здійснення господарської операції.

 

16. Обсяг товарообороту зріс протягом звітного періоду на 14%, в тому числі за рахунок підвищення середньої вартості основних засобів - на 8%. За рахунок зміни фондовіддачі обсяг товарообороту:

         а) не змінився;

         б) збільшився на 22%;

         в) збільшився на 14%;

         г) збільшився на 7%.

 

17. Витрати на оплату праці планувалися у сумі 200 тис. грн, а фактично склали – 204 тис. грн. Обсяг товарообороту при цьому зріс на 8 %. Планова сума витрат на оплату праці. Вплив обсягу товарообороту на перевиконання кошторису витрат на оплату праці складає (тис. грн.):

            а) 216;

            б) 220,3;

            в) -12;

            г) +16.

 

18. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Вплив перевиконання плану обсягу надходжень на обсяг реалізованих  товарів склав (тис. грн.):

     а) +50;

     б) -50;

     в) +20;

     г) не впливає.

 

19. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Доля впливу продуктивності праці робітників на перевиконання плану товарообороту склала (%):

     а) 40;

     б) 60;

     в) 4,44;

     г) 6,66.

 

20. Вплив зміни тривалості робочого дня на денну продуктивність праці робітників визначається як:         

а) добуток відпрацьованого часу на годинну продуктивність праці;

б) відношення обсягу виробництва продукції і загальної кількості відпрацьованих людино-днів;       

в) добуток відхилення між фактичною і базисною тривалістю робочого дня на базисну годинну продуктивність праці;

г) власний варіант відповіді.

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про обсяг продукції підприємства «Джерело» за два квартали:

 

Показники

І квартал

ІІ квартал

Обсяг продукції,  тис. грн.

1536

2206

Надійшло від постачальника, тис. грн.

320

285

Середньооблікова чисельність робітників, осіб

 

240

 

230

Тривалість робочого дня, год.

8,0

7,8

 

Необхідно:

 1. Розрахувати середньогодинний виробіток на 1 робітника за І та ІІ квартали.
 2. Обчислити абсолютні та відносні відхилення по кожному з показників.
 3. Розрахувати величину впливу кожного з чинників на відхилення обсягу продукції. Зробити висновки.

 

Задача 2. За наведеними даними визначити параметри рівняння регресії, розрахувати прогнозне значення результативного показника на наступний рік.

 

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виручка від реалізації продукції тис. грн

6761,2

4556,4

6434,5

7128,8

4747,8

9614,6

5484,4

4869,6

5575,9

5866,9

Питома вага активної частини основних засобів, %

46,89

34,18

42,07

42,12

34,25

41,21

35,92

29,86

35,12

41,05

 

 

 

Варіант 2

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Навести етапи проведення аналітичних досліджень.
 2. Дати визначення перспективному та оперативного аналізу. У чому їх особливості?

 

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Узагальнюючими показниками ефективності використання основних засобів є:

      а) фондовіддача, фондомісткість та рентабельність основних засобів;

      б) фондовіддача, коефіцієнт надходження і вибуття основних засобів;

      в) коефіцієнт зносу і ліквідності основних засобів;

      г) показники фондоозброєності праці та технічної озброєності праці.

 

2. Порівняння фактичних даних з плановими проводиться для:

      а) визначення ступеня виконання плану;

      б) виявлення резервів виробництва;

      в) визначення тенденцій розвитку економічних процесів;

      г) визначення темпу приросту.

 

3. Головними особливостями методів елімінування є:

      а) вивчення всіх зв’язків одразу;

      б) виокремлення впливу одного фактора під час абстрагування від інших;

      в) дроблення складних систем на елементи з метою аналізу та подальшого логічного синтезу;

      г) оцінка впливу факторів при заміні усіх базисних значень поточними.

 

4. Сутністю методу відносних різниць є:

      а) послідовна заміна базисних показників звітними;

      б) знаходження відносної зміни вивчаємого фактора та відображення його у взаємодії з відносними величинами інших факторів-показників;

      в) оцінка впливу факторів у відносному вираженні, тобто у відсотках;

      г) групування на відносних показниках, які виражають відношення рівня цього явища до рівня його базисного значення.

 

5. За допомогою якого методу можна виявити вплив структури товарообігу на середнє значення результативного показника:

      а) методу відносних різниць;

      б) методу відсоткових чисел;

      в) інтегрального методу;

      г) методу ланцюгових підстановок.

 

6. Виявлення абсолютної зміни вивчаємого факторного признака та відображення його у взаємозв’язку з іншими факторами - це:

      а) метод відносних різниць;

      б) метод абсолютних різниць;

      в) сальдовий метод;

      г) індексний метод.

 

7. Щоб перевірити правильність розрахунків під час факторного аналізу, необхідно:

      а) визначити загальне відхилення по результативному показнику;

      б) визначити різницю між факторним та результативним показниками;

      в) щоб кількість розрахунків була на одиницю більше, ніж впливаючих факторів;

      г) щоб загальне відхилення по результативному показнику дорівнювало сумі впливаючих на нього факторів.

 

8. За планом передбачають реалізувати продукції на суму 20000 грн.. Фактично фірма отримала 20080 грн. товарообігу. План товарообігу є:

      а) виконаним на 100%;

      б) перевиконаним на 0,4%;

      в) недовиконаним на 0,4%;

      г) перевиконаним на 1,004%.

 

9. Товарообіг за квартал склав 19000 грн., середні товарні запаси – 9000 грн.. Швидкість товарообігу складає  (оборотів):

      а) 0,474;

      б) 42,63;

      в) 190;

      г) 2,11.

 

10. Середня вартість основних засобів збільшилась на 2%, а фондовіддача зменшилась на 3%. Обсяг товарообігу базисного періоду склав 125 тис. грн.. За рахунок зростання середньої вартості основних засобів товарообіг:

      а) збільшився на 25 тис. грн.;

      б) збільшився на 3,825 тис. грн.;

      в) зменшився на 3, 75 тис. грн.;

      г) зменшився на 13, 005 тис.грн..

 

11. Абсолютний приріст товарообороту склав (-13 тис. грн.). Це свідчить, що товарооборот порівняно з:

          а) планом зменшився на 13 тис. грн.;

          б) планом збільшився на 13 тис. грн.;

          в) попереднім періодом зменшився на 13 тис. грн.;

          г) попереднім періодом збільшився на 13 тис. грн.

 

12. Якщо час обігу товарів збільшився на 2 дні, то товарооборотність:

          а) прискорилася;

          б) уповільнилася;

          в) не змінилася;

          г) подвоїлася.

 

13. Сума відносної економії (перевитрати) матеріальних затрат становить 2,9 тис. грн. Це свідчить про те, що:

         а) підприємство отримало перевитрату матеріальних затрат у розмірі 2,9 тис. грн.;

         б) підприємство отримало економію матеріальних затрат у розмірі 2,9 тис. грн.;

         в) якби товароборот не змінився, підприємство отримало б економію матеріальних затрат у розмірі 2,9 тис. грн.;

         г) якби товароборот не змінився, підприємство отримало б перевитрату матеріальних затрат у розмірі 2,9 тис. грн.

 

14. Перевиконання плану постачання товарів на 20 тис. грн. сприятиме:

         а) перевиконанню плану товарообороту на 20 тис. грн.;

         б) недовиконанню плану товарообороту на 20 тис. грн.;

         в) не впливатиме на обсяг товарообороту;

         г) перевиконанню плану товарообороту на 10 тис. грн.

 

15. Дозволяє виявити факт зв'язку між окремими явищами або показниками та виміряти його тісноту дозволяє:

 а) дисперсійний аналіз;                           

 б) кореляційний аналіз;

 в) регресійний аналіз;                    

 г) факторний аналіз.

 

16. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Вплив появи іншого вибуття на перевиконання плану обсягу реалізованих  товарів склав (тис. грн.):

     а) +15;

     б) -15;

     в) +20;

     г) не впливає.

 

17. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Доля впливу чисельності робітників на перевиконання плану товарообороту склала (%):

     а) 40;

     б) 60;

     в) 4,44;

     г) 6,66.

 

18. Відносне відхилення від плану витрат на оплату праці розраховується як:

а) відношення різниці між фактичним та плановим розмірами витрат на оплату праці до їх планового розміру;  

б) різниця між відсотком виконання плану витрат на оплату праці та 100%;

в) відповіді а) і б) правильні;

г) різниця між фактично нарахованою сумою заробітної плати і плановими витратами на оплату праці, скоригованими на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції.

 

19. До традиційних (логічних) методів аналітичних досліджень належать:

а) метод колективних експертних оцінок;

б) метод “мозкової атаки”;

в) прийом елімінування;

г) прийом контрольних запитань.

 

20. Абсолютна зміна обсягу реалізації одного виду продукції у звітному періоді порівняно з базисним за рахунок зміни ціни визначається за формулою:

а) q1 * (р1 – р0);

б) q0 * (р1 – р0);

в) р1 * (q1 – q0);

г) р0 * (q1 – q0).

де q1(0) – фактичний (базисний) обсяг реалізації в кількісному виразі;

р1(0) – фактична (базисна) ціна.

 

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про товарооборот та товарні запаси підприємства, (тис. грн.):

 

Показники

План

Факт

Обсяг продаж

10700

10875

Товарні запаси

8135

8357

 

Необхідно:

 1. Розрахувати час та швидкість обігу товарів.
 2. Визначити ступінь виконання плану обсягу продаж за наведеними в таблиці та обчисленими показниками.
 3. Обчислити вплив на перевиконання плану обсягу продаж наявності та ефективності використання товарних запасів. Зробити висновки.

 

Задача 2. Наведені основні показники діяльності підприємств-конкурентів:

 

Показники

Фірма

Конкуренти

1

2

3

Виконання плану по реалізації продукції, %

100,5

101,6

101,4

105,4

Виконання плану по продуктивності праці, %

102,7

101,6

101,7

102,6

Ритмічність виробництва, %

97,5

98,2

99,8

98,2

Виконання плану по зниженню собівартості, %

101,2

99,7

100,0

100,1

Якість продукції, %

101,7

99,8

105,6

101,2

 

Зробити комплексну оцінку діяльності підприємств-конкурентів методом рангів. Ранжувати підприємства відповідно до суми місць.

 

 

Варіант 3.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Дайте характеристику економіко-математичних методів економічного аналізу.
 2. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку економічного аналізу в Україні.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

         

1. Принцип … передбачає врахування відповідності проявів економічної діяльності підприємства державній, економічній, міжнародній політиці та законодавству.

     а) науковості;

     б) системності;

     в) комплексності;

     г) державного підходу.

 

2. Спосіб дослідження від часткового до загального, від причин до результатів – це…

     а) дедукція;

     б) індукція;

     в) аналіз;

     г) синтез.

 

3. … економічного аналізу є всі сторони діяльності підприємства, усі процеси, пов’язані з постачальницькою, виробничою, збутовою, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

      а) об’єктами;              

      б) предметом;

      в) суб’єктами;

      г) методом.

 

4. Факторні та результативні показники – це класифікація економічних показників за…

      а) способом формування;

      б) змістом;

      в) напрямком використання;

      г) характером причинно-наслідкових зв’язків.

 

5. Методика дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником має функціональний характер – це:

     а) факторний аналіз;

     б) детермінований факторний аналіз;

     в) стохастичний факторний аналіз;

     г) модель економічного аналізу.

 

6. Основними елементами методики економічного аналізу є:

     а) послідовність виконання аналітичних процедур;

     б) наявність системи показників і засобів їх обробки для комплексного  дослідження об’єктів аналізу;

      в) користувачі результатів економічного аналізу;

      г) усі відповіді правильні.

 

7. Принцип комплексності економічного аналізу передбачає:

      а) охоплення всіх ланок та напрямків діяльності і всебічне вивчення причинних взаємозалежностей в економіці підприємства;

      б) розгляд кожного об’єкта як складної динамічної системи, що складається з декількох елементів, певним чином пов’язаних між собою, та зовнішнім середовищем;

      в) витрати на проведення економічного аналізу повинні давати багатократний ефект;

      г) відокремлення елементів системи один від одного.

 

8. Використання в економічному аналізі аналітичних моделей дає змогу:

     а) абстрактно виразити основні взаємозв’язки, які існують у реальній господарській системі;

     б) дати об’єктивну оцінку складних систем на підприємстві;

     в) виявити ступінь впливу одного фактора на інший;

     г) усі відповіді правильні.

9. Які показники характеризують міру кількісного співвідношення різнойменних чи однойменних показників:

     а) відносні;

     б) факторні;

     в) вартісні;

     г) загальні.

 

10. Нормативні матеріали, цінники, проектні завдання відносяться до:

      а) облікових джерел інформації;

      б) позаоблікових джерел інформації;

      в) регулятивно-правових джерел інформації;

      г) планових джерел інформації.

 

11. Обсяг товарообороту зменшився на 13 тис. грн., в тому числі: за рахунок скорочення штату працівників – на 6 тис. грн., за рахунок зниження продуктивності праці – на 7 тис. грн. Резервами збільшення обсягу товарообороту можуть бути:

        а) розширення штату працівників;

        б) підвищення продуктивності праці;

        в) обидва названі вище напрями;

        г) резервів не може бути.

 

12. Відхилення товарних запасів від нормативу склало 6 днів. Це означає, що фактичні товарні запаси:

        а) не достають норматива на 6 днів;

        б) перебільшують норматив на 6 %;

        в) перебільшують норматив на 6 днів;

        г) відповідають нормативу.

 

13. Темп зміни обсягу постачання дорівнює 98,6. Це означає, що обсяг постачання:

              а) збільшився на 98,6 %;

              б) збільшився на 98,6 тис. грн.;

              в) складає 98,6 % від рівня попереднього періоду;

              г) зменшився на 98,6 тис. грн..

 

14. Швидкість товарообігу дорівнює 15. Це означає, що:

              а) доля запасів у загальному обсязі сформованих ресурсів становить 15 %;

              б) товарна маса за період обернулась 15 раз;

              в) 15 днів товари знаходилися у формі запасу;

              г) товарних запасів вистачить на 15 днів торгівлі.

 

15. У яких межах може змінюватися величина коефіцієнта кореляції:

              а) від 0 до 1;                          

              б) від -1 до 0;

              в) від -1 до +1;                       

              г) від 0 до +∞.

 

16. Обсяг товарообороту зріс протягом звітного періоду на 6%, в тому числі за рахунок підвищення чисельності робітників – на 8%. За рахунок зміни продуктивності праці обсяг товарообороту:

         а) зменшився на 2%;

         б) збільшився на 2%;

         в) збільшився на 14%;

         г) власний варіант відповіді.

 

17. Витрати на оплату праці планувалися у сумі 200 тис. грн, а фактично склали – 204 тис. грн. Обсяг товарообороту при цьому зріс на 8 %. Планова сума витрат на оплату праці. Сума економії (перевитрати) коштів на оплату праці складає (тис. грн.):

            а) 216;

            б) 220,3;

            в) -12;

            г) +16.

 

18. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Фактичний обсяг реалізованих товарів склав (тис. грн.):

     а) 3695;

     б) 3660;

     в) 3680;

     г) власний варіант відповіді.

 

19. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Вплив розширення штату робітників на перевиконання плану товарообороту у відносних величинах склав (%):

     а) 4,44;

     б) 6,66;

     в) 40;

     г) 60.

 

20. Метод відсоткових чисел використовується для:

            а) визначення впливу структури товарообороту на зміну результативного показника;

            б) аналізу динаміки посліджуваного показника;

            в) кількісного аналізу впливу факторів у детермінованій моделі;

            г) власний варіант відповіді.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про обсяг випуску продукції та чинники праці:

 

Показники

Попередній період

Звітний період

Обсяг випуску продукції, тис. грн.

12440

10360

Середньооблікова чисельність робіт-ників, осіб

 

2600

 

2960

Відпрацьовано за рік:

 • тис. люд.-днів,
 • тис. люд.-год.

 

450

3600

 

400

2974

 

Необхідно:

 1. Розрахувати показники ефективності використання трудових ресурсів.
 2. Проаналізувати ступінь виконання плану за всіма показниками.
 3. Застосовуючи прийоми елімінування, розрахувати величину впливу кожного з чинників на динаміку обсягу випуску продукції. Зробити висновки.

 

Задача 2. За допомогою методу плинного середнього визначити прогноз обсягу продажу молокопродуктів ВАТ "Гама" на липень поточного року. Для розрахунку інтервал згладжування дорівнює 3.

 

Місяці

1

2

3

4

5

6

Обсяг продажу, тис. грн.

348

322

354

376

352

338

 

 

Варіант 4.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Визначте сутність категорії «аналіз» та назвіть джерела інформації для його проведення.
 2. Опишіть послідовність проведення функціонально-вартісного аналізу.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Швидкість обертання товарних запасів розраховується як співвідношення:

     а) прибутку і величини товарних запасів досліджуваного періоду;

     б) величини товарних запасів і загального обсягу товарообігу досліджуваного періоду;

     в) загального обсягу товарообігу та середнього розміру товарних запасів досліджуваного періоду;

     г) величини товарних запасів і прибутку досліджуваного періоду.

 

2. Порівняння фактичних даних з плановими проводиться для:

     а) визначення ступеню виконання плану;

     б) визначення тенденцій розвитку економічних процесів;

     в) виявлення резервів виробництва;

     г) виявлення відносного рівня динаміки.

 

3. До методів елімінування відносяться:

     а) метод ланцюгових підстановок;

     б) метод абсолютних різниць;

     в) метод коректування;

     г) усі відповіді правильні.

 

4. Прийом ланцюгових підстановок дає можливість:

     а) оцінити динаміку змін економічних показників;

     б) визначити вплив зміни кількісних та якісних факторів на відхилення результативного показника;

     в) визначити ступінь виконання планових завдань за економічними показниками;

     г) визначити результативний показник.

 

5. За допомогою якого методу можна відобразити співвідношення чи пропорцію двох груп взаємозв’язаних показників з врівноваженими підсумками:

     а) абсолютних різниць;

     б) балансового;

     в) сальдового;

     г) індексного.

 

6. Під час використання якого методу не має значення порядок розміщення показників в моделі:

     а) відносних різниць;

     б) інтегрального;

     в) ланцюгових підстановок;

     г) балансового.

 

7. Якщо різницю за якісним показником помножити на фактичне значення кількісного показника, то за способом абсолютних різниць визначимо вплив зміни:

     а) загального показника на відхилення за якісним показником;

     б) якісного показника на відхилення за якісним показником;

     в) кількісного показника на відхилення за загальним показником;

     г) якісного показника на відхилення за загальним показником.

 

8. Фактично підприємство реалізувало продукції на 10 тис. грн. при плані – 10,5 тис. грн.. За попередній період було отримано виручки від реалізації у розмірі 9,8 тис. грн.. План товарообігу є:

      а) перевиконаним на 95,2%;

      б) перевиконаним на 5%;

      в) недовиконаним на 4,8%;

      г) перевиконаним на 2,04%.

 

9. Середня вартість основних засобів становить 1700 тис. грн., а обсяг товарообігу – 12000 тис. грн.. Фондовіддача складає:

      а) 0,142;

      б) 0,858;

      в) 10300;

      г) 7,059.

 

10. Середня вартість основних засобів збільшилась на 2%, а фондовіддача зменшилася на 3%. Обсяг товарообігу базисного періоду склав 125 тис. грн.. За рахунок зміни фондовіддачі основних засобів обсяг товарообігу:

      а) збільшився на 2,5 тис. грн.;

      б) збільшився на 3,825 тис. грн.;

      в) зменшився на 3, 75 тис. грн.;

      г) зменшився на 13, 005 тис. грн..

 

11. Індивідуальний індекс обсягу реалізації товару А становить 0,945. Обсяг товарообігу в звітному періоді порівняно з базисним:

              а) зріс на 0,945 %;

              б) зменшився на 94,5 %;

              в) збільшився у 0,945 раз;

              г) зменшився на 5,5 %.

 

12. Продуктивність праці збільшилася у звітному періоді на 1,55 тис. грн. Це означає, що:

   а) обсяг реалізації товарів в середньому  зріс на 1,55 тис. грн.;

        б) на кожного робітника підприємства в середньому припадає 1,55 тис. грн. реалізованої продукції;

        в) кожним працівником у звітному періоді було реалізовано продукції на 1,55 тис. грн. більше, ніж у попередньому;

  г) кожним працівником у звітному періоді було реалізовано продукції на 1,55 тис. грн. більше, ніж було заплановано.

 

13. Абсолютний приріст товарних запасів становить  (+5). Це свідчить, що товарні запаси збільшилися:

             а) на 5 тис. грн.;

             б) у 5 разів;

             в) на 5 %;

             г) власний варіант відповіді.

 

14. Якщо швидкість товарообороту зменшилася на 2 обороти, то товарооборотність:

             а) прискорилася на 2 обороти;

             б) прискорилася на 2 дні;

             в) уповільнилася на 2 обороти;

             г) уповільнилася на 2 дні.

 

15. Завданням кореляційного аналізу є:

а) вибір оптимального плану розвитку суб'єкта господарювання;

б) побудова алгоритму детермінованого факторного зв'язку;

в) проведення багатофакторного порівняльного аналізу;

г) встановлення й оцінка взаємозв'язку досліджуваного показника та факторів, які визначають його рівень та зміну.

 

16. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Вплив підвищених запасів товарів на початок періоду на перевиконання плану обсягу реалізованих  товарів склав (тис. грн.):

     а) +20;

     б) -10;

     в) +10;

     г) не впливає.

 

17. Щільність зв’язку у випадку нелінійної залежності між показниками дозволяє визначити:

а) коефіцієнт дерермінації;

б) t-критерій Ст’юдента;

в) кореляційне відношення;

г) коефіцієнт кореляції.

18. Визначити, на скільки відсотків зміниться результативний показник при зміні факторного на1%, дозволяє:

а) коефіцієнт дерермінації;

б) t-критерій Ст’юдента;

в) кореляційне відношення;

г) коефіцієнт кореляції.

 

19. Метод колективних експертних оцінок передбачає:

а) анонімне опитування спеціально підібраної групи експертів за підготовленими анкетами з метою виявлення єдиного колективного судження з економічної проблеми;

б) використання експертами аналогічного відомого рішення;

в) пошук експертами потрібного рішення через подолання психологічної інерції;

г) узагальнення результатів опитування експертів щодо дискусійних питань.

 

20. Якщо необхідно визначити, як зміниться фактичний рівень показника у порівнянні з показником бізнес-плану, попереднього періоду, нормативу, використовується …спосіб:

а) балансовий;

б) індексний;

в) інтегральний;

г) сальдовий.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про трудові показники за базисний та звітний роки:

 

Показники

Базисний рік

Звітний рік

1

2

3

Середньооблікова чисельність робітників, осіб

900

1000

Середня кількість днів, відпрацьованих 1 робітником за рік, днів

 

301

 

290

Середня кількість годин, відпрацьованих 1 робітником за день, год.

 

6,9

 

6,8

Середня погодинна продуктивність праці, тис. грн.

 

1,50

 

1,60

 

Необхідно:

 1. Обчислити обсяг продукції підприємства.
 2. Проаналізувати динаміку кожного показника (розрахувати темпи росту та абсолютне відхилення).
 3. Виявити зміну обсягу продукції за рахунок фонду робочого часу та ефективності його використання. Зробити висновки.

 

Задача 2. Наведені основні показники діяльності підприємств-конкурентів, шкали оцінок та вагомості конкретних показників для оцінки їх загальної конкурентоспроможності:

 

Показники

Ваго-мість

(y)

Шкала

оцінок

Фірма

Конкуренти

1

2

3

 

Виконання плану по реалізації продукції, %

5

[0,10]

100,5

101,6

101,4

105,4

Виконання плану по продуктивності праці, %

4

[0,10]

102,7

101,6

101,7

102,6

Ритмічність виробництва, %

4

[0,5]

97,5

98,2

99,8

98,2

Виконання плану по зниженню собівартості, %

3

[0,10]

101,2

99,7

100,0

100,1

Якість продукції, %

5

[0,5]

101,7

99,8

105,6

101,2

 

За допомогою методу балів необхідно зробити узагальнену кількісну оцінку місця фірми в конкурентній боротьбі. Ранжувати підприємства відповідно до суми балів.

 

 

Варіант 5.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Охарактеризцйте предмет та об'єкти економічного аналізу.
 2. Опишіть інформаційне забезпечення економічного аналізу.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Принцип … передбачає, що вивчення кожного об’єкту повинно відбуватися з урахуванням усіх внутрішніх та зовнішніх зв’язків, взаємозалежності та взаємної підпорядкованості його окремих елементів.

     а) науковості;

     б) системності;

     в) комплексності;

     г) державного підходу.

 

2. Спосіб дослідження, в основі якого є розмежування (розложення) цілого на складові частини – це …

     а) дедукція;

     б) індукція;

     в) аналіз;

     г) синтез.

 

3. … економічного аналізу є системне, комплексне, безперервне вивчення, оцінка  та узагальнення впливу факторів на результати діяльності будь-якого економічного об’єкту за допомогою спеціальних прийомів обробки інформації.

      а) об’єктами;

      б) предметом;

      в) суб’єктами;

      г) методом.

 

4. Кількісні та якісні показники – це класифікація економічних показників за:

      а) способом формування;

      б) змістом;

      в) напрямком використання;

      г) характером причинно-наслідкових зв’язків.

 

5. Методика дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником має вірогідний характер – це:

     а) факторний аналіз;

     б) детермінований факторний аналіз;

     в) стохастичний факторний аналіз;

     г) модель економічного аналізу.

 

6. Модель в економічному аналізі – це:

     а) система показників, які характеризують об’єкт аналізу;

     б) метод економічного аналізу;

     в) умовний образ об’єкта аналізу, що відображає його основні характеристики;

     г) критерії оптимізації зміни досліджуваного об’єкту.

 

7. Для вивчення діяльності тільки досліджуваного підприємства та його структурних підрозділів використовують:

     а) ретроспективний аналіз;

     б) міжгосподарський аналіз;

     в) факторний аналіз;

     г) внутрішньогосподарський аналіз.

 

8. …- це аналіз, за допомогою якого дають оцінку та обґрунтовують ефективність управлінських рішень у бізнесі:

     а) діагностичний аналіз;

     б) функціонально-вартісний аналіз;

     в) маржинальний аналіз;

     г) ретроспективний аналіз.

 

9. За способом виміру показники класифікуються на…

     а) кількісні і якісні;

     б) факторні і результативні;

     в) абсолютні і відносні;

     г) середні і загальні.

 

10. Завершальний етап аналізу – це…

     а) розробка програми аналітичних досліджень, вибір об’єкта аналізу, збір інформації;

     б) розробка таблиць, згідно з яких складається фінансовий аналіз;

     в) аналітичне опрацювання аналітичної інформації, виявлення невикористаних резервів;

     г) узагальнення результатів аналізу та їх оформлення, розробка заходів щодо недоліків та пропозицій щодо вироблення оптимальних рішень.

 

11. Сума скоректованих витрат склала 7,5 тис. грн. Це означає, що:

         а) фактичні витрати при плановому обсязі товарообороту становлять 7,5 тис. грн.;

         б) планові витрати при фактичному обсязі товарообігу становлять 7,5 тис. грн.;

         в) якби товарообіг не змінився, то підприємство мало б перевитрати у розмірі 7,5 тис. грн.;

         г) якби товарообіг не змінився, то підприємство мало б економію витрат у розмірі 7,5 тис. грн .

 

12. Завишені залишки товарів на кінець періоду на 3 тис. грн. сприятимуть:

         а) недовиконанню плану товарообороту на 3 тис. грн.;

         б) перевиконанню плану товарообороту на 3 тис. грн;

         в) не впливатимуть на обсяг товарообороту;

         г) перевиконанню плану товарообороту на 1 тис. грн.

 

13. План товарообороту перевиконано на 8 тис. грн., в тому числі: за рахунок купівлі основних засобів план товарообігу перебільшено на 10 тис. грн., за рахунок зниження у порівнянні з планом фондовіддачі недовиконано план товарообігу на 2 тис. грн. Резервами збільшення обсягу товарообороту можуть бути:

         а) розширення матеріально-технічної бази підприємства;

         б) підвищення фондовіддачі;

         в) обидва названі вище напрями;

         г) резервів не може бути.

 

14. Витрати на оплату праці збільшилися за звітний період на 12%, в тому числі за рахунок підвищення середньої заробітної плати  - на 7% . За рахунок зміни чисельності працівників витрати на оплату праці:

         а) не змінилися;

         б) зменшилися на 58,33%;

         в) збільшилися на 41,67%;

         г) збільшилися на 5%.

 

15. Коефіцієнт кореляційного зв'язку вказує на:

а) вид кореляційного зв'язку;

б) достатність статистичної вибірки;

в) тісноту зв'язку результативного показника з показниками-факторами;

г) рейтинг впливу показників-факторів на зміну результативного показника.

 

16. Чисельність працівників за планом та фактично становить 17 та 18 осіб, плановий та фактичний обсяг витрат на оплату праці – 40800 тис. грн., 41000 тис. грн.. Вплив чисельності працівників на перевиконання кошторису витрат на оплату праці складає (тис. грн.):

      а) +2400;

      б) -2266,7;

      в) -2200;

      г) +2411,8.

 

17. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

3700

-

60

30

3750

15

85

 

Вплив підвищених запасів товарів на кінець періоду на перевиконання плану обсягу реалізованих  товарів склав (тис. грн.):

     а) +15;

     б) -15;

     в) +20;

     г) не впливає.

 

18. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Вплив продуктивності праці робітників на перевиконання плану товарообороту у відносних величинах склав (%):

     а) 4,44;

     б) 6,66;

     в) 40;

     г) 60.

 

19.  Метод «мозгової атаки» передбачає:

а) анонімне опитування спеціально підібраної групи експертів за підготовленими анкетами з метою виявлення єдиного колективного судження з економічної проблеми;

б) використання експертами аналогічного відомого рішення;

в) пошук експертами потрібного рішення через подолання психологічної інерції;

г) узагальнення результатів опитування експертів щодо дискусійних питань.

 

20.  Метою індексного аналізу є:

а) розрахунок середніх величин;

б) кількісна оцінка впливу факторів на зміну результативного показника;

в) групування показників;

г) визначення зміни результативного показника.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані, які характеризують елементи товарного балансу підприємства торгівлі:

 

Показники

План

Факт

Залишки на початок періоду

4820

4810

Надходження товарів

52170

52200

Інше вибуття

20

10

Залишки на кінець періоду

4420

?

Реалізація товару

52500

52610

 

Необхідно:

 1. Визначити фактичні залишки товару на кінець періоду.
 2. Обчислити показники, які характеризують ступінь виконання плану.
 3. Виміряти вплив елементів товарного балансу на виконання плану обсягу реалізації. Зробити висновки.

 

Задача 2. За допомогою методу аналітичного вирівнювання визначити прогноз обсягу продажу молокопродуктів ВАТ "Корівка" на липень і серпень поточного року:

 

Місяці

1

2

3

4

5

6

Обсяг продажу, тис. грн.

261

264

266

275

272

276

 

 

 

Варіант 6.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1.  Розкрити сутність перспективного аналізу. Визначити його особливості.
 2. Опишіть типи факторного аналізу.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Фондовіддача – це відношення:

     а) середньої вартості основних засобів до продуктивності праці працівників;

     б) товарообігу до вартості основних засобів на кінець періоду в первісній оцінці;

     в) чистого товарообігу до середньої вартості основних засобів;

     г) середньої вартості основних засобів до чисельності працівників.

 

2. Абсолютне відхилення від плану розраховується як:

     а) відношення планових до фактичних даних;

     б) відношення фактичних до планових даних;

     в) різниця між фактичними і плановими даними;

     г) півсума фактичних і планових даних.

 

3. Якщо зв'язок факторів з результативним показником має функціональний характер, то необхідно застосовувати:

     а) детермінований аналіз;

     б) стохастичний аналіз;

     в) статистичний аналіз;

     г) ретроспективний аналіз.

 

4. За допомогою методу відсоткових чисел, можна виявити:

     а) відносну зміну вивчаємого фактора та відображення його у взаємодії з відносними величинами інших факторних показників;

     б) вплив зміни структури товарообігу на середнє значення результативного показника;

     в) динаміку зміни економічних показників;

     г) вплив зміни кількісних та якісних факторів на відхилення результативного показника.

 

5. За допомогою якого з методів можна виявити відносне відхилення вивчаємого фактора і знайти його відображення у взаємодії з відносними величинами інших факторів-признаків:

     а) відсоткових чисел;

     б) сальдового;

     в) відносних різниць;

     г) інтегрального.

 

6. Використовуючи який метод можна виявити вплив факторів у відносному вираженні, тобто у відсотках:

     а) відсоткових величин;

     б) інтегрального;

     в) відносних різниць;

     г) дольової участі.

 

7. Інформація про ступінь виконання плану по всіх факторних показниках необхідна під час використання:

     а) методу ланцюгових підстановок;

     б) сальдового методу;

     в) методу відносних різниць;

     г) балансового методу.

 

8. Фактично підприємство реалізувало продукції на 10 тис. грн. при плані – 10,5 тис. грн.. За попередній період було отримано виручки від реалізації у розмірі 9,8 тис. грн.. Темп зростання товарообігу склав (%):

      а) 95,2;

      б) 105;

      в) 102,04;

      г) 98.

 

9. Середня вартість основних засобів становить 1700 тис. грн., а обсяг товарообігу – 12000 тис. грн.. Фондомісткість складає: 

      а) 0,142;

      б) 0,858;

      в) 10300;

      г) 7,059.

 

10. Чисельність працівників за планом та фактично становить 57 та 58 осіб, плановий та фактичний обсяг товарообігу – 8000 тис. грн., 8500 тис. грн.. Вплив поширення штату працівників на перевиконання плану товарообігу складає (тис. грн.):

      а) +359,6;

      б) +140,35;

      в) +8500;

      г) +146,55.

 

11. Темп росту середніх товарних запасів дорівнює 116 %. Це означає, що середній розмір товарних запасів збільшився:

              а) на 116 %;

              б) на 16 тис. грн.;

              в) в 116 раз;

              г) на 16 %.

 

12. Рівень витрат на оплату праці був запланований у розмірі 8,5 % до обігу. Це означає, що:

              а) на кожні 100 грн. товарообігу було заплановано виплатити 8,5 грн. заробітної плати;

              б) на кожну 1 грн. товарообігу було заплановано виплатити 8,5 грн. заробітної плати;

              в) кожному робітнику було заплановано виплатити в середньому 8,5% з загальної суми витрат на оплату праці;

              г) кожному робітнику було заплановано виплатити в середньому 8,5 тис. грн. за рік.

 

  13. Індивідуальний індекс товарних запасів становить 1,28. Обсяг товарних запасів в звітному періоді порівняно з базисним:

              а) зріс на 1,28 %;

              б) зріс на 28 %;

              в) збільшився у 128 раз;

              г) зменшився на 72 %.

 

14. Фондовіддача протягом звітного періоду зменшилася на 1,5. Це означає, що:

   а) вартість основних фондів на одного робітника в середньому зменшилася на 1,5 тис. грн.;

   б) на кожного робітника підприємства в середньому припадає 1,5 тис. грн. основних фондів;

   в) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді стало приходитися товарообороту на 1,5 тис. грн. менше, ніж у попередньому;

   г) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді приходиться в середньому 1,5 тис. грн реалізованої продукції.

 

15. Лінійна залежність між показниками зображується у вигляді:

а) параболи;           

б) прямої;      

в) гіперболи;

г) степеневої функції.

 

16. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу. Плановий обсяг реалізованих товарів склав (тис. грн.):

     а) 3695;

     б) 3660;

     в) 3680;

     г) власний варіант відповіді.

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

17. Метод аналогій передбачає:

а) анонімне опитування спеціально підібраної групи експертів за підготовленими анкетами з метою виявлення єдиного колективного судження з економічної проблеми;

б) розробку власного рішення проблеми на підставі відомих способів вирішення аналогічних проблем;

в) пошук експертами потрібного рішення через подолання психологічної інерції;

г) узагальнення результатів опитування експертів щодо дискусійних питань.

 

18. Яка з формул товарного балансу записана правильно:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 

19. Вплив зміни структури товарообороту на зміну середнього рівня результативного показника визначається…базисного, відкоригованого на фактичну структуру товарообороту, і базисного рівня результативного показника:

а) різницею;

б) діленням;

в) добутком;

г) сумою.

 

20. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, то між досліджуваними показниками … зв’язок:

а) прямий;

б) обернений;

в) повний;

г) відсутній.

 

 

 

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про розвиток прибутку на торгівельному підприємстві,        (тис. грн.):

 

Показники

Базисний рік

Звітний рік

Обсяг продаж

1245

1280

Собівартість продукції

750

790

 

Необхідно:

 1. Розрахувати прибуток від реалізації продукції.
 2. Обчислити коефіцієнт рентабельності продукції.
 3. Оцінити зміни в динаміці за всіма показниками.
 4. Проаналізувати вплив обсягу продаж та коефіцієнта рентабельності продукції на зміну суми прибутку.
 5. Визначити, який відсоток зміни суми прибутку зумовлений дією кожного з факторів. Зробити висновки.

 

Задача 2. За наведеними даними визначити коефіцієнт кореляції і детермінації, які характеризують залежність виручки від реалізації від питомої ваги активної частини основних засобів.

 

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виручка від реалізації продукції тис. грн

6761,2

4556,4

6434,5

7128,8

4747,8

9614,6

5484,4

4869,6

5575,9

5866,9

Питома вага активної частини основних засобів, %

46,89

34,18

42,07

42,12

34,25

41,21

35,92

29,86

35,12

41,05

 

 

Варіант 7.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Визначте зміст та задачі економічного аналізу в сучасних умовах господарювання.
 2. Розкрийте зв'язок економічного аналізу з іншими дисциплінами.

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Принцип … передбачає уміння швидко та чітко проводити аналіз і своєчасно приймати управлінські рішення.

     а) науковості;

     б) системності;

     в) оперативності;

     г) дієвості.

 

2. Спосіб дослідження, в основі якого є узагальнення вивчених явищ – це…

     а) дедукція;

     б) індукція;

     в) аналіз;

     г) синтез.

 

3. На внутрішній і зовнішній економічний аналіз можна поділити за:

     а) об’єктами;

     б) суб’єктами;

     в) предметом;

     г) методом.

 

4. Абсолютні та відносні показники – це класифікація економічних показників за…

      а) способом виміру;

      б) змістом;

      в) напрямком використання;

      г) одиницям вимірювання.

 

5. Методика комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативного показника – це:

     а) факторний аналіз;

     б) детермінований факторний аналіз;

     в) стохастичний факторний аналіз;

     г) модель економічного аналізу.

 

6. Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є:

     а) наявність імовірнісного зв’язку між загальним результатом і факторами, що його визначають;

     б) наявність функціонального зв’язку між загальним результатом і факторами, що його визначають та можливість побудови математичної моделі;

     в) наявність прямого пропорційного зв’язку між загальним результатом і факторами, що його визначають;

     г) наявність зворотного зв’язку між результативним і факторним показниками.

7. За методикою вивчення об’єктів аналіз може бути:

     а) діагностичним;

     б) стохастичним;

     в) факторним;

     г) усі відповіді правильні.

 

8. …- дає змогу оцінити місце господарського суб’єкта у ринковому середовищі для визначення стратегії і тактики економічних відносин, забезпечення конкурентних позицій тощо:

     а) внутрішній аналіз;

     б) ретроспективний аналіз;

     в) зовнішній аналіз;

     г) маржинальний аналіз.

 

9. … показники характеризують співвідношення абсолютних показників і виражаються у відсотках, коефіцієнтах, індексах.

      а) відносні;

      б) факторні;

      в) вартісні;

      г) загальні.

 

10. До об’єктів економічного аналізу належать:

      а) суб’єкти господарювання;

      б) способи та прийоми обробки аналітичних даних;

      в) економічні результати господарської діяльності;

      г) усі явища та процеси суспільного життя.

 

11. Абсолютний приріст за чисельністю працівників становить  (+3). Це свідчить, що кількість працівників збільшилися:

             а) на 3 %;

             б) у 3 рази;

             в) на 3 особи;

             г) на 3 грн..

 

12. Якщо фондомісткість збільшилася у звітному періоді порівняно з попереднім, то ефективність використання основних засобів:

             а) зросла;

             б) зменшилася;

             в) не змінилася;

             г) на основі даної інформації не можна дати відповідь.

 

13. Сума відносного надлишку (нестачі) трудових ресурсів становить (-2). Це свідчить про те, що:

         а) підприємство мало надлишок робітників у розмірі 2 особи;

         б) підприємство мало економію штату робітників у розмірі 2 особи;

         в) якби товарооборот не змінився, підприємство мало б надлишок трудових ресурсів у розмірі 2 особи;

         г) якби товарооборот не змінився, підприємство мало б нестачу робітників  у розмірі 2 особи.

 

14. Занижені залишки товарів на початок періоду на 4 тис. грн. сприятимуть:

         а) недовиконанню плану товарообороту на 4 тис. грн.;

         б) перевиконанню плану товарообороту на 4 тис. грн;

         в) не впливатимуть на обсяг товарообороту;

         г) перевиконанню плану товарообороту на 2 тис. грн.

 

15. Дозволяє виявити факт зв'язку між окремими явищами або показниками та виміряти його тісноту при стохастичному моделюванні:

а) кореляційний аналіз;                          

б) комплексний аналіз;

в) регресійний аналіз;                   

г) факторний аналіз.

 

16. Чисельність робітників за планом та фактично становить 17 та 18 осіб, плановий та фактичний обсяг витрат на оплату праці – 40800 тис. грн., 41000 тис. грн.. Вплив середньої заробітної плати робітників на перевиконання кошторису витрат на оплату їх праці складає (тис. грн.):

      а) +2400;

      б) -2266,7;

      в) -2200;

      г) +2411,8.

 

17. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив структури товарообороту на середній  рівень витрат обігу дорівнює (% до обороту):

     а) +14,25;

     б) +0,47;

     в) -0,07;

     г) +0,54.

 

18. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Сума відносної економії (перевитрати) витрат обігу дорівнює (тис. грн.):

     а) +13,7;

     б) -66,3;

     в) +1933,7;

     г) +66,3.

 

19. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Вплив перевиконання плану обсягу надходжень на обсяг реалізованих  товарів склав (тис. грн.):

     а) +50;

     б) -50;

     в) +20;

     г) не впливає.

 

20. Різниця скоригованої планової величини показника і планового його розміру характеризує:

а) відносну економію (перевитрату) по результативному показнику;                   б) вплив обсягу товарообороту на результативний показник;

в) яка б була планова величина результативного показника при фактичному обсязі товарообороту;                    

г) вплив інших факторів, крім товарообороту, на результативний показник.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані, які характеризують діяльність підприємства:

 

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Товарна продукція, тис. грн.

14000

14600

Кількість робітників, осіб

20

25

Витрати оплати праці, тис. грн.

400

408

 

Необхідно:

 1. Обчислити показники, які характеризують ефективність використання праці та розмір середньорічної її оплати.
 2. Визначити зміни, які відбулися в динаміці усіх показників.
 3. Виміряти вплив зміни обсягу товарної продукції, продуктивності праці, чисельності робітників та середньої оплати праці на динаміку витрат на оплату праці. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про рух м’яса на м’ясокомбінаті  за два роки, (тис. грн.):

 

Показники

Базисний період

Звітний період

Запаси на складі на початок періоду

1220

1300

Надійшло від постачальника

7320

6780

Використано

 • у виробництві
 • реалізовано у власній торгівельній мережі

 

1225

 

417

 

1310

 

435

Інші витрати

650

540

Запаси на складі на кінець періоду

978

?

Обсяг реалізації

?

6200

 

Необхідно:

 1. Розрахувати невідомі показники.
 2. Оцінити динаміку показників, які характеризують реалізацію м’яса на підприємстві.
 3. Застосовуючи балансовий метод, здійснити факторний аналіз залишків м’яса на складі на кінець звітного періоду. Зробити висновки.

 

 

Варіант 8.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Охарактеризуйте види економічного аналізу.
 2. Опишіть об’єкти економічного аналізу та систему показників, які використовуються в економічному аналізі.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Величина фондомісткості показує:

      а) обсяг товарообігу, який отримано з кожної грошової одиниці, вкладеної в основні засоби;

      б) обсяг основних засобів, що припадає на одну грошову одиницю товарообігу;

      в)  вартість основних засобів, що припадає на одного торгово-оперативного працівника;

      г) вартість основних засобів, що припадає на одного продавця.

 

2. Визначити ступінь виконання плану можливо, як:

      а) відношення між плановим завданням та фактичними даними;

      б) різниця між плановими та фактичними даними;

      в) відношення між фактичними та запланованими даними;

      г) різниця між запланованими даними за декілька періодів часу.

 

3. Елімінувати - означає:

      а) усунути, виключити дію всіх факторів на відхилення за результативним показником, окрім одного, вплив якого потрібно визначити;

      б) вивчення всіх зв’язків одразу;

      в) оцінку впливу якісних та кількісних факторів, при заміні їх базисних значень поточними;

      г) складання економічної моделі з метою оцінки впливу факторних показників на результативний.

 

4. Головною метою балансового методу є:

      а) відображення співвідношення чи пропорцій двох груп взаємозв’язаних показників, підсумки яких повинні бути врівноважені;

      б) визначення ступеня виконання планового завдання за всіма економічними показниками;

      в) виявлення відносної зміни вивчаємого фактора та відображення його у взаємодії з відносними величинами інших факторних показників;

      г) визначення впливу зміни кількісних та якісних показників на відхилення за загальним показником.

 

5. За допомогою якого з методів можна визначити планову величину показника при  фактичному обсязі товарообігу:

      а) корегування;

      б) ланцюгових підстановок;

      в) дольової участі;

      г) індексного.

 

6. Якщо відомо відхилення по результативному показнику та вплив на його розмір усіх факторів крім одного, тоді вплив невідомого фактору може бути виявлено за допомогою методу:

      а) відсоткових величин;

      б) відносних величин;

      в) індексного;

      г) сальдового.

 

7. За допомогою яких групувань можна встановити причинно-наслідкові зв’язки між результативними та факторними показниками:

      а) типологічних;

      б) структурних;

      в) факторних;

      г) аналітичних.

 

8. Обсяг постачання товарних запасів у звітному та попередньому періоді склав відповідно 85 та 83 тис. грн.. Темп  приросту (зниження) становить (%):

      а) 97,6%;

      б) -2,4%;

      в) 102,4%;

      г) +2,4%.

 

9. Чисельність працівників підприємства склала 148 осіб, середня вартість основних засобів – 1900 тис. грн., а обсяг товарообігу – 14000 тис. грн.. Фондоозброєність становить (тис. грн.):

      а) 12,84;

      б) 0,078;

      в) 7,368;

      г) 0,136.

 

10. Чисельність працівників за планом та фактично становить 57 та 58 осіб, плановий та фактичний обсяг товарообігу – 8000 тис. грн., 8500 тис. грн.. Вплив продуктивності праці на перевиконання плану товарообігу складає (тис. грн.):

      а) +359,6;

      б) +140,35;

      в) +8500;

      г) +146,55.

 

11. Продуктивність праці робітників підприємства зменшилася на 2 тис. грн., в тому числі: за рахунок збільшення кількості днів, відпрацьованих одним робітником, вона зросла на 0,5 тис. грн.; за рахунок зниження часового виробітку кожного працівника – зменшилася на 2 тис. грн.; за рахунок скорочення довжини робочого дня – також зменшилася на 0,5 тис. грн. Резерви збільшення продуктивності праці становлять (тис. грн.):

         а) 2;

         б) 0,5;

         в) 2,5;

         г) 1.

 

12. Обсяг товарообігу збільшився за звітний період на 10%, в тому числі за рахунок розширення штату працівників - на 12%. За рахунок зміни продуктивності праці обсяг товарообігу:

         а) не змінився;

         б) зменшився на 2%;

         в) збільшився на 2%;

         г) збільшилися на 22%.

 

13. Відсоток виконання плану випуску продукції дорівнює 96. Це означає, що план випущеної продукції:

              а) перевиконано на 96 %;

              б) недовиконано на 4 %;

              в) перевиконано на 96 тис. грн.;

              г) недовиконано на 96 %.

 

14. Час обертання товарів дорівнює 28. Це означає, що:

              а) доля запасів у загальному обсязі сформованих ресурсів становить 28 %;

              б) число оборотів товарної маси за період становить 28 разів;

              в) 28 днів товари знаходилися у формі запасу;

              г) товарних запасів вистачить на 28 днів торгівлі.

 

15. Коефіцієнт кореляції характеризує:

а) характер залежності між показниками;

б) коефіцієнт, який характеризує щільність зв'язку між показниками, що досліджуються;

в) відповіді а) й б) разом.

г) немає жодного правильного варіанта.

 

16. Різниця фактичної величини показника і його планового розміру, скоригованого на фактичний обсяг товарообороту,  характеризує:

а) відносну економію (перевитрату) по результативному показнику;                   б) вплив обсягу товарообороту на результативний показник;

в) яка б була планова величина результативного показника при фактичному обсязі товарообороту;                    

г) вплив інших факторів, крім товарообороту, на результативний показник.

 

17. Відносний надлишок (нестача) кількості робітників обчислюється за формулою:

а) ;             

б)

в) ;                        

г) .

 

18. Абсолютна зміна обсягу реалізації одного виду продукції у звітному періоді порівняно з базисним за рахунок зміни кількості реалізованої продукції визначається за формулою:

а) q1 * (р1 – р0);

б) q0 * (р1 – р0);

в) р1 * (q1 – q0);

г) р0 * (q1 – q0).

де q1(0) – фактичний (базисний) обсяг реалізації в кількісному виразі;

р1(0) – фактична (базисна) ціна.

 

19. Пошук потрібного рішення через подолання психологічної енерції, яка полягає в намаганні вирішити проблему традиційним способом, відбувається при застосуванні методу:

а) «мозгової атаки»;            

б) інверсії;

в) синектики;                        

г) елімінування.

 

20. … економічного аналізу є причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами, які наведені у вигляді взаємозв’язку показників.

      а) об’єктами;

      б) предметом;

      в) суб’єктами;

      г) методом.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про середньооблікову чисельність робітників торгівельного підприємства та середню заробітну плату 1-го робітника:

 

Показники

План

Факт

Обсяг продаж, тис. грн.

75000

80500

Середньооблікова чисельність робітників, осіб

22

25

Середньорічна заробітна плата 1-го робітника, тис. грн.

 

18

 

20

 

Необхідно:

 1. Визначити суму витрат на оплату праці (ВОП) робітників торговельного підприємства.
 2. Оцінити ступінь виконання плану за всіма показниками.
 3. Використовуючи метод повних ланцюгових підстановок, виміряти вплив на відхилення фактичних витрат на оплату праці від запланованих наступних чинників:

а) середньооблікової чисельності робітників підприємства;

б) середньої заробітної плати 1-го робітника.  

4. Скоректувати планову суму витрат на оплату праці на фактичний обсяг продаж та визначити суму відносної економії або перевитрати коштів. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про реалізацію виробів та їх ціну на підприємстві «Зірка»:

 

 

Показники

Вироби

Попередній рік

Звітний рік

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

Реалізовано виробів, тис. шт.

150

127

389

121

125

124

362

125

Ціна за 1 виріб, тис. грн.

3

5

8

1,2

2,8

6

6

1,6

 

Необхідно:

 1. Розрахувати виручку від реалізації продукції за кожним виробом та в цілому на підприємстві.
 2. Проаналізувати динаміку зміни всіх показників.
 3. Визначити вплив зміни кількості реалізованих виробів та цін.
 4. Виявити резерви збільшення обсягу реалізованих виробів. Зробити висновки.

 

 

Варіант 9.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Охарактеризуйте статистичні методи, які використовуються в економічному аналізі.
 2. Дайте визначення предмета економічного аналізу та назвіть принципи аналітичних досліджень.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Факторний аналіз передбачає:

     а) методику комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу                  факторів на величину результативного показника;

     б) кількісну та якісну оцінку зміни результативного показника;

     в) класифікацію факторів;

     г) поділ факторів на кількісні та якісні.

 

2. Сукупність інформаційних ресурсів і методів їх організації, необхідних і придатних для реалізації аналітичних процедур - це …

      а) об’єкт економічного аналізу;

      б) предмет економічного аналізу;

      в) інформаційне забезпечення аналізу;

      г) економічні показники.

 

3. Оперативний аналіз здійснюється:

     а) перед прийняттям рішення про здійснення господарських операцій;

     б) в процесі виробництва або відразу після здійснення господарських операцій;

     в) до моменту здійснення господарських операцій;

     г) за декілька попередніх звітних періодів.

 

4. Побудова детермінованих факторних систем дає змогу:

      а) аналізувати результати, одержані під час дослідження економічних   явищ та процесів;

      б) оцінити кількісний вплив кожного фактора;

      в) оцінити складні залежності між параметрами аналітичної моделі, коли тому самому значенню фактора може відповідати декілька значень результативного показника;

      г) виділити факторні та результативні показники.

 

5. Які показники характеризують суттєві особливості і властивості досліджуваних явищ, рівень їх розвитку, використання ресурсів, ефективності діяльності:

      а) кількісні;

      б) якісні;

      в) результативні;

      г) факторні.

 

6. Джерела інформації для проведення аналізу поділяються на:

      а) планові;

      б) облікові;

      в) позаблокові;

      г) усі відповіді вірні.

 

7. Узагальнюючими показниками ефективності використання основних засобів є:

      а) фондовіддача, фондомісткість та рентабельність основних засобів;

      б) фондовіддача, коефіцієнт надходження і вибуття основних засобів;

      в) коефіцієнт зносу і ліквідності основних засобів;

      г) показники фондоозброєності праці та технічної озброєності праці.

 

8. Порівняння фактичних даних з плановими проводиться для:

      а) визначення ступеня виконання плану;

      б) виявлення резервів виробництва;

      в) визначення тенденцій розвитку економічних процесів;

      г) визначення темпу приросту.

 

9. Головними особливостями методів елімінування є:

      а) вивчення всіх зв’язків одразу;

      б) виокремлення впливу одного фактора під час абстрагування від інших;

      в) дроблення складних систем на елементи з метою аналізу та подальшого логічного синтезу;

          г) оцінка впливу факторів при заміні усіх базисних значень поточними.

 

10. Сутністю методу відносних різниць є:

      а) послідовна заміна базисних показників звітними;

      б) знаходження відносної зміни вивчаємого фактора та відображення його у взаємодії з відносними величинами інших факторів-показників;

      в) оцінка впливу факторів у відносному вираженні, тобто у відсотках;

      г) групування на відносних показниках, які виражають відношення рівня цього явища до рівня його базисного значення.

 

 11. Індивідуальний індекс чисельності становить 0,93. Чисельність робітників у звітному періоді порівняно з базисним :

              а) зросла на 0,93 %;

              б) зменшилася на 93 %;

              в) збільшилася у 0,93 раз;

              г) зменшилася на 7 %.

 

12. Фондоозброєність протягом звітного періоду зменшилася на 1,4. Це означає, що:

   а) вартість основних фондів на одного робітника в середньому зменшилася на 1,4 тис. грн.;

   б) на кожного робітника підприємства в середньому припадає 1,4 тис. грн. основних фондів;

   в) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді стало приходитися товарообороту на 1,4 тис. грн. менше, ніж у попередньому;

   г) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді приходиться в середньому 1,4 тис. грн реалізованої продукції.

 

13. Абсолютне відхилення від плану випуску продукції  становить  (-3). Це свідчить, що план випуску продукції:

             а) недовиконано на 3%;

             б) недовиконано на 3 тис. грн.;

             в) перевиконано на 3%;

             г) перевиконано на 3 тис. грн.

 

14. Якщо сума надходжень товарів перебільшує обсяг реалізації, то товарні запаси:

             а) збільшилися.;

             б) зменшилися;

             в) не змінилися;

             г) подвоїлися.

 

15. Коефіцієнт кореляційного зв'язку вказує на:

а) вид кореляційного зв'язку;

б) достатність статистичної вибірки;

в) тісноту зв'язку результативного показника з показниками-факторами;

г) рейтинг впливу показників-факторів на зміну результативного показника.

 

16. Витрати на оплату праці планувалися у сумі 200 тис. грн, а фактично склали – 204 тис. грн. Обсяг товарообороту при цьому зріс на 8 %. Планова сума витрат на оплату праці. Скоригована на фактичний обсяг товарообороту складає (тис. грн.):

            а) 216;

            б) 220,3;

            в) -12;

            г) +16.

 

17. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив диференційованих рівней витрат на середній  рівень витрат обігу дорівнює (% до обороту):

     а) +14,25;

     б) +0,47;

     в) -0,07;

     г) +0,54.

 

18. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Доля впливу чисельності робітників на перевиконання плану товарообороту склала (%):

     а) 40;

     б) 60;

     в) 4,44;

     г) 6,66.

 

19. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Вплив появи іншого вибуття на перевиконання плану обсягу реалізованих  товарів склав (тис. грн.):

     а) +15;

     б) -15;

     в) +20;

     г) не впливає.

 

20. Скоригована планова величини результативного показника характеризує:

а) відносну економію (перевитрату) по результативному показнику;                   б) вплив обсягу товарообороту на результативний показник;

в) яка б була планова величина результативного показника при фактичному обсязі товарообороту;                    

г) вплив інших факторів, крім товарообороту, на результативний показник.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про випуск продукції на підприємстві:

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Обсяг випуска продукції, тис. грн.

83070

83600

Чисельність робітників, осіб

2000

1940

 

Необхідно:

 1. Розрахувати продуктивність праці робітників на підприємстві.
 2. Оцінити зміни в динаміці за всіма показниками.
 3. Виміряти вплив факторів на динаміку випуску продукції. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про валовий прибуток та собівартість продукції на підприємстві «Стілс», (тис. грн.):

 

Показники

За планом

Фактично

Валовий прибуток

700

850

Повна собівартість продукції

9650

9775

 

Необхідно:

 1. Розрахувати заплановану та фактичну рентабельність виробництва продукції (%).
 2. Обчислити відносне та абсолютне відхилення фактичних даних від запланованих.
 1. Оцінити вплив факторів на відхилення фактичної рентабельності від запланованої. Зробити висновки.

 

 

 

Варіант 10.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Охарактеризуйте системний підхід в аналізі господарської діяльності.
 2. Розкрийте зміст та завдання факторного аналізу.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Методика дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником має функціональний характер – це:

     а) факторний аналіз;

     б) детермінований факторний аналіз;

     в) стохастичний факторний аналіз;

     г) модель економічного аналізу.

 

2. Основними елементами методики економічного аналізу є:

     а) послідовність виконання аналітичних процедур;

     б) наявність системи показників і засобів їх обробки для комплексного  дослідження об’єктів аналізу;

      в) користувачі результатів економічного аналізу;

      г) усі відповіді правильні.

 

3. Принцип комплексності економічного аналізу передбачає:

      а) охоплення всіх ланок та напрямків діяльності і всебічне вивчення причинних взаємозалежностей в економіці підприємства;

      б) розгляд кожного об’єкта як складної динамічної системи, що складається з декількох елементів, певним чином пов’язаних між собою, та зовнішнім середовищем;

      в) витрати на проведення економічного аналізу повинні давати багатократний ефект;

      г) відокремлення елементів системи один від одного.

 

4. Використання в економічному аналізі аналітичних моделей дає змогу:

     а) абстрактно виразити основні взаємозв’язки, які існують у реальній господарській системі;

     б) дати об’єктивну оцінку складних систем на підприємстві;

     в) виявити ступінь впливу одного фактора на інший;

     г) усі відповіді правильні.

 

5. Які  показники характеризують міру кількісного співвідношення різнойменних чи однойменних показників:

     а) відносні;

     б) факторні;

     в) вартісні;

     г) загальні.

 

6. Нормативні матеріали, цінники, проектні завдання відносяться до:

     а) облікових джерел інформації;

     б) позаоблікових джерел інформації;

     в) регулятивно-правових джерел інформації;

     г) планових джерел інформації.

 

7. Швидкість обертання товарних запасів розраховується як співвідношення:

     а) прибутку і величини товарних запасів досліджуваного періоду;

     б) величини товарних запасів і загального обсягу товарообігу досліджуваного періоду;

     в) загального обсягу товарообігу та середнього розміру товарних запасів досліджуваного періоду;

     г) величини товарних запасів і прибутку досліджуваного періоду.

 

8. Порівняння фактичних даних з плановими проводиться для:

     а) визначення ступеню виконання плану;

     б) визначення тенденцій розвитку економічних процесів;

     в) виявлення резервів виробництва;

     г) виявлення відносного рівня динаміки.

 

9. До методів елімінування відносяться:

     а) метод ланцюгових підстановок;

     б) метод абсолютних різниць;

     в) метод коректування;

     г) усі відповіді правильні.

 

10. Прийом ланцюгових підстановок дає можливість:

     а) оцінити динаміку змін економічних показників;

     б) визначити вплив зміни кількісних та якісних факторів на відхилення результативного показника;

     в) визначити ступінь виконання планових завдань за економічними показниками;

     г) визначити результативний показник.

 

11. Сума скоректованої чисельності склала 25 осіб. Це означає, що:

         а) фактична чисельність при плановому обсязі товарообороту становить 25 осіб;

         б) планова чисельність при фактичному обсязі товарообігу становить 25 осіб;

         в) якби товарообіг не змінився, то підприємство мало б надлишок робітників у розмірі 25 осіб;

         г) якби товарообіг не змінився, то підприємство мало б нестачу робітників у розмірі 25 осіб.

 

12. Поява на підприємстві недокументованого вибуття товарів у розмірі 6 тис. грн. сприятиме:

         а) перевиконанню плану товарообороту на 6 тис. грн;

         б) перевиконанню плану товарообороту на 3 тис. грн.;

         в) недовиконанню плану товарообороту на 6 тис. грн.;      

         г) не впливатиме на обсяг товарообороту.

 

13. План товарообороту недовиконано на 11 тис. грн., в тому числі: за рахунок придбання предметів праці на виробництво продукції план товарообігу перебільшено на 3 тис. грн., за рахунок недовиконання плану з матеріаловіддачі план товарообігу недовиконано на 14 тис. грн. Резервами збільшення обсягу товарообороту можуть бути:

         а) збільшення кількості предметів праці;

         б) підвищення матеріаловіддачі;

         в) обидва названі вище напрями;

         г) резервів не може бути.

 

14. Обсяг товарообороту зріс протягом звітного періоду на 15%, в тому числі за рахунок підвищення середньої вартості основних засобів - на 7%. За рахунок зміни фондовіддачі обсяг товарообороту:

         а) не змінився;

         б) зменшився на 46,67%;

         в) збільшився на 15%;

         г) збільшився на 8%.

 

15. Завданням кореляційного аналізу є:

а) вибір оптимального плану розвитку суб'єкта господарювання;

б) побудова алгоритму детермінованого факторного зв'язку;

в) проведення багатофакторного порівняльного аналізу;

г) встановлення й оцінка взаємозв'язку досліджуваного показника та факторів, які визначають його рівень та зміну.

 

16. Витрати на оплату праці планувалися у сумі 200 тис. грн, а фактично склали – 204 тис. грн. Обсяг товарообороту при цьому зріс на 8 %. Планова сума витрат на оплату праці. Сума відносної економії (перевитрати) коштів на оплату праці складає (тис. грн.):

            а) 216;

            б) 220,3;

            в) -12;

            г) +16.

 

17. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив структури товарообороту на суму витрат обігу дорівнює:

     а) -9,87 тис. грн.;

     б) +76,14 тис. грн.;

     в) +0,54 % до обороту;

     г) -0,07% до обороту.

 

18. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Плановий обсяг реалізованих товарів склав (тис. грн.):

     а) 3695;

     б) 3660;

     в) 3680;

     г) власний варіант відповіді.

 

19. Різниця фактичної величини показника і його планового розміру, скоригованого на фактичний обсяг товарообороту,  характеризує:

а) відносну економію (перевитрату) по результативному показнику;                   б) вплив інших факторів, крім товарообороту, на результативний показник;

в) відповіді а) й б) разом;                    

г) вплив обсягу товарообороту на результативний показник.

 

20. Прийом аналогій передбачає:

а) пошук потрібного рішення через подолання психологічної енерції;       б) прийняття аналогічного відомого рішення;

в) використання власного досвіду при розв’язанні проблеми;                               г) розробку власного рішення проблеми на підставі відомих способів вирішення аналогічних проблем.

 

Частина III

 

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані, які характеризують трудові показники підприємства:

 

Показники

План

Факт

Чисельність працюючих, осіб

245

250

Кількість відпрацьованих днів, днів

252

260

Тривалість робочого дня, годин

7

8

Середньогодинний виробіток, грн.

900

820

 

Необхідно:

 1. Розрахувати обсяг випущеної продукції.
 2. Проаналізувати виконання плану показників підприємства.
 3. Визначити вплив факторів на відхилення від плану обсягу випущеної продукції. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про динаміку обсягу товарної продукції та її собівартість на промисловому підприємстві, (тис. грн.):

 

Показники

Базисний рік

Звітний рік

Обсяг товарної продукції

1245

1280

Собівартість продукції

750

790

 

Необхідно:

 1. Розрахувати прибуток від реалізації продукції.
 2. Обчислити коефіцієнт рентабельності продукції.
 3. Оцінити зміни в динаміці за всіма показниками.
 4. Проаналізувати вплив обсягу товарної продукції та коефіцієнта її рентабельності на зміну суми прибутку.
 5. Визначити, який відсоток зміни суми прибутку зумовлений дією кожного з факторів. Зробити висновки.

 

 

Варіант 11.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Поясніть, які вимоги ставляться до організації аналізу господарської діяльності.
 2. Опишіть графічний спосіб відображення аналітичних даних.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Джерело облікової інформації — це:

а) законодавчі акти;

б) нормативно-довідкові документи;

в) статистична звітність;

г) бізнес-план.

 

2. Досліджує вплив факторів, зв'язок яких з результативним показником є ймовірнісним (кореляційним):

а) маржинальний аналіз;                          

б) стохастичний аналіз;

в) детермінований аналіз;                        

г) ретроспективний аналіз.

 

3. Моделі, що використовуються у випадку, коли результативний показник є алгебраїчною сумою декількох факторів, називають:

а) адитивними моделями;

б) мультиплікативними моделями;

в) кратними моделями;

г) власний варіант відповіді.

 

4. Якщо різницю за кількісним показником  помножити на базисне значення якісного показника, то за способом абсолютних різниць визначимо:

а) вплив зміни загального показника на відхилення за якісним показником;

б) вплив зміни якісного показника на відхилення за загальним показником;

в) вплив зміни кількісного показника на відхилення за загальним показником;

г) немає правильної відповіді.

 

5. Порівняння фактичних показників з показниками минулих років використовується з ціллю:

а) перевірки обґрунтованості планових показників;

б) оцінки темпів змін показників, які вивчаються та визначення тенденцій і закономірностей їх розвитку;

в) вияву економії (перевитрат) ресурсів, оцінки ефективності їх використання і пошуку невикористаних можливостей росту випуску продукції;

г) оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства.

 

6. Аналітичні показники – це показники, що:

а) визначаються під час проведення аналізу для оцінки результатів та ефективності господарювання;

б) є даними бухгалтерської, статистичної, оперативної звітності;

в) визначають норми витрачання сировини, палива, норми амортизації;

г) власний варіант відповіді.

 

7. Відображають співвідношення величини окремого явища з величиною будь-якого іншого явища або з величиною цього явища, але взятою за інший період часу або по іншому об'єкту:

а) середні величини;                                 

б) відносні величини;

в) індекси;            

г) величини структури.

 

8. Для оцінки ступеня виконання плану необхідно порівняти фактичні показники з:

а) нормативними;

б) показниками минулих років;

в) середніми показниками;

г) плановими.

 

9. Метод дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником є неповним, ймовірним, це:

а) ретроспективний аналіз;                                

б) детермінований аналіз;

в) стохастичний аналіз;                                               

г) перспективний аналіз.

 

10. Термін "аналіз" в перекладі з грецької означає:

а) розмежування (розподіл) явища або предмета на складові елементи для вивчення їх як частин цілого;

б) поєднання окремих складових явища або предмета, виявлення зв'язків та залежностей між окремими частинами;

в) системне, комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними прийомами системи показників різних джерел інформації з метою підвищення ефективності виробництва;

г) власний варіант відповіді.

 

11.  Предмет економічного аналізу – це:

а) економічні явища та процеси господарської діяльності підприємства;

б) системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства;

 в) причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів;

г) власний варіант відповіді.

 

12. Метод ланцюгових підстановок дозволяє:

а) визначити вплив факторів на результативний показник;

б) визначити тип функціонального зв’язку;

в) виявити тенденції й закономірності розвитку явищ та процесів;

г) обчислити співвідношення та взаємозалежність досліджуваних показників.

 

13. Темп приросту обсягу товарообороту дорівнює 1,8. Це означає що товарооборот:

а) зменшився на 1,8 %;

б) збільшився на 1,8 тис. грн.;

в) збільшився  в 1,8 рази;

г) збільшився на 1,8 %.

 

14. Індивідуальний індекс цін дорівнює 1,18. Ціна в звітному періоді порівняно з базисним зросла на:

а) 1,18 %;                              

б) 1,18 раза;

в) 1,18 грн.;                                     

г) 18 %.

 

15. Продуктивність праці у звітному періоді склала 7,9. Це означає, що:

а) кожним працівником підприємства у звітному періоді реалізовано продукції в середньому на 7,9 тис. грн.;

б) кожним працівником підприємства у звітному періоді реалізовано продукції на 7,9 тис. грн. більше, ніж у попередньому;

в) кожним працівником підприємства у звітному періоді реалізовано продукції на 7,9 % більше, ніж у попередньому;

г) на кожного працівника припадає в середньому 7,9 тис. грн. основних засобів.

 

16. Середня заробітна плата збільшилася протягом звітного періоду на

140 грн. Це означає, що:

          а) загальна сума витрат на оплату праці збільшилася протягом звітного періоду на 140 грн;

          б) кожний працівник у звітному періоді став отримувати 140 грн.;

          в) кожний працівник у звітному періоді став отримувати на 140 грн. більше, ніж у попередньому;

          г) на кожні 100 грн. товарообороту у звітному періоді стало приходитися заробітної плати на 140 грн. більше, ніж у попередньому.

 

17. За планом передбачають реалізувати продукції на суму 11000 грн.. Фактично фірма отримала 11180 грн. товарообігу. План товарообігу є:

      а) виконаним на 100%;

      б) перевиконаним на 1,6%;

      в) недовиконаним на 1,6%;

      г) перевиконаним на 1,016%.

 

18. Товарооборот за квартал склав 69000 грн., середні товарні запаси – 22000 грн.. Швидкість товарообігу складає  (оборотів):

      а) 0,319;

      б) 3,136;

      в) 282,3;

      г) 28,696.

 

19. Витрати на оплату праці планувалися у сумі 200 тис. грн, а фактично склали – 204 тис. грн. Обсяг товарообороту при цьому зріс на 8 %. Планова сума витрат на оплату праці. Вплив обсягу товарообороту на перевиконання кошторису витрат на оплату праці складає (тис. грн.):

            а) 216;

            б) 220,3;

            в) -12;

            г) +16.

 

20. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив диференційованих рівней витрат на суму витрат обігу дорівнює:

     а) -9,87 тис. грн.;

     б) +76,14 тис. грн.;

     в) +0,54 % до обороту;

     г) -0,07% до обороту.

 

Частина III

 

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про витрати на оплату праці на підприємстві:

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Середньооблікова чисельність промисло-во-виробничого персоналу, осіб

 

427

 

416

Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн.

 

42,8

 

50,2

 

Необхідно:

 1. Розрахувати витрати на оплату праці на підприємстві у звітному та минулому роках.
 2. Оцінити зміни в динаміці показників, які характеризують витрати на оплату праці.
 3. Обчислити вплив на динаміку витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно з попереднім, змін середньооблікової чисельності персоналу й середньої заробітної плати, використовуючи інтегральний метод. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про обсяг випуску продукції та матеріальні витрати промислового підприємства, (тис. грн.):

 

 

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Обсяг випуску продукції

37463

38948

Матеріальні витрати

13145

14586

 

Необхідно:

 1. Розрахувати матеріаловіддачу у звітному та попередньому роках.
 2. Обчислити абсолютне та відносне відхилення за всіма показниками.
 3. Зробити факторний аналіз обсягу випуску продукції.
 4. Визначити резерви збільшення обсягу випущеної продукції. Зробити висновки.

 

 

Варіант 12.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Наведіть методи вивчення стохастичних зв’язків в аналітичному дослідженні.
 2. Опишіть послідовність проведення комплексного економічного аналізу.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Джерело позаоблікової інформації для аналізу — це:

а) Головна книга;

б) Акт аудиторської перевірки;

в) фінансова звітність;

г) статистична звітність.

 

2. Величина коефіцієнта кореляції (для вибіркової сукупності) залежить від:

а) кількості спостережень;

б) щільності зв'язку між досліджуваними показниками;

в) усі відповіді правильні;

г) нема правильної відповіді.

 

3. Відображають розміри показника іменованими числами в натуральних, трудових і вартісних вимірниках:

а) відносні величини;                      

б) абсолютні величини;

в) середні величини;                        

г) індекси.

 

4. Системне, комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними прийомами системи показників різних джерел інформації з метою підвищення ефективності виробництва – це:

а) методика економічного аналізу;

б) предмет економічного аналізу;

в) спосіб обробки інформації в економічному аналізі;

г) метод економічного аналізу.

 

5. Для оцінки ступеню виконання плану використовують:

а) порівняння  фактичних показників з нормативними;

б) порівняння фактичних показників з показниками минулих років;

в) порівняння показників підприємства, що аналізується, з середніми показниками;

г) порівняння  фактичних показників з плановими.

 

6. Моделі, що використовуються у випадку, коли результативний показник є добутком декількох факторів, називають:

а) адитивними моделями;                         

б) мультиплікативними моделями;

в) кратними моделями;                            

г) власний варіант відповіді.

 

7. Модель в економічному аналізі це:

а) система показників, які характеризують об’єкт аналізу, та факторів, що обумовлюють його зміну;

б) метод економічного аналізу;

в) умовний образ об’єкта аналізу, що відображає його основні характеристики;

г) система показників, які характеризують об’єкт аналізу;

 

8. З метою вивчення передового  досвіду та визначення резервів підвищення ефективності виробництва проводять порівняння фактичних даних досліджуваного підприємства з:

а) фактичними даними за попередні роки;

б) фактичними даними інших підприємств;

в) нормативними даними;

г) інформацією про ємність ринку.

 

9. Вивчення причинно-наслідкових зв’язків, при якому дослідження проводиться від часткового до загального, від причин до результатів, називається:

а) синтез;

б) дедукція;

в) аналіз;                                          

г) індукція.

 

10. Якщо серед вихідних даних існують абсолютні відхилення по факторних показниках, то під час факторного аналізу найбільш доцільно застосовувати:

а) спосіб абсолютних різниць;        

б) спосіб відносних різниць;

в) спосіб ланцюгових підстановок;                   

г) власний варіант відповіді.

 

11. Базується на положеннях діалектичної теорії пізнання, враховує вимоги економічних законів розвитку виробництва, використовує досягнення науково-технічного прогресу і сучасного досвіду:

        а) принцип ефективності;                                            

        б) принцип плановості аналізу;

в) системний підход;     

г) принцип науковості.

 

12. Суть способу …………….. полягає у послідовній заміні планової величини одного із взаємодіючих факторів фактичною:

а) абсолютних різниць;

б) ланцюгових підстановок;

в) відносних різниць;                      

г) балансового.

 

13. Середня вартість основних засобів збільшилась на 2%, а фондовіддача зменшилась на 3%. Обсяг товарообігу базисного періоду склав 125 тис. грн.. За рахунок зростання середньої вартості основних засобів товарообіг:

      а) збільшився на 25 тис. грн.;

      б) збільшився на 3,825 тис. грн.;

      в) зменшився на 3, 875 тис. грн.;

      г) зменшився на 3,75 тис.грн..

 

14. Абсолютний приріст товарообороту склав (-35 тис. грн.). Це свідчить, що товарооборот порівняно з:

          а) планом зменшився на 35 тис. грн.;

          б) планом збільшився на 35 тис. грн.;

          в) попереднім періодом зменшився на 35 тис. грн.;

          г) попереднім періодом збільшився на 35 тис. грн.

 

15. Якщо час обігу товарів збільшився на 4 дні, то товарооборотність:

          а) прискорилася;

          б) уповільнилася;

          в) не змінилася;

          г) подвоїлася.

 

16. Сума відносної економії (перевитрати) матеріальних затрат становить 3,8 тис. грн. Це свідчить про те, що:

         а) підприємство отримало перевитрату матеріальних затрат у розмірі 3,8 тис. грн.;

         б) підприємство отримало економію матеріальних затрат у розмірі 3,8 тис. грн.;

         в) якби товароборот не змінився, підприємство отримало б економію матеріальних затрат у розмірі 3,8 тис. грн.;

         г) якби товароборот не змінився, підприємство отримало б перевитрату матеріальних затрат у розмірі 3,8 тис. грн.

 

17. Фактично підприємство реалізувало продукції на 10 тис. грн. при плані – 10,5 тис. грн.. За попередній період було отримано виручки від реалізації у розмірі 9,8 тис. грн.. План товарообігу є:

      а) перевиконаним на 95,2%;

      б) перевиконаним на 5%;

      в) недовиконаним на 4,8%;

      г) перевиконаним на 2,04%.

 

18. Середня вартість основних засобів становить 1700 тис. грн., а обсяг товарообігу – 12000 тис. грн.. Фондовіддача складає:

      а) 0,142;

      б) 0,858;

      в) 10300;

      г) 7,059.

 

19. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Планові витрати обігу, скоректовані на фактичний обсяг товарообороту, дорівнюють (тис. грн.):

     а) +13,7;

     б) -66,3;

     в) +1933,7;

     г) +66,3.

 

20. Надлишок (нестача) ресурсів визначається за допомогою прийому:

      а) коригування;

      б) відсоткових чисел;

      в) балансового;

      г) індексного.

 

Частина III

 

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про випуск продукції та матеріаловіддачу на підприємстві:

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Обсяг випуску продукції, тис. грн.

57500

53400

Матеріаловіддача

2,89

3,11

 

Необхідно:

 1. Розрахувати суму витрат матеріальних ресурсів в минулому та звітному роках.
 2. Проаналізувати зміни в динаміці усіх показників.
 3. Оцінити вплив зміни витрат матеріальних ресурсів та матеріаловіддачі на динаміку обсягу випуску продукції, використовуючи метод відносних різниць. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про роздрібний товарооборот та товарні запаси поточної реалізації магазину, (тис. грн.):

 

Товарна група

Роздрібний

товарооборот

Товарні запаси II кварталу

План

Факт

Норматив на ІІ квартал

Фактично на

1.03

1.04

1.05

1.06

Овочі

162

178

36

34,6

41,3

37,8

37,6

Фрукти

243

216

122

132,7

128,4

125,3

122,5

Кондитерські вироби

405

423

270

271,5

264

259,6

252,1

Разом

810

817

428

438,8

433,7

422,7

412,2

 

Необхідно:

 1. Розрахувати середні фактичні товарні запаси в цілому по підприємству та для кожної товарної групи окремо.
 2. Обчислити час та швидкість обігу товарів за планом та фактично.
 3. Визначити вплив на показник середнього часу обіговості товарів у магазині змін обсягу товарообороту та середніх товарних запасів за допомогою методу коректування.
 4. Виявити вплив на відхилення від плану загального часу обіговості товарів наступних факторів: структури товарообороту та диференційованих показників оборотності. Зробити висновки.

 

 

Варіант 13.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Опишіть відмінності стохастичного та детермінованого факторного аналізу.
 2. Визначте роль і завдання економічного аналізу в ринкових умовах господарювання.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Зовнішнім користувачем облікової інформації є:

а) бухгалтерська служба підприємства;

б) інвестор;

в) економічна служба підприємства;

г) юридична служба підприємства.

 

2. Система повсякденного вивчення стану та змін підприємства ведеться за допомогою:

а) комплексного аналізу;                          

б) внутрішнього аналізу;

в) статистичної звітності;                          

г) оперативного аналізу.

 

3. Порівняння фактичних показників з нормативними використовується з ціллю:

а) перевірки обґрунтованості планових показників;

б) оцінки ступеню виконання плану;

в) вияву економії (перевитрат) ресурсів, оцінки ефективності їх використання і пошуку невикористаних можливостей росту випуску продукції;

г) оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства.

 

4. Метод, суть якого полягає в тому, що, абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів:

 а) порівняння;

 б) елімінування;

 в) інтегральний;

 г) моделювання.

 

5. Які індекси (відносні величини) показують співвідношення величини фактичних та планових індивідуальних показників:

 а) зведені;

 б) агрегатні;

 в) індивідуальні;

 г) вибіркові.

 

6. Коефіцієнт кореляційного зв'язку вказує на:

а) вид кореляційного зв'язку;

б) достатність статистичної вибірки;

в) тісноту зв'язку результативного показника з показниками-факторами;

г) рейтинг впливу показників-факторів на зміну результа­тивного показника.

 

7. Функціонально-вартісний аналіз передбачає:

а) максимізацію функціональних можливостей та витрат;

б) мінімізацію витрат при збереженні та підвищенні функціональних можливостей;

в) мінімізацію функцій з метою мінімізації витрат;

г) мінімізацію функціональних можливостей та витрат.

 

8. До об'єктів економічного аналізу належать:

а) економічні результати господарської діяльності;

б) суб'єкти господарювання;

в) способи та прийоми обробки аналітичних даних;

г) власний варіант відповіді.

 

9. Порівняння фактичних показників звітного року з показниками минулих років використовується для:

а) перевірки обґрунтованості планових показників;

б) оцінки темпів змін показників, які вивчаються та визначення тенденцій і закономірностей їх розвитку;

в) вияву економії (перевитрат) ресурсів, оцінки ефективності їх використання і пошуку невикористаних можливостей росту випуску продукції;

г) оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства.

 

10. Моделі, що використовуються у випадку, коли результативний показник є алгебраїчною сумою декількох факторів, називають:

а) адитивними;

б) мультиплікативними;

в) кратними;

г) змішаними.

 

11. Добуток різниці кількісного показника та базисного значення якісного показника характеризує вплив на зміну результативного показника:

а) якісного показника;

б) кількісного показника;

в) якісного та кількісного показника разом;

г) власний варіант відповіді.

 

12. Кожен об'єкт, що вивчається, розглядається як складна динамічна система, яка складається з низки елементів, певним способом пов'язаних між собою і зовнішнім середовищем. Це забезпечує :

а) комплексність аналізу;

б) демократизм;

в) системний підход;

г) об¢єктивність, конкретність, точність.

 

13. Обсяг товарообороту зменшився на 43 тис. грн., в тому числі: за рахунок скорочення штату працівників – на 16 тис. грн., за рахунок зниження продуктивності праці – на 27 тис. грн. Резервами збільшення обсягу товарообороту можуть бути:

         а) 16 тис. грн. за рахунок розширення штату працівників;

         б) 27 тис. грн. за рахунок підвищення продуктивності праці;

         в) 43 тис. грн. за рахунок двох названих вище напрямів;

         г) резервів не може бути.

 

14. Відхилення товарних запасів від нормативу склало 8 днів. Це означає, що фактичні товарні запаси:

        а) не достають норматива на 8 днів;

        б) перебільшують норматив на 8 %;

        в) перебільшують норматив на 8 днів;

        г) відповідають нормативу.

 

15. Темп зміни обсягу постачання дорівнює 96,4. Це означає, що обсяг постачання:

              а) складає 96,4 % від рівня попереднього періоду;

              б) збільшився на 96,4 тис. грн.;

              в) збільшився на 96,4 %;

              г) зменшився на 96,4 тис. грн..

 

16. Швидкість товарообороту дорівнює 25. Це означає, що:

          а) доля запасів у загальному обсязі сформованих ресурсів становить 25 %;

          б) товарна маса за період обернулась 25 раз;

          в) 25 днів товари знаходилися у формі запасу;

          г) товарних запасів вистачить на 25 днів торгівлі.

 

17. Фактично підприємство реалізувало продукції на 100 тис. грн. при плані – 107 тис. грн.. За попередній період було отримано виручки від реалізації у розмірі 98 тис. грн.. Темп зростання товарообігу склав (%):

      а) 93,5;

      б) 107;

      в) 102,04;

      г) 98.

 

18. Середня вартість основних засобів становить 1700 тис. грн., а обсяг товарообігу – 12000 тис. грн.. Фондомісткість складає: 

      а) 0,142;

      б) 0,858;

      в) 10300;

      г) 7,059.

 

19. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив товарообороту на перевиконання кошторису витрат обігу дорівнює (тис. грн.):

      а) +13,7;

      б) -66,3;

      в) +1933,7;

      г) +66,3.

 

20. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Доля впливу продуктивності праці робітників на перевиконання плану товарообороту склала (%):

      а) 40;

      б) 60;

      в) 4,44;

      г) 6,66.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про собівартість продукції та обсяг випуску продукції:

 

Показники

План

Факт

Обсяг випуску продукції, од.

70000

75000

Ціна одиниці продукції, грн.

115

125

Повна собівартість одиниці продукції, грн.

87

88

 

Необхідно:

 1. Розрахувати заплановану та фактичну величину прибутку від реалізації продукції.
 2. Проаналізувати виконання плану показників.
 3. Визначити вплив обсягу випуску продукції, ціни та собівартості одиниці продукції на виконання плану прибутку від реалізації, використовуючи метод ланцюгових підстановок. Зробити висновки.

 

Задача 2. В таблиці маємо дані, які характеризують ціну продукції та потужність підприємства.

Необхідно:

 1. Обчислити обсяг випущеної продукції за звітний та минулий роки.
 2. Проаналізувати зміни в динаміці показників.
 3. Застосовуючи способи ланцюгових підстанов та абсолютних різниць, визначити зміну обсягу випущеної продукції за рахунок: добової потужності підприємства, ступеня її використання, кількості робочих днів за рік та ціни 1т продукції. Зробити висновки.

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Добова потужність, т/добу

7,6

7,8

Коефіцієнт використання добової потужності, коєф.

 

0,85

 

0,91

Кількість днів роботи підприємства, днів

2701

252

Ціна 1 т продукції, тис. грн.

3,7

4,5

 

 

Варіант 14.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Розкрийте метод економічного аналізу та його характерні особливості.
 2. Опишіть принципи організації пошуку та підрахунку резервів.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Розрізняють такі види економічного аналізу за ступенем охоплення об'єктів дослідження:

а) факторний; зовнішній;

б) структурний; оперативний;

в) комплексний; тематичний;

г) стратегічний; порівняльний.

 

2. Відображають розмір господарських явищ, величину кількісних змін, що в них відбуваються, величину ресурсів:

а) якісні показники;                                  

б) відносні показники;

в) натуральні показники;                         

г) кількісні показники.

 

3. Метою оперативного економічного аналізу є:

а) визначення пріоритетних напрямків розвитку економічної системи;

б) оцінка результатів управління економічною системою;

в) обґрунтування стратегії розвитку економічної системи;

г) поточна оцінка відхилень фактичного стану економічної системи від заданих або бажаних параметрів.

 

4. Дозволяє виявити факт зв'язку між окремими явищами або показниками та виміряти його тісноту дозволяє:

а) дисперсійний аналіз;

б) кореляційний аналіз;

в) регресійний аналіз;                     

г) факторний аналіз.

 

5. Ретроспективний аналіз проводиться:

а) до моменту здійснення господарської операції;

б) після здійснення господарської операції;

в) під час здійснення господарської операції;

г) для визначення доцільності здійснення господарської операції.

 

6.  Якщо зв'язок факторів з результативним показником має функціональний характер, то такий зв'язок вимірюється за допомогою:

а) детермінованого аналізу;

б) стохастичного аналізу;

в) статистичного аналізу;                         

г) власний варіант відповіді.

7. Якщо показник є результатом взаємодії декількох факторів та є об'єктом дослідження, то при вивченні взаємозв'язків він називається:

а) факторним показником;

б) умовним показником;

в) результативним показником;

г) власний варіант відповіді.

 

8. Моделі, що використовуються у випадку, коли результативний показник є добутком декількох факторів, називають:

а) адитивними моделями;                         

б) мультиплікативними моделями;

в) кратними моделями;                            

г) змішаними.

 

9. Щоб визначити тенденції закономірностей розвитку показників проводять порівняння фактичної інформації звітного року з:

а) фактичною інформацією показників за попередні роки;

б) фактичною інформацією показників інших підприємств;

в) нормативними даними;

г) інформацією про ємність ринку.

 

10. Відображають розміри показника іменованими числами в натуральних, трудових і вартісних вимірниках:

а) відносні величини;                      

б) абсолютні величини;

в) середні величини;                        

г) прийом обчислення індексів.

 

11. Метод дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником є неповним, ймовірним, - це:

а) ретроспективний аналіз;

б) детермінований аналіз;

в) перспективний аналіз.                 

г) стохастичний аналіз;              

 

12. Якщо серед вихідних даних існують відностні відхилення по факторних показниках, то під час факторного аналізу найбільш доцільно застосовувати:

а) спосіб ланцюгових підстановок;

б) спосіб відносних різниць;

в) спосіб абсолютних різниць;                                   

г) власний варіант відповіді.

 

13. Середня вартість основних засобів збільшилась на 2%, а фондовіддача зменшилася на 3%. Обсяг товарообігу базисного періоду склав 125 тис. грн.. За рахунок зміни фондовіддачі основних засобів обсяг товарообігу:

      а) збільшився на 25 тис. грн.;

      б) збільшився на 3,825 тис. грн.;

      в) зменшився на 3, 875 тис. грн.;

      г) зменшився на 3,75 тис.грн..

 

14. Індивідуальний індекс обсягу товарообороту товару А становить 0,895. Обсяг товарообороту в звітному періоді порівняно з базисним:

              а) зріс на 0,895 %;

              б) зменшився на 89,5 %;

              в) збільшився у 0,895 раз;

              г) зменшився на 10,5 %.

 

15. Продуктивність праці збільшилася в динаміці на 1,85 тис. грн. Це означає, що:

   а) обсяг реалізації товарів в середньому  зріс на 1,85 тис. грн.;

   б) на кожного робітника підприємства в середньому припадає 1,85 тис. грн. реалізованої продукції;

   в) кожним працівником у звітному періоді було реалізовано продукції на 1,85 тис. грн. більше, ніж у попередньому;

г) кожним працівником у звітному періоді було реалізовано продукції на 1,85 тис. грн. більше, ніж було заплановано.

 

16. Абсолютний приріст товарних запасів становить  (+13). Це свідчить, що товарні запаси збільшилися:

             а) на 13 тис. грн.;

             б) у 13 разів;

             в) на 13 %;

             г) власний варіант відповіді.

 

17 Якщо швидкість товарообороту зменшилася на 4 обороти, то товарооборотність:

             а) прискорилася на 4 обороти;

             б) прискорилася на 4 дні;

             в) уповільнилася на 4 обороти;

             г) уповільнилася на 4 дні.

 

18. Чисельність працівників за планом та фактично становить 57 та 58 осіб, плановий та фактичний обсяг товарообігу – 80000 тис. грн., 85000 тис. грн.. Вплив поширення штату працівників на перевиконання плану товарообігу складає (тис. грн.):

      а) +3596;

      б) +1403,5;

      в) +8500;

      г) +1491,2.

 

19. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Вплив розширення штату робітників на перевиконання плану товарообороту у відносних величинах склав (%):

     а) 4,44;

     б) 6,66;

     в) 40;

     г) 60.

 

20. Співвідношення зміни результативного показника за рахунок впливу фактора до загальної зміни результативного показника, виражене у відсотках, відображає:

     а) відсоток приросту (зниження) результативного показника за рахунок цього фактора;

     б) вплив цього фактора на результативний показник у відносному вираженні;

     в) відповіді а) й б) разом;

     г) частку приросту (зниження) результативного показника за рахунок цього фактора.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. В таблиці маємо дані про показники, які характеризують обсяг випущеної продукції на підприємстві.

Необхідно:

 1. Обчислити обсяг випущеної продукції за планом та фактично.
 2. Проаналізувати виконання плану обсягу випущеної продукції та факторів, які його формують.
 3. Визначити вплив факторів на виконання плану обсягу випущеної продукції, використовуючи метод відносних різниць. Зробити висновки.

 

Показники

План

Факт

Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

 

203

 

198

Кількість відпрацьованих днів, дні

253

255

Тривалість робочого дня, годин

8

7,7

Середньогодинний виробіток, грн.

1020

1077

 

Задача 2. Маємо дані про обсяг реалізації товарів та фактори, які впливають на нього, (тис. грн.):

 

Показники

За планом

Фактично

Залишки продукції на складі на початок року

 

500

 

450

Випуск продукції

60000

65500

Залишки продукції на складі на кінець періоду

 

400

 

600

 

Необхідно:

 1. Обчислити обсяг реалізованої продукції за планом і фактично.
 2. Оцінити ступінь виконання плану за всіма показниками.
 3. Розрахувати вплив факторів на виконання плану реалізованої продукції. Зробити висновки.

 

 

Варіант 15.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Опишіть табличний спосіб відображення аналітичних даних.
 2. Охарактеризувати методи експертної оцінки, які використовуються в економічному аналізі.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. До об'єктів економічного аналізу належать:

а) економічні результати господарської діяльності;

б) суб'єкти господарювання;

в) способи та прийоми обробки аналітичних даних;

г) власний варіант відповіді.

 

2. Порівняння фактичних показників з показниками минулих років використовується з ціллю:

а) перевірки обґрунтованості планових показників;

б) оцінки темпів змін показників, які вивчаються та визначення тенденцій і закономірностей їх розвитку;

в) вияву економії (перевитрат) ресурсів, оцінки ефективності їх використання і пошуку невикористаних можливостей росту випуску продукції;

г) оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства.

 

3. Середні величини в економічному аналізі характеризують:

а) узагальнену кількісну характеристику сукупності однорідних явищ за певною ознакою;

б) кількісні розміри явища у відповідних одиницях виміру;

в) співвідношення величини окремих явищ;

г) власний варіант відповіді.

 

4. Модель в економічному аналізі – це:

а) фактори, які обумовлюють зміну об’єкта аналізу;

б) метод економічного аналізу;

в) умовний образ об’єкта аналізу, що відображає його основні характеристики;

г) система показників, які характеризують об’єкт аналізу.

 

5.  Під предметом економічного аналізу розуміють:

а) причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ та процесів;

б) системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства;

в) способи та прийоми обробки аналітичних даних;

г) власний варіант відповіді.

 

6. Затрати на проведення економічного аналізу підприємства мають давати багатократний ефект. Це зміст принципу …економічного аналізу:

а) ефективності;                                         

б) плановості;

в) оперативності;                                      

г) забезпечення системного підходу.

 

       7. Моделі, що використовуються у випадку, коли результативний показник є алгебраїчною сумою декількох факторів, називають:

а) адитивними моделями;

б) мультиплікативними моделями;

в) кратними моделями;

г) власний варіант відповіді.

 

        8. Вивчення причинно-наслідкових зв’язків, при якому дослідження проводиться від загального до часткового, від результатів до причин, називається:

а) синтез;

б) дедукція;

в) аналіз;                                          

г) індукція.

 

9. Якщо декілька показників пов'язані між собою і за допомогою їх рівноваги можна визначити значення невідомого показника або перевірити їх взаємозв’язок, то застосовують:

а) балансовий метод;

б) метод еліміеування;

        в) відносні величини;                      

        г) прийом ланцюгових підстановок.    

 

      10. З метою вивчення передового досвіду та визначення резервів підвищення ефективності виробництва проводять порівняння фактичних даних досліджуваного підприємства з:

а) фактичними даними за попередні роки;

б) фактичними даними інших підприємств;

в) нормативними даними;

г) інформацією про ємність ринку.

 

       11. Якщо різницю за якісним показником  помножити на фактичне значення кількісного показника, то за способом абсолютних різниць визначимо:

а) вплив зміни кількісного показника;

б) загальне відхилення резкльтативного показника;

в) вплив зміни якісного показника;

г) нема правильної відповіді.

 

     12. Метод дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником є неповним, ймовірним, це:

а) ретроспективний аналіз;                                

б) детермінований аналіз;

в) перспективний аналіз;                                             

г) стохастичний аналіз.

 

13. Сума скоректованих витрат склала 17,2 тис. грн. Це означає, що:

         а) фактичні витрати при плановому обсязі товарообороту становлять 17,2 тис. грн.;

         б) планові витрати при фактичному обсязі товарообігу становлять 17,2 тис. грн.;

         в) якби товарообіг не змінився, то підприємство мало б перевитрати у розмірі 17,2 тис. грн.;

         г) якби товарообіг не змінився, то підприємство мало б економію витрат у розмірі 17,2 тис. грн .

 

14. Завишені залишки товарів на кінець періоду на 10 тис. грн. сприятимуть:

         а) недовиконанню плану товарообороту на 10 тис. грн.;

         б) перевиконанню плану товарообороту на 10 тис. грн;

         в) не впливатимуть на обсяг товарообороту;

         г) власний варіант відповіді.

 

15. План товарообороту перевиконано на 28 тис. грн., в тому числі: за рахунок купівлі основних засобів план товарообігу перебільшено на 30 тис. грн., за рахунок зниження у порівнянні з планом фондовіддачі недовиконано план товарообігу на 2 тис. грн. Резервами збільшення обсягу товарообороту можуть бути:

         а) 30 тис. грн. за рахунок розширення матеріально-технічної бази підприємства;

         б) 2 тис. грн. за рахунок підвищення фондовіддачі;

         в) обидва названі вище напрями;

         г) резервів не може бути.

 

16. Витрати на оплату праці збільшилися за звітний період на 22%, в тому числі за рахунок підвищення середньої заробітної плати  - на 17% . За рахунок зміни кількості працівників витрати на оплату праці:

         а) не змінилися;

         б) зменшилися на 58,33%;

         в) збільшилися на 41,67%;

         г) збільшилися на 5%.

 

17. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Вплив продуктивності праці робітників на перевиконання плану товарообороту у відносних величинах склав (%):

     а) 4,44;

     б) 6,66;

     в) 40;

     г) 60.

 

18. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Вплив підвищених запасів товарів на кінець періоду на перевиконання плану обсягу реалізованих  товарів склав (тис. грн.):

     а) +15;

     б) -15;

     в) +20;

     г) не впливає.

 

19. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив диференційованих рівней витрат на суму витрат обігу дорівнює:

     а) -9,87 тис. грн.;

     б) +76,14 тис. грн.;

     в) +0,54 % до обороту;

     г) -0,07% до обороту.

 

20. Співвідношення зміни результативного показника за рахунок впливу фактора до загальної його зміни, помножене на темп зміни результативного показника, відображає:

     а) відсоток приросту (зниження) результативного показника за рахунок цього фактора;

     б) вплив цього фактора на результативний показник у відносному вираженні;

     в) відповіді а) й б) разом;

     г) частку приросту (зниження) результативного показника за рахунок цього фактора.

 

Частина III

 

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані, які характеризують обсяг продаж та середньорічну вартість основних засобів:

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Обсяг продаж, тис. грн.

2500

2562

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

 

349

 

257

Питома вага активної частини основних засобів, %

 

65

 

66

 

Необхідно:

 1. Розрахувати показники ефективності використання основних засобів та їх активної частини.
 2. Оцінити динаміку показників підприємства.
 3. Використовуючи інтегральний спосіб, розрахуйте вплив на зміну обсягу продаж вартості основних засобів, питомої ваги активної частини основних засобів та їх фондовіддачі.
 4. Обчислити суму відносної економії (перевитрати) основних засобів. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про виручку від реалізації підприємства та рівень витрат основної діяльності за звітний період:

 

Товари

Виручка від реалізації,

 (тис. грн.)

Рівень витрат основної діяльності (%/об.)

План

Факт

План

Факт

Костюми

35000

40000

5,6

6,0

Сукні

60000

65000

3,5

3,5

Тканина

45000

40000

4,35

5,0

 

Необхідно:

 1. Визначити віхилення від плану виручки від реалізації та витрат основної діяльності (по кожній товарній групі та в цілому).
 2. Розрахувати частку окремих груп товарів у загальному обсязі виручки за планом та фактично.
 3. Виміряти вплив структури продаж та рівнів витрат окремих груп товарів на відхилення середнього рівня витрат основної діяльності підприємства . Зробити висновки.

 

 

Варіант 16.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Назвіть користувачів аналітичної інформації та їх цілі.
 2. Охарактеризуйте детерміноване моделювання та типи факторних моделей.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Принцип … потребує охоплення всіх ланок і сторін діяльності та всебічного вивчення причинних залежностей в економіці підприємства

а) комплексності;

б) демократизму;

в) об’єктивності;    

г) дієвості аналізу.

 

2. Лінійна залежність між показниками зображується у вигляді:

а) параболи;           

б) прямої;      

в) гіперболи;

г) степеневої функції.

 

3. Інформація про абсолютні відхилення по всіх факторних показниках необхідна під час використання:

     а) методу ланцюгових підстановок;

     б) сальдового методу;

     в) методу відносних різниць;

     г) методу абсолютних різниць.

 

4. Абсолютний приріст розраховується як:

     а) відношення фактичних даних звітного й попереднього періодів;

     б) різниця між фактичними й плановими даними звітного періоду;

     в) різниця між фактичними даними звітного й попереднього періодів;

     г) різниця між фактичними даними попереднього й звітного періодів.

 

5. Якщо зв'язок факторів з результативним показником має функціональний характер, то необхідно застосовувати:

     а) детермінований аналіз;

     б) стохастичний аналіз;

     в) статистичний аналіз;

     г) ретроспективний аналіз.

 

6. За допомогою якого методу можна виявити відносне відхилення вивчаємого фактора і знайти його відображення у взаємодії з відносними величинами інших факторів-признаків:

     а) відсоткових чисел;

     б) сальдового;

     в) відносних різниць;

     г) інтегрального.

 

7. До об’єктів економічного аналізу належать:

      а) суб’єкти господарювання;

      б) способи та прийоми обробки аналітичних даних;

      в) економічні результати господарської діяльності;

      г) усі явища та процеси суспільного життя.

 

8. Дозволяє виявити факт зв'язку між окремими явищами або показниками та виміряти його тісноту:

а) кореляційний аналіз;                     

б) комплексний аналіз;

в) регресійний аналіз;                        

г) факторний аналіз.

 

9. На внутрішній і зовнішній економічний аналіз можна поділити за:

     а) об’єктами;

     б) суб’єктами;

     в) предметом;

     г) методом.

 

10. Методика комплексного та системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативного показника – це:

     а) факторний аналіз;

     б) детермінований факторний аналіз;

     в) стохастичний факторний аналіз;

     г) модель економічного аналізу.

 

11. Темп росту середніх товарних запасів дорівнює 123 %. Це означає, що середній розмір товарних запасів збільшився:

              а) на 123 %;

              б) на 23 тис. грн.;

              в) в 123 раз;

              г) на 23 %.

 

12. Рівень витрат на оплату праці був запланований у розмірі 6,5 % до обороту. Це означає, що:

              а) на кожні 100 грн. товарообороту було заплановано виплатити 6,5 грн. заробітної плати;

              б) на кожну 1 грн. товарообороту було заплановано виплатити 6,5 грн. заробітної плати;

              в) кожному робітнику було заплановано виплатити в середньому 6,5% з загальної суми витрат на оплату праці;

              г) кожному робітнику було заплановано виплатити в середньому 6,5 тис. грн. за рік.

 

  13. Індивідуальний індекс товарних запасів становить 1,16. Обсяг товарних запасів в звітному періоді порівняно з базисним:

              а) зріс на 1,16 %;

              б) зріс на 16 %;

              в) збільшився у 1,16 раз;

              г) зменшився на 16 %.

 

14. Фондовіддача протягом звітного періоду зменшилася на 1,9. Це означає, що:

   а) вартість основних фондів на одного робітника в середньому зменшилася на 1,9 тис. грн.;

   б) на кожного робітника підприємства в середньому припадає 1,9 тис. грн. основних фондів;

   в) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді стало приходитися товарообороту на 1,9 тис. грн. менше, ніж у попередньому;

   г) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді приходиться в середньому 1,9 тис. грн реалізованої продукції.

 

15. Ретроспективний аналіз проводиться:

а) до моменту здійснення господарських операцій;

б) після здійснення господарських операцій;

в) під час здійснення господарських операцій;

г) власний варіант відповіді.

 

16. Для вихідної моделі , зміна результативного показника за рахунок зміни фактора b способом відносних різниць буде розраховуватися за формулою:

а);

б) ;

в) ;

г) власний варіант відповіді.

 

17. Фактори, які виникають під впливом комплексу причин:

а) складні;

б) прості;

в) об'єктивні;

г) суб'єктивні.

 

18. Чисельність працівників за планом та фактично становить 57 та 58 осіб, плановий та фактичний обсяг товарообігу – 8000 тис. грн., 8500 тис. грн.. Вплив продуктивності праціпрацівників на перевиконання плану товарообороту складає (тис. грн.):

      а) +359,6;

      б) +140,35;

      в) +8500;

      г) +146,55.

 

19. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Сума відносної економії (перевитрати) витрат обігу дорівнює (тис. грн.):

     а) +13,7;

     б) -66,3;

     в) +1933,7;

     г) +66,3.

 

20. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Вплив розширення штату робітників на перевиконання плану товарообороту у відносних величинах склав (%):

     а) 4,44;

     б) 6,66;

     в) 40;

     г) 60.

 

Частина III

 

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про обсяг продаж та витрати операційної діяльності торгівельного підприємства, (тис. грн.):

 

Показники

За планом

Фактично

Обсяг продаж

15600

15634

Витрати операційної діяльності

5790

6200

 

Необхідно:

 1. Розрахувати рівень витрат операційної діяльності за планом та фактично.
 2. Оцінити ступінь виконання плану за всіма показниками.
 3. Обчислити абсолютну та відносну суму економії (перевитрат) витрат операційної діяльності.
 4. Визначити вплив на суму витрат операційної діяльності їх середнього рівня та обсягу продаж. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про показники роботи торгівельного підприємства «Зорі»:

 

Показники

Базисний період

Звітний період

Товарооборот, тис. грн.

146997

150115

Чисельність робітників, осіб

2419

2398

Фондоозброєність,  тис. грн.

5,475

5,314

 

Необхідно:

 1. Розрахувати вартість основних засобів, фондовіддачу та продуктивність праці.
 2. Оцінити зміни в динаміці усіх показників.
 3. Використовуючи інтегральний метод, розрахувати зміну продуктивності праці за рахунок фондовіддачі та фондоозброєності. Зробити висновки.

 

 

Варіант 17.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Розкрийте сутність категорії «економічний аналіз».
 2. Охарактеризуйте економіко-математичні методи аналізу.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. У послідовній заміні базисної величини кожного фактора на фактичну звітного періоду полягає сутність способу:

 а) ланцюгових підстановок;

 б) абсолютних різниць;

 в) відносних різниць;

 г) балансового.

 

2. Головна мета економічного аналізу – це:

            а) застосування системи показників;

            б) розрахунок впливу факторів на результативний показник;

            в) використання прийомів і способів факторного аналізу;

            г) забезпечення прийняття обгрунтованих та ефективних управлінських рішень.

 

3. Спосіб дослідження, в основі якого є розмежування (розложення) цілого на складові частини – це …

     а) дедукція;

     б) індукція;

     в) аналіз;

     г) синтез.

 

4. Коефіцієнт кореляційного зв'язку вказує на:

а) вид кореляційного зв'язку;

б) достатність статистичної вибірки;

в) тісноту зв'язку результативного показника з показниками-факторами;

г) рейтинг впливу показників-факторів на зміну результативного показника.

 

5. Модель в економічному аналізі – це:

    а) система показників, які характеризують об’єкт аналізу;

    б) умовний образ об’єкта аналізу, що відображає його основні характеристики;

    в) метод економічного аналізу;

    г) критерії оптимізації зміни досліджуваного об’єкту.

 

6. Умовою проведення детермінованого факторного аналізу є:

     а) наявність імовірнісного зв’язку між загальним результатом і факторами, що його визначають;

     б) наявність функціонального зв’язку між загальним результатом і факторами, що його визначають та можливість побудови математичної моделі;

     в) наявність прямого пропорційного зв’язку між загальним результатом і факторами, що його визначають;

     г) наявність зворотного зв’язку між результативним і факторним показниками.

 

7. Принцип … передбачає уміння швидко та чітко проводити аналіз і своєчасно приймати управлінські рішення.

     а) науковості;

     б) системності;

     в) оперативності;

     г) дієвості.

 

8. Абсолютне відхилення від плану розраховується як:

     а) відношення планових до фактичних даних;

     б) відношення фактичних до планових даних;

     в) різниця між фактичними даними звітного й попереднього періодів;

     г) різниця між фактичними і плановими даними.

 

9. За допомогою методу відсоткових чисел, можна виявити:

     а) відносну зміну вивчаємого фактора та відображення його у взаємодії з відносними величинами інших факторних показників;

     б) вплив зміни структури товарообігу на середнє значення результативного показника;

     в) динаміку зміни економічних показників;

     г) вплив зміни кількісних та якісних факторів на відхилення результативного показника.

 

10. Використовуючи який метод можна виявити вплив факторів у відносному вираженні, тобто у відсотках:

     а) відсоткових величин;

     б) інтегрального;

     в) відносних різниць;

     г) дольової участі.

 

11. Абсолютний приріст за чисельністю працівників становить  (+6). Це свідчить, що кількість працівників збільшилися:

             а) на 6 %;

             б) у 6 раз;

             в) на 6 осіб;

             г) на 6 грн..

 

12. Якщо фондомісткість збільшилася у звітному періоді порівняно з попереднім, то ефективність використання основних засобів:

          а) зросла;

          б) зменшилася;

          в) не змінилася;

          г) на основі даної інформації не можна дати відповідь.

 

13. Сума відносного надлишку (нестачі) трудових ресурсів становить (-12). Це свідчить про те, що:

         а) підприємство мало надлишок робітників у розмірі 12 особи;

         б) підприємство мало економію штату робітників у розмірі 12 особи;

         в) якби товарооборот не змінився, підприємство мало б надлишок трудових ресурсів у розмірі 12 особи;

         г) якби товарооборот не змінився, підприємство мало б нестачу робітників  у розмірі 12 особи.

 

14. Занижені залишки товарів на початок періоду на 14 тис. грн. сприятимуть:

         а) недовиконанню плану товарообороту на 14 тис. грн.;

         б) перевиконанню плану товарообороту на 14 тис. грн;

         в) не впливатимуть на обсяг товарообороту;

         г) власний варіант відповіді.

 

15. Предметом економічного аналізу є:

     а) стан бухгалтерського обліку;

     б) інвестиційна політика підприємства;

     в) причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесми;

     г) виконання договірних зобов’язань.

 

16. До об’єктів економічного аналізу належать:

     а) стан бухгалтерського обліку;

     б) результати господарської діяльності підприємства;

     в) причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесми;

     г) способи та прийоми дослідження причинно-наслідкових зв’язків.

 

17. Чисельність працівників за планом та фактично становить 17 та 18 осіб, плановий та фактичний обсяг витрат на оплату праці – 40800 тис. грн., 41000 тис. грн.. Вплив середньої заробітної плати працівників на виконання кошторису витрат на оплату праці складає (тис. грн.):

      а) +2400;

      б) -2266,7;

      в) -2200;

      г) +2411,8.

 

18. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

     тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Вплив підвищених запасів товарів на початок періоду на перевиконання плану обсягу реалізованих  товарів склав (тис. грн.):

     а) +20;

     б) -10;

     в) +10;

     г) не впливає.

 

19. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Доля впливу чисельності робітників на перевиконання плану товарообороту склала (%):

     а) 40;

     б) 60;

     в) 4,44;

     г) 6,66.

 

20. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив структури товарообороту на суму витрат обігу дорівнює:

     а) -9,87 тис. грн.;

     б) +76,14 тис. грн.;

     в) +0,54 % до обороту;

     г) -0,07% до обороту.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про рентабельність діяльності підприємства:

 

Показники

За планом

Фактично

Виручка від реалізації, тис. грн.

5500

5000

Рівень прибутку, % до виручки

15,5

15

 

Необхідно:

 1. Розрахувати суму прибутку фірми за планом та фактично.
 2. Визначити вплив обсягу реалізації та рівня прибутку на відхилення фактичної суми прибутку від передбаченого планом, використовуючи спосіб коректування. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про роздрібний товарооборот та планові рівні витрат основної діяльності торговельної фірми за рік:

 

Товар

Валовий прибуток, у % до обігу

Товарооборот, тис. грн.

Базисний рік

Звітний рік

Базисний рік

Звітний рік

А

35,5

35,9

650

710

Б

34

33,8

1233

1195

В

32,5

32,7

3000

3120

 

Необхідно:

 1. Розрахувати структуру товарообороту за базисний та звітний роки
 2. Визначити середній рівень валового прибутку.
 3. Оцінити динаміку показників.
 4. Виміряти вплив на динаміку середнього рівня та суми валового прибутку зміни структури товарообороту та інших чинників. Зробити висновки.

 

 

Варіант 18.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Сформулюйте принципи економічного аналізу.
 2. Охаратеризуйте прийоми елімінування.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Елімінувати - означає:

      а) усунути, виключити дію всіх факторів на відхилення за результативним показником, окрім одного, вплив якого потрібно визначити;

      б) вивчення всіх зв’язків одразу;

      в) оцінку впливу якісних та кількісних факторів, при заміні їх базисних значень поточними;

      г) складання економічної моделі з метою оцінки впливу факторних показників на результативний.

 

2. Принцип комплексності економічного аналізу передбачає:

а) охоплення всіх ланок та всіх напрямків діяльності і всебічне вивчення причинних взаємозалежностей в економіці підприємства;

б) розгляд кожного об’єкту як складної динамічної системи, що складається з декількох елементів, певним чином пов’язаних між собою, та зовнішнім середовищем;

в) витрати на проведення економічного аналізу повинні давати багатократний ефект;

г) власний варіант відповіді.

 

        3. Системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними прийомами системи показників різних джерел інформації з метою підвищення ефективності виробництва – це:

а) предмет економічного аналізу;

б) метод економічного аналізу;

в) спосіб обробки інформації в економічному аналізі;

г) власний варіант відповіді.

 

4. Середні величини в економічному аналізі характеризують:

а) узагальнену кількісну характеристику сукупності однорідних явищ за певною ознакою;

б) кількісні розміри явища у відповідних одиницях виміру;

в) співвідношення величини окремих явищ;

г) власний варіант відповіді.

 

5. При застосуванні прийому відносних різниць розрахунок впливу окремих факторів на зміну результативного показника проводиться шляхом множення:

а) відносного відхилення за кожним факторним показником (у коефіцієнтах) на абсолютне значення результативного показника у звітному періоді;

б) відносного відхилення за кожним факторним показником (у коефіцієнтах) на абсолютне значення результативного показника у базисному періоді;

в) відносної зміни за кожним факторним показником (у коефіцієнтах) на відносний рівень результативного показника;

г) власний варіант відповіді.

 

6. Прикладами якісних показників є:

а) кількість працівників;

б) обсяг валової продукції;

в) собівартість реалізованої продукції;

г) продуктивність праці.

 

7. До  методів елімінування не належать:

а) спосіб абсолютних різниць;

б) спосіб ланцюгових підстановок;

в) інтегральний спосіб;

г) спосіб корегування;

 

  8. Розподіл маси досліджуваної сукупності об’єктів на якісно однорідні групи за відповідними ознаками - це:

а) деталізація;

б) групування;

в) порівняння;

г) аналіз.

 

9. Порівняння фактичних даних з плановими проводиться для:

а) визначення ступеня виконання плану;

б) виявлення резервів виробництва;

в) визначення тенденцій розвитку економічних процесів;

г) власний варіант відповіді.

 

10. Факторами, що діють в усіх галузях економіки, є:

а) виробничо-економічні;

б) загальні фактори;

в) специфічні;

г) об’єктивні.

 

11. Якщо взаємозв’язок результативного і факторних показників виражається одночасно добутком, діленням і алгебраїчною сумою останніх, то під час факторного аналізу застосовується:

а) кратна модель;

б) адитивна модель;

в) мультиплікативна модель;

г) змішана (комбінована) модель.

 

12. Обсяг товарообороту збільшився за звітний період на 18%, в тому числі за рахунок розширення штату працівників - на 13%. За рахунок зміни продуктивності праці обсяг товарообороту:

         а) не змінився;

         б) зменшився на 2%;

         в) збільшився на 5%;

         г) збільшилися на 13%.

 

13. Відсоток виконання плану випуску продукції дорівнює 92. Це означає, що план випущеної продукції:

              а) перевиконано на 92 %;

              б) недовиконано на 8 %;

              в) перевиконано на 92 тис. грн.;

              г) недовиконано на 92 %.

 

14. Час обертання товарів дорівнює 23. Це означає, що:

              а) доля запасів у загальному обсязі сформованих ресурсів становить 23 %;

              б) число оборотів товарної маси за період становить 23 разів;

              в) 23 днів товари знаходилися у формі запасу;

              г) товарних запасів вистачить на 23 днів торгівлі.

 

15. Обсяг постачання товарних запасів у звітному та попередньому періоді склав відповідно 85 та 83 тис. грн.. Темп  приросту (зниження) становить (%):

      а) 97,6%;

      б) -2,4%;

      в) 102,4%;

      г) +2,4%.

 

16. Чисельність працівників підприємства склала 148 осіб, середня вартість основних засобів – 1900 тис. грн., а обсяг товарообігу – 14000 тис. грн.. Фондоозброєність становить (тис. грн.):

      а) 12,84;

      б) 0,078;

      в) 7,368;

      г) 0,136.

 

17. Продуктивність праці робітників підприємства зменшилася на 2 тис. грн., в тому числі: за рахунок збільшення кількості днів, відпрацьованих одним робітником, вона зросла на 0,5 тис. грн.; за рахунок зниження часового виробітку кожного працівника – зменшилася на 2 тис. грн.; за рахунок скорочення довжини робочого дня – також зменшилася на 0,5 тис. грн. Резерви збільшення продуктивності праці становлять (тис. грн.):

         а) 2;

         б) 0,5;

         в) 2,5;

         г) 1.

 

18. Параметрами рівняння регресії розраховуються методом:

      а) апроксимації;

      б) найменших квадратів;

      в) середньої арифметичної зваженої;

      г) випадкових компонент.

19. Прийом … - це метод інтенсивного генерування ідей шляхом творчої співпраці групи спеціалістів:

      а) колективних експертних оцінок;

      б) найменших квадратів;

      в) синектики;

      г) «мозгової атаки».

 

20. Сутність способу … полягає у знаходженні абсолютного відхилення за факторним показником і відображенні його у взаємозв’язку з іншими факторами, які входять до моделі:

     а) абсолютниї різниць;

     б) відносних різниць;

     в) коректування;

     г) порівняння.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані про обсяг продаж та середньооблікову кількість робітників:

 

Показники

За планом

Фактично

Обсяг продаж, тис. грн.

6580

5880

Середньооблікова кількість робітників, осіб

18

15

 

Необхідно:

 1. Розрахувати продуктивність праці співробітників підприємства.
 2. Проаналізувати виконання плану за показниками підприємства.
 3. Обчислити вплив кількості робітників та продуктивності їх праці на зміну фактичного обсягу продаж від запланованого, використовуючи метод абсолютних різниць. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про товарооборот та середні залишки товарів на підприємстві торгівлі, (тис. грн.):

 

Товарна група

Середні товарні запаси

Товарооборот

План

Факт

План

Факт

А

225

352

970

1500

Б

468

448

1720

1505

В

410

400

1132

1470

 

Необхідно:

 1. Розрахувати швидкість товарообороту за групами та в цілому по підприємству (за планом та фактично).
 2. Обчислити структуру товарообороту за планом та фактично.
 3. Оцінити відхилення фактичних даних від передбачених планом за всіма показниками.
 4. Виміряти вплив зміни структури товарообороту та величини середніх товарних запасів на відхилення фактичної швидкості товарообороту від запланованої.
 5. Виявити резерви прискорення товарообіговості на підприємстві. Зробити висновки.

 

 

Варіант 19.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Охарактеризуйте стохастичний факторний аналіз.
 2. Сформулюйте підходи до класифікації прийомів та способів економічного аналізу.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. З точки зору управління аналіз кожної господарської операції:

а) передує її здійсненню;

б) проводиться після її здійснення;

в) не пов’язаний з нею;

г) власний варіант відповіді.

 

2. Для визначення темпів змін досліджуваного явища обчислюють:

а) відсоток виконання плану;

б) індекс;

в) структуру показника;

г) власний варіант відповіді.

 

3. Якщо показник розглядається як результат взаємодії однієї або декількох причин та є об’єктом дослідження, то при вивченні взаємозв’язків він називається:

а) факторним показником;

б) умовним показником;

в) результативним показником;

г) власний варіант відповіді.

 

4. Який з методів не потребує певної послідовності в розташуванні факторів у економічній моделі:

а) інтегральний;

б) абсолютних різниць;

в) індексний;

г) відносних різниць.

 

5. Якщо зв'язок факторів з результативним показником має функціональний характер, то він вивчається за допомогою:

а) кореляційного аналізу;

б) стохастичного аналізу;

в) статистичного аналізу;

г) детермінованого аналізу.

 

6. Якщо відомо розмір впливу на результативний показник усіх факторів, крім одного, то вплив невідомого фактора можна визначити:

а) інтегральним методом;

б) методом дольової участі;

в) сальдовим методом;

г) не можна.

 

7. Чисельність працівників за планом та фактично становить 57 та 58 осіб, плановий та фактичний обсяг товарооороту – 8000 тис. грн., 8500 тис. грн.. Вплив чисельності працівників на перевиконання плану товарообороту складає (тис. грн.):

      а) +359,6;

      б) +140,35;

      в) +8500;

      г) +146,55.

 

     8. Господарські резерви – це:

     а) запаси ресурсів, необхідні для безперервної роботи підприємства;

б) можливість підвищення ефективності господарської діяльності;

в) позитивно впливаючі фактори;

г) власний варіант відповіді.

 

9. Співвідношення величини явища з величиною будь-якого іншого явища або з величиною цього явища, але взятою за інший час або по іншому об’єкту, відображають:

а) відносні показники;

б) абсолютні показники;

в) середні величини;

г) власний варіант відповіді.

 

10. Для визначення впливу факторів у всіх типах детермінованих факторних моделей використовується:

а) кореляційний аналіз;

б) теорія масового обслуговування;

в) спосіб абсолютних різниць;

г) регресійний аналіз.

 

11. Розташувати факторні показники у детермінованій економічний моделі необхідно таким чином:

а) спочатку ставити кількісні показники, потім якісні;

б) спочатку ставити якісні показники, потім кількісні;

в) ставити показники в будь-якій послідовності;

г) ставити лише кількісні показники, враховуючи зв’язок між ними.

 

12. Сукупність прийомів і способів найбільш доцільної обробки даних, що формуються в системі нормативно-довідкової, звітної і позаоблікової інформації, в чіткій їх послідовності для досягнення поставленої мети, являє собою:

а) методологію економічного аналізу;

б) зміст економічного аналізу;

в) методику економічного аналізу;

г) факторний аналіз.

 

13.  Розроблення програми аналізу, аналітичне опрацювання показників, оформлення результатів аналізу – це:     

      а) об’єкти аналізу;

б) етапи аналітичних досліджень;

в) предмет аналізу;

г) зміст аналізу.

 

14. ... величини використовують для відображення розмірів показника іменованими числами в натуральних, трудових і вартісних вимірниках.

а) абсолютні;

б) відносні;

в) середні;

г) структурні.

 

15. Індивідуальний індекс чисельності становить 0,91. Чисельність робітників у звітному періоді порівняно з базисним :

              а) зросла на 0,91 %;

              б) зменшилася на 91 %;

              в) збільшилася у 0,91 раз;

              г) зменшилася на 9 %.

 

16. Фондоозброєність протягом звітного періоду зменшилася на 1,4. Це означає, що:

   а) вартість основних фондів на одного робітника в середньому зменшилася на 1,4 тис. грн.;

   б) на кожного робітника підприємства в середньому припадає 1,4 тис. грн. основних фондів;

   в) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді стало приходитися товарообороту на 1,4 тис. грн. менше, ніж у попередньому;

   г) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді приходиться в середньому 1,4 тис. грн реалізованої продукції.

 

17. Абсолютне відхилення від плану випуску продукції  становить  (-10). Це свідчить, що план випуску продукції:

             а) недовиконано на 10%;

             б) недовиконано на 10 тис. грн.;

             в) перевиконано на 10%;

             г) перевиконано на 10 тис. грн.

 

18. Витрати на оплату праці планувалися у сумі 200 тис. грн, а фактично склали – 204 тис. грн. Обсяг товарообороту при цьому зріс на 8 %. Планова сума витрат на оплату праці. Скоригована на фактичний обсяг товарообороту складає (тис. грн.):

            а) 216;

            б) 220,3;

            в) -12;

            г) +16.

 

19. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив диференційованих рівней витрат на середній  рівень витрат обігу дорівнює (% до обороту):

     а) +14,25;

     б) +0,47;

     в) -0,07;

     г) +0,54.

 

20. Фактичний обсяг товарообороту склав 2500 тис. грн. при плані 2250 тис. грн., в тому числі за рахунок розширення штату робітників план товарообороту був перевиконаний на 100 тис. грн. Доля впливу продуктивності праці робітників на перевиконання плану товарообороту склала (%):

     а) 40;

     б) 60;

     в) 4,44;

     г) 6,66.

 

Частина III

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1. Маємо дані, які  характеризують випуск продукції та чисельність робітників:

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Обсяг випуску продукції, тис. грн.

17540

18011

Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

 

54

 

56

- у т.ч. робітників виробництва

45

46

 

Необхідно:

 1. Розрахувати продуктивність праці усіх працюючих та робітників виробництва на підприємстві.
 2. Оцінити зміну у динаміці за всіма показниками.
 3. Використовуючи прийоми елімінування, розрахувати вплив структури персоналу та продуктивності праці робітників виробництва на динаміку продуктивності праці усіх працюючих. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані про роздрібний товарооборот та планові рівні витрат основної діяльності торговельної фірми за рік:

 

Група товарів

Роздрібний товарообороту,

тис. грн.

Рівень витрат,

% до обороту

План

Факт

План

Продовольчі

34680

34500

18,5

Непродовольчі

51520

52000

14,2

Разом

86200

86500

 

 

Необхідно:

 1. Визначити середній рівень витрат основної діяльності підприємства за планом.
 2. Обчислити структуру роздрібного товарообороту за планом та фактично.
 3. Оцінити відхилення фактичних показників від запланованих.
 4. Виміряти  вплив на середній рівень витрат реалізації товарів зміни структури товарообороту (за сумою та рівнем). Зробити висновки.

 

 

Варіант 20.

 

Частина I

Умови виконання завдання: дайте відповідь на запитання

 

 1. Визначте особливості застосування традиційних прийомів економічного аналізу.
 2. Охарактеризуйте евристичні методи в економічному аналізі.

 

Частина II

Умови виконання завдання: визначте вірну відповідь

 

1. Суть способу ... полягає у послідовній заміні планової величини кожного з факторів фактичною і в порівнянні результатів:

а) ланцюгових підстановок;

б) абсолютних різниць;

в) відносних різниць;

г) елімінування.

 

  2. Якщо розраховані темпи росту чи відсотки виконання плану за факторними показниками, то найбільш доцільно застосовувати:

а) спосіб абсолютних різниць;

б) спосіб відносних різниць;

в) спосіб ланцюгових підстановок;

г) власний варіант відповіді.

 

3. Аналітичні показники – це показники, що:

а) є даними бухгалтерської, статистичної, оперативної звітності;

б) визначають норми витрачання сировини, палива, норми амортизації;

в) визначаються під час проведення аналізу;

г) власний варіант відповіді.

 

  4.  Показник, який розраховується як різниця між двома рівнями динамічного ряду, називається:

а) темп зростання (зниження);

б) абсолютний приріст (зниження); 

в) темп приросту;

г) абсолютне відхилення від плану.

 

  5. Науковий метод пізнання, у процесі якого досліджуване явище зіставляють з уже відомими, досліджуваними раніше з метою виявлення загальних ознак або відмінностей між ними називають методом:

а) групування;

б) деталізації;

в) порівняння;

г) абсолютних різниць.

 

  6. Деталізація показників за ... дозволяє вивчити вплив окремих елементів на загальний результат, структурні зрушення в складі цих елементів.

а) центрами відповідальності;

б) складовими частинами;

в) часом;

г) власний варіант відповіді.

 

  7. ... факторний аналіз являє собою методику дослідження факторів, зв’язок яких з результативним показником є неповним, вірогідним, випадковим.

а) стохастичний;

б) детермінований;

в) дедуктивний;

г) статистичний.

 

8. ... економічного аналізу є всі сторони діяльності підприємства, усі процеси, пов’язані з постачальницькою, виробничою, збутовою, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

а) методом;

б) суб’єктами;

в) предметом;

г) об’єктами.

 

9. Сукупність інформаційних ресурсів і методів їх організації, необхідних і придатних для реалізації аналітичних процедур – це:

      а) об’єкт економічного аналізу;

      б) предмет економічного аналізу;

      в) інформаційне забезпечення аналізу;

      г) економічні показники.

 

10. Оперативний аналіз здійснюється:

     а) перед прийняттям рішення про здійснення господарських операцій;

     б) в процесі виробництва або відразу після здійснення господарських операцій;

     в) до моменту здійснення господарських операцій;

     г) за декілька попередніх звітних періодів.

 

11. Індивідуальний індекс чисельності становить 0,95. Чисельність робітників у звітному періоді порівняно з базисним :

              а) зросла на 0,95 %;

              б) зменшилася на 95 %;

              в) збільшилася у 0,95 раз;

              г) зменшилася на 5 %.

 

12. Фондоозброєність протягом звітного періоду зменшилася на 2,4. Це означає, що:

   а) вартість основних фондів на одного робітника в середньому зменшилася на 2,4 тис. грн.;

   б) на кожного робітника підприємства в середньому припадає 2,4 тис. грн. основних фондів;

   в) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді стало приходитися товарообороту на 2,4 тис. грн. менше, ніж у попередньому;

   г) на кожну 1 грн. основних фондів у звітному періоді приходиться в середньому 2,4 тис. грн реалізованої продукції.

 

13. Абсолютне відхилення від плану випуску продукції  становить  (-23). Це свідчить, що план випуску продукції:

             а) недовиконано на 23%;

             б) недовиконано на 23 тис. грн.;

             в) перевиконано на 23%;

             г) перевиконано на 23 тис. грн.

 

14. Якщо сума надходжень товарів перебільшує обсяг реалізації, то товарні запаси:

             а) збільшилися.;

             б) зменшилися;

             в) не змінилися;

             г) подвоїлися.

 

  15. Відносний надлишок (нестача) кількості робітників визначається за формулою:

а) Н(нест)=Ч10;

б) Н(нест)=Чск0;

в) Н(нест)=Ч1ск;

г) власний варіант відповіді.

де Ч1(0) – фактична (базисна) чисельність робітників; Чск – скоригована чисельність робітників.

 

  16. Аналіз, який проводиться задля потреб управління виробничою, комерційною і фінансовою діяльністю на підставі даних бухгалтерської й статистичної звітності, є:

а) об’єктивним;

б) зовнішнім;

в) суб’єктивним;

г) внутрішнім.

 

17. Чисельність працівників за планом та фактично становить 17 та 18 осіб, плановий та фактичний обсяг витрат на оплату праці – 40800 тис. грн., 41000 тис. грн.. Вплив чисельності працівників на перевиконання кошторису витрат на оплату праці складає (тис. грн.):

      а) +2400;

      б) -2266,7;

      в) -2200;

      г) +2411,8.

 

18. У таблиці наведена інформація ро показники товарного балансу:

   

 

 тис. грн.

Показники

План

Факт

Запаси товарів на початок періоду

Надходження товарів

Інше вибуття товарів

Запаси товарів на кінець періоду

20

 

3700

-

60

30

 

3750

15

85

 

Фактичний обсяг реалізованих товарів склав (тис. грн.):

     а) 3695;

     б) 3660;

     в) 3680;

     г) власний варіант відповіді.

 

19. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Вплив структури товарообороту на середній  рівень витрат обігу дорівнює (% до обороту):

     а) +14,25;

     б) +0,47;

     в) -0,07;

     г) +0,54.

 

20. Фактична сума витрат обігу склала 2000 тис. грн. при кошторисі 1920 тис. грн. Товарооборот за планом становив 14000 тис. грн., а фактично – 14100 тис. грн. Плановий рівень витрат, скоригований на фактичну структуру товарообороту, склав 14,25% до обороту. Сума відносної економії (перевитрати) витрат обігу дорівнює (тис. грн.):

     а) +13,7;

     б) -66,3;

     в) +1933,7;

     г) +66,3.

 

Частина III

 

Умови виконання завдання: розв’яжіть задачі

 

Задача 1.  Маємо дані по підприємству «Гюст»:

 

Показники

За планом

Фактично

Обсяг випущеної продукції, тис. грн.

15200

15250

Матеріаловіддача

2,89

2,85

 

Необхідно:

 1. Розрахувати матеріальні витрати за планом та фактично.
 2. Проаналізувати виконання плану за показниками підприємства.
 3. Обчислити вплив суми матеріальних витрат та матеріаловіддачі на відхилення від плану обсягу випущеної продукції, використовуючи спосіб коректування.
 4. Розрахувати відносну економію (перевитрату) суми матеріальних витрат. Зробити висновки.

 

Задача 2. Маємо дані показників, які формують фонд робочого часу:

 

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Середньооблікова кількість робітників, осіб

278

285

Кількість днів, відпрацьованих 1 робітником за рік, дні

 

225

 

210

Середня тривалість робочого дня, год.

8,0

7,9

 

Необхідно:

 1. Розрахувати фонд робочого часу за звітний та минулий роки.
 2. Проаналізувати зміни у динаміці за всіма показниками.
 3. Обчислити вплив факторів на динаміку фонду робочого часу, використовуючи інтегральний метод. Зробити висновки.

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 Основна література

 

 1. Гаркуша, Н.М. Міжнародний економічний аналіз: практикум [Текст] / Н.М. Гаркуша, І.В. Руденко. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 153с.
 2. Гаркуша, Н.М. Міжнародний економічний аналіз: навч. посіб. [Текст] / Н.М. Гаркуша, І.В. Руденко. – Харків: ХДУХТ, 2011. – 153с.
 3. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 180 с.
 4. Дахно, І.І. Світова економіка: навч. посіб. [Текст]. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 280с. 
 5. Міжнародна економіка: підруч. [Текст] / за ред.проф. Ю.Г.Козака, проф. Д.Г.Лук'яненка, проф. Ю.В.Макогона. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літ-ри, 2009. – 560с. 
 6. Лук'яненко, Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу:тести, вправи та задачі, проблемні ситуації,ділові ігри: Навч. посіб. [Текст] / Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 288с.
 7. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. – 4-те видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. – 344 с.
 8. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та ін. Під заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.

 

Додаткова література

 

 1. Боди Зви, Мертон Роберт Финансы.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. 592 с.
 2. Власова, Н. О. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, Т. С. Пічугіна,    П. В. Смирнова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2010. – 222 с.
 3. Гаркуша, Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. – К.: Знання, 2009. – 430 с.
 4. Горе6лик, О. М. Фиінансовий анализ с использованием ЭВМ : учебное пособие / О. М. Горе лик, О. А. Филиппова. – М. : КНОРУС, 2007. – 272 с.
 5. Збірник задач за дисципліною “Міжнародний економічний аналіз” для студентів напряму підготовки  6.030503 «Міжнародна економіка» / Укл.: Руденко І.В., ХДУХТ. – Харків, 2011.- 39 с.
 6. Економічний аналіз: Практикум. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с.
 7. Маркарьян, Э. А. Финансовый анализ : учебное пособие / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, - 2011. – 272 с.
 8. Мних Є. В. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Є. В. Мних,                      Н. С. Барабаш – К. : Київ. нац. торг. – екон. Ун-т, 2010. – 412 с.
 9. Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
 10. Попович, П. Я. Фінансовий аналіз діяльності суб’єктів господарювання : Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 630 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 11. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. –    К. : Издательский дом «Максимум», 2005. – 884 с.
 12. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Завгородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / За ред. проф. А.Г.Завгороднього. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 428 с.
 13. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
 14. Тестовий тренінг з дисципліни “Міжнародний економічний аналіз” для студентів напряму підготовки  6.030503 «Міжнародна економіка» / Укл.: Гаркуша Н.М.,  Руденко І.В., ХДУХТ. – Харків, 2010.- 100 с.
 15. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003 – 312 с.
 16. Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

 

 

 

 

 

 

 

      Гаркуша Надія Миколаївна

Руденко Інна Вікторівна

Сідорова Тамара Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

 

 

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання

для самостійної роботи студентів

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторська редакція

 

   Підп. до друку                   р. Формат 60х84/16 . Папір офс. Друк офс. Умов.

   друк. арк.        Обл.-вид.       арк. Тираж          прим. Замов. №    

Видавець та виготовлювач

Харківський державний університет харчування та торгівлі

вул. Клочківська, 333, Харків 61051

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК №2319 від 19.10.2005 р.