Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка

З Р А З О К

екзаменаційного білету

вступних іспитів до аспірантури

спеціальності 051 - «Економіка»

 

спеціалізація

«Економічна теорія та історія економічної думки»

 

БІЛЕТ № 1

 

І. Дати обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:

 

1. Типи трансформації економічних систем та наукові підходи до їх дослідження.

2. Особливості та стратегічні пріоритети державної макроекономічної політики в Україні.

 

ІІ. Презентація дослідницької пропозиції.

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

 

Керівник проектної групи

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Вступний іспит до аспірантури здійснюється у формі усного іспиту, який включає відповіді на два теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції.

Підготовка відповіді – 40 хв.

 

Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури:

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник вступних випробувань, правильно виконавши всі завдання – 100 балів, а саме:

1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у 30 балів (усього: 2 х 30 = 60 балів).

2. Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 40 балів.

 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:

– наукова новизна – 7 балів;

– обґрунтованість – 7 балів;

– оригінальність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– реалістичність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– повнота викладення всіх структурних частин – 6 балів;

– переконлива презентація дослідницької пропозиції – 6 балів.

 

З Р А З О К

екзаменаційного білету

вступних іспитів до аспірантури

спеціальності 051 – «Економіка»

 

спеціалізація «Міжнародна економіка»

 

БІЛЕТ № 1

 

  1. Форми та новітні тенденції міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації.

 

  1. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки: рівні, чинники, методи оцінки.

 

  1. Дослідницька пропозиція.

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

 

Керівник проектної групи

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Вступний іспит до аспірантури здійснюється у формі усного іспиту, який включає відповіді на два теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції.

Підготовка відповіді – 40 хв.

 

Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури:

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник вступних випробувань, правильно виконавши всі завдання – 100 балів, а саме:

1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у 30 балів (усього: 2 х 30 = 60 балів).

2. Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 40 балів.

 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:

– наукова новизна – 7 балів;

– обґрунтованість – 7 балів;

– оригінальність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– реалістичність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– повнота викладення всіх структурних частин – 6 балів;

– переконлива презентація дослідницької пропозиції – 6 балів.

 


З Р А З О К

екзаменаційного білету

вступних іспитів до аспірантури

спеціальності 051 - «Економіка»

 

спеціалізація «Економіка та управління підприємствами»

 

БІЛЕТ № 1

 

 

  1.  Організаційна структура управління підприємством та її основні параметри. Типи організаційних структур управління, їх переваги та недоліки. Значення адаптивних організаційних структур управління в сучасних умовах (20 балів)

 

  1. Сучасне поняття персоналу підприємства. Склад і структура персоналу підприємства. Категорії персоналу. Особливості структури персоналу різних типів підприємств. Обґрунтування раціональної структури персоналу на підприємстві.  (20 балів)

 

  1. Розробка виробничої програми підприємства, її показників у натуральному і грошовому вимірах. Ресурсне обґрунтування виробничої програми.  (20 балів)

 

  1. Дослідницька пропозиція (40 балів)

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

 

Керівник проектної групи

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Критерії оцінювання знань вступних випробувань для навчання в аспірантурі на здобуття наукового ступеня доктора філософії за освітньої-науковою програмою «Економіка підприємства», спеціальності 051 - «Економіка».

 

Вступне випробування здійснюється у формі іспиту:

Форма проведення іспиту

письмовий

Тривалість

2 астрономічні години

Кількість завдань у білеті:

4

з них:    3 теоретичних

(по 20 балів кожне завдання)

 обґрунтування дослідницької пропозиції

(40 балів)

 

Критерії оцінки відповіді на теоретичне питання:

Питання розкрите вірно, повно, без помилок

20-19 балів

Питання розкрите вірно, але не зовсім повно, або з незначними помилками

18-17 балів

Питання розкрите вірно, але не зовсім повно і з незначними помилками

16-13 балів

Питання розкрите загалом вірно, але не повно, з  помилками

12-10 балів

Питання загалом розкрите, але з суттєвими помилками

9-5 балів

Виявлено лише загальне розуміння, а не знання питання

4-1 бал

 

Критерії оцінки дослідницької пропозиції:

Актуальність дослідницької пропозиції

1-5 балів

Обгрунтованість наукової гіпотези

1-5 балів

Чітко визначені мета і завдання, предмет і об’єкт дослідження

1-5 балів

Здобувач знає вчених і основні наукові роботи на цю тему

5 - 10 балів

Здобувач розуміє недосліджені аспекти проблеми, передбачає можливу наукову новизну і практичну цінність дослідження

5 -10 балів

Здобувач вже має опубліковані наукові роботи на цю тему

1-5 балів

З Р А З О К

екзаменаційного білету

вступних іспитів до аспірантури

спеціальності 051 - «Економіка»

 

спеціалізація «Статистичний аналіз»

 

БІЛЕТ № 1

 

Завдання 1. /20 балів/

Методологія статистичного вивчення варіації суспільно-економічних явищ і процесів.

 

Завдання 2. /20 балів/

Система показників економічної статистики. Принципи побудови найважливіших групувань і класифікацій, що використовуються при дослідженнях соціально-економічного розвитку суспільства.

 

Завдання 3. /20 балів/

Творче розрахункове завдання.

 

Завдання 4. /40 балів/

Дослідницька пропозиція.

 

Затверджено на засіданні Вченої ради

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

 

Керівник проектної групи

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Критерії оцінювання знань для вступних випробувань навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії за освітньої-науковою програмою «Статистичний аналіз», спеціальності 051 - «Економіка».

 

Вступне випробування здійснюється у формі іспиту:

 

Форма проведення іспиту

письмовий

Тривалість

2 астрономічні години

Використання програмного забезпечення (технічних засобів)

 

MC Exсel

Кількість завдань у білеті:

4

- з них теоретичних

2 (по 20 балів кожне завдання)

- розрахункових

1 (20 балів)

- дослідницьких

1 (40 балів)

 

З Р А З О К

екзаменаційного білету

вступних іспитів до аспірантури

спеціальності 051 - «Економіка»

 

спеціалізація

«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

 

БІЛЕТ № 1

 

  1. Теорія економічних циклів. Біфуркація Хопфа. Дослідження інвестиційних циклів. Хаотична динаміка в економіці (30 балів).

 

  1. Концепція сервісно-орієнтованої архітектури інформаційної системи. Принципи сервісно-орієнтованої архітектури. Технології "хмарні обчислення" для підприємств малого та середнього бізнесу. Основні модулі системи SAP ERP (R/3). ERP-система Oracle Applications (30 балів).

 

  1. Дослідницька пропозиція (40 балів).

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

 

Керівник проектної групи

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Критерії оцінювання відповідей вступників

При оцінюванні знань вступника на вступному іспиті до аспірантури освітньою програмою “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” враховуються його письмова відповідь на завдання екзаменаційного білету. Наведені елементи вступного іспиту до аспірантури оцінюються за тридцятибальною шкалою для теоретичних питань та за сорокабальною шкалою для дослідницької пропозиції. Підсумкова оцінка вступного іспиту до аспірантури являє собою сумарну оцінку за кожне з трьох завдань білету. Максимальна кількість балів – 100.

 

Теоретичне питання науково-аналітичного характеру

27-30 балів виставляється вступнику у випадку повного та правильного розкриття питання, аналізу необхідних взаємозв’язків, доведення основних результатів з дисциплін економіко-математичного моделювання.

22-26 балів виставляється вступнику в разі неповного розкриття питання, неповного розгляду всіх існуючих взаємозв’язків, можливі описки в обчисленнях або перетвореннях при доведенні основних теорем чи при  викладенні основних результатів, які не впливають на правильність подальшого ходу розкриття теоретичного питання.

18-21 балів виставляється вступнику у випадку подачі лише окремих відомостей про суть питання, неможливості проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки по даній проблемі, а також у разі суттєвих помилок при доведенні основних теорем чи при  викладенні основних результатів.

0-17 балів виставляється вступнику, який демонструє нерозуміння суті питання та взаємозв’язків між процесами, які розглядаються, а також демонструє відсутність знань основних теоретичних положень з проблеми.

 

Оцінювання дослідницької пропозиції відбувається на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Максимальна кількість балів за дослідницьку  пропозицію складає 40 балів.

 

Критерії оцінювання:

-         наукова новизна (10 балів);

-         обґрунтованість (5 балів);

-         оригінальність науково-дослідних ідей (5 балів);

-         реалістичність науково-дослідних ідей (5 балів);

-         повнота викладки всіх структурних частин (5 балів);

-         переконлива презентація дослідницької пропозиції (10 балів).