Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка європейської інтеграції

Міністерство освіти і науки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                   Проректором з науково-

                                                       педагогічної роботи____________ А.М.Колот

                                                                    «11» травня 2017 р.

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

«Економіка європейської інтеграції»

 

магістерська програма «8М01-Європейський бізнес»

 

освітній ступінь магістр

 

 

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «051-Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

В.о. завідувача кафедри _______________О.А.Федірко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _________________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни.

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій.

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань дисципліни.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

1. Вступ

 

Курс «Економіка європейської інтеграції» є фундаментальним курсом магістерської програми «Європейський бізнес». Головною особливістю його викладання є наявність з одного боку базових знань, що отримали бакалаври при вивченні курсу «Економіка європейської інтеграції», з другого, що його структура тісним чином пов’язана з блоком інших дисциплін, що вивчають магістранти за обраною ними програмою, зокрема європейського бізнесу, права Європейського Союзу тощо.

Метою курсу «Економіка європейської інтеграції» є формування знань, вмінь та навичок визначення сутності європейських горизонтальних, секторальних, зовнішніх та громадянських політик, виявлення механізмів та інструментів реалізації в державах ЄС, а також напрямів і стратегій їх імплементації в Україну.

Завданнями курсу є:

 • виявлення особливостей еволюції інтеграційної моделі ЄС та засвоєння магістрантами правил, норм та інших форм регулювання в межах Митного Союзу, Спільного ринку, Економічного і Монетарного союзів ЄС;
 • формування знань щодо складання, процедур затвердження та виконання бюджету Європейського Союзу;
 • визначення суті, механізмів та інструментів регулювання горизонтальних політики ЄС і основних напрямів їх імплементації в економічну модель України;
 • виявлення сутнісних характеристик, формату та механізмів реалізації секторальних політик ЄС та можливості співучасті України в реалізації спільних проектів у селективних галузях;
 • засвоєння особливостей реалізації зовнішніх політик Європейського Союзу та політик захисту прав громадян; виявлення напрямів конвергенції України з ЄС;
 • формування навичок роботи з документами Євросоюзу в економічних галузях.

Предметом курсу «Економіка європейської інтеграції» виступають суть, механізми та інструменти реалізації основних політик Європейського Союзу, що випливають з його цілей, завдань та принципів, а також виявлення напрямів зближення України з ЄС, співучасті нашої держави в європейських інтеграційних проектах в межах створюваного спільного європейського економічного простору та ЗВТ +.

Результатом опанування курсу «Економіка європейської інтеграції» є набуття студентами ряду професійних компетенцій: розуміння сутності та механізмів реалізації спільних політик ЄС; аналіз факторів та індикаторів розвитку системи регулювання євроінтеграційних процесів; виявлення регулятивних пріоритетів у формуванні системної підтримки малого і середнього бізнесу в ЄС; оптимізація моделей управління науково-технічним співробітництвом європейських компаній із структурами ЄС та партнерами різних галузей бізнесу.

 

 

2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка європейської інтеграції»

 

№ теми

Назва теми

Денна форма навчання

Л

П

ІКР

СРС

 1.  

Еволюція інтеграційної моделі ЄС

2

4

2

6

 1.  

Консолідований бюджет ЄС

2

2

4

 1.  

Горизонтальні політики ЄС. Політика регіонального розвитку

2

2

6

 1.  

Політика соціального розвитку

2

1

4

 1.  

Конкурентна політика

2

2

4

 1.  

Податкова політика

2

1

4

 1.  

Секторальні політики ЄС.  Промислова політика

2

2

6

 1.  

Технологічна політика

2

2

4

 1.  

Енергетична політика

2

2

4

 1.  

Транспортна політика

2

2

4

 1.  

САП. Політика щодо рибальства

2

1

4

 1.  

Політика захисту прав громадян

2

2

4

 1.  

Зовнішні політики ЄС

2

1

4

 1.  

Стратегія зближення України  з ЄС

2

2

6

Всього:

2

30

24

64

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Еволюція інтеграційної моделі ЄС

 

Трансформація теорій європейської економічної інтеграції. Функціональна теорія Д.Мітрані та неофункціоналізм Е.Хааса, трансакціоналістська теорія К.Дойча. Нові теорії європейської економічної інтеграції: «багаторівневого урядування», «спільних політик». Суть та основні методологічні основи подальших моделей розвитку ЄС: інтергавенталізм (А.Моравчик), «політика мереж» (Дж.Петерсон), «мультирівневого управління» (Г.Маркс, Ф.Шарп, Ф.Шміттер, В.Стрік). концепції пристосування в європейському Союзі (2004): «різношвидкісна», «Європа а ля карте», «концентричних кіл», «ядро чи піонерні групи», «близька кооперація», «кооперація, що зростає».

Митний союз (МС). Створення МС та його еволюція. Правова основа. Ліквідація внутрішніх кордонів. Основні митні документи TIR (міжнародні дорожні перевезення) та АТА (тимчасовий допуск товарів). Митний контроль в ЄС та співпраця держав ЄС. Митна інформаційна система. Роль та значення Неаполітанської конвенції ІІ (1998). Особливості торгівлі з третіми країнами. Митний кодекс Спільноти (1997). Базові норми митного законодавства ЄС (митна територія, митна вартість, митний борг, експортні процедури). Спільні митні тарифи. Вплив Уругвайського раунду переговорів по ГАТТ на політику митних тарифів в ЄС (1995).

Спільний ринок (СР). Вільний рух факторів виробництва. «Біла книга» Європейської Комісії (1985) про завершення формування внутрішнього ринку. Гармонізація національних законодавств. Спільна політика ЄС щодо стандартизації та сертифікації. Захист інтелектуальної власності в ЄС. Поняття Торговельної марки Спільноти. Мадридська (1989) угода щодо міжнародної реєстрації торговельних марок. Державні контракти. Директива (2004) щодо координації процедур надання контрактів на громадські роботи, державні закупівлі та надання послуг. Вільний рух робітників. Захист прав робітників-мігрантів. Свобода підприємницької діяльності. Європейський вільний рух послуг (фінансові, банківські, страхові). Вільний рух капіталу. Лібералізація фінансового ринку Спільноти (1993). Транс’європейські мережі.

Економічний і монетарний союз. Еволюція економічної і монетарної системи в ЄС. Єдина монетарна політика. Етапи введення євро. Монетарні критерії. Особливі позиції Великобританії, Данії, Швеції. Європейський центральний банк, його права та функції. Механізми обмінних курсів. Спільна економічна політика. Основні напрями конвергенції країн ЄС. Бюджетна наука та євро. Фінансова солідарність в ЄС.

Основні напрями створення Політичного союзу. Співпраця в ЄС. Спільна зовнішня та безпекова політика. Роль та значення Західноєвропейського Союзу (ЗЄС). Петерсберзькі завдання (1999). Європейська Конституція (2004). Причини та наслідки провалу референдумів в Нідерландах та Франції.

 

Тема 2. Консолідований бюджет ЄС

 

Еволюція бюджетної політики. Фаза 1. «Бюджетні бої» під час першого розширення. Фаза 2. «Зміна правил гри». Делор-1. Делор-2. Фаза-3. «Порядок денний – 2000» та натиск змін. Берлінські зміни (1999) в бюджетній політиці ЄС. Країнові внески до бюджету.

Структура бюджету. Дохідна та витратна частини. Зміни у розподілі бюджету упродовж 2000-2006 рр. Особливості розподілу коштів на САП, структурні операції та Фонд Згуртування, витрати на внутрішню політику, допоміжні акції, резерви, адміністрування. Витрати на «дорозширення» та «післярозширення».

 

Тема 3. Горизонтальні політики ЄС. Політика регіонального розвитку

 

Особливості регіонального розвитку країн ЄС, регіональні асиметрії в ЄС. Ідентифікація регіональних моделей. Інституційне розмежування. Статистична номенклатура територіальних одиниць (NUTS-1, NUTS-2, NUTS-3). Політика регіональної конвергенції в ЄС. Трансформація цілей європейської структурної політики. Механізми та інструменти регулювання регіональних асиметрій в ЄС. Структурні фонди ЄС та розподіл коштів на цілі регіональної політики. Порядок денний – 2000 (Agenda 2000) про характер регіональної конвергенції. Нові моделі регулювання регіональних диспропорцій (2007-2013 рр.). Субсидіарність та компліментарність використання коштів Співтовариства. Здійснення заходів на підтримку розвитку. Ініціативи ЄС «Інтеррег», «Лідер», «Еквал», «Урбан». Підтримка малого та середнього бізнесу в регіонах. Здіснення інноваційних заходів. Розвиток міст та міських агломерацій в ЄС. Система контролю і запобігання фінансовим зловживанням в ЄС. Роль та значення фонду Згуртування ЄС. Проекти ЄС. Регіональна конвергенція в нових членах ЄС. Механізми імплементації структурної моделі Євросоюзу в національні моделі держав-аплікантів на вступ.

 

Тема 4. Політика соціального розвитку

 

Соціальне згуртування в ЄС. Хартія основних прав працівників (1989). Соціальний протокол Маастрихтської угоди. Особливі позиції Великобританії, приєднання до Соціальної угоди (1997). Фактори запровадження спільної соціальної політики. Поняття мінімальних соціальних стандартів. Роль та значення європейського Соціального фонду. Спільна політика щодо зайнятості. Настанови щодо зайнятості (Люксембурзьке (1997) засідання Європейської Ради). Європейський пакт зайнятості (1999). Політика щодо освіти, професійного навчання молоді. Основні напрямки діяльності Європейського центру розвитку професійної освіти. Електронна освіта в ЄС (2000). Освітні та тренінгові програми. Спільні заходи щодо поліпшення умов життя та праці. Соціальний захист в ЄС. Організація праці в Євросоюзі. Рівне ставлення до чоловіків і жінок. Програма дій із соціальними вилученнями (2002-2006 рр.) Безпека та здоров’я на роботі. Охорона громадського здоров’я.

 

 

Тема 5. Конкурентна політика.

 

Розвиток конкурентної політики в ЄС. Умови конкурентної політики. Основні засади конкурентної політики в ЄС. Загострення глобальної конкуренції в світі та її вплив на європейську економіку. Правила конкуренції в ЄС, система європейської конкуренції (Європейська мережа з питань конкуренції, національні інституції щодо захисту конкуренції, уніфікація застосування правил та регламентів). Гармонізація європейського та національного конкурентного права. Угода меншої важливості (de minimis). Дозволені контрактні відносини. Процедури контролю за злиттям (поглинанням). Вивільнення з-під заборони певних категорій угод. Заборонені угоди. Панування та концентрація на єдиному ринку. Контроль за державним втручанням. Державні підприємства. Державні монополії. Сумісна та несумісна допомога. Секторальна допомога в ЄС.

 

Тема 6. Податкова політика

 

Фіскальний нейтралітет в ЄС. Потреба в спільній податковій політиці. Особливості оподаткування в умовах посилення конкуренції. Гармонізація непрямого оподаткування. Усунення фіскальних кордонів в ЄС. Еволюція податку на додану вартість в ЄС. Акцизний збір в ЄС та інші види непрямих податків в ЄС, гармонізація прямого оподаткування. Боротьба з ухилянням від податків.

 

Тема 7. Секторальні політики Європейського Союзу.

Промислова політика

 

 

Суть та компонентний склад секторальних політик ЄС. Підприємницька політика ЄС. Підтримка малого та середнього бізнесу. Вплив глобалізації на промисловість ЄС. Основні засади промислової політики. Європейська стандартизація. Європейська хартія малих підприємств (2000). Ділове середовище та правові основи підтримки підприємництва. Центри бізнесу та інновацій. Співпраця підприємств в ЄС.

«Сензитивні галузі» в ЄС. Чорна металургія в ЄС. Особливості тарифного квотування. Моніторинг виробництв сталі в ЄС. Особливості захисту суднобудування, текстильної та швейної промисловості, інформаційної індустрії та телекомунікацій.

 

Тема 8. Технологічна політика.

Спільна політика ЄС в галузі досліджень, її основні засади. Рамкові угоди в науково-дослідницькій сфері. Прямі та непрямі заходи Спільноти щодо стимулювання науково-дослідної діяльності. Дослідницькі центри ЄС. Координація роботи. Технологічна співпраця. Механізми та інструменти реалізації технологічної політики. Ядерні дослідження в ЄС. Стратегія «Європа - 2020»

 

 

Тема 9. Енергетична політика.

Суть енергетичної проблеми в ЄС. Диверсифікація енергопостачання в ЄС. Енергетичні кризи в Європі. Лісабонська енергетична хартія (1994). Енергетична стратегія Спільноти. Ринки енергії в ЄС. Нові енергетичні технології в ЕС. Програми диверсифікації енергопостачання «ALTEBER II», «Synergy», «CARNOT», «SAVE», «ALTENER». Роль та значення програм «ФАРЕ», «Тасіс» для модернізації енергетичного сектору в країнах ЦСЄ.

 

 

Тема 10. Транспортна політика.

 

Особливості транспортного ринку ЄС. Доступ до ринку внутрішніх перевезень. Умови конкуренції в сфері внутрішнього транспорту. Транспортна інфраструктура в ЄС. Суть транспортної політики в ЄС. Транс’європейські мережі. Безпека транспорту. Організація та внутрішня структура транспортного ринку ЄС.

 

Тема 11. САП. Політика щодо рибальства.

 

Харчова безпека в ЄС. «Особливий підхід» до сільського господарства в ЄС, основні чинники та проблеми регулювання. Пряма допомога. Система підтримки цін. Суть інтервенціоністської аграрної політики. Європейська модель сільського господарства. Цілі САП. Реформи аграрного сектору ЄС, П’ята реформа (2003), її суть та значення. Організація спільного ринку. Механізми та інструменти підтримки виробництва аграрної продукції. Вплив структурних фондів на аграрний сектор в ЄС. Заходи з розвитку сільської місцевості. Зовнішні заходи підтримки САП (порогові, шлюзові, рекомендовані ціни, митні збори, тарифні поступки). Особливості коінтеграції країн ЦСЄ до аграрного ринку ЄС. Програма SAPARD та особливості імплементації «спільного доробку» ЄС.

Економічні та правові ринки реалізації політики щодо рибальства. Збереження та управління ресурсами. Загально дозволений обсяг вилову. Розподіл квот. Спеціальні риболовецькі дозволи. Спільна організація ринку, механізми та інструменти регулювання вилову риби. Суть структурної політики в галузі рибальства. Роль та значення фонду «Фінансові інструменти риболовної політики» (1993).

 

Тема 12. Політика захисту прав громадян

 

Особливості громадянства в ЄС. Права громадян. Хартія про основні права (1999). Роль та значення Шенгенської угоди.

Інформування громадян ЄС. Спільна політика ЄС в сфері інформації. Інформаційні ресурси Євросоюзу. Аудіовізуальна політика ЄС. Громадське телерадіомовлення. Регулятивні рамки в ЄС. «Телебачення без кордонів». Культурна політика в ЄС, чотири засоби реалізації. Експорт культурних витворів. Авторське та суміжне право в ЄС.

Спільна політика щодо захисту прав споживачів. Інформування населення. Охорона здоров’я та фізична безпека. Системи швидкого обміну інформацією (РАПЕКС). Захист економічних та правових інтересів.

 

Тема 13. Зовнішні політики ЄС.

 

Суть та основні інструменти реалізації торговельної політики. Сфера компетенцій. Спільний митний тариф. Спільні правила щодо імпорту. Захист від демпінгового імпорту. Антидемпінгове мито. Субсидії. Компенсаційне мито. Спільні домовленості щодо експорту (експортні кредити, страхування, обмін інформацією та консультування). Позиції ЄС в ГАТТ/СОТ. TRIPs та TRIMs.

Політика допомоги з розвитку в ЄС. Цілі, інструменти. Угоди про асоціацію з АКТ (Африканськими, Карибськими та Тихоокеанськми країнами). Інститутції розвитку. Політичні діалоги. Стратегії підтримки країн. Заморські країни та території ЄС. Генеральна система Преференцій.

Європейська асоціація вільної торгівлі та Європейська економічна зона. Програми ЄС: ФАРЕ, ТЕМПУС. Європейський банк реконструкції та розвитку. Європейські угоди (90-х років). Європейське партнерство.

 

 

Тема 14. Стратегія зближення України з ЄС

 

Місце європейської інтеграції в системі світогосподарських відносин України. Стратегічний курс. Євроатлантична інтеграція. Самміти України – ЄС. Угода про партнерство та співпрацю (1994). Європейська політика сусідства. Місце та роль України в спільному європейському економічному просторі, що випливають із концепції «Ширша Європа—сусідство» (2003). «Дорожня карта України – ЄС». Стратегія зближення України з Європейським Союзом. Створення ЗВТ+

Інституційне забезпечення процесу інтеграції України до ЄС. (Відповідальні державні органи влади – Президент, ВРУ, КМУ, міністерства. Органи місцевого самоврядування. Місцеві громади. Підприємства. Громадські організації, Фонди. Заклади освіти.)

Етапи реалізації європейських стратегій України (преференційна торгівля, статус країни з ринковою економікою, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринк, валютний союз, економічний союз).

Режим торгівлі. Україна в СОТ. Міграція з України до країн ЄС. Європейські інвестиції в Україну. Розвиток єврорегіонального співробітництва. Зовнішньоекономічні партнери України в ЄС. Програми допомоги ЄС Україні. Оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах. Внутрішнє та зовнішнє середовище реалізації європейських стратегій України. Визначення національних економічних інтересів.

 

4. Плани ЗАНЯТЬ

 

4.1. ПЛАНИ лекцій

 

Лекція 1. Еволюція інтеграційної моделі ЄС (2 години)

 

 1. Трансформація теорій європейської економічної інтеграції (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)
 2. Митний Союз
 3. Спільний ринок
 4. Економічний і валютний союз
 5. Проблеми та перспективи створення політичного союзу.

 

4.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

ЗАНЯТТЯ 1

Тема 1.  Еволюція інтеграційної моделі ЄС (Частина 1) (2 години)

 

Вид інноваційних технологій - СЕМІНАР-РОЗГОРНУТА БЕСІДА (усне експрес-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття)

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні теорії європейської економічної інтеграції;
 • практичну імплементацію теорій європейської економічної інтеграції.

уміти:

 • аналізувати практичні наслідки імплементації інтеграційних теорій;
 • порівнювати переваги та недоліки теоретичних підходів до інтеграційного розвитку.

 

План:

 1. Функціональна теорія Д.Мітрані та неофункціоналізм Е.Хааса
 2. Трансакціоналістська теорія К.Дойча.
 3. Нові теорії європейської економічної інтеграції
 4. Інтергавенталізм (А.Моравчик)
 5. «Політика мереж» (Дж.Петерсон), «мультирівневого управління» (Г.Маркс, Ф.Шарп, Ф.Шміттер, В.Стрік)
 6. Концепції пристосування в європейському Союзі.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для розгорнутої бесіди:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 9.
 • Проблемні питання – С. 16.
 • Тестові запитання – С. 28.

 

ЗАНЯТТЯ 2

Тема 1.  Еволюція інтеграційної моделі ЄС (Частина 2) (2 години)

 

Вид інноваційних технологій - СЕМІНАР-РОЗГОРНУТА БЕСІДА (усне експрес-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття), кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні характеристики етапів інтеграції: митний союз (МС), спільний ринок, економічний і монетарний союз.

уміти:

 • шукати та використовувати інформацію щодо стандартизації та сертифікації в ЄС
 • аналізувати зміст та структуру митної інформаційної системи;
 • визначати відповідність країни-апліканта  монетарним критеріям конвергенції.

 

План:

 1. Митний союз
 2. Спільний ринок
 3. Економічний і монетарний союз.
 4. Основні напрями створення Політичного союзу.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для семінара-розгорнутої бесіди:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 9.
 • Проблемні питання – С. 16.
 • Тестові запитання – С. 28.

 

 

ЗАНЯТТЯ 3

Тема 2. Консолідований бюджет ЄС (2 год)

 

Вид інноваційних технологій – ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ (міні-лекція, усне експрес-опитування, презентація), кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • етапи еволюції бюджетної політики;

уміти:

 • аналізувати структуру бюджету ЄС

 

План:

 1. Еволюція бюджетної політики ЄС.
 2. Фази розвитку бюджетної політики. Делор-1. Делор-2.
 3. Сучасна структура бюджету ЄС.
 4. Витрати ЄС на «дорозширення» та «післярозширення».

 

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Питання для обговорення з «Європейська інтеграційна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 39.
 • Проблемні питання – С. 45.
 • Тестові запитання – С. 46.

 

ЗАНЯТТЯ 4

Тема 3. Горизонтальні політики ЄС. Політика регіонального розвитку

 

Вид інноваційних технологій – ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

 

знати:

 • особливості регіонального розвитку країн ЄС та регіональні асиметрії;
 • нові моделі регулювання регіональних диспропорцій;
 • систему контролю і запобігання фінансовим зловживанням в ЄС.

уміти:

 • ідентифікувати регіональних моделей;
 • визначати механізми імплементації структурної моделі Євросоюзу в національні моделі держав-аплікантів на вступ.

План:

 1. Особливості регіонального розвитку країн ЄС.
 2. Політика регіональної конвергенції в ЄС.
 3. Механізми та інструменти регулювання регіональних асиметрій.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Питання для обговорення з «Європейська інтеграційна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 55.
 • Проблемні питання – С. 62.
 • Тестові запитання – С. 73.

 

ЗАНЯТТЯ 5

Тема 4. Політика соціального розвитку

 

Вид інноваційних технологій –ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні: знати:

 • фактори запровадження спільної соціальної політики;
 • роль та значення європейського Соціального фонду;
 • основні напрямки діяльності Європейського центру розвитку професійної освіти.

уміти:

 • основні напрямки діяльності Європейського центру розвитку професійної освіти.

 

План:

1. Соціальне згуртування в Європейському Союзі.

2. Напрями та механізми реалізації спільних соціальних політик

3. Зайнятість

4. Освіта та професійне навчання, молодь

5. Безпека, здоров’я, рівноправ’я.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Питання для обговорення з «Європейська інтеграційна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 55.
 • Проблемні питання – С. 62.
 • Тестові запитання – С. 73.

 

ЗАНЯТТЯ 6

Тема 5. Конкурентна політика.

 

Вид інноваційних технологій – МІНІ-КЕЙС та міні-лекція.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади конкурентної політики в ЄС;
 • правила конкуренції в ЄС та систему європейської конкуренції;
 • процедури контролю за злиттям (поглинанням).

уміти:

 • визначати умови конкурентної політики;
 • ідентифікувати монопольне становище на Спільному ринку.

План:

 1. Основні засади конкурентної політики ЄС.
 2. Регулювання домінуючого становища в ЄС.
 3. Контроль за монопольним становищем в ЄС.
 4. Регулювання державної допомоги.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для міні-кейсу:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 85.
 • Проблемні питання – С. 96.
 • Тестові запитання – С. 117.

 

ЗАНЯТТЯ 7

Тема 6. Податкова політика

 

Вид інноваційних технологій – ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні: знати:

 • особливості оподаткування в умовах посилення конкуренції;
 • етапи усунення фіскальних кордонів в ЄС;

План:

1. Фіскальний нейтралітет в ЄС.

2. Гармонізація непрямого оподаткування.

3. Гармонізація прямого оподаткування.

 

 

 

 

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Хорошаєв Є.С. Фіскальне право країн Великої Вісімки [Текст] : монографія / Є. С. Хорошаєв ; ДВНЗ "Нац. авіац. ун-т". - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. - 342 с. : табл. - Бібліогр.: с. 330-336.
 • Токар В.В. Інституційно-правовий базис фіскальної моделі мобілізаційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / Токар В.В., Хорошаєв Є.С.; ДВНЗ "Нац. авіац. ун-т". - К. : НАУ, 2010. - 386 с. 

 

ЗАНЯТТЯ 8

Тема 7. Секторальні політики Європейського Союзу.

Промислова політика

 

Вид інноваційних технологій – МІНІ-КЕЙС.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • суть та компонентний склад секторальних політик ЄС;
 • засади промислової політики ЄС;
 • «Сенситивні галузі» в ЄС: особливості захисту суднобудування, текстильної та швейної промисловості, інформаційної індустрії та телекомунікацій.

уміти:

 • визначати вплив глобалізації на промисловість ЄС;
 • аналізувати ділове середовище та правові основи підтримки підприємництва.

 

План:

 1. Суть та основні напрями промислової політики ЄС,
 2. Підприємницька політика в Європейському Союзі. Розвиток малого і середнього бізнесу.
 3. «Сенситивні галузі» в ЄС та їх поліструктурна підтримка (сталеливарна промисловість, суднобудування, текстильна та швейна промисловість, інформаційна індустрія, телекомунікації).

 

Інформаційно-методичне забезпечення для міні-кейсу:

 • Питання для обговорення з «Європейська інтеграційна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 85 с.
 • Проблемні питання – С. 96.
 • Тестові запитання – С. 117.

 

ЗАНЯТТЯ 9

Тема 8. Технологічна політика.

 

Вид інноваційних технологій – ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • рамкові угоди в науково-дослідницькій сфері;
 • «Горизонт 2020»;
 • Механізми фінансування науки та інновацій в ЄС.

 

уміти:

 • аналізувати заходи ЄС щодо стимулювання науково-дослідної діяльності;
 • аналізувати механізми та інструменти реалізації технологічної політики.

 

План:

1. Засади та основні напрями спільної дослідницької політики.

2. Механізми та інструменти реалізації науково-дослідної політики ЄС.

3. Єдиний дослідний простір - ERA

 

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 90.
 • Проблемні питання – С. 106.
 • Тестові запитання – С. 130.

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 10

Тема 9. Енергетична політика.

 

Вид інноваційних технологій –  ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні: знати:

 • багаторічні програми розвитку енергетики;
 • суть енергетичної проблеми в ЄС;
 • енергетичні кризи в Європі;
 • програми диверсифікації енергопостачання.

уміти:

 • аналізувати переваги альтернативної енергетики в ЄС;

План:

 1. Європейська енергетична стратегія.
 2. Багаторічні  програми розвитку енергетики.
 3. Особливості регулювання внутрішнього енергетичного ринку.
 4. Диверсифікація енергопостачання в ЄС.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 85 с.
 • Проблемні питання – С. 96.
 • Тестові запитання – С. 117.

 

ЗАНЯТТЯ 11

Тема 10. Транспортна політика.

 

Вид інноваційних технологій –  РОЗГОРНУТА БЕСІДА.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні: знати:

 • особливості транспортного ринку ЄС;
 • трансєвропейські транспортні мережі.

уміти:

 • визначати умови конкуренції на транспортному ринку ЄС;
 • аналізувати внутрішню структуру транспортного ринку ЄС;

План:

 

1. Особливості регулювання транспортного ринку.

2. Сегментація транспортного ринку Європейського Союзу.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для розгорнутої бесіди:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 85.
 • Проблемні питання – С. 96.
 • Тестові запитання – С. 117.

 

ЗАНЯТТЯ 12

Тема 11. САП. Політика щодо рибальства.

 

Вид інноваційних технологій – ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні: знати:

 • суть інтервенціоністської аграрної політики;
 • європейська модель сільського господарства;
 • суть структурної політики в галузі рибальства.

уміти:

 • аналізувати механізми та інструменти підтримки виробництва аграрної продукції.
 • аналізувати механізми та інструменти регулювання рибальства.

План:

 1. Причини та наслідки «особливого підходу» до сільського господарства.
 2. Організація спільного аграрного ринку в ЄС.
 3. Управління та фінансування САП.
 4. Спільна політика ЄС щодо рибальства.
 5. Механізми та інструменти регулювання вилову риби.

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 85.
 • Проблемні питання – С. 96.
 • Тестові запитання – С. 117.

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 13

Тема 12. Політика захисту прав громадян

 

Вид інноваційних технологій – ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ міні-лекція.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • особливості громадянства в ЄС;
 • спільну політику ЄС в сфері інформації;
 • спільну політику щодо захисту прав споживачів.

 

План:

 1. Громадянство ЄС. Захист прав громадян Європейського Союзу.
 2. Інформаційна та культурна політика ЄС.
 3. Захист прав споживачів.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Питання для обговорення з «Європейська інтеграційна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 135.
 • Проблемні питання – С. 138.
 • Тестові запитання – С. 143.

 

ЗАНЯТТЯ 14

Тема 13. Зовнішні політики ЄС.

 

Вид інноваційних технологій – СЕМІНАР-РОЗГОРНУТА БЕСІДА.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні: знати:

 • суть та основні інструменти реалізації торговельної політики;
 • спільні правила щодо імпорту;
 • політику допомоги з розвитку в ЄС.

План:

 1. Інструменти та механізми реалізації торговельної політики ЄС.
 2. Спільні домовленості щодо експорту. Позиції ЄС в ГАТТ/СОТ.
 3. Суть та основні напрямки політики допомоги розвитку.
 4. Особливості зовнішніх відносин Європейського Союзу.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для розгорнутої бесіди:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 149.
 • Проблемні питання – С. 157.
 • Тестові запитання – С. 161.

 

ЗАНЯТТЯ 15

Тема 14. Стратегія зближення України з ЄС

 

Вид інноваційних технологій – ДИСКУСІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АНАЛІЗУ.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

розуміти:

 • стратегію зближення України з Європейським Союзом;
 • інституційне забезпечення процесу інтеграції України до ЄС;
 • етапи реалізації європейських стратегій України.

уміти:

 • визначати національні економічні інтереси в процесі економічної інтеграції.

План:

 1. Правова та договірна основа економічних відносин України з ЄС.
 2. Місце та роль України в спільному європейському економічному просторі.
 3. Стратегія зближення України з ЄС.

 

Інформаційно-методичне забезпечення для дискусії з елементами аналізу:

 • Питання для обговорення з «Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. Є 24» / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.]; за заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010 – С. 172.
 • Проблемні питання – С. 176.
 • Тестові запитання – С. 181.

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

На додаток до основного матеріалу, що викладається на лекціях, цілий ряд питань виноситься на самостійне опрацювання. Предметом самостійної роботи студентів визначені такі питання програми дисципліни «Економіка європейської інтеграції»:

 

 

 

Тема 1. Еволюція інтеграційної моделі

 

 1. Концепції «пристосування» в Європейському Союзі.
 2. Основні митні документи ЄС: TIR, ATA.
 3. Поняття торговельної марки Спільноти.
 4. Державні контракти в ЄС.
 5. Права та функції Європейського Центрального банку.
 6. Основні напрями валютної конвергенції ЄС.

 

Тема 2. Консолідований бюджет ЄС

 

 1. Процедура ухвалення бюджету.
 2. Структурні фонди та їх роль в реалізації спільних політик.
 3. Основні функції Фонду Згуртування.
 4. Особливості витрат «до розширення» та «після розширення».

 

Тема 3. Горизонтальні політики ЄС. Політика регіонального розвитку

 

 1. Трансформація цілей європейської структурної політики.
 2. Європейські ініціативи та механізм фінансування окремих проектів.
 3. Здійснення заходів на підтримку розвитку. Ініціативи ЄС «Інтеррег», «Лідер», «Еквал», «Урбан».
 4. Система контролю і запобігання фінансовим зловживанням в ЄС.
 5. Роль та значення фонду Згуртування ЄС. Проекти ЄС.

 

Тема 4. Політика соціального розвитку

 

 1. Поняття «мінімальні соціальні стандарти».
 2. Спільні заходи щодо поліпшення умов життя та праці.
 3. Освітні та тренінгові програми.
 4. Спільні заходи щодо поліпшення умов життя та праці.
 5. Охорона громадського здоров’я.

 

Тема 5. Конкурентна політика.

 

 1. Європейська мережа з питань конкуренції.
 2. Угода меншої важливості (de minimus).
 3. Процедури контролю за злиттям (поглинанням).
 4. Секторальна допомога в ЄС.
 5. Гармонізація європейського та національного конкурентного права.

 

 

 

Тема 6. Податкова політика

 

 1. Усунення фіскальних кордонів в ЄС.
 1.  Еволюція податку на додану вартість.
 2. Еволюція податку на додану вартість в ЄС.
 3. Акцизний збір в ЄС та інші види непрямих податків в ЄС, гармонізація прямого оподаткування.
 4. Боротьба з ухилянням від податків.

 

Тема 7. Секторальні політики Європейського Союзу.

 1. Промислова політика
 2. Європейська хартія малих підприємств (2000).
 3. Центри бізнесу та інновацій в ЄС.
 4. Інформаційна індустрія в ЄС.
 5. Заходи стимулювання науково-дослідної роботи.

Тема 8. Технологічна політика.

 1. Рамкові угоди в науково-дослідницькій сфері
 2. Дослідницькі центри ЄС.
 3. Ядерні дослідження в ЄС.
 4. Стратегія «Європа - 2020» .

 

Тема 9. Енергетична політика.

 1. Програми диверсифікації енергопостачання.
 2. Модернізація енергетичного сектору в країнах ЦСЄ.
 3. Програми диверсифікації енергопостачання «ALTEBER II», «Synergy», «CARNOT», «SAVE», «ALTENER».
 4. Роль та значення програм «ФАРЕ», «Тасіс» для модернізації енергетичного сектору в країнах ЦСЄ.

 

Тема 10. Транспортна політика.

 1. Транс’європейські мережі.
 2. Безпека транспорту.
 3. Транспортна інфраструктура в ЄС.
 4. Організація та внутрішня структура транспортного ринку ЄС.

 

Тема 11. САП. Політика щодо рибальства.

 1. Пряма допомога сільському господарству.
 2. Особливості коінтеграції країн ЦСЄ до аграрного ринку ЄС.
 3. Розподіл квот на вилов риби в ЄС.
 4. Система підтримки цін на аграрну продукцію.

 

 

 

Тема 12. Політика захисту прав громадян

 1. Хартія основних прав громадян (1999).
 2. Інформаційні ресурси Євросоюзу.
 3. Експорт культурних витворів.
 4. Регулятивні рамки громадського телебачення в ЄС.
 5. Засоби реалізації культурної політики.
 6. Система швидкого обміну інформацією (РАПЕКС).

 

Тема 13. Зовнішні політики ЄС.

 1. Сфера компетенцій у торговій політиці ЄС.
 2. Антидемпінгове мито. Субсидії. Компенсаційне мито.
 3. TRIPS та TRIMS.
 4. Цілі та інструменти політики розвитку.
 5. Стратегії підтримки країн.
 6. Поняття європейського партнерства.

 

Тема 14. Стратегія зближення України з ЄС

 1. Поняття спільного європейського економічного простору.
 2. Структура та основні напрямки реалізації концепції «Ширша Європа – сусідство» (2003).
 3. Спільні з ЄС єврорегіони.
 4. Диверсифікація співробітництва України з ЄС. ЗВТ+

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

 

6.1. Очна форма навчання:

6.1.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни «Економіка європейської інтеграції»

для студентів галузі знань «05-Соціальні та поведінкові науки»

спеціальності «051-Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»

магістерської програми «8М01-Європейський бізнес»

№ семінар­ського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

2

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

8

3

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

­

4

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

8

5

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

6

Відпрацювання виконання конкретних ситуацій

Міні-кейс

8

7

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

8

Відпрацювання виконання конкретних ситуацій

Міні-кейс

8

9

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

8

10

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

11

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

8

12

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

­–

13

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

14

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

8

15

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, написання модульної роботи

Дискусія з елементами аналізу

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) занять

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль

Написання модульної контрольної роботи

20

Усього балів за модульний контроль

20

Додаткові бали: науково-дослідна діяльність студента

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (упродовж семестру)

1. Формування аналітичних звітів за заданою тематикою (обов’язкове)

10

2. Написання реферату (есе) за заданою тематикою (вибіркове)

5

3. Критичний аналітичний огляд наукових публікацій (вибіркове)

5

4. Участь у наукових конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо; написання та подання до друку тез конференцій, статей, монографій, брошур та інших видів наукових робіт (вибіркове)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

 

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Економіка європейської інтеграції»

1. ОБ'ЄКТОМ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ знань студентів денної форми навчання  є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання модульних завдань, а також індивідуальних завдань для самостійного опрацювання.

1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється з врахуванням активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять.

Для денної форми навчання максимальна кількість балів за роботу на практичних заняттях складає 60 балів. Згідно робочої навчальної програми для практичних занять відведено 30 акад. год.. На написання поточного модульного контролю відведено 1 год. Максимально можлива оцінка кожного заняття складає 4 або 8 балыв. При цьому шкала оцінювання виглядає таким чином:

 • відмінному рівню (8 балів з 8; 4 бали з 4) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; обов’язковою є участь у експрес-опитуванні та активному методі підчас практичних занять;
 • доброму рівню (6,7 балів з 8; 3 бали з 4) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки; обов’язковою є участь або в експрес-опитуванні, або в активному методі підчас практичних занять;
 • задовільному рівню (4,5 балів з 8; 2 бали з 4) відповідає виявлення знання основних положень програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні незначні помилки; участь в експрес-опитуванні, або активному методі підчас практичних занять.
 • незадовільному рівню (0-3 бали з 8; 0-1 бал з 4) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки; відмова від участі в експрес-опитуванні, або активному методі підчас практичних занять.

Вказані бали студент отримує за відповіді та доповнення відповідей на семінарських заняттях, розв’язування проблемних та ситуативних завдань, презентації, доповіді, та участь в інших активних методах, відображених в карті СРС.

Дані про отримані студентами оцінки на практичних заняттях заносяться до академічного журналу групи (під час заняття) та до електронного журналу (не пізніше, ніж протягом семи днів з дат проведення практичного заняття).

 

1.2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання тестових вправ, що охоплюють основні види європейських політик.

В курсі «Європейська інтеграційна політика» передбачається виконання одного модульного тесту, що включає 40 питань. Оцінка завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 20 балів із 100 балів, якими оцінюється вся робота, що була винесена на поточний контроль.

Для оцінювання відповідей студента на завдання модульного контролю застосовується методика переведення кількості відповідей у десятибальну шкалу.

Тести включають питання всіх десяти тем курсу і передбачають контроль рівня набутих знань з основних напрямів розвитку ЄС.

 

1.3. Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання дозволяють набрати: 30 балів із 100 для студентів денної форми навчання.

Для цього пропонується альтернативний вибір з кількох видів наукової роботи:

 

1.3.1. Обов’язковим видом індивідуального завдання є формування студентами аналітичних звітів (з побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою, яка обирається студентами з основного джерела: Європейська економічна політика. Практикум: навч. посібник. / За заг. редакцією В. І. Чужикова – К.:КНЕУ, 2010. Аналітичний звіт оцінюється під час ІКР і дозволяє отримати максимально 10 балів.

Аналітичний звіт виконується студентами за тематикою, затвердженою у викладача. Тема аналітичного звіту не повинна повторюватися у студентів однієї групи.

Виконання завдання аналітичного характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

 • аналітичних звітів міжнародних організацій таких, як Євростат, Euromonitor, Datamonitor, Global 500, індексу транснаціоналізації UNCTAD, рейтингу ділової конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (BCI),  різноманітних кредитних, інвестиційних рейтингів тощо;
 • статей та монографій загальновідомих західних і вітчизняних науковців, у яких аналізуються сутність та основні складові обраної проблематики, тенденції та механізми розвитку об’єктів дослідження;
 • статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного інституту розвитку менеджменту та ін.

Студент повинен проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 3-5 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони здійснені. Обсяг роботи з виконання завдань аналітичного характеру складає 10-15 сторінок (без врахування додатків з базовими статистичними даними).

Оцінювання виконання студентами аналітичного звіту здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Дотримання вимог до оформлення завдання

1

Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу) 

2

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

3

Обґрунтованість зроблених висновків

2

Всього

10

 

1.3.2. Вибіркові завдання для самостійного опрацювання передбачають підготовку реферату (есе). Дана робота оцінюється за шкалою 0; 6;8; 10 балів.

Написання (реферату) есе передбачає здійснення таких видів роботи:

 • пошук, підбір та огляд літератури за заданою тематикою;
 • використання Інтернет-ресурсів щодо підбору статистичних даних (сайти Євростату, Європейської Комісії, Держкомстату тощо).
 • формулювання висновків та рекомендацій.

Творчим розвитком підготовленого есе може бути наукова стаття, яка рекомендується керівником магістерської програми до друку у фахових наукових збірниках. Тематика есе наведена нижче. Тема реферату обирається за першою буковою прізвища:

А – Порівняльний аналіз сучасних теорій європейської інтеграції.

А – Особливості еволюції Європейського Союзу.

Б – Суть та основні напрями розвитку Митного Союзу.

Б – Суть та основні напрями розвитку Спільного ринку.

В – Особливості створення Економічного і монетарного союзу.

Г – Наслідки виконання фінансових перспектив 2007-2013 р.р.

Д – Конкурентний рейтинг ЄС в глобальній економіці.

Е – Критерії валютної конвергенції в ЄС.

Ж – Особливості «спільного доробку» ЄС та механізми його імплементації.

З – Еволюція бюджетної політики ЄС.

І, Ї – Витрати ЄС на розширення: суть, принципи та напрямки фінансування країн-аплікантів.

К – Біотехнологічна політика ЄС.

К – Політика ЄС в галузі рибальства.

Л – Особливості фіскального нейтралітету в ЄС.

М – Формування транспортних мереж в ЄС.

М – Особливості регулювання транспортного ринку в ЄС.

М – Роль та значення для України європейського дослідницького простору.

Н – Інструменти реалізації технологічної політики ЄС.

Н – Преференційні режими в ЄС.

Н – Модернізація САП в 2014-2020 р.р.

О – Уніфікація та стандартизація фінансових ринків в ЄС.

П – Особливості інформаційної політики в ЄС.

П – Основні напрямки формування Спільного європейського економічного простору.

Р – Розвиток конкурентної політики в ЄС.

С – Особливості соціальної політики в ЄС.

С – Інструменти та механізми реалізації політики ЄС в галузі охорони довкілля.

Т – Основні напрями діяльності Фонду Згуртування.

У – Особливості стратегії розширення ЄС.

Ф – Розвиток малого та середнього бізнесу в ЄС.

Х – Єврорегіональні ініціативи ЄС.

Ц – Інструменти реалізації торговельної політики ЄС.

Ч – Основні напрями діяльності структурних фондів ЄС.

Ш – Досвід держав ЦСЄ (країна на вибір) щодо коінтеграції в ЄС.

Щ – Стратегія зближення України з ЄС.

Ю – Структурна політика Європейського Союзу.

Я – Особливості конвергенції країн-аплікантів з ЄС (на прикладі однієї з держав-кандидатів на вступ).

Кількість балів за написанням реферату (есе) визначається за наступними критеріями:

 • 10 балів – вичерпний реферат, до якого не має суттєвих зауважень, оскільки його структура, зміст і обсяг повністю відповідає обраній темі;
 • 8 балів – якісний реферат, структура і зміст якого в цілому відповідає обраній темі, однак у ньому наявні неістотні прогалини;
 • 6 балів – позитивний реферат, у якому викладено лише частина питань теми із неістотними помилками;
 • 0 балів – реферат, у якому правильно викладені лише окремі питання теми, а текст містить численні помилки суттєвого та технічного характеру.

 

1.3.3. Альтернативним видом вибіркового самостійного завдання є пошук та огляд літературних джерел за заданою тематикою, яка пропонується студентом та погоджується з викладачем. Оцінка цього виду роботи здійснюється час ІКР і дозволяє  отримати максимально 10 балів.

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою виконується за обраною студентом тематикою. Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять аналітичні та статистичні матеріали, почерпнуті з довідкової, монографічної, навчальної літератури, видань науково-дослідних інститутів, центрів, служб, агенцій, Інтернет-мережі.

Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою 15. Метою критичного огляду наукових публікацій є аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження  складає 7-10 сторінок. Оцінювання якості підготовлених матеріалів здійснюється за системою критеріїв:

 

 

Критерії

Максимальна кількість балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу) 

4

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

4

Всього

10

 

1.3.4. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету МЕіМ, представляють свої наукові роботи на конференціях, круглих столах, симпозіумах та конкурсах, готують та подають до друку наукові статті, брошури, монографії та інші види наукових робіт отримують 10 балів за умови якісної підготовки відповідних наукових доповідей та публікацій.

 

2. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ полягає у підсумовуванні оцінок за окремими видами самостійної роботи від 0 до 20 балів за кожним з них та їх конвертації у чотирьохбальну та європейську систему згідно затверджених вимог.

Підсумкове оцінювання здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка незадовільно" менше 60 балів; оцінка "задовільно" 60-69 балів; оцінка "добре" 70-89 балів; оцінка "відмінно" 90-100 балів) та систему оцінювання за шкалою ECTS.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції [Текст] = Practical guide on conducting trainings in European integration studies : тренінг "Підготовка фахівців з європейської інтеграції" за програмою "Lifelong Learning" / [В. І. Чужиков, В. О. Токар, В. Г. Чужикова та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 218 с.
 2. Практикум  з  проведення  тренінгів  з  європейської  інтеграції. Тренінг «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» / [В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова. — К. : КНЕУ, 2015. — 232 с.
 3. Практикум  з  проведення  тренінгів  з  європейської  інтеграції (Тренінг «Занурення в ЄС: тренінг для шкільних вчителів») / за ред.. В.І. Чужикова, Н.М. Чепурної. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2015. – 248 с.
 4. Європейська інтеграційна політика: навч. Посіб. / [В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко]; за аг. Ред.. д-ра екон. Наук, проф. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 451 с.
 5. Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / Є 24 [В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко, О.А. Федірко та ін..]; за заг. ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 214 с.
 6. Экономика  Европейского Союза : учебник / коллектив авторов ; под. ред. Р.К. Щенина. — М. : КНОРУС, 2012. — 560 с.
 7. Европейская интеграция: учебник / под ред. О. В. Буториной. ­­­­­–­­ М.: Издательский дом «Деловая литература», 2011. – 720 с.
 8. Європейська інтеграція (збірник кейсів) / За заг. Ред. В.І. Чужикова. ­– К.: КНЕУ, 2009. – 203 с.
 9. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу. Пер. з англ. – К.: КІС, 2005.
 10. Шифф М. Региональная интеграция и развитие. – М.: Весь мир, 2005.
 11. Чужиков В.І., Панченко Є.Г. та ін. Технологічна модернізація в європейській економіці / За наук. ред. В.І.Чужикова. – К.:КНЕУ, 2013. – 266 с.
 12. Chuzhykov V., Lukianenko D., Wozhniak M.G. Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases. –K.: KNEU, 2013

Додаткова

 1. Антюшева Н. Шведская модель Европейского Союза: концепции и практика // МЭ и МО. – 2000. - № 6. – С. 33.
 2.     Бест М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития. – М.: ТЕИС, 2002. – 356 с.
 3.     Брюмер К. Система поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в   Германии // Пробл. теории и практ. упр. – 2002. - № 2. – С. 58-63.
 4.     Губені Ю. Розвиток і адаптація аграрної політики Чеської Республіки до інтеграційних вимог Європейського Союзу // Економіка України. – 2002. - № 7. – С. 78-82.
 5.    Европейский Союз в цифрах: население и ВВП стран-членов ЕС // Журн. европ. экон. – 2003. – Т. 2. - № 4. – С. 549-556.
 6.     Иорданская Э. Расширение ЕС на восток: позиции Германии // МЭ и МО. – 2002. - № 2. – с. 67-74.
 7.    Кузнецов А. Германский капитал за рубежом // МЭ и МО. – 2003. - № 10. – С. 32-41.
 8.    Макроструктурні зміни в Польщі під час ринкової трансформації // Нац.  безпека і оборона. – 2003. - № 4. – С. 42-64.
 9.    Онищенко О. Нові форми господарювання та їх результативність у   сільськогосподарському виробництві Словаччини // Економіка України. – 2002. № 1. – С. 60-65.
 10.    Островская Е. Экономика малых стран Западной Европы: роль эволюции  производителя // МЭ и МО. – 2003. - № 10. – С. 21-31.
 11.    Паньков В. Общеевропейское экономическое пространство возможности и перспективы // МЭ и МО. – 2003. - № 3. – С. 24-30.
 12.    Политика хозяйственного порядка в Германии. – М.: Экономика, 2002. – 271 с.
 13.    Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. – К.: East-West Institute, - 2004.  – 358 p.
 14.    Тимченко О. Особливості ринкової трансформації в Естонській республіці // Економіка України. – 2002. - № 9. – С. 78-83.
 15.    Трофимова О. Франция: новое в помощи развитию // МЭ и МО. – 2003. - № 9. –  С. 40-47.
 16.    Хесин Е. Великобритания: снижение темпов экономического роста // МЭ и МО. – 1999. - № 8. – С. 96-98.
 17.    Чужиков В. Регіональна диверсифікація виробництва // Економіка України. – 2002. - № 9. – С. 4-11.
 18.    Чужиков В. Чеська модель регіонального розвитку // Економіка України. – 2004. - № 7. – С. 72-78.
 19.    Чужиков В., Чужикова В. Розширений Європейський Союз // Географія та основи економіки в школі. – 2004. – № 5. – С. 40-43.
 20.    Чужиков В., Чужикова В. Розширений ЄС в цифрах і фактах // Географія та основи економіки в школі. – 2005. - № 1. – С. 46-49.
 21.    Чужиков В.І. Глобальна регіоналістична: історія та сучасна методологія. – К.: КНЕУ, 2008. – 272.
 22.    Чужиков В., Ільницький Д., Федірко О. Трансформаційні  зміни в промисловій структурі ЄС // Економіка України. – 2006. - № 6. – С.85-93.
 23.  Чужиков В.І., Лук’яненко О.Д. Кластерна політика Європейського Союзу // Економіка України. – 2013.– №2.– С.53-64.
 24.  Чужиков В.І. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект // Україна: аспекти праці. – 2010. – №1.– С.43-47.
 25.  Хмара М.П. Розвиток висотехнологічних кластерів в Європейському Союзі / М.П. Хмара // Теорії мікро-макроекономіки. – 2008. – Вип. 30. – С.151-154.
 26.    Экономичское положение и внешняя торговля Чешской Республики. – БИКИ. – 2003. - № 121. – с. 5-9.
 27.    Barry F. Enlargement and the EU Periphery: Introduction // World Economy. – 2004. - № 27 (6). – p. 753-760.
 28.    Grabbe H. The constellations of Europe. New enlargement will transform the EU. – London: Centre for European Reform, 2004. – 83 p.
 29.    The Statesman’s Yearbook. The politics, cultures and economies of the world / Ed. by Barry Turrer. 2004. – London – New York: Palgrave Macmillan, 2004. – 207 p.
 30.    Brouwer F., Straaten J. Nature and Agriculture in the European Union. New Perspectives on Politicies and Shape the European Countryside. – Cheltenham: Edward Elgar, 2002. – 299 p.
 31.    Lavdas K., Mendrinou M. Politics, Subsidies and Competition. The New Politics of State Intervention in the European Union. – Cheltenham: Edward Elgar, 1999. – 190 p.
 32.    The New Knowledge Economy in Europe. A strategy for International Competitiveness and Social Cohesion / Ed. by M.Rodrigues. – Cheltenham: Edward Elgar, 2002. – 337 p.
 33.    Barnes N., Heady Chr., Millar J. Poverty and Social Exclusion in Europe. - Cheltenham: Edward Elgar, 2002. – 164 p.
 34.    Vaughan-Whitehead D. EU Enlargement versus Social Europe? - Cheltenham: Edward Elgar, 2003. – 567 p.
 35.    Implementing European Environmental Police / Ed. by M.Glachant. – Cheltenham: Edward Elgar, 2001. – 203 p.
 36.    Fiscal Federalism and European Economic Integration / Ed. by Mark Baimbridge and Philip Whyman. – London: Routladge, 2004. – 200 p.
 37.    The Institutions of the European Union / Ed. by J.Peterson, M.Shackleton. – Oxford: University Press, 2002. – 403 p.
 38.    Svendsen G. The Political Economy of the European Union. - Cheltenham: Edward Elgar, 2003. – 195 p.