Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КНЕУ

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КНЕУ

Задача 1. Підприємство розглядає можливість будівництва цеху, який вироблятиме інноваційну продукцію з максимальною виробничою потужністю 1 млн. шт./рік. Виробнича потужність, починаючи з другого року, буде використовуватись на 50,65,70,75,77,80 % відповідно. Необхідні інвестиції складуть: перший рік – 11 млн. грн.; другий – 5 млн. грн.; третій рік – 2 млн. грн., з яких 4 млн. грн. – витрати на основні фонди.  Оптова ціна одиниці продукції 60 грн. Рентабельність продукції – 20%. Збільшення обсягів виробництва продукції дозволить знижувати її собівартість, починаючи з третього року на 2% щорічно при збереженні існуючої рентабельності. Амортизація основних фондів нараховується за прямолінійним методом   ( ІУ гр.. ОФ).  Дисконтна ставка – 10%.

1. Визначити показники економічної ефективності проекту. Дати аналітичний коментар розрахункам

 

Задача 2. Існує два варіанти реалізації інноваційного проекту при дисконтній ставці 15%.

Перший варіант – інвестиції по роках : І рік -  9,5  млн. грн., ІІ рік – 4,5 млн. грн. Обсяг випуску інноваційної продукції – 30 тис.один. щорічно протягом 5 років, починаючи з другого року реалізації проекту, частка чистого прибутку у грошовому потоці становить 80%, рентабельність продукції – 30 %, оптова ціна одиниці продукції – 115 грн.

Другий варіант - інвестиції по роках : І рік -  7,5  млн. грн., ІІ рік – 3,5 млн. грн.; обсяг випуску інноваційної продукції – 136 тис.грн. щорічно протягом 5 років, починаючи з другого року реалізації проекту. Частка валового прибутку  грошовому потоці 80%, рентабельність продукції за чистим прибутком – 20%, оптова ціна одиниці продукції – 195 грн.

Визначити найприйнятніший варіант  проекту, дати аналітичний коментар розрахункам.

 

Задача 3.Інвестиції за проектом такі : перший рік – 1,5 млн. грн.; другий рік – 500 тис. грн. ( в тому числі вартість обладнання становить 1 млн. грн..). Ціна одиниці продукції з ПДВ становить 37,5 грн. Рентабельність продукції – 25 %. Планується, що  обсяг випуску інноваційної продукції у другому році реалізації проекту досягне 100 тис. шт., і в подальшому буде зростати щорічно на 5% до 7-го року реалізації проекту включно.  Амортизація нараховується за прямолінійним методом  ( ІУ гр. ОФ).

1. Визначити показники економічної ефективності проекту. Дати аналітичний коментар розрахункам

 

Задача 4. Підприємство має 800 тис. грн. власних коштів та бажає придбати обладнання вартістю 1000 тис. грн. (без ПДВ), термін експлуатації 4 роки,   дисконтна ставка 9%, амортизація нараховується за прямолінійним методом   ( ІУ гр. ОФ). Розглядаються 2 варіанти:

1.Фінансовий лізинг. Щорічні платежі: плата за  кредит лізингодавця – 19 % ; комісійні лізингодавця – 3% ; а власні кошти розмістять на депозит під 15% річних

2.Кредит банку на відсутню частину коштів, що буде отримано під 19 % річних та буде повертатись рівними частинами з відсотками у кінці кожного року.

Визначити:

1.Доцільність  використання фінансового лізингу чи  отримання кредиту.

2.Термін окупності за умови отримання кредиту та грошових потоків у розмірі 360, 380, 400, 440, тис. грн. по роках реалізації проекту

 

Задача 5. Розробка проекту з автоматизації технологічного процесу тривала 3 роки, протягом яких було освоєно 32, 30 та 10 тис. грн. відповідно. Виготовлення і монтаж устаткування тривали 1 рік, на що було витрачено 52 тис. грн. Супутні капітальні вкладення на програмне забезпечення та інші витрати становитимуть 1,5 тис. грн.. щорічно. Використання даного обладнання дасть змогу вивільнити працююче обладнання на суму 34 тис. грн., 60% яке буде  реалізоване  за залишковою вартістю; економити 12 т сировини щорічно вартістю 1 тис. грн./т; вивільнити 8 працівників цеху, середньорічний фонд оплати праці яких складав 4600 грн.; скоротити виплати лікарняних, в зв’язку зі зниженням професійних захворювань, на 1200 грн. щорічно.  Дисконтна ставка 12%.

Амортизація розраховується за прямолінійним методом   ( ІУ гр. ОФ).

Розрахувати економічну ефективність проекту.. Дати аналітичний коментар розрахункам

 

Задача 6 . Проектування і виготовлення обладнання розраховане на 2 роки з фінансуванням відповідно: 46 та 30 тис. грн. Окрім того, сукупні щорічні витрати у споживача становитимуть 1,1 тис грн. Впровадження  установки дасть змогу використовувати у виробництві повернуту сировину в кількості 7,5 т щорічно за ціною 2 тис. грн/т, зменшити викиди в атмосферу на 20 т щорічно, за що сплачуються  штрафи у розмірі 600 грн./т.  Амортизація розраховується за  прямолінійним методом   ( ІУ гр. ОФ). Дисконтна ставка – 8%. 

Визначити: економічну ефективність проекту. Дати аналітичний коментар розрахункам

 

Задача 7. Для  запланованого удосконалення виробництва на головному підприємстві компанії “Акцент” потрібно три нові верстати. Строк служби кожного верстата дорівнює п’яти рокам. Для проекту потрібні всі три верстати. 

Витрати на купівлю верстата А- 400 тис. грн. Витрати на купівлю верстата В дорівнюють 1000тис.  грн.  Верстати А  і В можна взяти в оренду на строк п’ять років за 115 тис. за рік кожний. Верстат С коштує 500 тис. грн., орендувати його не можна. Одночасне використання всіх трьох верстатів дозволяє економити 60 тис.  грн. за рік впродовж кожного з п’яти років. Використання тільки двох верстатів економії не приносить. Вартість капіталу компанії “Акцент” становить 22% ( під такий відсоток компанія може брати в борг і позичати). За варіантом купівлі  компанії, крім власних коштів необхідно взяти кредит строком на п’ять років в розмірі 1000 тис. грн. Амортизація розраховується за прямолінійним методом   ( ІУ гр. ОФ). Ставка дисконту – 10 %.

Визначити економічно доцільне рішення. Дати аналітичний коментар розрахункам

 

Задача 8.  На машинобудівному заводі використано винахід, який докорінно змінює конструкцію базової фрези. Незважаючи на зростання собівартості  виготовлення нової фрези – з 18 до 20 грн., потреба у таких фрезах у розрахунку на річну програму  виробництва виробів, при виготовленні яких застосовують фрези,  суттєво скорочується , що дозволяє виробнику фрез  підвищити відпускну ціну   за одиницю  з 22 до 26 грн.

Враховуючи, що обсяги випуску фрез у перший рік впровадження становитимуть  15 тис. один., і заплановано зростатимуть на 10% на рік впродовж 3-х років, а витрати на технологічне оснащення та пристрої у виробництві фрез становлять 127 тис. грн., необхідно  обчислити показники економічної  ефективності проекту при ставці дисконту 18%. Дати аналітичний коментар розрахункам

 

Задача 9. Розрахувати ефективність  варіанту продажу ліцензії трьом ліцензіатам за такими вихідними даними:

Показники

Ліц. А.

Ліц. Б

Ліц.В

Термін дії ліцензії, роки

4

3

5

Середньорічний обсяг продажу, тис. од.

200

400

300

Прогнозна середньорічна ціна одиниці продукції, грн.

 

25

 

22

 

20

Відсоток відрахувань від прибутку, %

25

25

25

Середня банківська ставка у країні ліцензіара

15

15

15

Витрати ліцензіара на підготовку і продаж ліцензії, тис. грн.

20

14

14

Рентабельність продукції, %

15

15

15

 

Задача 10. Американська фірма виявила намір придбати ліцензію на розроблений Інститутом електрозварювання  ім. Є.О.Патона новий контактний спосіб зварювання труб діаметром 720-1200 мм.

Як показало попереднє вивчення умов застосування нової технології і пов’язаних з цим витрат, обсяг виконуваних зварювальних робіт щодо згаданих труб може становити до 24 000 стиків на рік, додаткові капітальні вкладення в освоєння нового способу зварювання приблизно 500 тис. ум. од., економія поточних витрат  - 75 ум. од . на один стик.

Нова технологія зварювання може бути освоєна фірмою – ліцензіатом протягом одного року.  Припускається, що строк дії ліцензійної угоди становитиме 5 років.

За даними американських джерел розмір можливої винагороди для патентованої технології коливається в межах 23-35%, а отже, може бути на рівні середньої величини – 29% від загальної суми прибутку ліцензіата.

Сукупні приведені витрати на підготовку і продаж ліцензії за попередніми розрахунками Інституту електрозварювання ім. Є О.Патона не перевищують 800 тис. грн., ставка дисконту – 20 %.

Дати оцінку ефективності варіанту продажу ліцензії.

 

 

6.4. Зпазок екзаменаційного білету

(денна форма навчання)

Теоретичні завдання (20 балів)

1. Класичні класифікації інновацій

2. Розкрийте сутність та особливості інноваційної діяльності підприємства.

Практичні завдання  ( 30 балів)

3. Визначити доцільність впровадження на підприємстві  технології виготовлення комплектуючих деталей з пластмаси замість бронзи, що дозволяє суттєво знизити ціну на комплектуючі  до 6,0 грн. за один. В розрахунках використати такі дані : обсяг виробництва – 10 тис. шт. за рік , маса деталі – 0,08 кг.; коефіцієнт використання матеріалу –0,9; ціна одного кг матеріалу - 9 грн., норма часу на виготовлення однієї деталі – 0,1 год., годинна тарифна ставка – 2,55 грн., витрати на придбання устаткування –6200 грн.( 4 гр.ОФ),  метод нарахування амортизації - прямолінійний.

4.  Компанія “Кредо” може придбати  у кредит  обладнання  для виробництва нової продукції за 35000 ( 4 гр.ОФ)  грн. або орендувати його строком на чотири роки за 9500 грн. за рік. Очікуваний строк служби – чотири  роки. В результаті використання обладнання зменшаться витрати  на оплату матеріали на 1300 грн. за рік . Всі платежі в кінці року. Погашення кредиту – рівномірне.  Умови надання кредиту – 20 % на рік, а ставка дисконту- на рівні 15%.Метод нарахування  амортизації прямолінійний .  Який варіант – оренда чи придбання є доцільним ?

5. Підприємство розглядає     два варіанти придбання ліцензії:

Перший – роялті.  Другий – паушальний  платіж.

Визначити сумарні платежі та обрати доцільніший  варіант придбання ліцензії за такими даними:  Ціна одиниці виробу  без ПДВ – 220 грн. , обсяг випуску – 1 рік – 30 тис. шт.; 2 рік- 32 тис. шт.; 3 рік – 34 тис. шт.; 4 рік – 38 тис. шт.;  Ставка роялті – 5%  (рахується від виручки від реалізації).

Паушальний платіж – 500 тис. Дисконтна ставка – 12 %.

Якщо дисконтна ставка  зміниться і становитиме 16%  , який варіант буде доцільним ?