Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

київський національний університет

імені тараса шевченка

 

економічний факультет

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

вступних випробувань

для осіб, які вступають на базі ОР

«молодший спеціаліст» на ТРЕТІЙ курс

денної форми навчання за ОР «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030504  «Економіка підприємства»

 

 

 

 

Затверджено Вченою радою економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 5 від 20 грудня 2016 р.)

 

 

 

 

 

 

 

київ – 2017


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма розроблена на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, відповідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України та Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.

У цій програмі терміни вживаються у такому значенні:

вступне випробування – перевірка згідно з даною програмою рівня знань, умінь, навичок вступника та, відповідно, рівня його здібностей до навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки 6.030504  «Економіка підприємства», що проводиться у формі фахового випробування з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

конкурсний бал – підсумкова сума балів, до якої входять середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста та результати оцінювання фахового випробування вступника;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за рейтинговим списком вступників;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році та згідно з чинним законодавством;

фахове випробування – форма вступного випробування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки, порядок проведення якого (письмовий екзамен) визначається Регламентом проведення фахового випробування при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на напрям підготовки 6.030504  «Економіка підприємства». Фахове випробування – професійно зорієнтоване випробування, під час якого вступник демонструє компетенції (знання, уміння та здатності) (далі – компетенції), що засвідчують його здатність навчатись у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за означеним напрямом підготовки.

Мета фахового випробування полягає у діагностиці рівня компетенцій, набутих вступниками у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та необхідних для опанування навчальних дисциплін, передбачених програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030504  «Економіка підприємства».

Вимоги до вступників. Для успішного опанування освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030504  «Економіка підприємства» вступники повинні:

бути здатними до особистісного формування компетенцій, передбачених навчальними дисциплінами інтегрованого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030504  «Економіка підприємства»;

Абітурієнт повинен знати: теоретичні, правові та практичні засади господарювання на рівні підприємства; принципи формування та використання виробничого потенціалу; способи організації виробництва; особливості функціонування основних елементів виробництва; методи планування та регулювання діяльності підприємства;  основні категорії та поняття економічних дисциплін, володіти сучасними методами та інструментами обробки інформації, мати навички використання економіко-математичних та статистичних методів дослідження

мати освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за однією із споріднених спеціальностей підготовки (додаток 3 до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2017 році);

вільно володіти державною мовою.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

         Програма фахового випробування містить питання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства», які відображають основні аспекти напряму підготовки  6.030504  «Економіка підприємства» та відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Вступне випробування.  Завдання вступного фахового випробування носять як теоретичний, так і практичний характер, що дає змогу визначити рівень отриманих теоретичних знань з економіки підприємства та вміння їх використовувати для вирішення практичних господарських операцій чи ситуацій.

У процесі фахового випробування абітурієнт повинен показати вміння: аналізувати економічний стан  та визначати проблеми розвитку вітчизняних підприємств в ринковому середовищі; застосовувати прогресивні методики щодо визначення ефективності господарювання підприємств; обґрунтовано визначати пропозиції щодо вдосконалення діяльності суб’єктів господарювання в умовах конкурентного середовища.

 

 

 


ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ

ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»,

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

 

Тема 1.  Підприємство як суб'єкт господарювання

1.Підприємство як суб‘єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства.

2.Класифікація підприємств за різними ознаками.

3.Форми об’єднання підприємств в Україні. Мета їх створення та особливості діяльності.

Тема 2.  Структура підприємства

4. Загальна характеристика структури підприємства.

5. Виробнича структура підприємства. Фактори, що впливають на формування виробничої структури.

6. Ти­пи виробничої структури підприємства.

Тема 3. Управління підприємством

7. Сутність організації управління підприємством.

8. Принципи та методи управління.

9. Цілі, завдання та функції управління підприємством.

10.Типи організаційних структур управління, їх переваги та недоліки.

Тема 4. Персонал підприємства

11.Персонал підприємства, його склад і структура.

12.  Розрахунок планових показників чисельності працівників.

13. Кадрова політика підприємства.

Тема  5. Продуктивність праці

14.Сутність та значення продуктивності праці.

15. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

16. Резерви підвищення продуктивності.

 

 

Тема 6. Основні виробничі засоби підприємства

17. Загальна характеристика основних засобів як складової виробничих засобів (матеріальних активів).

18. Класифікація основних засобів, їх структура.

19. Облік і оцінка основних засобів.

Тема 7. Відтворення основних засобів

20.Характеристика процесу відтворення основних засобів.

21. Економічна суть амортизації, норма, методи амортизації.

22. Особливості застосування  методів амортизації на підприємствах України

Тема 8. Виробничі потужності

23.Поняття та види виробничої потужності.

24. Ефективність використання та відтворення основних виробничих засобів і потужностей.

25. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих засобів, потужностей.

Тема 9. Оборотні виробничі засоби підприємства

26. Поняття  оборотних виробничих засобів, їх склад та структура.

27. Нормування матеріально-сировинних ресурсів.

28. Шляхи кращого використання матеріальних ресурсів.

Тема 10. Оборотні кошти підприємства

29. Характеристика обігових коштів, їх склад і структура.

30. Нормування обігових коштів: суть  і призначення.

31. Показники ефективності  використання обігових коштів.

Тема 11. Нематеріальні ресурси

32. Нематеріальні  ресурси: визначення, особливості та основні види.

33. Інші (нетрадиційні) об'єкти інтелектуальної власності.

34. Нематеріальні активи.

Тема 12.  Інвестиційна діяльність підприємства

35. Інвестиції: суть, види та їх характеристика.

36. Реальні інвестиції (капітальні інвестиції), їх різновиди та структура.

37. Економічна ефективність капітальних інвестицій.

Тема 13. Виробничий процес і  його організація

38.Сутнісна характеристика виробничого процесу, його склад (елементи), види.

39. Принципи організації виробничого процесу.

40. Організаційні типи виробництва.

Тема 13.  Інфраструктура підприємства

41. Інфраструктура: поняття, види, значення.

42. Виробнича інфраструктура.

43. Соціальна інфраструктура підприємства

Тема 14.  Планування діяльності  підприємства

44. Суть та призначення планування на підприємстві.  Види планів.

45. Принципи та методи планування.

46. Тактичне планування  та оперативне планування.

Тема 15. Стратегічне та бізнес-планування на підприємстві

47. Суть та основні етапи  стратегічного планування.

48.  Бізнес-план: призначення  та основні види.

49 . Загальна характеристика розділів бізнес-плану.

Тема  16. Матеріально-технічне  забезпечення діяльності  підприємства

50. Характеристика матеріально-технічного забезпечення на підприємстві (МТЗ).

51. Форми  матеріально-технічного забезпечення.

52. Запаси матеріалів та їх регулювання.

Тема 17. Якість та конкурентоспроможність продукції

53. Якість продукції (послуг) як економічна категорія та показники, що її визначають.

54.  Конкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств: поняття, рівень.

55. Основні заходи по підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників.

Тема 18. Оплата праці

56. Оплата праці: поняття та складові заробітної плати.

57. Тарифна система оплати праці. Характеристика її елементів.

58. Форми і системи оплати праці та особливості їх застосування.

Тема 19. Ціноутворення на продукцію підприємства

59.Ціна як економічна категорія. Функції цін.

60.Види цін (класифікація за сферами застосування).

61.Методи ціноутворення.

Тема 20. Витрати виробництва та собівартість продукції

62.Загальна характеристика витрат, що входять до складу собівартості та їх класифікація за різними ознаками.

63. Класифікація витрат за економічними  елементами.

64.Собівартість та її види.

Тема 21. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

65.Валовий прибуток (доход) та чистий прибуток (доход).

66. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства.

67. Чинники підвищення рентабельності підприємства.

Тема 22. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

68.Сутність, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності.

69. Особливості вибору іноземного партнера.

70. Організація ділових контактів із іноземними партнерами.

Тема 23. Маркетингова діяльність підприємства

71.Маркетингові функції підприємства.

72. Розроблення маркетингових програм.

           73. Контроль та аналіз маркетингової діяльності

Тема 24. Реструктуризація та санація підприємства

74.Сутність реструктуризації, її форми та види. 

75.Основні етапи здійснення реструктуризації

76.Санація підприємства. Сутність механізму санації та її цілей.

Тема 25. Банкрутство та ліквідація підприємства

77.Сутність банкрутства підприємства. Причини банкрутства (зовнішні та внутрішні). 

78.Процес ліквідації підприємства-банкрута.

79.Форми ліквідації підприємств-банкрутів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник. – Київ: Знання, 2008. – 431 с.
 2. Березін О.В., Бутенко Н.В. Економіка підприємства: практикум: Навч. посібник. – К.: Знання, 2009. – 254с.
 3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Вид. 2-ге доп. і перер. - Київ: Атіка, 2006. - 528 с.
 4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488с.
 5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. – К.:Знання, 2011. – 304 с.
 6. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посіб. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2008. – 323с.
 7. Економіка підприємства: Навч. посіб. /За ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної. – К.: Ельга‑Н; КНТ, 2009. – 780 с.
 8. Економіка підприємства: Підручник /За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.
 9. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.
10.           Економіка підприємства. Навч. посібник./ Шваб Л.І. – К., 2013. - 416 с.

11. .     Економіка підприємства в схемах і таблицях: Навчальний посібник /   Т. М. Сєрікова, Є. П. Кожанова, В. І. Мельник, Г. М. Шумська -X.: ВД «ІНЖЕК», 2009.- 304 с.

 1. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбов. літер., 2009. – 728 с.
 2. 13.        Захарченко В.І., Меркулов М.М., Ширяєва Л.В.Економіка підприємства (збірник задач і виробничих ситуацій). Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 144 с.
 3. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навчальний посібник / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.
 4. Ковальчук І.В. Економіка підприємства. – К.: Знання, 2008. – 676 с.
  1. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 211с.
  2. Міждисциплінарний словник з менеджменту /За ред.Д.М.Черваньова, О.І. Жилінської. – К.:Нічлава, 2011. – 624 с.
  3. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Навч.посіб. – К.: "Каравела", 2011. – 352 с.
  4. Шегда А.В. Стратегічне управління: підручник /А.В. Шегда. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 304 с.
18.           Організація виробництва. Навч. посібник. /Круш П.В. та ін.- К., 2014. – 536 с.        

21.Экономика предприятия (фирмы): учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля – М: Проспект, 2011. – 640 с..

22. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

23.  Податковий кодекс України від від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

24. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р., № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

25. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р., № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

 

 

 

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

вступних випробувань

для осіб, які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст» на ТРЕТІЙ курс денної форми навчання за ОС «бакалавр»

зА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030504  «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

 

Критерії оцінювання:

 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно виконавши всі завдання – 100 балів:

1) завдання 1 – 30 балів

2) завдання 2 – 40 балів

3) завдання 3 – 30 балів

 

І. Розкрийте теоретичне питання (максимум  30 балів):

Загальна характеристика виробничої структури підприємства. Основні види цехів на підприємстві. Чинники впливу на формування структури підприємства. Оптимізація виробничої структури.

 

ІІ. Розв’яжіть задачу:

Задача 1 (максимум 40 балів)

         На промисловому підприємстві для виробництва продукції використовується 2 різновиди сировини: основна та допоміжна.  Середньодобові витрати основної сировини для виробництва одиниці продукції становлять 0,4 тонни, допоміжної сировини – 0,2 тонни. Ціни на сировину складають відповідно 4,5 тис. грн. і 2 тис. грн.. за 1 тонну. Тривалість інтервалу між двома суміжними поставками - 16 днів, підготовчого запасу -  3 дні, страхового запасу – ¼ поточного запасу, транспортного – 5 днів. Виробнича собівартість 1 тонни виготовленої продукції за добу -  3600 грн. Частка витрат на незавершене виробництво складає 45% від загальної собівартості виготовленої продукції. Тривалість виробничого циклу – 12 днів.

         Розрахувати норматив виробничих запасів та норматив незавершеного виробництва на підприємстві.

 

 

 

 

ІІІ. Тестові завдання (кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали ).

Оберіть правильну  відповідь:

 

1. До місцевих податків не відноситься:

а) транспортний податок;

б)  рентна плата;

в)  єдиний податок для юридичних осіб;

г)  плата за землю (у складі податку на майно).

 

2.До облікової чисельності штатних працівників підприємства не включаються:

а) прийняті на роботу з випробуваним терміном;

б) працівники, які фактично з'явились на роботу;

в) прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень;

г) прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств.

 

3. Відношення кількості працівників, яких звільнено за звітний період за прогули та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді, а також за власним бажанням до середньооблікової кількості штатних працівників – це:

а) коефіцієнт звільнення;

б)  коефіцієнт плинності кадрів;

в)  коефіцієнт відновлення працівників;

г)  коефіцієнт загального обороту кадрів.

 

4. До основних форм розширеного відтворення основних засобів не відноситься:

а) нове будівництво;

б) реконструкція діючих підприємств;

в) капітальний ремонт діючих основних засобів;

г) технічне переозброєння

 

5. Згідно національного класифікатора професій до якого класифікаційного угруповання можна віднести професію економіста:

а) професіонали;

б) фахівці;

в) законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі);

г) працівники сфери торгівлі та послуг.

6.Умовно-натуральні вимірники продуктивності праці використовуються у випадках, коли:

а) підприємство виготовляє різний асортимент продукції в межах   встановленої номенклатури;

б) продукція відрізняється окремими характеристиками;

в) продукція належить до трудомісткої;

     г) продукція є матеріаломісткою

 

7. Диспетчеризація виробництва включає в себе:

а) облік, контроль, аналіз і регулювання процесу виробництва;

б) розрахунок календарно-планових нормативів;

в)  технічні засоби планування й обліку виробничої програми;

г) оптимальний розподіл ресурсів.

 

8. Підприємство, створене на основі добровільного об‘єднання громадян з метою здійснення спільної господарської діяльності, яка базується на їх особистому трудовому внеску та об‘єднанні майнових пайових внесків, називається:

а) акціонерним товариством;

б) товариством з обмеженою відповідальністю;

в) кооперативом;

г) командитним товариством.

 

9. Екстенсивне використання основних засобів характеризують:

а) капіталомісткість, капіталовіддача;

б) коефіцієнт змінності, коефіцієнт залучення обладнання у виробництво;

в) капіталоозброєність праці;

г) рентабельність основних засобів;

 

10. Роялті – це:

а) грошовий потік як сума чистого прибутку підприємства разом з амортизаційними відрахуваннями;

б) відрахування на соціальні заходи;

в) плата за ліцензію у вигляді періодичних відрахувань протягом дії ліцензійної угоди;

г) одноразова винагорода за право користування об‘єктом ліцензійної угоди.

 

11. Чисельність керівників, спеціалістів і службовців визначається:

а)  аналогічно чисельності основних і допоміжних робітників;

б)  за встановленими норами трудомісткості виконання певних робіт;

в)  на основі затвердженого на підприємстві штатного розпису;

г)  за аналогією з попередніми календарними періодами.

 

12. Цехи, що виготовляють продукцію, яка використовується для забезпечення потреб усередині самого підприємства, називаються:

а) основні;

б) побічні;

в) обслуговуючі;

г)  допоміжні.

 

13. Асортимент – це:

а)  перелік виробничих дільниць цеху;

б)  обсяг випуску товарів споживчого призначення;

в)  перелік різновидів продукції у межах встановленої номенклатури;

г)  перелік різновидів виробів, що постачаються іншим підприємствам в порядку кооперування.

 

14. Вид руху предметів праці, при якому деталі на кожній операції обробляються всією партією, а передача деталей на наступну операцію здійснюється після закінчення обробки всіх деталей даної партії, називається:

а) паралельним;

б) послідовно-паралельний;

в) послідовним;

г) змішаним.

 

15. Показник ступеня складності роботи, що виконується, і рівня кваліфікації працівника – це:

а) тарифна ставка;

б) тарифна сітка;

в) тарифний розряд;

г) тарифний коефіцієнт.