Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка підприємства

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи  по дисципліні “Економіка підприємства”

 

                                             Мета та завдання самостійної роботи

                  Мета самостійної роботи – поглибити теоретичні знання,набуті студентами в процесі вивчення курсу «Економіка підприємства» і виробити вміння застосовувати їх у практичному вирішенні питань економіки конкретного підприємства. У процесі написання  самостійної роботи студент повинен здійснити аналіз основних техніко-економічних показників підприємства, самостійно виконати економічні розрахунки, виявити резерви виробництва і на цій основі обгрунтувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності первинної ланки виробництва.

            Виконання самостійної роботи має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни «Економіка підприємства», спонукає грунтовно вивчати законодавчі акти з питань економічних відносин та спеціальні наукові видання.

              В процесі виконання самостійної роботи студент повинен :

 • показати вміння вирішувати економічні завдання;
 • застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки, плануванні та організації роботи підприємства.

 

                  Загальні вимоги до самостійної роботи

        Самостійна робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.

 1. Самостійна робота виконується по варіантам на аркушах розміром А-4.
 2. Вибір варіанта здійснюється по останній цифрі в списку групи.
 3. Вихідні дані та результати розрахунків надаються з зазначенням одиниць розміру.
 4. Всі розрахунки зводяться в таблиці.
 5. Розрахунки проводяться з точністю до однієї десятої.

 

                 Задача та зміст самостійної роботи

        Постановка задачі самостійної роботи – визначити ефективність виробництва продукції на підприємстві до і після залучення інвестицій та вибрати кращий з варіантів інвестування.

         Самостійна робота складається з розділів :

 1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства.
 2. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства.
 3. Визначення кошторису витрат  та собівартості одиниці продукції підприємства.
 4. Розрахунок показників ефективності виробництва.
 5. Обгрунтування і вибір кращого варіанту залучення інвестицій.

 

 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

 

 1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів.

Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховуємо  (за даними додатку 1 ) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства:

                                                                                                                                     (1)

 

 

де Ii — питома вага 3-ої, 4-ої, 5-ої та 6-ої груп основних фондів;

    Bn — вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому, тис.грн.

    Bni — первинна вартість і-ої групи основних виробничих фондів на початок року, тис.грн.

        Розподіл основних фондів за групами наведено в додатку 2.

 

 1. Визначення річної потреби оборотних коштів підприємства.

Річна потреба в оборотних коштах підприємства визначається за формулою:

 

ОКріч = åРі* Тц                                                                                         (2)

 

де Р – середньодобова витрата і-го елемента оборотних коштів (додаток 3),

    Тц — тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб).

 

3.Визначення кошторису витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції.

Кошторис витрат на річний обсяг готової продукції визначається за формулою:

 

С = СB + СHB , грн.                                                  (3)

 

де СB — виробничі витрати, грн.;

     СHB — невиробничі витрати, грн.

Виробничі витрати визначаються

Свир = Спр + Снпр                                                                         (4)

де        Спр, Снпр – відповідно прямі та непрямі витрати, грн.

Прямі витрати визначаються

Спр = Смв + Соп + Сам + Срем + Ссоц + Сін , грн                           (5)

де        Смв — матеріальні витрати (умовно прийняти 50 % від річної потреби оборотних коштів (ОКріч).

Соп — витрати на оплату праці основних робітників (в роботі вважати, що робітники знаходяться на відрядній оплаті праці).

Відрядну заробітну плату можна визначити по формулі:

СОП = Q x Hn                                                                 (6)

де Q — плановий обсяг продукції, од; (додаток 4)

Нn — відрядна розцінка на одиницю продукції, грн/од. (додаток 4).

Розрахунок витрат на амортизацію проводять за рівномірним методом для 3-ї і 6-ї групи ОЗ. Для 4-ї і 5-ї групи застосовують метод прискореного зменшення залишкової вартості. Норми амортизацій визначені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Згідно Податкового кодексу основні виробничі фонди поділяються на 16 груп, для кожної з яких розробленні мінімальні терміни користування (додаток  2).

Розрахунок витрат на амортизацію в роботі будемо проводити за рівномірним методом.

Таким чином, розмір амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

                                         Сам= åВnin/100   або

Сам = å(Вni х (1 / Тн ) )                                                                          (7)


де і – групи основних фондів;

 Sам — амортизаційні відрахування.

 n — річні норми амортизаційних відрахувань (n= (  1 / Т ) * 100%) ;

 Вni — вартість основних виробничих фондів по групах основних фондів підприємства, грн.

Витрати на технічне обслуговування та ремонт основних фондів обчислюються по формулі :

Срем = Сам · Rрем,   грн.                                            (8)

де Rрем — коефіцієнт, якій враховує витрати на технічне обслуговування та ремонт (приймається в роботі рівним 0,35 );

     Самамортизаційні відрахування.

                    Розрахунок витрат по статті на соціальні заходи виконують за формулою:

Ссоц = Сon · Rсоц                                                                           (9)

Соп—витрати на оплату праці,

Rсоц — коефіцієнт витрат на соціальні заходи (єдиний соц.. внесок - ЄСВ)приймають рівним 22 % від фонду оплати праці виробничих працівників).

           Інші виробничі витрати обчислюються по формулі:

Сін = Rімв + Сon + Сам  +Срем+ Ссоц ), грн                   (10)

де Rі — коефіцієнт, який враховує розмір інших витрат (прийняти 20%).

До складу непрямих витрат включаються: витрати на утримання та експлуатацію будівель, споруд, устаткування; оплата праці керуючого та обслуговуючого персоналу, а також загальновиробничі, загальногосподарські та інші поточні витрати.

Непрямі витрати визначаються за формулою:

Снпр = Спр      *   Кнп                                                                 (11)

де Спр — прямі витрати;

     Кнпр коефіцієнт непрямих витрат (в роботі прийняти 0,6).

Невиробничі витрати в роботі прийняти — 5% від суми прямих та непрямих витрат. Невиробничі витрати пов’язані з процесом реалізації готової продукції: витрати на упаковку,транспортування продукції, комісійні збори та витрати, пов’язані зі збутом продукції.

Результати представити у вигляді таблиці 1

 

Таблиця 1

Кошторис витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства

 

№ п/п

Елементи витрат

Значення, грн.

1

Матеріальні витрати

 

 

2

Витрати на оплату праці

 

3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

4

Амортизація основних фондів

 

5

Витрати на ремонт

 

6

Інші витрати

 

7

Прямі витрати на виробництво

 

8

Непрямі витрати

 

9

Виробнича собівартість товарної продукції

 

10

Невиробничі витрати

 

11

Повна собівартість товарної продукції

 

 

Собівартість одиниці продукції розраховується за формулою:

Сод = С / Q, грн/од.                                                  (12)

де С – річний кошторис витрат , грн.

     Q — обсяг продукції, що виробляється за рік , од. (додаток 4).

 

4. Розрахунок показників ефективності виробництва

До системи показників ефективності діяльності підприємства відносяться:

 1. валова виручка;
 2. валовий прибуток.
 3. прибутки (операційний і чистий).
 4. рентабельність продукції.

              Валова виручка від реалізації готової продукції визначається в залежності від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою:

В = ВодО,                                                                 (13)

де Вод – вартість одиниці продукції, грн/од.;

     О – річний обсяг готової продукції.

Вартість одиниці продукції в роботі визначається за формулою:

Вод=Cод    * m, грн/од.                                                      (14)

де Сод  - собівартість одиниці продукції грн/од.

      m = 1,3 - коефіцієнт, який враховує прибуток (в роботі приймається прибуток - 30%).

                             Чистий дохід ( виручка) від реалізації продукції  визначається по формулі :

                                                   Вч = В – ПДВ= В/1,2                                                          (15)

де ПДВ – податок на додану вартість ( 20%).

 Валовий прибуток підприємства розраховується за формулою:

П вал = Вч - Св, грн.                                                       (16)

де В – виручка від продажу продукції, грн.;

      С в –  виробнича собівартість товарної продукції (табл. 1).

 Операційний прибуток підприємства ( оподатковуваний):

П оп = П вал  - Снв,                                                                    (17)

де        П вал – сума валового прибутку,

Снв – невиробничі витрати.

            .Чистий прибуток ( прибуток після оподаткування) – прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства після сплати податків

           Пч = Поп – П= Поп *0,82                                                                              (18)

де        Поп – операційний (оподатковуваний) прибуток,

            П – податки та обов’язкові платежі (податки та обов’язкові платежі (податок на прибуток 18%).

 Рентабельність продукції визначається за формулою:

      Рп = (Пч / С) ▪ 100%,                                                                   (19)

де        Пч – чистий прибуток за певний період, грн.

            С – повна собівартість товарної продукції, грн.

 

5. Обґрунтування та вибір кращого варіанту інвестицій

В даній частині роботи потрібно визначити на основі аналітичної оцінки вихідних показників та певних економічних розрахунків  доцільність реалізації інвестиційних проектів. Перший потенційний інвестор запропонував внести всю суму інвестицій  

( додаток 5) на початку першого року реалізації інвестиційного проекту ( в роботі прийняти - інвестиції власні). Другий потенційний інвестор запропонував замінити діюче обладнання на нове протягом 4 років ( в роботі прийняти – залучені інвестиції ). В перший рік має бути внесено 1/3  загальної суми інвестицій. Відсоток за отримання кредиту прийняти в розмірі 10% річних.

          В зв”язку із збільшенням обсягу продукції на 1% щорічно враховується доля зниження собівартості продукції  (додаток 5).

            Інвестиційний проект розраховано на 10 років.

         Визначення ефективності інвестиційних рішень проводиться шляхом приведення інвестицій та грошового потоку до теперішньої вартості шляхом дисконтування. Потрібно визначити значення грошового потоку. Результати представити в таблиці 2.

                                                                                                                                                                        Таблиця 2

                         Показники ефективності діяльності підприємства

Показники

           Роки здійснення інвестиційного проекту                           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обсяг продажу продукції,тис.од. з врахуванням збільшення 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціна одиниці продукції,грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валова виручка,тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість одиниці продукції ( з урахуванням зменшення  - додаток 5), .грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повна собівартість продукції , тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційний прибуток, тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток,тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обгрунтування кращого варіанту інвестицій здійснюється за наступними показниками:

1.  Чиста теперішня вартість ( чистий приведений дохід )– абсолютна величина ефекту від реалізації проекту, яка обчислюється, як різниця між теперішньою ( дисконтована майбутня ) вартістю грошових потоків та величиною початкових інвестицій ( інвестиційні кошти):

           ЧТВ (ЧПД) =  ДГП – ДІК,

де ДГП – теперішня вартість грошового потоку,

ДІК – сума інвестиційних коштів у реалізацію проекту.

2. Індекс дохідності – співвідношення дисконтованого грошового потоку до інвестиційних коштів

 ІД = ДГП/ДІК

3. Період окупності – період часу впродовж  якого повертаються початкові інвестиції у вигляді приведених до теперішньої вартості грошових потоків

ТО = ДІК/ ДГП сер.

де ДГП сер.- середньорічна величина грошового потоку за певний період

 

Внутрішня норма дохідності (ВНД ) характеризує рівень дохідності інвестицій через дисконтну ставку , за якої чистий приведений дохід у процесі дисконтування дорівнюватиме нулю, тобто абсолютні величини дисконтованих грошових потоків та інвестицій стають однаковими. ВНД завжди знаходиться в межах кількісно меншої і більшої дисконтної ставки та обчислюється за формулою :

ВНД=ДСм+ (ЧПД мдс/ (ЧПДмдс+ |ЧПДбдс| ) )*(ДСб-ДСм) .

ВНД дає відповідь на питання, яка гранично допустима ставка відсотку на капітал забезпечує життєздатність проекту Розрахунковий показник внутрішньої ставки має бути не нижчим за граничну ставку, що встановлюється фірмою.

Якщо розрахункове значення ВНД більше відсоткової ставки за позичальними інвестиціями у проект, то проект визначають доцільним і навпаки.

Розрахунок чистого приведеного прибутку проводиться в табличній формі за дисконтними ставками 5 та 20%.

 

                                                                                                    Таблиця 3

Розрахунок показників для оцінювання ефективності інвестиційного проекту

при дискотній ставці 5% ( 20%)

Роки

Грошовий

потік

Інвестиції (кредит+відсоток)

Коефіцієнт дисконтування  1/(1+Е)t-1

Дисконтований грошовий потік

Дисконтовані інвестиції

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Потім потрібно  визначити всі показники по обгрунтуванню доцільності інвестицій

 За результатами проведених розрахунків складається порівняльна таблиця економічних показників по альтернативним проектам : чистого приведеного доходу, індексу дохідності, терміну окупності, внутрішньої ставки дохідності. Робиться висновок, який із запропонованих варіантів інвестування більш ефективний для підприємства.

                                                                                                        Таблиця 4

Порівняльна таблиця економічних показників по альтернативним проектам

Показники

Проект-власні інвестиції

Проект –залучені інвестиції

5 %

20 %

5 %

20%

ЧПД

 

 

 

 

ІД

 

 

 

 

ТО,роки

 

 

 

 

ВНД

 

 

 

 

 

Додатки

                                                                                                     Додаток 1

Наявність основних виробничих фондів на 1 січня поточного року, тис.грн.

 

Види основних фондів

Номер варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Будівельні споруди

6060

4647

2212

4547

1229

3456

5689

3490

2679

6734

Передавальні пристрої

689

547

316

491

182

456

623

489

352

723

Машини та обладнання

8745

6736

3209

6582

2002

1965

7789

2345

3478

8956

Транспортні засоби

43124

32999

15121

30356

9526

10235

40456

25678

17478

44890

Інструмент, виробничий та господарський інвентар та інші види основних фондів

619

418

170

442

121

256

589

265

196

725

Електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення

1245

1023

570

1079

490

1025

1460

1280

880

1545

Споруди

9090

6840

3282

6729

2108

5456

7780

5669

3545

9014

 

 

 

Продовження додатку 1

Види основних фондів

Номер варіанта

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Будівельні споруди

6045

4047

2202

4447

2329

2456

5779

3485

3679

4734

Передавальні пристрої

670

530

320

445

202

356

667

453

552

823

Машини та обладнання

6745

4536

3509

6782

2482

3965

6989

5845

5978

3956

Транспортні засоби

43704

32459

15156

35856

9826

10795

30456

29878

17878

46590

Інструмент, виробничий та господарський інвентар та інші види основних фондів

659

448

570

402

181

254

489

465

190

795

Електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення

1895

1563

670

1349

458

1345

1434

1267

832

1535

Споруди

9074

6380

3722

6389

2758

5490

7750

5640

3845

9634

           

 

Види основних фондів

Номер варіанта

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Будівельні споруди

6800

4207

2602

4807

1909

3306

5299

3080

2509

6504

Передавальні пристрої

670

565

363

489

137

420

650

439

347

754

Машини та обладнання

8905

6806

3609

6502

2402

1805

7709

2405

3308

8806

Транспортні засоби

43904

32950

15601

30506

9306

10705

40206

25708

17808

44900

Інструмент, виробничий та господарський інвентар та інші види основних фондів

650

490

500

479

521

456

509

465

396

795

Електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення

1205

1303

510

1809

450

1475

1490

1470

810

1485

Споруди

9690

6950

3692

6939

2698

5946

7290

5909

3325

9534

                                    

 

Додаток 2

 

Групи ОФ, згідно НК і мінімальний термін їх використання:

Група ОФ

Мінімальний строк корисного використання, років

група 1 - земельні ділянки

-

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов`язані з будівництвом

15

група 3 - будівлі,

споруди,

 передавальні пристрої

20

15

10

група 4 - машини та обладнання
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов`язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов`язані з ними комп`ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті та / або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи , комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення і засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі мобільні), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

5

 

 

 

2

група 5 - транспортні засоби

5

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 - тварини

6

група 8 - багаторічні насадження

10

група 9 - інші основні засоби

12

група 10 - бібліотечні фонди

-

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

-

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

5

група 13 - природні ресурси

-

група 14 - інвентарна тара

6

група 15 - предмети прокату

5

група 16 - довгострокові біологічні активи

7

 

 

 

                                                                                                   Додаток 3

Склад оборотних коштів підприємства

Оборотні кошти підприємства

Середньодобова витрата і-го елемента,грн.

Номер варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Оборотні фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Сировина, основні матеріали,напівфабрикати

1920

1580

1700

1300

2800

1570

2370

2145

1890

2050

1.2.Допоміжні матеріали

1400

1110

1000

900

820

980

1200

560

1040

940

1.3. Паливо

1200

1300

900

1000

1100

800

990

1130

1280

790

1.4. Тара

1550

800

1200

1500

1000

1340

1260

1180

1250

1350

1.5.Запасні частини для ремонту

22

27

20

30

23

25

35

29

28

30

1.6.Малоцінні та швидкозношувальні матеріали

16

12

14

16

14

13

15

17

18

19

2. Незавершене виробництво

300

400

450

670

500

350

370

460

480

510

3.Витрати майбутніх періодів

2000

2900

2200

1000

1500

1200

1400

1600

1800

1700

Фонди обігу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Готова продукція на складі та відвантажена продукція

1700

1650

1900

2100

2200

1750

1800

1850

1950

1600

2.Гроші в касі та на рахунках

8700

7500

6000

5900

6300

8000

7700

6600

6200

7000

 

 

Продовження  додатку 3

Оборотні кошти підприємства

Середньодобова витрата і-го елемента,грн.

Номер варіанта

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Оборотні фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Сировина, основні матеріали,напівфабрикати

1670

1590

1690

1450

2700

1340

2460

2345

1560

2470

1.2.Допоміжні матеріали

1600

1140

1590

990

850

780

1400

590

1460

980

1.3. Паливо

1600

1390

500

1700

1500

700

980

1460

1480

900

1.4. Тара

1690

600

1500

1200

1680

1490

1680

1290

1680

1840

1.5.Запасні частини для ремонту

29

17

30

34

53

65

39

29

20

50

1.6.Малоцінні та швидкозношувальні матеріали

17

13

15

17

15

14

16

18

19

29

2. Незавершене виробництво

310

420

430

660

510

340

360

450

470

520

3.Витрати майбутніх періодів

2100

2800

2300

1100

1400

1300

1500

1700

1900

1800

Фонди обігу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Готова продукція на складі та відвантажена продукція

1800

1750

1800

2200

2300

1550

1600

1950

1450

1300

2.Гроші в касі та на рахунках

8500

7300

7000

5400

6200

8100

7400

6200

6500

7700

 

Оборотні кошти підприємства

Середньодобова витрата і-го елемента,грн.

Номер варіанта

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Оборотні фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Сировина, основні матеріали,напівфабрикати

1960

1280

1300

1400

1800

1670

1370

1145

1690

1050

1.2.Допоміжні матеріали

1200

1170

1090

1200

920

1080

1000

590

1240

1040

1.3. Паливо

1209

1307

910

1300

1180

800

790

1830

1080

990

1.4. Тара

1500

700

1000

1200

1100

1240

1290

1480

1550

1650

1.5.Запасні частини для ремонту

32

37

30

20

33

35

45

39

 27

20

1.6.Малоцінні та швидкозношувальні матеріали

26

22

24

26

24

23

25

27

28

29

2. Незавершене виробництво

310

420

400

630

550

360

390

440

420

540

3.Витрати майбутніх періодів

2030

2600

2100

1900

1700

1600

1300

1200

1600

1900

Фонди обігу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Готова продукція на складі та відвантажена продукція

1600

1620

1960

2150

2290

1770

1840

1870

1980

1610

2.Гроші в касі та на рахунках

8720

7550

6060

5980

6350

8090

7780

6680

6270

7090

 

 

                                                                                                            Додаток 4

Дані для розрахунку заробітної плати

Варіант

Обсяг продукції, О тис.од.

Норматив заробітної плати на одиницю продукції, грн/од.

1

240

37,0

2

720

24,5

3

350

32,1

4

460

26,8

5

570

30,5

6

680

28,4

7

360

32,8

8

420

27,5

9

280

30,4

10

530

29,7

11

290

27,5

12

360

29,5

13

450

30,3

14

510

31,9

15

620

32,8

16

730

33,7

17

250

34,2

18

370

35,8

19

470

36,2

20

560

37,4

21

630

29,3

22

710

                       28,5

23

270

29,3

24

330

30,6

25

440

31,5

26

550

32,8

27

660

33,6

28

770

34,2

29

240

35,8

30

370

36,6

 

Додаток 5

Дані про інвестиції та зниження собівартості після впровадження проекту

Показники

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума інвестицій, тис.грн.

40600

44800

45000

42200

42800

43000

43500

46000

47000

40000

Зниження собівартості після впровадження проекту,%

0,5

0,4

0,3

0,6

0,7

0,45

0,55

0,8

0,75

0,9

 

Продовження додатку 5

Показники

Варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сума інвестицій, тис.грн.

40660

40800

40000

42500

42000

43900

43570

46600

47900

40500

Зниження собівартості після впровадження проекту,%

0,4

0,5

0,4

0,5

0,6

0,55

0,5

0,7

0,65

0,8

 

Варіант

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Сума інвестицій, тис.грн.

45600

48800

49000

42800

48800

47000

46500

45000

44000

41000

Зниження собівартості після впровадження проекту,%

0,3

0,35

0,45

0,5

0,6

0,5

0,65

0,7

0,65

0,4