Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

Навчально-науковий інститут економіки,

менеджменту і міжнародного бізнесу

 

Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва

та міжнародних економічних відносин

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання та захисту курсової роботи на тему

«Економічні показники діяльності підприємства»

з дисципліни «Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

На засіданні кафедри організації виробництва

і управління персоналом НТУ «ХПІ»

 

Протокол №1 від 29 серпня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2018

 

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів економічних та менеджерських спеціальностей денної та заочної форм навчання / М.В. Маслак. – Х.: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2018. – 16 с.

 

 

 

 

Укладач: к.е.н., ст.викл. М.В. Маслак

 

 

Рецензент: д.е.н., проф. Перерва Петро Григорович, завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

 

 

 

 

Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Маслак М.В., 2018

 

ЗМІСТ

 

 

 1. Навчальні цілі та задачі курсової роботи                                        4
 2. Організаційні моменти виконання курсової роботи                      4
 3. Теоретична частина                                                                                   5
 4. Розрахункова частина                                                                      7
 5. Вимоги до оформлення тексту курсової роботи                             7
 6. Критерії оцінювання курсової роботи                                                      9
 7. Навчально-методичні матеріали                                                      9

Додаток А. Основні фонди підприємства. Виробнича

потужність підприємства. Нематеріальні активи підприємства                   11

Додаток Б. Оборотні кошти підприємства                                          12

Додаток В. Собівартість продукції підприємства                               13

Додаток Г. Прибуток і рентабельність підприємства                                   14

Додаток Д. Зразок титульного аркуша курсової роботи                   15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота з дисципліни «Економіка підприємства» передбачена робочим навчальним планом.

Виконання курсової роботи ставить своєю метою закріплення теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та практичних заняттях, а також в процесі самостійної роботи, і набути навички розрахунку основних показників діяльності підприємства.

Основними задачами курсової роботи є наступні:

 • розвиток у студентів навичок самостійної роботи;
 • навчання проведенню елементарних економічних розрахунків;
 • вміння проводити аналіз економічних показників, робити відповідні висновки;
 • набуття досвіду використання спеціальних літературних джерел.

Сучасний етап розвитку суспільства потребує від кожного економіста глибоких знань, оволодіння якими повинне сприяти формуванню сучасного економічного мислення, заповзятливості, вихованню вміння організувати роботу ефективно і якісно.

Під час розробки курсового проекту студенти повинні грамотно виконувати розрахунки основних економічних параметрів діяльності підприємства та їх аналізувати, чітко формулювати економічні поняття, оцінювати ефективність використання ресурсів.

Робота складається з 2-х частин: теоретичної і розрахункової. При підготовці теоретичної частини курсової роботи кількість використаних джерел має становити не менше 10; розкривається теоретичний блок, пов'язаний з опрацюванням (індивідуально, за номером студента у списку групи.

 

2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсову роботу студент виконує самостійно, періодично консультуючись з керівником. Під час написання курсової роботи студент повинен: отримати завдання; при виконанні курсової роботи використовувати матеріали інформаційного та методичного забезпечення; відвідувати консультації керівника та враховувати його зауваження і оперативно виконувати методичні вказівки; подати готову роботу на перевірку керівником не пізніше, ніж за три дні до захисту; систематизувати основні положення курсової роботи й захистити її.

Керівник курсової роботи повинен: керувати виконанням курсової роботи відповідно до аудиторних занять і графіка консультацій; перевірити та оцінити якість її виконання.

 

 

 

 

3 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 

(гр. БЕМ-47 а,б)

 1. Правові основи діяльності підприємства та їх вплив на здійснення ним господарської діяльності.
 2. Особливості організаційно-правової форми підприємства при здійсненні ним господарської діяльності.
 3. Основні промислово-виробничі фонди. Їх роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.
 4. Спрацювання, амортизація та відтворення основних засобів на підприємстві.
 5. Ефективність відтворення та використання основних засобів підприємства.
 6. Оборотні кошти підприємства. Їх роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.
 7. Нормування оборотних фондів на підприємстві. Їх роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.
 8. Персонал підприємства. Класифікація та структура персоналу на підприємстві.
 9. Визначення потреби в кадрах. Їх роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.
 10. Вплив системи навчання персоналу на діяльність підприємства.
 11. Продуктивність      праці. Визначення впливу окремих факторів на продуктивність праці.
 12. Роль продуктивність праці у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.
 13. Матеріальне стимулювання праці працівників підприємства. Його роль у досягненні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.
 14. Оплата праці різних категорій персоналу підприємства.
 15. Державне регулювання оплати праці на підприємстві.
 16. Тарифна система оплати праці на підприємстві.
 17. Форми та системи оплати праці на підприємстві.
 18. Витрати підприємства та їх вплив на результати господарської діяльності підприємства.
 19. Непрямі витрати підприємства та порядок віднесення на одиницю продукції.
 20. Обґрунтування та вибір методів установлення цін на продукцію (послуги) підприємства.
 21. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства.
 22. Інвестиції та джерела їх формування.
 23. Оцінка ефективності виробничих інвестицій.
 24. Лізинг як одна із форм інвестицій.

 

(гр. БЕМ-67а, БЕМ-77)

 1. Розвиток персоналу підприємства.
 2. Джерела формування прибутку підприємства та методи його обчислення.
 3. Оцінка ефективності виробничих інвестицій (капітальних вкладень).
 4. Податки в системі державного регулювання діяльності підприємства.
 5. Необхідність бізнес-планування в господарській діяльності підприємства.
 6. Конкурентоспроможність продукції підприємства, її складові та методика обчислення.
 7. Конкурентоспроможність підприємства, її складові та методика обчислення.
 8. Система показників для оцінки ефективності господарської діяльності.
 9. Собівартість продукції та методи її визначення.
 10. Економічна сутність, структура і класифікація основних фондів підприємства.
 11. Склад, структура і класифікація оборотних коштів підприємства
 12. Нормування оборотних коштів підприємства.
 13. Показники і методи вимірювання продуктивності праці. Фактори і резерви зростання продуктивності праці.
 14. Нематеріальні активи підприємства та їх оцінка.
 15. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.
 16. Кошторис    та собівартість: порівняльний аналіз зазначених категорій в економіці підприємств.
 17. Відрядна форма оплати праці та її система.
 18. Поняття собівартості продукції. Характеристика кошторису витрат.
 19. Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність.
 20. Аналіз рівня беззбитковості.
 21. Банкрутство і ліквідація підприємства.
 22. Етапи і методи встановлення цін на продукцію.
 23. Методи обліку і калькулювання фактичної собівартості продукції.
 24. Фактори зниження собівартості продукції.
 25. Фактори мотивації праці працівників підприємства.
 26. Основні розрахунки за лізинговими платежами.

 

 

 

 

 

 

 

4 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

 

У розрахунковій частині курсової роботи проводиться вирішення наступних завдань:

Завдання 1. Розрахунок фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності (Додаток А);

Завдання 2. Визначення коефіцієнта оборотності, тривалість одного обороту, абсолютне і відносне зміна оборотних коштів за рахунок зміни коефіцієнта оборотності (Додаток Б);

Завдання 3. Визначення виробничої та операційної собівартість по випуску продукції та основного напрямку зниження собівартості продукції (Додаток В);

Завдання 4. Визначення суми змінних і постійних витрат, маржинальної витрати, чистого прибутку до вирахування податків, точки беззбитковості, а також питома вага маржинального доходу в обсязі продаж (Додаток Г).

Розрахункова частина виконується за варіантами.

 

5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Загальні вимоги до оформлення виконаної курсової роботи такі: чіткість побудови, логічна послідовність викладу матеріалу, перспективність аргументації, стислість і точність визначень, що виключає можливість неоднозначного їх тлумачення, доказовість висновків.

Середній обсяг роботи: 30-35 друкованих пронумерованих сторінок (перша сторінка - титульний аркуш). Текст оформлюють на аркушах формату А4 (210x297), 14 шрифт Times New Roman через 1,5 інтервал. Поля: верхнє і нижнє - 20 мм, праве – 15-20 мм, ліве – 20-30 мм. Всі ілюстрації, таблиці і формули нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Нумерація складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (таблиці, формули), відокремлених крапкою (наприклад, 3.2 - другий рисунок третього розділу). Номер і назву ілюстрації розміщують під ілюстрацією по центру:

 

Рис. 3.2 – Назва рисунку.

 

Номер і назву таблиці розміщують над таблицею, вказують один раз зліва над першою частиною таблиці.

 

Таблиця – Назва таблиці

 

Над іншими частинами тієї самої таблиці, розміщеної на наступних сторінках, пишуть:

 

Продовження табл….

 

із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починаються з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. На всі ілюстрації і таблиці, наведені в розділі, мають бути посилання в текстовій частині.

Переліки можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу. Другого рівня - з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

У тексті не дозволяється скорочувати слова, за винятком загальноприйнятих.

Необхідно давати розшифровку означень у формулах і вказувати їх одиниці виміру.

Список використаних джерел оформлюють згідно вимог Департаменту атестації кадрів до оформлення наукових робіт. В курсовій роботі повинні бути посилання на кожне використане джерело зі списку у формі [номер використаного джерела у списку, с. номер сторінки]. Список використаних джерел формується по мірі згадування у тексті курсової роботи.

Додатки слід розміщувати в кінці роботи і позначати послідовно великими літерами української абетки, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» тощо. Додатки повинні мати спільну з рештою матеріалу наскрізну нумерацію сторінок. До захисту курсову роботу слід подавати зброшурованою і підшитою в окремій папці.

Курсова робота (виконується тільки українською мовою, для іноземців - за бажанням, російською) складається з таких частин:

1)      титульний аркуш;

2)      завдання на курсову роботу (вихідні дані до розрахункової та реферативної частин роботи);

3)      анотація (реферат) (виконується українською мовою); лаконічно вказати: зміст роботи, обґрунтування та розрахунки, обсяг роботи в аркушах, кількість рисунків, таблиць, використаної літератури. Анотація виконується на окремому стандартному аркуші;

4)      зміст (виконується на окремому стандартному аркуші);

5)      вступ (одна сторінка): сформулювати значення теми, коротко охарактеризувати об’єкт дослідження, зазначити мету курсової роботи;

6)      теоретична частина: необхідно повністю розкрити зміст запропонованої теми і доповнити матеріалом, який не було висвітлено на заняттях;

7)      розрахункова частина: зміст цього розділу визначається цими методичними вказівками;

8)      висновки (окрема одна сторінка): навести отримані результати, одержані у відповідних розділах курсової роботи, з зазначенням розрахованих показників;

9)      список літератури: подати всі використані в курсовій роботі літературні джерела, кожне джерело оформлювати з усіма характеристиками, необхідними для його пошуку, на кожну позицію списку літератури обов’язково має бути посилання в курсовій роботі.

Терміни виконання та оцінювання: зазначені в Положенні про рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля (курсової роботи) «Економіка підприємства».

Варіанти завдання. Вибір студентом варіанту завдання визначається за порядковим номером студента у списку групи.

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Для курсової роботи

 

Викладення матеріалу (теоретична та практична частини)

Оформлення роботи

Захист роботи

Сума балів

до 40

до 30

до 30

100

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою для заліку

90-100

A

Зараховано

82-89

B

Зараховано

74-81

C

Зараховано

64-73

D

Зараховано

60-63

E

Зараховано

35-59

FX

Не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

7 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

Основна література

 1. Солодовник Л.М., Пономаренко П.І. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 269 с.
 2. Аксенов, А.П. Экономика предприятия: Учебник / А.П. Аксенов, И.Э. Берзинь, Н.Ю. Иванова; Под ред. С.Г. Фалько. - М.: КноРус, 2013. – 350 c.
 3.  Базилевич, А.И. Экономика предприятия (фирмы): Учебник для бакалавров / В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В. Бобков. - М.: Проспект, 2013. - 640 c.
 4. Волков, О.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 264 c.
 5.  Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 c.
 6. Жиделева, В.В. Экономика предприятия: Учебное пособие / В.В. Жиделева, Ю.Н. Каптейн. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 133 c.
 7. Крум, Э.В. Экономика предприятия: Учебное пособие / Э.В. Крум. - Мн.: ТетраСистемс, 2013. - 192 c.
 8. Паламарчук, А.С. Экономика предприятия: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 458 c.
 9. Тертышник, М.И. Экономика предприятия: Учебное пособие / М.И. Тертышник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 328 c.
 10. Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: Учебник / Л.А. Чалдаева. - М.: Юрайт, 2011. - 348 c.
 11. Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: Учебник для бакалавров / Л.А. Чалдаева. - М.: Юрайт, 2013. - 410 c.
 12. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2003. – 528 с.

 

Додаткова література

 1. Господарський кодекс України.
 2. Цивільний кодекс України.
 3. Податковий кодекс України
 4. Національні стандарти (положення) бухгалтерського обліку.
 5. Закони України:

- Про господарські товариства.

- Про кооперацію.

- Про амортизацію.

- Про оплату праці.

- Про інвестиційну діяльність.

- Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

 1. Економіка виробничого підприємництва: навч. посіб. / Й. М. Петрович, І. О. Будіщева, І. Г. Устінова та ін.; за ред. Й. М. Петровича. - [3-тє вид., випр.]. - К.: Знання, КОО, 2002. - 405 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Харів П. С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: навч. посіб. / Харів П. С. - К.: Знання-Прес, 2001. - 301 с.
 3. Пасічник В. Г. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Пасічник В. Г., Акіліна О. В. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 256 с.
 4. Економіка та організація виробництва: метод. вказівки до проведення практ. занять для студ. приладобудівного ф-ту усіх форм навчання / Любимова К. О., Ткачук Н. В. - К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 52 с.
 5. Каплан Р. С. Функционально-стоимостной анализ: практич. применение / Роберт С. Каплан, Робин Купер ; [пер. с англ.]. - М.: Вильямс, 2007. - 352 с.

 

Додаток А

 

Завдання 1. Визначити величину фондовіддачі устаткування і коефіцієнта інтенсивного використання обладнання, а також фондомісткість, фондоозброєність, виходячи з таких даних (табл.1).

 

Таблиця 1

Показники

Величина за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Вартість обладнання цеху, тис.грн.

15000

18000

14000

13000

12000

16000

17000

20000

22000

26000

15000

18000

14000

13000

12000

16000

17000

20000

22000

26000

Введено в експлуатацію обладнання вартістю, млн.грн.

45,6

48,4

46,3

43,4

41,5

42,4

47,6

44,3

43,6

48,5

45,6

48,4

46,3

43,4

41,5

42,4

47,6

44,3

43,6

48,5

Місяць введення

1,03

1,04

1,05

1,02

1,06

1,07

1,02

1,03

1,04

1,05

1,03

1,04

1,05

1,02

1,06

1,07

1,02

1,03

1,04

1,05

Вибуло обладнання вартістю, млн.грн.

20,4

23,2

25,1

19,8

15,6

19,3

20,6

19,8

15,7

26,3

20,4

23,2

25,1

19,8

15,6

19,3

20,6

19,8

15,7

26,3

Місяць вибуття

1,07

1,08

1,09

1,06

1,08

1,10

1,06

1,08

1,09

1,10

1,07

1,08

1,09

1,06

1,08

1,10

1,06

1,08

1,09

1,10

Обсяг випуску продукції, тис.т.

800,0

750,0

850,0

700,0

740,0

820,0

825,0

755,0

745,0

720,0

800,0

750,0

850,0

700,0

740,0

820,0

825,0

755,0

745,0

720,0

Ціна за 1 т., тис.грн.

30

40

50

35

25

28

33

36

38

44

30

40

50

35

25

28

33

36

38

44

Виробнича потужність (макс. можливий випуск продукції за рік), тис.т.

1000,0

1002,0

1005,0

1001,0

1003,0

1004,0

1006,0

1008,0

1010,0

1012,0

1000,0

1002,0

1005,0

1001,0

1003,0

1004,0

1006,0

1008,0

1010,0

1012,0

Чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

3000

3500

4000

3200

3600

3800

3900

3300

3700

3750

3000

3500

4000

3200

3600

3800

3900

3300

3700

3750

 

 

Додаток Б

 

Завдання 2. На підставі вихідних даних (табл. 2) визначити коефіцієнт оборотності (швидкість обороту ОБС), тривалість одного обороту ОБС, абсолютне і відносне зміну ОБС за рахунок зміни коефіцієнта оборотності.

 

Таблиця 2

Показники

Величина за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Обсяг реалізованої продукції в першому кварталі

тис. грн.

3200

3100

3160

3300

3240

3280

3130

3270

3150

3210

3200

3100

3160

3300

3240

3280

3130

3270

3150

3210

Обсяг реалізованої продукції у другому кварталі

тис. грн.

3600

363

3570

3530

3550

3580

3620

3590

3650

3610

3600

363

3570

3530

3550

3580

3620

3590

3610

1600

Середні залишки продукції ОБС в І-му кварталі тис. грн.

800

790

780

810

820

750

840

760

830

770

800

790

780

810

820

750

840

760

830

770

Середні залишки ОБС в ІІ-му кварталі тис. грн

780

770

805

790

785

765

810

760

772

755

780

770

805

790

785

765

810

760

772

755

 

 

 

Додаток В

Завдання 3. На основі представлених даних визначити величини технологічної, цехової, виробничої і повної собівартості за всьому випуску продукції. Визначити основні напрямки (фактори, резерви, шляхи) зниження собівартості продукції. Визначити всі види собівартості одиниці продукції по кожному виробу. Отримані розрахункові дані представити у вигляді калькуляції собівартості виробу. Випускаються вироби: А, Б, В, Г, Д. На їх виготовлення витрачається сталь одного сорту. Норми витрат стали, електроенергії та основної заробітної плати на один виріб виражаються наступними даними (табл. 3, табл. 4). Ціна 1 кг сталі - 0,98 грн., 1 квт-ч електроенергії - 0,2 грн. Плановий випуск виробів: А - 4000 шт., Б - 11000 шт., В - 16 000 шт., Г - 6000 шт., Д - 10000 шт.

 

Таблиця 3.

Види витрат

Вироби

А

Б

В

Г

Д

Сталь, кг

1,4

0,8

0,9

1,6

1,9

Електроенергія на технологічні цілі, квт-ч

2,3

1,9

2,1

3,5

4,6

Основна заробітна плата, грн.

7,6

6,1

6,5

9,1

11,1

 

 

Таблиця 4

Показники

Величина за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Загальна величина запланованої додаткової зарплати, грн.

23000

24000

25000

26000

27000

22000

21000

20000

19000

18000

23000

24000

25000

26000

27000

22000

21000

20000

19000

18000

Відрахування на соціальні заходи,%

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

39,6

Заплановані витрати на весь обсяг продукції за статтями калькуляції:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати, грн.

16300

17400

18310

19200

20000

15100

14800

16100

15480

15340

16300

17400

18310

19200

20000

15100

14800

16100

15480

15340

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування (РСЕО), грн.

20500

19100

20400

21400

22100

17200

16100

18100

17300

17400

20500

19100

20400

21400

22100

17200

16100

18100

17300

17400

Загальновиробничі витрати, грн.

33500

34100

35200

36100

32300

32100

32500

32600

32700

33800

33500

34100

35200

36100

32300

32100

32500

32600

32700

33800

Адміністративні витрати, грн.

15600

16100

17100

18200

18000

13110

12100

14100

13000

13500

15600

16100

17100

18200

18000

13110

12100

14100

13000

13500

Інші виробничі витрати, грн.

5300

4700

4800

4900

5100

5200

5400

5500

4200

4350

5300

4700

4800

4900

5100

5200

5400

5500

4200

4350

Витрати на збут, грн.

19000

18000

19100

19150

20100

16100

15100

17100

16300

16100

19000

18000

19100

19150

20100

16100

15100

17100

16300

16100

 

Додаток Г

 

Завдання 4. На основі вихідних даних (табл. 5) визначити:

1) суму змінних і постійних витрат;

2) маржинальний дохід;

3) чистий прибуток до вирахування податків;

4) точку критичного обсягу продажів у вартісному та натуральному виразах;

5) питома вага маржинального доходу в обсязі продажів.

Побудувати графік визначення точки критичного обсягу продажів продукції.

Проаналізувати виробничу ситуацію, охарактеризувати показники, зробити висновки і в цілому оцінити ефективність виробництва і збуту.

 

Таблиця 5.

Показники

Величина за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Обсяг продажу, тис. грн.

10000

12000

14000

15000

16000

18000

20000

23000

25000

30000

10000

12000

14000

15000

16000

18000

20000

23000

25000

30000

Виробнича потужність, шт.

1000

1100

1200

1500

2000

2100

2200

2400

2500

3000

1000

1100

1200

1500

2000

2100

2200

2400

2500

3000

Прямі матеріальні витрати,

тис. грн.

2000

2500

2700

3000

3500

3700

4000

4500

5000

6000

2000

2500

2700

3000

3500

3700

4000

4500

5000

6000

Пряма заробітна плата, тис. грн.

2010

2512

2714

3101

3510

3716

4102

4506

5014

6014

2010

2512

2714

3101

3510

3716

4102

4506

5014

6014

Заробітна плата управлінського та обслуговуючого персоналу, тис. грн.

700

800

850

750

900

950

1000

1100

1500

2000

700

800

850

750

900

950

1000

1100

1500

2000

Амортизація, тис. грн.

300

400

450

500

350

600

800

1000

1200

1500

300

400

450

500

350

600

800

1000

1200

1500

Витрати на рекламу, тис. грн.

500

600

700

650

750

550

800

1000

1900

1400

500

600

700

650

750

550

800

1000

1900

1400

Прямі накладні витрати, тис, грн.

500

480

490

520

600

700

750

800

900

1000

500

480

490

520

600

700

750

800

900

1000

Витрати на маркетингові дослідження, тис. грн.

1000

1100

1200

1400

1500

1700

2000

2500

3000

4000

1000

1100

1200

1400

1500

1700

2000

2500

3000

4000

Канцелярські витрати, тис. грн.

100

90

95

115

118

200

210

220

180

190

100

90

95

115

118

200

210

220

180

190

 

 

Додаток Д

Зразок титульного аркуша курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

 

Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка підприємства»

 

на тему:

«Економічні показники діяльності підприємства»

 

Варіант №

 

 

 

 

 

Виконавець: студент гр.

ПІБ

 

Керівник: к.е.н., ст.викл.

Маслак Марія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2018

Навчальне видання

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ТА МЕНЕДЖЕРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

 

 

 

Укладачі:                     д.е.н., проф. П. Г. Перерва

                                      к.е.н., ст. викл. М. В. Маслак

 

 

 

 

Роботу до видання рекомендував проф. Погорєлов М.І.

 

Відповідальний за випуск  проф. Матросов О.Д.

 

В авторській редакції

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2018 р., поз. 143

 

 

Підп. до друку  18.09.2018 р. Формат 60 х 84 1/16. Папір офсетний

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. Друк.арк. 1,0. Наклад 150 прим.

Зам. №193. Ціна договірна

Видавець і виготовлювач видавничий центр НТУ «ХПІ»,

вул. Кирпичова, 2, м.Харків, 61002

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №3657 від 24.12.2009 р.