Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка підприємства

частина 5. Завдання для студентів заочної форми навчання

5.1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

5.1.1 Мета та завдання індивідуальної (контрольної) роботи

 

Виконання індивідуальної (контрольної) роботи студентами заочної форми навчання з курсу "Економіка підприємства" є складовою частиною навчального процесу, спрямованою на активізацію їх самостійної роботи. Мета індивідуальної (контрольної) роботи полягає в засвоєнні, закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом в процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працю­вати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Під час виконання індивідуальної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, періодич­ні публікації, в яких розглядаються відповідні питання.

 

5.1.2 Загальні вимоги до індивідуальної (контрольної) роботи

 

 В контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст теоретичних питань, показати добрі знання нормативних актів і літературних джерел. Індивідуальна (контрольна) робота складається з двох частин: текстової (теоретичної) та розрахункової. Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучас­ному рівню розвитку економічної науки. У текс­товій частині необхідно подати чітке визначення п’яти ключових понять з дисципліни «Економіка підприємства» і висвітлити одне питання, що передбачено варіантом контрольної роботи.

Висвітлення теоретичного питання роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з практики господарювання підприємств, зразками розв’язання конкретних виробничих ситуацій. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують роботу підприємств, їх операційних і управлінських систем в ринкових умовах господарювання. Необхідно також показати уміння зіставляти різні підходи та методи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літературі, зібраного, опрацьованого фактичного матеріалу.

Матеріал контрольної роботи має бути викладений відповідно до законів формальної логіки - закону тотожності, закону супереч­ливості, закону достатнього обґрунтування, що означає:

 • не можна висловлювати два суперечливі судження про один предмет;
 • кожна висловлена думка, твердження мають бути достатньо обґрунтовані.

Теоретичне питання повинно завершуватись стислим висновком та пропозиціями. В розрахунковій частині контрольної роботи необхідно навести алгоритм та обґрунтувати розв’язок двох конкретних задач і прокоментувати отримані результати.

Зміст роботи має відповідати і відображати суть завдань обраного варіанту роботи. Обсяг контрольної роботи - 20-24 сторінки шкільного зошита (у тому числі таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо). Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому тексті не дозволяються.

 

5.2 МЕТОДичні ВКАЗІВКИ До виконання індивідуальної (контрольної) РОБОТИ

5.2.1 Вибір варіанта індивідуальної (контрольної) роботи

 

Першим етапом виконання індивідуальної контрольної роботи є вибір її варіанта, що здійснюється в залежності від початкової літери прізвища та останньої цифри коду студента, що зазначений в заліковій книжці «Індивідуальний навчальний план студента і результати його виконання». Кожний студент виконує відповідний варіант контрольної роботи (таблиця 5.2.1):

Таблиця 5.2.1. Відповідність варіанту контрольної роботи параметрам студента

Початкова  літера прізвища студента

Остання  цифра коду студента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Варіант   контрольної   роботи

А, Б, В, Г, Д, Е, Є

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ж, З, І, Й, Ї, К, Л, М

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Н, О, П, Р, С, Т, У

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

Так, наприклад, студент Панченко О.В., якому у заліковій книжці «Індивідуальний навчальний план студента і результати його виконання» присвоєно код студента - 075056, повинен виконати контрольну роботу 26. Вибраний варіант і вказаний в ній перелік питань мають бути обов’язково висвітлені у контрольної роботі.

 

5.2.2 Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

 

Навчальну та спеціальну літературу для висвітлення і розкриття питань  контрольної ро­боти студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, нормативні акти (закони України, постанови, укази тощо). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів, методичних матеріалів міністерств та відомств, а також підприємств та організацій. Велику інформаційну цінність мають практичні матеріали підприємств (організацій), статистичні дані. При складанні бібліографії (списку літературних джерел) треба звернути увагу не тільки на рік видання, але і на зміст, його актуальність в сучасних умовах.

Всі підібрані матеріали необхідно опрацювати, згрупувати, подати в таблицях, графіках, схемах, діаграмах, картограмах, ретельно проаналізувати  перед тим як вико­ристати у тексті роботи. Список використаних джерел необхідно систематизувати і подати після заключної частини тексту контрольної роботи.

 

5.2.3. Викладення змісту індивідуальної (контрольної) роботи

 

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теоретичної частини контрольної роботи викладається за наступною схемою: спочатку необхідно дати чітке визначення п’яти ключових понять з економіки підприємств з обов’язковим посиланням на джерело інформації; далі з нової сторінки із своїм заголовком розкрити теоретичне (проблемне) питання у логіч­ній послідовності. Кожна сторінка, починаючи зі змісту роботи, нумерується в правому верхньому куті аркуша.

Назви таблиць повинні відображати зміст числової інформації. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті і мають порядкову нумерацію відповідно номера питання, наприклад (табл. 1.1):

Таблиця 1.1. Порівняльна характеристика господарських товариств

Ознака характеристики

Різновиди господарських товариств

товариство

з обмеженою відповідальністю

товариство

з додатковою відповідальністю

товариство

з повною відповідальністю

командитне товариство

акціонерне товариство

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиці повинні супроводжуватись висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних.

Якщо використовується рисунок у тексті, то він повинен мати під рисункову назву, наприклад: Рис. 1.2. Життєвий цикл проекту, це вказує  що рисунок відноситься до першої (теоретичної) частини контрольної роботи і має другий порядковий номер.

Наведені в роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватись посиланнями на ці джерела. Посилання на цитовані джерела мають бути оформлені певним чином: для книг - вказується автор, повна назва книги, номер тому, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів - автор статті, її повна назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет - автор статті, її назва, назва газети, номер і дата випуску.

В роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. Посилання на джерела дозволяється робити як в середині тексту, так і після його викладення, але на тій сторінці, де приведена цитата, або використана таблиця, рисунок, графік. Вказати на використання джерела необхідно позначкою у вигляді арабської цифри в тексті та в кінці сторінки,   наприклад:

_______________________

1 Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2007.- 440 с., С. 143

Існує й інший порядок посилання на джерела. Після цитати, таблиці, рисунка у квадратних дужках вказується порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми сторінка, на якій розміщені ті дані, наприклад: [5, с. 37].

 

5.2.4 Оформлення індивідуальної (контрольної) роботи

Контрольна робота повинна бути літературно і технічно грамотно виконана, відповідати вимогам до її оформлення. Таблиці, діаграми, схеми, рисунки, графіки тощо мають бути виконані відповідно до діючих стандартів: мати нумерацію, назву, період часу, про які наводяться дані, одиниці виміру,  масштаб графіків та діаграм.

Робота має бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно. Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на машинці чи комп’ютері.  Контрольна робота починається з титульного аркушу (додаток Д), де обов’язково необхідно вказати номер варіанту, код і прізвище студента, який її виконує. Далі йде теоретична і розрахункова частини роботи, у кінці подається повний список використаних джерел, який складається у наступному порядку: спочатку вказуються законодавчі та нормативні акти (закони, укази тощо статистичні довідники, матеріали міністерств, відомств, підприємств), загальна та спеціальна література за алфавітом. Після тексту роботи перед списком літератури, студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. Закінчена робота подається студентом на кафедру економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, каб. 236) у термін, визначений навчальним графіком, але не пізніше двох днів до початку сесії.

 

5.2.5 Рецензування і захист контрольної роботи

 

Контрольну роботу рецензує викладач кафедри економіки підприємств. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту. Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Консультації щодо виконання контрольної роботи проводяться на кафедрі економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (тел. 459-61-52) згідно розкладу індивідуально консультаційної роботи. Дата і час захисту роботи встановлює деканат. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем. 

 

   5.2.6 Критерії оцінювання контрольної (індивідуальної) роботи

 

оцінка “15 балів” – контрольна робота виконана на високому рівні, у теоретичній частині подано чітке визначення ключових понять курсу, достатньо повно висвітлене проблемне теоретичне питання, присутній розгляд питання з різних методичних підходів, наявні елементи наукової дискусії, теоретичний матеріал підкріплений емпіричною інформацією, у практичній частині роботи наведено алгоритм розв’язання, усі розрахунку здійснені правильно, визначено одиниці виміру основних показників і зроблені необхідні висновки щодо вирішення практичних завдань. На всі запитання викладача студент дає правильні відповіді.

Оцінка “10 балів”: теоретичні питання роботи розкриті, про що свідчить достатня повнота та логічність висвітлення проблеми питання, однак мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, не наведено практичних прикладів та цифрових даних на підтвердження теоретичного матеріалу,  допущено незначних помилок при формулюванні термінів, категорій, наявні незначні арифметичні помилки у розрахунках при вирішенні практичних завдань. На переважну більшість запитань викладача було подано правильні відповіді.

Оцінка “5 балів”: теоретичне завдання роботи в основному виконано, подано визначення основних ключових понять і розкрито теоретичне питання, але мають місце недоліки змістовного характеру: виклад теоретичної частини є неповним і має виражений компілятивний характер, відсутній аналіз літературних джерел, відсутній алгоритм та допущено серйозні помилки у розв’язанні практичних задач. Є зауваження щодо оформлення контрольної роботи. Студентом подано правильні відповіді лише на окремі запитання викладача.

Оцінка “0 балів”: відсутнє визначення усіх п’яти ключових понять з економіки підприємства, теоретичне питання роботи нерозкрите, розрахунки у практичній частині відсутні або неправильні внаслідок допущення грубих помилок. Студент дає неправильні відповіді на поставлені питання, не знає методики розв’язання практичних задач.

 

 

5.3  ВАРІАНТИ індивідуальних (КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 1. Дайте визначення поняттям:
 • макросередовище господарювання підприємства;
 • реструктуризація підприємства;
 • винахід;
 • оперативне планування;
 • життєвий цикл продукції.

2. Докладно розкрийте питання: Еволюція наукових теорій економіки підприємства та їх загальна характеристика.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення. У обробному цеху встановлено й діє 30 верстатів, з них токарних 19 одиниць та свердлильних 11 одиниць.  За рік, який мав 250 робочих днів, обладнанням цеху відпрацьовано 46500 верстато-год., з них токарними 31750 верстато-год., а свердлильними 14750 верстато-год.

Необхідно визначити коефіцієнт змінності роботи обладнання по усьому цеху та по кожній групі верстатів.

4. Розв’яжіть задачу, дайте пояснення. ЗАТ “Центр-М” спеціалізується на виробництві концентратів кольорових металів. У звітному році номенклатура продукції включала три позиції: концентрати молібдену, вольфраму та титану. Річний обсяг чистої виручки від реалізації продукції становить: 3,45 млн грн по молібдену, 2,93 млн грн по вольфраму та 5,8 млн грн по титану. Прямі витрати на виробництво продукції є такими: 1,1 млн грн по молібдену, 0,54 млн грн по вольфраму та 2,3 млн грн по титану. Річний обсяг непрямих витрат складає 2,12 млн грн і, згідно облікової політики підприємства, має бути розподілений по видам продукції пропорційно до витрат часу на їх виготовлення. Технологічний процес отримання одиниці концентрату складає: для молібдену 2,5 днів, для вольфраму 4 днів, та 3,5 днів для титану.

Необхідно визначити найприбутковіший вид продукції.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

 1. Дайте визначення поняттям:
 • господарська діяльність підприємства;
 • безцехова виробнича структура підприємства;
 • виробничі запаси;
 • інновації;
 • санація підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Продукція (послуги) підприємства: поняття,  види та вимірювання обсягу.

3. Розв’яжіть задачу, дайте пояснення. ВАТ “Альфа” виробляє радіоприймачі. Повна собівартість приймача становить 42 грн, з яких на змінні витрати припадає 80%. Відпускна ціна виробу буде встановлена на рівні 50 грн, а річна програма випуску 18000 шт. Визначити:

 1. беззбитковий обсяг виробництва й реалізації продукції;
 2. коефіцієнт безпеки виробництва;
 3. необхідний обсяг продажу приймачів для отримання 25000 грн прибутку.

4. Розв’яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати. На початку звітного року первісна вартість основних засобів підприємства складатиме 20000 тис.грн. З 1 лютого та 1 травня будуть уведені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 500 та 2500 тис.грн, крім того, до 1 вересня буде придбана у іноземного постачальника нова автоматична лінія вартістю 750 тис.€ і через два місяці введена в дію. Витрати на її доставку, монтаж та налагоджування становитимуть 7% її вартості. До 1 серпня будуть виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2250 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок наступного року складатиме 0,4. Необхідно визначити:

 1. середньорічну вартість основних засобів підприємства у звітному році якщо середньорічний курс 1 € = 7,8 грн;
 2. первісну і залишкову вартість основних засобів підприємства на початок наступного року;
 3. показники стану основних засобів підприємства.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

 1. Дайте визначення поняттям:
 • правові основи функціонування підприємства;
 • планування;
 • фінансові інвестиції;
 • проектна виробнича потужність підприємства;
 • матеріальні витрати.

2. Докладно розкрийте питання: Сутнісна характеристика та організаційні форми трансформації підприємств (організацій) та їх об’єднань.

3. Розв’яжіть задачу, дайте пояснення. У звітному році підприємство реалізувало 20500 м2 паркету та 3200 м3 деревини. Сукупна сума поточних витрат на виробництво й реалізацію виробленої продукції склала 5260 тис.грн. Деревина експортується у повному обсязі, а паркет виробляється виключно для вітчизняного ринку. Відпускна ціна паркету становить 96 грн/м2 включно з ПДВ, а деревина реалізовується  по 350 €/м3 (без ПДВ). Ставка ПДВ становить 20%, а податку на прибуток підприємств 25 %. У звітному році середній курс розрахунків складав 1 € = 7,8 грн. 

Необхідно визначити рівень рентабельності окремих видів продукції та рентабельності продажу за чистим та операційним прибутком.

4. Розв’яжіть задачу, дайте пояснення. У звітному році ПП “Колесо” було виготовлено 120000 дитячих велосипедів, при цьому нормативна трудомісткість складання одного велосипеду становить 0,6 нормо-години. Ефективний річний фонд робочого часу одного складальника дорівнює 1850 нормо-годин, а коефіцієнт виконання норм часу кожним робітником становить у середньому 105%. Керівництво підприємства провело комплекс організаційно-технічних заходів, які дали можливість збільшити середньорічну виробітку одного робітника на 20 %.

Необхідно визначити потребу ПП “Колесо” у робітниках-складальниках  у розрахунковому році, якщо планується приріст обсягу виробництва дитячих велосипедів до 200000 одиниць.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

 1. Дайте визначення поняттям:
 • підприємство;
 • РЕSТ-аналіз;
 • продуктивність праці;
 • технічні інновації;
 • чистий прибуток.

2. Докладно розкрийте питання: Порівняльний аналіз існуючих методичних підходів оцінювання ефективності реальних інвестицій, їх переваги і недоліки.

3. Розв’яжіть задачу, дайте пояснення. Завод виробляє продукцію, на виготовлення якої витрачається метал за чистою масою 10,5 кг., при цьому відходи становлять 25 %. Ціна металу 2500 грн/т. Виріб обробляють у ливарному і механічному цехах. Витрата енергії та палива на один виріб складає 7 грн. Основна зарплата виробничих робітників що здійснюють обробку виробу у ливарному цеху становить 23 грн, а у механічному  - 30 грн. Додаткова зарплата становить 8 % основної, а відрахування до фондів соціального страхування складають 37 %. Річна сума загальновиробничих витрат 650 тис.грн, а загальногосподарських 930 тис.грн. Сукупний розмір зарплати основних робітників підприємства за відрядними розцінками обчислюється 800 тис.грн. Позавиробничі витрати оцінюються на рівні 2 % виробничої, а запланований прибуток 10 % повної собівартості одного виробу. Ставка акцизу 6 грн/виріб, а ПДВ 20 %.

Необхідно визначити собівартість і відпускну ціну виробу.

4. Розв’яжіть задачу, дайте пояснення. Використовуючи вихідні дані таблиці необхідно розрахувати та порівняти рівень конкурентоспроможності основних виробників кондитерських виробів.

Вихідні дані для розрахунку рівня конкурентоспроможності корпорації

Показники конкурентоспроможності

Коефіцієнт вагомості

Рейтинг корпорації

(за десятибальною шкалою)

“Рошен”

“АВК”

“Світоч”

1. Рівень якості продукції

0,35

8

7

7

2. Збалансованість асортименту

0,08

9

6

8

3. Дієвість каналів збуту

0,12

9

7

6

4. Ефективність реклами та стимулювання збуту

0,10

8

8

8

5. Забезпеченість фінансовими ресурсами

0,18

7

7

7

6. Імідж

0,05

9

8

7

7. Оптимальність цінової політики

0,10

8

9

6

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5

 1. Дайте визначення поняттям:
 • велике підприємство;
 • матрична організаційна структура;
 • оборотний капітал;
 • система управління якістю;
 • відпускна ціна підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Сутнісно-видова характеристика форм і систем оплати праці персоналу, особливості їх застосування для різних категорій персоналу.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Параметри агрегованого балансу ТОВ "Видубичи" подані у таблиці:

Агрегований баланс ТОВ "Видубичи"

Актив

Пасив

Розділи

Сума, тис. грн

Розділи

Сума, тис. грн

1.Позаоборотні активи

2600

1. Власний капітал

1200

2. Оборотні активи

575

2. Довгострокові зобов’язання

700

3. Витрати майбутніх періодів

0

3. Поточні зобов’язання

1275

Всього активів

3175

Всього пасивів

3175

Використовуючи двофакторну модель оцінки ймовірності банкрутства Е.Альтмана, оцініть шанси підприємства ТОВ "Видубичи" продовжити у майбутньому своє функціонування.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Фабрика придбала нову технологічну лінію вартістю 12000 тис.грн. Очікується, що використання лінії дозволить підприємству виробити 500 тис.од. виробів за увесь строк експлуатації. Ліквідаційна вартість обладнання оцінюється на рівні 10 тис.грн. За поточний місяць на лінії виготовлено 5000 виробів.

Необхідно визначити суму амортизаційних відрахувань по технологічній лінії за місяць, використовуючи виробничий метод нарахування амортизації, та порівняти його з податковим методом нарахування амортизаційних відрахувань.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6

1. Дайте визначення поняттям:

 • місія підприємства;
 • виробнича структура підприємства;
 • технічний контроль якості;
 • фінансова діяльність підприємства;
 • банкрут.

2. Докладно розкрийте питання: Основні засоби підприємства: поняття, функціонально-елементний склад та оцінка.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Визначити максимально можливий рівень ціни придбання імпортного стільникового телефону (ціна DAF-доставка до митного кордону України), якщо відомо наступне. Вітчизняне торгове підприємство розглядає можливість організації прямих поставок мобільних телефонів на вітчизняний ринок. Результати маркетингового дослідження показали, що телефони такого класу успішно реалізуються за ціною в 2500 грн. Такий товар обкладається митом у розмірі 10 % митної вартості, оформлення митних послуг коштуватиме близько 10 грн на одиницю товару. Витрати з доставки та страхування вантажу до складу підприємства  становлять приблизно 25 грн на телефон. Норма прибутку в ціні продукції становить 25% . Ставка ПДВ складає 20%.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Виробнича бригада слюсарів за розрахунковий місяць виконала роботу обсягом 2500 нормо-год. Середній тарифний розряд робітників бригади дорівнює 4,5, планове завдання виконано на 114 %. За виконання плану передбачено премію в розмірі 15 % відрядного заробітку бригади, а за кожний відсоток перевиконання планового завдання – 3 % заробітку. Необхідно визначити:

 1. загальну суму місячного заробітку бригади;
 2. частку тарифного заробітку в загальній сумі заробітної плати бригади, якщо погодинні тарифні ставки відрядних робітників у межах 6-розрядної тарифної сітки становлять відповідно 8,10; 8,84; 9,75; 10,94; 12,36 і 14,25 грн.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7

1. Дайте визначення поняттям:

 • корпорація;
 • функція управління організація;
 • мотивація праці;
 • інноваційне підприємство;
 • постійні витрати.

2. Докладно розкрийте питання: Характеристика сучасних систем управління якістю продукції.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ВАТ «Меридіан» здійснює оцінку інвестиційного проекту, параметри якого подані у таблиці. Чи доцільно реалізувати проект? Відповідь обґрунтуйте за допомогою показників чистої теперішньої вартості, індексу доходності та терміну окупності інвестицій за умови, що дисконтна ставка проекту 20 %, а ставка податку на прибуток підприємств становить 25%.

Показники

Значення на дату аналізу:

поч. 1 р.

кін. 1р.

кін. 2 р.

кін. 3 р.

1. Обсяг реалізованої продукції, тис.грн

-

24500

28000

29000

2. Рентабельність продаж, %

-

20

22

25

3.Амортизаційні відрахування,                                                         % до собівартості

-

10

9

8

4. Інвестиції, тис.грн

10300

-

-

-

 

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ВАТ “Протон” за рік планує виготовити основної продукції на 14500 тис. грн, та надати послуг промислового характеру на 560 тис. грн. Вартість вироблених напівфабрикатів складе 2340 тис. грн, з яких 80 % буде використано для власних потреб. Обсяг незавершеного виробництва за рік зросте з 2500 до 3600 тис.грн. Залишки готової продукції на складі підприємства очікуються: 600 тис. грн на початок року та 1050 тис.грн на його кінець. Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань разом становитимуть 70 % товарного випуску. Рентабельність продукції  заплановано на рівні 15 %.

Необхідно визначити обсяг товарної, валової, чистої й реалізованої продукції, а також собівартість реалізованої продукції.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8

1. Дайте визначення поняттям:

 • підприємець;
 • соціальна інфраструктура підприємства;
 • норма амортизаційних відрахувань;
 • техніко-технологічна база підприємства;
 • криза діяльності підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Сутність, форми та оцінка ефективності фінансових інвестицій.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення:  Необхідно розрахувати норматив оборотних коштів і нормативний коефіцієнт їх оборотності якщо відомо наступне: добова потреба у матеріалах 6,5 тис. грн, норма запасу матеріалів 5 днів, середньодобовий обсяг продукції за виробничої собівартості становить 10 тис. грн, середньодобове виробництво продукції за повною собівартістю 14 тис. грн. Тривалість виробничого циклу складає 8 днів, коефіцієнт наростання витрат 0,65. Норма запасу готової продукції на складі 10 днів. Нормативна тривалість періоду від оплати постачальникам (передоплата) до отримання грошей від покупців з врахуванням часу транспортування становить 20 днів.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Розрахувати необхідну чисельність контролерів цеху по виробництву електричних ламп на основі наступних даних.

 №

Найменування контрольних операцій

Вибірковість контролю, %

Час на виконання контрольних операцій, хв.

1

Зовнішній огляд

50

2

2

Контроль технічних параметрів

5

15

3

Перевірка світлового центру

10

20

 

 

Обсяг випуску  електричних ламп протягом місяця становить 22000 штук, коефіцієнт виконання норм контролерами - 1,1; кое­фіцієнт, що враховує допоміжний час - 1,5. Середньомісячний ефективний фонд робочого часу одного контролера становить 176 годин.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9

1. Дайте визначення поняттям:

 • консорціум;
 • соціально-психологічний метод управління;
 • прогнозування;
 • інтелектуальний капітал;
 • нерозподілений прибуток.

2. Докладно розкрийте питання: Інвестиційні ресурси підприємства: сутність, методика визначення необхідного їхнього обсягу та джерел формування.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Виробнича потужність штампувального цеху станом на початок розрахункового року становитиме 950 тис. заготовок у рік. З 1 червня будуть уведені в дію 15 машин потужністю по 20 тис. заготовок кожна, а з 1 серпня будуть виведені з експлуатації 4 агрегати загальною потужністю 30 тис. заготовок. Середньорічна виробнича потужність цеху за попередній рік становила 850 тис. заготовок. У розрахунковому році має бути виготовлено 920 тис. заготовок. Необхідно визначити:

 1. середньорічну виробничу потужність цеху за розрахунковий рік;
 2. приріст середньорічної потужності цеху в розрахунковому році порівняно з попереднім;
 3. вихідну потужність цеху на початок наступного за розрахунковим роком;
 4. коефіцієнт використання виробничої потужності цеху в розрахунковому році.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ТОВ “Ланта” оцінює доцільність придбання ліцензії на право використання прогресивної конструкції та технології виготовлення нового виробу замість його випуску на основі власних науково-технічних розробок. Прогнозний річний обсяг виробництва продукції становить 5000 одиниць. Собівартість власного виробу складає 2500 грн, а виробу, виготовленого на основі ліцензії, – менша на 30 %. Нормативна рентабельність виготовлюваної фірмою продукції, що включається в відпускну ціну, дорівнює 20 %.

Необхідно визначити граничну ціну ліцензії за умови, що вона не може перевищувати 75 % річного обсягу загального прибутку, отриманого від виробництва виробів на основі дозвільної ліцензії.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10

1. Дайте визначення поняттям:

 • франчайзинг;
 • методи управління;
 • асортимент;
 • виробничий процес;
 • бізнес-модель підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Поняття, види, методичні основи визначення обсягу та ступеню використання виробничої потужності підприємства.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно визначити загальну суму зарплати водія вантажного автомобіля у малому підприємстві за місяць, якщо його основний оклад 2500 грн, клас – другий, процент виконання норм виробітку – 110 %. Йому встановлено завдання 800 тонн вантажоперевезень за місяць. Фактично ним було перевезено 860 тонн, при цьому зекономивши 60 л. бензину. За виконання завдання виплачується 10 % відрядного заробітку, за кожен процент перевиконання – 1,5 % відрядного заробітку, надбавка за класність – 10 % окладу; за економію палива виплачується 50 % вартості зекономленого палива (ціна бензину – 6,80 грн. за літр).

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Власний капітал ВАТ ”АБК” на початок року мав таку структуру: статутний капітал (3700 тис.грн); резервний фонд (650 тис.грн); нерозподілений прибуток минулих років (270 тис.грн). За результатами господарювання товариство отримало 1090 тис.грн чистого прибутку. Загальні збори акціонерів затвердили наступні напрямки його розподілу:

 • виплата матеріальної винагороди колективу – 250 тис.грн;
 • виплата дивідендів акціонерам — 20 % від суми статутного капіталу;
 • відрахування до резервного фонду — обов’язкові, відповідно до чинного законодавства (необхідно визначити самостійно);
 • решта йде на збільшення нагромаджуваної суми нерозподіленого прибутку.

Визначити зміну величини та елементної структури власного капіталу підприємства за звітний період.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11

1. Дайте визначення поняттям:

 • підприємництво;
 • інфраструктура підприємства;
 • місячний фонд оплати праці;
 • потокове виробництво;
 • організаційна реструктуризація.

2. Докладно розкрийте питання: Ціни на продукцію підприємства: поняття, елементний склад, види та методи встановлення.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Підприємство придбало нову машину за 260 тис. грн. Крім того, на її доставку й монтаж було витрачено 4 тис. грн. Прогнозний термін використання машини 5 років, а її ліквідаційна вартість становить 2 тис. грн. Визначити щорічні суми амортизаційних відрахувань за умови застосування підприємством наступних методів нарахування амортизації:

 1. прямолінійного методу;
 2. методу прискореного зменшення залишкової вартості;
 3. кумулятивного методу.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: У звітному році підприємство реалізувало 80 тис.т. продукції за ціною 620 грн/т. (з ПДВ). Величина сукупних поточних витрат на виробництво й реалізацію продукції становила 12100 тис.грн. Середньорічна вартість основних засобів складала 8400 тис.грн, а оборотних коштів – 3500 тис.грн. Ставка ПДВ становить 20%. У розрахунковому році підприємство планує збільшити натуральний обсяг виробництва й реалізації продукції на 10%, при цьому величина сукупних витрат має зрости на 1450 тис.грн. Ринкова ситуація вимагатиме зниження ціни підприємства на 5%.

Необхідно визначити, як зміниться величина чистої рентабельності активів у розрахунковому році порівняно зі звітним, якщо ставка податку на прибуток становить 25%?

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12

1. Дайте визначення поняттям:

 • корпоративне підприємство;
 • цехова виробнича структура підприємства;
 • грошовий потік по проекту;
 • модернізація виробництва;
 • економічна ефективність.

2. Докладно розкрийте питання: Система управління витратами на підприємстві: сутність, значення та принципи функціонування.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення:  На дільниці працює 5 верстатів. Режим роботи дільниці двозмінний, тривалість зміни - 8 годин. Число неробочих днів у році - 112. Протягом року планується провести планові ремонти верстатів загальною тривалістю 1280 годин. Трудомісткість обробки деталей дає можливість за годину роботи одного верстата виготовити 6 деталей.

Необхідно обчислити величину виробничої потужності дільниці та річний обсяг виробництва деталей, коефіцієнт використання потужності верстатів дорівнює 0,75.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення:  Згідно чинного законодавства будь-яке підприємство з ознаками критичної неплатоспроможності (в звітному періоді коефіцієнт поточної ліквідності є меншим за 1 та фінансовий результат до оподаткування менший нуля) повинно самостійно звернутися до господарського суду з заявою про своє банкрутство. Використовуючи приведені в таблиці дані, визначте підприємство, яке повинно вдатися до добровільного банкрутства.

Основні показники діяльності компаній, тис.грн

Показник

Компанія

ВАТ "Прайд"

ВАТ "Скілур"

ТОВ "МКС"

1. Оборотні активи

3400

2370

180

2. Поточна заборгованість

2900

2640

170

3. Результат основної діяльності

-210

-560

240

4. Результат іншої операційної діяльності

435

120

75

5. Результат фінансової діяльності

-250

-630

-25

6. Інший результат

-125

185

-68

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13

1. Дайте визначення поняттям:

 • середовище господарювання підприємства;
 • основні цехи підприємства;
 • додаткова заробітна плата;
 • організація виробництва;
 • інноваційна модель розвитку підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Техніко-технологічна база виробництва та оцінка її рівня.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: У розрахунковому році обсяг реалізації продукції становитиме 1200 тис.грн, виробнича собівартість продукції складе 810 тис.грн, а її повна собівартість 970 тис.грн. Річна потреба у матеріалах 620 тис.грн їх середній поточний запас 10 днів, а транспортний 2 дня. Тривалість виробничого циклу 8 днів. На початку циклу у виробництво запускається  40%  витрат, решта - рівномірно протягом виробничого циклу. На складі продукція знаходиться 11 днів, а між відвантаженням продукції та сплатою рахунків покупцями проходить 14 днів. На початок року залишок витрат майбутніх періодів складе 210 тис.грн, однак протягом року планується витратити на розробку нової продукції, випуск якої намічений на майбутнє, ще 85 тис.грн. Мінімальна сума коштів на поточному рахунку за вимогою банку має складати 5 тис.грн, однак підприємство, з метою покриття непередбачуваних  витрат, бажає додатково на рахунку мати 12 тис.грн та 0,2 тис.грн у касі. У році 260 робочих днів.

Визначити необхідну величину оборотних коштів підприємства та показники ефективності їх використання.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Інвестор має два альтернативні варіанти вкладання коштів: 1) придбання пакету акцій за 100 тис.грн. Прогнозується, що через 4 роки його вартість зросте у 3 рази; 2) вкласти гроші у банк, що гарантує доходність на рівні 20 % річних.

Необхідно використовуючи прийом визначення майбутньої та теперішньої вартості, обрати кращий варіант інвестування.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14

1. Дайте визначення поняттям:

 • організаційно-правова форма підприємства;
 • технологічна виробнича структура;
 • відрядна заробітна плата;
 • інноваційна продукція;
 • служба безпеки підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Зовнішнє середовище господарювання підприємства: еволюція поняття та характеристика основних моделей.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: У механічному цеху підприємства діє три групи верстатів: стругальні (18 шт.), фрезерні (14 шт.) та свердлильні (14 шт.). Норма часу на обробку одного виробу по кожній групі верстатів складає відповідно 0,5 год., 0,2 год., та 0,4 год. Режим роботи механічного цеху двозмінний, тривалість зміни 7,8 год. У році 254 робочих днів, а регламентовані простої верстатів складають 5 % від номінального фонду часу їх роботи.

Необхідно визначити виробничу потужність цеху.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На кінець звітного періоду ТОВ “Палетт Маркет” мало наступні значення фінансово-економічних показників, тис.грн:

 • виручка від реалізації продукції-20000;
 • податок на додану вартість -    630;
 • прямі матеріальні витрати - 9600;
 • прямі витрати на оплату праці  -  1200;
 • загальновиробничі витрати  -  1800;
 • інші витрати  -  2200;
 • адміністративні витрати – 1150;
 • витрати на збут продукції – 370;
 • дохід від участі у капіталі – 35;
 • витрати на виплату відсотків -    600;
 • податок на прибуток  -  340.

На основі наведених вихідних показників скласти річний звіт про фінансові результати підприємства, оцінити їхню структуру за допомогою різновидів рентабельності продаж і прокоментувати отримані результати.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15

1. Дайте визначення поняттям:

 • ринок;
 • організаційна система управління;
 • витрати майбутній періодів;
 • «фіктивне» підприємство;
 • автоматизоване виробництво.

2. Докладно розкрийте питання: Поняття, види, порядок формування і напрямки використання прибутку підприємства.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ТОВ “Гама” розглядає три варіанти будівництва нового цеху. Належить розрахувати показник зведених витрат та визначити найефективніший проект, виходячи з наступних даних:

Показник

Проектні варіанти будівництва

І

ІІ

ІІІ

Кошторисна вартість будівництва, тис.грн

3200

3030

2950

Обсяг річного випуску продукції, тис.шт.

5,8

5,5

5,2

Собівартість одиниці продукції, грн

14

12

11

Нормативний коефіцієнт ефективності

0,25

0,25

0,25

 

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Молокопереробний комбінат придбав нову технологічну лінію для фасування сиркової маси вартістю 462 тис. грн.  Витрати  на транспортування і монтаж технологічної лінії склали 10 тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії становитиме 7 років, а ліквідаційна її вартість - 12 тис. грн.

         Необхідно: 1) визначити норми та суму амортизаційних відрахувань за рік для технологічної лінії за умови застосування прямолінійного методу і методу прискореного зменшення залишкової вартості. 2) визначити коефіцієнт зносу технологічної лінії за три повних роки її експлуатації, використовуючи два вище згаданих методи амортизації; 3) з’ясувати, який з названих методів амортизації економічно вигідніший для молочного комбінату.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16

1. Дайте визначення поняттям:

 • холдингова компанія;
 • кон’юнктура ринку;
 • первісна вартість основних засобів;
 • технічний розвиток підприємства;
 • антикризова діяльність підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Середовище господарювання підприємства та методичні підходи його оцінювання.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ПП «НОВА» планує реалізувати інвестиційний проект вартістю 250 тис. грн, практичне здійснення якого спрямоване на організацію виробництва нового виду продукції. Фінансування проекту буде здійснюватися на початок першого року його реалізації. Очікуються наступні грошові потоки на кінець року: першого - 60 тис. грн, другого - 70 тис. грн, третього - 120 тис. грн, четвертого - 90 тис. грн. За розрахунковий  період приймається початок першого року. Дисконтна ставка становить 15 %.

Визначте доцільність реалізації проекту за допомогою показників: чиста теперішня вартість, індекс дохідності проекту, термін окупності, внутрішня ставка дохідності проекту.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Потреба підприємства «Соната» в комплектувальних виробах складає 50000 одиниць на рік.  Проміжок часу від моменту документального оформлення замовлення до надходження замовлених комплектувальних виробів на склад підприємства складає один місяць. Найменша (допустима) норма складського запасу комплектувальних виробів дорівнює 685 виробів.  Ціна одного виробу - 40 грн. Витрати підприємства на організацію придбання комплектувальних виробів складають 2000 грн на кожну партію. Витрати на зберігання закуповуваних комплектувальних виробів складають 30 % середньої вартості запасів комплектувальних виробів. Необхідно розрахувати:

 1. оптимальну величину партії комплектувальних виробів і ритмічність їх постачання;
 2. норму запасу (точку замовлення) комплектувальних виробів, якщо  партія поставки комплектувальних виробів дорівнює оптимальній.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17

1. Дайте визначення поняттям:

 • акціонерне товариство закритого типу;
 • попит на продукцію;
 •  дебіторська заборгованість;
 • конкурентоспроможність підприємства;
 • лізинг.

2. Докладно розкрийте питання: Сутність, принципи, види та методи планування на підприємстві.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ЗАТ “Центр-М” спеціалізується на виробництві концентратів кольорових металів. У звітному році номенклатура продукції включала три позиції: концентрати молібдену, вольфраму та титану. Річний обсяг чистої виручки від продажу продукції становить: 3 млн. грн по молібдену, 2 млн. грн по вольфраму та 4 млн. грн по титану. Прямі витрати на виробництво продукції є такими: 1,4 млн. грн по молібдену, 0,9 млн. грн по вольфраму та 1,6 млн. грн по титану. Річний обсяг непрямих витрат складає 3 млн. грн, і згідно облікової політики підприємства має бути розподілений по видам продукції пропорційно одержаному маржинальному доходу по окремим товарним позиціям.

Необхідно обчислити загальні витрати по окремому виду продукції і за допомогою коефіцієнта рентабельності продукції визначити найбільш прибуткову позицію.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Використовуючи вихідну інформацію таблиці необхідно визначити 1) середньорічну вартість основних фондів та їх динаміку за кілька років; 2) коефіцієнти економічного спрацювання, вибуття та оновлення основних фондів за період, що оцінюється.

Показники економічного спрацювання та руху основних фондів підприємства ВАТ «Реле та автоматики», тис.грн

Показник

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Вартість основних фондів на початок року

75300

х

х

х

Сума накопиченої амортизації на кінець року

22590

27265

31760

36480

Введення основних фондів

7500

8200

8900

9500

Вибуття основних фондів

3765

4500

4620

4750

 

При розрахунках прийняти до уваги, що середньорічна величина основних виробничих фондів, що вводяться і вибувають, дорівнює 35 % загальної величини введення та вибуття цих фондів.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18

1. Дайте визначення поняттям:

 • приватне підприємство;
 • товарна продукція;
 • операційні витрати підприємства;
 • зведені витрати по проекту;
 • адаптаційно-прогресивна реструктуризація.

2. Докладно розкрийте питання: Конкурентоспроможність підприємства: поняття, зміст, чинники формування та методичні основи розрахунку.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Протягом місяця підприємство повинно виготовити 180 виробів А та 320 виробів Б. Тривалість робочого дня 8 годин. Трудомісткість виробів і тарифні ставки наведені в таблиці.

Робітники

Розряд

Годинні тарифні ставки грн./год.

Трудомісткість виробу, нормо-годин

А

Б

Штампувальник

ІІІ

1,45

2

1

Токар

ІV

1,62

3

6

Шліфувальник

V

1,81

4

2

Електрозварник

ІІІ

1,45

2

1

Монтажник

V

1,81

7

6

               

Додаткова заробітна плата становить 14 % від тарифної.

Необхідно обчислити: 1) величину розцінки по виробах, 2) фонд заробітної плати робітників підприємства.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На дільниці механічного цеху встановлено і діє 12 токарних верстатів. Продуктивність одного верстата становить 5 дет./год. Дільниця працює у двозмінному режимі при тривалості однієї зміни у 8 год. У розрахунковому році 365 календарних днів та 111 неробочих днів. Очікувані простої верстатів у капітальному ремонті 780 год., а тривалість поточних ремонтів верстатів дорівнює 2 % номінального часу роботи верстатів. Очікуваний коефіцієнт використання потужності токарних верстатів дорівнює 0,85. Необхідно визначити:

1) величину виробничої потужності механічного цеху;

2) фактичну кількість оброблених деталей за рік.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19

1. Дайте визначення поняттям:

 • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • маркетинговий комплекс;
 • патент;
 • реінжиніринг бізнес-процесів;
 • собівартість реалізованої продукції.

2. Докладно розкрийте питання: Інноваційний процес і характеристика його основних стадій та етапів.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно визначити обсяг валової, товарної, реалізованої і чистої продукції у базовому та розрахунковому році на основі наступних даних:

Показник

Значення показника

базовий період

розрахунковий період

1.

Випуск продукції у натуральному вимірі, штук

 

 

 • виріб А

650

790

 • виріб Б

985

1120

2.

Відпускна ціна, грн

 

 • виріб А

1025

1050

 • виріб Б

1650

1660

3.

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва, тис.грн

              з них для власних потреб, тис.грн.

1200

800

1420

940

4.

Виробничі послуги, тис.грн

        з них для власних потреб, %

1650

40

805

25

5.

Залишки нереалізованої продукції, тис.грн

 

             на початок року

420

560

             на кінець року

560

370

6.

Залишки незавершеного виробництва, тис.грн

 

            на початок року

510

700

            на кінець року

700

430

7.

Вартість сировини та матеріалів замовника, тис.грн

240

50

8.

Матеріальні та прирівняні до них витрати, тис.грн

1120

1580

 

 

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Вартість основних засобів судноремонтного заводу на початок звітного року становила 5600 тис.грн,  з 31 червня уведено в дію основних засобів на суму 205 тис.грн, а з 1 жовтня виведено з експлуатації основних засобів на 90 тис.грн. Рівень фондомісткості виробництва продукції становив 0,8, а рентабельності продукції 20 %. У наступному році заплановано збільшення обсягу реалізації на 10 %, а рентабельності продукції на 2 %.  

Необхідно визначити усі можливі показники ефективності відтворення й використання основних засобів у звітному та розрахунковому роках та проаналізувати їх динаміку.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 20

1. Дайте визначення поняттям:

 • підприємство з іноземними інвестиціями;
 • товар;
 • кадрова політика підприємства;
 • диверсифікація виробництва;
 • система управління витратами.

2. Докладно розкрийте питання: Ефективність діяльності підприємства: сутнісна характеристика та методи вимірювання.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: У розрахунковому році виробнича собівартість – 700 тис. грн, повна собівартість – 740 тис. грн. Річна  потреба у матеріалах  - 400 тис. грн. Середній поточний їх запас - 15 днів, транспортний - 5 днів. Тривалість виробничого циклу 10 днів. На початку циклу у виробництво запускається  30%  витрат, решта рівномірно протягом виробничого циклу. На складі продукція знаходиться 5 днів, між відвантаженням продукції та сплатою рахунків покупцями проходить 7 днів Кількість робочих днів у році - 265.

Необхідно визначити сукупний норматив оборотних коштів у розрахунковому році.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Для покрашення якості і зменшення собівартості продукції на хлібокомбінаті був розроблений проект заміни застарілої печі типу“АЦХ-21” на нову більш сучасну та продуктивну тунельну піч “Гостол”. В результаті цього собівартість 1 т. хлібобулочних виробів – батонів знизиться з 1073,5 грн до 1013,31 грн (потужність тунельної печі “Гостол” 40,7 т. на добу). Кошторисна вартість проекту заміни хлібопекарської печі типу АЦХ — 21 на тунельну піч “Гостол” становить  4315 тис. грн.

Необхідно визначити, економічну доцільність реалізації проекту заміни печі на хлібокомбінаті, якщо нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій – 0,15, а хлібокомбінат працює 337 днів на рік.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 21

1. Дайте визначення поняттям:

 • спільне підприємство;
 • валова продукція;
 • коефіцієнт оборотності оборотного капіталу;
 • партіонне виробництво;
 • бізнес-процес.

2. Докладно розкрийте питання: Діагностика фінансово-економічного стану підприємства: сутність та основні показники оцінювання.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно обчислити відпускні ціни виробів А та Б якщо відомо наступне. Для виготовлення виробів використовується текстиль та фурнітура. Загальні витрати матеріалів на один виріб становлять: на А: текстилю – 4,5, м2, фурнітури – на 9 грн; на виріб Б: йде 3,2 м2  текстилю та фурнітури на 7,5 грн. Ціна текстилю становить 48 грн/м2. При виробництві виробів відходи текстилю становлять близько 10%, й реалізуються за ціною 3,5 грн/м2. Основна зарплата виробничих робітників на виріб, відповідно, 25 і 28 грн, а додаткова - 22 % від основної. Норматив відрахувань до фондів соціального страхування становить 37 %. Річним планом передбачено виготовити виробів А - 20000 одиниць , виробів Б - 25000 одиниць. Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування заплановані кошторисом у сумі 520 тис.грн, адміністративні витрати - 1400 тис.грн у рік. Обліковою політикою підприємства передбачено розподіл непрямих витрат здійснювати пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників. Позавиробничі витрати складають 5 % виробничої собівартості виробів. Норма прибутку в ціні виробу становить 5 % повної собівартості. Ставка ПДВ 20 %.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно обґрунтувати доцільність реалізації інвестиційного проекту за показниками чиста теперішня вартість, індекс доходності проекту, термін окупності інвестицій та внутрішня норма доходності, якщо відомо наступне:

Показники

Значення на дату аналізу, тис.грн

поч.1 р.

кін. 1 р.

кін. 2 р.

кін. 3 р.

кін. 4 р.

Інвестиції

1120

280

-

-

-

Чистий прибуток

-

150

200

290

290

Амортизаційні відрахування

-

100

120

120

110

         Дисконтна ставка проекту 20%.  

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 22

1. Дайте визначення поняттям:

 • командитне товариство;
 • маркетинг;
 • залишкова вартість основних засобів;
 • масове виробництво;
 • ліквідність балансу підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Персонал підприємства та методичні підходи при плануванні чисельності окремих категорій працівників.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: У швейному цеху встановлено й діє 20 швейних машин, з них 12 машин – одноголочні-електричні та  8 - напівавтоматичні. За рік, який мав 254 робочих дні, обладнанням цеху відпрацьовано 46500 верстато-год., з них одноголочні електричні швейні машини відпрацювали 34850 машино-годин, а полу автоматичними - 14750 машино-годин. Тривалість робочої зміни 7,5 годин.

Необхідно визначити коефіцієнт змінності роботи обладнання по кожній групі швейних машин та в цілому по швейному цеху.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На основі наведеної нижче інформації за розробленою Е. Альтманом п’ятифакторною моделлю визначення ймовірності банкрутства необхідно оцінити перспективи ВАТ "Альфа" на продовження своєї діяльності. 

Агрегований баланс ВАТ "Альфа"

Актив

Пасив

Статті та розділи

Сума,

тис. грн

Статті та розділи

Сума,

тис. грн

1.Позаоборотні активи

5720

1. Власний капітал

2350

 в т.ч.1.1. статутний капітал

2000

2. Оборотні активи

2160

          1.2. нерозподілений прибуток

150

3. Витрати майбутніх періодів

0

2. Довгострокові зобов’язання

2500

3. Поточні зобов’язання

3030

Всього активів

7880

Всього пасивів

7880

Кількість акцій ВАТ "Альфа" - 20000 шт. Ринкова ціна акції компанії на  поточний момент складає 90 % від її номіналу. За рік обсяг сукупного доходу (виручки) від реалізації склав 5670 тис. грн. Товариство сплатило ПДВ та інших непрямих податків на суму 1170 тис. грн. За результатами діяльності у розрахунковому році підприємство отримало збиток на суму 125 тис. грн.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 23

1. Дайте визначення поняттям:

 • кооперативне підприємство (кооператив);
 • економічні методи управління;
 • портфельні інвестиції;
 • кооперація виробництва;
 • податок на прибуток.

2. Докладно розкрийте питання: Сутність, функції та моделі здійснення підприємницької діяльності.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На початок розрахункового року первісна вартість нематеріальних активів ВАТ “НВП Новатор” становила 2130 тис.грн. На початку березня підприємство планує придбати навчальну комп’ютерну програму для своїх працівників вартістю 250 тис.грн. Відома зарубіжна фірма спорідненої галузі запропонувала компанії придбати право на виробництво продукції під її товарною маркою, що має позитивну репутацію на зарубіжних ринках. Підприємство, після відповідних економічних розрахунків, погодилося придбати товарний знак з 1 серпня поточного року за ціною 600 тис. $, при цьому аналітики прогнозують на середину року офіційний курс 1 $ / 5,0 грн. Необхідно визначити:

 1. середньорічну вартість нематеріальних активів;
 2. вихідну балансову вартість нематеріальних активів на початок наступного року;
 3. величину амортизаційних відрахувань по нематеріальним активам за розрахунковий рік згідно з чинним законодавством.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення:  Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році складала 250 осіб, випуск товарної продукції - 6557 тис.грн. У плановому році обсяг товарної продукції складе 8680 тис.грн, а продуктивність праці зросте на 15 %. Необхідно визначити:

 1. продуктивність праці у звітному і планових роках,
 2. чисельність промислово-виробничого персоналу у плановому році,
 3. визначити як зміниться обсяг товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці і зміни чисельності працюючих.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 24

1. Дайте визначення поняттям:

 • повне товариство;
 • система управління;
 • середньооблікова чисельність персоналу підприємства;
 • спеціалізація виробництва;
 • модель розвитку підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Виробнича програма підприємства: сутність, зміст та технологія розробки.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Приватна особа має 50000 грн і кладе їх на 2 роки на депозит у банк. Необхідно визначити яку суму вона отримає по закінченню депозитної угоди якщо:

 • банк нараховує прості проценти за ставкою 18,5 % річних. Нарахування процентів в кінці терміну;
 • банк нараховує складні відсотки за ставкою 17 % річних. Нарахування процентів щорічне;
 • банк нараховує складні проценти за ставкою 16,2 % річних. Нарахування процентів щомісячне.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: У звітному році обсяг реалізації становив 12,5 млн. грн, рівень рентабельності продукції та основного капіталу - відповідно 25 % та 12 %. Необхідно визначити:

 1. Рівень рентабельності продукції в наступному за звітним роком який би дозволив додатково отримати 530 тис.грн прибутку за умови збереження обсягів виробництва й реалізації продукції.
 2. Обсяг реалізації продукції, необхідний для досягнення рентабельності основного капіталу у 18 % при збереженні собівартості та обсягу основного капіталу на рівні звітного року.
 3. На скільки відсотків має змінитися рівень рентабельності продукції, якщо прибуток зросте на 4%, а валові витрати зменшаться на 3 % порівняно з їх значенням у базисному періоді.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 25

1. Дайте визначення поняттям:

 • виробнича діяльність підприємства;
 • управління підприємством;
 • інтелектуальна власність;
 • атестація виробництва;
 • результативність діяльності.

2. Докладно розкрийте питання: Економічна безпека підприємства: сутність, складові, способи досягнення та методи вимірювання.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення:У ЗАТ «Орбіта» на дільниці складання приладів створена виробнича бригада робітників-складальників. Вихідні показники, необхідні для економічних розрахунків ефективності застосування колективної організації оплати праці, подано у таблиці.

Показник

Одиниці виміру

Значення показника

Виробнича програма бригади на рік

тисяч штук

75

Комплексна норма часу на складання одного приладу:

 

 

                * до створення бригади

нормо-годин

1,05

                * після створення бригади

нормо-годин

0,89

Колективна розцінка за складання одного приладу:

 

 

               * до створення бригади

грн

57,00

               * після створення бригади

грн

50,65

Абсолютне зниження втрат робочого часу після створення бригади

нормо-годин

12400

Річний фонд робочого часу одного робітника

годин

1830

Необхідно визначити наступні показники, що комплексно характеризують ефективність застосування колективної (бригадної) форми організації та оплати праці:

 1. відносне зниження трудомісткості складальних робіт;
 2. зростання продуктивності праці;
 3. умовне вивільнення чисельності робітників за рахунок зниження втрат робочого часу;
 4. економію тарифного фонду заробітної плати.

4.Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На малому підприємстві витрати на оренду приміщень  та  їх утримання становить 12 500 тис.грн на рік, витрати на управління, інженерне i виробничо-господарське обслуговування, амортизацію устаткування 4 000 тис.грн за рік, змінні витрати на один виріб 200 грн, а ціна його 300 грн.  

Необхідно визначити мінімальний обсяг випуску продукції (у натуральному та грошовому виразі) на рік, який забезпечить беззбитковість виробництва.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 26

1. Дайте визначення поняттям:

 • іноземне підприємство;
 • стратегія підприємства;
 • екстраполяційний метод прогнозування;
 • незавершене виробництво;
 • управління витратами на підприємстві.

2. Докладно розкрийте питання: Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, структура та методи оцінювання.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно оцінити ефективність використання персоналу підприємства і визначити зміну обсягу товарної продукції у розрахунковому році порівняно зі звітним, а також вплив на неї динаміки продуктивності праці та чисельності працюючих на основі наступних даних:

Показники

Звітний

рік

Розрахунковий рік

Обсяг товарної продукції, тис.грн

6100

6800

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

125

130

 

 

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: За власною ініціативою група підприємців розглядає можливість придбання деревообробного заводу. Вартість цього підприємства становитиме 18600 тис.грн. За попередніми розрахунками, для модернізації цього підприємства  впродовж першого року його експлуатації необхідні витрати у розмірі 500 тис.грн. Проте при цьому очікується, що протягом наступних 3 років, починаючи з другого, функціонування завод буде забезпечувати щорічні грошові надходження у розмірі 5900 тис.грн. На початку п’ятого року експлуатації передбачається продаж заводу за залишковою вартістю, яка за розрахунками, дорівнюватиме 5200 тис.грн.

Обґрунтувати доцільність реалізації інвестиційного проекту за показниками чиста теперішня вартість, індекс дохідності інвестицій,  термін окупності інвестицій та внутрішня норма доходності, якщо дисконтна ставка проекту дорівнює 25%.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 27

1. Дайте визначення поняттям:

 • соціальна діяльність підприємства;
 • функція планування;
 • кваліфікація;
 • нематеріальні активи;
 • цінова політика підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Відтворення і розвиток виробничих та інфраструктурних об’єктів підприємства: сутність та їхня характеристика.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На деревообробному комбінаті у звітному році було виготовлено товарної продукції на 14 млн. грн, середньооблікова чисельність робітників 710 осіб. За звітний рік робітниками відпрацьовано 163 тис. людино – днів або 1245 тис. людино-годин. У попередньому році в середньому на одного робітника виробіток склав 18 тис. грн, середньоденний – 79 грн, середньогодинний – 10,2 грн.

Необхідно визначити, як змінився за звітний рік середньогодинний, середньоденний і річний виробіток робітників на деревообробному комбінаті та пояснити різницю в динаміці виробітку.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На кінець звітного періоду ТОВ “ОДЕК” мало наступні значення фінансово-економічних показників, тис. грн:

 • залишкова вартість основних засобів -  2670;
 • залишкова вартість нематеріальних активів - 30;
 • виробничі та товарні запаси  -   555;
 • дебіторська заборгованість -   750;
 • грошові кошти - 95;
 • власний капітал -  2900;
 • довгострокові кредити банків - 400;
 • короткострокові кредити банків - 250
 • кредиторська заборгованість -   550;

На основі наведених вихідних показників сформувати агрегований баланс підприємства, розрахувати обсяг власного оборотного капіталу та обчислити коефіцієнти фінансової стійкості і платоспроможності.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 28

1. Дайте визначення поняттям:

 • акціонерне товариство відкритого типу;
 • процес управління;
 • капітал підприємства;
 • технологічна підготовка виробництва;
 • калькуляційна одиниця.

2. Докладно розкрийте питання: Ринок товару: сутність, структура та основні маркетингові параметри.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ТОВ “Позняки” за рік виготовило й реалізувало продукції на суму 8500 тис.грн. Середньорічна величина основних засобів підприємства склала 2190 тис.грн, інших позаоборотних активів 210 тис.грн, виробничих запасів 580 тис. грн, дебіторської заборгованості 1605 тис.грн, а грошових коштів 15 тис.грн. Рівень рентабельності продукції досяг 18%.

Необхідно визначити рентабельність активів, виробництва та показники ефективності використання оборотних коштів.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: До новопризначеного менеджера зі збуту продукції підприємства по виробництву високоякісних товарів від 30 працівників зовнішньої служби збуту, почали надходити скарги на перевантаження роботою, оскільки вони мають здійснювати занадто багато відвідувань на обслуговувані ними оптові і роздрібні торговельні фірми. Кількість щорічних відвідувань торговельних фірм цими працівниками наведена у таблиці.

Вид торгівлі

Клас торговельної фірми

Кількість обслуговуваних торговельних фірм

Кількість відвідувань торговельних фірм на рік

Оптова

торгівля

Клас  А

100

24

Клас  В

200

12

Клас  С

300

6

Роздрібна

торгівля

Клас  А

1000

12

Клас  В

2000

8

Клас  С

3000

6

 

Необхідно: 1) перевірити спрощеним методом достатність чи недостатність чисельності зовнішніх працівників виробничого підприємства за умови, що один торговий агент (продавець) щодня може відвідати 6 торговельних фірм різного класу, а кількість робочих днів становить 210 на рік; 2) рівень продуктивності праці торговельних агентів зовнішньої збутової служби, якщо річний обсяг продаж становить 560 тис.грн.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 29

1. Дайте визначення поняттям:

 • казенне підприємство;
 • функція контролю;
 • інвестиційна діяльність підприємства;
 • ремонтне господарство;
 • загальний прибуток.

2. Докладно розкрийте питання: Правові основи функціонування підприємств: поняття та характеристика основних документів.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Протягом звітного року підприємство виготовило і реалізувало 12000 т. руди за ціною 0,6 тис.грн/т., та 2300 т. граніту по 1,2 тис.грн/т. Середньорічний залишок оборотних коштів звітного року склав 520 тис.грн. У наступному році сукупний обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 15%. Крім того, розроблено організаційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва, які дозволять скоротити тривалість обороту оборотних коштів приблизно на 4 дні. На основі наведених даних визначити:

1) показники оборотності оборотних коштів у звітному та розрахунковому роках;

2) необхідний обсяг оборотних коштів у наступному році;

3) можливий обсяг вивільнення (абсолютного та відносного) оборотних коштів внаслідок здійснення організаційно-економічних заходів.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Поточна заборгованість ВАТ "Сокіл" перед банком складає 1260 тис. грн. За місяць банк матиме право подати заяву про банкрутство товариства і скористається цим правом. Підприємство планує погасити всю суму заборгованості перед банком, спрямувавши на це частину оборотних коштів у сфері обігу та реалізувавши надлишкові основні фонди. Протягом місяця підприємство планує отримати від реалізації продукції коштів на суму 550 тис. грн. З цієї суми на погашення заборгованості можна спрямувати 20 % коштів. Первісна вартість дебіторської заборгованості компанії складає 2600 тис. грн. Резерв сумнівних боргів дебіторів оцінюється у 200 тис. грн. Протягом найближчого місяця видається реальним отримати 30 % чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості. На розрахунковому рахунку товариства знаходиться 230 тис. грн. Мінімально необхідний залишок коштів на рахунку складає 5 тис. грн.

Необхідно визначити на яку суму слід ВАТ "Сокіл" реалізувати основних засобів, щоб погасити всю суму боргу перед банком, і, тим самим, запобігти порушенню справи про своє  банкрутство.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 30

1. Дайте визначення поняттям:

 • зовнішнє середовище підприємства;
 • виробнича програма підприємства;
 • науково-технічна діяльність;
 • операційний цикл підприємства;
 • збалансована система показників.

2. Докладно розкрийте питання: Організаційна структура управління підприємством: характеристика основних типів та сучасні напрями розвитку.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На основі наведених у таблиці вихідних показників розрахувати для двох порівнюваних років: 1) суму кошторису витрат на виробництво; 2) виробничу собівартість валової продукції; 3) виробничу собівартість товарної продукції; 4) повну собівартість товарної продукції підприємства, 5) прокоментувати отримані результати.

Динаміка параметрів витрат підприємства протягом двох років

Елементи витрат

Абсолютна величина витрат, тис.грн

базисного року

наступного року

1. Матеріальні витрати  

10420

11330

2. Витрати на оплату праці

4100

4690

3. Відрахування на соціальні потреби

1780

1910

4. Амортизація основних фондів

1600

1600

5. Інші витрати на виробництво

900

850

6. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції

800

700

7. Зміна залишків витрат майбутніх періодів за рік

- 300

+ 120

8. Зміна залишків резервів майбутніх платежів за рік

+ 50

- 74

9. Зміна залишків незавершеного виробництва за рік

- 100

+150

10. Позавиробничі витрати

680

640

 

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно оцінити доцільність придбання ліцензії підприємством на право використання прогресивної конструкції та технології виготовлення нового виробу замість його випуску на основі власних науково-технічних розробок. Прогнозний річний обсяг виробництва продукції становить 5000 одиниць. Собівартість власного виробу складає 2500 грн, а виробу, виготовленого на основі ліцензії, – менша на 30%. Нормативна рентабельність виготовлюваної фірмою продукції, що включається в відпускну ціну, дорівнює 20%. Визначити граничну ціну ліцензії за умови, що вона не може перевищувати 75% річного обсягу валового прибутку, отриманого від виробництва виробів на основі дозвільної ліцензії.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 31

1. Дайте визначення поняттям:

 • дивізіональна організаційна структура управління підприємством;
 • малий бізнес;
 • фондомісткість;
 • індекс прибутковості інвестицій (PI);
 • економічна безпека підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Калькуляція собівартості окремих виробів: поняття, основні способи та послідовність обчислення.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно визначити можливе зростання продуктивності праці у розрахунковому році порівняно зі звітним на основі вихідної інформації, наведеної у таблиці.

Показник

Од. виміру

Звітний рік

Розрахун-ковий рік

Випуск продукції

тис.грн

35000

х

Чисельність персоналу

осіб

300

х

Структура чисельності персоналу:

 

 • робітники

%

90

х

 • спеціалісти, службовці

%

10

х

Очікуване збільшення випуску продукції

%

х

15

Очікуване вивільнення робітників внаслідок впровадження нової техніки і технології

осіб

х

12

Скорочення чисельності спеціалістів і службовців за рахунок впровадження нової оргструктури управління

%

х

5

 

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: У розрахунковому році обсяг реалізації продукції ЗАТ ”МКД” становитиме 2320 тис.грн, величина виробничої собівартості продукції складе 970 тис.грн, а її повна собівартість 1190 тис.грн. Річна потреба у матеріалах оцінюється у 810 тис.грн, їх середній поточний запас складає 12 днів, транспортний 5 днів, а страховий –1 день. Тривалість виробничого циклу становитиме 10 днів. На початку циклу у виробництво запускається  50%  витрат, решта - рівномірно протягом виробничого циклу. На складі продукція перебуватиме 6 днів, а між відвантаженням продукції та сплатою рахунків покупцями проходитиме 13 днів. Мінімальна сума коштів на поточному рахунку за вимогою банку має складати 20 тис.грн, однак підприємство, з метою покриття непередбачуваних витрат, бажає додатково на рахунку мати 10 тис.грн та 3 тис. грн у касі. У році 275 робочих днів.

Визначити необхідну величину оборотних коштів підприємства та показники ефективності їх використання.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 32

1. Дайте визначення поняттям:

 • класична модель підприємництва;
 • статут підприємства;
 • мікросередовище господарювання підприємства;
 • організаційні інновації;
 • альтернативні витрати.

2. Докладно розкрийте питання: Система маркетингу та маркетингова діяльність підприємства.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На початок розрахункового року первісна вартість нематеріальних активів ВАТ “НВП Технодром” становила 5630 тис.грн. На початку березня підприємство планує придбати навчальну комп’ютерну програму для своїх працівників вартістю 350 тис.грн. Відома зарубіжна фірма спорідненої галузі запропонувала компанії придбати право на виробництво продукції під її товарною маркою, що має позитивну репутацію на зарубіжних ринках. Підприємство, після відповідних економічних розрахунків, погодилося придбати товарний знак з 1 липня поточного року за ціною 900 тис.€, при цьому аналітики прогнозують на середину року офіційний курс 1 €/ 8,1 грн.  Необхідно визначити:

 1. середньорічну вартість нематеріальних активів;
 2. вихідну балансову вартість нематеріальних активів на початок наступного року;
 3. величину амортизаційних відрахувань по нематеріальним активам за розрахунковий рік згідно з чинним законодавством.

4.Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ТОВ “Антарес” за рік виготовило й реалізувало продукції на суму 6200 тис.грн. Середньорічна величина основних засобів підприємства склала 2800 тис.грн, виробничих запасів 790 тис. грн, дебіторської заборгованості 310 тис.грн, а грошових коштів 50 тис.грн. Рівень рентабельності продукції досяг 22%.

Необхідно визначити рентабельність активів, виробництва та показники ефективності використання оборотних коштів.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 33

1. Дайте визначення поняттям:

 • моральне спрацювання;
 • колективний договір;
 • мале підприємство;
 • маржинальний дохід;
 • органолептичний метод оцінки якості продукції.

2. Докладно розкрийте питання: Сутність, функції та методи управління.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно визначити відпускні ціни виробів А та Б якщо відомо наступне. Для виготовлення виробів використовується текстиль та фурнітура. Загальні витрати матеріалів на один виріб становлять: на А: текстилю – 1,5, м2 та фурнітури на 0,9 грн; на виріб Б: йде 1,7 м2 текстилю та фурнітури на 0,2 грн. Ціна текстилю становить 53 грн/м2. При виробництві виробів відходи текстилю становлять близько 3%, й реалізуються за ціною 5,8 грн/м2. Основна зарплата виробничих робітників на виріб, відповідно, 22 і 34,5 грн, а додаткова складає 5 % основної. Норматив відрахувань до фондів соціального страхування становить 39%. Планом передбачено виготовити по 20 тис. виробів у рік. Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування заплановані кошторисом у сумі 210 тис.грн, загальновиробничі - 230 тис.грн, а загальногосподарські - 650 тис.грн у рік. Позавиробничі витрати складають 4% виробничої собівартості виробів. Норма прибутку на одиницю продукції встановлена на рівні 5% повної собівартості. Ставка ПДВ складає 20%.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: ПП “Алекс” аналізує доцільність здійснення інвестиційного проекту, яким передбачено придбання машини та інші супутні разові витрати на суму 2270 тис.грн. В результаті її використання прогнозується отримання в кінці відповідних років наступних грошових потоків: першого - 410 тис.грн, другого - 950 тис.грн, третього - 1400 тис.грн. Ставка дисконту для подібних проектів складає 25 %.

Необхідно обчислити показники чистої теперішньої вартості, індекс доходності, термін окупності, внутрішню норму доходності проекту та зробити висновок про економічну доцільність його впровадження.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 34

1. Дайте визначення поняттям:

 • фінансово-промислова група;
 • виробнича інфраструктура підприємства;
 • чиста продукція;
 • змінний оборотний капітал;
 • гудвіл фірми.

2. Докладно розкрийте питання: Управління економічною безпекою підприємства: сутність та основні способи вирішення проблем.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: За власною ініціативою група підприємців розглядає можливість придбання заводу посуду. Вартість цього підприємства становитиме 19100 тис.грн. За попередніми розрахунками, для модернізації цього підприємства впродовж першого року його експлуатації необхідні витрати у розмірі 500 тис.грн. Проте при цьому очікується, що протягом наступних трьох років, починаючи з другого, функціонування завод буде забезпечувати щорічні грошові надходження у розмірі 5900 тис.грн. На початку п’ятого року експлуатації передбачається продаж заводу за залишковою вартістю, яка за розрахунками, дорівнюватиме 6200 тис.грн.

Необхідно обґрунтувати доцільність реалізації проекту на основі показників чистої теперішньої вартості проекту, індекс дохідності інвестицій, термін окупності, внутрішню норму доходності за умови, що дисконтна ставка проекту дорівнює 24 %.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На початку звітного року первісна вартість основних засобів ЗАТ «Точмаш» складатиме 39000 тис.грн. З 1 червня та 1 серпня будуть уведені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 2800 та 1650 тис.грн, крім того, 1 жовтня буде придбана у іноземного постачальника нова автоматична лінія вартістю 2400 тис. €. Витрати на її доставку та монтаж становитимуть 7% її вартості. З 1 листопада будуть виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2860 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок наступного року складатиме 0,35.

Необхідно визначити: 1) середньорічну вартість основних засобів підприємства у звітному році якщо середньорічний курс 1 € =8,1 грн;

2)первісну і залишкову вартість основних засобів підприємства на початок наступного року; 3) показники стану основних засобів підприємства.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 35

1. Дайте визначення поняттям:

 • асоціація;
 • мережева організація;
 • конкурентоспроможність продукції;
 • кадри підприємства;
 • відновлена вартість основного капіталу.

2. Докладно розкрийте питання: Сутність, структура, класифікація та джерела формування інвестицій.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно визначити норматив оборотних коштів у виробничих запасах підприємства, якщо згідно з планом 4-го кварталу має бути випущено виробів Х – 1000 шт., Y –500 шт. Вихідні дані для розрахунку наведені у таблиці:

Показники

Вид матеріалу

А

В

С

D

Норма витрати

на виріб Х, кг

на виріб Y, кг

 

430

225

 

150

134

 

75

45

 

25

10

Ціна договірна, грн/т.

7000

6000

17000

11000

Транспортний запас, днів

4

3

5

8

Підготовчий запас, днів

1

0

2

1

Інтервал між поставками, днів

11

14

18

30

Страховий запас, днів

0

0

1

2

 

 

4.Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Підприємство виготовляє за рік продукції на 3450 тис. грн.  Витрати на оренду приміщень та їх утримання становить 430 тис.грн, видатки на управління, інженерне i виробничо-господарське обслуговування, амортизацію устаткування - 250 тис.грн за рік, змінні витрати складають  1250 тис. грн.

Необхідно визначити коефіцієнт маржинального прибутку, точку беззбитковості та коефіцієнт безпеки виробництва.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 36

1. Дайте визначення поняттям:

 • керівники;
 • унітарне підприємство;
 • сертифікація продукції;
 • внутрішня норма доходності інвестицій (IRR);
 • маркетингова діяльність підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Бізнес-процеси на підприємстві: поняття, види та принципи їх організації.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Власний капітал підприємства на початок року мав таку структуру: статутний капітал 2700 тис. грн; резервний фонд 650 тис. грн; нерозподілений прибуток минулих років 170 тис. грн. За результатами господарювання товариство отримало 890 тис.грн чистого прибутку. За рішенням загальних зборів акціонерів його буде розподілено наступним чином: виплата матеріальної винагороди колективу – 350 тис.грн; виплата дивідендів акціонерам — 20 % від суми статутного капіталу; відрахування до резервного фонду — 50 тис. грн; решта йде на збільшення нагромаджуваної суми нерозподіленого прибутку.

Необхідно визначити як зміниться загальну величина та елементна структура власного капіталу підприємства за аналізований період.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Протягом звітного року ВАТ “Атон” виготовило і реалізувало продукції на суму 5000 тис.грн, величина оборотних коштів становила 500 тис.грн. У наступному розрахунковому  році обсяг виробництва та реалізації продукції має бути збільшений на 10 %. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва, які дозволять скоротити  тривалість обороту оборотних коштів приблизно на 10 днів. На основі наведених даних визначити:

 1. показники оборотності оборотних коштів ВАТ “Атон” у звітному та розрахунковому році;
 2. необхідний обсяг оборотних коштів у розрахунковому році;
 3. економію оборотного капіталу у розрахунковому році.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 37

1. Дайте визначення поняттям:

 • бізнес-план;
 • продуктова концепція маркетингу;
 • акордна система оплати праці;
 • SWOT – аналіз;
 • банкрутство підприємства.

2. Докладно розкрийте питання: Сутнісна характеристика та методичні основи визначення якості та конкурентоспроможності продукції.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Приватна особа має 20000 грн і кладе їх на 2 роки на депозит у банк. Необхідно визначити яку суму вона отримає по закінченню депозитної угоди якщо:

 • банк нараховує прості відсотки за ставкою 19,5 % річних. Нарахування відсотків щорічне;
 • банк нараховує складні відсотки за ставкою 18 % річних. Нарахування відсотків щорічне;
 • банк нараховує складні відсотки за ставкою 16,8 % річних. Нарахування відсотків щоквартальне.

4.Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Виробнича потужність штампувального цеху станом на 1 січня розрахункового року становитиме 6500 тис. заготовок у рік. 1 червня будуть уведені в дію 18 пресів потужністю по 35 тис. заготовок кожен, а 1 жовтня будуть виведені з експлуатації 3 агрегати потужністю 20 тис. заготовок кожен. Середньорічна виробнича потужність цеху за попередній рік становила 2390 тис. виробів. За розрахунковий рік має бути виготовлено 4490 тис. заготовок.

Необхідно визначити:

 1. середньорічну виробничу потужність штампувального цеху у розрахунковому році;
 2. приріст середньорічної потужності цеху у розрахунковому році порівняно з попереднім періодом; 
 3. вихідну потужність цеху на початок наступного за розрахунковим роком;
 4. коефіцієнт використання виробничої потужності цеху в розрахунковому році.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 38

1. Дайте визначення поняттям:

 • суб’єкт господарювання;
 • рентабельність продажу;
 • виробнича концепція маркетингу;
 • ліквідаційна вартість основних фондів;
 • інтелектуальна власність.

2. Докладно розкрийте питання: Оборотні кошти підприємства та методичні підходи щодо визначення потреби в них підприємства.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Використовуючи вихідні дані таблиці необхідно розрахувати та порівняти рівень конкурентоспроможності принтерів відомих виробників.

Показники конкурентоспроможності

Коефіцієнт вагомості

Рейтинг оцінки показників

“HP”

“Canon”

“Samsung”

1. Ціна

0,15

5

7

9

2. Швидкість друку

0,1

9

8

5

3. Якість друку

0,15

9

7

6

4. Вартість витратних матеріалів

0,15

7

8

8

5. Розвиненість мережі обслуговування

0,2

7

7

7

6. Престижність марки

0,15

9

8

6

7. Надійність і  довговічність

0,1

9

8

6

 

4.Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: На підприємстві виробляється продукція на виготовлення одиниці якої витрачається 80 кг. базової сировини, ціна 1 т. якої становить 330 грн. Технологічні відходи становлять 10%. Вони реалізуються по ціні 35 грн за 1 т. Основна заробітна плата у собівартості продукції становить 8,5 грн, додаткова - 10 % від основної, відрахування на соціальне страхування – 39% від суми основної і додаткової заробітної плати. Річна сума загальновиробничих витрат – 3,5 млн. грн, а загальногосподарських – 880 тис. грн. Загальний фонд заробітної плати робітників – 4,5 млн. грн. Позавиробничі витрати –25 % від виробничої собівартості, норма прибутку у ціні продукції – 17 %.  

Необхідно визначити повну собівартість та ціну одиниці продукції.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 39

1. Дайте визначення поняттям:

 • установчий договір;
 • клієнтський капітал;
 • життєвий цикл інновацій;
 • платоспроможність підприємства;
 • ціна товару.

2. Докладно розкрийте питання: Методичні основи розрахунку кошторису та сукупних витрат на виробництво товарної продукції.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Середньорічна вартість основних засобів заводу у звітному році становить 3200 тис. грн. За рік було продано 15000 виробів, при ціні реалізації 850 грн/шт. Рівень рентабельності продукції 25 %. У наступному році передбачається зменшення середньорічної вартості основних засобів на 140 тис. грн. Обсяг виробництва в натуральних одиницях скоротиться на 3 %, а ціна виробу зросте на 5 %, загальна ж сума витрат (собівартості) збільшиться на 2 % порівняно з обсягом попереднього року.

Необхідно оцінити ефективність використання основних засобів заводу за допомогою коефіцієнтів фондовіддачі та фондомісткості за продукцією і прибутком у звітному та наступному роках.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Необхідно: 1) оцінити ефективність роботи персоналу підприємства за обсягом реалізації продукції та прибутку від реалізації продукція, 2) обчислити зміну обсягу реалізованої продукції у розрахунковому році порівняно зі звітним та вплив на неї динаміки продуктивності праці й чисельності працюючих на основі наступних даних:

Показники

Од. виміру

Звітний рік

Наступний рік

Обсяг реалізованої продукції

тис.грн

23416

24896

Рентабельність продукції

%

20

25

Продуктивність праці персоналу

тис.грн/ос.

25,8

28

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 40

1. Дайте визначення поняттям:

 • концерн;
 • реалізована продукція;
 • інвестиції;
 • відрядно-прогресивна система оплати праці;
 • інфраструктура ринка.

2. Докладно розкрийте питання: Розвиток підприємства: поняття, значення та основні напрямки.

3. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Виявлений у процесі маркетингового дослідження попит внутрішнього ринку на продукцію підприємства “Біомедскло” становить 120000 одиниць. Виробнича потужність підприємства на початок розрахункового року 80000 одиниць. Очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності впродовж наступних трьох років не перевищуватиме 0,85. З метою повного задоволення потреб ринку в продукції цього підприємства передбачається ввести в дію відповідні виробничі потужності протягом трьох років. За попередніми розрахунками, встановлений норматив питомих капітальних вкладень на забезпечення приросту 1000 одиниць становить 150 тис.грн.

Необхідно визначити необхідний розмір капітальних вкладень для забезпечення приросту обсягу продукції підприємства “Біомедскло” з метою повного задоволення попиту внутрішнього ринку, використавши нормативну питому їх величину.

4. Розв’яжіть задачу й дайте пояснення: Результати разового обстеження рівня позмінного екстенсивного використання металорізальних верстатів у виробничих цехах машинобудівного підприємства “Веркон” є наступними:

Виробничий цех

Кількість встановлених верстатів, одиниць

Кількість верстатів, що працювали, одиниць

Кількість відпрацьованих верстато-годин

у першу зміну

у другу зміну

у першу зміну

у другу зміну

Механічний цех № 1

125

100

85

700

520

Механічний цех № 2

108

98

75

690

450

Механічний цех № 3

117

105

88

670

530

Інструментальний цех

24

20

15

140

84

Ремонтно-механічний цех

16

14

14

95

56

Разом по підприємству

390

337

273

2295

1640

 

Необхідно:

 1. визначити коефіцієнт змінності роботи металорізальних верстатів по окремим цехах і підприємству  в цілому двома способами (без урахування та з урахуванням внутрішньозмінних втрат робочого часу);
 2. на основі співставлення розрахункових показників зробити висновок про те, який із застосованих способів визначення коефіцієнта змінності роботи устаткування точніше характеризує екстенсивний рівень його використання.