Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка підприємства

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТім. В.Гетьмана»

Дисципліна “Економіка підприємства”

ТИПОВІ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА «РИНОК ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ)»

Задача 1

Спираючись на  техніко-економічні показники таблиці визначити за можливими двома варіантами розрахункового періоду прогнозовані обсяги:

 • Товарної продукції
 • Валової продукції
 • Чистої продукції
 • Реалізованої продукції

Показник

Одиниця виміру

Варіанти

1

2

1. Виробництво продукції в натуральному вимірі:

 • виріб А
 • виріб Б
 • виріб В
 • виріб Г

Шт.

 

 

 

550

700

600

900

 

600

750

500

1000

2. відпускна ціна одиниці продукції:

 • виріб А
 • виріб Б
 • виріб В
 • виріб Г

Грн.

 

10000

12000

8000

16000

 

12000

12500

10500

13500

3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва

Тис.грн.

2200

2500

4. Послуги виробничого характеру

Тис.грн.

3000

2800

5. Залишки незавершеного виробництва на:

 • початок року
 • кінець року

 

 

1200

1400

 

1800

2000

6. Матеріальні і прирівняні до них витрати на виробництво річного випуску продукції

Тис.грн.

17200

19180

7. Вартість сировини і матеріалів замовника

Тис.грн

240

350

8. Залишки нереалізованої продукції  на:

 • початок року
 • кінець року

 

 

800

560

 

500

720

 

 

 

 

Задача 2

ТОВ «Смік» планує виготовити за рік основної продукції на 34700 тис.грн. і надати послуг промислового характеру на 2750 тис.грн. Вартість виготовлених напівфабрикатів складає 8520 тис.грн., з яких  80% буде використано для власних потреб. Обсяг незавершеного виробництва протягом року зменшится з 5420 до 2150 тис.грн. Залишки готової продукції на складі підприємства очікуються на рівні: 2350 тис.грн.на початок та 4850 тис.грн. на кінець року. Вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань разом становитимуть 48% товарного випуску. Рентабельність продукції заплановано на рівні 24%.

Визначити обсяг товарної, валової, чистої і реалізованої продукції, а також її собівартість.

 

 

Задача 3

ТОВ «Аква», що працює в сфері послуг, в поточному році отримало чистий дохід обсягом 950 тис.грн.. На цьому ринку за той самий період чистий дохід конкурентів становив 4800 тис.грн. (Причому чистий дохід ТОВ «Чистий світ», що є лідером на ринку, сягнув 1100 тисгрн.).

Необхідно :

 • визначити ринкову частку послуг ТОВ «Аква»;
 • знайти відносну ринкову частку ТОВ «Аква» стосовно основного конкурента в поточному році.

 

Домашня робота – 8.1., 8.8. зі збірника практичних задач                     

 

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Гетьмана»

Дисципліна “Економіка підприємства”

ТИПОВІ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА «ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ»

Задача 1

У звітному році трудомісткість виробничої програми під­приємства склала 1778000 нормо-год. Передбачається, що в наступному році у зв’язку з деяким ускладненням вироблюваної продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11 %. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1785 нормо-год, за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 6 %, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112 %, — на 5 %.

Визначити необхідну чисельність виробничих робітників-від­рядників.

Задача 2

На промисловому підприємстві «Верховина» передбачається здійснити заходи технічного та організаційного характеру, які мають вплинути на підвищення продуктивності праці. Визначити можливе підвищення продуктивності праці за рахунок окремих чинників на підставі вихідної інформації, наведеної в таблиці

Показник

Одиниця вимірювання

Звітний рік

Розрахунковий рік

Випуск продукції

тис. грн.

9200

´

Чисельність персоналу

чол.

1450

´

Структура чисельності персоналу

 

 

 

 • робітники

%

75

´

 • спеціалісти, службовці

%

25

´

Очікуване збільшення випуску продукції

%

´

3

Очікуване вивільнення робітників внаслідок впровадження нової техніки і технології

 

чол.

 

´

 

42

Скорочення чисельності спеціалістів і службовців за рахунок упровадження но­вої оргструктури управління

 

 

%

 

 

´

 

 

5

 

Задача 3

Бригада робітників за розрахунковий місяць виконала роботу обсягом 1325 нормо-годин. Середній тарифний розряд робітникі бригади дорівнює 4,5. Планове завдання виконано на 108%. За виконання плану передбачено премію в розмірі 25% від відрядного заробітку, а за кожен процент перевиконання планового завдання – 4% заробітку.

Визначити загальну суму місячного заробітку бригади, якщо погодинні тарифні ставки в межах 6-розрядно сітки становлять 2,46; 2,78; 3,17; 3,64; 4,21; 4,92 грн.

 

Домашня робота

 

Задача 1 - 3.23, зі збірника практичних задач +

Задача 2 (домашня)

Визначити планову зміну рівня продуктивності праці персоналу підприємства у розрахунковому році порівняно зі звітном якщо відомо наступне. Обсяг товарної продукції у звітному році становив 12500 тис.грн. Середньорічна чисельність персоналу склала 320 осіб, з яких 75% робітників, а решта належать до керівників, спеціалістів та службовців. У розрахунковому році заплановано зростання обсягу виробництва продукції на 10%, додаткове збільшення чисельності робітників на 5% та скорочення адміністративного персоналу на 25 осіб порівянно зі звітним роком.

 

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ ім. В.Гетьмана»

Дисципліна “Економіка підприємства”

ТИПОВІ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА «ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Задача 1

Підприємство придбало обладнання на суму 900 тис.грн., витрати на транспортування і монтаж становлять 10 тис.грн. Ліквідаційна вартість 30 тис.грн. Термін корисної експлуатації 7 років.

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань за такими методами: рівномірний, подвійно-залишковий, кумулятивний.

 

Задача 2

ТОВ «Беата» придбало нову технологічну лінію вартістю 850 тис.грн. Витрати на її транспортування і монтаж становили 2% її вартості. Прогнозний термін експлуатації лінії становить 6 років, а її ліквідаційна вартість 8 тис.грн. Визначити суми річних амортизаційних відрахувань за умови застосування рівномірного та кумулятивного методу нарахування амортизації.

Задача 3

Балансова вартість основних виробничих фондів АТ “Поділ” на початок розрахункового року становила 70000 тис.грн. У травні та вересні цього самого року буде введено в дію нові основні фонди вартістю відповідно 750 і 1650 тис.грн. Окрім цього, буде придбано й уведено в експлуатацію в жовтні того самого ж року імпортну автоматичну лінію вартістю 500 тис.дол. США. Витрати на її транспортування та монтаж становитимуть 10% вартості імпортної техніки. У жовтні цього самого року має бути виведено з експлуатації внаслідок повного фізичного спрацювання машини й устаткування на загальну суму 2,5 млн. грн. Економічне спрацювання (амортизація) основних виробничих фондів на початок наступного року досягне 25%. Курс 1 дол. США брати відповідно до офіційно встановленого курсу на день розрахунку.

Обчислити: середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства в розрахунковому році; первісну (балансову) й залишкову вартість основних фондів підприємства на початок наступного року.

 

Зачада 4

На підприємстві “Фарма” вартість основних фондів на початок звітного року становила 8136 тис.грн. З 1 травня цього ж року виведено основних фондів на загальну суму 1235 тис.грн., а з 1 листопада введено в дію нових основних фондів вартістю 1450 тис.грн. Обсяг реалізованої продукції становив 12132 тис.грн., а загальна чисельність працівників – 250 чол.

Розрахувати:

 1. середньорічну вартість основних фондів;
 2. фондовіддачу і фондомісткість продукції;
 3. фондоозброєність праці;

Задача 5

Вартість основних засобів підприємства на початок року становила 6230 тис.грн. З  1.10. введено в дію основних засобів на суму 240 тис.грн.,а з 1.12 виведено з експлуатації основних засобів на 160 тис.грн. Рівень фондомісткості становив 0,65, а рентабельність продукції 24%. В наступному році прогнозується зменшення обсягу реаілізації на 5%, а рентабельності продукції на 3%.

Визначити усі можливі показники ефективності використання і відтворення основних засобів у звітному та розрахунковому роках.

 

Задача 6

На початок розрахункового року первісна вартість основних засобів складатиме 42300 тис.грн. 1.02.та 1.06. будуть уведені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 1800 та 780 тис.грн., крім того, буде придбана у іноземного постачальника  й з 1.08. встановлена нова автоматична лінія  950 тис.Евро. Витрати на її доставку і монтаж становитимуть 5% її вартості. З 1.09. будуть виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини і устаткування на загальну суму 3240 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок наступного року складатиме 0,53.

Обчислити: середньорічну вартість основних засобів у звітному році, первісну і залишкову вартість основних засобів на початок наступного року, показники ефективності відтворення основних засобів.

 

 

Домашня робота

Задача 1(домашня)

ТОВ «Магма» придбало нову технологічну лінію вартістю 1450 тис.грн. Витрати на її транспортування і монтаж становили 3% її вартості. Прогнозований термін експлуатації лінії становить 6 років, а її ліквідаційна вартість 10 тис.грн. Визначити суми річних амортизаційних відрахувань за умови застосування рівномірного та кумулятивного нарахування амортизації.

 

Задача 2 (домашня)– 1.8  зі збірника практичних задач

 

Задача 3(домашня)

На початок звітного року первісна вартість основних засобів ЗАТ «Віва» складатиме 35000 тис.грн. 1.06 та 1.08 будуть уведені в дію нові основні засоби вартістю відповідно 2100 та 650 тис.грн., крім того, до 1.10 буде придбана у іноземного постачальника й встановлена нова автоматична лінія за 1400 тис. Евро. Витрати на її доставку і монтаж становитимуть 7% її вартості. З 1.10 будуть виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2460 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок наступного року складатиме 0,35.

Обчислити: 1) середньорічну вартість основних засобів у звітному році якщо середньорічний курс 1 Евро = 10,2 грн.; 2) первісну і залишкову вартість основних засобів на початок наступного року; 3) показники стану ефективності відтворення основних засобів підприємства.

 

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Гетьмана»

Дисципліна “Економіка підприємства”

ТИПОВІ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА «ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Задача 1.

У розрахунковому році обсяг реалізації продукції - 1150 тис.грн.

Виробнича собівартість продукції -  900 тис.грн.

Повна собівартість – 1010 тис.грн.

Річна потреба в матеріалах – 650 тис.грн.

Поточний запас – 20 днів

Транспортний запас – 3 дні

Тривалість виробничого циклу – 12 днів

На початок виробничого циклу, у виробництво запускається 65% витрат, решта рівномірно протягом  технологічного процесу

На початок року залишок витрат майбутніх періодів  - 210 тис.грн. однак плануються додаткові витрати на розробку нової продукції – 85 тис.грн.

На складі продукція знаходиться 7 днів.

Між відвантаженням та сплатою рахунків покупцями проходитиме 8 днів.

Мінімальна сума коштів на поточному рахунку, за вимогою банку, має складати 15 тис.грн., однак підприємство бажає додатково мати ще 5 тис.грн. на рахунку і 0,4 тис.грн. у касі.

У році 270 робочих днів

Визначити потребу підприємства в оборотних коштах

 

Задача 2.

У розрахунковому році обсяг реалізації продукції - 1220 тис.грн.

Виробнича собівартість продукції -  870 тис.грн.

Повна собівартість – 990 тис.грн.

Річна потреба в матеріалах – 510 тис.грн.

Поточний запас – 12 днів

Транспортний запас – 5 дні

Страховий запас – 1 день

Тривалість виробничого циклу – 10 днів

На початок виробничого циклу, у виробництво запускається 50% витрат, решта рівномірно протягом  циклу

На складі продукція знаходиться 6 днів.

Між відвантаженням та сплатою рахунків покупцями проходитиме 14 днів.

Мінімальна сума коштів на поточному рахунку, за вимогою банку, має складати 10 тис.грн., однак підприємство бажає додатково мати ще 5 тис.грн. на рахунку і 0,3 тис.грн. у касі.

У році 270 робочих днів

Визначити потребу підприємства в оборотних коштах

 

 

 

Задача 3.

Необхідно обчислити норматив оборотних коштів у виробничих запасах основних матеріалів і напівфабрикатів кількох видів, коли відомо, що згідно з планом у ІІІ кварталі розрахункового року має бути випущено виробів ВДО – 200 одиниць, АДК – 100 одиниць. Решту необхідних даних наведено у таблиці:

Показник

Вид матеріалу

метал

пластмаса

латунь

алюміній

Норма витрат:

 

 

 

 

На виріб ВДО, кг.

200

10

100

25

На виріб АДК, кг.

90

15

125

40

Ціна договірна, грн/тона

80

25

180

1000

Інтервал між поставками

10

20

30

60

Транспортний запас

10

5

5

10

 

Задача 4

У звітному році приватним підприємством було реалізовано продукції на загальну суму 1200 тис.грн., за наявності середньорічної суми оборотних коштів 800 тис.грн. Наступного року обсяг продажу продукції передбачається збільшити на 8%. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів має зрости на 20%. Визначити для наступного за звітним року потребу підприємства в оборотних коштах.

Задача 5

За прогнозними розрахунками, фірма, що випускає товари народного споживання, у звітному періоді мала виробити товарної продукції на суму 1200 тис.грн., за наявості оборотних коштів у межах 150 тис.грн. Фактично за тих самих оборотних коштів фірма спромоглася випустити й реалізувати власної продукції на суму 1320 тис.грн.

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, тривалість обороту, коефіцієнт завантаження.

 

Домашня робота

 

Задача 1 (домашня)

У розрахунковому році обсяг виручки від реалізації – 1 млн.грн.

Виробнича собівартість річна – 700 тис.грн.

Повна собівартість – 740 тис.грн.

Річна потреба в матеріалах – 400 тис.грн.

Інтервал поставок матеріалів – 10 днів (страховий)

Поточний запас матеріалів – 20 днів

Транспортний запас – 10 днів

Тривалість виробничого циклу – 10 днів

На початок виробничого циклу у виробництво запускається 30% витрат, решта протягом виробничого циклу

На складі продукція знаходиться – 10 днів

Підприємство надає кредит – 20% щорічної виручки від реалізації, терміном на 15 днів

Визначити потребу підприємства в оборотних коштах.

 

Задача 2  - 2.24 зі збірника практичних задач

 

 

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Гетьмана»

Дисципліна “Економіка підприємства”

ТИПОВІ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА «ІНВЕСТИЦІЇ»

Задача 1

Обгрунтуйте доцільність реалізації інвестиційного проекту за показниками:

Чиста теперішня вартість, Термін окупності, Індекс дохідності.

Якщо відомо наступне:

Показник

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Інвестиції

1200

800

-

-

Чистий прибуток

-

500

850

1200

Аморотизаційні відрахування

-

400

420

420

 

Дисконтна ставка проекту 25%

 

 

 

 

 

Задача 2

Здійсність оцінку інвестиійного проекту, параметри якого подані у таб. за показниками:

Чиста теперішня вартість, Термін окупності, Індекс дохідності.

Податок на прибуток  – 23%.

Показник

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Продукція, тис.грн.

-

28500

29000

32000

Рентабельність продукції,%

-

25

25

25

Амортизаційні відрахування , у % до собівартості

-

12

10

8

Інвестиції

12000

-

-

-

 

Дисконтна ставка проекту 22%

 

 

 

 

 

Задача 3

ПП «Колос» аналізує доцільність здійснення інвестиційного проекту, яким передбачено придбання машини та інші супутні разові витрати на суму 650 тис.грн. У результаті її використання прогнозується отримання в кінці відповідних років наступних грошових потоків: першого - +360 тис.грн., другого - +420 тис.грн., третього + 510 тис.грн.Ставка дисконту для подібних проектів складає 15%. Визначити показники чистої теперішньої вартості , індекс дохідності, термін окупності, внутрішню норму дохідності, та зробити висновок про економічну доцільність його впровадження

 

Задача 4

ПП «Аякс» аналізує доцільність здійснення інвестиційного проекту на суму 270 тис.грн. В результаті прогнозується отримання в кінці відповідних років наступних грошових потоків: першого - +110 тис.грн., другого - +150 тис.грн., третього - +200 тис.грн. Ставка дисконту складає 25%. Визначити показники: чистої теперішньої вартості, індекс дохідності, термін окупності, внутрішню норму дохідності.

 

Домашня робота:

Задача  - 4.14,  4.17 зі збірника практичних задач

 

 

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Гетьмана»

Дисципліна “Економіка підприємства”

ТИПОВІ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА «ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ»

 

Задача 1

На дільниці механічного цеху встановлено і діють 20 токарних верстатів. Трудомісткість оброблення однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-годин. Дільниця працює у двозмінному режимі, тривалість однієї зміни 8 годин. Кількість неробочих днів у розрахунковому році – 107. Регламентовані простої устаткування становлять – 5% режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів  - 0,85.

Розрахувати: величину виробничої потужності механічного цеху, річну кількість оброблених на токарних верстатах деталей.

 

Задача 2

Виробнича потужність чавуноливарного цеху станом на 1 січня розрахункового року становила 15 000 т.чавунного литва. З 1 травня розрахункового року введено в дію 2 плавильних агрегати потужністю 1200 т.литва кожний, а з 1 серпня цього самого року виведено з експлуатації 1 плавильний агрегат потужністю 540 т. литва. Середньорічна виробнича потужність чавуноливарного цеху за звітний рік станивила 14000 т.литва. У продовж  розрахункового року вироблено 13 500 т. литва.

Розрахувати:

 1. середньорічну варобничу потіжність чавуноливарного цеху за розрахунковий рік
 2. приріст середньорічної потужності чавуноливарного цеху в розрахунковому році в порівяннні зі звітним
 3. вихідну потужність чавуноливарного цеху на початок наступного за розрахунковим року
 4. коефіцієнт використання виробничої потужності в розрахунковому році

 

Задача 3

Визначити фактичний обсяг виробленої підприємством продукції по роках за наступними вихідними параметрами:

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

Виробнича потужність на початок року, тис.шт

2350

 

 

Введення виробничої потужності за рік, тис.шт.

150

210

140

Вибуття виробничої потужності за рік, тис.шт.

220

50

20

Коефіцієнт перерахунку приросту і вибуття виробничої потужності

0,5

0,55

0,45

Коефіцієнт використання виробничої потужності

0,9

0,92

0,95

 

Домашня робота: 6.25, 6.23 зі збірника практичних задач

 

 

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ\ім. В.Гетьмана»

Дисципліна “Економіка підприємства”

ТИПОВІ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА «ВИТРАТИ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ»

 

Задача 1

На виготовлення продукціїї витрачається 35 кг. металу – ціна 1600 грн/тона.

Відходи становлять 10% - ціна 115 грн/тона.

Витрати енергії та палива – 5 грн. на одиницю виробу

Основна заробітня плата – механічний цех – 6,5 грн.,складальний цех – 2,7 грн. – за 1 виріб

Додаткова заробітня плата – 4% від основної

Відрахування на соціальне страхування – 39%

Загальновиробничі витрати (річні) – 620 тис.грн.

Загальногосподарські витрати (річні) – 760 тис.грн.

Сукупний розмір заробітньої плати – 660 тис.грн.

Позавиробничі витрати – 3% виробничої собівартості.

Прибуток 15% повної собівартості одного виробу.

Ставка ПДВ – 20%

Розрахувати: повну собівартість і відпускну ціну виробу 

 

Задача 2

На виготовлення продукціїї витрачається 600 кг. сталі – ціна 1750 грн/тона.

Витрати енергії та палива – 450 грн. на одиницю виробу

Основна заробітня плата на одну конструкцію – 340 грн.

Додаткова заробітня плата – 6% від основної

Відрахування на соціальне страхування – 37,2% від всієї заробітньої плати

Загальновиробничі витрати по підприємству – 2000 тис.грн.

Загальногосподарські витрати по підприємству – 1700 тис.грн.

Сукупний розмір заробітньої плати – 3000 тис.грн.

Невиробничі витрати – 2% виробничої собівартості.

Очікуваний прибуток на одиницю 15% від повної собівартості.

Розрахувати: повну собівартість і оптову ціну виробу

 

Задача 3

У звітному році підприємство мало такі витрати в розрахунку на одну великогабаритну пральну машину, грн.:

 • сировина і матеріали, енергія технологічна –
 • основна заробітна плата виробничих робітників -
 • додаткова заробітна плата виробничих робітників –
 • відрахування у фонд соціального страхування –
 • витрати на утримання та експлуатацію устаткування –
 • купівельні вироби і напівфабрикати –
 • загальновиробничі витрати –
 • загальногосподарські витрати –
 • інші виробничі витрати –
 • позавиробничі (комерційні) витрати –

132

95

30

46,25

76

8

14,6

17

2

72,5

Розрахувати:

 1. абсолютні величини прямих і непрямих витрат на виробництво пральних машин
 2. виробничу та повну собівартість виготовлення однієї пральної машини

 

 

 

Задача 4

Виробнича потужність підприємства становить 650 тисяч одиниць на рік, а надходження від реалізації виробів – 2600 тис.грн. Постійні витрати на виробництво становлять 900 тис.грн., змінні витрати 1360 тис.грн.

Розрахувати: точку беззбитковості виробництва (монопродуктового)

 

Задача 5

Підприємство за звітний рік виготовило продукції на суму 10573 тис.грн. Витрати на її виговлення становлять 9600 тис.грн., в тому числі змінні витрати- 7400 тис.грн, постійні – 2200 тис.грн. Розрахувати коефіцієнт маржинального прибутку, точку беззбитковості, коефіцієнт безпеки виробництва.

Задача 6

ЗАТ «Центр - М» спеціалізується на виробництві концентратів кольорових металів. У звітному році номенклатура продукції включала три позиції: молібден, вольфрам і титан. Річний обсяг чистої виручки від реалізації продукції становить: 2,45 млн.грн. – молібден; 1,93 млн.грн – вольфрам; 3,8 млн.грн. – титан. Прямі витрати на виробництво подукції є такими: 1,1 млн.грн. – молібден; 0,54 млн.грн -  вольфрам; 2,3 млн.грн. – титан. Річний обсяг непрямих витрат складає 2,12 млн.грн., згідно облікової політики підприємства має бути розподілений по видам продукції пропорційно до витрат часу на їх виготовлення. Технологічний процес отримання одиниці концентрату складає для молібдену - 2,5 дні, вольфраму – 4 дні, титану – 3,5 дні. Визначити найрентабельніший вид продукції.

 

Домашня робота

Поточний обсяг реалізації продукції з урахування кон’юнктури ринку може дорівнювати 15000 од. Продажна ціна одиниці продукції становить 30 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції становлять 12 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції 80000 грн.

Розрахувати:

 1. точку беззбитковості виробництва
 2. додатковий розмір прибутку, які одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10% і постійні витрати на 20000 грн. 

 

 + 9.6, 9,20 зі збірника практичних задач

 

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Гетьмана»

Дисципліна “Економіка підприємства”

ТИПОВІ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

Задача 1

Виробниче підприємство досягло таких показників своєї виробничо-господарської діяльності:

 • обсяг реалізованої продукції – 250 т.
 • ціна реалізації 1 т. – 1800 грн.
 • рівень рентабельності продукції – 25%
 • рентабельність основного капіталу – 30%
 • рентабельність оборотного капіталу – 15%

У розрахунковому році передбачається:

 1. збільшити обсяг реалізації продукції та середньорічну вартість основного капіталу відповідно на 12 і 5%
 2. зменшити валові витрати на виготовлення і реалізацію продукції та оборотні кошти відповідно на 10 і 3%

Розрахувати: змінений рівень рентабельності: 1) виробництва; 2)продукції; 3)основного капіталу; 4) оборотного капіталу

 

Задача 2

У базовому періоді обсяг реалізованої продукції бавовняної фабрики становив 1800 тис.грн. У розрахунку на кожну гривню валових витрат на виробництво продукції було одержано 0,24 грн.прибутку.

Визначити:

 1. на скільки процентів необхідно збільшити рівень рентабельності продукції наступного за базовим року, щоб за незмінних цін забезпечити приріст прибутку на суму 60 тис.грн;
 2. на скільки процентних пунктів має змінитися рівень рентабельності продукції, якщо прибуток зросте на 9% за одночасного зменшення валових витрат на виробництво на 7%.

 

Задача 3

Обяг виготовленої підприємством  за рік товарної продукції становив 45000 тис.грн. Середньорічна величина основного капіталу підприємства склала 28000 тис.грн. виробничих запасів 3750 тис.грн. незавершеного виробництва 15000 тис.грн. а грошових коштів 500 тис.грн. Рівень рентабельності продукції досяг 20%.

Визначити: показники рентабельності активів, оборотного капіталу та рентабельності виробництва, а також ефективності використання оборотних коштів.

 

Домашня робота:   Задача 1 - 9.13, зі збірника практичних задач

 

Задача 2

У звітному році середньорічна вартість основних засобів ВАТ «Море» становила 1850 тис.грн., за рік реалізовано 200 тис.виробів за ціною 65 грн/шт. Рівень рентабельності продукції становив 20%. У розрахунковому році обяг реалізації в натуральних одиницях має зменшитися на 2%, а величина прибутку – на 3% порівняно з їх рівнем у звітному році. Визначити рентабельність основних засобів товариства у звітному та розрахунковому роках та дати оцінку їх динаміці.