Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка праці Методичні вказівки

Теми рефератів

з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

 

 1. Населення як джерело ресурсів для праці.
 2. Вплив демографічної ситуації в Україні на стан і розвиток робочої сили.
 3. Трудовий потенціал України та його використання.
 4. Розвиток і використання людського капіталу.
 5. Роль праці у розвитку людини і суспільства.
 6. Соціально-трудові відносини як система.
 7. Фактори формування і розвитку соціально-трудових відносин.
 8. Регулювання соціально-трудових відносин.
 9. Еволюція профспілкового руху в світі.
 10. Розвиток профспілок в Україні.
 11. Сучасне розуміння держави як соціального партнера.
 12. Соціальне партнерство і соціальний діалог.
 13. Соціальне партнерство і його роль у функціонуванні ринкової економіки.
 14. Ринок праці в економічній системі.
 15. Формування і розвиток ринку праці в Україні.
 16. Сегментація ринку праці.
 17. Державне регулювання ринку праці: активна і пасивна політика.
 18. Аналіз сучасного ринку праці в Україні.
 19. Зайнятість як передумова формування соціально-трудових відносин.
 20. Глобалізація економіки та її вплив на зайнятість.
 21. Соціально-економічні проблеми зайнятості в Україні.
 22. Сучасні гнучкі форми зайнятості.
 23. Безробіття: його види, причини, соціально-економічні наслідки.
 24. Державна політика зайнятості в Україні та проблеми її реалізації.
 25. Роль соціальних партнерів у вирішенні проблем ринку праці в Україні.
 26. Організація праці на підприємстві.
 27. Організація робочого місця.
 28. Регулювання робочого часу.
 29. Значення і роль продуктивності в умовах ринкової економіки.
 30. Вплив науково-технічного процесу на зростання продуктивності праці.
 31. Оцінка резервів підвищення продуктивності праці.
 32. Доходи населення і джерела їх формування.
 33. Ефективність оплати праці на підприємствах.
 34. Ефективність системи преміювання працівників.
 35. Договірне регулювання оплати праці.
 36. Рівень життя населення і фактори його підвищення.
 37. Міжнародна організація праці: її цілі, завдання, структура.
 38. Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.
 39. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин.
 40. Актуальні проблеми розвитку соціально-трудових відносин в Україні.

 

 

 

 

 

 

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Економіка праці"

 1. Праця як об’єкт вивчення дисципліни "Економіка праці".
 2. Формування і розвиток предмета дисципліни "Економіка праці".
 3. Завдання дисципліни "Економіка праці".
 4. Населення як демоекономічна категорія.
 5. Відтворення населення і його характеристики (показники).
 6. Трудові ресурси як соціально-економічна і статистична категорія.
 7. Економічно-активне і економічно неактивне населення.
 8. Трудовий потенціал: сутність, показники, структура.
 9. Формування і розвиток трудового потенціалу.
 10. Людський капітал як соціально-економічна категорія. Розвиток і використання людського капіталу.
 11. Індекс людського розвитку: методологія визначення, призначення, сфера використання.
 12. Сутність категорії "праця" та її характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства.
 13. Зміст і характер праці. Види праці та їх характеристики.
 14. Праця і науково-технічний прогрес.
 15. Гуманізація праці.
 16. Управління суспільною працею.
 17. Поняття та сучасне розуміння сутності соціально-трудових відносин.
 18. Місце соціально-трудових відносин в системі відносин ринкової системи господарювання.
 19. Сторони соціально-трудових відносин.
 20. Суб’єкти і органи соціально-трудових відносин.
 21. Рівні соціально-трудових відносин.
 22. Характеристики предмета соціально-трудових відносин.
 23. Принципи функціонування системи соціально-трудових відносин.
 24. Методи регулювання соціально-трудових відносин в умовах централізованої планової та ринкової економіки.
 25. Критерії оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин.
 26. Становлення нових за структурою та змістом соціально-трудових відносин як складова реформування української економіки.
 27. Регулювання соціально-трудових відносин.
 28. Взаємодія і співробітництво сторін, суб’єктів і органів, що представляють інтереси держави, роботодавців і найманих працівників як основа механізму функціонування системи соціально-трудових відносин.
 29. Держава як суб’єкт соціально-трудових відносин.
 30. Роботодавці і їх роль у формуванні і розвитку соціально-трудових відносин.
 31. Міжнародний профспілковий рух: його еволюція і сучасний стан.
 32. Сучасний стан  профспілкового руху в Україні.
 33. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки.
 34. Форми соціального партнерства.
 35. Соціальне партнерство в організації.
 36. Оцінка стану соціального партнерства в Україні і напрями його розвитку.
 37. Зарубіжний досвід соціального партнерства, сучасні його форми, тенденції розвитку.
 38. Договірне регулювання соціально-трудових відносин як провідна складова соціального партнерства.
 39. Генеральна угода і її роль у регулюванні соціально-трудових відносин
 40. Галузева угода: призначення, структура, зміст
 41. Регіональна угода: призначення, структура, зміст
 42. Ринок праці як підсистема ринкової економіки.
 43. Механізм функціонування ринку праці.
 44. Сегментація ринку праці.
 45. Гнучкість та жорсткість ринку праці.
 46. Національні ринки праці: співвідношення внутрішнього і зовнішнього.
 47. Елементи ринку праці.
 48. Функції ринку праці.
 49. Робоча сила як об’єкт купівлі-продажу.
 50. Попит і пропозиція на ринку праці.
 51. Характеристика кон’юнктури ринку праці.
 52. Типи і види ринків праці.
 53. Регулювання ринку праці.
 54. Державна служба зайнятості, її роль у регулювання ринку праці.
 55. Пасивна і активна політика на ринку праці.
 56. Зайнятість як соціально-економічна категорія.
 57. Форми і види зайнятості.
 58. Державна політика зайнятості.
 59. Активні та пасивні заходи регулювання зайнятості населення.
 60. Глобалізація економіки та її вплив на зайнятість.
 61. Сучасні тенденції у сфері зайнятості.
 62. Безробіття: сутність, типи, соціально-економічні наслідки.
 63. Причини формування безробіття.
 64. Показники, які характеризують рівень безробіття.
 65. Умови надання статусу безробітного.
 66. Сутність закона Оукена.
 67. Індивідуальний трудовий договір як форма регулювання відносин зайнятості.
 68. Колективний договір і його роль у регулюванні соціально-трудових відносин зайнятості.
 69. Генеральні, галузеві і регіональні угоди, їх значення в забезпеченні ефективної зайнятості.
 70. Державні гарантії в сфері зайнятості.
 71. Планування праці, його роль в управлінні людськими ресурсами.
 72. Трудові показники, їх взаємозв’язок і вплив на ефективність діяльності суб’єктів господарювання.
 73. Види планів з праці.
 74. Планування праці на макро- і мезорівнях.
 75. Показники праці як складова бізнес-плану.
 76. Методи планування трудових показників на рівні підприємства.
 77. Розробка планів з продуктивності праці, чисельності персоналу, фонду заробітної плати.
 78. Планування соціального розвитку трудових колективів.
 79. Сутність, зміст, завдання і значення організації праці.
 80. Принципи організації праці.
 81. Основні напрями організації праці на підприємстві.
 82. Організація праці на макро- і мезорівнях.
 83. Характеристика складових організації праці на рівні підприємства.
 84. Організація праці на робочому місці.
 85. Умови праці: сутність і значення.
 86. Умови праці та фактори їх формування.
 87. Взаємозв’язок організації праці з організацією виробництва.
 88. Нормування праці як провідна складова її організації.
 89. Функції нормування праці.
 90. Об'єкти нормування праці.
 91. Нормування як засіб регламентування трудової діяльності.
 92. Класифікація витрат робочого часу.
 93. Методи нормування праці.
 94. Види норм праці.
 95. Методи дослідження трудових процесів.
 96. Методи встановлення норм.
 97. Критерії і показники ефективності організації праці.
 98. Сутність продуктивності і продуктивності праці.
 99. Значення продуктивності праці для соціально-економічного розвитку суспільства.
 100. Продуктивність праці, її інтенсивність.
 101. Показники і методи виміру продуктивності праці.
 102. Фактори продуктивності та їх класифікація.
 103. Резерви зростання продуктивності праці.
 104. Теоретико-методологічні аспекти ефективності праці.
 105. Програмно-цільові методи підвищення продуктивності праці.
 106. Економічні закони, що регулюють розподільчі відносини в ринковій економіці
 107. Сутність, джерела та структура доходів населення.
 108. Номінальні і реальні доходи.
 109. Рівень життя: поняття і чинники, що його визначають.
 110. Заробітна плата як соціально-економічна категорія ринкової економіки і основна форма доходів найманих працівників.
 111. Сутність і діалектика взаємозв’язку категорій “вартість робочої сили”, “ціна робочої сили”, “витрати роботодавця на робочу силу”, “необхідний продукт”, “заробітна плата”, функції заробітної плати.
 112. Соціально-трудові відносини з приводу формування доходів працюючих.
 113. Міжнародна класифікація витрат на робочу силу.
 114. Еволюція політики доходів працюючих у світовій практиці.
 115. Функції заробітної плати.
 116. Чинники, що впливають на рівень і динаміку заробітної плати.
 117. Організація заробітної плати, її принципи і елементи.
 118. Характеристика елементів організації заробітної плати на підприємстві.
 119. Тарифне нормування оплати праці.
 120. Системи винагороди за працю.
 121. Економічний аналіз в соціально-трудовій сфері.
 122. Значення економічного аналізу в сфері праці.
 123. Сутність і значення аудиту в сфері праці.
 124. Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці.
 125. Звітність показників з праці: статистична, оперативна.
 126. Сутність моніторингу соціально-трудової сфери і його концептуальні положення.
 127. Завдання моніторингу соціально-трудової сфери.
 128. Соціально-демографічні і міграційні процеси як напрями моніторингу соціально-трудової сфери
 129. Стан зайнятості, ринка праці і безробіття як складові  моніторингу соціально-трудової сфери.
 130. Соціально-трудові процеси на підприємствах як складова моніторингу соціально-трудової сфери.
 131. Умови і охорона праці як напрями моніторингу соціально-трудової сфери.
 132. Доходи і рівень життя населення як складові моніторингу соціально-трудової сфери.
 133. Міжнародна організація праці (МОП) у сучасному світі: цілі, завдання, структура.
 134. Організація діяльності МОП.
 135. Механізм нормотворчої діяльності МОП.
 136. Глобалізація світової економіки та її вплив на соціально-трудову сферу.
 137. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин.

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

Основна література

Закон України "Про колективні договори і угоди" // Закони України. -Т.6. — К.: Ін-т законодавства, 1997.

Закон України "Про оплату праці" // Закони України. - Т.8. — К.: Ін-т законодавства, 1997.

Закон України "Про зайнятість населення//Закони України. –Т.1-К.: Ін-т законодавства, 1996.

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" // Закони України. - Т. 19. — К.: Ін-т законодавства, 2000.

Закон України "Про організації роботодавців // Офіційний вісник України.-2001.-№25, ст. 1097.

Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" // Закони України. - Т.15. — К.: Ін-т законодавства, 1999.

Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю. — К.: Праця, 1997.

Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1919 — 1956, Т.1. —Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.

Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1957 — 1990, Т.2. — Женева: Міжнародне бюро праці, 1991.

Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. — 3-те вид.  - К.: «Знання-Прес», 2002.

Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. – К.: КНЕУ, 2003.

Завіновська Г. Т. Економіка праці. – к.: КНЕУ, 2003.

Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.

Экономика труда: Учебн. /под. ред. проф. П. Э. Шлендер и проф. Ю.П. Кокина. – М.: Юристь, 2002.

 

Додаткова література

 1. Близюк В., Власенко Т. Людський капітал України як фактор економічного зростання. // Україна: аспекти праці. – 2003. – №6.
 2. Васильченко В. С., Василенко П. М. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика. — К., 2000.
 3. Герасемчук В.І. Проблеми трансформації зайнятості і розвитку ринку праці України (методологія, аналіз, шляхи вдосконалення) – К.: Вид-во ТОВ “Принт Експрес”, 2001.
 4. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: навч. Посібник. – Л.: Афіша, 2001.
 5. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения. учеб. Пособие. – К.: Кондор, 2003.
 6. Жуков В.І., Осовий Г.В., Привалов Ю.П. Проблеми колективного договірного регулювання трудових відносин в Україні / Ін-т соціол. НАНУ – К., 1999.
 7. Жуков В.І., Скуратівський В.А. Соціальне партнерство в Україні Навч. посіб – К.: Вид-во УАДУ, 2001.
 8. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспекты эффективности): учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – К.:МАУП, 2001.
 9. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002.
 10. Колот А.М. Проблеми становлення та розвитку соціально - трудових відносин в Україні // Україна: аспекти праці – 2000. - №3.

11.Колот А.М. Проблеми розбудови національної моделі соціально – трудових відносин // Україна: аспекти праці. – 2000. - №5.

12.Соціальне партнерство / С.В. Бакуменко І.Є. Левенець (кер. авт. кол.): Навчальний посібник. – К., 1999.

13.Соціальне партнерство на ринку праці України / Ю.М. Маршавін (кер-к авт. колективу), С.В. Бакуменко, В.М. Данюк, О.С. Зінченко, А.М. Колот, С.В. Мартиненко: Навчальний посібник. – К., 1998.