Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка та бізнес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНІНГ-ПРАКТИКУМ

З дисципліни

«ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2018
ВСТУП

 

Система підготовка студентів з предмету “Економіка та бізнес” із включенням до неї комплексного тренінгу дає можливість випускникам отримати не тільки потрібні знання та уміння, але й сформувати комплекс професійних навичок, які дозволять їм успішно виконувати функції економічного управління в сучасних підприємствах.

Тренінг (англ. Training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.

Тренінгові форми навчання відмічаються багатьма дослідниками як найбільш привабливі з точки зору формування різноманітних складових професійної компетентності майбутнього економіста.

Основною відмінністю тренінгів від усіх інших форм навчальних занять є їхня чітка підпорядкованість головній навчальній меті — тренуванню навичок.  Проведення тренінгу передбачає аналіз професійно важливих особистих якостей студентів, розвиток їх вмінь трансформувати та адаптувати зміст навчального матеріалу, об’єднувати методи та прийоми праці у відповідності з умовами конкретної практичної ситуації, а також розвиток їх комунікативних та організаторських здібностей.

Тренінг має на меті поєднання отриманих із різних дисциплін знань та умінь в інтегровану систему професійних компетенцій. Це досягається завдяки того, що студенти приймають взаємозалежні рішення по управлінню віртуальним підприємством у всіх важливих сферах його діяльності. Тренінговий ефект виникає внаслідок того, що студенти «керують підприємствами» протягом тривалого часу, що дозволяє їм набути певний досвід або так необхідний при працевлаштуванні «стаж роботи». Після проведення тренінгу студенти чітко собі уявляють:

 • як треба працювати у команді для досягнення кінцевого результату (організаційна функція);
 • як аналізувати ринкове середовище та внутрішнє становище підприємства (аналітична функція);
 • як розробляти загальні і функціональні стратегії бізнесу, обґрунтовувати поточні і перспективні плани дій (планова функція);
 • як контролювати результати ведення бізнесу у різних сферах його функціонування (контрольна функція);
 • як виокремлювати із загальних інформаційних потоків саме ту інформацію, яка потрібна для прийняття управлінських рішень (інформаційна функція);
 • яких знань та вмінь ще потрібно набути (або, частіше, які прогалини з різних дисциплін що вивчалися раніше треба заповнити), аби ефективно управляти підприємством (навчальна функція).

Головне завдання тренінгу з економіки та бізнесу відповідно сучасним вимогам економіки і стандартів освіти - здійснювати індивідуалізовану підготовку спеціалістів з урахуванням потреб їх мобільності та ефективності, вирішення пріоритетних і актуальних питань практичної діяльності.

Структура тренінгу. Тренінг складається з комплексу тренінгових завдань, кожне з якого містить логічно завершений перелік цілей, завдань та методичних порад щодо необхідних розрахунків та оформлення економічно обґрунтованих висновків. 

Структура кожного тренінгового завдання має трьохфазовий характер: перша фаза – сприйняття та осмислення навчальної інформації; друга – виробітки вмінь та навичок економічних розрахунків; третя -  економічна інтерпретація розрахунків та моделювання ситуацій.

  Результатом проведення тренінгу є презентація результатів діяльності тренінгових підприємств та складання кожним студентом звіту, який містить результати та висновки за результатами виконання тренінгових завдань на основі розробленої кожним студентом автоматизованої програми розрахунків. У звіті студент представляє систематизовану інформацію за результатами виконаних тренінгових завдань, надає їх інтерпретацію, вказує проблеми та моделює ситуацію щодо можливих шляхів їх вирішення.

Ціллю тренінгу з економіки та бізнесу  є закріплення та інтегрування студентами теоретичних знань, отриманих ними при вивченні дисциплін «Економіка підприємства» та їх практичне застосування в процесі виконання комплексних тренінгових завдань, а також моделювання професійних умінь майбутніх спеціалістів за відповідними рівнями компетентності:

- алгоритмічно-дієвого, який сприяє розвитку аналітико-синтетичного мислення та здатності вирішувати типові завдання в типовій ситуації;

- творчого (професійного), який сприяє формуванню майстерності - уміння створювати нове (тобто здатність творчого використання різних умінь).

Ціллю    тренінгу    є    також    розвиток    комунікативних    та організаторських    здібностей    студентів,    що    полягає    в    умінні співпрацювати в команді, умінні розуміти загальний зміст роботи,, ін. Предметом   тренінгу   є   комплекс   тренінгових   завдань,   які сприяють розвитку умінь студентів трансформувати, адаптувати та моделювати зміст навчального матеріалу,  поєднувати економічні методи та прийоми аналізу відповідно до умов конкретної практичної ситуації.

Учасники тренінгу:

 • тренер, яким є  викладач-інструктор. Він виступає консультантом і лише пояснює сутність, зміст та методику виконання    тренінгових    завдань,    а також  перевіряє правильність виконання тренінгових завдань;
 • студенти, які виконують поставлені завдання.

Об'єктом дослідження при проведенні тренінгу з економіки та бізнесу  виступає процес економічної діяльності конкретного підприємства.

Організація   тренінгу.   Кожна   академічна   група   студентів самостійно поділяється на декілька тренінгових команд (робочих груп), які будуть досліджувати діяльність конкретного підприємства, визначеного тренером-консультантом.

Кожна тренінгова команда отримує від тренера-інструктора пакет інформаційних даних, який містить форми звітності по підприємствах. Для виконання тренінгових завдань студенти, окрім фінансової та статистичної звітності по підприємству, використовують додаткову інформацію, яка повинна бути самостійно отримана на основі вивчення чинного законодавства щодо діяльності підприємства галузі, статистичних щорічників, статей в економічних журналах, а також на наступних інформаційних сайтах ІМТЕRNЕТ-ресурсу:

 • тих, що містять фінансову звітність підприємств:

www.istock.com.ua

www.smida.gov.ua

www.E-plus.com.ua

 • закони та нормативні акти:

www.rada.gov.ua

www.zakon.rada.gov.ua

 • cтатистичну інформацію:

www.ukrstat.gov.ua

www.lvivstat.gov.ua

 • іншу інформацію:

www.m-club.ipsys.net

Тренінг з економіки та бізнесу передбачає 8 годин аудиторної роботи студентів, зміст та послідовність виконання тренінгових завдань представлені блок-схемою (рис. 1) та описані в таблиці 1.                                                                                            

На допомогу студентові для виконання завдань пропонуються шаблони розрахункових таблиць, які містяться в методичних рекомендаціях по виконанню та оформленню кожного комплексного тренінгового завдання, які при необхідності можуть бути змінені відповідно до вимог розрахунків та творчих підходів студента.

Тренером-консультантом пояснюється сутність, цілі та завдання кожного тренінгового завдання, а також алгоритм його виконання. Всі необхідні розрахунки здійснюються самостійно кожним студентом в середовищі Ехсеї, шляхом розробки програми автоматизованих аналітичних розрахунків.

 

 

Рис. 1 – Блок-схема послідовності проведення тренінгу з економіки та бізнесу

І. Підготовчий етап

Знайомство з організацією тренінгу та його структурою

Поділ академічної групи на тренінгові команди

ІІ. Інформаційний етап 

Визначення

тренером-консультантом бізнесу – об’єкта  дослідження

Отримання інформаційного пакету вихідної інформації

ІІІ.  етап  тренінгу

(вирішення комплексу тренінгових завдань)

Пояснення тренером-консультантом сутності тренінгового завдання

Отримання цільової установки та методичних вказівок

Аналіз ситуації та виконання тренінгового завдання

       1. створення нового БІЗНЕСУ

 

        2. ОЦІНКА РЕСУРСІВ  ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

        3. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

ІV.  Презентативний етап 

Командна презентація результатів дослідження функціонування бізнесу, оформлення та захист звіту з тренінгу

 

 

Підсумком тренінгу є складання звіту, який повинен бути оформлений відповідно до вимог стандартів та містити: титульну сторінку, зміст, основну частину (яка містить розрахункові таблиці та економічну інтерпретацію отриманих результатів по кожній таблиці). Заключним етапом тренінгу з економіки та бізнесу  є командна презентація, обговорення та захист звіту. Загальна кількість балів за тренінгом визначається на основі поточного і підсумкового оцінювання. Перелік тренінгових завдань, форми їх організації, термін виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання наведені у карті самостійної роботи студентів (табл. 1).

Таблиця 1

Планові терміни виконання, форми контролю та розподіл балів тренінгу з економіки та бізнесу

Короткий опис комплексного тренінгового

завдання

Нормативний термін виконання, годин

Форми контролю та звітності

Макси-мальна кількість балів

За підготовку до проведення тренінгу

Ознайомлення з умовами проведення тренінгу на основі вивчення комплекту документації

0,5

Усне опитування та перевірка наявності

 

За виконання тренінгових завдань

Створення нового бізнесу

1

Перевірка правильності виконання розрахунків та їх економічної інтерпретації

5

Оцінка ресурсів підприємства та його складових

2

Перевірка правильності виконання розрахунків та їх економічної інтерпретації

15

Комплексна оцінка ефективності ведення бізнесу

2

Перевірка правильності виконання розрахунків та їх економічної інтерпретації

5

За підготовку заключного звіту

Узагальнююча оцінка результатів тренінгу (оформлення та захист звіту)

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Підсумковий звіт по тренінгу

5

РАЗОМ БАЛІВ

30

 

При оцінюванні тренінгу з економіки та бізнесу  викладачем враховуються такі критерії:

 • наявність всіх необхідних аналітичних таблиць у автоматизованому режимі розрахунків та знання методики їх виконання;
 • якість виконаних розрахунків (перевірка наявності арифметичних помилок та неув'язок);
 • обґрунтованість висновків по кожному тренінговому завданню;
 • якість оформлення звіту з тренінгу щодо дотримання вимог стандартів до оформлення наукових робіт;
 • рівень знань та ступінь орієнтації у виконаних розрахунках (знання алгоритмів по кожному тренінговому завданню).

Таким чином, індивідуальна оцінка роботи кожного студента складається з його індивідуальних результатів.

 

Програмне забезпечення тренінгу. Комплекс тренінгових завдань розрахований на 36 робочих години та може бути виконаний тільки при умові використання персонального комп'ютера. Тому всі розрахунки до тренінгу повинні бути виконані в автоматизованому режимі в середовищі ЕхсеІ.

 

Студент самостійно формує робочу книгу, в якій він формує блок вихідної інформації на основі фінансової та статистичної звітності підприємства та розробляє автоматизовану програму розрахунків відповідно до рекомендованих алгоритмів розрахунків (блок аналітичної інформації). Програма автоматизованих розрахунків передбачає пов'язання всіх таблиць з вихідною інформацією та між собою.

Кожен лист робочої книги повинен мати назву. Листи доцільно розміщувати відповідно до логіки проведення розрахунків.

Основні вимоги до оформлення звіту з тренінгу. Звіт з тренінгу оформляється згідно з вимогами ГОСТ 2.106.68 "ЕСКД. Загальні вимоги до тестових документів" на аркушах формату А4 (297x210 мм).

На аркуші поля за розмірами: зліва - 30 мм, справа, зверху і знизу - 20 мм. Нумерація сторінок проставляються у верхній частині аркуша справа.

Текст звіту з тренінгу розбивається на розділи і підрозділи. Кожний розділ необхідно починати з нової сторінки. Розділи і підрозділи повинні бути пронумеровані. Номери розділів пишуть арабськими цифрами з крапкою в кінці, номер підрозділів складається з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою.

Таблиці, рисунки, схеми та інші ілюстровані матеріали розміщують в тексті по ходу тексту або в кінці звіту окремими додатками.

Таблиці повинні мати тематичну назву і номер. Назва та номер таблиці пишеться над таблицею в верхньому правому ріжку. В кінці звіту необхідно привести перелік використаної літератури.

Звіт з тренінгу повинен бути зброшурований в папку і мати титульний лист.

Порядок брошурування наступний: титульний лист, зміст, вступ, зміст практики за розділами, додатки (звітність).

 

 

Зміст та Методичні рекомендації по виконанню комплексних тренінгових завдань

 

модуль 1 “створення нового БІЗНЕСУ”

 

ТРЕНІНГОВЕ ЗАВДАННЯ №1

“Характеристика цільового ринку, що моделюється.

«Аналіз зовнішнього бізнес-середовища та оцінка стану галузі»

 

Цілі та завдання тренінгового завдання

 

 1. Дати характеристику цільового ринку, на який підприємство (компанія) планує вихід.
 2. Проаналізувати стан та дати економічну оцінку функціонуючих на ринку підприємств (компаній); вивчити номенклатуру та асортимент продукції, що виробляється на даному ринку, а також обсяг її виробництва вітчизняними виробниками.
 3. Вивчити стан попиту на продукцію.
 4. Здійснити аналіз ринку основної сировини і матеріалів, які використовуються підприємствами галузі.
 5. Провести аналіз ринку техніки та технологій.
 6. Здійснити моніторинг ринку джерел фінансових ресурсів.
 7. Оцінити забезпеченість галузі трудовими ресурсами
 8. Зробити загальний висновок про вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства певної галузі
 9. Визначити перспективи подальшого розвитку галузі.

 

 

Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання:

 1. Оцінити стан кон’юнктури ринку, на якому модельована компанія планує працювати за допомогою даних табл. 1.1, 1.2.
 2. Оцінити потенційну можливість виходу модельованої фірми на ринок.
 3. Визначити прогнозну місткість цільового ринку.

Таблиця 1.1

Аналіз динаміки виробництва основних видів промислової продукції галузі в цілому по Україні (на прикладі молокозаводу)

Основні види виробленої продукції

Роки

 

Відхилення від попереднього року, +/-

Темп зміни відносно попереднього року, %

1*

2

3

4

5

Маргарин і продукти аналогічні, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Молоко оброблене рідке, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Масло вершкове, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Спреди та суміші жирові, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Сири жирні, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.2

Аналіз обсягів реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) галузі у відпускних цінах в цілому по Україні (на прикладі молокозаводу)

Основні види реалізованої продукції

Роки

 

Відхилення від попереднього року, +/-

Темп зміни відносно попереднього року, %

1*

2

3

4

5

Маргарин і продукти аналогічні, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Молоко оброблене рідке, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Масло вершкове, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Спреди та суміші жирові, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

Сири жирні, тис.т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз зовнішнього середовища галузі включає п’ять основних аналітичних блоків (рис. 1.1).

 

РИНОК ПРОДУКЦІЇ

 

Ціна товару

РИНОК ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

 

Вартість техніки та технології

 

РИНОК СИРОВИНИ

 

Вартість сировини

РИНОК ПРАЦІ

 

Середня заробітна плата по галузі

 

РИНОК КАПІТАЛУ

 

Фінансові джерела

 

Рис. 2.1 – Аналітичні блоки для аналізу  зовнішнього бізнес-середовища (компанії)

 

 Аналіз розвитку промисловості передбачає:

1) оцінку основних тенденцій розвитку промисловості;

2) характеристику основних споживачів продукції;

3) визначення кількості конкуруючих на ринку підприємств-виробників аналогічної продукції;

4) оцінку бар’єрів входу на ринок.

 

1) При оцінці основних тенденцій на ринку необхідно скласти таблицю табл.2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка основних показників розвитку промисловості в Україні

Показники

Роки

 

Відхилення від попереднього року, +/-

Темп зміни відносно попереднього року, %

1*

2

3

4

5

Обсяг реалізованої продукції промисловості (у фактичних цінах), млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби промисловості (у фактичних цінах, на кінець року), млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, відсотків

 

 

 

 

 

 

 

Частка збиткових підприємств, відсотків

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна кількість найманих працівників у промисловості, тис.

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників у промисловості, грн.

 

 

 

 

 

 

 

* вказати рік, за який приводяться данні

Для оцінки динаміки основних показників діяльності підприємств галузі, що вивчаються необхідно застосувати графічний метод аналізу.

 

Джерела інформації:  

Для досягнення поставлених в даному тренінговому завданні цілей та завдань необхідно використати статті в економічних журналах, статистичні щорічники, а також Internet-ресурси.

 1. http://www.ukrstat.gov.ua/

 

 

 

 

 

Тренінгове завдання № 2

«Розробка процедури реєстрації фірми»

 

1. Цілі та завдання тренінгового завдання:

1. Ознайомитись з процедурою та необхідною інформацією відносно реєстрації фірми.

 

2. Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання:

1. Розробити алгоритм дій засновників при реєстрації фірми і заповнити надану таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Послідовність дій при реєстрації фірми

 

 

 

Найменування дії

 

Перелік необхідних документів

Орган, в який подаються документи

Період реєстрації

Документи, які отримаємо після реєстрації

 
 
 

 

 

1

 

Відкриття

заява на відкриття

Банк

1 день

 

довідка щодо

 

 

 

 

тимчасового

розрахункового рахунку,

 

 

 

відкриття

 

 

 

розрахункового

завірена нотаріально

 

 

 

 

розрахункового

 

 

 

рахунку та вне-

виписка з протоколу

 

 

 

 

рахунку

 

 

 

 

сення 30%

зборів засновників щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грошових

повноважень особи, на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вкладень

яку відкривається рахунок

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Державна

 

 

 

 

 

 

 

реєстрація

 

 

 

 

 

 

 

підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

2. Розробити сітьовий графік проходження процедури реєстрації фірми

 

 

3. Джерела інформації:

 1. Законодавча база України, яка регламентує процедуру реєстрації фірми.
 2. http://infolight.rv.ua/p178808-reyestratsya-pdpriyemstv-vigotovlennya.html
 3. http://www.vlasnasprava.info/ua/reestrspd-uo.html?_m=publications&_t=rec&id=10583

 

 

Тренінгове завдання № 3

«Розробка процедури проведення конкурсного відбору персоналу»

 

1. Цілі та завдання тренінгового завдання:

Охарактеризувати філософію фірми відносно вирішення кадрових питань.

 

2. Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання:

1. Визначити строки комплектування штату персоналу.

2. Розробити процедуру конкурсного відбору персоналу.

3. Підготувати приблизний перелік документів, які необхідні для проведення конкурсного відбору персоналу.

4. Заповнити особисте резюме на українській/російській та англійській мовах.

 

3. Джерела інформації

Довідникова література з ділогосподарства.

 1. http://www.jobs.ua/ukr/job_description/view/363/
 2. http://studentbooks.com.ua/content/view/98/42/1/21/
 3. http://job.tochka.net/ua/resources-article-obrazets-rezyume-6/ 

 

 

модуль 2 “ОЦІНКА РЕСУРСІВ  ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

 

Тренінгове завдання № 1

«Аналіз чисельності працівників підприємства»

 

1. Цілі та завдання тренінгового завдання:

1. Дослідити динаміку чисельності працюючих за певний період часу.

2. Вивчити та оцінити забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів необхідною кількістю працівників загалом, а також за категоріями,  професіями, освітньо-кваліфікаційним рівнем, статево-віковим складом.

3. Визначити і вивчити форми, динаміку і причини руху працівників  (плинності кадрів).

4. Виявити резерви повноти забезпечення та ефективнішого використання кадрів на підприємстві.

 

2. Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання:

 

І. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

Даний етап передбачає:

1) вивчення відповідності фактичної чисельності персоналу плановій потребі як в цілому, так і за окремими категоріями і групами;

2) аналіз якісного складу персоналу за рівнем кваліфікації.

 

     Оцінка якісного складу персоналу за рівнем кваліфікації передбачає розрахунок:

 • середнього тарифного розряду;
 • коефіцієнта відповідності кваліфікації працівників ступеню складності виконуваних ними робіт.

 

ІІ. Аналіз чисельності працівників  та динаміки її зміни.

ІІІ. Аналіз руху персоналу.  

Даний етап передбачає:

1) розрахунок та оцінку показників руху персоналу підприємства;

2) економічні втрати, спричинені плинністю персоналу.

 

Для аналізу руху персоналу використовують такі показники за наступними формулами (таблиця3.1):

 

Таблиця 3.1

Розрахункові показники руху персоналу підприємства

Показник

Формула

Коефіцієнт обороту з приймання персоналу ()

кількість прийнятих на роботу працівників за рік / середньооблікову чисельність персоналу

Коефіцієнт обороту з вибуття ()

кількість ь звільнених працівників з різних причин за рік / середньооблікову чисельність персоналу

Коефіцієнт плинності кадрів ()

 

кількість звільнених за рік працівників поза планом (за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни та інших причин, не пов'язаних з підприємством)/ середньооблікову чисельність персоналу

Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства ()

Кількість постійних працівників, які є в списковому складі підприємства цілий рік / середньооблікову чисельність персоналу

Коефіцієнт загального обороту (К заг. об.)

кількість прийнятих на роботу працівників за рік / кількість звільнених працівників за рік

Коефіцієнт змінюваності персоналу (Кзм.n.)

 

відношення більшого з двох чисел — прийнятих і звільнених - до
середньооблікової чисельності працівників

Середній стаж роботи працівників на даному підприємстві
("відданість" персоналу)

 

загальна суми років роботи
всіх працівників на даному підприємстві / середньооблікову чисельність  працівників

 

     Оцінка втрат підприємства від плинності кадрів передбачає розрахунок:

 • втрат робочого часу;
 • втрат продукції.

Де формули?

ІY. Аналіз складу персоналу

Даний етап передбачає:

1)  аналіз складу персоналу підприємства за категоріями;

2) оцінку якісного складу персоналу підприємства за статево-віковою ознакою.

 

Аналізуючи склад персоналу підприємства за категоріями працюючих необхідно скласти наступну таблицю (табл.3.2)

Таблиця 3.2

Структура персоналу підприємства за категоріями

Показники

Минулий період

Звітний період

Відхилення від минулого періоду:

абсолютне,

(+,-)

відносне , %

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

в т.ч.:

– управлінський персонал, осіб

 

 

 

 

питома вага управлінського персоналу, %

 

 

 

 

 – промислово-виробничий  персонал, осіб

 

 

 

 

питома вага промислово-виробничого персоналу, %

 

 

 

 

– допоміжний персонал, осіб

 

 

 

 

питома вага допоміжного персоналу, %

 

 

 

 

 

Аналізуючи якісний склад персоналу підприємства за статево-віковою ознакою працюючих необхідно скласти наступну таблицю (табл.3.3)

Таблиця 3.3

Якісний склад персоналу підприємства за статево-віковою ознакою

Показники

Минулий період

Звітний період

Відхилення від минулого періоду:

всього

жінок

всього

жінок

абсолютне,(+,-)

відносне , %

всього

жінок

всього

жінок

Облікова кількість штатних працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників у віці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 15-35 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 36-49 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 50-54 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 55-59 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники пенсійного віку, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y. Аналіз  укомплектованості персоналу підприємства

Аналізуючи укомплектованість персоналу підприємства проводять розрахунок показника ступеня забезпеченості працівниками всіх робочих місць та посад, передбачених штатним розкладом підприємства

 

 

YІ. Аналіз ефективності використання робочого часу

Аналізуючи ефективність використання робочого часу персоналу підприємства необхідно скласти наступну таблицю (табл.3.4)

Таблиця 3.4

Показники використання фонду робочого часу на підприємстві

Показник

На одного робітника

Відхилення від плану

План

Факт

На одного робітника

На всіх робітників

Календарна кількість днів

 

 

 

 

Ут. ч.:

 

 

 

 

святкові і вихідні дні

 

 

 

 

Номінальний фонд робочого часу, дні

 

 

 

 

Неявки на роботу, дні

 

 

 

 

У.т.ч.:

 

 

 

 

щорічні відпустки

 

 

 

 

відпустки для навчання

 

 

 

 

відпустки у звязку з вагітністю і пологами

 

 

 

 

додаткові відпустки:

 

 

 

 

з дозволу адміністрації

 

 

 

 

за хворобою

 

 

 

 

прогули

 

 

 

 

простої

 

 

 

 

Явочний фонд робочого часу, дні

 

 

 

 

Тривалість робочої зміни, год

 

 

 

 

Бюджет робочого часу,год.

 

 

 

 

Передсвяткові скорочені дні, год.

 

 

 

 

Пільговий час для підлітків, год.

 

 

 

 

Внутрішньозмінні простої, год

 

 

 

 

Корисний фонд робочого часу, год.

 

 

 

 

Середня тривалість робочої зміни, год.

 

 

 

 

Надурочно відпрацьований час, год.

 

 

 

 

Непродуктивні витрати робочого часу, год.

 

 

 

 

 

  Тренінгове завдання № 2

«Аналіз продуктивності праці працівників підприємства»

 

1. Цілі та завдання тренінгового завдання:

1. Дослідити рівень та динаміку виробітку працівників та трудомісткість випуску продукції.

2. Встановити  причини відхилення фактичних показників продуктивності праці від планових і базових.

3. Визначити ступінь впливу кожного чинника, що викликав ті або інші відхилення, на збільшення (зниження) прибутку.

4. Розробити організаційно-технічні заходи щодо використання виявлених резервів і визначення їх економічної ефективності на підприємстві.


2. Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання:

 

І. Аналіз рівня та динаміки продуктивності праці

 

При проведенні аналізу продуктивності праці проводять  розрахунок показників виробітку та трудомісткості випуску продукції, вивчають динаміку загальної зміни рівня виробітку та трудомісткості в цілому по під­приємству та по його структурних підрозділах

ІІ. Оцінка впливу факторів, що обумовили зміну рівня виробітку працівників.

При проведенні факторного аналізу продуктивності праці використовують структурно-логічну модель (рис. 3.1).  

 

 

 

 

Середньорічний виробіток одного працівника (РВп)
 

Частка робітників  у загальній чисельності працівників, % (Ч)

Кількість днів, які відпрацював працввник за рік (Д)

Середня тривалість робочого

 дня, год. (Т)

Середньорічний виробіток одного робітника (РВр)

 

Середньоденний виробіток одного робітника (ДВ)

 

Середньогодинний

виробіток продукції (ГВ)

 

Техніка, технологія та організація виробництва

Рівень автоматизації та механізації виробництва

 

Мотивація праці

Рівень кваліфікації, та трудовий стаж робітників

Рис. 3.1. Факторна модель оцінки продуктивності праці

ІІІ. Аналіз рівня та динаміки інших показників продуктивності праці персоналу підприємства та трудомісткості за її видами.

Даний етап передбачає:

1)  розрахунок та визначення змін у порівнянні з попереднім періодом інших показників продуктив­ності – обсягу господарської діяльності на одну відпрацьовану людино-годину (людино-день), обсягу господарської діяльності  на одиницю витрат підприємства на оплату праці працівників, обсягу господарської діяльності на одиницю загальних витрат на утри­мання трудових ресурсів, відпрацьований людино-день (людино-годину), одиницю витрат на оплату праці та витрат на утримання трудових ресурсів тощо.аналіз складу персоналу підприємства за категоріями;

2) аналіз трудомісткості за її видами.

Аналізуючи трудомісткість випуску продукції за видами необхідно скласти наступну таблицю (табл.3.5)

Таблиця 3.5

Зміна трудомісткості виробництва(реалізації) продукції  на підприємстві

Показники

Минулий період

Звтний період

Обсяг господарської діяльності, тис грн.

 

 

Середньооблікова чисельність працівників, чол., у т.ч.:

 • керівники, спеціалісти, службовці;
 • робітники, з них:
  • основні робітники;
  • допоміжні робітники

 

 

Фактичний фонд робочого часу:

 • Відпрацьовано людино-днів
 • Відпрацьовано людино- годин

 

 

Повна трудомісткість продукції люд.год./грн., ут.ч.:

 

 

 • технологічна трудомісткість

 

 

 • трудомісткість обслуговування

 

 

 • виробнича трудомісткість

 

 

 • трудомісткість управління

 

 

 

ІY. Оцінка наслідків рівня продуктивності праці працівників.

Оцінювання наслідків рівня продуктивності праці працівників передбачає виявлення додаткового обсягу господарської діяльності, доходу та прибутку (у випадку зростання рівня продуктивності праці), та  умовних витрат господарської діяльності, а відповідно — доходу та прибутку під­приємства (у випадку зниження рівня продуктивності праці).

 

            Y. Розробка організаційно-технічних заходів щодо використання виявлених резервів і визначення їх економічної ефективності.

Виявлення резервів росту продуктивності праці на підприємстві і визначення їх економічної ефективності проводиться на основі напрямів росту продуктивності праці,  схематично представлених на рис. 3.2.

 

Застосування способу повного відтворення основних заходів

 

Впровадження раціональних режимів праці та відпочинку працівників

 

Продуктивність праці

 

Скорочення втрат робочого часу

 

Використання нової техніки

 

Посилення мотивації праці

 

Підвищення соціальної захищеності

 

 Рис.3.2. Основні напрямки росту продуктивності праці

        

 

Тренінгове завдання № 3

«Аналіз основних засобів фірми»

 

 1. Цілі та завдання тренінгового завдання:
 1. Визначити забезпеченість підприємства основними засобами і рівень їх використання за узагальнюючими і окремими показниками.
 2. Провести аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів.
 3. Виявлення факторів, що впливають на рентабельність основних засобів.
 4. Пошук резервів збільшення випуску продукції і фондовіддачі за рахунок повнішого використання основних засобів.

 

 

 1. Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання:

 

І. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

Даний етап передбачає:

1) оцінку наявності основних засобів, їхньої динаміки та структури;

2) аналіз руху і технічного стану основних засобів;

3) оцінка рівня забезпеченості підприємства основними засобами.

 

При оцінці наявності основних засобів, їхньої динаміки та структури необхідно скласти наступну таблицю (табл.3.6)

Таблиця 3.6

Наявність, рух і структура

основних засобів підприємства

Група основних засобів

Наявність на початок періоду

Надійшло за звітний період

Вибуло за звітний період

Наявність на кінець періоду

тис. грн

частка, %

тис. грн

частка, %

тис. грн

частка, %

тис. грн

частка, %

Будівлі і споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

Силові машини

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі машини

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього основних засобів виробничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Для аналізу руху основних засобів та при оцінці рівня забезпеченості підприємства основними засобами розраховують такі показники за наступними формулами:

Таблиця 3.7

Розрахункові показники руху та рівня забезпеченості підприємства

основними засобами

Показник

Формула

Коефіцієнт оновлення (Кон)

Вартість введених основних засобів / вартість основних засобів на кінець періоду

Термін оновлення основних засобів (Тон)

Вартість основних засобів на початок періоду / вартість введених основних засобів

Коефіцієнт вибуття (Кв)

Вартість основних засобів, що вибули / вартість основних засобів на початок періоду

Коефіцієнт приросту (Кпр)

Сума приросту основних засобів / вартість їх на початок періоду

Коефіцієнт зносу (Кзн)

Сума зносу основних засобів / первісна вартість основних засобів

Коефіцієнт придатності (Кприд)

Залишкова вартість основних засобів / первісна вартість основних засобів

Фондоозброєність праці (Фоз)

Середньорічна вартість промислово-виробничих основних засобів / середньооблікової чисельності  робітників

Технічна озброєність праці (Тоз)

Середньорічна вартість виробничого обладнання / середньооблікової чисельності  робітників

 

ІІ. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів.

Даний етап передбачає:

1) розрахунок показників ефективності й інтенсивності використання основних засобів;

2) проведення факторного аналізу рентабельності фондів і фондовіддачі.

 

Для узагальнюючої характеристики ефективності й інтенсивності використання основних засобів застосовують такі показники (табл. 3.8):

 

Таблиця 3.8

Розрахункові показники ефективності й інтенсивності використання

основних засобів

Показник

Формула

Рентабельність основних засобів (Rоз)

Прибуток від основної діяльності / середньорічна вартість основних засобів

Фондовіддача основних засобів (Фвоз)

Вартість виробленої продукції / середньорічна вартість основних засобів

Фондовіддача активної частини основних засобів (Фвак)

Вартість виробленої продукції / середньорічна вартість активної частини основних засобів

Фондомісткість (Фм)

Середньорічна вартість основних засобів / Вартість виробленої продукції

Відносна економія основних засобів (Еоз)

(Середньорічна вартість основних засобів у звітному періоді - середньорічна вартість основних засобів у базовому періоді ) / індекс обсягу валового виробництва продукції

 

При проведенні факторного аналізу рентабельності основних засобів і фондовіддачі використовують структурно-логічну модель (рис. 3.3).

 

 

Рентабельність основних засобів (Rоз)

Фондовіддача основних засобів (Фвоз)

Частка реалізованої продукції в її випуску (Чрп)

Рентабельність продажів (Rоб)

Частка активної частини ОЗ (Чак)

Частка машин і обладнання в активній частині ОЗ (Чм)

Фондовіддача машин і обладнання (Фвм)

 

Зміна виробітку машин і обладнання

Зміна часу роботи машин і обладнання

Зміна вартості машин і обладнання

Внутрізмінні простої

Модернізація обладнання

Кваліфікація працівників і мотивація їхньої праці тощо

Ступінь зносу обладнання

Технологія виробництва

Освоєння нового обладнання

Цілоденні простої

Коефіцієнт змінності

Рис. 3.3.  Структурно-логічна модель факторного аналізу рентабельності фондів і фондовіддачі

Взаємозв’язок основних показників можна подати у вигляді:

Rоз =  Фвоз ×Чрп ×Rоб                              (3.1)

 

ІІІ. Резерви збільшення випуску продукції, фондовіддачі і рентабельності основних засобів.

Даний етап передбачає:

 1. пошук резерву збільшення випуску продукції  за рахунок введення в дію нового обладнання, скорочення цілоденних простоїв обладнання, підвищення коефіцієнта змінності, скорочення внутрізмінних простоїв, підвищення середнього динного виробітку обладнання;
 2. пошук резерву зростання фондовіддачі;
 3. пошук резерву зростання рентабельності основних засобів.

 

     Розрахунок резерву зростання фондовіддачі визначають за допомогою формули 3.2

Р ↑ Фвоз = Фвозм - Фвозф = http://ua-referat.com/dopb268855.zip     (3.2)

 

де: Фвоз - резерв зростання фондовіддачі;

     Фвозм, Фвозф - відповідно можливий і фактичний рівень фондовіддачі;

     ВПф – випуск продукції, фактичний;

     Р ↑ ВП - резерв збільшення виробництва продукції;

     ОЗф – вартість основних засобів;

      ОЗд - додаткова сума основних виробничих засобів, необхідна для освоєння резервів збільшення випуску продукції;

      Р ↓ ОЗ - резерв скорочення середніх залишків основних виробничих засобів за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання непридатних.

 

     Розрахунок резерву зростання рентабельності основних засобів  визначають за допомогою формули 3.3

 

Р ↑ Rоз = Р ↑ Фвоз × Rоб                                    (3.3),

де Rоб - рентабельність продажу у звітному періоді.

 

Тренінгове завдання № 4

«Аналіз оборотного капіталу »

 

 1. Цілі та завдання тренінгового завдання:

1. Визначити забезпеченість підприємства оборотним капіталом та його розміщення в поточних активах

2. Провести аналіз інтенсивності й ефективності використання оборотного капіталу підприємства

3. Виявлення факторів, що впливають на ефективність формування та використання оборотного капіталу підприємства

4. Пошук резервів збільшення обсягів оборотного капіталу підприємства

 

2. Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання:

 

І. Аналіз забезпеченості підприємства оборотним капіталом та його розміщення в поточних активах.

Даний етап передбачає:

1) оцінку наявності оборотного капіталу, його динаміки та структури;

2) оцінку якості оборотного капіталу за ступенем ліквідності.

При оцінці наявності оборотного капіталу, його динаміки та структури необхідно скласти наступні таблиці (табл.3.9 – 3.10).

Таблиця 3.9

Склад та динаміка оборотного капіталу підприємства

(тис. грн)

Показники

Роки

Відхилення в сумі, тис. грн., (+,-)

Темп приросту, %

1

2

3

3 / 1

3 / 2

3 / 1

3 / 2

Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

 

Товари

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська забор-гованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

Інша поточна, дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти

 

 

 

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

Оборотний капітал,  всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.10

Структура оборотного капіталу підприємства та її зміни

Види оборотного капіталу

Структура оборотного капіталу, %

Абсолютне відхилення

1 рік

2 рік

3 рік

3 - 1

3 -2

1. За економічним змістом:

- виробничі запаси

 

 

 

 

 

- товари

 

 

 

 

 

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

- інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

- грошові кошти

 

 

 

 

 

Всього оборотного капіталу

 

 

 

 

 

2. За участю в

операційному процесі:

 

 

 

 

 

- у сфері виробництва

 

 

 

 

 

- у сфері обігу

 

 

 

 

 

Всього оборотного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Аналіз інтенсивності й ефективності використання оборотного капіталу підприємства

При розрахунку оборотності оборотного капіталу нами було використана методика, яка найбільше поширена (рис. 3.4).

 

Методика визначення оборотності оборотного капіталу підприємства

Тривалість одного обороту оборотного капіталу в днях (Тд):

 або ,

де ОК – залишки оборотного капіталу;

РП – обсяг реалізованої продукції;

Д – кількість днів у періоді.

 

 

Кількість обертів за визначений період (коефіцієнт оборотності):

 

 

 

Коефіцієнт завантаження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Основні показники, що характеризують оборотність оборотного капіталу підприємства

В табл. 3.11 систематизовано показники оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в розрізі певних класифікаційних груп

 

Таблиця 3.11

Алгоритми розрахунків показників оцінки інтенсивності й ефективності використання оборотного капіталу

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Умовні позначення

1

2

3

4

Показники оцінки структури капіталу

1. Коефіцієнти структури капіталу

1

Коефіцієнт фінансової автономії

ВК – сума власного капіталу;

К – загальна сума капіталу

2

Коефіцієнт покриття боргу

ПК – сума позикового капіталу

3

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

ДПК – сума довгострокового позикового капіталу

4

Коефіцієнт структури залученого капіталу

 

5

Коефіцієнт фінансової стійкості

 

6

Коефіцієнт кредиторської заборгованості

КЗ – сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

КПК – сума короткострокового позикового капіталу

7

Коефіцієнт простроченої кредиторської заборгованості

КЗПР – сума простроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

2. Коефіцієнти забезпеченості

1

Коефіцієнт кратності відсотків

Пдо– сума прибутку до виплати відсотків за кредит;

СВ – сума відсотків, за користування кредитними ресурсами

2

Коефіцієнт покриття постійних фінансових витрат

Пдо – сума прибутку до виплати відсотків за кредит;

Вфо – витрати на фінансову оренду

3

Коефіцієнт участі запасів у покритті поточних зобов’язань

З – сума запасів;

ПЗ – сума поточних зобов’язань

4

Коефіцієнт здатності обслуговування боргів

ВО – отримані відсотки;

ВС – сплачені відсотки;

СБ – сума боргу, яку необхідно погасити

 

 

Показники оцінки структури активів

1. Абсолютні показники

1

Сума власних оборотних активів

ВОА = ОА - КПК

ОА – сума оборотних активів;

КПК – сума короткострокового позикового капіталу

2

Сума власних оборотних активів і короткострокових кредитних ресурсів

ВККР = ВОА + ККР

ККР – сума короткострокових кредитних ресурсів

3

Загальний розмір основних джерел формування запасів

 

ВПК = ВОА + КПК

 

4

Надлишок чи недостатність власних оборотних активів

ΔВОА = ВОА - З

 

5

Надлишок чи недостатність власних оборотних активів та короткострокових кредитних ресурсів

ΔВККР = ВККР – З

 

6

Надлишок чи недостатність загального обсягу основних джерел для формування запасів

ΔВПК = ВПК – З

 

2. Коефіцієнти структури активів

1

Коефіцієнт необоротних активів

НОА – сума необоротних активів;

А – загальна сума активів

2

Коефіцієнт оборотних активів

 

3

Коефіцієнт співвідношення оборотних та необоротних активів

 

3. Коефіцієнти стану та структури оборотних активів

1

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами

ВОА – сума власних оборотних активів

2

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними активами

 

3

Коефіцієнт маневрування власного капіталу

 

4

Коефіцієнт маневрування власних оборотних активів

ГК – сума грошових коштів;

ПФІ – сума поточних фінансових інвестицій

5

Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості

ДЗПР – сума простроченої дебіторської заборгованості за товари, роботи. послуги;

ДЗТ – сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

 

 

Показники оцінки структури грошових потоків

1. Коефіцієнти структури позитивного грошового потоку за джерелами надходження коштів

1

Коефіцієнт позитивного грошового потоку в результаті операційної діяльності

ПГПОД – сума позитивного грошового потоку акумульованого в результаті операційної діяльності;

ПГП – загальна сума позитивного грошового потоку

2

Коефіцієнт позитивного грошового потоку в результаті інвестиційної діяльності

ПГПІД - сума позитивного грошового потоку акумульованого в результаті інвестиційної діяльності

3

Коефіцієнт позитивного грошового потоку в результаті фінансової діяльності

ПГПФД – сума позитивного грошового потоку акумульованого в результаті фінансової діяльності

4

Коефіцієнт надходження позик

НП – отримані підприємством позики

2. Коефіцієнти структури вихідного грошового потоку за напрямами використання коштів

1

Коефіцієнт вихідного грошового потоку в результаті операційної діяльності

ВГПОД – сума вихідного грошового потоку, акумульованого у результаті операційної діяльності;

ВГП – загальна сума вихідного грошового потоку

2

Коефіцієнт вихідного грошового потоку в результаті інвестиційної діяльності

ВГПІД – сума вихідного грошового потоку, акумульованого у результаті інвестиційної діяльності

3

Коефіцієнт вихідного грошового потоку в результаті фінансової діяльності

ВГПФД – сума вихідного грошового потоку, акумульованого у результаті фінансової діяльності

4

Коефіцієнт погашення позик

ПП – сума погашених позик

5

Коефіцієнт сплати дивідендів

СД – сума сплачених дивідендів

І. Допоміжні абсолютні показники фінансової стійкості (платоспроможності)

1

Сума ліквідних активів

ЛА = ОА + ВМП

ВМП – сума витрат майбутніх періодів

2

Сума швидколіквідних активів

ШЛА = ГК + ДЗ + ПФІ

ДЗ – сума дебіторської заборгованості;

3

Сума готових засобів платежу

ГЗП = ГК + ПФІ

 

Допоміжні коефіцієнти фінансової стійкості (платоспроможності)

1

Загальний коефіцієнт платоспроможності (покриття)

ЛА – сума ліквідних активів;

ПЗ – сума поточних зобов’язань

 

1

2

3

4

2

Проміжний коефіцієнт платоспроможності (покриття)

ШЛА – сума швидколіквідних активів

3

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

ГЗП – сума готових засобів платежу

4

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у запаси

 

5

Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість

 

Допоміжні показники оцінки стану та ефективності управління грошовими потоками

1. Показники ритмічності та рівномірності грошових потоків

1

Ступінь регулярності надходжень грошових коштів

ПГПР – регулярні позитивні грошові потоки

2

Рівень дефіцитності позитивного грошового потоку від операційної діяльності

ЗПГП – середньоденний обсяг затримки позитивного грошового потоку від операційної діяльності;

ПГП С – середньоденний обсяг позитивного грошового потоку від операційної діяльності

3

Середньоквадратичне відхилення надходження грошових коштів

НС – середній обсяг надходження грошових коштів;

Н – надходження грошових коштів;

п- кількість періодів

4

Середньоквадратичне відхилення витрачання грошових коштів

ВС – середній обсяг витрачання грошових коштів

В – витрачання грошових коштів у певний період

5

Коефіцієнт варіації надходження грошових коштів

 

6

Коефіцієнт варіації витрачання грошових коштів

 

7

Коефіцієнт рівномірності надходження (витрачання) грошових коштів

 

 

2. Показники синхронності грошових потоків

1

Коефіцієнт ліквідності грошових потоків

ВГП – обсяг від’ємного грошового потоку

2

Коефіцієнт перспективної ліквідності грошового потоку

ГАП, ГАК – планові запаси грошових активів на початок та кінець періоду

3. Показники збалансованості грошових потоків

1

Обсяг чистого грошового потоку

 

2

Коефіцієнт якості чистого грошового потоку

ЧП – обсяг чистого грошового потоку;

А – амортизація

3

Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку з позицій потреб, що фінансуються

ОБ – сума виплат основного боргу за кредитами та позиками;

ΔЗ – сума приросту запасів в складі оборотних активів;

Д – сума дивідендів

4

Ступінь покриття поточних зобов’язань чистим грошовим потоком

 

5

Коефіцієнт перспективного виконання зобов’язань

ПГПОД, ПГПІД, ПГПФД – плановий позитивний грошовий потік від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності

4. Показники ефективності грошових потоків

1

Коефіцієнт ефективності грошових потоків

 

Інтегральні показники фінансової стійкості (платоспроможності)

1

Узагальнюючий показник фінансової стійкості

  або

λі – коефіцієнт вагомості і-го показника фінансової стійкості;

ФСфз – фактичне значення і-го показника фінансової стійкості;

ФСкз – критичне значення і-го показника фінансової стійкості

2

Інтегральний показник фінансової стійкості

βі – коефіцієнт вагомості кожного елементу оцінки фінансової стійкості

 

Уповільнення оборотності оборотного капіталу визначається множенням одноденного обороту (ТОод) з реалізації продукції на зміну тривалості обороту (ΔТоб) (формула (3.4)):

 

±Е = ТОод × ΔТоб,                                           (3.4)

 

Відповідно збільшення суми чистого прибутку (ΔЧП) за рахунок зміни коефіцієнта оборотності оборотного капіталу (Коок) визначається множенням приросту останнього (ΔКоок) на базовий рівень коефіцієнта рентабельності продажів (Роб0) і на суму оборотного капіталу звітного року (ОК1) (формула (3.5)):

 

ΔЧП = ОК1 × ΔКоок × Роб0,                                               (3.5)

 

Аналіз забезпечення підприємства власним оборотним капіталом визначається за допомогою показника «ефект фінансового важеля» (ЕФВ) формула (3.6) або (3.7):

 

,                       (3.6)

або

, (3.7)

 

де, ЧП – сума чистого прибутку підприємства, тис. грн.;

Рок – рентабельність оборотного капіталу, %;

 - номінальна ціна позикових ресурсів, %;

КН – коефіцієнт податкового вилучення з прибутку (відношення податків із прибутку до суми прибутку після сплати процентів), %;

ЗК – сума залученого капіталу, тис. грн.;

ВОК – сума власного оборотного капіталу, тис. грн.;

Проц – нараховані проценти й інші витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу, тис. грн.;

ОК – обсяг оборотного капіталу у звітному періоді, тис. грн.;

РЕок – економічна рентабельність оборотного капіталу після сплати податків (відношення суми чистого прибутку і процентів за кредит з урахуванням податкового коректора до обсягу оборотного капіталу), %;

- уточнена середньозважена ціна залучених ресурсів з урахуванням податкової економії, %.

 

Результати розрахунку ефекту фінансового важеля від використання власного оборотного капіталу оформляються у табл. 3.12.

Таблиця 3.12

Ефект фінансового важеля від використання власного оборотного капіталу

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, ±

1 рік

2 рік

3 рік

3 - 1

3 -2

1. Загальна сума брутто-прибутку до виплати процентів і податків, тис. грн.

 

 

 

 

 

2. Проценти до сплати, тис. грн.

 

 

 

 

 

3. Прибуток після сплати процентів до виплати податків, тис. грн.

 

 

 

 

 

4. Податки з прибутку, тис. грн.

 

 

 

 

 

5. Рівень оподаткування, коефіцієнт (КП) (п. 4 : п. 3)

 

 

 

 

 

6. Чистий прибуток, тис. грн. (п. 3 – п. 4)

 

 

 

 

 

7. Середня сума сукупного капіталу, тис. грн.

 

 

 

 

 

8. Власний капітал, тис. грн.

 

 

 

 

 

9. Залучений капітал, тис. грн.

 

 

 

 

 

10. Плече фінансового важеля

(п. 9 : п. 8)

 

 

 

 

 

11. Рентабельність сукупного капіталу (ВЕР), (п. 1 : п. 7 × 100), %

 

 

 

 

 

12. Рентабельність сукупного капіталу після сплати податків [ROA = ВЕР × (1 – КП)]

 

 

 

 

 

13. Номінальна ціна позикових ресурсів (п. 2 : п. 9 × 100), %

 

 

 

 

 

14. Уточнена середня ціна позикових ресурсів з урахуванням податкової економії, % ресурсів (п. 2 : п. 9 × (1 - КП) × 100)

 

 

 

 

 

15. Ефект фінансового важеля [(п. 11 × (1 - КП) – п. 14) × п. 10], %

 

 

 

 

 

 

III. Виявлення факторів, що впливають на ефективність формування та використання оборотного капіталу підприємства

Щоб визначити зміну ефекту фінансового важеля, як результату розрахунку економічної залежності підприємства від рівня забезпеченості позиковими ресурсами, необхідно оцінки вплив кожного фактора обраної моделі способом ланцюгових підстановок (формули 3.8-3.12):

 

,                      (3.8)

,                    (3.9)

,                    (3.10)

,                    (3.11)

,                        (3.12)

 

Ефект фінансового важеля можна розрахувати не лише в цілому за результатом впливу використання власного оборотного капіталу на необхідність залучення коштів, а й за кожним джерелом (довго-, короткостроковими кредитами банку, позиками, товарними кредитами, кредиторською заборгованістю, безпроцентними залученими ресурсами). Тоді у формулу (3.7) слід підставляти не середньозважену ціну залученого капіталу, а ціну конкретного його джерела, наприклад за короткостроковими кредитами банку (формула (3.13)):

 

,                        (3.13)

 

де, ККБ – короткострокові кредити банку, тис. грн.

Таке дослідження доцільно доповнювати факторним аналізом, що дозволить визначити джерела та фактори впливу на показник оцінки ефективності використання оборотного капіталу підприємства.

Для побудови факторної моделі оцінки ефективності управління оборотним капіталом підприємства доцільно скористатись методом розширення факторних систем, враховуючи зміну чистого прибутку (ЧП) підприємства в межах розрахунку коефіцієнта поточної платоспроможності (формула (3.14)):

 

 ,                        (3.14)

 

де Х1 – показник, який відображає вартість оборотного капіталу (ОК), що припадає на 1 грн. чистого прибутку;

     Х2 – показник, який відображає погашення підприємством поточних зобов’язань (ПЗ) за рахунок результатів своєї господарсько-фінансової діяльності.

 

IV. Пошук резервів збільшення обсягів оборотного капіталу підприємства

В загальному вигляді для ситуації пошуку резервів збільшення обсягів оборотного капіталу або фінансових активів може бути представлений за допомогою наступних перетворень моделі модифікованого балансу (формула (3.15)):

 

ФА + НА = ВК + ЗПК + ВПК                                    (3.15)

 

де ФА – сума фінансових активів;

НА – сума нефінансових (не грошових) статей активів;

ВК – сума власного капіталу;

ЗПК – сума зовнішнього позикового капіталу;

ВПК – сума внутрішнього позикового капіталу.

Згідно сутності відповідного методу коригуванню будуть підлягати не грошові статті активі та пасиву модифікованого балансу, тобто (формула (3.16)):

 

                  (3.16)

 

де к – розмір інфляційного впливу.

Модифікувавши формулу 3.15 можна отримати наступне (формули (3.17), (3.18), (3.19)):

 

НА – ВК = - (ФА – ЗПК – ВПК)                       (3.17)

Звідси:

   (3.18)

або

    (3.19)

 

де А – сума активів модифікованого балансу.

Зазначимо, що скоригований на інфляцію k розмір не фінансових активів (НА) в числовому еквіваленті дорівнює доходу підприємства від збільшення вартості активів, а не від їх використання.

Обсяг резервного прибутку (П) за умов використання відповідного методу буде, в свою чергу, залежати від співвідношення суми фінансових активів та позикового капіталу і визначатиметься за формулою (3.20):

                  (3.20)

 

Виходячи з вимог до критеріїв ефективності та завдань вибору стратегічних напрямів забезпечення оборотного капіталу підприємства, для оцінки ефективності та пошуку резервів процесу оперативного управління високоліквідним оборотним капіталом пропонується використовувати показник прибутковості високоліквідних активів (формула (3.21)):

 

,                       (3.21)

при умовах kал ³ 0,2; Zmin < Zt < Zmax;

 

де R – прибутковість високоліквідних активів;

Dj – дохід від вкладення коштів в j-й об’єкт інвестування;

m – кількість залучень короткострокового кредиту за період для поповнення грошей (m = 1, H);

rm – розмір відсоткової ставки за короткостроковим кредитом;

ВА – середні залишки високоліквідних активів за період;

kал – коефіцієнт абсолютної ліквідності.

При поповненні запасу грошових коштів за рахунок об’єктів короткострокових фінансових вкладень, їх відбір для реалізації проводиться за допомогою показника відхилення прибутковості об’єкта короткострокових фінансових вкладень (DWj`), який розраховується за формулою (3.22):

 

,                          (3.22)

 

де j – кількість об’єктів фінансового інвестування у портфелі підприємства, ();

DWj – відхилення прибутковості j-го об’єкта короткострокових фінансових вкладень;

Dj`– дохід від вкладення коштів в j-й об’єкт інвестування при передчасній його реалізації;

Dj – очікуваний дохід за j-м об’єктом інвестування;

Bj – витрати на вкладення коштів в j-й об’єкт інвестування;

Рj – ставка податку на прибуток (податковий коректор);

Sвj – обсяг коштів, вкладених в j-й об’єкт інвестування.

Після цього всі об’єкти короткострокових фінансових інвестицій, що містяться в господарському портфелі підприємства, ранжуються за показником відхилення прибутковості. Для реалізації спочатку відбирається об’єкт з найменшим значенням показника DWj. Якщо коштів від його реалізації не вистачає для поповнення запасу грошових коштів до оптимального рівня оборотного капіталу, реалізуються об’єкти, які мають більші значення DWj. Якщо ж і в даному випадку коштів недостатньо, слід залучити зовнішні джерела (короткострокові позички) у покращенні фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

 

модуль 4 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

 

Тренінгове завдання № 1

«Фінансово-економічні результати діяльності »

 

1. Цілі та завдання тренінгового завдання:

1. Обґрунтування можливості підприємства щодо прибуткової діяльності.

2. Проведення оцінки доходності, прибутковості, рентабельності.

3. Визначення собівартість продукції з урахуванням кошторису.

        4.  Виявлення впливу на розмір собівартості продукції.

5.Визначення окремого впливу факторів на зміну прибутку підприємства.

6. Обґрунтування заходів щодо можливого покращення доходності  підприємства.

 

2. Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання:

 

І. Аналіз доходності, прибутковості та рентабельності підприємства.

Проведення оцінки доходності, прибутковості та рентабельності підприємства наведено у табл. 4.1.

Таблиця 4.1

№ п/п

Показник

Формула

1

Оцінка прибутковості

1.1

Прибутковість основної діяльності (По)

прибуток від основної діяльності/ активи

2

Оцінка динамічності

2.1

темп зміни авансованого капіталу (Ак)

форма 1 р 280

2.2

темп зміни обсягів реалізації (Ор)

форма 2 р 035

2.3

Оберненість активів  (Оа)

чиста виручка/ активи

2.4

 Коефіцієнт погашення дебіторської    заборгованості  (Кп)

чиста виручка/ середня дебіторська заборгованість

3

Оцінка рентабельності

3.1

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком (Р)

чистий прибуток/чиста виручка

3.2

Рентабельність капіталу (Рк)

чистий прибуток/активи балансу

3.3

Рентабельність власний капітал  (Рв)

чистий прибуток/власний капітал

3.4

Рентабельність основних фондів (Ро)

чистий прибуток/виробничі фонди

 

 

     Показники рентабельності розраховуються на базі даних бухгалтерського обліку прибутків та збитків і становлять систему таких коефіцієнтів:

 • коефіцієнт граничного рівня чистого доходу;
 • коефіцієнт граничного рівня чистого прибутку;
 • коефіцієнт граничного рівня діяльності підприємства;
 • критичний коефіцієнт рентабельності.

 

1) коефіцієнт граничного рівня чистого доходу  Кг:

                                                        ,                                        (1)

де     ДЧ – величина чистого доходу;

         ВО – виручка від реалізації;

          ВП – вартість продажу (реалізації продукції).

2) коефіцієнт граничного рівня чистого прибутку Кгч:

                                                            ,                                                 (2)

де     ПЧ – величина чистого прибутку.

3) коефіцієнт граничного рівня діяльності підприємства Кгд

                                                           ,                                             (3)

де     З – величина загальної заборгованості підприємства.

4) критичний коефіцієнт рентабельності Ккр:

                                                           ,                                            (4)

де     ВЗ – величина змінних витрат у складі вартості продажу.

 

ІІ. Визначення собівартість продукції з урахуванням кошторису.

 

Для визначення собівартості продукції з урахуванням кошторису, проводиться наступний алгоритм:

 

         1. З кошторису віднімають витрати, які з різних причин не включені у собівартість продукції.

         2. Від отриманої суми віднімають приріст або додають зменшення залишків витрат майбутніх періодів.

         3. До отриманої суми додають приріст або віднімають зменшення залишків майбутніх платежів.

         Одержана таким чином сума є собівартістю валової продукції.

         4. Від собівартості валової продукції віднімають приріст або додають зменшення залишків  незавершеного виробництва.

         Одержана таким чином сума – це виробнича собівартість продукції.

         5. До виробничої собівартості додають суму позавиробничих (комерційних) витрат.

         Одержана таким чином сума – це  повна собівартість продукції.

   Таблиця 4ю2

Класифікація витрат на виробництво продукції

 

Елементи витрат

 

 

 

 

Статті витрат

 

Витрати разом

У тому числі по елементам

матеріальні

витрати

амортизаційні

відрахування

витрати на

оплату праці

відрахування на

соц. заходи

інші

1

2

3

4

5

6

7

1. Прямі матеріальні витрати:

 

 

 

 

 

 

1.1.Сировина і основні матеріали за мінусом  відходів

 

 

 

 

 

 

1.2. Допоміжні матеріали на технологічні цілі

 

 

 

 

 

 

1.3. Паливо на технологічні цілі

 

 

 

 

 

 

2. Прямі витрати на оплату  праці

 

 

 

 

 

 

3. Відрахування на соціальні  заходи

 

 

 

 

 

 

4. Загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

 

4.1.Оплата праці апарату управління цеху

 

 

 

 

 

 

4.2.Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

4.3.Амортизація основних фондів

 

 

 

 

 

 

4.4.Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт основних фондів.

 

 

 

 

 

 

4.4.1.Матеріали для догляду і для ремонту основних фондів

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Оплата праці робітників з догляду і ремонту основних фондів

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Витрати на рушійну енергію

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Вартість послуг ремонтних цехів

 

 

 

 

 

 

4.5. Витрати на опалення

 

 

 

 

 

 

4.6. Витрати на освітлення

 

 

 

 

 

 

4.7. Витрати на водопостачання

 

 

 

 

 

 

4.8. Витрати, пов’язані з охороною праці

 

 

 

 

 

 

4.9. Витрати на вдосконалення технології і організацію виробництва

 

 

 

 

 

 

4.9.1. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

4.9.2. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

4.9.3. Витрати матеріалів

 

 

 

 

 

 

4.9.4. Інші

 

 

 

 

 

 

4.10. Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 5. Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

5.1. Витрати на оплату праці апарату управління виробництвом і іншого загальногосподарського персоналу

 

 

 

 

 

 

5.2. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

5.3. Амортизація основних фондів

 

 

 

 

 

 

5.4. Витрати на освітлення

 

 

 

 

 

 

5.5. Витрати на опалення

 

 

 

 

 

 

5.6. Витрати на водопостачання

 

 

 

 

 

 

5.7. Допоміжні матеріали

 

 

 

 

 

 

5.8. Інші витрати

 

 

 

 

 

 

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ

6. Витрати на збут продукції

 

 

 

 

 

 

6.1. Витрати на пакувальні та інші матеріали

 

 

 

 

 

 

6.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

6.3. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

6.4. Амортизація основних фондів

 

 

 

 

 

 

6.5. Витрати на маркетинг

 

 

 

 

 

 

6.6. Інші грошові витрати

 

 

 

 

 

 

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

 

ІІІ. Оцінка факторів, що впливають на розмір собівартості продукції.

 

     Виявлення факторів, що впливають на розмір собівартості продукції підприємства проводять за наступними складовими:

 

1. Зміна собівартості продукції в наслідок зміни продуктивності праці:

                                       ,                                           (5)

де      – індекси зміни заробітної плати і продуктивності праці

                         відповідно;

                – частка заробітної плати у собівартості продукції.

            2. Зміна собівартості продукції в наслідок зміни обсягу випуску продукції:

                                        ,                                         (6)

де      – індекси зміни умовно-постійних витрат і випуску продукції

                         відповідно;

                – частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції.

3.  Зміна собівартості продукції в наслідок зміни матеріальних витрат.

                                                         ,                                          (7)

де            – індекс зміни матеріальних витрат;

                – частка матеріальних витрат у собівартості продукції.

         Відносна зміна собівартості продукції – це врахування різних впливів, тобто:

                                                 ,                                     (8)

де    – зміна собівартості продукції в наслідок зміни продуктивності

                    праці;

        – зміна собівартості продукції в наслідок зміни випуску продукції;

        – зміна собівартості продукції в наслідок зміни матеріальних витрат.

 

ІV. Визначення окремого впливу факторів на зміну прибутку підприємства.

 

Для визначення окремого впливу факторів на зміну прибутку підприємства визначають:

 • вплив виручки від реалізації продукції;
 • вплив зміни цін на продукцію.

 

Вплив на розмір прибутку виручки від реалізації:

                                                     ,                                             (9)

де    В1 та В0 – виручка від реалізації відповідно звітного та базового періодів;

                 – рентабельність продаж в базовому періоді (визначається як

                         відношення чистого прибутку до виручки).

Вплив на розмір прибутку зміни цін на продукцію:

                                                    ,                                            (10)

де        І – індекс цін на продукцію.

 

 

 

 Рекомендована література

 1. Україна. Господарський кодекс / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: – Атіка, 2003. – 208 с.
 2. Україна. Кодекс законів про працю / Верховна Рада України. – Офіц. вид. - К.: «Професіонал”, 2006. – 328 с.
 3. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства / М. В.Афанасьєв, А. Б. Гончаров. – Харків: ІНЖЕК, 2003. – 409 с.
 4. Березін О.В., Бутенко Н.В. Економіка підприємства : практикум : навч. посіб. / О.В. Березін, Н.В. Бутенко. — К. : Знання, 2009. — 254 с.
 5. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Бойчик. – К., 2004. 478 с.
 6. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посіб для студентів ВНЗ / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.
 7. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с.
 8. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник / В.І.Гринчуцький, Е.Т.Карапетян, Б.В.Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с.
 9. Економіка виробничого підприємства: навч посіб. [2-е вид., перероб. і доп.]. /За ред. Й. М. Петровича. – К.: Знання, 2001. – 408 с.
 10. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. В. Біліченко, В. В. Варчук, С. В. Цимбал; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 127 с.
 11. Економіка підприємства: навч. посіб. / С. П. Сударкіна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х., 2011. – 290 с.
 12. Економіка підприємства: навч. посіб. / Н. П. Борецька, Є. В. Кравченко; Донец. ін-т ринку та соц. політики. – Донецьк, 2011. – 271 с.
 13. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. А. Гриценко, О. С. Марченко, О. О. Мамалуй, І. А. Єфіменко, О. В. Роздайбіда. [Ред.: Л. С Шевченко]. - МОНМС України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х.: Право, 2011. – 205 с.
 14. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук; Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Центр учбов. л-ри, 2012. – 303 с.
 15. Економіка підприємства: наоч. посіб. / В. Й. Шиян, О. І. Гуторов, І. О. Шарко, Л. Ю. Кучер; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2011. – 149 с.
 16. Економіка підприємства. Збірник практ. задач і конкретних ситуацій: навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін; [за ред. С.Ф. Покропивного]. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.
 17. Економіка підприємства: навч. посіб. / за ред. А. А. Фастовець. – К.: Укоопосвіта, 2000. – 571 с.
 18. Економіка підприємства: навч. посіб. / за ред. А. Г. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2001. – 336 с.
 19. Економіка підприємства: підруч. / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
 20. Економіка підприємства: теорія і практикум: навч. посіб. / За ред. Н. Г. Міценко, О. І. Ященко. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 688 с.
 21. Економіка підприємства : Підручник / за ред. Палиги Є.М. – Львів вид-во НВЕД УАД, 2010. – 598 с.
 22. Захарченко В.І. Економіка підприємства. Практикум. Навчальний поcібник.-К.: Центр учбової літератури, 2012, - 144с.
 23. Захарченко В. І. Економіка підприємства. Теорія : навчальний посібник / В. І. Захарченко М. М. Меркулов О. В. Балахонова. – 2011.– 324 с.
 24. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник / О. С. Іванілов. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 728 с.
 25. Крайник О. П. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. П. Крайник, Є. С. Барвінський. – Львів: ІВЦ «Інтелект”, 2003. – 208 с.
 26. Маслак О.І. Економіка промислового підприємства : навчальний посібник / О.І.Маслак, Л.Д.Воробйов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 172 с.
 27. Мельник Л. Економіка підприємства: навч. посіб. / Л. Мельник, О. Корінцева. – Суми: Університет книга, 2003. – 411 с.
 28. Протопопова В. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / В. О. Протопопова, А. Н. Полянський – К.: ЦУЛ, 2002. – 219 с.
 29. Сідун В. А. Економіка підприємства: навч. посіб. / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. – К.: ЦНЛ, 2003. – 436 с.
 30. Шваб Л. І. Економіка підприємства: навч. посіб. / Л. І. Шваб. – К.: Каравелла, 2004. – 568  с.