Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України

Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра теоретичної і прикладної економіки

 

Писар Н.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка

та зовнішньоекономічні зв’язки

України

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини

напрямку підготовки 6.030400 – Міжнародні відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

2010


УДК 330 (477):339

ББК 65.9 (4 Укр).8

Е 45

 

Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України: методичні рекомендації для студентів галузі знань 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 6.030400 – «Міжнародні відносини» / уклад. Писар Н.Б. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2010. – 31 с.

 

 

 

Рецензенти:

Івасишин О.І. – к.е.н., доцент Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Максим’юк С.В. – к.е.н., доцент Івано-Франківського національного технічного університет нафти і газу.

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри теоретичної і прикладної економіки економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від 14 вересня 2010 року)

 

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради економічного факультету Прикарпатського  національного  університету   імені   Василя   Стефаника (протокол № __ від __   _________  2010 року)

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України” містять навчально-методичне забезпечення курсу, до якого входять структура лекційних занять, плани семінарських занять, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, основні економічні терміни та список рекомендованої літератури. Призначені для студентів галузі знь 0304 Міжнародні відносини напрямку підготовки 6.030400 – «Міжнародні відносини»


ЗМІСТ

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………4

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ……………………………………........9

 

Тема 1. Зовнішньоекономічні зв’язки: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки……………………………………....10

 

Тема 2. Структура зовнішньоекономічних зв’язків України…………………………………………………………………………...11

 

Тема 3. Зовнішньоекономічна політика України………………12

 

Тема 4. Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України…………………………………………………………………………...13

 

Тема 5. Митно-тарифна система і зовнішньоекономічні зв’язки України………………………………………………………………..14

 

Тема 6. Нетарифні  методи  регулювання  зовнішньоекономічної діяльності…………………………………………………………………….....15

 

Тема 7. валютна система обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків ……………………..………………..16

 

Тема 8. Документальне оформлення зовнішньоекономічних операцій……………………………….................................................................17

 

Тема 9. Вільні економічні зони…………………………………………18

 

Тема 10. показники результативності зовнішньоекономічної діяльності.………………………………………………………………………19

 

Питання для підготовки до екзаменаційної роботи……………………………………………………………………………..20

 

Список рекомендованої літератури…………………………….........22


МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Високоефективний механізм функціонування зовнішньоекономічних зв’язків України вимагає належної підготовки фахівців у даній галузі, адже щоб побудувати ефективні зовнішньоекономічні зв’язки України необхідно мати глибокі економічні знання для розпізнавання природи економічних взаємозв’язків та взаємозалежностей, оволодіння механізмами використання економічних законів у господарській діяльності. Тому дисципліна “Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України” є підґрунтям, що формує систему професійних навичок майбутніх висококваліфікованих спеціалістів  напрямку “Міжнародні відносини”.

Головна мета даної навчальної дисципліни є сформувати у студентів систему теоретичних знань з основ економіки, навичок економічного мислення, ринкової поведінки, а також надання допомоги в ознайомленні з основними поняттями міжнародного поділу праці в системі зовнішньоекономічних зв’язків, принципами створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, з нормативно-правовими засадами регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України, загальними рисами ринкової економіки; закласти навички практичного застосування отриманих знань.

Задачі курсу:

1)       систематизувати та обґрунтувати понятійний економічний апарат, що використовується у практиці функціонування зовнішньоекономічних зв’язків;

2)       ознайомити студентів з загальними рисами економічної політики;

3)       розкрити сутність зовнішньоекономічних зв’язків та їх значення в системі міжнародних відносин;

4)       обґрунтувати теоретико-методологічні основи та нормативно-правову базу регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

5)       охарактеризувати поняття та форми розвитку міжнародного поділу праці;

6)       провести аналіз інструментарію митно-тарифної системи регулювання експортно-імпортних операцій;

7)       розглянути особливості використання нетарифних заходів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків;

8)       розкрити сутність валютних відносин зовнішньоекономічних зв’язків;

9)       обґрунтувати об`єктивну необхідність створення, загальні риси та класифікацію спеціальних (вільних) економічних зон;

10)  охарактеризувати основні показники функціонування зовнішньоекономічної системи країни. Платіжний та торгівельний баланси.

         Рівні компетентності студентів:

1)       вивчення основних термінів, понять та категорій курсу;

2)       освоєння основоположних економічних теорій розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та основних рис ринкової економіки;

3)       володіння теоретико-методологічними основами функціонування та регулювання зовнішньоекономічних зв’язків;

4)       розуміння сутності міжнародного поділу праці, міжнародної спеціалізації виробництва та їх видів;

5)       засвоєння особливостей формування та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України;

6)       проведення аналізу зовнішньоекономічних зв’язків та визначення їх ролі в економіці держави;

7)       засвоєння сутності зовнішньоекономічної політики та системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;

8)       визначення головних проблем та стратегії розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України;

9)       на основі даних статистичної звітності оцінювати експортно-імпортний потенціал країни;

10)  застосування набутих знань для розробки ефективного механізму функціонування зовнішньоекономічних зв’язків України.

Навчання базується на сполученні лекцій, семінарський (практичних) занять і самостійної роботи студентів. Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу. Семінарські (практичні) заняття є аудиторними, вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці. Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу з рекомендованих викладачем матеріалів і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюється шляхом опитування на практичних (семінарських) заняттях, перевірки конспектів та творчих завдань.

Форми контролю. Контроль успішності студентів здійснюється у формі поточного, модульного та підсумкового контролю.

Поточнийконтроль здійснюється у формі усного опитування на практичних заняттях і має за мету перевірку рівня підготовки студентів. Перескладання поточних негативних оцінок та підвищення позитивних оцінок не допускається. Всі пропущені практичні (семінарські) заняття обов’язково відпрацьовуються (в залежності від причин пропуску заняття), проте викладач тільки фіксує відпрацювання у журналі, а оцінку не ставить.

Рівень знань на практичних заняттях оцінюється:

«відмінно» – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і робить висновки;

«добре» - коли студент знає матеріал на рівні п.1, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій розрахунків, коли за допомогою викладача студент швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

«задовільно» - коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання, або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки;

«незадовільно» - коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.

Підсумкова оцінка за поточний контроль виставляється після проведення останнього у семестрі практичного (семінарського) заняття.

ІІ. Модульний контроль проводиться на підставі оцінювання знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни з метою засвоєння певного матеріалу, вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати зміст даної дисципліни, уміти публічно чи письмово передати певний матеріал. написання рефератів.

ІІІ. Семестровий (підсумковий) контроль проводиться  у формі екзамену – форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми, вміння синтезувати отримані знання.

Підсумковий семестровий контроль у вигляді екзамену проводиться у формі виконання письмово-усних або тестових екзаменаційних завдань.

Результати екзамену оцінюються у балах (максимальна кількість - 50), виставляються у відповідну графу екзаменаційної відомості та включаються в підсумкову оцінку з дисципліни.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума оцінок за поточний контроль знань, результатів складання змістовних модулів та екзаменаційної оцінки.

Кількість балів, що може отримати студент за змістовні модулі, може бути різною і встановлюється для кожного змістовного модуля (залежно від значимості змістовного модуля у навчальній  дисципліні).

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

 

Вид роботи

Модуль 1

 

Поточний

контроль

Модуль 2

 

Оцінювання самостійної роботи студента

Модуль 3

 

Тест

Модуль4

 

Оцінювання рефера-

тивних повідомлень

Сума балів за модулями

Екзамен

Підсумкова оцінка у

100-

бальній шкалі

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент

10

15

15

10

50

50

100

(50+50)

 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою :

 

Шкала ЄКТС

Національна

Університетська

А

5 (відмінно)

90 - 100

В

4 (добре)

80-89

С

70-79

D

3 (задовільно)

65-69

E

60-64

2 (незадовільно) (з можливістю повторного складання)

26-59

F

2 (незадовільно) (з обов’язковим повторним курсом)

1-25

 

Студент не допускається до складання екзамену, якщо впродовж семестру він набрав менше 25 балів.

 

При неявці студента у зазначений термін без поважних причин, кількість балів з модуля дорівнює «0» (нулю).

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНЗ ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України»

 

Назва теми

Форма навчання

Денна

Кількість годин

лекц.

сем.

сам.

Тема 1. Зовнішньоекономічні зв’язки: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки

2

2

3

 

 

 

 

Тема 2. Структура зовнішньоекономічних зв’язків України

2

2

3

 

 

 

 

Тема 3.Зовнішньоекономічна політика України

2

2

3

 

 

 

 

Тема 4. Регулювання   зовнішньоекономічних  зв’язків України.

2

1

3

 

 

 

 

Тема 5. Митно-тарифна  система і зовнішньоекономічні   зв’язки України.

2

1

3

 

 

 

 

Тема 6. Нетарифне регулювання  зовнішньоекономічної діяльності

2

1

3

 

 

 

 

Тема 7.Валютна система обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків

2

1

3

 

 

 

 

Тема 8. Документальне   оформлення  зовнішньоекономічних операцій.

2

1

3

 

 

 

 

Тема 9. Вільні економічні зони.

2

1

3

 

 

 

 

Тема 10. Показники результативності зовнішньоекономічної діяльності.

2

2

3

 

 

 

 

РАЗОМ

20

14

40

Тема 1. Зовнішньоекономічні зв’язки: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки

1.1. Сутність зовнішньоекономічних зв'язків

1.2. Міжнародний поділ праці в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків

1.3. Передумови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків

1.4. Економічне співробітництво України з країнами світу

Питання на семінарське заняття (дві години):

 1. Історичний аспект і фактори розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.
 2. Характеристика основних моделей міжнародного поділу праці: теорія абсолютних переваг А. Сміта; теорія порівняльних переваг Д. Рікардо; модель Хекшера-Оліна-Самуельсона; парадокс Леонтьєва.
 3. Відкрита економіка України в системі зовнішньоекономічних зв’язків.
 4. Об’єкти, суб’єкти та форми зовнішньоекономічної діяльності України.

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Конкуренція в сучасній ринковій економіці.
 2. Форми та напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва.
 3. Світові ціни як форма реалізації інтернаціональної вартості.
 4. Фактори розвитку міжнародного поділу праці.

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Зовнішньоекономічні зв’язки України з розвинутими країнами світу.
 2. Сучасна трансформація міжнародного поділу праці та перспективи участі України у світогосподарських процесах.
 3. Вплив міжнародного територіального поділу праці на формування міждержавних економічних зв'язків.
 4. Проблеми інтеграції України в світогосподарські зв’язки.
 5. Глобальні і регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.
  1. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.
  2. Оцінка розвитку зовнішньоекономічних зв’язків в системі відкритої економіки України.

Основні економічні терміни

Міжнародний поділ праці. Міжнародна спеціалізація. Міжнародна кооперація. Міжнародна спеціалізація.Трансформація. Конкуренція. Світові ціни. Ембарго. Світове господарство. Експортна квота. Зовнішньоекономічні зв'язки.

Література [19, с. 144-152; 30, с. 28-37; с. 41-72; 31, с. 5-11; 9, с. 5-24; с. 43-48;  15, с. 10-78; 14, с. 6-20; 19, с. 17-33; с. 480-505; 37, с. 40-45; 38, с. 15-24; 45, с. 20-30; 51, с. 15-20; 52, с. 75-84; 62, с. 137-143; 19,  с. 144-152; 24; 8; 9; 10; 23; 24......].


Тема 2. Структура зовнішньоекономічних зв’язків України

2.1. Зовнішньоторговельні зв’язки.

2.2. Зовнішньоекономічні операції з надання послуг.

2.3. Зміст зовнішньоекономічних операцій з інтелектуальною власністю.

2.4. Особливості виробничих зовнішньоекономічних зв’язків.

2.5. Інвестиційні процеси в системі зовнішньоекономічних зв’язків.

 

Питання на семінарське заняття (дві години):

 1. Міжнародна торгівля послугами: поняття та класифікація.
 2. Транспортні послуги та їх роль у зовнішньоекономічних зв’язках України.
 3. Товарообмінні операції в зовнішньоекономічній діяльності України.
 4. Експортна діяльність України. Структура експорту.

 

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Іформаційні та технологічні послуги у відкритій економіці України.
 2. Розвиток та регулювання міжнародного туризму в Україні.
 3. Сучасні тенденції міжнародного руху технологій.
 4. Природа лізингу. Його субєкти та обєкти.

 

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Україна в міжнародній торгівлі товарами та послугами.
 2. Міжнародне співробітництво України у виробничих та науково-технічних сферах.
 3. Україна в системі міжнародних транспортних послуг.
 4. Участь України в міжнародних інвестиційних ринках.
 5. Лізингові операції в зовнішньоекономічній діяльності України.
 6. Україна в зовнішньоекономічних туристичних операціях.
 7. Особливості торгівлі товарами України з регіонами світу.
 8. Експортно-імпортні відносини з країнами СНД.

 

Основні економічні терміни

Інжиніринг. Реінжиніринг. Консалтингові послуги.  Франчайзинг. Товар. Інвестиції. Вільна торгівля. Міжнародна вартість. Бартер. Торгівля. Інтелектуальна власність. Спільне підприємство. Лізинг. Ноу-хау. Коносамент. Туризм. Експорт. Імпорт.

Література [63, с. 56-59; с. 59-67; с. 71-77; 80-85; 96-170;  30, с. 28-37; с. 41-72; 31, с. 5-11; 9, с. 5-24; с. 43-48;  15, с. 10-78; 14, с. 6-20; 1; 2; 5……..]

 

Тема 3. Зовнішньоекономічна політика України

3.1. Сутність і структура зовнішньоекономічної політики України.

3.2. Політика експорту

3.3. Імпортна політика України

3.4.Концептуальні засади удосконалення зовнішньоекономічних зв’язків України

 

Питання на семінарське заняття (дві години):

 1. Макроекономічна політика та фінансово-кредитна відкритість держав з транзитивною економікою.
 2. Ціни і цінова політика на світовому ринку.
 3. Політика протекціонізму.

 

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Регуляторна політики здійснення лізингових операцій в Україні.
 2. Валютна політика регулювання ЗЕД.
 3. Фактори ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності.
 4. Цінові стратегії на зовнішньому ринку.

 

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Експортно-імпортна політика України.
 2. Пріоритети державної політики регулювання міжнародної торгівлі України.
 3. Зовнішньоторговельні чинники розвитку економіки України.
 4. Пріоритети банківсько-грошової політики в контексті сучасного розвитку.
 5. Торговельні партнери України: пошук шляхів економічної співпраці.
 6. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП.
 7. Правова та організаційна основа зовнішньоекономічної політики України.

 

Основні економічні терміни

Зовнішньоторговельна політика. Валютна політика. Абсолютні переваги. Автаркія. Протекціонізм. Експорт. Імпорт. Зовнішньоекономічна політика. Митна політика. Гроші. Ціноутворення. Проьекціонізм. Фіскальна політика. Лібералізація економіки.

 

Література [63, с. 56-58; с. 67-71; с. 77-80; с. 168-170; с. 213-221; с. 279-283;42; 49, с. 44-53; 47; 48, с. 10-19;  45, с. 20-30; 51, с. 15-20; 57, с. 21-24; 60, с. 20-28; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11…].

 


Тема 4. Регулювання

зовнішньоекономічних зв’язків України

4.1. Характеристика системирегулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

4.2. Правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України.

4.3. Адміністративне регулювання зовнішніх зв'язків України.

4.4. Економічне регулювання зовнішніх зв'язків України.

 

Питання на семінарське заняття (одна година):

 1. Класифікація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 2. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 3. Національно-правові норми, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні.
 4. Cутність Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91р. №959-XII.

 

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Основні фактори впливу на стан та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України.
 2. Інструменти державної політики у сфері зовнішньоекономічних відносин.
 3. Важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.
 2. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт макроекономічного регулювання.
 3. Методи прямого та непрямого впливу держави на розвиток зовнішньоекономічної діяльності.
 4. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 5. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 6. Органи регулювання зовнішньоекономічною діяльністю, їх види і компетенція.

Основні економічні терміни

Інституції. Колізійні норми. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Недержавні органи регулювання. Торгово-промислова палата України. Резиденти. Нерезиденти.

Література [30, с. 72-87; 31, с. 11-14; с. 38-44; 9, с. 48-68; 15, с. 162-209; 14, с. 21-47; 56, с. 18-22; 59; 28; 29; 27; 26; 8; 10; 11…].

 

Тема 5. митно-тарифна система

і зовнішноекономічні звязки україни

5.1. Мито та класифікація його видів.

5.2. Акцизний збір.

5.3. Податок на додану вартість.

5.4. Митне оформлення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

5.5. Функціонування митно-тарифної системи України.

Питання на семінарське заняття (одна година):

 1. Види митних режимів та їх характеристика.
 2. Функції митного тарифу
 3. Митний контроль як складова митно-тарифної політики
 4. Загальні умови декларування.

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Функції митних органів та порядок реєстрації суб’єкта ЗЕД у митному органі.
 2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97р. №168/97-ВР.
 3. Порядок та механізм застосування фінансових санкцій за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Характеристика системи митного регулювання в Україні.
 2. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі.
 3. Мито як інструмент регулювання експортно-імпортних операцій.
 4. Законодавство митної системи.
 5. Методи визначення митної вартості товарів.
 6. Митно-тарифна політика України на сучасному етапі.
 7. Митно-тарифна політика України в контексті інтеграції країни у Світову організацію торгівлі.

Основні економічні терміни

Митниця. Акредитація. Декларування. Вантажна митна декларація. Державна митна служба України. Товари. Майно. Мито. Митний режим. Зона митного контролю. Транзит. Контрабанда. Митна вартість. Фактурна вартість. Адвалорне мито. Лот. Податок. Податок на додану вартість. Акцизний збір.

 

Література [30,  с. 105-113; с. 124-130; с. 483-496; 31, с. 51-58; с. 175-187; 9, с. 68-132; 15; 14, с. 57-66; с. 446-476; 19, с. 462-468;  10, с. 59-99; 41; 42; 46, 54, с. 49-59; 29, 30, 2, 3, 4; 8; 11; 21…].


Тема 6. Нетарифне регулювання

зовнішньоекономічної діяльності

6.1.         Сутність та класифікація нетарифних обмежень.

6.2.         Кількісні інструменти нетарифного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

6.3.         Види прихованого протекціонізму.

6.4.         Фінансові методи торговельної політики.

 

Питання на семінарське заняття (одна година):

 1. Сутність основних видів квот та їх класифікація за різними ознаками.
 2. Основні види ліцензій та їх класифікація.
 3. Основні види субсидій та їх класифікація.
 4. Антидемпінгові заходи та основні стадії їх реалізації.

 

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Основні умові застосування державою нетарифних заходів.
 2. Порівняльний аналіз використання імпортної квоти і митного тарифу як засобів регулювання імпорту.
 3. Сертифікація експортно-імпортної продукції.

 

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 2. Адміністративні методи нетарифного регулювання.
 3. Система нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

 

Основні економічні терміни

Відкриті ліцензії. Кількісні обмеження експортно-імпортних операцій. Генеральні ліцензії. Глобальна та групові квоти. Добровільне обмеження експорту. Індивідуальні квоти. Ліцензування. Разові ліцензії. Політика державних закупівель. Сертифікація. Імпортна квота. Протекціонізм. Субсидія. Експортне кредитування. Демпінг. Цінова дискримінація. Антидемпінгові мита.

 

Література [30,  с. 132-142; 31, с. 44-49; 9, с. 149-181; 14, с. 66-83; 55, с. 80-82; 26, 27, 8; 1; 2…].


Тема 7. валютна система обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків

7.1. Функціональна характеристика валютної системи.

7.2. Економічні інструменти валютного регулювання.

7.3. Система валютного регулювання в Україні.

7.4. Валютні ризики і способи їх усунення.

 

Питання на семінарське заняття (одна година):

 1. Поняття Валюти та валютних цінностей. Види валютних курсів.
 2. Валютні операції. Котирування валют. Конвертованість валют.
 3. Способи фіксації валютного курсу.
 4. Різновиди плаваючого курсоутворення.
 5. Аналіз валютного законодавства України.

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Порівняльна характеристика ф’ючерсного та форвардного ринків.
 2. Валютні умови зовнішньоторгівельних контрактів.
 3. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки.
 4. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93р. №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».
 5. Закон України від 23.09.94р. №185/94-Вр «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Валютні ринки. Регулювання міжнародних валютних відносин.
 2. Міжнародний валютний фонд у системі валютного регулювання.

Основні економічні терміни

Валютний курс. Валютні відносини. Спот курс. Своп операція. Форвард курс. Крос-курс. Валюта ціни. Фіксований валютний курс. Змішаний валютний курс. «Валютний коридор». Конвертованість валюти. Інфляція. Дефляція. Електронні гроші. Антиінфляційна політика. Світова валютна система. Міжнародний валютний фонд. Національна валютна система. Девальвація валюти. Ревальвація валюти. Валютна політика. Валютна інтервенція. Гнучкі валютні курси. Фіксовані валютні курси. Валютний ризик. Готівка. Гроші. Депозит. Форвардні та ф’ючерсні валютні операції. Хеджування. Банківський переказ. Акредитив. Бенефіціар. Акцепт. Інкасо. Кореспондентські рахунки.

Література [30,  с. 323-346; 31, с. 58-69;  9, с. 260-287; 15, с. 289-302; 14, с. 83-130; с. 521-638; 19, с. 450-480; 57, с. 21-22; 58, с. 83-88; 26; 27; 29; 11, с. 578-581; 5; 7; 8…].


Тема8. Документальне оформленнязовнішньоекономічних операцій

8.1. Нормативно-правове та документальне забезпечення зовнішньоторговельних операцій.

8.2. Характеристика базисних умов контрактів.

8.3. Ціна товару та загальна вартість контракту.

8.4. Механізм  міжнародних  розрахунків та  фінансові  умови зовнішньоторговельних угод.

 

Питання на семінарське заняття (одна година):

 1. Основні способи визначення цін товарів.
 2. Стратегії і методи ведення цінової політики суб’єктів зовнішньоекономічних зв’язків.
 3. Умови платежів за завнішньоторгівельними операціями.
 4. Роль трансфертних цін у міжнародній торгівлі.
 5. Особливості ціноутворення на монополістичному та олігополістичному ринках.

 

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Вплив ціни на обсяг експорту-імпорту.
 2. Види і функції експортних (імпортних) цін та їх регулювання.
 3. Способи фіксації ціни.
 4. Значення та основні види цінових знижок у встановленні ціни.

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Аналіз експортно-імпортний операції на сучасному етапі розвитку ринкової економіки України
 2. основні напрямки вдосконалення та підвищення ефективності експортно-імпортних операцій
 3. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

Основні економічні терміни

Зовнішньоторговельна угода. Міжнародний контракт купівлі-продажу. Умови контракту: обов'язкові, додаткові, універсальні (типові), індивідуальні. Умови «Інкотермс». Ціна товару. Авансовий платіж. Готівка. Чек. Вексель. Платіжні розписки. Товарно-транспортна накладна. Страхування. Ліцензування. Демпінг.

Література [30,  с. 226-276; 31, с. 127-147; 9, с. 227-243; 15, с. 360-409; 15, с. 492-560; 14, с. 308-350; 19, с. 382-390; 39, с. 20-25; 47; 48; с. 10-19; 49,            с. 44-53; 50, с. 3-6; 60, с. 20-28; 61, с. 15-16; 27; 28; 6; 8; 17…].

Тема 9. вільні економічні зони

9.1. Сутність, об`єктивна необхідність створення, загальні риси та класифікація спеціальних (вільних) економічних зон.

9.2. Порядок створення та ліквідації вільних економічних зон.

9.3. Правовий режим вільних економічних зон.

9.4. Вимоги до розміщення спеціальних (вільних) економічних зон.

 

Питання на семінарське заняття (одна година):

 1. Історичні аспекти створення вільних економічних зон (ВЕЗ).
 2. Характеристика основних типів ВЕЗ та їх класифікація.
 3. Основні умови та принципи створення ВЕЗ.
 4. Аналіз спеціальних (вільних) економічних зон, створених в Україні.

 

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Огляд існуючих моделей вільних економічних зон у світі.
 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування ВЕЗ в Україні.

 

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Вільні економічні зони суть, класифікація та функції.
 2. Вільні економічні зони та структурна перебудова економіки України.
 3. Вільні економічні зони та зони пріоритетного розвитку (проблеми, перспективи).
 4. Вільні економічні зони: практика та песпективи їх функціонування в Україні.
 5. Вільні економічні зони України, шляхи удосконалення їх функціонування.
 6. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій.
 7. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення.

 

Основні економічні терміни

Вільні економічні зони (ВЕЗ). Локальні ВЕЗ. Територіальні ВЕЗ. Виробничі ВЕЗ. Анклавні ВЕЗ. Офшорні ВЕЗ. Зовнішньоторговельні зони. Комплексні виробничі зони. Туристично-рекреаційні зони. Зони прикордонної торгівлі. Виробничий потенціал. Недоторканість території держави. Пільги. Інвестиції. Фіскальна політика. Ліквідована ВЕЗ. Митний кордон. «Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні».

 

Література [30, с. 114-124; 31, с. 78-86; 36, с. 30-32; 44, с. 63-66; 53,             с. 44-47; 27; 29, 8; 25…].

Тема 10. показники результативності зовнішньоекономічної діяльності

 

10.1. Характеристика основних показників функціонування системи зовнішньоекономічних зв’язків країни.

10.2. Аналіз структури платіжного балансу.

10.3. Теорії регулювання платіжного балансу.

10.4. Заходи подолання від’ємного сальдо платіжного балансу.

 

Питання на семінарське заняття (дві години):

 1. Сальдо платіжного балансу та його регулювання.
 2. “Правило Вальраса”
 3. Особливості кореспондентських відносин. Операції клірингу.

 

Питання на самостійне опрацювання :

 1. Платіжний баланс України. Основні тенденції та динаміка платіжного балансу України.
 2. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності, їх кількісна оцінка.
 3. Визначення коефіцієнту збалансованості зовнішньоекономічної діяльності регіонів України.

 

Перелік реферативних повідомлень:

 1. Механізм балансування статей платіжного балансу.
 2. Значення міждержавних науково-технічних зв’язків для України
 3. Конкуренція та конкурентоспроможність економіки України.
 4. Об’єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство.
 5. Основні складові елементи системи зовнішньоекономічної стратегії України.
 6. Реалізація зовнішньоекономічної політики України.

 

Основні економічні терміни

Експортна квота. Імпортна квота. Темп приросту експорту. Темп приросту імпорту. Темп приросту зовнішньоторговельного обороту. Платіжний баланс. Торговельний баланс. Державний борг. Сальдо торговельного балансу. Дефіцит. Доходи. Витрати. Дебет. Кредит. Актив балансу. Пасив балансу.

 

Література [30, с. 44-46; 28, с. 24-38; 15, с. 444; 11, с. 573-578; 26, 27; 1, 8; 2…].

 

Питання для підготовки до екзаменаційної роботи

 

 1. Сутність зовнішньоекономічних зв'язків.
 2. Міжнародний поділ праці в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.
 3. Передумови розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.
 4. Економічне співробітництво України з країнами світу.
 5. Історичний аспект і фактори розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.
 6. Характеристика основних моделей міжнародного поділу праці.
 7. Відкрита економіка України в системі зовнішньоекономічних зв’язків.
 8. Об’єкти, суб’єкти та форми зовнішньоекономічної діяльності України.
 9. Зовнішньоторговельні зв’язки
 10. Зовнішньоекономічні операції з надання послуг.
 11. Зміст зовнішньоекономічних операцій з інтелектуальною власністю.
 12. Особливості виробничих зовнішньоекономічних зв’язків.
 13. Інвестиційні процеси в системі зовнішньоекономічних зв’язків.
 14. Міжнародна торгівля послугами: поняття та класифікація.
 15. Транспортні послуги та їх роль у зовнішньоекономічних зв’язках України.
 16. Товарообмінні операції в зовнішньоекономічній діяльності України.
 17. Експортна діяльність України. Структура експорту.
 18. Інвестиційні процеси в системі зовнішньоекономічних зв’язків.
 19. Транспортні послуги та їх роль у зовнішньоекономічних зв’язках України.
 20. Товарообмінні операції в зовнішньоекономічній діяльності України.
 21. Сутність і структура зовнішньоекономічної політики України
 22. Політика експорту
 23. Імпортна політика України
 24. Концептуальні засади удосконалення зовнішньоекономічних зв’язків України.
 25. Сутність протекціонізму, його види та функції.
 26. Ціни і цінова політика на світовому ринку.
 27. Валютна політика регулювання ЗЕД.
 28. Фактори ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності.
 29. Цінові стратегії на зовнішньому ринку.
 30. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 31. Правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України.
 32. Адміністративне регулювання зовнішніх зв'язків України.
 33. Економічне регулювання зовнішніх зв'язків України.
 34. Класифікація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 35. Характеристика системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 36. Національно-правові норми, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні.
 37.  Мито та класифікація його видів.
 38. Акцизний збір.
 39. Податок на додану вартість.
 40. Митне оформлення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
 41. Функціонування митно-тарифної системи України.
 42. Види митних режимів та їх характеристика.
 43. Функції митного тарифу.
 44. Митний контроль як складова митно-тарифної політики.
 45. Загальні умови декларування.
 46. Порядок та механізм застосування фінансових санкцій за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 47. Сутність та класифікація нетарифних обмежень.
 48. Кількісні інструменти нетарифних обмежень регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.
 49. Види прихованого протекціонізму.
 50. Фінансові методи торговельної політики.
 51. Сутність основних видів квот та їх класифікація за різними ознаками.
 52. Основні види ліцензій та їх класифікація.
 53. Основні види субсидій та їх класифікація.
 54. Антидемпінгові заходи та основні стадії їх реалізації.
 55. Функціональна характеристика валютної системи.
 56. Грошова система. ЇЇ структурні елементи й основні типи.
 57. Економічні інструменти валютного регулювання.
 58. Система валютного регулювання в Україні.
 59. Валютні ризики і способи їх усунення.
 60. Поняття валюти та валютних цінностей. Види валютних курсів.
 61. Валютні курси. Конвертованість валют.
 62. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки.
 63. Валютні операції. Котирування валют.
 64. Способи фіксації валютного курсу.
 65. Різновиди плаваючого курсоутворення.
 66. Аналіз валютного законодавства України.
 67. Нормативно-правове та документальне забезпечення зовнішньоторговельних операцій.
 68. Характеристика базисних умов контрактів.
 69. Ціна товару та загальна вартість контракту.
 70. Особливості ціноутворення на монополістичному та олігополістичному ринках.
 71. Види і функції експортних (імпортних) цін та їх регулювання.
 72. Механізм міжнародних розрахунків та фінансові умови зовнішньоторговельних  угод.
 73. Основні способи визначення цін товарів.
 74. Стратегії і методи ведення цінової політики суб’єктів зовнішньоекономічних зв’язків.
 75. Умови платежів за завнішньоторгівельними операціями.
 76. Роль трансфертних цін у міжнародній торгівлі.
 77. Сутність, об`єктивна необхідність створення, загальні риси та класифікація спеціальних (вільних) економічних зон.
 78. Порядок створення та ліквідації вільних економічних зон.
 79. Правовий режим вільних економічних зон.
 80. Вимоги до розміщення спеціальних (вільних) економічних зон.
 81. Історичні аспекти створення вільних економічних зон (ВЕЗ).
 82. Характеристика основних типів ВЕЗ та їх класифікація.
 83. Основні умови та принципи створення ВЕЗ.
 84. Аналіз спеціальних (вільних) економічних зон, створених в Україні.
 85. Огляд існуючих моделей вільних економічних зон у світі.
 86. Нормативно-правове забезпечення функціонування ВЕЗ в Україні.
 87. Характеристика основних показників функціонування системи зовнішньоекономічних зв’язків країни.
 88. Аналіз структури платіжного балансу.
 89. Теорії регулювання платіжного балансу.
 90. Заходи подолання від’ємного сальдо платіжного балансу.
 91. Сальдо платіжного балансу та його регулювання.
 92. “Правило Вальраса”
 93. Особливості кореспондентських відносин. Операції клірингу.
 94. Фактори, що впливають на ефективність окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності, їх кількісна оцінка.
 95. Визначення коефіцієнту збалансованості зовнішньоекономічної діяльності регіонів України.

 


Список рекомендованих джерел

Основна література:

 

 1. 1.                          Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991р. N 959−XII, зі змінами та доповненнями.
 2. 2.                          Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту” // Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України − http://rada.gov.ua, 2002 р.
 3. 3.                          Закон України “Про внесення змін до Митного тарифу України” від 23 червня 2005 року № 2715-IV.
 4. 4.                          Митний кодекс України // Урядовий кур'єр. − 2002. − № 148. − С. 5 − 23.
 5. 5.                          Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 р. № 185.
 6. 6.                          Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р. № 201.
 7. 7.                          Положення про валютний контроль: Постанова НБУ від 17.04.2000р.  № 49 // Зовнішньоекономічна діяльність: експортно-імпортні операції, валютне регулювання. − К.: Видавничий дім «В. Дудник», 2000.
 8. 8.                          Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. пос. / За ред. І.В. Багрової. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.
 9. 9.                          Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. − Київ: Центр навчальної літератури, 2004. − 384 с.
 10. 10.                     Дахно І.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник. – К.: Центр учбової л-ри, 2007. – 328 с.
 11. 11.                     Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича – 7-е вид., перероб. і допов. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.
 12. 12.                     Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія». – Т.1, 2000; Т.2, 2001, Т.3, 2002.
 13. 13.                     Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінолог. слов. / А.Загородній, Г. Вознюк. − К. : Кондор, 2007. – 166 с.
 14. 14.                     Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб./ За ред. Ю.Г.Козака та ін.. - 2-е вид., перероб. та допов.. − К.: Центр навч. л-ри, 2006. − 791 с.
 15. 15.                     Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / За ред. І.В.Багрової. − Д.: ДДФЕІ, 2002. − 580 с.
 16. 16.                     Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть: нормативна база: / Уклад. Ф. Федорченко. − Х.: Фактор, 2004 . − 448 с.
 17. 17.                     Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
 18. 18.                     Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч.посіб. – 6-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 406с.
 19. 19.                     Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пос. / За ред. О.А. Кириченка. – 2-ге вид. перероб. і доп.  – К.: Знання, 2008.–518 с.
 20. 20.                     Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. –К.: КНЕУ, 2003. — 948 с.
 21. 21.                     Основи митної справи. Навчальний посібник. // За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. − К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. − 318 с.
 22. 22.                     Основи економічної теорії: Підручник / За ред. акад. НАН України А.А. Чухна. – К.: Вища шк.., 2001. – 606 с.
 23. 23.                     Основи економічної теорії: Навчальнай посібник / За аг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. та ін. – К.: Каравела, 2008. – 448 с.
 24. 24.                     Основи зовнішньоекономічної діяльності. Опорний конспект лекцій. // За заг. ред. О. П. Гребельника. − К.: КНТЕУ, 2003. – 115 с.
 25. 25.                     Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика. Навч. посібник. – К.: Київ. держ. торг.-економ. ун-т, 1998. – 328 с.
 26. 26.                     Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. пос. // За заг. ред. А.А. Мазаракі. − К.: КНТЕУ, 2003. − 272 с.
 27. 27.                     Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб.// Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. − К.: Центр навч. л-ри, 2004. − 384 с.
 28. 28.                     Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304с.
 29. 29.                     Сухарський В.С., Сухарський В.В., Охота В.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика: Навч. посібник (курс лекцій). – Тернопіль: Астон, 2005. − 464 с.
 30. 30.                     Сухарський В.С. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, технологія ,практика управління / Сухарський В.С. − Тернопіль: Астон, 2006. − 528 с.
 31. 31.                     Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Курс лекцій – Тернопіль: ТАНТ, 2001. – 284 с.
 32. 32.                     Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності. − К.: АТ «Август», 2001. − 422 с.
 33. 33.                     Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид. 3-є, доповнене й перероблене. − Харків: Еспада, 2004. − 352 с.

 

Додаткова література:

 1. 34.                     Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство / Г. Аніловська // Фінанси України. − 2004. − №1.− С. 21−29.
 2. 35.                     Бицюра Ю. Перші кроки на шляху до економічного зростання України // Ю. Бицюра / Економіст. − 2005. − N3. − C. 38−40.
 3. 36.                     Буткевич О.В. Соціально-економічне призначення вільної економічної зони (правовий аспект) / О.В. Буткевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. − 2004. − N56. − C. 30−32.
 4. 37.                     Бутко М. Інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності економіки / М. Бутко // Економіка України. − 2004. − N4. − C. 40−45.
 5. 38.                     Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх вплив на розвиток економіки України / Т. Вахненко // Економіка України. − 2007. − N7. − C. 15−24.
 6. 39.                     Вірван Р. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі /  Р. Вірван //  Фінанси України. − 2003. − №5. − C. 20−25.
 7. 40.                     Вічевич А.М. Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. (для екон. спец. вищ. навч. закл.).– Львів: Афіша, 2004 – 140 c.
 8. 41.                     Гребельник О.П. Основи митної справи: Навч. Посіб. – К.: ЦНЛ, 2003. –  600 с.
 9. 42.                     Гребельник О.П. Митно-тарифна політика за умов трансформації економічної системи: Монографія. − К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2001. − 488 с.
 10. 43.                     Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Деміург, 2003. – 296 с.
 11. 44.                     Дергаусов, М. Роль вільних економічних зон при інтеграції України в світову господарську систему / М. Дергаусов // Схід. − 2003. − N1. − C. 63−66.
 12. 45.                     Дуда М.О. Структурні диспропорції в економіці України (за даними таблиці "витрати-випуск") / М.О. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні.: Збірник наукових праць. − Київ. − 2009. − N10. − C. 20−30.
 13. 46.                     Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. − К.: КНЕУ, 2001. − 248 с.
 14. 47.                     Жук М. Експортний потенціал регіону: теорія, методологія, практика. Навч. посібник. – Чернівці.: «Рута», 2002. – 199 с.
 15. 48.                     Каніщенко Р. Формування експортної спеціалізації України. // Економіка України. − 2002. − №11. − C. 10−19.
 16. 49.                     Кухарська Н. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності / Н. Кухарська // Регіональна економіка. − 2004. − N4. − C. 44−53.
 17. 50.                     Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. − 2004. − №2. – С.3−6.
 18. 51.                     Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України // Актуальні проблеми економіки. − 2003. − №5. − C. 15−20.
 19. 52.                     Леоненко П.М. Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні тенденції // Актуальні проблеми економіки. − 2005. − №2. – С. 75 – 84.
 20. 53.                     Літвінчук І.А. Мета створення вільних економічних зон в Україні / І.А. Літвінчук // Митна справа. − 2004. − N5. − C. 44−47.
 21. 54.                     Максимець К.П. Податкові аспекти європейської інтеграції України в комерційній діяльності: проблеми та перспективи / К.П. Максимець, Г.О. Зіновєєв // Актуальні проблеми економіки. − 2004. − N6. − C. 49−59.
 22. 55.                     Науменко Н. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка України. − 2002. − №2. − С. 80−82.
 23. 56.                     Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант та економічної глобалізації // Економіка України. − 2003. − №7. − C. 18−22.
 24. 57.                     Новицький В. Пріоритети банківсько-грошової політики в контексті сучасного розвитку / В. Новицький // Економічний часопис-ХХІ: − 2009. − N9/10. − C. 21−22.
 25. 58.                     Нідзельська І. А. Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки / І.А. Нідзельська // Фінанси України: − 2010. − N2. − C. 83−88.
 26. 59.                     Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи. // Осика С.Г., Коновалов В.В., Покрещук О.О. / Навч. посібник.  − К.: УАЗТ, 2001. – 639 с.
 27. 60.                     Прейгер. Торговельні партнери України: пошук шляхів // Економіка України. − 2002. − №11. − C. 20−28.
 28. 61.                     Співробітництво України і Польщі: зисковність партнерства мовою цифр // Наука сьогодні: − 2010. − N25. − C. 15−16.
 29. 62.                     Трифонов С.В. Формування стратегії співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / С.В. Трифонов, В.Ф. Столяров // Актуальні проблеми економіки. − 2004. − N6. − C. 137−143.
 30. 63.                     Кухарська Н.О., Харічков С.К. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник. – «Одісей», 2006. – 456с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку   р. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 2,0. Тираж  10. Зам. 9

 

 

 

76015,  м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48

Видавництво «ЛІК»

Тел. 4-80-27