Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економікс

 1. 6.2. Типові завдання, що виносяться на екзамен

 

 1. Основні складові сучасної економічної теорії
 2. Предмет, об’єкт,  функції та принципи  економіксу
 3. Ринковий попит та пропозиція.
 4. Еластичність  та її використання
 5. Теоретичні концепції моделювання поведінки споживача
 6. Виробнича функція та технічний прогрес 
 7. Мікроекономічний аналіз витрат та виробництва
 8. Витрати виробництва: сутність, типи, методичні підходи до розрахунку
 9. Досконалі ринкові  структури. Умови та практика функціонування
 10. Порівняльний  аналіз недосконалих ринкових структур
 11. Умови трансформації досконалих структуру  у недосконалі
 12. Державне регулюванні недосконалих ринкових структур
 13. Зв'язок між факторами виробництва
 14. Особливості формування попиту та пропозиції на рикну праці. Державний вплив на ринок праці
 15. Пропозиція і попит на ринку капіталу та землі
 16. Основні показники функціонування національної економіки.
 17. Характеристика параметрів моделі AD-AS
 18. Зв’язок  моделі AD-AS та її моделями “витрати-випуск” та “вилучення - ін’єкції”
 19. Неокласична модель загальної економічної рівноваги
 20. Поняття грошового  ринку
 21. Формування попиту на гроші та аналізаторів його зміни
 22. Формування пропозиції грошей та моделювання її структури
 23. Порівняльний аналіз «провалів» ринку та державного регулювання
 24. Фіскальні інструменти та їх вплив на параметри макроекономічної рівноваги
 25. Часові особливості  реалізації державної  політики.
 1. Порівняльний аналіз видів монетарної політики
 2. Трансмісійні механізми монетарної політики та їх вплив на параметри макроекономічної  рівноваги.
 3. Чинники  ефективності застосування монетарних  інструментів
 4. Порівняльна характеристика причин та видів економічних коливань.
 5. Визначення особливостей перебігу фаз економічних циклів
 6. Висхідні положення щодо моделювання процесів економічного  представниками різних економічних шкіл

 

 

 

 

СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ

 1. Вашій увазі пропонується вірш англійського поета Едварда Ліра (1812-1888) в перекладі М. Фрейдкін:

Безрассудный старик из Остравы

Вел себя неумно и нездраво.

Даже будучи сытым,

Груши ел с аппетитом

Тот печальный старик из Остравы.

У чому полягає «нерозумність» і «неадекватність» літньої людини з точки зору теорії граничної корисності? Поясніть це за допомогою кривих сукупної та граничної корисності. Чи можливо визначити «нерозумність поведінки» старого за допомогою порядкової (ордіналістської) концепції?

 1. Заповніть таблицю, основуючись на наведених даних. Графічно проілюструвати отримані залежності

Кількість

Сукупні витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

Середні сукупні витрати

Середні змінні витрати

Граничні витрати

0

300

 

 

 

 

 

10

350

 

 

 

 

 

20

390

 

 

 

 

 

30

420

 

 

 

 

 

40

450

 

 

 

 

 

50

490

 

 

 

 

 

60

540

 

 

 

 

 

 1. Об’єктом аналізу  є підприємство, яке займається виробничою діяльністю (блок 1) і реалізує свою продукцію на ринку (блок 2,3)

Ситуація  моделюється  за  допомогою  індивідуально  заданої функції  змінних  витрат  типу:

TVC  =  f(Q),

де  TVC  —  сукупні  змінні  витрати,  грош.  од.;

Q  —  обсяг  випуску  продукції,  од.

Для  зручності  проведення  розрахунків  обсяги  випуску  продукції  обмежені діапазоном   цілих  чисел  від  0  до  10

За  умови,  що  змодельована  вказаним  чином  ситуація  є  характерною  для  підприємства,  яке  діє  на конкурентному  ринку,  відбувається  пошук  оптимального  стану при  «прийнятті»  ринкової  ціни.  Визначається  обсяг  випуску  продукції  та  економічний  результат:  прибуток  чи  збиток.  Затим  ситуація  змінюється  за  схемою  монополізації  галузевого  ринку.

Підприємство-монополіст  приймає  весь  галузевий  попит  на продукт,  що  задається  функцією  типу:

Qd=f{P),

де  Qd  —  обсяг  попиту  на  продукт,  од.;

Р  —  ціна  за  одиницю  продукту,  грош.  од.

Величину  сукупних  постійних  витрат  (FC)  підприємства  та функцію  його  сукупних  змінних  витрат  (VC)  подано  в  табл.  1  за варіантами (номер варіанту відповідає Вашому порядковому номері в академічному журналі).

Продемонструвати  графічно  оптимальний вибір  підприємства-монополіста,  для  чого  на  графіку  подати  динаміку  показників  АТС,  AVC,  МС,  MR  залежно  від  обсягу  виробництва-продажу  (0.  Побудувати  лінію  попиту  на  продукцію  монополіста,  що  відображає  залежність  Q  від  Рм.

Дати  порівняльну  характеристику  можливості  оптимізації  ринкових  рішень  та  ефективності  діяльності  підприємства  за  умов ринку  досконалої  конкуренції  та  монополії.

Прокоментувати  отримані  результати  виконання  індивідуального  завдання.

Таблиця 1

Варіанти для виконання  індивідуального  завдання

Постійні витрати

(FC)

Функція сукупних змінних витрат

(VC)

Ринкові структури

Ціна на ринку досконалої конкуренції

Функція попиту на продукцію монополіста

50

VC = Q3-7Q2+ 20Q

P1 =8

P2 = 56

Q = 7-0,1P

 

На підставі поданих даних виконати наступні завдання

Блок 1.

 

За  своїм варіантом сукупності даних обчислити показники витрат підприємства ТС,  VC, AVC, AFC, АТС, МС для обсягу виробництва від 0 до 10 одиниць продукції. Результати розрахунків  подати у вигляді таблиці. Дані округлювати до цілих значень.

Таблиця 2

Динаміка витрат підприємства за зміни обсягів виробництва

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Спираючись на результати обчислень, проілюструвати динаміку витрат графічно зобразити графіки показників витрат AVC, AFC, АТС, МС в одній системі координат. Позначити чотири фаз в динаміці витрат, дати їх характеристику з точки зору ефективності здійснення витрат.

Блок 2.

Підприємство діє на ринку досконалої конкуренції  в короткостроковому періоді. За своїм варіантом даних щодо витрат підприємства та ціни, яка склалася на ринку (табл.1), визначити оптимальний обсяг продажу продукції. Для цього необхідно проаналізувати поведінку підприємства за умов двох рівнів цін. Результати аналізу відобразити  у табличній формі (табл.3)

Таблиця 3

Динаміка витрат підприємства за зміни рівня цін

Q

VC

TC

AVC

ATC

MC

Р1

Р2

0

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахувати  прибуток  (збитки)  підприємства  за  оптимального  обсягу  продажу  в  ситуації,  коли  на  ринку  досконалої  конкуренції  склалась  ціна  Pl,  Р2.  Цінові  ситуації  Р1  та  Р2  розглядати  окремо.

За  даними  табл. 3  побудувати  два  графіки:  для  цінової  ситуації  Р1 і  Р2.  На  кожному  графіку  побудувати  лінії  витрат  підприємства,  ринкової  ціни  (АТС,  AVC,  МС,  Р1  або  Р2)  та  вказати  на  вибір  підприємства  —  оптимальний  обсяг  виробництва  та  продажу  продукції.

Позначити  на  обох  графіках  площу,  що  відповідає  сумі  прибутку  (збитків)  підприємства  на  ринку  досконалої  конкуренції,  та дати  характеристику  успішності  його  діяльності  за  даних  цінових ринкових  умов.

Блок  3

 1. За  умови,  що  підприємство  стає  монополістом  на  ринку,  визначити  за  допомогою  розрахунків  і  проілюструвати  графічно його  вибір:  оптимальний  обсяг  виробництва  та  продажу  продукції,  ціну  та  прибуток  (збитки).

Для  цього  потрібно  скористатись  даними  щодо  витрат  підприємства, обчислених  за  допомогою  табл.  2,  та  функцією  залежності  попиту  на  продукцію  монополіста  від  його  ціни,  зазначену  для кожного  варіанту  завдання  в  табл.  1. Результати  розрахунків  подати  у  формі табл.  4.

Таблиця 4

Динаміка витрат підприємства за зміни рівня цін

Q

AFC

AVC

ATC

MC

Рм

TR

MR

MC

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За  даними  табл.  4  продемонструвати  графічно  оптимальний  вибір  підприємства-монополіста,  для  чого  на  графіку  подати  динаміку  показників  АТС,  AVC,  МС,  MR  залежно  від  обсягу  виробництва-продажу.  Побудувати  лінію  попиту  на  продукцію  монополіста,  що  відображає  залежність  Q  від  Рм.

Дати  порівняльну  характеристику  можливості  оптимізації  ринкових  рішень  та  ефективності  діяльності  підприємства  за  умов ринку  досконалої  конкуренції  та  монополії.

 1. На  галузевому  ринку  підгузків  одного  класу  присутні  дилери  чотирьох  великих  виробників,  загальний  обсяг  продажу  яких  становив  6000  тис.  грн.  Перше  підприємство  реалізувало  продукції  на  3000  тис.  грн,  а  інші  по  1000  тис.  грн.  Потрібно  розрахувати  частку  продажу  кожного  підприємства  на  ринку,  а  також  показник  Херфіндаля-Хіршмана.  Проаналізувати  отримані  результати.
 2. Попит на продукцію підприємства на ринку монополістичної конкуренції  описується математичними залежностями P = 120 – 3Q. Функція витрат на виробництва має  наступну математичну формалізацію TC = 350 + 30Q. Визначте оптимальні обсяги виробництва підприємства та ціну.
 3. Розрахувати номінальний ВВП за наступних умов: у попередньому періоді ВВП становив 1000 грош.од.,протягом поточного року обсяги виробництва скоротилися на 5%, а рівень цін підвищився на 10%.
 4. Визначити рівноважні пропорції для кожної з економічних систем за наступних умов:
 • приватне споживання в усіх економічних системах становить50од.,
 • приватні інвестиції 10 од.,
 • державні закупівлі 15 од.,
 • експорт 12 од.,
 • імпорт 15 од.
 1. Дати оцінку збалансованості економічної системи, якщо сукупні витрати для ринкової економічної системи становлять 60од., змішаної закритої 75 од.,  змішаної відкритої  69 од. Пояснити механізм їх врівноваження згідно моделей «витрати-випуск», та «вилічення – ін’єкції»
 2. Населення зберігає 20% від кожної одиниці наявного доходу при автономному споживанні на рівні 200 од. Рівень цін є фіксованим. Інвестиційний попит підприємців складає 200од. Держава здійснює закупівлі на рівні 800 од.  обсяг податків не залежить від рівня доходів. Визначити:
 3. Обсяг податків, якщо національний дохід складає 3000од.

розмір податкової ставки, яка забезпечує визначені у 3.1. податкові надходження

зміну реального ВВП, якщо податки описуються формулою Т = 50 + tY

Зміну податкових надходжень, за нового рівня ВВП та функціональною залежністю

 1. Економічна система описується наступними залежностями: населення зберігає 20% від кожної додаткової одиниці наявного доходу, загальний податковий коефіцієнт становить 0,25. Визначити наслідки реалізації урядом фіскальної політики, якщо у поточному періоді заплановано одночасне зниження чистих податків на 100од., і збільшення державних закупівель на 120од.

Визначити тип фіскальної політики, яка реалізується.

 1. Розрахуйте сальдо статті «Помилки та упущення» в умовах рівноважного платіжного балансу, якщо баланс товарів та послуг = –1000 грн., чисті доходи = –50 грн., чисті поточні трансферти = +30 грн., сальдо рахунка капітальних операцій = +1130 грн.
 2. Економічна система має наступні параметри функціонування: середня схильність до споживання 0,7; гранична схильність до споживання 0,7; коефіцієнт податків (податкового навантаження)  0,2;  коефіцієнт граничної схильності до імпорту  0,15; ціни стабільні.  Розрахувати зміну ВВП в наслідок  збільшення експорту  на 30 грн., а імпорту – на 10 грн.
 3. Визначте, що відбудеться з попитом та пропозицією на ринку яловичини у Яблунівському районі, якщо спостерігається така ситуація:

в 1999 р. у районі було реалізовано 2000 т яловичини за ціною 5 грн/кг, а у 2000 році - 3000 т за ціною 7 грн/кг

 1. У країні Бетії економісти спостерігали таку ситуацію: зниження ціни на кінескопи для телевізорів та збільшення, внаслідок удосконалення технології виробництва, кількості відеомагнітофонів. Зробіть висновок та охарактеризуйте: як означена подія вплине на ціну та кількість телевізорів у Бетії.
 2. У країні А попит на товар описується рівнянням Qd=20-2P, а пропозиція Qs=10+10P. У країні В попит  та пропозиція товарів описується рівняннями: Qd=20-8P  Qs=10+20P. 1. Припустимо, що політичний конфлікт призвів до закриття внутрішніх ринків. Які параметри рівноваги на ринках товарів?
 3. Відкриття економічних кордонів сформувало умови для вільного руху товарів між ринками. Які нові параметри ринкової рівноваги? Чи є зацікавленість у споживачів і товаровиробників у розвитку зовнішньоекономічної діяльності? ( транспортні витрати та мито дорівнюють нулю).
 4. Комерційно-виробнича фірма “Будівельник” у м.Кам’яне підвищила відпускну ціну на цеглу з 200 до 250 грн за 1000 штук. Ринок цегли відреагував падінням попиту на 20%. Визначте, чи є у цьому випадку попит на цеглу еластичним.
 5. На Анголінському центральному ринку у суботу реалізували 900 кг яловичини за ціною 5,50 гр. од. за кілограм. У неділю ціни знизились до 4,50 гр. од., і на ринку реалізували 1100 кг. Визначте, якою у даному випадку була еластичність попиту за ціною на яловичину.

 

 1. Шкала попиту та пропозиції

 

Ціна

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Обсяг попиту

800

750

700

650

600

550

Обсяг пропозиції

500

600

700

800

900

1000

Держава, намагаючись підтримати виробників товару, встановлює мінімальну ціну на рівні 4 грн. Визначте, як зміняться  витрати споживачів та товаровиробників, якщо:

Держава не буде купувати товар

Держава буде забезпечувати продажу всього товару ( формування її власного попиту)

 

 1. Наявна наступна залежність між часом,витраченим на заняття, та кількісним показником

Графічно представте виробничу функцію

Години

Кількість (сукупний продукт)

Середній продукт

Граничний продукт

0

0

 

 

1

1

 

 

2

1,8

 

 

3

2,4

 

 

4

2,8

 

 

5

3,0

 

 

 1. На  галузевому  ринку  підгузків  одного  класу  присутні  дилери  чотирьох  великих  виробників,  загальний  обсяг  продажу  яких  становив  6000  тис.  грн.  Перше  підприємство  реалізувало  продукції  на  3000  тис.  грн,  а  інші  по  1000  тис.  грн.          Розрахувати  частку  продажу  кожного  підприємства  на  ринку,  а  також  показник  Херфіндаля-Хіршмана.  Проаналізувати  отримані  результати.
 2. За  наведеними  даними  обчислити ринкову  ціну,  змінні,  сукупні  та  середні  витрати,  а  також  визначити,  що  повинна  робити  фірма  —  збільшити  чи  зменшити  випуск  продукції,  або  закритися:

Q  =  1500,  TR  =  3000,  FC  =  750,  AVC  =  2,5,  МС  =  2.

 

 1. Розрахувати розмір ВВП, скориставшись даними з табл.1.

Таблиця 1

Структурні елементи ВВП

Назва показника

Значення

Валовий випуск

1000

Матеріальні витрати

400

Продуктові податки

150

Субсидії на виробництво

50

Заробітна плата

200

Чистий корпоративний прибуток

250

Амортизація

50

Змішаний дохід

100

Непродуктові податки

120

Субсидії

20

Приватне споживання

300

Інвестиції чисті

100

Державні витрати

150

Трансфертні платежі

50

Експорт

200

Імпорт

250

 

 1. Припустимо, що національна економіка випускає тільки три види продукту. Використовуючи дані таблиці, обчисліть темп інфляції в економіці.

Продукт

Базовий рік

Поточний рік

Обсяг виробництва

Ціна

Обсяг виробництва

 

Ціна

А

10

2

10

4

Б

8

4

10

5

 1. Знайти величину реального ВВП гіпотетичної країни у даному році, якщо минулого року його обсяг склав 480 млрд.гр.од., темп приросту за рік досяг 10 відсотків, однак ціни зросли у 1,2 раза.
 2. Зобразити криві сукупного попиту та сукупної пропозиції згідно з методологічними принципами класичної теорії, якщо рівноважний обсяг ВВП становить 140 ум.од., а рівноважний рівень цін – 1 ум.од., а крива сукупного попиту описується наступним рівнянням AD= 150-10*P. Графічно проілюструвати очікувані наслідки для рівноважної ціни в результаті підвищення вартості реальних активів ( ефект багатства)
 3. Припустимо, що в гіпотетичній економіці шкали сукупного попиту та сукупної пропозиції мають такий вигляд:

Сукупний попит

Рівень цін

Сукупна пропозиція

200

6

800

400

5

800

600

4

600

800

3

400

900

2

200

Використайте ці данні для зображення кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції та визначення точки рівноваги. Як вплине підвищення продуктивності праці  на сукупний попит та сукупну пропозицію?

 1. Економіка країни описується наступними рівняннями

Y = C+I, C=75+0.65DI, DI = Y-Yt, t = 0,25, І = 10+0,23Y. Визначити рівноважний обсяг доходу та величину мультиплікатора витрат. оцинити стан економіки, якщо потенційний ВВП становить 350од.

 1. Ви вклали 2 тис грн.  у комерційний  банк.  Доходність вкладу 5% річних. Індекс цін за цей період становив 104%. Як та наскільки змінилася реальна вартість заощаджень через рік
 2. Індекс цін у 1999 році становив 99,5%, у 2000 році – 102,78%. Обчислити темп інфляції у 2000 році відносно 1999 року.
 3. У січні 2003 року номінальна відсоткова ставка  становила 5 %, а темп інфляції складав 2%. У лютому  2003 року номінальна відсоткова ставка підвищилася до 8%, темп інфляції змінився до 4%. В якому місяці вкладники отримали більший реальний дохід.
 4. При припустимо, що  між країнами А та В відбувається вільна міграція капіталу. Визначте напрямок руху капіталу, основуючись на нас наступних  даних.

Країна

Номінальна відсоткова ставка по кредитам, %

Темп інфляції, %

А

12

6

В

9

3

 1. Розрахувати грошові агрегати, використовуючи дані, наведені у таблиці

Назва показника

Значення, млрд.грн.

Готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями

282,95

Переказні депозити в національній валюті

152,53

Переказні депозити в іноземній валюті

87.71

Інші депозити

 

з них у іноземній валюті

218,80

у національній валюті

213,36

Цінні папери, крім акцій

1,38

 

 1. У 2003 році номінальна міжбанківська ставка по короткострокових кредитах склала 37%, темп інфляції 28 % на рік. Яку потрібно встановити номінальну кредитну ставку на 2004 рік, щоб реальна ставка залишалася незмінною, якщо прогнозований темп інфляції склав 23% на рік.
 2. Резервна норма = 0,15; коефіцієнт готівки = 0,25. На яку величину Національний банк повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція зросла на 3,125 млрд. грн.?
 3. Yt-1 =1200 грн., MDt-1 = 200 грн., it-1 = 16%, k = 0,8; h = 0,25. У періоді t дохід збільшився на 60 грн., а відсоткова ставка – до 17,6%. Чому дорівнює грошовий попит у періоді t ?
 4. Норма обов’язкових резервів становить 1%, а відношення готівка -депозити становить 25%. Визначте розмір грошового мультиплікатора. Яким чином Національний банк може збільшити грошову масу на 10 млн.грн.
 5. Функція споживання домогосподарств має вигляд С = 100+0,5У. За даними таблиці розрахуйте витрати домогосподарств на споживання,  а також рівень заощаджень для кожного рівня доходу. Знайдіть функцію заощаджень

Дохід

Споживання

Заощадження

Гр сх до заощ

100

 

 

 

200

 

 

 

300

 

 

 

400

 

 

 

500

 

 

 

 1. Обчислити державні заощадження за наступних умов: сукупні податкові надходження   120 млрд. грн., трансфертні платежі  80 млрд. грн., споживчі витрати   70 млрд. грн., державні закупівлі 42 млрд. грн.,  державні інвестиції  4 млрд. грн.
 2. Розрахувати величину чистого експорту за наступних умов (млрд. грн.): ВВП  400, споживчі витрати  200,чисті податки  120, валові податкові надходження  150, приватні інвестиції   60, бюджетне сальдо  10. Провести структурно-елементний аналіз ВВП.
 3. Обчислити приватні заощадження у змішаній рівноважній економіці, якщо вона характеризується наступними параметрами: ВВП  380 млрд. грн.,  автономне споживання 12 млрд. грн., гранична схильність до  споживання  0,8, середня схильність до споживання 0,7,  валові податки  50 млрд. грн., трансфертні платежі 10 млрд. грн. визначити розмір заощаджень, які «з’їдаються» за рахунок оподаткування доходу.
 4. Розрахувати потенційний ВВП за наступних умов: чисельність робочої сили  24 млн. чол., кількість зайнятих  19 млн. чол., фрикційне безробіття  3%, структурне безробіття  3%, номінальний ВВП  420 млрд. грн., інфляція 20%, коефіцієнт чутливості ВВП до циклічного безробіття  3%. На яку величину повинен зрости реальний ВВП для досягнення свого потенційного рівня.
 5. Визначте зміни величини реального доходу ( у % або кількісно), якщо: а) номінальний дохід  збільшився на 12%, а рівень цін підвищився на 7%; б) номінальний дохід становить 600 грн., а індекс споживчих цін становить 120%.
 6. Розрахуйте,  якою б мала  б бути агрегована податкова ставка країни, мультиплікатор державних  видатків якої дорівнює 1,177, схильність до споживання 0,78, схильність до імпорту 0,14. Які заходи можуть сприяти зростанню величину мультиплікатора видатків?
 7. Унаслідок зменшення державних закупівель скорочення реального ВВП становило 8 млрд. грн. На яку величину змінилися державні закупівлі, якщо гранична схильність до заощадження 0,2; середня схильність до споживання 0,75, коефіцієнт податків 0,2. Визначити тип  та спрямованість фіскальної політики, що реалізується.
 8. Обчислити приріст реального ВВП в умовах неповної зайнятості, якщо державні закупівлі збільшилися на 2,6 млрд. грн., а чисті податки – на 3,4 млрд. грн., середня схильність до споживання 0,8, гранична схильність до споживання  0,75; коефіцієнт податків  0,25. Дати характеристику типу та спрямованості фіскальної політики.
 9. В закритій економічній системі ВВП нижчий від свого потенційного рівня на 100 од. Поведінка макроекономічних суб’єктів описується рівняннями С = 0,8(У-Т) +80,  І = 0,1У + 40,  відсутність бюджетного дефіциту, коефіцієнт податків 0,25. Визначте ВВП за умов повної зайнятості; обґрунтуйте та кількісно визначте інструменти фіскальної політики, які задіє уряд для досягнення потенційного рівня ВВП.
 10. Обчислити залишок Солоу за наступних умов: темпи приросту ВВП  8%, темпи приросту капіталу  10%, темпи приросту праці  2%, частка капіталу у виробленому продукті  30%.
 11. Маємо умови: ВВП = 399,9 млн. грн., капіталоозброєність = 15500 грн./ос., норма амортизації = 0,13, коефіцієнт заощаджень = 0,15, приріст населення = 0,02. Обчислити чисельність зайнятих, за якої забезпечується гранична величина інвестицій.