Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана"

Кафедра інформаційних систем в економіці

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи

______________________А.М. Колот

“______” ________________ 2012 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

"ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ"

для студентів-бакалаврів

напряму підготовки 6101 «Комп`ютерні науки»

 

укладач:

к.т.н.,  доц. Городній О.В.

 

 

 

 

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри ІСЕ

протокол  № 8 від26.04.2012р.

Завідувач кафедри

                                                       

_____________ Устенко С.В.

 

 

Погоджено:

 

Начальник навчально-методичного відділу ___________ Гуть Т.В.

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2012

 

 

І. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ *

 

 1. Дайте визначення поняття "електронна комерція".
 2. У чому різниця між "електронною комерцією та електронним бізнесом"?
 3. Назвіть суб’єктів електронної комерції.
 4. Що означають абревіатури B2C, B2B, G2C?
 5. Назвіть сфери, у яких на сьогодні використовується електронна комерція.
 6. На яких рівнях може здійснюватися електронна комерція?
 7. Охарактеризуйте сучасний стан ринку електронної комерції у світі, Україні.
  1. Яке правове підгрунття для здійснення електронної комерції існує в        Україні?
 8. Що таке Інтернет-платіжна система?
 9. Що таке електронні гроші?
  1. Назвіть платіжні системи на основі електронних грошей, які використовуються в Україні.
  2. Які ви знаєте українські платіжні системи на основі кредитних карток? На основі смарт-карток?
  3. Що потрібно мати для роботи через Інтернет з платіжною системою на основі смарт-карток?
 10. Які послуги можуть надавати системи Інтернет-банкінгу?
 11. Які послуги надають системи Інтернет-брокерідж?
  1. У чому відмінність між поняттями "Інтернет-брокерідж" та "Інтернет-трейдінг"?
 12. Які етапи процесу страхування можуть бути реалізовані через Інтернет?
 13. Що розуміють під інформаційною безпекою системи електронної комерції?
  1. Які існують основні проблеми безпеки інформації в системах електронної комерції?
  2. Назвіть рівні, на яких можуть здійснюватися заходи щодо безпеки систем електронної комерції.
 14. Які ви знаєте групи процедурних заходів безпеки.
 15. Назвіть основні механізми безпеки систем електронної комерції.
 16. Які типи загроз безпеці систем електронної комерції існують?
 17. У чому полягає розробка концепції інформаційної безпеки?
  1. Назвіть основні групи програмного забезпечення, що може бути використане для захисту систем електронної комерції.
 18. Що таке Firewall? Наведіть приклади.
  1. Якими засобами в Інтернет можна проводити вторинні маркетингові дослідження?
 19. Опишіть основні методи первинних маркетингових досліджень в Інтернет.
 20. Об’єкти дослідження на Інтернет-ринку.
 21. Назвіть основні форми реклами.
 22. Що таке банер? Які типи банерів Ви знаєте?
  1. Які основні методи реклами слід використовувати при рекламі електронного магазину?
 23. Як знайти цільову аудиторію для електронної розсилки?
 24. Які моделі оплати реклами в Інтернет Ви знаєте?
 25. В чому основна особливість маркетингу в Інтернет?
  1. Які основні відмінності і переваги електронного ринку у порівнянні з традиційним?
 26. Які існують основні сектори Інтернет-ринку?
 27. Назвіть дві основні складові електронного магазину.
  1. Назвіть програмні засоби, які можуть використовуватися для створення електронного магазину (чиіншої системи для електронної комерції).
 28. Які існують способи створення електронних магазинів?
 29. Які є варіанти розміщення електронного магазину?
 30. Дайте визначення поняттю “віртуальне підприємство”.
 31. Опишіть структуру віртуального підприємства.
  1. На основі яких ознак можна здійснювати класифікацію віртуальних підприємств?
  2. Які технології можуть використовуватися для створення віртуальних підприємств ?
 32. Які основні вимоги пред”являються до систем workflow в складі ВП?
  1. Яким чином в системах електронної комерції можуть бути використані програмні агенти?
 33.  Назвіть типи систем В2В.
 34. Вимоги до функціональних можливостей торгівельних майданчиків.
 35.  Охарактеризуйте сучасний стан електронного урядування в Україні.

 

  * Питання наведені за темами дисципліни.

 

 

ІІ. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТСЯ НА ЗАЛІК

 

(ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПОТОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ)

Контроль знань студентів здійснюється у формі поточно-модульного контролю.

Об’єктами поточно-модульного контролю знань студентів денної форми  навчання  є:

 • виконання модульних завдань.
 • систематичність та активність роботи на практичних та лабораторних заняттях;
 • виконання індивідуальних завдань;

При контролі систематичності та активності роботи на практичних та лабораторних заняттях оцінюється якість відповідей і виступів, ступінь активності під час обговорення питань, результати виконання і захисту лабораторних робіт.

При контролі виконання індивідуальних завдань оцінюється їх якість, а модульних – теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.

Модуль – це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою в певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту.

Програма дисципліни “Електронна комерція” поділяється на два модулі, яким відповідають наведені нижче теми та модульні завдання.

Перший модуль(контроль – 6-й та 7-й тиждень семестру)   “Організаційно-методичні основи електронної комерції” об’єднує теми “Основні поняття елетронної комерції”, “Платіжні і фінансові системи Інтернет”, “Безпека і захист інформації при електронній комерції”, “Маркетинг в електронній комерції”.

Модульне завдання передбачає виконання вправ 1.3; 2.4; 3.4; 4.4 та 4-х лабораторних робіт  за темами “Основні поняття елетронної комерції”, “Платіжні і фінансові системи Інтернет”, “Маркетинг в електронній комерції з використанням. ППП Internet Explorer,  демонстраційної версії електронного магазину, системи «Інтернет.Гроши» з програмою Інтернет.Гаманець», використання інформаційно-пошукових систем в Інтернет»

           Другий модуль  (контроль - 13-й та 14-й тиждень семестру)   “Інформаційні технології електронної комерції ” об’єднує теми “Електронний ринок на базі Інтернет ”, “Електронна підтримка споживачів”, “Віртуальні підприємства (Електронний уряд)”, “Тактичні прийоми електронної комерції”.

Модульне завдання передбачає виконання вправ 5.3, 7.4, 8.4  та 4-х лабораторних робіт «Створення електронного магазину за допомогою спецпрограмного забезпечення»,  «Створення електронного магазину на основі стандартних засобів розробки інтернет-систем», Створення віртуального торговельного підприємства (електронної агенції з купівлі-продажу», «Оптимізація пошуку в системах електронної комерції з використанням програмних агентів».

 • Кількість і номери навчальних завдань визначає викладач. Назву 3-ій та 4-й лабораторної роботи в кожному модулі -  студент. Тобто студент у кожному модулі  повинен виконати щонайменше два навчальних завдання і всього 5-ть лабораторних  робіт.

При контролі систематичності та активності роботи на практичних та лабораторних заняттях оцінюється якість відповідей і виступів, ступінь активності під час обговорення питань, результати виконання і захисту лабораторних робіт.

 

Типова шкала оцінювання рівня знань при відповідях і захисті лабораторної роботи роботи:10 балів  - відмінно; 8 балів – добре; 6 балів – задовільно; 0 балів – незадовільно.

При контролі виконання індивідуальних завдань оцінюється їх якість, а модульних – теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.

 

 

 

 

ІІІ.  НАВЧАЛЬНА КАРТА   САМОСТІЙНОЇ   РОБОТИ   СТУДЕНТА

з дисципліни  «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ»

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи

1.1. Підготовка до лабораторних занять

Протягом семестру

Виконання завдань по ЛР

5 за 1 лабораторну роботу

8 х 5 = 40

1.2. Підготовка до лекційних занять

Протягом семестру

Активна участь в лекційних заняттях

10

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.3. Підготовка до модульної контрольної роботи (опрацювання основної літератури)

Протягом семестру

Написання тесту

10

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.4. Відпрацювання практикуму лабораторної роботи 5.1.,  пошукова робота відповідно до завданнь лабораторної роботи 6, 7.1

Протягом семестру

Відмінні відповіді при захисті робітх

20

Разом балів за обов’язкові види СРС

80

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Написання реферату на одну з обраних тем, наведених у додатку 1.

До кінця семестру

Захист матеріалів реферату під час ІКР

10

2.2. Участь в наукових студентських конференціях

До кінця семестру

Доповіді на наукових студентських конференціях

10

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС у семестрі

100

Заочна форма навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи

1.1. Підготовка лабораторних робіт (1.1., 2.1., 3.1., 4)

Протягом семестру

Виконання завдань по ЛР

10 за 1 лабораторну роботу

4 х 10 = 40

1.2. Підготовка до лекційних занять

Протягом семестру

Активна участь в лекційних заняттях

10

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.3. Підготовка до модульної контрольної роботи (опрацювання основної літератури)

Протягом семестру

Написання тесту

10

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.4. Написання реферату на одну з обраних тем, наведених у додатку 1.

До кінця семестру

Захист матеріалів реферату під час ІКР

20

Разом балів за обов’язкові види СРС

80

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Відпрацювання практикуму лабораторної роботи 5.1. 

Протягом семестру

Захист під час ІКР

4

2.2. Пошукова робота відповідно до завданнь лабораторної роботи 6

Протягом семестру

Захист під час ІКР

4

2.3. Пошукова робота відповідно до завданнь лабораторної роботи  7.1

Протягом семестру

Захист під час ІКР

4

2.4. Відпрацювання практикуму лабораторної роботи 8

Протягом семестру

Захист під час ІКР

4

2.5. Участь в наукових студентських конференціях

До кінця семестру

Доповіді на наукових студентських конференціях

4

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС у семестрі

100

 

 

ІV.  ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

А) Систематичність та активність роботи на заняттях

Оцінювання систематичності та активності роботи на заняттях здійснюється за результатами виконання восьми лабораторних робіт, оформлених у вигляді письмових звітів.

Максимально можлива оцінка за виконання кожної лабораторної роботи – 5 балів. Тобто, всього за лабораторні роботи студент може набрати 40 балів.

Оцінку може бути знижено : а) за неповноту представлених результатів або припущені в них помилки; б) невчасне представлення звітів; в) неякісне оформлення звітів.

До 10 балів студент може отримати за систематичне відвідування лекційних занять+ 10 балів за опрацювання і написання тесту по дисципліні, +20 балів за активну участь в лабораторних заняттях.

Б) Виконання завдань для самостійного опрацювання

За виконання завдань для самостійного опрацювання студент може отримати максимально 20 балів – див. Карту самостійної роботи студента.

С) Виконання модульних (контрольних) завдань

Дана дисципліна складається з 2-х модулів і передбачає складання  2-х тестів, що охоплює відповідні теми дисципліни і охоплює 40 питань одинарного або множинного вибору. 

Відповідь на кожне з запитань може бути вірною, невірною.

За написання тесту студент може отримати максимально 20 балів, які враховуються як бали за самостйну роботу – див. Карту самостійної роботи студента.

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Оцінка знань студентів з дисципліни «Електронна комерція» здійснюється на основі поточно-модульного контролю.

Для фіксації підсумкової оцінки у відповідних документах її переводять у традиційну форму за такою шкалою:

 

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

зараховано

A

80-89

зараховано

B

70-79

C

66-69

зараховано

D

60-65

E

21-59

не зараховано з можливістю повторного складання

FX

0-20

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Студенти, які отримали оцінку  «не зараховано» (тобто  FX  або   F)  ліквідують академічну заборгованість згідно порядку її ліквідації, встановленому в КНЕУ.

 

 

VОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

Студенти заочної форми навчання мають:

 1. 1.  Виконати 4 лабораторні роботи (1.1, 2.1, 3.1, 4) та оформити їх у вигляді звіту – максимально за них можна отримати 40 балів.
 2. 2.  Написати тест- максимальна оцінка - 20 балів.
 3. 3.  Виконати завдання для самостійного опрацювання – див. п.6,  карту самостійної роботи студента – максимально за них можна отримати 20 балів.
  1. Залікова контрольна робота (тест) – 20 балів.

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна

 

 1. Електронна комерція : Навч.посібник / А.М. Береза та ін. – К.: КНЕУ, 2002.-320с.
 2. Береза А.М., Козак І.А. та ін. Електронна комерція . Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення дисципліни - К.:КНЕУ, 2004 р. 108 с.

 

Допоміжна

 

 1. Балабанов И.Т. Электронная комерция. – СПб: Питер, 2001. – 336с.
 2. Джон Вакка, Секреты безопасности в Internet. - К.: Диалектика, 1997. - 512 с., ил.
 3. Дюбуа Поль, MySQL. Пер. С англ.: -М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. -816 с.
 4. Имери, Винс. Как сделать бизнес в Internet: Пер. с англ. – 3- изд. – К.; М.; СПб. :Диалектика, 1998. – 464 с. : ил.
 5. Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2004.-с. 340.
 6. Козье Д. Электронная комерция: Пер. с англ. – Москва: Издательсько-торговий дом “Руская редакция”. 1999. – 288 с.: ил.
 7. Крупник А. Как продать товар и получить деньги в Internet (введение в електронную комерцию). Москва: “МикроАрт”, 2000г – 240с.
 8. Пономаренко Л.А., Філатов В.О.Електронна комерція: Підручник/ за ред. А.А.Мазаракі.-К.:Київ.нац.торг.- екон.унів-т, 2002.- с.78-81, с.109-110.
 9. Семенов П.П. Безопасность против безопасности. М:Центр защиты информации, 1999. – 351с.
 10. Смирнов С.Н. Електронний бізнес.- М.: ДМК Пресс; М.: Компанія АиТи, 2003.-с.168-176.
 11.  Успенский И.В. Интернет как инструмент маркетинга. –СПб.:БХВ - Санкт-Петербург, 2000. – 256 с.: ил.
 12. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса.- СПб.: Питер, 2001. – 432с.
 13.  Холмолгоров В. Интернет- маркетинг.Краткий курс. – СПб.: Питер, 2001. – 208с.
 14.  Эмор Д. Электронний бизнес: эволюция и/или революция.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. с.85-87