Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕП КПІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи 

для студентів

 галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2017

 

ЗМІСТ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 3

2. ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

2.1. Вимоги до виконання курсової роботи: 4

2.2. Порядок виконання курсової роботи. 5

3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 7

3.1. Теоретична частина курсової роботи. 7

3.2. Практична частина курсової роботи. 14

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 23

4.1. Розрахунок показників виробничої програми підприємства машинобудівної галузі та її виконання. 23

4.2. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства.. 24

4.3. Розрахунок фонду заробітної плати працівників. 27

4.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства   29

4.5. Складання кошторису витрат на виробництво продукції 31

4.6. Калькулювання собівартості продукції 34

4.7. Визначення сукупного нормативу оборотних засобів підприємства...

4.8. Визначення ціни продукції …………………………………………….

4.9. Визначення точки беззбитковості виробництва ……………………...

4.10. Визначення основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства ……………………………………………………

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 48

6. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 50

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 52

Додаток. 55

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Дисципліна «Економіка підприємства» вивчає коло питань щодо підвищення ефективності виробництва, шляхів та методів досягнення підприємством своїх цілей за умов раціонального використання ним всіх видів ресурсів. Економіка підприємства посідає важливе місце в структурно-логічній схемі навчання за даними спеціальностями.

Метою написання курсової роботи є  закріплення і поглиблення знань теоретичного матеріалу, придбання практичних навичок з основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов ринку.

У курсовій роботі студент повинен за індивідуальними даними оцінити виконання річної виробничої програми підприємства машинобудівної галузі; здійснити оптимізацію ціни на вироби та, виходячи з критерію максимізації прибутку, розрахувати вплив змін техніко-економічних показників на результати діяльності підприємства в цілому.

У даній курсовій роботі розглядається підприємство машинобудівної галузі, що спеціалізується на виробництві трьох видів виробів.

Методичні вказівки включають: вимоги та порядок виконання курсової роботи; методику розрахунку індивідуальних коефіцієнтів та вибору виробів, що випускаються підприємством; вихідні дані для розрахунків; методичні вказівки до виконання практичної частини курсової роботи; вимоги до оформлення курсової роботи.

Виконуючи курсову роботу, потрібно визначити: чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства; фонд заробітної плати працівників підприємства; вартісну оцінку основних виробничих фондів підприємства; кошторис витрат на виробництво продукції; калькулювання собівартості продукції.

 

 

2. ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

2.1. Вимоги до виконання курсової роботи:

1) Тема курсової роботи. Теми курсових робіт запропоновані та затверджені кафедрою. Студенти самостійно обирають тему курсової роботи, але в рамках запропонованих (див. розділ 3.1). Студент повинен висунути пропозицію щодо власної теми курсової роботи, але при умові обґрунтування її доцільності. В межах курсової роботи студентові необхідно подати:

 • розгорнутий план курсової роботи;
 • формулювання мети та завдань роботи;
 • теоретичну частину;
 • практичну (розрахункову) частину;
 • висновки;
 • список літератури за темою дослідження.

2) Вступ. Обсяг вступу встановлено в межах 1-2 сторінок, де висвітлюють актуальність, мету, завдання курсової роботи, її об’єкт, предмет, базу дослідження та характеристику основних джерел отримання інформації (літературних, статистичних, офіційних, бібліографічних, наукових).

3) Основна частина. Теоретична частина повинна розкривати сутність теми на основі порівняльної характеристики вітчизняних, зарубіжних наукових та спеціальних джерел, а також вивчення законодавчої та нормативної бази. Цей розділ повинен містити 2-3 підрозділи обсягом не менше 20 сторінок.

В практичній (другій) частині студент проводить аналіз розрахунку чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівних підприємств, фонду заробітної плати, кошторису витрат на виробництво продукції та калькулювання собівартості продукції. Згідно індивідуальних даних слід подати результати аналізу у вигляді таблиць, роблячи додаткові пояснення. На підставі розрахунків, необхідно спрогнозувати можливі варіанти удосконалення досліджуваної проблеми та подати власні пропозиції у висновках. Обсяг цього розділу складає 20-25 сторінок.

4) Висновки. Висновки повинні включати короткий опис результатів проведеного теоретичного та практичного дослідження.

Курсова робота має таку структуру:

Вступ

Розділ 1. (Теоретична частина) НАЗВА

 1. ……….. (поняття та сутність)
 2. ……….. (зміст, функції, види, класифікація, пояснення)
 3. ……….. (методи удосконалення)

Розділ 2. (Практична частина) НАЗВА

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

2.2. Порядок виконання курсової роботи

Порядок виконання курсової роботи передбачає наступні етапи:

 1. вибір напряму, об’єкта та предмета наукового дослідження, теми курсової роботи;
 2. пошук і вивчення необхідної літератури та практичного матеріалу;
 3. складання плану згідно теми курсової роботи;
 4. проведення відповідних розрахунків;
 5. написання висновків згідно виконаних розрахунків;
 6. оформлення курсової роботи;
 7. захист курсової роботи.
 

Вибір напряму, об’єкту та предмету наукового дослідження, теми курсової роботи

На  першому етапі студент вибирає напрям, об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це явище чи процес, що породжує проблемну ситуацію чи обрану тему наукового дослідження.  Предмет дослідження – знаходиться в межах об’єкта.

Пошук і вивчення необхідної літератури та практичного матеріалу

Пошук і вивчення необхідної літератури та практичного матеріалу пов’язаний  із використанням каталогів відділів  наукової та науково-технічної інформації бібліотеки НТУУ «КПІ» тощо. Практичним матеріалом написання курсової роботи є показники, які студент використовує у практичній частині.

Складання плану роботи згідно теми курсової роботи

Складання плану роботи – етап виконання курсової роботи, що висвітлює головні питання теми в чіткій логічній послідовності. План фактично виступає основою проведеного дослідження, вказує напрям досягнення мети.

В результаті вивчення підібраного матеріалу і систематизації літературних джерел студент здійснює аналіз проведеного дослідження та пропонує шляхи вирішення поставленої проблеми.

Проведення відповідних розрахунків

Студент повинен ознайомитись із вихідними даними для розрахунків і згідно методики розрахунку індивідуальних коефіцієнтів розрахувати всі необхідні показники.

Написання висновків згідно виконаних розрахунків

В результаті теоретичного дослідження та практичного його втілення необхідно провести загальний аналіз отриманих результатів (окремо для теоретичної та практичної частини) і подати його у вигляді висновків.

 

Оформлення курсової роботи

Курсова робота оформляється відповідно до вимог, наведених в розділі 5.

Захист курсової роботи

Це кінцевий етап виконання курсової роботи, який завершується отриманням студентом оцінки за її написання. Більш детально процес та умови захисту наведено в розділі 6.

 

3. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Теоретична частина курсової роботи

Теоретична частина курсової роботи повинна містити огляд результатів літературно-аналітичного дослідження, порівняльну характеристику поглядів на проблему зарубіжних та вітчизняних вчених (в межах вибраної теми). Запропоновано наступну структуру теоретичної частини за темами курсових робіт:

ТЕМА 1. Правові основи та напрями діяльності підприємства в ринкових умовах

Розділ 1. Теоретичні аспекти правових основ функціонування підприємства

1.1. Сутність створення, реєстрації, ліквідації та реорганізації підприємства

1.2. Загальні принципи управління підприємством і самоврядування трудового колективу

1.3. Шляхи удосконалення відносин партнерства між державою та підприємством

ТЕМА 2. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

Розділ 1. Теоретичні аспекти сутнісно-змістової характеристики ринкового середовища діяльності вітчизняних підприємств

1.1. Сутність ринкового середовища господарювання підприємств та організацій

1.2. Поняття, функції та структура ринку

1.3. Механізм удосконалення принципів поведінки суб’єктів господарювання на ринку

ТЕМА 3. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці

Розділ 1. Теоретичні аспекти господарської діяльності підприємства

 1.  Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин
 2.  Організаційно-економічні умови функціонування підприємств
 3.  Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його характеристика

ТЕМА 4. Економічна характеристика продукції підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти економічної характеристики продукції підприємства

1.1. Загальна характеристика, систематизація та методи вимірювання продукції, що виробляє та реалізує підприємство

1.2. Поняття «номенклатура та асортимент продукції, що виробляється», «товарна», «валова», «чиста», «реалізована продукція», «валовий оборот підприємства»

1.3. Товарна політика підприємства і механізм її здійснення

ТЕМА 5. Виробнича програма підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти розробки виробничої програми на підприємстві

1.1. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства

1.2. Елементи формування виробничої програми підприємства

1.3. Планування виробничої програми підприємства

ТЕМА 6. Виробнича потужність підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування виробничої потужності на підприємстві

1.1. Поняття виробничої потужності підприємства, його структурних підрозділів, окремих ланок, основного виду обладнання

1.2. Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства

1.3. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності

ТЕМА 7. Ресурсний потенціал підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування ресурсного потенціалу на підприємстві

1.1. Поняття та види економічних ресурсів

1.2. Поняття потенціалу і ресурсного потенціалу підприємства.

1.3. Складові ресурсного потенціалу та їх взаємозв’язок.

ТЕМА 8. Методи управління діяльністю підприємств у ринкових умовах

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління підприємствами

1.1. Сутність і функції процесу управління

1.2. Методи та організаційні структури управління діяльністю підприємств

1.3. Ефективні типи організаційної структури управління щойно утворених підприємств

ТЕМА 9. Система управління персоналом підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти системи управління персоналом підприємства

1.1. Сутність, класифікація та структура персоналу

1.2. Кадрова політика та система управління персоналом

1.3. Узагальнення зарубіжного досвіду управління персоналом і визначення можливостей його використання на підприємствах Україні

ТЕМА 10.  Майнові ресурси (активи) підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування майнових ресурсів підприємства

1.1. Сутність активів підприємства та їх місце в системі ресурсного забезпечення діяльності

1.2. Класифікація активів підприємства

1.3. Сутність та оцінка нематеріальних активів підприємства

ТЕМА 11. Основні фонди підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування основних фондів

1.1. Поняття, класифікація та структура основних фондів підприємства

1.2. Види і показники зношування основних фондів

1.3. Ефективність відтворення та використання основних фондів підприємства

ТЕМА 12. Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства

Розділ 1. Теоретичні засади формування оборотних фондів та оборотних коштів підприємства

1.1. Загальна характеристика оборотних фондів та оборотних коштів підприємства

1.2. Нормування та показники ефективності використання оборотних коштів підприємства

1.3. Шляхи удосконалення використання оборотних коштів підприємства

ТЕМА 13. Інноваційні процеси та оцінювання їх ефективності

Розділ 1. Теоретичні засади формування інноваційних процесів

1.1. Інновації та інноваційні процеси, їх види та характеристика

1.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями

1.3. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень

ТЕМА 14. Техніко-технологічна база виробництва

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління техніко-технологічної  бази виробництва

1.1. Сутність техніко-технологічної бази виробництва

1.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства

1.3. Методи визначення виробничої потужності на підприємствах

ТЕМА15. Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства

Розділ 1. Теоретичні засади удосконалення конкурентоспроможності продукції підприємства

1.1. Сутність, показники, методи оцінювання та управління за якістю продукції

1.2. Чинники забезпечення та методика оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції

1.3. Економічна ефективність і шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

ТЕМА 16. Регулювання, прогнозування та планування діяльності

Розділ 1. Теоретичні аспекти регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства

1.1. Сутність державного економічного регулювання, особливості прогнозування розвитку та методологічні основи планування діяльності підприємства

1.2. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування

1.3. Заходи підвищення якості регулювання, прогнозування та планування в організації

ТЕМА 17. Витрати виробництва і собівартість продукції

Розділ 1. Теоретичні засади управління витратами та собівартістю продукції

1.1. Поняття витрат і собівартості продукції. Класифікація витрат

1.2. Види і показники собівартості продукції

1.3. Управління витратами на підприємстві. Чинники та джерела зниження собівартості продукції

ТЕМА 18. Мотивація як процес стимулювання до високопродуктивної праці

Розділ 1. Теоретичні аспекти мотивації праці, роль винагороди  в цьому процесі

1.1. Сутність мотивації трудової діяльності

1.2. Форми і системи оплати праці

1.3. Шляхи удосконалення механізму дії мотивації

ТЕМА 19. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах

Розділ 1. Теоретичні засади формування ціни та ціноутворення на підприємстві

1.1. Економічний зміст, функції та види цін

1.2. Мета та методи ціноутворення в ринкових умовах

1.3.  Проблеми та шляхи удосконалення ціноутворення в Україні

ТЕМА 20. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства

Розділ 1. Теоретичні засади формування фінансово-економічних результатів та підвищення ефективності діяльності підприємства

1.1. Суть, форми та методи організації фінансової діяльності підприємства

1.2. Суть, характеристика і показники загальної ефективності діяльності підприємства

1.3. Резерви та чинники підвищення ефективності виробництва

ТЕМА 21. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Розділ 1. Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.1. Сутність законодавчого регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства в Україні

1.2. Види та принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.3. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства

ТЕМА 22. Державне регулювання діяльності підприємств

Розділ 1. Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності підприємств

1.1. Суть, принципи та методи державного регулювання економіки

1.2. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності

1.3. Механізм удосконалення підприємницької політики

ТЕМА 23. Банкрутство та ліквідація підприємств

Розділ 1. Теоретичні засади банкрутства та ліквідації підприємства

1.1. Суть, причини і моделі банкрутства

1.2. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства

1.3. Наслідки ліквідації підприємства

ТЕМА 24. Фінансові результати діяльності підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансових результатів діяльності підприємства

1.1. Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства

1.2. Місце прибутку в системі економічних показників діяльності підприємства

1.3. Ефективність діяльності підприємства та методики її визначення

ТЕМА 25. Економічна безпека підприємства

Розділ 1. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства

1.1. Сутність економічної безпеки підприємства та фактори впливу на неї

1.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки

1.3. Моніторинг економічної безпеки підприємства

 

 

 

 

3.2. Практична частина курсової роботи

Розрахунок індивідуальних коефіцієнтів

Для вибору вихідних даних кожному студентові необхідно розрахувати індивідуальний коефіцієнт (К).

Індивідуальний сумарний коефіцієнт (К) визначають додаючи груповий, порядковий та іменний коефіцієнти.

Груповий коефіцієнт визначають шляхом ділення останньої цифри номера групи на два. Так, наприклад, у всіх студентів групи УВ-21, УІ–21, УЗ-21 даний коефіцієнт дорівнюватиме 0,5 (1/2), у студентів групи УВ–22, УЗ-22 –  1 (2/2), а  у студентів групи УВ–23, УЗ-23 – 1,5 (3/2).

Порядковий коефіцієнт відповідає номеру студента у списку групи. Так, якщо у журналі групи його порядковий номер 20, то значення даного коефіцієнта дорівнюватиме 20/10 = 2.

Іменний коефіцієнт обчислюють поділивши суму номерів перших букв власного імені та прізвища за алфавітом на 10.

Алфавітна довідка

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

Вибір продукції

Кожному студентові необхідно здійснити вибір продукції, яку випускає підприємство машинобудівної галузі. У курсовій роботі їх кількість обмежується трьома виробами. Вибір необхідно здійснити за такою схемою:

 • назва першого виробу визначається на основі порядкового номера студента у списку групи (Нп):      №1 = Нп + 8
 • назва другого виробу відповідає номеру першої букви прізвища студента;
 • назва третього виробу визначається на основі номера першої букви імені студента ( номер букви Я прийняти 12, як і для Ї ).

Примітка: при співпаданні номерів двох виробів для другого виробу прийняти номер, що передує отриманому значенню, напр. 5 і 5 (виріб Д), прийняти 5 і 4 (вироби Д і Г);

Знаки  “± “ при виборі варіантів вихідних даних інтерпретуються так:

“ – “ - для студентів груп, остання цифра номера яких є непарною (наприклад,  УВ-71, УІ-71, УЗ-71, УВ-73, УЗ-73,  і т.д.);

“ + “ – для студентів груп, остання цифра номера яких є парною (наприклад, УВ-72, УЗ-72 і т.д.).

Вихідні дані для розрахунків

Таблиця 3.1

Вихідні дані для розрахунку показників виробничої програми машинобудівного підприємства та її виконання

 

п/ч

Назва

 

виробу

Річні обсяги виробництва, тис. шт

Запаси готової продукції на початок року,  тис. шт

Запаси готової продукції на кінець року,  тис. шт

Ви-роб-ни-чий цикл,  дні

Рен-та-бель-

ність за пла-ном, %

план

звіт

планові

фактичні

планові

фактичні

1

А

1500 ± 120К

1600 ± 122К

70 ±  5,5К

65 ±  5К

75 ±  6К

78 ±  6К

1

15,0

2

Б

1400 ± 110К

1350 ±  108К

69 ±  5,4К

70 ±  5,3К

60 ±  4,8К

64 ± 5К

0,8

18,5

3

В

1300 ± 100К

1360 ± 103К

60 ±  4,5К

66 ±  4,7К

63 ±  4,8К

55 ±  4К

1,2

12,2

4

Г

1200 ±  90К

1150 ±  89К

60 ± 4,5К

67 ± 4,6К

55 ±  4К

75 ±  6К

1,5

19,1

5

Д

1100 ±  80К

1170 ±  82К

52 ±  4К

58 ±  4,4К

62 ±  4,9К

50 ± 3,8К

1,2

20,5

6

Е

1000 ±  70К

950 ±  68К

50 ± 3,7К

60 ± 4,5К

48 ± 3,6К

70 ±  5,5К

1,1

14,3

7

Є

900 ±  60К

970 ±  63К

50 ±  3,8К

55 ±  4К

55 ±  3,9К

40 ±  3К

1,8

16,9

8

Ж

800 ±  50К

760 ±  48К

40 ±  2,6К

60 ±  4К

37 ±  2,5К

50 ±  3,5К

2,0

22,5

9

З

700± 40К

735 ±  42К

53 ±  3,6К

42 ±  2,8К

56 ±  3,8К

35 ±  2,6К

2,2

24,8

10

И

600 ±  30К

570 ±  28К

40 ±  2,7К

25 ±  1,5К

45 ± 3К

40 ±  2,4К

2,5

13,1

11

І

250 ±  20К

275 ±  22К

15 ±  1К

20 ±  1,2К

17 ±  1,1К

25 ±  1,5К

4

17,6

12

Ї

230 ± 18К

220 ±  17К

12 ±  0,8К

14 ±  0,9К

10 ± 0,7К

17 ±  1,1К

4,4

21,0

13

Й

200 ±  15К

215 ±  16К

10 ±  0,7К

8 ± 0,6К

12 ± 0,9К

15 ± К

4,8

14,8

14

К

180 ± 13К

165 ±  12К

9 ±  0,65К

6 ±  0,45К

11 ±  0,7К

12 ±  0,9К

5,5

16,2

15

Л

150 ± 10К

160 ±  11К

12 ±0,8К

10 ±  0,7К

10 ±  0,6К

7 ±  0,5К

5,0

19,5

16

М

120 ±  9К

110 ±  8К

6 ±  0,4К

4,5 ±  0,3К

5 ±  0,35К

9 ±  0,6К

6,0

23,8

17

Н

100 ± 8К

105 ±  7К

5 ±  0,3К

7 ± 0,4К

4 ±  0,25К

10 ±  0,6К

6,5

21,7

18

О

90 ± 7К

80 ±  6К

4 ± 0,24К

3 ±  0,22К

5 ± 0,3К

7 ±  0,4К

7,0

19,0

19

П

80 ± 6К

86 ±  6,5К

3 ± 0,2К

2,5 ±  0,2К

4 ± 0,3К

2 ± 0,15К

6,0

17,2

20

Р

70 ± 5К

65 ±  4,5К

3,5 ±  0,2К

5 ±  0,3К

3 ±  0,18К

6 ±  0,4К

8,0

12,5

21

С

30 ±  2К

32 ±  1,9К

3 ±  0,21К

2 ±  0,13К

2,6 ±  0,2К

1,5 ±  0.1К

7,0

14,4

22

Т

28 ± 1,8К

27 ± 1,7К

2 ±  0,14К

4 ±  0,3К

1,8 ±  0,1К

4.5 ±  0,3К

9,0

16,0

23

У

26 ± 1,6К

28 ±  1,7К

1,5 ±  0,1К

1,2 ± 0,1К

1,7 ±  0,1К

1,9 ±  0,1К

6,0

18,0

24

Ф

24 ± 1,4К

23 ±  1,3К

1,3 ±  0,1К

2,8 ± 0,1К

1,5 ±  0,1К

3,5 ±  0,2К

5,0

21,3

25

Х

22 ± 1,3К

23 ± 1,4К

1,2 ±  0,1К

1,3 ±  0,1К

1,9 ±  0,1К

2,2 ±  0,1К

8,0

23,0

26

Ц

20 ± 1,2К

19 ± 1,1К

1 ±  0,07К

2 ±  0,1К

1,5 ±  0,1К

1,8 ±  0,1К

10,0

15,5

27

Ч

18 ± 1,1К

19 ±  1,2К

1,3 ±  0,1К

1,5 ±  0,1К

1 ±  0,08К

2,1 ±  0,1К

6,5

19,9

28

Ш

15 ±  1К

14 ±  0,9К

0,6 ± 0,04К

0,5 ±  0,036К

0,7 ±  0,05К

1 ±  0,07К

7,5

25,0

29

Щ

12 ± 0,9К

13 ±  0,8К

0,7 ± 0,05К

1,3 ±  0,1К

0,6 ±  0,04К

0,5 ±  0,03К

10,0

17,7

30

Ю

10 ± 0,8К

9 ±  0,7К

0,5 ±  0,03К

0,3 ±  0,02К

0,6 ±  0,04К

1 ±   0,06К

8,5

20,2

 

Прим.: К – значення сумарного коефіцієнта

 

 

Таблиця 3.2

Норми витрат ресурсів на виробництво одного виробу

з/п

Види виробів

Сировина і матеріали

Комплектуючі

(з ПДВ), грн.

Паливо, кг

Електроенергія,

кВт/год

Трудомісткість,

люд/год

W,  кг

X,  кг

Y,  м3

Z,  м2

1

А

-

0,3

-

-

-

0,5

1,5

0,15

2

Б

0,8

-

-

-

-

0,7

2,8

0,36

3

В

0,6

0,4

-

-

-

0,9

4.6

0,52

4

Г

-

1,2

-

-

-

1,0

5.2

0,60

5

Д

0,9

0,5

-

-

-

1,1

6,0

0,75

6

Е

-

1,8

-

-

-

1,4

6,8

0,80

7

Є

3,0

-

-

-

-

1,6

7,2

1,04

8

Ж

3,6

-

-

-

-

2,1

6.5

0,91

9

З

4,5

0,3

-

-

-

2.4

7,8

1,47

10

И

5,6

0,6

-

-

-

2,3

7,5

2,56

11

І

12,0

-

0,0021

-

-

15,5

20,8

7,2

12

Ї/Я

13,6

-

0,0045

-

-

12,3

25,2

8,5

13

Й

15,5

-

0,0092

-

-

8,7

19,0

9,8

14

К

-

7,9

0,0054

-

-

9,1

12,6

8,5

15

Л

-

12,0

-

0,35

-

7,6

18,3

8,8

16

М

22,1

-

-

0,49

-

17,4

28,7

10,0

17

Н

25,0

2,2

-

0,56

-

30,2

43,5

12,4

18

О

28,3

1,9

-

0,75

-

21,9

33,0

21,5

19

П

32.5

-

0,0030

0,24

-

28,5

20,0

18,2

20

Р

35,6

-

0,0095

0,48

-

17,7

40,8

27,9

21

С

85,0

-

0,0046

-

34,5

-

126,0

46,3

22

Т

95,5

-

0,012

-

58,2

-

71,5

55,8

23

У

132,9

-

0,017

-

42,6

-

150,2

49,8

24

Ф

125,0

12,0

0,028

-

68,0

-

202,5

75,4

25

Х

156,1

5,8

0,035

-

87,9

-

277,3

65,5

26

Ц

185

-

-

1,9

122,6

38,0

188,5

89,0

27

Ч

190

15,8

-

-

82,4

15,0

203,5

104,9

28

Ш

210,5

24,0

-

1,35

96,7

-

255,0

92,0

29

Щ

225,0

35,5

-

2,60

200,0

48,5

162,9

115,8

30

Ю

245,0

22,7

-

1,86

166,3

85,0

120,4

128,0

 

Таблиця 3.3

Вихідні дані для розрахунку чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства, %

Період

Основні виробничі робітники

Підсобні робітники

в основному виробництві

Робітники, зайняті

в допоміжному та обслуговуючому виробництві

Робітники, зайняті

в підсобному виробництві

Управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів

Адміністративно-управлінський персонал

План

100

15 ± 0,5К

30 ± К

5 ± 0,2К

10 ± 0,5К

10 ± 0,2К

Звіт

100

14 ± 0,5К

32 ± К

6 ± 0,2К

11 ± 0,5К

10 ± 0,2К

 

Таблиця 3.4

Дані про рух кадрів на машинобудівному підприємстві, люд.

(прийняття (чисельник) / звільнення (знаменник) основних робітників)

 

Місяці року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,5К

11±

0,6K

0,3K

4 ±

0,4K

10±

0,7K

 0,3K

12±

K

14±

1,1K

15±

1,2K

16±

1,3K

0,5K

13±

1,1K

0,5K

12±

 K

10±

0,8K

11±

 0,9K

17±

 1,4K

11±

0,9K

0,7 K

0,6K

12±

K

19±

1,6K

15±

1,2K

0,5K

 

Таблиця 3.5

Годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства, грн.

Умови праці

Форма оплати праці

Годинні тарифні ставки за розрядами

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Нормальні

Погодинники

1,00

1,09

1,20

1,33

1,50

1,72

Відрядники

1,20

1,31

1,44

1,60

1,80

2,06

Важкі та шкідливі

Погодинники

1,25

1,36

1,50

1,66

1,88

2,15

Відрядники

1,50

1,64

1,80

2,00

2,25

2,58

 

 

Таблиця 3.6

Середній розряд робіт з виготовлення виробів

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

3,1

3,2

3,3

3,2

3,4

3,3

3,4

3,4

3,5

3,6

3,6

3,7

3,8

3,8

3,9

М

Н

О

П

Р

С1

Т1

У1

Ф1

Х1

Ц1

Ч1

Ш1

Щ1

Ю1

3,9

4,1

4,1

4,0

4,0

4,2

4,2

4,3

4,4

4,5

4,3

4.4

4,5

4,6

4,7

 

Примітка: 1 – 30% робітників-відрядників працюють у важких та шкідливих умовах праці

Таблиця 3.7

Залежність між рівнем виконання завдань з обсягу виробництва продукції і середнім розміром премій з фонду заробітної плати робітників-відрядників

Рівень виконання виробничих завдань, %

 

< 85

 

85-90

 

90-95

 

95-100

 

100-105

 

105-110

 

>110

Середній розмір премій робітників-відрядників, %

 

-

 

5

 

10

 

15

 

20

 

25

 

30

 

Таблиця 3.8

Залежності, що характеризують відношення  рівня заробітної плати різних категорій промислово-виробничого персоналу підприємства (з урахуванням преміальних доплат з фонду заробітної плати) до середнього рівня оплати праці робітників-відрядників

Підсобні робітники в

основному виробництві

Робітники в допоміжному та обслуговуючому виробництві

Робітники у підсобному виробництві

Управлінський та обслуговуючий персонал виробничих

підрозділів

Аміні-стративно-управлінсь-кий персонал

0,7

0,9

0,8

1,2

1,5

 

 

Таблиця 3.9

Стан та вартість основних виробничих фондів машинобудівного підприємства

Групи основних фондів

Початкова вартість на початок року,  тис. грн.

Ступінь зношення на початок року, тис. грн.

власні

орендовані

власних

орендованих

1

2

3

4

5

1.Будівлі, споруди

6000 ± 300 К

-

40 ± 2К

-

2.Транспортні засоби

3000 ± 200К

-

50 ± К

-

3.Машини і обладнання

4000 ± 200 К

600 ± 40К

35 ± 2К

40 ± 2К

4.Комп’ютерна техніка

2000 ± 100К

-

30 + 1,5К

-

 

Таблиця 3.10

Дані про рух основних фондів, тис. грн.

Варіант

Введення

Вибуття

1

2

3

1

01/06 = 300 ± 12К (2);

06/06 = 250 ± 20К (3);  

11/12 =150 ± 8К (4)

03/06 = 400 ± 24К (1);

08/12 = 175 ± 10К (2)

2

02/03 = 500 ± 35К (3);

07/10 = 190 ± 15К (2)

04/03 = 120 ± 8К (2); 

10/10 = 250 ± 10К (3); 

11/12 = 75 ± 3К (4)

3

03/05 = 600 ± 45К (1);

04/05 = 750 ± 48К (3);   

08/12 = 250 ± 15К (2)

05/05 = 155 ± 10К (2);

09/12 = 300 ± 20К (3)

4

04/07 = 190 ± 12К (4);

06/08 = 450 ± 35К (3)

01/07 = 550 ± 35К (1);

07/08 = 410 ± 25К (2);   

08/09 = 255 ± 16К (2)

5

05/05 = 800 ± 60К (3);

09/10 = 350 ± 25К (1);   

11/11 = 390 ± 24К (2)

04/05 = 445 ± 28К (4);

10/11 = 180 ± 12К (1)

6

06/11 = 550 ± 40К (3);

10/12 = 230 ± 16К (2);

09/10 = 380 ± 30К (4)

02/10 = 150 ± 8К (2); 

07/11 = 350 ± 23К (3);  

09/12 = 450 ± 30К (1)

7

07/08 = 180 ± 12К (2);

08/11 = 750 ± 55К (3);   

08/11 = 420 ± 25К (1)

03/04 = 160 ± 10К (4);

08/08 = 240 ± 18К (1)

8

01/01 = 820 ± 63К (4);

01/04 = 470 ± 29К (1);   

04/04 = 180 ± 11К (2)

 

02/01 = 610 ± 48К (3);

03/04 = 140 ± 50К (1)

9

03/06 = 280 ± 20К (2);

09/08 = 660 ± 45К (3)

05/06 = 470 ± 36К (1);

10/08 = 220 ± 15К (3);   

11/11 =195 ± 14К 4)

Продовження таблиці 3.10

0

04/04 = 760 ± 57К (1);

06/05 = 900 ± 65К (3);   

09/06 = 170 ± 11К (2)

03/03 = 350 ± 20К (1);

06/06 = 400 ± 25К (3);

09/12 = 300 ± 20К (4)

 

Примітка: 01,02,…,12 – номери місяців введення-вибуття основних фондів (чисельник – за планом, знаменник – фактично);  (1), (2), (3),(4) – групи основних фондів, за якими відбувається введення (вибуття); номер варіанта відповідає останній цифрі номера студента за списком у групі.              

Таблиця 3.11

Ціни придбання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів                (з урахуванням ПДВ)

Види ресурсів

Одиниця вимірювання

Ціна одиниці, грн.

W

т

1200

X

т

960

Y

м3

180

Z

м2

25

Паливо*

т

3800

Електроенергія*

кВт/год

0,24

 

Таблиця  3.12

Дані про споживання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на потреби виробничого та невиробничого характеру  в  %  до рівня                їх технологічних витрат

Види ресурсів

Допоміжне і обслуговуюче виробництво

Підсобне господарство

Експлуатаційні потреби

Матеріали

20

5

5

Паливо

30

5

10

Електроенергія

20

5

15

 

                                                                                         

 

Таблиця 3.13

Норми відходів матеріальних ресурсів, %

Види сировини і матеріалів

Норми відходів

всього

зокрема зворотних

W

12 ± 0,4К

6 ± 0,25К

X

10 ± 0,3К

5 ± 0,2К

Y

4 ± 0,15К

2 ± 0,1К

Z

3 ± 0,1К

-

 

Таблиця 3.14

Дані про зміни цін на матеріальні ресурси та норм їх витрачання у звітному періоді

Показники

Варіант (остання цифра за списком у групі)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Підвищення цін на матеріали та паливно-енергетичні ресурси, %

2,5

3,1

3,5

4,6

4,5

5,9

5,5

6,3

6,7

7,2

Встановлення знижених норм витрат матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів, %

4,2

5,8

4,5

5,5

6,2

4,5

4,0

3.5

4,5

6,0

 

 

Таблиця 3.15

Дані про тривалість періоду постачання матеріальних ресурсів (чисельник) та зриву поставок (знаменник), дні

Види ре-

сурсів

Варіант (остання цифра за списком у групі)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

W

4/2

5/2

6/3

7/3

8/3

9/4

10/4

11/4

12/5

13/5

X

5,5/2,5

6/2,5

6,5/2

7/2,5

7,5/3

8/3,5

8,5/4

9/3

9,5/4

10/4,5

Y

10/4

12/5

14/6

15/6

16/7

18/7

20/8

22/8

24/8

25/9

Z

15/5

16/6

17/6

18/7

19/7

20/8

21/8

22/9

23/9

24/10

Паливо

4/1,5

4,5/2

5/2

5,5/2

6/2,5

6,5/3

7/3

7,5/3

8/3.5

9/3

Комп-лекту-ючі деталі

8/3

9/4

10/4

11/4

12/5

13/6

14/6

15/6

16/7

18/6

 

 

 

Таблиця 3.16

Фінансові показники роботи підприємства

 

Показники

Варіанти (остання цифра за списком у групі)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Дохід від здачі в оренду майна групи 1, % до його вартості

6,5

5,2

5,5

5,7

6,0

6,3

6,7

7,0

7,5

8,0

Те ж  групи 2, % до його вартості

27

25

26

28

29

31

30

25

28

32

Плата за оренду обладнання, % до його вартості

17

14

16

18

20

19

17

15

19

21

Доходи по цінних паперах, % до чистого доходу

1,5

2,0

1,2

1,7

0,9

2,4

1,3

1,9

0,7

1,4

Економічні санкції до підприємства, % до чистого доходу

2,7

3,5

4,1

1,1

1,8

0,9

3,2

5,0

2,9

1,2

Дебіторська заборгованість на початок року, % до валового прибутку

9,5

6,4

7,3

5,5

4,0

2,0

8,0

9,0

7,2

2,7

Те ж на кінець року, % до валового прибутку

5,8

8,7

4,4

10,9

8,5

7,9

1,2

3,3

7,6

10,3

Ставки позикового процента, податку на прибуток, податку на додану вартість (ПДВ), оподаткування дивідендів тощо прийняти на рівні діючих в Україні на момент здійснення розрахунків.

 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

4.1. Розрахунок показників виробничої програми підприємства машинобудівної галузі та її виконання

Процент виконання планових завдань з виробництва і реалізації продукції в натуральних показниках визначають для кожного виробу зокрема. Результати розрахунків можна подати у вигляді таблиці:

                                                                                              Таблиця 4.1

Виконання планових завдань з виробництва і реалізації

Види продукції

Обсяг виробництва,

тис. шт.

% виконання

Обсяг реалізації,

тис. шт.

% виконання

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

А

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства

До промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства (за умовою курсової роботи) належать основні виробничі робітники, підсобні робітники в основному виробництві, робітники, зайняті в допоміжному та обслуговуючому виробництві, робітники, зайняті у підсобному виробництві, управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів, адміністративно-управлінський персонал.

При розрахунку чисельності робітників за основу враховують необхідну нормативну трудомісткість виробничої програми, дані про бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та очікуваний середній процент виконання норм виробітку робітниками:

 • чисельність основних виробничих робітників визначають за формулою 4.1 для кожного виду продукції зокрема і на підприємстві в цілому. Результат розрахунків можна подати у вигляді табл. 4.3.

 
 

(4.1)

 

де Тсум – трудомісткість виконання робіт, люд-год., (табл. 3.2; табл.3.1);

     tд – бюджет робочого часу одного робітника, год., (табл. 4.2);

     kвик – коефіцієнт виконання норм виробітку;

 • бюджет робочого часу визначається на основі даних про кількість робочих днів у розрахунковому році, очікуваний рівень невиходів на роботу та втрат робочого часу (табл. 4.2).

 

 

 

Таблиця 4.2

Річний бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та його виконання

№ п/ч

Показники

Значення показників

план

звіт

1

2

3

4

1

Кількість календарних днів

 

 

2

Вихідні і святкові дні

 

 

3

Номінальний фонд робочого часу, днів (1-2)

 

 

 

4

Невиходи на роботу, днів

 

 

 

з них:

 

 

 

відпустки

24

24

 

лікарняні

8

7

 

невиходи, що дозволяються законом

5

4

 

невиходи з дозволу адміністрації

5

4

 

цілодобові простої

-

3

 

страйки

-

1

5

Явочний робочий час, днів

 

 

6

Середня тривалість робочої зміни, годин

8

8

7

Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин

0,2

0,22

8

Ефективний фонд робочого часу на рік, год.          [5 *  (6 – 7)]

 

 

Примітка: середній процент виконання норм виробітку робіт відрядниками за планом прийняти на рівні kвик=110±0,5К

                                                                                                      

 

Таблиця 4.3

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників

Види продукції

 

Нормативна трудомісткість виготовлення виробу, люд/год

Обсяг виробництва,

шт.

Трудомісткість виконання робіт,

люд/год

 

Процент виконання норм виробітку, %

Бюджет робочого часу одного робітника,

год.

Чисельність

основних

виробничих

робітників,

люд.

 

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для розрахунку загальної чисельності працівників машинобудівного підприємства (Чз) в плановому і звітному періодах необхідно додатково врахувати чисельність підсобних робітників, які обслуговують основних робітників, робітників допоміжного та обслуговуючого виробництва, управлінський та обслуговуючий персонал структурних одиниць та підрозділів підприємства (спеціалістів, службовців, керівників нижчої та середньої ланки), а також вищий керівний склад, спеціалістів та службовців адміністративно-управлінського персоналу підприємства. Дані про чисельність даних категорій працівників підприємства у відсотках до чисельності основних виробничих робітників (у курсовій роботі – робітників-відрядників) наведено у табл.3.3.

Визначення фактичної чисельності основних виробничих робітників на початок кожного місяця у звітному періоді (Чор ф) здійснюється з урахуванням даних про прийом та звільнення працівників, наведених у табл.3.4.

Середньоспискова чисельність основних виробничих робітників (Чор с) за звітний період обчислюється як сума середньомісячних чисельностей, поділена на кількість місяців.

 

Чс = (Ч1 / 2 + Ч2 + Ч3 + … + Ч12 + Ч11 / 2) / 12                      (4.2)

 

де Ч1 та Ч11  - чисельність працівників на 1.01 поточного та наступного років;  Ч2, Ч3, …, Ч12 – чисельність працівників відповідно на 1.02, 1.03, …, 1.12 поточного року.

 

 

4.3. Розрахунок фонду заробітної плати працівників  

Розрахунок фонду заробітної плати включає:

 • встановлення розцінки на виготовлення одного виробу шляхом множення трудомісткості його виготовлення (табл.3.2) на середню годинну тарифну ставку (табл.3.5) відповідно до середнього розряду робіт (табл.3.6), передбаченого для виробництва відповідного виробу (середню годинну тарифну ставку знаходять методом інтерполяції, виходячи з тарифних ставок двох сусідніх розрядів);
 • розрахунок тарифної заробітної плати основних виробничих робітників, які працюють за відрядною системою оплати праці (табл.4.4);
 • розрахунок планового фонду основної заробітної плати робітників-відрядників визначають з розрахунку 20% розміру преміальних доплат, а звітного – 15%. Для забезпечення високого рівня мотивації праці на підприємстві застосовується система заохочення та стимулювання праці. При цьому премії виплачуються за результатами роботи відповідних підрозділів (табл. 4.4);
 • розрахунок фонду основної заробітної плати робітників-відрядників у звітному періоді, виходячи з фактичного виконання планових завдань по кожному з виробів і встановлення величини премій у відсотках до тарифного фонду (табл. 4.4). Для врахування розміру преміальних доплат з фонду заробітної плати підприємства залежно від рівня виконання виробничої програми в курсовій роботі рекомендується усереднена шкала залежності між ними, наведена в табл.3.7;

Таблиця 4.4

Фонд заробітної плати основних виробничих робітників

Види продукції

Обсяг виробництва,

тис. шт.

Відрядна

розцінка, грн.

Тарифний фонд зарплати відрядників,

тис. грн.

Середній розмір

премій,

%

Фонд зарплати основних виробничих робітників з урахуванням премій, тис. грн.

план

звіт

план

звіт

план

звіт

план

звіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • фонд основної заробітної плати (ФОЗП) працівників підприємства, який визначають помноживши чисельність окремої категорії працівників на відповідний усереднений рівень заробітної плати даної категорії  відносно основних виробничих робітників (табл.3.8) з додаванням отриманих добутків;
 • річний (плановий і звітний) фонд заробітної плати (ФЗП) працівників підприємства з врахуванням додаткової заробітної плати в розмірі 9% основної.

Примітка: фонд з/п розраховується виходячи з мінімального розміру діючої заробітної плати на даний момент.

 

 

4.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства

 

Розрахунок вартості основних виробничих фондів машинобудівного підприємства включає визначення початкової, залишкової їх вартості на початок і на кінець року, балансової вартості, а також суми амортизаційних відрахувань.

Початкову вартість на кінець року знаходять за даними табл. 3.9 і табл.3.10 для кожної групи основних виробничих фондів окремо і для підприємства в цілому з виділенням власних і орендованих основних виробничих фондів.

Залишкову вартість на початок і на кінець року знаходять з врахуванням зношення за даними табл. 3.9 і табл.3.10 для кожної групи основних виробничих фондів окремо і для підприємства в цілому з виділенням власних і орендованих основних виробничих фондів.

Балансову вартість основних виробничих фондів визначають з врахуванням введення і виведення їх з експлуатації в розрахунковому періоді:

 

БВкін і = БВпоч і + Ввв іВвив і - Аі  ,                                     (4.3)

 

де БВкін і - балансова вартість основних фондів на кінець і-го періоду, грн;

    БВпоч ібалансова вартість основних фондів на початок і-го періоду, грн;

    Ввв і – вартість введених в експлуатацію основних виробничих фондів в і-му періоді, грн;

    Ввив і - вартість виведених з експлуатації основних виробничих фондів в і-му періоді, грн;

    Аі – сума амортизаційних відрахувань в і-му періоді, грн,

    і – розрахунковий період (квартал).

Аі = (БВпоч і + ΣВвв і * t / n – ΣВвив і * t / n ) * На /100 ,                        (4.4)

 

де t – кількість місяців, що залишилась до кінця розрахункового періоду після введення в експлуатацію основних виробничих фондів, не враховуючи місяця введення;

     t - кількість місяців, що залишилась до кінця розрахункового періоду після виведення з експлуатації основних виробничих фондів, не враховуючи місяця виведення;

     n – кількість місяців в розрахунковому періоді.

    На – норма амортизації для відповідної групи основних фондів, %.

Результати розрахунків можна подати у вигляді табл. 4.5 і табл. 4.6.

Таблиця 4.5

Вартісна оцінка основних виробничих фондів, тис. грн.

Показник

План

Звіт

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Вартість основних виробничих фондів:

 

 

 

 

- початкова

 

 

 

 

- залишкова

 

 

 

 

- зношення

 

 

 

 

 

Таблиця 4.6

Розрахунок амортизаційних відрахувань, тис. грн.

Група основних фондів

Балансова вартість на початок року

Норма амортизації, %

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

За рік

Сума

амортизації

Балансова

вартість

Сума

амортизації

Балансова

вартість

Сума

амортизації

Балансова

вартість

Сума

амортизації

Балансова

вартість

Сума амортизації

Балансова

вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок амортизаційних відрахувань виконати окремо для планового і для звітного періодів.

 

4.5. Складання кошторису витрат на виробництво продукції

Кошторис витрат на виробництво продукції визначає загальну величину витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом продукції в розрахунку на рік.

Кошторис виробництва складають за економічними елементами, до яких належать (для спрощення приймаємо незмінність витрат майбутніх періодів та залишків незавершеного виробництва на початок і на кінець року):

 1. матеріальні витрати;
 2. витрати на оплату праці;
 3. відрахування на соціальні заходи;
 4. амортизація;
 5. інші операційні витрати.

Елемент витрат “Матеріальні витрати” включає всі види витрат матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів в грошовому виразі (без ПДВ), які здійснює підприємство незалежно від їх прямого призначення.

Для розрахунку  суми матеріальних витрат щодо кожного з видів сировини і матеріалів, які використовуються у виробництві виробів, необхідно використати дані табл. 3.11.-3.13, а у випадку їх визначення за звітом, додатково і табл. 3.14.

Спочатку необхідно розрахувати суму витрат сировини і матеріалів, а також палива та електроенергії, які використовуються безпосередньо на виготовлення виробів:

 

де qj - обсяги виробництва відповідного j-го виробу, який випускається підприємством (табл.3.1);

Wj , Xj , Yj, Zj – норми витрат відповідних видів сировини і матеріалів на виробництво j-го виробу (табл.3.2);

Пj, Ej – норми витрат палива і енергії на виробництво j-го виробу (табл.3.2);

Kj - норми витрат комплектуючих в грошовому виразі на виробництво j-го виробу (табл.3.2);

Pw, …, PE – ціна одиниці відповідного виду ресурсу (табл.3.11);

kw, kx, ky, kz - коефіцієнти, які враховують норми зворотних відходів по відповідних видах сировини і матеріалів (табл.3.13).

Для визначення загальної суми витрат матеріальних ресурсів, які потрібні для забезпечення діяльності підприємства, необхідно розрахувати їх сумарну величину з врахуванням інших потреб (потреб допоміжного і обслуговуючого виробництва, підсобного господарства та експлуатаційних потреб). Витрати матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів у допоміжному та обслуговуючому виробництві, підсобному господарстві, а також на експлуатаційні потреби прийняти на основі даних, наведених у табл. 3.12, а їх відходів – за даними табл.3.13.

У звітному періоді порівняно із планом відбуваються певні зміни. Для їх врахування у табл.3.14 наведено дані про зміни цін на матеріальні ресурси та про перегляд норм їх витрачання порівняно з планом у звітному періоді. Для розрахунку фактичних матеріальних витрат необхідно врахувати відповідні коефіцієнти зростання цін на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси та зниження норм витрачання матеріальних та паливно–енергетичних ресурсів на підприємстві у звітному році.

Розрахунок матеріальних витрат доцільно подати у вигляді таблиці 4.7.

 

 

Таблиця 4.7

Розрахунок матеріальних витрат

Види ресурсів

Ціна одиниці, грн.

Норма витрат на виріб (без зворотних відходів)1

Обсяг випуску,

тис.шт.

Загальні витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн.

Інші потреби

тис.грн.

Всього,

тис.грн.

А

В

С

А

В

С

А

В

С

Разом

1.Сировина і матеріали:

W,кг

Х, кг

Y, м3

Z, м2

2.Комплектуючі деталі, грн.

3.Всього матеріали, грн.

4.Паливо, кг

5.Електроенергія, кВт/год.

Разом за планом

Теж  без ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

-

 

Для визначення суми матеріальних витрат без ПДВ отримані загальні величини витрат матеріальних ресурсів за ціною придбання слід поділити на 1,2 (якщо ПДВ становить 20% до оподатковуваного обороту).

Аналогічний розрахунок матеріальних витрат необхідно виконати для звітного періоду з врахуванням підвищених цін на ресурси, знижених норм їх витрат та звітних обсягів виробництва продукції.

Економічний елемент витрат “Витрати на оплату праці” включає річний фонд заробітної плати працівників підприємства (див.п.4.3, табл. 4.4.).

„Відрахування на соціальні заходи” – це відрахування до спеціальних позабюджетних фондів, які розраховуються за встановленими відсотковими ставками від фонду оплати праці (для розрахунків можна прийняти загальну величину відрахувань на соціальні заходи – 38% від фонду оплати праці підприємства)

Величину амортизаційних відрахувань необхідно визначати окремо для кожної групи основних фондів, враховуючи дані про введення та вибуття основних фондів протягом року (див. п.4.4, табл. 4.6).

Величину „Інших витрат” прийняти на рівні 10% від суми витрат (р.1 – р.4 табл. 4.8).

Таблиця 4.8

Кошторис витрат на виробництво продукції

п/ч

Елементи витрат

План

Звіт

Сума, тис.грн

%

Сума, тис.грн

%

1

2

3

4

5

6

1

Матеріальні витрати (без ПДВ)

 

 

 

 

2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

3

Відрахування на соціальні заходи (38%)

 

 

 

 

4

Амортизація

 

 

 

 

5

Інші витрати

 

 

 

 

 

Всього витрат

 

100,0

 

100,0

 

4.6. Калькулювання собівартості продукції

Калькуляція собівартості одиниці продукції складається з типових калькуляційних статей, наведених у табл. 4.9. В курсовій роботі необхідно скласти планову і звітну калькуляції собівартості продукції.

Розрахунки за кожною статтею калькуляції передбачають визначення витрат на одиницю продукції, на весь обсяг виробництва конкретного виробу і загальні витрати як окремих складових калькуляційної статті, так і за статтею в цілому.

Витрати „Сировини і матеріалів на технологічні потреби” розраховують окремо для кожного виду сировини і матеріалів згідно з нормами їх витрат на виробництво конкретного виробу з врахуванням норм їх відходів за ціною без ПДВ. На основі розрахованих величин визначають сумарні витрати сировини і матеріалів для виробництва кожного виду виробів і загальні витрати сировини і матеріалів на технологічні потреби. При складанні звітної калькуляції необхідно врахувати зміни норм витрат і цін матеріальних ресурсів (табл.3.14).

                                                                                      Таблиця 4.9

Калькуляція собівартості продукції

№ п/ч

Статті витрат

Ціна, грн.

Виріб А (шт.)

Виріб В (шт.)

Виріб С (шт.)

Загальні витрати,

тис.грн.

З ПДВ

Без ПДВ

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн/шт

Витрати на весь обсяг, тис. грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн/шт.

Витрати на весь обсяг, тис. грн.

Норма витрат

Витрати на одиницю, грн/шт

Витрати на весь обсяг, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього,

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z, м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Зворотні відходи (віднімаються),

всього, зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X,кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Комплектуючі деталі, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Паливо і енергія на технологічні потреби, всього,

зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паливо, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електроенергія, кВт/год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Заробітна плата основних виробничих робітників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Відрахування на соціальні заходи, 38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змінні витрати (ЗВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 4.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

Умовно-постійні (накладні) виробничі витрати (УПВ), з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

змінні накладні  (ЗН = (0,3 ±0,01К) * УПВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійні накладні (ПН = УПВ - ЗН)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Разом умовно-змінні витрати (УЗВ = ЗВ+ЗН)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Постійні виробничі витрати (ПВ = ПН)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість продукції (виробнича)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Загальногосподарські  витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Витрати на реалізацію і збут продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повна собівартість продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість „Зворотних відходів”, придатних до подальшого використання у технологічному процесі, визначають згідно з нормативом їх утворення (табл.3.13) та ціною закупівлі відповідних сировини і матеріалів без ПДВ. Розрахунки за даною статтею аналогічні розрахункам витрат „Сировини і матеріалів на технологічні потреби”. Собівартість виробу (продукції) зменшується на вартість зворотних відходів.

Витрати на одиницю виробу за статтею „Комплектуючі деталі” приймаються на рівні цін їх придбання без ПДВ.

Витрати „Палива та електроенергії на технологічні потреби” визначають на основі норм їх витрат в технологічному процесі та цін придбання згідно з чинними цінами й тарифами без ПДВ. Розрахунки за даною статтею аналогічні розрахункам витрат „Сировини і матеріалів на технологічні потреби”.

Витрати на „Заробітну плату основних виробничих робітників” враховують тарифну заробітну плату, преміальні доплати, а також додаткову заробітну плату основних виробничих робітників (див. п.4.3).

„Відрахування на соціальні заходи” (до Пенсійного фонду, Державного фонду сприяння зайнятості населення, Фонду соціального страхування) становить в середньому (для промислових підприємств) 38% до заробітної плати основних виробничих робітників.

Загальну суму „Умовно-постійних (накладних) витрат”(р.6), до яких належать “Витрати на утримання і експлуатацію устаткування”, „Загальновиробничі витрати”, „Інші виробничі витрати” визначають як різницю між загальною сумою витрат на виробництво продукції (табл.4.8) і загальною сумою змінних витрат (ЗВ). В складі умовно-постійних (накладних) виробничих витрат необхідно виділити змінні накладні (ЗН) і постійні накладні (ПН) витрати. Умовно-постійні (накладні) витрати (УПВ) повинні бути розподілені між окремими виробами одним з загальноприйнятих методів розподілу непрямих витрат. В курсовій роботі базою розподілу зазначених витрат доцільно прийняти заробітну плату основних виробничих робітників (див. табл.4.9).

При складанні звітної калькуляції загальну суму постійних накладних витрат та їх величину на весь обсяг виробництва кожного виду виробів прийняти на рівні планових  значень. Розподіл постійних накладних та змінних накладних витрат доцільно подати у вигляді табл. 4.10.

 

Таблиця 4.10

Розподіл постійних та змінних накладних виробничих витрат

Види продукції

Планова зарплата основних виробничих робітників

Планові коефіцієнти розподілу

Постійні накладні витрати

Планові змінні накладні витрати

Звітна зарплата основних виробничих робітників

 

Звітні коефіцієнти розподілу

Звітні змінні накладні витрати

А

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

1,000

 

 

 

1,000

 

 

Для визначення повної собівартості продукції необхідно розрахувати позавиробничі витрати, а саме - адміністративні (загальногосподарські) витрати і витрати на збут продукції (комерційні).

Адміністративні (загальногосподарські) витрати є постійними витратами періоду і становлять в загальній сумі (130 + К)% від фонду заробітної плати основних виробничих робітників з врахуванням премій (табл.4.4).

Витрати на збут і реалізацію продукції (комерційні) - постійні витрати періоду і в загальній сумі становлять (10 + 0,1К)% від виробничої собівартості продукції

При складанні звітної калькуляції загальну суму позавиробничих витрат та їх величину на весь обсяг виробництва кожного виду виробів прийняти на рівні планових значень.

Розподіл позавиробничих витрат між виробами здійснити пропорційно до умовно-змінних витрат. Розрахунки доцільно подати у вигляді табл. 4.11.

 

Таблиця 4.11

Розподіл позавиробничих витрат

Види

продукції

Планові

умовно-змінні витрати

Коефіцієнти розподілу

Загальногосподарські витрати

Комерційні

витрати

А

 

 

 

 

В

 

 

 

 

С

 

 

 

 

Разом

 

1,000

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції в плановому і звітному періодах визначають, враховуючи  собівартість одиниці продукції (табл.4.9) та обсяги реалізації продукції (табл.4.1) в плановому і звітному періодах:

 

СРП = Σ(Сі *РПі),                                        (4.6)

 

де СРП – собівартість (виробнича) реалізованої продукції, грн;

     Сі - виробнича собівартість одиниці продукції і-го виду, грн;

     РПі – обсяг реалізації продукції і-го виду, шт (табл. 3.1).

 

4.7. Визначення сукупного нормативу оборотних засобів підприємства

 

Норматив оборотних засобів підприємства визначається за всіма нормованими оборотними засобами, до яких належать оборотні фонди (виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) та готова продукція на складах підприємства. Розрахунки виконують тільки для планового періоду.

 • Норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах визначається множенням денної потреби у певному виді матеріальних ресурсів на норму запасу в днях:

Нв.з=Д * Здн,,                                             (4.7)

де Нв.з. - норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах, грн;

    Д денна потреба в матеріальних ресурсах, грн;

    Здн – норма запасу, дні.

Д = Мр /360,                                               (4.8)

де Мр – річна потреба матеріальних ресурсах, нат. од.

Відобразивши потребу у відповідному матеріальному ресурсів (Д) у грошовому виразі, визначають вартісну величину нормативу того чи іншого виду матеріалу у виробничих запасах.

Норма запасу в днях (Здн) - це сума транспортного, підготовчого, технологічного, поточного і страхового запасів в днях.

Норму транспортного, підготовчого та технологічного запасів для всіх варіантів прийняти такою, що дорівнює 2 дням.

Норму поточного та страхового запасів прийняти за даними табл. 3.15 згідно номера варіанту.

Сукупний (зведений) норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах враховує також додаткові потреби в матеріальних ресурсах та паливі допоміжного й обслуговуючого виробництв, підсобних господарств, а також на невиробничі (експлуатаційні) потреби (табл.3.12).

Таблиця 4.12

Розрахунок нормативу власних оборотних засобів підприємства

у виробничих запасах

 

Види матеріальних ресурсів

Річна потреба матеріальних ресурсів, нат. од.

Денна потреба матеріальних ресурсів, нат. од.

Ціна нат. од. без ПДВ грн

Вартість денної потреби, грн

Норма запасу, дні

Норматив, грн

А

В

С

Разом

поточний

страховий

транс., підгот.

технол

Разом

W,т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х, т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z, м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектуючі деталі,шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паливо, т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- норматив інших матеріальних ресурсів, що споживаються  допоміжним, обслуговуючим господарством і на експлуатаційні потреби визначається на основі розрахованого нормативу оборотних засобів у виробничих запасах основного виробництва та даних табл. 3.12.

 • Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві визначають за формулою:

де Ннв - норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві, грн;

     Ср – собівартість річного випуску продукції, грн (табл. 4.9);

     Тц – тривалість циклу виготовлення продукції, дні (табл.3.1);

     kнз – коефіцієнт наростання затрат у незавершеному виробництві:

де М – сума одноразових матеріальних витрат на виробництво виробів, грн. (табл. 4.9);

     С' – собівартість виробів без матеріальних витрат, грн (табл. 4.9).

 • Норматив оборотних засобів у готовій продукції, який визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю на норму запасу готової продукції на складах підприємства в днях, прийняти на рівні планових залишків готової продукції на кінець року (табл.1) за виробничою собівартістю (табл. 4.9):

НГП =Σ(ГПк.р.пл і*Сод і),                                (4.11)

де НГП - норматив оборотних засобів у готовій продукції, грн;

     ГПк.р.пл і - планові залишки готової продукції і-го виду на кінець року, шт;

     Сод. і - виробнича собівартість одиниці і-го виду продукції, грн/шт.

 • Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів (Нмп) прийняти в розмірі 5% суми нормативів оборотних засобів у виробничих запасах, незавершеному виробництві та готовій продукції.
 • Сукупний норматив оборотних засобів (НОЗ) визначається як сума розрахованих нормативів:

НОЗ = Нв.знвГП мп                               (4.12)

 

4.8. Визначення ціни продукції

 

Гуртова ціна j-го виробу без врахування ПДВ (Ц гj):

 

Відпускна ціна j-го виробу (Цвj):

де Сj – повна собівартість j-го виробу, грн;

Рj – рентабельність j-го виробу    (табл.3.1),%;

Ст.ПДВ – ставка податку на додану вартість, %.

 

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсової роботи пов’язана з економічними показниками діяльності машинобудівного підприємства. У роботі потрібно виконати розрахункову частину (розрахувати показники виробничої програми підприємства, чисельності промислово виробничого персоналу, фонд заробітної плати працівників, здійснити оцінку основних виробничих фондів, скласти кошторис витрат на виробництво продукції) та написати реферативну частину відповідно до завдання.

Тематику теоретичної частини курсової роботи наведено в розділі 3.1.

Вихідні дані, необхідні для розрахунків, як інформацію для варіантів завдання, наведено в розділі 3.2.

У практичній частині роботи необхідно виконати розрахунок собівартості продукції, яка комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, рівень техніки, технології та організації виробництва. Перелік завдань з вихідними даними для розрахунків наведено в розділі 3. Докладно методику визначення собівартості виробу наведено в розділах 4.5 та 4.6.

Курсова робота має бути виконана згідно з чинним стандартом ДСТУ 3008-95. Обсяг роботи: 40-45 друкованих пронумерованих сторінок (перша сторінка - титульний аркуш). Текст оформлюють на аркушах формату А4 (210x297), друкують 14 шрифт через 1,5 інтервалу. Поля: верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 25 мм.

Титульна сторінка курсової роботи наведена в додатку. На наступній сторінці курсової роботи наводиться завдання для її виконання з зазначенням індивідуальних коефіцієнтів, видів виробів і номеру варіанту за списком в групі.

Сторінки курсової роботи нумеруються, брошуруються і вказуються навпроти окремих питань змісту.

Усі ілюстрації, таблиці і формули нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Нумерація складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (таблиці, формули), відокремлених крапкою (наприклад, 3.2 - другий рисунок третього розділу). Номер і назву ілюстрації розмішують під ілюстрацією: «Рисунок 3.2 - далі назва». Номер і назву таблиці розміщують над таблицею.

Слово «Таблиця» вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами тієї самої таблиці, розміщеної на наступних сторінках, пишуть «Продовження таблиці» із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починаються з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. На всі ілюстрації і таблиці, наведені в розділі, мають бути посилання в текстовій частині. Переліки можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу. Другого рівня - з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

У тексті не дозволяється скорочувати слова, за винятком загальноприйнятих. Необхідно давати розшифровку означень у формулах і вказувати їх одиниці виміру.

До захисту курсову роботу слід подавати зброшурованою і підшитою, з твердими обкладинками або з обкладинками із цупкого паперу.

Курсова робота складається з таких частин:

 1. титульний аркуш (виконується тільки українською мовою, форму наведено в додатку);
 2. завдання на курсову роботу (вихідні дані до теоретичної та практичної частин роботи);
 3. анотація (реферат) (виконується українською або іноземною мовою); лаконічно вказати: зміст роботи, обґрунтування та розрахунки, обсяг роботи в аркушах, кількість рисунків, таблиць, використаної літератури. Анотація виконується згідно з ДСТУ 3008-95 на окремому стандартному аркуші;
 4. зміст (виконується згідно з ДСТУ 3008-95 на окремому стандартному аркуші);
 5. вступ (одна сторінка): сформулювати значення теми, коротко охарактеризувати об'єкт дослідження, зазначити мету або завдання курсової роботи;
 6. теоретична частина: необхідно повністю розкрити зміст запропонованої теми і доповнити матеріалом, який не було висвітлено на лекціях;
 7. практична частина;
 8. висновки (окрема одна сторінка): навести конкретні результати, одержані у відповідних розділах курсової роботи, із зазначенням розрахованих показників;
 9. список літератури: подати всі використані в курсовій роботі літературні джерела, кожне джерело оформлювати з усіма характеристиками, необхідними для його пошуку, на кожну позицію списку літератури обов'язково має бути посилання в курсовій роботі.

 

6. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи передбачений для перевірки знань студента та оцінки правильності її виконання. На захисті студент повинен вміти обґрунтовувати власні розрахунки та показувати глибоке розуміння виконаної курсової роботи.

Поточний контроль виконання студентом курсової роботи керівник здійснює в процесі консультацій, а підсумковий контроль – під час її захисту. Дата захисту встановлюється кафедрою за узгодженням з керівником. Курсову роботу студент повинен захистити до початку екзаменаційної сесії.

Курсова робота здається на перевірку керівнику не пізніше, ніж за 2 тижні до встановленого дня захисту.

Під час захисту студент повинен стисло викласти результати розрахунків та висновки, відповісти на питання керівника.

Підсумкова модульно-рейтингова оцінка, отримана студентом за результатом захисту курсової роботи за шкалою ECTS і традиційною національною шкалою, заноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента (табл. 6.1).

Оцінювання курсової роботи здійснюється у 2 етапи: оцінка якості виконання теоретичного матеріалу   та написання  практичної частини  – 50 балів; оцінка захисту – 50 балів.

Основні критерії оцінки курсової роботи: доведення актуальності обраної теми, наявність зв’язку з проблемами удосконалення діяльності вітчизняних підприємств; звертання до великої кількості спеціалізованих літературних джерел, у тому числі періодичних; глибина вивчення основної проблеми роботи; повнота вирішення поставлених завдань і розкриття змісту теми роботи; використання економіко-математичних методів при написанні практичної частини роботи; використання законодавства України; наявність самостійних висновків і ступінь їх обґрунтованості; правильність і повнота відповідей студента на усні питання керівника під час захисту курсової роботи.  

Таблиця 6.1.

Критерії  оцінювання курсової роботи

Бали

Характеристика відповідності захисту роботи встановленим балом

Оцінка

ECTS

Традиційна оцінка

1

2

3

4

95-100

Студент демонструє передбачені програмою повні, систематизовані знання, здатний самостійно застосовувати отримані знання, вміє на їх основі узагальнювати, оцінювати можливості подальшого розвитку підприємства, логічно і грамотно викладає матеріал, всі розрахунки в практичній частині є правильними. Допускається одна-дві несуттєві помилки, які студент виправляє самостійно. Оформлення роботи відповідає всім встановленим вимогам.

А

відмінно

85-94

Студент демонструє передбачені програмою повні, систематизовані знання та оперативні вміння, здатний самостійно застосовувати отримані знання, але потребує незначної допомоги з боку викладача у процесі застосування знань і вмінь. Всі економічні показники розраховані правильно.  Допускаються дві-три несуттєві помилки в оформленні роботи.

В

 

добре

75-84

Студент демонструє знання в основному репродуктивного характеру, у відповіді спостерігається недостатньо глибоке розуміння викладеного в курсовій роботі матеріалу, оформлення роботи містить несуттєві помилки, деякі економічні показники розраховані неправильно.

С

 

 

 

 

Продовження таблиці 6.1

65-74

Студент демонструє загальні знання з дисципліни, пояснення основних питань курсової роботи поверхневе. Оформлення роботи містить значні помилки як у теоретичній, так і у практичній частині; недотримання стандартів.

D

 

задовільно

60-64

Студент при репродуктивному відтворенні знань припускається значних помилок. Теоретична та практична частина зроблена зі значними помилками.

E

55-59

Студент при репродуктивному відтворенні знань припускається значних помилок і не в змозі їх виправити навіть за допомогою викладача. Роботу оформлено невірно.

Fx

незадовільно

Не виконані умови допуску до захисту курсової роботи

F

не допущений

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Березін О. В., Бутенко Н. В. Економіка підприємства: навч. посіб [Текст]  / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 254 с.
 2. Березін О.В. Економіка підприємства: навч. посіб. [Текст]  / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – К.:Знання, 2009. – 390с. – (Вища освіта ХХІ століття)
 3. Бойчик І.М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик. - Вид. 2-е, доп., перероб. - К. : Атіка, 2007. - 528 c. - Бібліогр.: с. 521-523. - ISBN 966-326-212-5
 4. Гаєвська Л.М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. М. Гаєвська [и др.] ; Національна академія держ. податкової служби України. - 2.вид., доп. та перероб. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. - 117 с.: табл. - Бібліогр.: с. 115-117. - ISBN 966-337-030-0
 5.  Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. [Текст]  / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал [2-ге видання]. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
 6. Грещак М.Г. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул, О. І. Олексюк, І. М. Рєпіна, С. М. Соболь; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - 4-те вид., переробл. і доповн. - К., 2009. - 816 c. - Бібліогр.: с. 808-816. - укp.
 7. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посібник [Текст] / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук . – К. : Центр учб. л-ри, 2010 . – 304 с.
 8. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. [Текст] / Й. М. Петрович, І. О. Утінова [3-тє вид., випр.]. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2009. – 405 с.
 9. Економіка підприємства [Текст] : підручник / М. Г. Грещак [та ін.] ; заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2009. - 816 с. - Бібліогр.: с. 808-816. - ISBN 978-966-483-211-0. - ISBN 978-966-483-211-1
 10. Економіка підприємства: Підручник. [Текст] / За ред. акад. С.Ф. Покропивного. [2-е вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
 11. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] [Текст] / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.
 12. Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник [Текст] / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк. – К.:Ельга – Н, КНТ, 2007. – 780с.
 13. Цигилик І.І., Бибик Я.Р. Економіка підприємства. Навчальний посібник. [Текст] / І.І. Цигилик, Я.Р. Бибик. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 212 с.
 14. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навч. посібн. [Текст] / Л.І. Шваб. – К.: «Каравела», 2007. – 584 с.
 15. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства:підручник [Текст] / Г.О. Швиданенко, В.Г. Васильков, Н.П. Гончарова Н.П.  – К.: КНЕУ, 2009. – 598с.

 

Додаткова література

 1. Економіка підприємства, виробничий потенціал підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.houseofmcdonnell.com.
 2. Економіка підприємства: конспект лекцій [Електронний ресурс] // Бібліотека онлайн. – Режим доступу: http://readbookz.com/book/1/46.html.
 3. Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.management.com.ua.
 4. Загородній А.Г., Гук О.В. Ідентифікація ризиків банкрутства машинобудівних підприємств // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Розвиток територіально-виробничих систем: Зб. наук. пр. Вип. 6 (68) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів.: Інститут регіональних досліджень, 2007. – С. 184–205.  
 5. Законодавча база України [Електронний ресурс]  // Офіційний сайт Верховної Ради України. –  Режим доступу: http://rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
 6. Кузь Т.І. Підприємство (фірма): сутність і умови функціонування в Україні [Електронний ресурс] / Т.І. Кузь. – Режим доступу:http://intkonf.org/kuz-ti-pidpriemstvo-firma-sutnist-i-umovi-funktsionuvannya-v-ukrayini.
 7. Організація, розвиток виробництва на підприємстві. Планування на підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.paragononstate.com.
 8. Розрахунок виробничої потужності [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.paragononstate.com/organzaczya-virobnicztva/171-rozraxunok-virobnicho-potuzhnost-pdprimstva.html.
 9. Рябушка Л.Б., Боронос В.Г. Фінансова санація та банкрутство підприємств в умовах корпоративних відносин // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Фінанси і Кредит. – 2006. - №1. – С. 32-39.
 10. Федулова Л. Національна інноваційна система: зарубіжний досвід, стан в Україні [Текст] : аналіт. матеріали до Парламент. слухань / В. М. Геєць [та ін.] ; ред. В. М. Геєць, Л. І. Федулова ; НАН України, Ін-т економіки і прогнозування. - К. : [б.в.], 2007. - 184 с. - Бібліогр.: с.183-184.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

 

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

з дисципліни «Економіка підприємства»

на тему: «(вказати тему теоретичної частини)»

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки ____6.030601 «Менеджмент»__
спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»,

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»     
______________________________________________
                                  (прізвище та ініціали) 
Керівник доцент, к.е.н., Гук О.В.

Національна шкала ___________________________
Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______

Члени комісії

________________
(підпис)

____             Гук О.В._________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 20__ рік

 

 

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ