Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Юридична психологія

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет №6

Кафедра соціології та психології

 

                           

 

                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                   Завідувач кафедри соціології та

                                                                   психології                                       

_____________ Л.О. Шевченко

«___» ____________2015р.

 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

   ПН.05  ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

      Галузь знань                                     05 соціальні та поведінкові науки                                                                                    

      Спеціальність                                   053 «Психологія» 

      Спеціалізація                                    практична психологія

      Ступень вищої освіти                     бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

 

2015 рік

Передмова

 

Робоча навчальна програма з нормативної дисципліни «Юридична психологія» для студентів за спеціальністю 05 «Психологія» на 14 арк.

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________ Протокол №____

(дата, місяць, рік )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету №6 _______________ Протокол №____

(дата, місяць, рік )

______________     _____________

         (підпис)                (П.І.Б.)                              

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

з гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________ Протокол № ____

(дата, місяць, рік )

______________     ________________

      (підпис)                    (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри  соціології та психології

_______________ Протокол №____

(дата, місяць, рік )

 __________     _________________

    (підпис)                     (П.І.Б.)                                 

 

 

 

 

Рецензенти:

 

Кузнецов М.А. професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор психологічних наук.

 

Александров Ю.В. доцент кафедри психології та педагогіки факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент.

 

 

Розробник: Логачев М.Г. – м. Харків:

Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013 р.

 

 

 

 

© Логачев М.Г,  2013 р.  

  

                                                                                             © ХНУВС

1.Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 

 

Кількість кредитів ЕСТS  –2,5.

Загальна кількість годин  – 90.

 

 

 

05, соціальні та поведінкові науки;

053 «Психологія»;

бакалавр.

Цикл підготовки - Цикл, професійної та практичної підготовки.

Навчальний курс 4.

Семестр 8.

 

Види контролю:

Підсумковий  модульний контроль  іспит

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних                  – 1,4;

самостійної роботи     – 28.

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції                       – 18;

Практичні заняття   – 12;

Самостійна робота   – 60;

 

Індивідуальні завдання:

Курсова робота –

Реферати (тощо) – 1;

Семестр №8.

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочна форма навчання)

Лекції                         – 6;

Семінарські заняття  – 4;

Самостійна робота    – 80.

 

Індивідуальні завдання:

Реферати (тощо) – 1;

Семестр №8.

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

        1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Юридична психологія» є формування адекватного уявлення студентів про теоретичні та практичні психологічні аспекти юриспруденції та правоохоронної діяльності.

       1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Юридична психологія» є цілеспрямоване оволодіння студентами теоретичними знаннями про основні форми та методи психології права, правової поведінки, сутність психологічних явищ, що складають правову частину суспільного життя, а також  формування вмінь і навичок практичної роботи.

1.3.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні напрямки юридичної психології;
 • методи експертного психологічного дослідження;
 • психологічні аспекти правоохоронної діяльності;
 • психологію особистості правопорушника;
 • психологічні аспекти слідчих дій.

вміти:

 • використовувати психологічні методи у юридичній (правоохоронній) діяльності;
 • аналізувати психологічний стан особистості;
 • надавати психологічну допомогу в екстремальних умовах;
 • встановлювати психологічний контакт з фігурантами кримінальної справи;
 • застосовувати методи психологічного впливу на особистість.

 

                                 3. Програма навчальної дисципліни

 

                                                                                                                                        

Тема №1. Методологічні основи і методи юридичної психології.

Історія та сучасність юридичної психології. Предмет та об’єкт  юридичної психології. Основні методи юридичної психології. Системний підхід у юридичній психології. Основні напрямки розвитку юридичної психології

Тема № 2.  Правова психологія.

Основні елементи правової психології. Право та правосвідомість. Функції психології права. Основні функції правової психології. Право та правосвідомість громадян.

Тема № 3.  Правова культура особистості.

        Елементи правової культури. Психологічні аспекти правової культури.

Поняття і структура правосвідомості. Правова ідеологія як система правових принципів. Поняття, ознаки і види правової поведінки.

Тема № 4. Психологія правопорушення та особи правопорушника.       

     Психологія злочинної поведінки. Причини злочинної поведінки. Суб'єктивні причини злочинної поведінки. Психологія протиправної поведінки. Психологічні аспекти злочину. Психологія правопорушника.

Тема № 5. Психологічні аспекти  правоохоронної діяльності.

     Зміст психології правоохоронної діяльності. Психологія правоохоронної діяльності. Психологічні особливості діяльності ОВС. Психологічна безпека правоохоронної діяльності.

Тема № 6. Психологія слідчих дій.

     Психологія оперативно-розшукової діяльності. Психологічні аспекти діяльності оперативно-слідчої групи при огляді місця події. Психологія допиту. Психологія обшуку та вилучення. Психологія впізнання.

Тема № 7. Судово-психологічна та судово-психіатрична експертизи.

     Місце судово-психологічної експертизи в юриспруденції. Предмет та суб’єкт судової експертизи. Види судової експертизи. Функції та завдання психологічної експертизи. Психологічні аспекти судово-психологічної експертизи.

Тема № 8. Психологія судової діяльності.

     Психологія судового слідства. Психологічні аспекти участі у судовому засіданні прокурора. Психологічні аспекти діяльності захисту. Психологія судочинства в Україні. Психологічні аспекти судового процесу.

Тема №9. Пенітенціарна психологія.

     Психологія осіб, засуджених до позбавлення волі. Психологія поведінки засуджених. Психологічні аспекти діяльності установ з виконання покарань (УВП). Психологія діяльності персоналу УВП.

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання)

 

 

 

 

 

 

Номер та назва найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 8

 

Тема № 1. Методологічні основи і методи юридичної психології.

1. Предмет та об’єкт  юридичної психології.

2. Основні методи юридичної психології.

8

2

-

-

-

6

Основна:

 № 2,6,8;

Додаткова:№1,4.

 

Тема № 2. Правова психологія.

1. Основні елементи правової психології.

2. Право та правосвідомість.

3. Функції психології права.

8

2

-

-

-

6

Основна:

№ 2,6,8;

Додаткова: №1,4.

 

 

Тема №3: Правова культура особистості.

1. Елементи правової культури.

2. Психологічні аспекти правової культури.

3. Поняття і структура правосвідомості.

8

2

-

-

-

6

Основна: №2,8;  Додаткова: №3,4

 

 

 

 

Тема №4: Психологія правопорушення та особистості правопорушника.

1.Психологічна структура злочинної поведінки.

2.Причини протиправної

поведінки.

3. Суб'єктивні причини

злочинної поведінки.

10

2

-

2

-

6

Основна:

№ 2,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

Тема№5: Психологічні аспекти  правоохоронної діяльності.

1. Зміст психології правоохоронної діяльності.

2. Психологія правоохоронної діяльності.

3. Психологічна безпека правоохоронної діяльності.

10

2

-

2

-

6

Основна: № 2,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

Тема№6: Психологія слідчих дій.

1.Психологія огляду місця

події.

2. Психологічні аспекти обшуку та вилучення.

3. Психологія впізнання.

12

2

-

2

-

8

Основна:

№ 2,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

Тема№7: Судово-психологічна та психіатрична експертизи.

1. Предмет та види судової експертизи.

2. Функції та завдання психологічної експертизи.

11

2

-

2

-

7

Основна:

№ 2,5,10;

Додаткова: №.7,11

 

 

Тема№8: Психологія судової діяльності.

1. Психологія судового процесу при розгляді кримінальних справ

2. Психологія судді.

3. Психологія діяльності прокурора у суді.

4. Психологічні особливості діяльності адвоката.

12

2

-

2

-

8

Основна:

№ 2,5,10;

Додаткова: №.7,11

 

 

Тема№9: Пенітенціарна психологія.

1. Пенітенціарна психологія - галузь юридичної психології.

2. Психологія засудженого, завдання і умови ресоціалізації.

3. Психологічні аспекти організації життєдіяльності засуджених.

11

2

-

2

-

7

Основна:

№ 2,5,10;

Додаткова: №.7,11

 

Всього за семестр:

90

18

-

12

-

60

 

іспит

                       

 

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

 (заочна форма навчання)

 

 

Номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 9

 

Тема №1. Психологія правопорушення та

особи правопорушника

     28

2

-

-

-

26

Базова:

№3,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

Тема №2. Психологія слідчих дій та судово-психологічна експертиза

    31

2

2

-

-

27

Базова:

№ 3,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

Тема №3. Психологія судової діяльності та пенітенціарна психологія

     31

2

2

-

-

27

Базова:

№ 4,6,10;

Додаткова: №.8,11.

 

Всього за семестр:

90

6

4

-

-

80

 

іспит

4.1.3. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

 

Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

(денна форма навчання)

Кількість годин

(заочна
форма навчання)

 

 

Тема № 1: Тема № 1. Методологічні основи і методи юридичної психології.

8

-

 

Лекція за темою № 1 Лекція № 1. Методологічні основи і методи юридичної психології.

2

-

 

Семінарське заняття

-

-

Практичне заняття

-

-

Лабораторне заняття                                                                       

-

-

Самостійна робота *

6

-

 

Тема № 2: Правова психологія.

8

-

 

Лекція за темою № 2: Правова психологія.

2

-

 

Семінарське заняття

-

-

Практичне заняття

-

-

Лабораторне заняття

-

-

Самостійна робота *

6

-

 

Тема №3: Правова культура особистості

8

-

 

Лекція за темою № 3. Правова культура особистості

2

-

 

Семінарське заняття

-

-

Практичне заняття

-

-

Лабораторне заняття

-

-

Самостійна робота *

6

-

 

Тема № 4: Психологія правопорушення та особистості правопорушника.

10

28

 

Лекція за темою № 4. Психологія правопорушення та особистості правопорушника.

2

2

 

Семінарське заняття. Психологія правопорушення та особистості правопорушника.

-

-

Практичне заняття. Психологія правопорушення та особистості правопорушника.    

2

-

Лабораторне заняття

-

-

Самостійна робота *

6

26

 

Тема № 5: Психологічні аспекти  правоохоронної діяльності.

10

-

 

Лекція за темою № 5. Психологічні аспекти  правоохоронної діяльності.

2

-

 

Семінарське заняття                                                                       

-

-

Практичне заняття

2

-

Лабораторне заняття

-

-

Самостійна робота *

6

-

 

Тема № 6: Психологія слідчих дій.

12

31

 

Лекція за темою № 6. Психологія слідчих дій.

2

2

 

Семінарське заняття. Психологія слідчих дій.

-

2

Практичне заняття. Психологія слідчих дій.

2

-

Лабораторне заняття.

-

-

Самостійна робота *

8

27

 

 

Тема № 7: Судово-психологічна та судово-психіатрична експертизи.

 

11

 

-

 

Лекція за темою № 7. Судово-психологічна та судово-психіатрична експертизи.

2

-

 

Семінарське заняття

-

-

Практичне заняття. Судово-психологічна та судово-психіатрична експертизи.

2

-

Лабораторне заняття

-

-

Самостійна робота *

7

-

 

Тема № 8: Психологія судової діяльності.

12

31

 

Лекція за темою № 8. Психологія судової діяльності.

2

2

 

Семінарське заняття

-

2

Практичне заняття

2

-

Лабораторне заняття

-

-

Самостійна робота *

8

27

 

Тема № 9: Пенітенціарна психологія.

11

-

 

Лекція за темою № 9. Пенітенціарна психологія.

2

-

 

Семінарське заняття

-

-

Практичне заняття. Пенітенціарна психологія.                                                                       

2

-

Лабораторне заняття

-

-

Самостійна робота *

7

-

       Всього за заліковим кредитом:

90

90

                         

 

4.1.4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.

 

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента (слухача)

Література:

 

 

Тема № 1. Методологічні основи і методи юридичної психології.

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1. Предмет та об’єкт  юридичної психології

2. Основні методи юридичної психології.

3.Системний підхід у юридичній психології.

Базова література:

№1,2,3,4;

Додаткова: №1,2.

 

 

Реферати за темами:

1.Історія та сучасність юридичної психології.

2.Психологічні складові юридичної психології.

3.Основні напрямки розвитку юридичної психології.

Базова література:

№ 2,4,6,8;

Додаткова: №1,4.

Тема № 2. Правова психологія.

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1. Основні елементи правової психології.

2. Право та правосвідомість.

3. Функції психології права.

Базова література:

№2, 4,8;

 Додаткова: №3,4

 

 

Реферати за темами:

1. Основні функції правової психології.

2. Право та правосвідомість громадян.

Базова література:

№2,4,8;

Додаткова: № 3,4

 

 

Тема № 3. Правова культура особистості.

 

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1.Елементи правової культури.

2.Психологічні аспекти правової культури.

3. Поняття і структура правосвідомості.

Базова література:

№ 4,5,74

Додаткова: №4,6

 

 

Теми рефератів:

1.Правова ідеологія як система правових принципів.

2. Поняття, ознаки і види правової поведінки.

Базова література: № 1, 4,10,11.

Додаткова: №.4,6.

 

 

Тема № 4. Психологія правопорушення та особи правопорушника.

 

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1.Психологія злочинної поведінки.

2.Причини злочинної поведінки.

3.Суб'єктивні причини злочинної поведінки.

Базова література:

№ 1,2,4.

Додаткова: №3,5.

 

 

Теми рефератів:

1.Психологія протиправної поведінки.

2.Психологічні аспекти злочину.

3.Психологія правопорушника.

Базова література:

№ 2,4,10;

Додаткова:№3,6.

 

 

Тема № 5. Психологічні аспекти  правоохоронної діяльності.

 

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1.Зміст психології правоохоронної діяльності.

2. Психологічні особливості діяльності ОВС.

3.Психологічна безпека правоохоронної діяльності.

Базова література:

№ 2,4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

Теми рефератів:

1. Психологія правоохоронної діяльності.

2. Психологічна безпека правоохоронної діяльності.

Базова література:

№ 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

Тема № 6.

Психологія слідчих дій.

 

 

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1. Психологія огляду місця події.

2. Психологія обшуку та вилучення.

3. Психологія впізнання.

 Базова література:

№ 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

 

Теми рефератів:

1.Психологічні аспекти діяльності оперативно-слідчої групи.

2.Психологія оперативно-розшукової діяльності.

Базова література: № 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

Тема № 7.

 Судово-психологічна та судово-психіатрична експертизи.

 

 

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1. Предмет та види судової експертизи.

2. Функції та завдання психологічної експертизи.

Базова література:

№ 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

 

Теми рефератів:

1.Психологічні аспекти судово-психологічної експертизи.

2.Місце судово-психологічної експертизи в юриспруденції.

Базова література: № 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

Тема № 8.

Психологія судової діяльності.

 

 

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1.Психологія судового слідства.

2.Психологічні аспекти участі прокурора.

3.Психологічні аспекти діяльності захисту.

Базова література:

№ 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

 

Теми рефератів:

1.Психологія судочинства в Україні.

2.Психологічні аспекти судового процесу.

Базова література:

№ 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

Тема № 9.

Пенітенціарна психологія.

 

 

 

 

Підготовити відповіді на запитання:

1.Психологія засуджених.

2.Психологічні аспекти діяльності УВП

3. Психологія персоналу УВП

Базова література:

№ 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

 

 

Теми рефератів:

1.Психологія осіб, засуджених до позбавлення волі.

2.Психологія поведінки засуджених.

Базова література:

 № 2, 4,5,10;

Додаткова: №.7,11.

 

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

5.1.1. Теми рефератів

 1. Історія та сучасність юридичної психології.
 2. Психологічні складові юридичної психології.
 3. Основні напрямки розвитку юридичної психології
 4. Основні функції правової психології.
 5. Право та правосвідомість громадян.
 6. Правова ідеологія як система правових принципів.
 7. Поняття, ознаки і види правової поведінки.
 8. Психологія протиправної поведінки.
 9. Психологічні аспекти злочину.
 10. Психологія правопорушника.
 11. Зміст психології правоохоронної діяльності.
 12. Психологічні особливості діяльності ОВС.
 13. Психологічна безпека правоохоронної діяльності.
 14. Психологічні аспекти діяльності оперативно-слідчої групи.
 15. Психологія оперативно-розшукової діяльності.
 16. Психологічні аспекти судово-психологічної експертизи.
 17. Місце судово-психологічної експертизи в юриспруденції.
 18. Психологічні аспекти  судочинства в Україні.
 19. Психологічні аспекти судового процесу.
 20. Психологія осіб, засуджених до позбавлення волі.
 21. Психологія поведінки засуджених.

 

5.1.2. Теми курсових робіт

немає

 

5.1.3. Теми наукових робіт

немає

 

6. Методи навчання

 • конспектування лекцій та самостійне опрацьовування лекційного матеріалу за власним конспектом лекцій;
 • підготовка до семінарських занять;
 • підготовка тематичних повідомлень;
 • вирішення творчих практичних завдань.

Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення: наукової літератури за темою, підготовка до семінарських занять.

Індивідуальна робота передбачає виконання наукових робіт у вигляді рефератів.

 

 1. Методи контролю

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль

 

 1. Зв’язок юридичної психології з іншими науками.
 2. Теоретичні основи юридичної психології.
 3. Об’єкт і предмет юридичної психології.
 4. Принципи юридичної психології.
 5. Категорії та поняття юридичної психології.
 6. Система юридичної психології.
 7. Методологія і методи юридичної психології.
 8. Класифікація методів в юридичній психології.
 9. Психологічні тенденції та напрямки у теорії держави та права.
 10. Психологія протиправної поведінки.
 11. Психологія групової поведінки і діяльності.
 12. Психологічна сторона розмежування вчинку, проступку і злочину.
 13. Взаємодія об’єктивних суб’єктивних факторів протиправної поведінки.
 14. Мотивація правопорушення.
 15. Психологія  поведінки правопорушника.
 16. Психологічні особливості злочинців.
 17. Психологія попереднього розслідування.
 18. Психологічні особливості проведення дізнання та слідства.
 19. Психологічні сторони розкриття злочину.
 20. Психологія судового слідства.
 21. Психологія дослідження доказів в суді.
 22. Психологічні аспекти судових дебатів.
 23. Психологія учасників судового слідства.
 24. Психологія участі прокурора в судовому засіданні.
 25. Психологічні аспекти діяльності захисту.
 26. Психологія персоналу УВП.
 27. Психологія засуджених.
 28. Психологічні аспекти діяльності УВП.

 

8. Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань,  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

9. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

9.1. Методичне забезпечення

1.Робоча навчальна програма.

2.Програма нормативної навчальної дисципліни.

3.Методичні вказівки для підготовки до самостійної роботи.

 

9.2. Рекомендована література

 

Базова література:

 1. Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кондратьев Я. Ю. та ін.; Юридична  психологія. К: Видавничий Дім «ІнЮре», 1999.
 2. Аникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. 1996, М., Юрист.
 3. Бедь В.В. Юридична психологія. Київ.: МАУП, 2004.
 4. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология. – Харьков: Из-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002.
 5. Васильев В. Л. Юридическая психология. — СПб., Из-во: Питер, 2005.
 6. Костицький М.В. Використання спеціальних психологічних знань у  кримінальному процесі. К.: УМК ВО, 1990.
 7. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. Москва, 1998.

                           

                  Допоміжна література:

 

 1. Дмитриева А.С., Клименко Т.В., Судебная психиатрия. Москва, 1998.
 2. Дулов М. И. Судебная психология. - Минск, 1975.
 3. Коновалова В. Е. Правовая психология. - Харьков, 1997.
 4. Коченов М. М. Судебно-психологическая экспертиза. - М., 1977.
 5. Пантелеев В. А. Психология судебного разбирательства по уголовным делам. -   М., 1980.