Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Юридичне документознавство

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 3

 

Кафедра адміністративної діяльності поліції

 

 

 

 

 

 

ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 

 

 

 

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

 

для курсантів факультетів № 1, 2, 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

 

 

 

Галузь знань ____________________08 «Право»_________________________

Ступень вищої освіти _____________бакалавр__________________________

Спеціальність __________________081 «Право»_________________________

Кваліфікація:_бакалавр права (слідча, фахівець правоохороннихорганів по боротьбі з кіберзлочинністю, фахівець правоохоронних органів)_____

Форма навчання  _____________________денна_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 

Розроблено та внесено: Харківський національний університет внутрішніх справ 

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 

00.00.2017   Протокол № 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету № 3

Харківського національного

університету внутрішніх справ  

00.00.2017     Протокол № 00

____________       А.С. Колотік

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

з юридичних дисциплін

__________ 2017  Протокол № ___

__________ М.І. Марчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 ХНУВС

 

00.00.2017      Протокол №  00

____________        О.І. Безпалова

 

 

Рецензенти:

 

Салманова О.Ю. – завідувач кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

 

Орел О.В. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України, к.ю.н., доцент

 

 

Розробники: д.ю.н., професор, завідувач кафедри Безпалова О.І.; д.ю.н., доцент, професор кафедри Джафарова О.В.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Казанчук І.Д.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Шатрава С.О.; к.ю.н., доцент, доцент кафедри Руколайніна І.Є.; к.ю.н., доцент, доцент кафедри Рєзанов С.А.;  к.ю.н., доцент кафедри Іванцов В.О.; к.ю.н., доцент кафедри Качинська М.О.; к.ю.н., доцент кафедри Романенко М.В.; к.ю.н., доцент кафедри Панова О.О.; к.ю.н., доцент кафедри Селюков В.С.; к.ю.н., ст. викладач кафедри Чишко К.О. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017

 

 

©  Безпалова О.І., Іванцов В.О., Чишко К.О. 2017

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 

 

 

Вступ

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра, за спеціальністю – 081 «Право» .

Предметом вивчення навчальної дисципліни є врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, що виникають в сфері організації та діяльності служб і підрозділів органів поліції з юридичного документознавства.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Юридичне документознавство» має предметні зв’язки з навчальними дисциплінами та курсами «Адміністративне право України», «Адміністративний процес», «Адміністративна діяльність поліції», «Судові та правоохоронні органи України», «Основи управління в діяльності поліції» тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

1. Юридичне документознавство та основи діловодства.

2. Сучасний діловий документ як носій інформації.

3. Документування управлінської діяльності.

4. Організація роботи з документами в органах поліції.

5. Документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності.

6. Документування адміністративної  діяльності органами Національної поліції України.

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» є поглиблення теоретичних знань та практичних навичок майбутніх юристів, з перспективою їх подальшого застосування в майбутній практичній діяльності. Дисципліна також розрахована допомогти слухачам навчитися правильно складати службові документи праводілової сфери, знати основні відомості про службові документи, правила складання й оформлення організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних державних стандартів, управлінських та інших документів, що застосовуються в органах поліції.

1.2. Представлена програма побудована на основі чинного українського законодавства з урахуванням новітніх тенденцій його розвитку, що знайшли своє нормативне втілення в Конституції України, Законах України, розпорядженнях і указах Президента України, постановах і розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах МВС України, та інших нормативних актах. При підготовці даної програми також приймались до уваги сучасні потреби і запити юридичної практики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:

знати:

– поняття діловодства як галузі ведення службових і ділових документів;

– нормотворчу базу, що регулює процеси роботи з документами;

– поняття та функції документу;

– класифікацію документів;

– вимоги до документів;

– структуру документа;

– порядок документування та документообігу;

– організацію роботи з документами.

уміти:

– оформлювати організаційно-розпорядчі, кадрові, довідково-інформаційні, особові офіційні документи;

– складати кримінально-процесуальні, цивільні процесуальні, адміністративні документи у письмовій формі;

– редагувати тексти документів;

– вибирати необхідну лексичну, граматичну форму при написанні документів;

– правильно розташовувати реквізити документів, дотримуючись вимог державних стандартів і відомчих нормативних актів;

– послідовно й логічно викладати інформацію;

– систематизувати й зберігати документи.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS.

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

 

 

Тема №1. Юридичне документознавство та основи діловодства

 

Становлення документознавства як наукової дисципліни. Документознавство як прикладна наука та наукова дисципліна. Об’єкт, предмет, завдання дисципліни «Документознавство». Завдання документознавства як наукової дисципліни. Місце документознавства в системі наук.

Історія розвитку документознавства як науки. Організація загального діловодства, його особливості та значення. Служба діловодства, основні функції.

Поняття діловодства як галузі ведення службових і ділових документів. Поняття діловодства. Адміністративне (загальне) діловодство. Спеціальне діловодство. Основні напрямами діловодства. Основні елементи діловодства (документи та документування).

Правове регулювання процесів створення і функціонування документів. Нормативно-правові документи, що регламентують порядок укладання документів.

Документообіг та вимоги до нього. Поняття документообігу. Вимоги дотримання документообігу (проходження документів, розподіл документів, зумовленість переміщення документів, одноманітність маршруту і складу технологічних операцій та одноразовість виконання кожної операції). Класифікація документообігу як технологічного процесу.

 

Тема № 2. Сучасний діловий документ як носій інформації

 

Історичний аналіз поняття"документ". Значення документу. Документ як носій інформації. Поняття, ознаки та функції документа. Загальні функції документу (інформаційна, соціальна, комунікативна, когнітивна, культурна). Спеціальні функції документу (правова, управлінська, функція історичного джерела, політична, доказова та статистична). Вимоги, що ставляться до складання документу: правові, технічні, логічні, лінгвістичні.

Поняття та ознаки юридичного документа. Форма та зміст юридичного документа. Нормативні документи (правові акти, нормативно-правові акти, закони, підзаконні нормативно-правові акти, індивідуальні правові акти). Документи, що містять рішення індивідуального характеру. Документи, що фіксують юридичні факти. Гроші й цінні папери. Документи, що фіксують факти-докази.

Класифікація документів та їх значення. Класифікація документів за найменуванням, за способом фіксації інформації, за змістом і спеціалізацією, за призначенням, за способом виготовлення, за складністю, за напрямком, за терміном зберігання, за терміном виконання. Основні вимоги до тексту юридичного документа.

 

Тема № 3. Документування управлінської діяльності

 

Управлінські документи, підстави їх створення. Властивості та роль управлінських документів. Зберігання управлінських документів. Зміст, контекст і структура управлінських документів.

Організаційно-розпорядчі документи (положення, статут, інструкція, правила, постанова, ухвала, розпорядження, наказ, вказівка).

Кадрові документи (заява, резюме, трудові угоди).

Ділове листування (службові листи, ініціативні листи, лист-доповідь, супровідний лист, лист запрошення, інформаційний лист тощо).

Обліково-фінансові та дипломатичні документи: поняття, види, вимоги оформлення.

 

Тема № 4. Організація роботи з документами в органах поліції

 

Приймання та первинне опрацювання кореспонденції, що надходить до МВС. Реєстрація документів в поліції. Вхідна та вихідна кореспонденція в органах Національної поліції. Робота з вихідною кореспонденцією.

Номенклатура справ, її види. Поняття номенклатури справ. Види номенклатури справ. Типова номенклатура справ. Примірна номенклатура справ. Конкретна номенклатура справ. Поняття справи. Особливості формування справ. Вимоги до формування справ.

Експертиза цінності документів. Поняття експертизи цінності документів. Етапи проведення експертизи цінності документів.

Контроль за виконанням документів в органах поліції. Порядок здійснення контролю за виконанням контрольних документів

Робота з документами, що містять таємницю.  Поняття комерційної таємниці. Поняття державної таємниці. Особливості роботи з документами, що відносяться до таємних.

 

Тема № 5. Документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності

 

Поняття про кримінально-процесуальні документи та їх значення. Функції та види кримінально-процесуальних документів. Вимоги, що висуваються до кримінально-процесуальних документів.

Постанова слідчого, протокол, обвинувальний акт, судові рішення.

Порядок складання і оформлення протоколу судового засідання, технічного запис судового засідання.

Цивільно-процесуальні документи: сфера застосування, вимоги до оформлення. Поняття цивільно-правових документів. Види цивільно-правових документів. Поняття заяви та скарги як цивільно-процесуальних документів.

Позовна заява. Апеляційна та касаційна скарги.

 

Тема № 6. Документування адміністративної діяльності поліції

 

Документування адміністративних правопорушень органами Національної поліції України. Адміністративний протокол: поняття та види.

Правила складання та оформлення протоколів про адміністративне правопорушення та адміністративне затримання. Постанова за справою про адміністративне правопорушення. Законність, обґрунтованість, доцільність як основні вимоги щодо створення адміністративних актів.

Особливості документування адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Оформлення додатків до протоколу про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (схема місця дорожньо-транспортної пригоди, пояснення учасників, показання технічних приладів, показання засобів фото- та/або відеоспостереження тощо).

Акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі. Вимоги до складання постанови по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Акт огляду на стан алкогольного сп’яніння. Тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.

Організація забезпечення органів поліції журналами обліку документів, які використовуються при документуванні адміністративних правопорушень. Облік використаних бланків документів, які використовуються при документуванні адміністративних правопорушень. Облік адміністративних правопорушень в електронному вигляді.

 

 

3. Рекомендована література:

 

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 3. Цивільно-процесуальний кодекс : Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від від 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Урядовий кур’єр від 06.06.2012. – 2012. – № 99. (зі змінами та доповненнями).
 6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44, ст.356.
 7. Про державну службу : закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490 (зі змінами та доповненнями).
 8. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93 (зі змінами та доповненнями).
 9. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992  // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (зі змінами та доповненнями).
 10. Про звернення громадян : Закон України вiд 02.10.1996 № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами та доповненнями).
 11. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами та доповненнями).
 12. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
 13. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №38. – Ст. 385 (із змінами).
 14. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 18.06.2016 № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 51, Ст.577 (зі змінами та доповненнями).
 15. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07. 2015 № 58-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379.
 16. Про Дисциплінарний Статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 22.02.2006 № 3460-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245. (зі змінами та доповненнями).
 17. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України : Закон України вiд 10.01.2002 № 2925-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115 (зі змінами та доповненнями).
 18. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.10. 2015 р.  № 878 // Офіційний вісник України. – 2015 р. – № 89. – стор. 16. – Ст. 43.
 19. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: указ Президента України від 24.12.2010 № 1199/2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1199/2010.
 20. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади органів місцевого самоврядування : Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 10. – Ст. 10.
 21. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 № 114 // Урядовий кур’єр. – 1991 – № 2. – Ст. 19 (зі змінами та доповненнями).
 22. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: постанова Кабінету міністрів України від 30.11.2011 № 1242. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF.
 23. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: постанова Кабінету міністрів України від 14.04.1997 № 348. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF.
 24. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: постанова Кабінету міністрів України від 28.12.2011 № 1363. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF.
 25. Про деякі заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни у центральних органах виконавчої влади: постанова Кабінету міністрів України від 18.05.2005 № 207. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2001-%D0%BF.
 26. Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України: постанова Кабінету міністрів України від 18.05.2011 № 522. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/522-2011-%D0%BF/conv.
 27. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1103. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF/conv.
 28. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції : наказ МВС України від 6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 99. – Ст. 201.
 29. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України : наказ МВС України від 23 квітня 2012 р. № 350 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 42. – Ст. 169.
 30. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 27 липня 2012 р. №650 // Офіційний сайт Національної поліції України / Нормативна база МВС. – Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788953.
 31. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1102. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1102-2008-%D0%BF.
 32. Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення : постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1086. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1086-2008-%D0%BF.
 33. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських : наказ МВС України від 17 листопада 2015 р. № 1465 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 90. – Ст. 234.
 34. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі : наказ МВС України від 07 листопада 2015 р. № 1395 /  Офіційний вісник України. – 2015. – №   88. – Ст. 176.
 35. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських  препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції : наказ МВС України, МОЗ України від 09 листопада 2015 р. №1452/735/ Офіційний вісник України. – 2015   р. – №   88. – Ст. 217.
 36. Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень : наказ МВС України від 7 листопада 2012 р. № 1017 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 99. – Ст. 116.
 37. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 6 листопада 2015 р. № 1377 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 99. – Ст.236.
 38. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень
 39. МВС України: наказ МВС України від 04.07.2016 № 595. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16.
 40. Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України: наказ МВС України від 28.03.2012  № 254. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0513-12.
 41. ДСТУ 4163-2003. Національний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система документації.
 42. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf.

 

Навчальна та наукова література (основні джерела):

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар : / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.
 2. Бобровник С. Юридична техніка / С. Бобровник // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн «Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 322 с.
 3. Дутко А. Загальна характеристика техніко-юридичного нормотворення / А. Дутко // Вісник Львів. ун-ту. – 2000. – Вип. 35. – С. 48–51.
 4. Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 2011.
 5. Красницька А. В. Правила-вимоги юридичної техніки щодо процесуальних актів кримінального судочинства  / А. В. Красницька // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 1. – С. 7–13.
 6. Красницька А. В. Правозастосовні помилки у текстах процесуальних актів кримінального судочинства / А. В. Красницька  // Судова апеляція. – 2009. – № 1. – С. 28–33.
 7. Красницька А. В. Проблеми формування визначення поняття юридичної техніки у пострадянські часи / А. В. Красницька // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – С. 54-58.
 8. Рожнова В. В. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів (досудове провадження) : навч.-практ. посіб. з метод. реком. / В. В. Рожнова, О. Ф. Штанько, Ю. І. Азаров. – К. : Вид. Паливода А.В., 2009. –308 с.
 9. Роїна О. М. Збірник позовних заяв : практичний посібник / О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2011. – 204 с.
 10. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В.М. Тертишник. –  4-те вид., доп. і переробл.  К. : Вид-во А.С.К., 2010. – 1120 с.

 

Додаткова література:

 1. Зарицька І. М. Ділове українське мовлення / І. М. Зарицька, І. О. Чикаліна. – К., 1997. – 183 с.
 2. Корж А. В. Юридичне документоведення / А. В. Корж. —К., 2001. – 215 с.
 3. Кочан І. М. Культура ділового мовлення / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – К.,1997. – 112 с.
 4. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови / А. Нелюба. – Харків, 1997. – 201 с.
 5. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення / С. В. Шевчук. – К., 1997. – 178 с.
 6. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – 992 с.

 

Інформаційні ресурси

1. http:// www.zakon.nau.ua

2. http:// www.rada.gov.ua  

3. http://www.kmu.gov.ua/    

4. http://www.mvs.gov.ua/

5. https://www.npu.gov.ua

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

         

Засоби діагностики успішності навчання:

 

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль

 

 1. Документознавство як прикладна наука та наукова дисципліна.
 2. Об’єкт, предмет, завдання дисципліни «Документознавство».
 3. Організація загального діловодства, його особливості та значення.
 4. Служба діловодства та її основні функції.
 5. Поняття діловодства як галузі ведення службових і ділових документів.
 6. Поняття, види та основні напрямки та елементи діловодства.
 7. Нормативно-правові документи, що регламентують порядок укладання і функціонування документів.
 8. Документообіг та вимоги до нього.
 9. Поняття та дотримання вимог документообігу.
 10. Класифікація документообігу як технологічного процесу.
 11. Історичний аналіз поняття «документ».
 12. Значення документу  як носія інформації.
 13. Поняття та функції документа.
 14. Поняття та ознаки юридичного документа.
 15. Види нормативних документів.
 16. Документи, що фіксують юридичні факти.
 17. Класифікація документів та їх значення.
 18. Основні вимоги до тексту юридичного документа.
 19. Управлінські документи та підстави їх створення.
 20. Властивості та роль управлінських документів.
 21. Зберігання управлінських документів.
 22. Зміст, контекст і структура управлінських документів.
 23. Організаційно-розпорядчі документи.
 24. Кадрові документи.
 25. Ділове листування.
 26. Обліково-фінансові та дипломатичні документи.
 27. Приймання та первинне опрацювання кореспонденції, що надходить до МВС.
 28. Реєстрація документів в поліції.
 29. Вхідна та вихідна кореспонденція в органах Національної поліції.
 30. Робота з вихідною кореспонденцією.
 31. Поняття та види номенклатури справ.
 32. Особливості формування та вимоги до оформлення справ.
 33. Експертиза цінності документів.
 34. Значення контролю за виконанням документів в органах поліції.
 35. Порядок здійснення контролю за виконанням контрольних документів.
 36. Робота з документами, що містять таємницю. 
 37. Особливості роботи з документами, що відносяться до таємних.
 38. Поняття про кримінально-процесуальні документи та їх значення.
 39. Функції та види кримінально-процесуальних документів.
 40. Вимоги, що висуваються до кримінально-процесуальних документів.
 41. Порядок складання і оформлення протоколу судового засідання (технічного запис судового засідання).
 42. Цивільно-процесуальні документи: поняття та сфера застосування
 43. Види цивільно-правових документів.
 44. Вимоги до оформлення цивільно-процесуальних документів.
 45. Позовна заява. Апеляційна та касаційна скарги.
 46. Документування адміністративних правопорушень органами Національної поліції України.
 47. Адміністративний протокол: поняття та види.
 48. Правила складання та оформлення протоколів про адміністративне правопорушення
 49. Правила складання та оформлення протоколів про адміністративне затримання.
 50. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
 51. Законність, обґрунтованість, доцільність як основні вимоги щодо створення адміністративних актів.
 52. Особливості документування адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 53. Оформлення додатків до протоколу про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 54. Акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі.
 55. Вимоги до складання постанови по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 56. Акт огляду на стан алкогольного сп’яніння.
 57. Тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом.
 58. Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу.
 59. Організація забезпечення органів поліції журналами обліку документів, які використовуються при документуванні адміністративних правопорушень.
 60. Облік використаних бланків документів, які використовуються при документуванні адміністративних правопорушень. Облік адміністративних правопорушень в електронному вигляді.