Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Юридичне документознавство

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 3

 

Кафедра адміністративної діяльності поліції

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

з дисципліни _«ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО»

(назва навчальної дисципліни)

 

для курсантів факультетів № 1, 2, 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

 

 

 

Галузь знань ____________________08 «Право»__________________________

Ступень вищої освіти _____________бакалавр___________________________

Спеціальність __________________081 «Право»__________________________

Кваліфікація:_бакалавр права (слідча, фахівець правоохороннихорганів по боротьбі з кіберзлочинністю, фахівець правоохоронних органів)______

Форма навчання  _____________________денна__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 

ПЕРЕДМОВА

 

Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи занять з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» для курсантів факультетів №1, №2, №4 за спеціальністю 081 «Право» на 16 арк.

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 

00.00.2017   Протокол № 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету № 3

Харківського національного

університету внутрішніх справ  

00.00.2017     Протокол № 00

____________       А.С. Колотік

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

з юридичних дисциплін

__________ 2017  Протокол № ___

__________ М.І. Марчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 ХНУВС

 

00.00.2017      Протокол №  00

____________        О.І. Безпалова

 

 

Рецензенти:

 

Салманова О.Ю. – завідувач кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

 

Орел О.В. – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України, к.ю.н., доцент

 

 

Розробники: д.ю.н., професор, завідувач кафедри Безпалова О.І.; д.ю.н., доцент, професор кафедри Джафарова О.В.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Казанчук І.Д.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Шатрава С.О.; к.ю.н., доцент, доцент кафедри Руколайніна І.Є.; к.ю.н., доцент, доцент кафедри Рєзанов С.А.;  к.ю.н., доцент кафедри Іванцов В.О.; к.ю.н., доцент кафедри Качинська М.О.; к.ю.н., доцент кафедри Романенко М.В.; к.ю.н., доцент кафедри Панова О.О.; к.ю.н., доцент кафедри Селюков В.С.; к.ю.н., ст. викладач кафедри Чишко К.О. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017

 

 

©  Безпалова О.І., Іванцов В.О., Чишко К.О. 2017

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

1.Загальні методичні вказівки

 

Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Юридичне документознавство» розроблені з урахуванням сучасних поглядів на поняття й сутність юридичного документознавства, перспективи розвитку основних форм, методів та напрямків його здійснення, ґрунтується на сучасних досягненнях правової науки і діючому законодавстві України та призначені для надання допомоги курсантам при вивченні курсу «Юридичне документознавство».

Курс «Юридичне документознавство» – спеціальна дисципліна, яка має за мету отримання знань стосовно юридичної техніки, формування вмінь і навичок роботи з управлінськими, процесуальними, адміністративно-правовими документами, їх укладання та редагування, формування знань про юридичні документи, їх класифікацію, засвоєння основних реквізитів, їх структури, загальних вимог щодо змісту і форми документів, вміння правильно використовувати юридичні терміни, засвоєння техніки вибору слова для використання, отримання навичок грамотного складання й оформлення управлінських, цивільних процесуальних, кримінально-процесуальних, адміністративно-правових документів у діяльності поліції.

Навчальна дисципліна «Юридичне документознавство» розрахована на 60 навчальні години, з яких 10 годин лекційних занять, 20 годин практичних занять, 30 години навчального часу передбачено для самостійного опанування курсантами навчальних питань з дисципліни. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом курсантом у час, вільний від аудиторних навчальних занять, специфіка якої обумовлена значним обсягом нормативного матеріалу (основні положення даної дисципліни повною мірою ґрунтуються на використанні норм Конституції, законів України, розпоряджень та указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів, інструкцій МВС України) та невеликою кількістю практичних занять, інших форм проміжного контролю, а також відсутністю семінарських занять.

Основними формами самостійної роботи курсантів є: самостійне творче осмислення змісту лекцій; вивчення нормативного матеріалу, перш за все, текстів законів та іншого рекомендованого матеріалу; творче освоєння монографій, статей та навчальних посібників, що рекомендується за темами курсу; підготовка до практичних занять, а також до індивідуальних та колективних консультацій; самостійне виконання індивідуальних завдань передбачених навчально-методичними вказівками (ознайомлення з бланками процесуальних документів, підготовка рефератів); участь у роботі наукового гуртка і написання доповіді; участь у наукових конференціях і конкурсах наукових праць; підготовка до заліку.

Самостійна робота курсанта забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи курсантові також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література.

При вивченні дисципліни «Юридичне документознавство» передбачається постійна робота з нормативно-правовими актами різної юридичної сили: Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Конституційного Суду України, наказами МВС України та ін. Це забезпечує актуалізацію набутих курсантами знань й ефективне застосування їх в майбутній професійній діяльності. Слід враховувати, що більшість відносин, що пов’язані із діяльністю Національної поліції, врегульовані нормативними актами, прийнятими МВС України (накази, інструкції, настанови, положення та ін.), які зазнають частих змін і доповнень. Тому в процесі вивчення даного курсу курсантам рекомендується самостійно стежити за змінами у нормативній базі. Також необхідно постійно знайомитися з періодичними правовими виданнями («Право України», «Іменем Закону», «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник України», «Вісник Академії правових наук України», «Відомості Верховної Ради України», «Юридичний вісник України» та ін.).

При розрахунку успішності курсантів враховуються такі види робіт: аудиторна робота (практичні заняття); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); модульний контроль (виконання тестів, контрольних робіт з конкретного модулю). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінка за самостійну роботу виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою за національною шкалою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і враховуються під час проведення підсумкового контролю з даної дисципліни.

Результат самостійної роботи слухача за семестр дорівнює оцінці, яку слухач отримав за виконання у міжсесійний період індивідуального завдання (реферату) і розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної та індивідуальної роботи, отриманих протягом семестру, та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана слухачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за аудиторну роботу та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт – 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=((

Результат аудиторної роботи за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

) /

2)

*10

 

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за аудиторну роботу або контрольну роботу в ході самостійного та індивідуальну заняття, зобов’язаний перескласти її. Якщо він не виконав самостійну контрольну роботу, чи не повністю виконав поставленого завдання і не з’явився на кафедру для індивідуального відпрацювання матеріалу у встановлені дні і години, до складання підсумкового контролю (заліку) не допускається.

 

 

 1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

 

 

 

 

 

 

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

З них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр 6

 

Тема № 1: Юридичне документознавство та основи діловодства

8

2

 

2

 

4

1-42; 43-58

 

Тема № 2: Сучасний діловий документ як носій інформації

10

2

 

4

 

4

1-42; 43-58

 

Тема № 3: Документування управлінської діяльності

10

2

 

2

 

6

1-42; 43-58

 

Тема № 4: Організація роботи з документами в органах поліції

12

2

 

6

 

6

1-42; 43-58

 

Тема № 5: Документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності

6

 

 

2

 

4

1-42; 43-58

 

Тема № 6: Документування адміністративної діяльності поліції

12

2

 

4

 

6

1-42; 43-58

 

Всього за семестр

60

10

0

20

0

30

 

Залік

 

 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи

 

 

Тема № 1: Діловодство в органах поліції

 

Тема № 1: Юридичне документознавство та основи діловодства

 

Навчальна мета заняття: з’ясувати співвідношення категорій «документознавство» та «діловодство», визначити історію розвитку та становлення як науки та як навчальної дисципліни, поглибити знання щодо загальних засад ведення діловодства та нормативно-правових актів, якими воно регламентується.

 

Час проведення: 4 год.                             

 

Навчальні питання:

 1. «Документознавство» як наукова дисципліна.
 2. Історія розвитку документознавства як науки.
 3. Організація загального діловодства, його особливості та значення.
 4. Служба діловодства та її основі функції.
 5. Поняття та види діловодства.
 6. Нормативно-правова база, яка регламентує порядок укладання документів.

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу курсанта:

 

1. Дайте визначення поняття правового регулювання процесів створення і функціонування документів.

2. Уясніть документообіг та вимоги, що висуваються до нього.

3. Охарактеризуйте зміст частин організації діловодства.

4. Визначте та опишіть види діловодства.

5. Охарактеризуйте перелік та зміст нормативно-правових актів, що регламентують процеси створення і функціонування документів.

6. Ознайомтесь з основними напрямами діловодства.

7. Назвіть та охарактеризуйте елементи діловодства.

8. Що таке документування?

9. В чому різниця між документуванням та документообігом?

 

Підготуйте реферат за темами:

1. Організація діловодства, її особливості та значення.

2. Правове регулювання процесів створення і функціонування документів.

3. Документообіг та вимоги до нього.

4. Актове діловодство у Київській Русі.

5. Приказне діловодство ХVI – XVII століть.

6. Діловодство XVIII століття. Колегіальне діловодство.

7. Робота з документами за радянських часів.

8. Справочинство в Україні в пострадянські часи.

9. Історія розвитку процесів ведення документації в Україні.

10. Правове регулювання як рух інформації.

 

Рекомендована література: 1-42; 43-58; текст лекції.

 

 

Тема № 2: Сучасний діловий документ як носій інформації

 

Навчальна мета заняття: розширити знання курсантів щодо порядку складення документу як носія інформації, визначити його властивості та основні вимоги, які висуваються до його складання документів, а також особливостей складання юридичних документів.

 

Час проведення: 4 год.                             

 

Навчальні питання:

 1. Значення документу як носія інформації
 2. Поняття, ознаки та функції документа.
 3. Вимоги, що висуваються до складання документів.
 4. Класифікація документів та їх значення.
 5. Форма та зміст юридичного документа.
 6. Види юридичних документів.

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу курсанта:

 

1. Надайте нормативно-визначене та науково вироблене поняття документа. Проаналізуйте у чому полягає різниця між ними?

2. Назвіть та охарактеризуйте властивості документу.

3. Класифікуйте та опишіть функції документу.

4. Визначте зміст правових вимог до документів.

5. Засвоїти зміст та види юридичних документів.

6. Опишіть зміст категорій «логічні вимоги», «логічна послідовність», «ознаки логічної послідовності».

7. Зазначте: у чому полягає мета проведення класифікації?

8. Назвіть критерії для проведення класифікації документів та визначте їх відповідні види.

9. Охарактеризуйте державне, юридичне та соціально-психологічне значення документа.

10. Визначте види правових документів залежно від характеру правової інформації, яку вони містять.

 

Підготуйте реферат за темами:

1. Поняття та функції документу.

2. Вимоги до документів.

3. Класифікація документів та їх значення.

4. Юридичні документи та їх класифікація.

5. Сучасний діловий документ як носій інформації.

6. Мова і стиль ділових документів.

7. Офіційно-діловий стиль – стиль ділових паперів.

8. Юридична техніка як засіб створення й оформлення юридичних документів.

9. Текст як основний елемент документа.

10. Реквізит як обов’язковий елемент документа.

11. Функціонування юридичних термінів у тексті документів.

 

Рекомендована література: 1-42; 43-58; текст лекції.

 

 

Тема № 3: Документування управлінської діяльності

 

Навчальна мета заняття: розширити знання курсантів щодо управлінських документів, зокрема їх значення та видів, а також основоположних правил складання управлінських документів в залежності від їх специфічних особливостей.

 

Час проведення: 6 год.                            

 

Навчальні питання:

 1. Контроль у сфері документообігу.
 2. Номенклатура справ, її види.
 3. Експертиза цінності документів.
 4. Робота з документами, що містять таємницю. Контроль у сфері документообігу.
 5. Види робіт при здійсненні контролю за виконанням документів. Види строків виконання документів.

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу курсанта:

 

1. Назвіть особливості управлінських документів.

2. Надайте визначення уніфікованих систем документації.

3. Визначте перелік організаційних документів.

4. Засвойте сутність та правовий порядок створення організаційних документів.

5. Визначте перелік розпорядчих документів.

6. Засвойте порядок створення розпорядчих документів.

7. Визначте поняття та види довідково-інформаційних документів.

8. Вкажіть сутність та правовий порядок створення довідково-інформаційних документів.

9. Засвоїти порядок створення кадрових документів.

 

 

Підготуйте реферат за темами:

1. Кадрові документи: поняття та сфера застосування.

2. Організаційні документи: поняття, значення та види.

3. Розпорядчі документи: поняття, значення та види

4. Поняття, види та правила складення довідково-інформаційних документів.

5. Загальні правила документування управлінської діяльності.

6. Управлінські документи: поняття та види.

7. Нормативні управлінські документи.

8. Особисті офіційні документи.

 

Рекомендована література: 1-42; 43-58; текст лекції.

 

 

Тема № 4: Організація роботи з документами в органах поліції

 

Навчальна мета заняття: поглибити та розширити знання курсантів щодо організації роботи з документами в органах поліції.

 

Час проведення 6 год.

 

Навчальні питання:

 1. Контроль у сфері документообігу.
 2. Номенклатура справ, її види.
 3. Експертиза цінності документів.
 4. Робота з документами, що містять таємницю. Контроль у сфері документообігу.
 5. Види робіт при здійсненні контролю за виконанням документів. Види строків виконання документів.

 

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу курсанта:

 

1. Дайте відповідь на запитання:

а) яким нормативно-правовим актом регламентовано здійснення контролю у сфері документообігу в органах Національної поліції?

б) у чому полягає мета здійснення контролю у сфері документообігу?

в) які обов’язки покладаються на працівника, якому доручено здійснювати контроль і перевірку виконання доручень?

г) які види робіт включає контроль за виконанням документів?

д) які встановлено строки виконання документів?

2. Визначте номенклатуру справ, її види?

3. У чому полягає призначення номенклатури справ?

4. Надайте поняття справи та її формування.

5. Опишіть порядок здійснення експертизи цінності документів.

6. Опишіть особливості роботи з документами, які містять комерційну таємницю.

Підготуйте реферат за темами:

1. Види робіт при здійсненні контролю за виконанням документів.

2. Види строків виконання документів.

3. Номенклатура справ: поняття та значення.

4. Види номенклатури справ. Основні вимоги при формуванні справ

5. Організація експертизи цінності документів.

6. Робота з документами, що містять державну таємницю..

 

Рекомендована література: 1-42; 43-58; текст лекції.

 

 

Тема № 5: Документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності

 

Навчальна мета заняття: розширити і поглибити знання курсантів щодо

документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності

 

 

Час проведення 4 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та особливості кримінально-процесуальних документів.
 2. Вимоги до кримінально-процесуальних документів.
 3. Цивільно-процесуальні документи: сфера застосування, вимоги до оформлення.
 4. Функції кримінально-процесуальних документів.
 5. Класифікація кримінально-процесуальних документів.
 6. Структура, форма і стиль кримінально-процесуальних документів.
 7. Зміст, порядок укладення та оформлення цивільно-процесуальних документів.

 

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу курсанта:

 

1. Засвоїти поняття та визначити види кримінально-процесуальних документів.

2. Ознайомитися з вимогами, що висуваються до кримінально-процесуальних документів.

3. В чому різниця між актами-діяннями та актами-документами?

4. Правове регулювання складення кримінально-процесуальних документів.

5. Ознайомтесь з поняттям та видами цивільно-процесуальних документів.

6. Правила оформлення цивільно-процесуальних документів.

 

Підготуйте реферат за темами:

1. Вимоги до складання кримінально-процесуальних документів.

2. Цивільно-процесуальні документи: поняття та сфера застосування.

3. Вимоги до оформлення цивільно-процесуальних документів.

4. Види кримінально-процесуальних документів.

                                                   

Рекомендована література: 1-2; 5-10; 7-10; 33, с.62-80; 21, с. 5-45; 25, с. 8-23; 28, с. 23-33; текст лекції.

 

 

Тема № 6: Документування адміністративної діяльності поліції

 

Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання курсантів щодо

документування адміністративної діяльності поліції.

 

Час проведення 6 год.

 

Навчальні питання:

 

 1. Поняття адміністративних документів.
 2. Документування адміністративних правопорушень. Адміністративно-процесуальні документи, що приймаються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 3. Сфера застосування адміністративних документів.
 4. Основні адміністративні документи (протокол про адміністративне правопорушення; протокол про адміністративне затримання особи; постанова по справі про адміністративне правопорушення).
 5. Допоміжні адміністративні документи.
 6. Особливості діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

 

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу курсанта:

 

1. Поняття адміністративних документів.

2. Які документи відносять до основних та допоміжних адміністративних документів?

3. З’ясувати особливості складення допоміжних адміністративних документів

4. Правила складення протоколу про адміністративні правопорушення

5. Протокол про адміністративне затримання особи: зміст та вимоги до оформлення

6. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення та порядок їх оформлення.

7. Визначте особливості діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

                                                                     

Підготуйте реферат за темами:

 

1. Поняття та види адміністративних документів у діяльності поліції.

2. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення та їх документування.

3. Протокол про адміністративне правопорушення як основний документ провадження у справі про адміністративне правопорушення.

4. Прийняття рішення по справі про адміністративне правопорушення та їх оформлення.

5. Обов’язкові адміністративні документи у діяльності поліції.

6. Факультативні адміністративні документи у діяльності поліції.

 

Рекомендована література: 1-10; 12-17; 22; 24-26; 33, с. 62-80; 35, с. 7-45; 42, с. 8-23; 43, с. 23-33; текст лекції.

 

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення

 

4.1. Методичне забезпечення:

 

 1. Тематичний план з дисципліни «Юридичне документознавство».
 2. Програма з нормативної навчальної дисципліни «Юридичне документознавство».
 3. Робоча програма з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство».
 4. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство».
 5. Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство».
 6. Тексти лекцій з дисципліни «Юридичне документознавство».
 7. Мультимедійні лекції з дисципліни «Юридичне документознавство».

 

 

4.2. Рекомендована література:

 

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 3. Цивільно-процесуальний кодекс : Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від від 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Урядовий кур’єр від 06.06.2012. – 2012. – № 99. (зі змінами та доповненнями).
 6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44, ст.356.
 7. Про державну службу : закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490 (зі змінами та доповненнями).
 8. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93 (зі змінами та доповненнями).
 9. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992  // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (зі змінами та доповненнями).
 10. Про звернення громадян : Закон України вiд 02.10.1996 № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами та доповненнями).
 11. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами та доповненнями).
 12. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
 13. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №38. – Ст. 385 (із змінами).
 14. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 18.06.2016 № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 51, Ст.577 (зі змінами та доповненнями).
 15. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07. 2015 № 58-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379.
 16. Про Дисциплінарний Статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 22.02.2006 № 3460-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245. (зі змінами та доповненнями).
 17. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України : Закон України вiд 10.01.2002 № 2925-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115 (зі змінами та доповненнями).
 18. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.10. 2015 р.  № 878 // Офіційний вісник України. – 2015 р. – № 89. – стор. 16. – Ст. 43.
 19. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: указ Президента України від 24.12.2010 № 1199/2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1199/2010.
 20. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади органів місцевого самоврядування : Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 10. – Ст. 10.
 21. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 № 114 // Урядовий кур’єр. – 1991 – № 2. – Ст. 19 (зі змінами та доповненнями).
 22. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: постанова Кабінету міністрів України від 30.11.2011 № 1242. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF.
 23. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: постанова Кабінету міністрів України від 14.04.1997 № 348. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF.
 24. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: постанова Кабінету міністрів України від 28.12.2011 № 1363. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF.
 25. Про деякі заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни у центральних органах виконавчої влади: постанова Кабінету міністрів України від 18.05.2005 № 207. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2001-%D0%BF.
 26. Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України: постанова Кабінету міністрів України від 18.05.2011 № 522. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/522-2011-%D0%BF/conv.
 27. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1103. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF/conv.
 28. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції : наказ МВС України від 6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 99. – Ст. 201.
 29. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України : наказ МВС України від 23 квітня 2012 р. № 350 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 42. – Ст. 169.
 30. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 27 липня 2012 р. №650 // Офіційний сайт Національної поліції України / Нормативна база МВС. – Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788953.
 31. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1102. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1102-2008-%D0%BF.
 32. Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення : постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1086. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1086-2008-%D0%BF.
 33. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських : наказ МВС України від 17 листопада 2015 р. № 1465 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 90. – Ст. 234.
 34. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі : наказ МВС України від 07 листопада 2015 р. № 1395 /  Офіційний вісник України. – 2015. – №   88. – Ст. 176.
 35. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських  препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції : наказ МВС України, МОЗ України від 09 листопада 2015 р. №1452/735/ Офіційний вісник України. – 2015   р. – №   88. – Ст. 217.
 36. Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень : наказ МВС України від 7 листопада 2012 р. № 1017 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 99. – Ст. 116.
 37. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 6 листопада 2015 р. № 1377 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 99. – Ст.236.
 38. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень
 39. МВС України: наказ МВС України від 04.07.2016 № 595. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16.
 40. Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України: наказ МВС України від 28.03.2012  № 254. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0513-12.
 41. ДСТУ 4163-2003. Національний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система документації.
 42. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf.

 

Навчальна та наукова література (основні джерела):

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар : / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.
 2. Бобровник С. Юридична техніка / С. Бобровник // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн «Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 322 с.
 3. Дутко А. Загальна характеристика техніко-юридичного нормотворення / А. Дутко // Вісник Львів. ун-ту. – 2000. – Вип. 35. – С. 48–51.
 4. Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 2011.
 5. Красницька А. В. Правила-вимоги юридичної техніки щодо процесуальних актів кримінального судочинства  / А. В. Красницька // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 1. – С. 7–13.
 6. Красницька А. В. Правозастосовні помилки у текстах процесуальних актів кримінального судочинства / А. В. Красницька  // Судова апеляція. – 2009. – № 1. – С. 28–33.
 7. Красницька А. В. Проблеми формування визначення поняття юридичної техніки у пострадянські часи / А. В. Красницька // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – С. 54-58.
 8. Рожнова В. В. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів (досудове провадження) : навч.-практ. посіб. з метод. реком. / В. В. Рожнова, О. Ф. Штанько, Ю. І. Азаров. – К. : Вид. Паливода А.В., 2009. –308 с.
 9. Роїна О. М. Збірник позовних заяв : практичний посібник / О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2011. – 204 с.
 10. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В.М. Тертишник. –  4-те вид., доп. і переробл.  К. : Вид-во А.С.К., 2010. – 1120 с.

 

Додаткова література:

 1. Зарицька І. М. Ділове українське мовлення / І. М. Зарицька, І. О. Чикаліна. – К., 1997. – 183 с.
 2. Корж А. В. Юридичне документоведення / А. В. Корж. —К., 2001. – 215 с.
 3. Кочан І. М. Культура ділового мовлення / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – К.,1997. – 112 с.
 4. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови / А. Нелюба. – Харків, 1997. – 201 с.
 5. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення / С. В. Шевчук. – К., 1997. – 178 с.
 6. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – 992 с.

 

Інформаційні ресурси

1. http:// www.zakon.nau.ua

2. http:// www.rada.gov.ua  

3. http://www.kmu.gov.ua/    

4. http://www.mvs.gov.ua/

5. https://www.npu.gov.ua

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 3

 

Кафедра адміністративної діяльності поліції

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

 

з дисципліни _«ЮРИДИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО»

(назва навчальної дисципліни)

 

для курсантів факультетів № 1, 2, 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

 

 

 

Галузь знань ____________________08 «Право»__________________________

Ступень вищої освіти _____________бакалавр___________________________

Спеціальність __________________081 «Право»__________________________

Кваліфікація:_бакалавр права (слідча, фахівець правоохороннихорганів по боротьбі з кіберзлочинністю, фахівець правоохоронних органів)______

Форма навчання  _____________________денна__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 

ПЕРЕДМОВА

 

Навчально-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство» для курсантів факультетів №1, №2, №4 за спеціальністю 081 «Право» на 20 арк.

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 

00.00.2017   Протокол № 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету № 3

Харківського національного

університету внутрішніх справ  

00.00.2017     Протокол № 00

____________       А.С. Колотік

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

з юридичних дисциплін

__________ 2017  Протокол № ___

__________ М.І. Марчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 ХНУВС

 

00.00.2017      Протокол №  00

____________        О.І. Безпалова

 

 

Рецензенти:

 

Салманова О.Ю. – завідувач кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

 

Орел О.В.– доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України, к.ю.н., доцент

 

 

Розробники: д.ю.н., професор, завідувач кафедри Безпалова О.І.; д.ю.н., доцент, професор кафедри Джафарова О.В.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Казанчук І.Д.; к.ю.н., доцент, професор кафедри Шатрава С.О.; к.ю.н., доцент, доцент кафедри Руколайніна І.Є.; к.ю.н., доцент, доцент кафедри Рєзанов С.А.;  к.ю.н., доцент кафедри Іванцов В.О.; к.ю.н., доцент кафедри Качинська М.О.; к.ю.н., доцент кафедри Романенко М.В.; к.ю.н., доцент кафедри Панова О.О.; к.ю.н., доцент кафедри Селюков В.С.; к.ю.н., ст. викладач кафедри Чишко К.О. – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017

 

 

©  Безпалова О.І., Іванцов В.О., Чишко К.О. 2017

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 1. Загальні методичні вказівки

 

Навчальна дисципліна «Юридичне документознавство» – спеціальна дисципліна, яка має за мету отримання знань стосовно юридичної техніки, формування вмінь і навичок роботи з управлінськими, процесуальними, адміністративно-правовими документами, їх укладання та редагування, формування знань про юридичні документи, їх класифікацію, засвоєння основних реквізитів, їх структури, загальних вимог щодо змісту і форми документів, вміння правильно використовувати юридичні терміни, засвоєння техніки вибору слова для використання, отримання навичок грамотного складання й оформлення управлінських, цивільних процесуальних, кримінально-процесуальних, адміністративно-правових документів в діяльності поліції.

Навчальна дисципліна «Юридичне документознавство» розрахована на 60 навчальні години, з яких 10 годин лекційних занять, 20 годин практичних занять, 30 години навчального часу передбачено для самостійного опанування курсантами навчальних питань з дисципліни. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

Практичне заняття – це форма навчального заняття, під час якого викладач організує детальний розгляд курсантами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання курсантом сформульованих завдань. Контроль теоретичних знань курсантів на семінарських (практичних) заняттях забезпечується обговоренням попередньо визначених питань, до яких курсанти повинні самостійно готувати доповіді (виступи); вмінням формулювати визначення основних понять з адміністративної діяльності Національної поліції; вирішенням конкретних практичних завдань; добиранням нормативних актів, які регламентують певні питання щодо адміністративної діяльності поліції; застосовуванням норм адміністративного законодавства України до конкретних правових ситуацій; складанням відповідних адміністративно-процесуальних документів.

На практичних заняттях з дисципліни використовуються методи навчання: коротке пояснення, аналізу матеріалів дій працівників Національної поліції щодо здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності, тренування курсантів для придбання ними навичок у складанні процесуальних документів.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом курсантом у час, вільний від аудиторних навчальних занять, яка складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативно-правовими актами (за темою заняття) та переліком рекомендованої навчальної літератури та додаткових джерел, що додається до навчальної програми дисципліни, а також самостійне виконання індивідуальних завдань передбачених програмою (ознайомлення з бланками процесуальних документів, підготовка рефератів), участь у роботі наукового гуртка, підготовка до заліку.

Самостійна робота курсанта забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні, навчально-методичні посібники і матеріали, конспект лекцій, методичні рекомендації. Для самостійної роботи курсантові також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.

Консультація є видом навчального заняття, під час якого курсант отримує від викладача відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень стосовно діяльності щодо документування діяльності поліції. Консультація під час аудиторного заняття сприяє більш глибокому і повному засвоєнню тем дисципліни, у свою чергу під час індивідуального заняття – допомагає слухачам зрозуміти суть питань, пов’язаних з виконанням індивідуальних (контрольних) завдань.

Під час вивчення навчальної дисципліни з метою визначення ступеню засвоєння матеріалу слухач повинен отримати максимально можливу кількість балів під час аудиторних занять та за окремі види самостійної роботи.

Контрольним заходом щодо визначення успішності вивчення дисципліни «Юридичне документознавство» визнано поточний та підсумковий контроль, метою якого є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок слухачів за усіма темами дисципліни.

Метою поточного контролю є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем і курсантами у процесі навчання, перевірки засвоєння знань, умінь і навичок слухачів за кожної теми дисципліни, в ході якого проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція, готовності слухачів до виконання наступних навчальних завдань, а також підвищення навчальної мотивації. До форм поточного контролю віднесено оцінювання: а) рівня знань слухачів під час аудиторних (практичних) занять; б) якості виконання самостійної роботи (контрольних робіт, інших індивідуальних занять). Поточний  контроль успішності курсантів здійснюється викладачем під час проведення навчальних занять, перевірки викладачем якості виконання слухачем індивідуальних завдань під час самостійної роботи у міжсесійний період (контрольних робіт, рефератів, інших індивідуальних занять). Інформація, одержана під час поточного контролю успішності, використовується для коригування методів і засобів навчання, а також при організації самостійної роботи слухача.

При розрахунку поточного контролю успішності слухачів враховуються такі види робіт: аудиторна робота (практичні заняття); самостійна та індивідуальна робота (підготовка рефератів, інших індивідуальних завдань, ведення конспектів лекцій, тощо). Результат аудиторної роботи за семестр (навчальну дисципліну) розраховується як середньоарифметичне з усіх виставлених оцінок під час аудиторних занять та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результати поточного аудиторного контролю заносяться викладачем до журналу обліку роботи академічної групи за національною шкалою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і враховуються під час проведення підсумкового (семестрового) контролю з даної дисципліни.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана слухачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за аудиторну роботу та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт – 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=((

Результат аудиторної роботи за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

) /

2)

*10

 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання слухачів на певному рівні отримання вищої освіти з переведенням результатів з національної системи оцінювання в 100-бальну (вводиться коефіцієнт – 10).

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих курсантом протягом семестру з усіх тем поточного контролю та балів, набраних на підсумковому контролі (заліку).

 

Підсумкові бали з навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за  підсумковим контролем

Формула розрахунку підсумкових балів навчальної дисципліни

 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння слухачем матеріалу з дисципліни на підставі результатів виконаних ним завдань і певних видів роботи під час навчальних занять, як правило, на останньому практичному занятті. Ці результати також можуть зараховуватися як підсумок поточного контролю без додаткового опитування слухача. Залік проводиться як контрольний захід. Усі заліки – диференційовані, у тому числі захист курсових робіт.

Не рекомендується допускати слухача до вивчення матеріалу і складання підсумкового контролю без позитивного результату контрольного заміру знань матеріалу з поточного контрою. Якщо слухач не виконав самостійну контрольну роботу, чи не повністю виконав поставленого завдання під час практичних занять, і не з’явився на кафедру для індивідуального відпрацювання матеріалу у встановлені дні і години до складання заліку не допускається. Слухач, який отримав за результатами підсумкового контрою (заліку) «незадовільно» або не з’явився на навчально-екзаменаційну сесію, повинен виконати усі види робіт, передбачені навчальним планом з дисципліни, та перездати залік повторно.

 

 

 

 

 

 

 1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

 

 

 

 

 

 

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

З них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр 6

 

Тема № 1: Юридичне документознавство та основи діловодства

8

2

 

2

 

4

1-42; 43-58

 

Тема № 2: Сучасний діловий документ як носій інформації

10

2

 

4

 

4

1-42; 43-58

 

Тема № 3: Документування управлінської діяльності

10

2

 

2

 

6

1-42; 43-58

 

Тема № 4: Організація роботи з документами в органах поліції

12

2

 

6

 

6

1-42; 43-58

 

Тема № 5: Документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності

6

 

 

2

 

4

1-42; 43-58

 

Тема № 6: Документування адміністративної діяльності поліції

12

2

 

4

 

6

1-42; 43-58

 

Всього за семестр

60

10

0

20

0

30

 

Залік

 

 

3. Методичні вказівки до практичних занять

 

 

Тема № 1: Юридичне документознавство та основи діловодства

 

Практичне заняття № 1: Юридичне документознавство та основи діловодства

 

Навчальна мета заняття: з’ясувати співвідношення категорій «документознавство» та «діловодство», визначити історію розвитку та становлення як науки та як навчальної дисципліни, поглибити знання щодо загальних засад ведення діловодства та нормативно-правових актів, якими воно регламентується.

 

Час проведення: 2 год.                             Місце проведення: навчальна аудиторія.

 

Навчальні питання:

 1. «Документознавство» як наукова дисципліна.
 2. Історія розвитку документознавства як науки.
 3. Організація загального діловодства, його особливості та значення.
 4. Служба діловодства та її основі функції.
 5. Поняття та види діловодства.
 6. Нормативно-правова база, яка регламентує порядок укладання документів.

 

Рекомендована література: 1-42; 43-58; текст лекції.

 

Хід проведення:

 

 1. На початку практичного заняття курсанти отримають та письмово вирішують завдання або проводять «ділову гру» щодо правильного застосування норм чинного законодавства стосовно конкретної ситуації.
 2. Перший етап – з метою закріплення вивченого за темою матеріалу визначити:
 • об’єкт, предмет і завдання дисципліни «Документознавство»;
 • місце документознавства в системі наук;
 • становлення документознавства як науки;
 • процес організації загального діловодства;
 • функції служби діловодства;
 • поняття діловодства як галузі ведення службових і ділових документів;
 • нормативно-правові акти, які регламентують порядок укладання документів.

Другий етап – практичне вирішення задачі, запис мотивованого рішення у зошит:

Завдання

Залежно від запропонованої фабули:

1) визначте уніфікацію та стандартизацію типових форм документів;

2) оформіть документ та надайте йому юридичної сили. Які реквізити повинен мати документ, який має юридичну силу?;

3) назвіть реквізити у наданому Вам документі;

 

 1. Третій етап – закріплення теоретичного матеріалу: знання організаційно-правових аспектів роботи з документування, діловодства та документообігу.

 

 

 

 

Тема № 2: Сучасний діловий документ як носій інформації

 

Практичне заняття № 2: Сучасний діловий документ як носій інформації

 

Навчальна мета заняття: розширити знання курсантів щодо порядку складення документу як носія інформації, визначити його властивості та основні вимоги, які висуваються до його складання документів, а також особливостей складання юридичних документів.

 

Час проведення: 4 год.                             Місце проведення: навчальна аудиторія.

 

Навчальні питання:

 1. Значення документу як носія інформації
 2. Поняття, ознаки та функції документа.
 3. Вимоги, що висуваються до складання документів.
 4. Класифікація документів та їх значення.
 5. Форма та зміст юридичного документа.
 6. Види юридичних документів.

 

Рекомендована література: 1-42; 43-58; текст лекції.

 

Хід проведення:

 

 1. На початку практичного заняття курсанти отримають та письмово вирішують завдання або проводять «ділову гру» щодо правильного застосування норм чинного законодавства стосовно конкретної ситуації.
 2. Перший етап – з метою закріплення вивченого за темою матеріалу визначити:
 • поняття та ознаки документу;
 • зміст функцій документу;
 • зміст вимог до документів;
 • призначення класифікації документів;
 • поняття та види юридичних документів.
 1. Другий етап – практичне вирішення задачі (завдання), запис мотивованого рішення у зошит (із посиланнями на конкретні пункти, частини, статті нормативних актів щодо запропонованої фабули):

 

Завдання

Залежно від запропонованої фабули:

1) серед запропонованих викладачем документів визначте ті з них, що фіксують факти, які визначають правовий статус суб’єктів; документи, що фіксують факти, від яких залежить правовий режим об’єктів права; документи, що фіксують факти події;

2) складіть документ, що містить рішення індивідуального характеру;

3) складіть нормативний документ;

4) складіть документ, що фіксує факти докази;

5) визначте реквізити запропонованого документу.

 

 1. Третій етап – закріплення теоретичного матеріалу: знання змісту, елементів та видів документів (юридичних документів).

 

 

Тема № 3: Документування управлінської діяльності

 

Практичне заняття № 3: Документування управлінської діяльності

 

Навчальна мета заняття: розширити і поглибити знання курсантів щодо документування управлінської діяльності.

 

Час проведення: 2 год.                              Місце проведення: навчальна аудиторія.

 

Навчальні питання:

1. Поняття та основні положення документування управлінської діяльності.

2. Організаційні документи.

3. Розпорядчі документи.

4. Довідково-інформаційні документи.

5. Кадрові документи.

 

Рекомендована література: 1-2; 5-10; 7-10; 32, с. 51-69; 37, с. 5-32; 40, с. 8-23; 42, с. 23-33; текст лекції.

 

 

Хід проведення:

 

 1. На початку практичного заняття курсанти отримають та письмово вирішують завдання або проводять «ділову гру» щодо правильного застосування норм чинного законодавства стосовно конкретної ситуації.
 2. Перший етап – з метою закріплення вивченого за темою матеріалу визначити:

– особливості управлінських документів;

– поняття та види організаційних документів;

– поняття та види розпорядчих документів;

– поняття та види довідково-інформаційних документів;

– поняття та види кадрових документів.

 1. Другий етап – практичне вирішення задачі, запис мотивованого рішення у зошит щодо запропонованої фабули:

 

Завдання

Залежно від запропонованої фабули:

1) складіть положення;

2) складіть постанову;

3) складіть посадову інструкцію;

4) складіть правила;

5) складіть наказ та витяг з наказу;

6) складіть розпорядження;

7) складіть вказівку;

8) складіть довідку;

9) складіть службовий лист;

10) складіть пояснювальну записку;

11) складіть доповідну записку;

12) протокол засідання групи;

13) складіть план роботи курсанта;

14) складіть оголошення;

15) складіть запрошення:

16) складіть автобіографію;

17) складіть подання.

 

 1. Третій етап – закріплення теоретичного матеріалу: знання порядку та особливостей складення (оформлення) документів управлінської діяльності в органах поліції.

 

 

Тема № 4: Організація роботи з документами в органах поліції

 

Практичне заняття № 4: Організація роботи з документами в органах поліції

 

Навчальна мета заняття: розширити знання курсантів щодо організації роботи з документами в органах поліції, а також з’ясувати процес контролю за виконанням документів в органах поліції.

 

Час проведення: 6 год.                             Місце проведення: навчальна аудиторія.

 

Навчальні питання:

 

 1. Контроль у сфері документообігу.
 2. Номенклатура справ, її види.
 3. Експертиза цінності документів.
 4. Робота з документами, що містять таємницю. Контроль у сфері документообігу.
 5. Види робіт при здійсненні контролю за виконанням документів. Види строків виконання документів.

 

Рекомендована література: 1-42; 43-58; текст лекції.

 

Хід проведення:

 

 1. На початку практичного заняття курсанти отримають та письмово вирішують завдання або проводять «ділову гру» щодо правильного застосування норм чинного законодавства стосовно конкретної ситуації.
 2. Перший етап – з метою закріплення вивченого за темою матеріалу визначити:

– мету контролю у сфері документообігу;

– обов’язки працівника, якому доручено здійснювати контроль і перевірку виконання доручень;

– види робіт, як включає контроль за виконанням документів;

– строки виконання документів;

– поняття та призначення номенклатури справ;

– види документів, що містять таємницю та особливості роботи з ними.

 1. Другий етап – практичне вирішення задачі, запис мотивованого рішення у зошит щодо запропонованої фабули:

 

Завдання

Залежно від запропонованої фабули:

1) складіть контрольний документ. Які реквізити повинен мати контрольний документ?;

2) виконайте контрольний документ, заповніть реєстраційно-контрольну картку;

3) заповніть типову номенклатуру справ;

4) заповніть примірну номенклатуру справ;

5) заповніть конкретну (індивідуальну) номенклатуру справ;

6) складіть документ, що містить комерційну таємницю.

 

 1. Третій етап – закріплення теоретичного матеріалу: знання організаційно-правових аспектів роботи з документами в органах поліції.

 

Тема № 5: Документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності

 

Практичне заняття № 5: Документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності

 

Навчальна мета заняття: розширення і поглиблення знання та вмінь курсанта

стосовно документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної

діяльності

 

Час проведення: 2 год.                              Місце проведення: навчальна аудиторія.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та особливості кримінально-процесуальних документів.
 2. Вимоги до кримінально-процесуальних документів.
 3. Цивільно-процесуальні документи: сфера застосування, вимоги до оформлення.
 4. Функції кримінально-процесуальних документів.
 5. Класифікація кримінально-процесуальних документів.
 6. Структура, форма і стиль кримінально-процесуальних документів.
 7. Зміст, порядок укладення та оформлення цивільно-процесуальних документів.

 

Рекомендована література: 1-2; 5-10; 7-10; 33, с.62-80; 21, с. 5-45; 25, с. 8-23; 28, с. 23-33; текст лекції.

 

Хід проведення:

 

 1. На початку практичного заняття курсанти отримають та письмово вирішують завдання щодо правильного застосування норм чинного законодавства стосовно конкретної ситуації.
 2. Перший етап – з метою закріплення вивченого за темою матеріалу визначити:

– поняття та види кримінально-процесуальних документів;

– вимоги до кримінально-процесуальних документів;

– сферу застосування цивільно-процесуальних документів;

– вимоги до цивільно-процесуальних документів.

 1. Другий етап – практичне вирішення задач, запис мотивованого рішення у зошит (із посиланнями на конкретні пункти, частини, статті нормативних актів) щодо запропонованої фабули справи:

Задача 1.

Поліцейські управління патрульної поліції м. Харкова Департаменту патрульної поліції Національної поліції України під час перевірки документів, що посвідчують особу у громадян Петришина і Бублика, помітивши хвилювання гр. Петришина, запропонували останньому показати вміст кишень та його сумки. Гр. Петришин відмовився виконати зазначені дії, після чого поліцейськими було проведено огляд його сумки, в результаті якого виявлено поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану. Гр. Петришин був доставлений до відділу поліції, де про даний факт було повідомлено працівників кримінальної поліції.

У ході перевірки вмісту поліетиленового пакету, знайденого у гр. Петришина, було з’ясовано, що знайдена речовина є висушеною марихуаною, вагою 4,23 г.

1. Дайте юридичну характеристику даній ситуації, а саме проаналізуйте:

– правові підстави перевірки документів, що посвідчують особу;

 • правові підстави проведення огляду речей;
 • правові підстави доставлення гр. Петришина до РВ.
 • чи підлягає гр. Петришин відповідальності. Якщо так, кваліфікуйте його дії.

2. Визначте перелік процесуальних дій поліцейських, що підлягають документування згідно фабули задачі та відповідно перелік таких документів і осіб, що уповноважені на їх складання.

3. Складіть документи та оформіть справи за фабулою задачі.

 

Завдання 2

Виходячи із фабули завдання наданого викладачем:

1) складіть протокол огляду місця події;

2) складіть договір дарування;

 

 1. Третій етап – закріплення теоретичного матеріалу: знання порядку документування кримінально-процесуальної та цивільно-процесуальної діяльності.

 

 

Тема № 6: Документування адміністративної діяльності поліції

 

Практичне заняття № 6: Документування адміністративної діяльності поліції

 

Навчальна мета заняття: розширення та поглиблення знань та умінь курсанта

щодо документування адміністративної діяльності поліції

 

Час проведення: 4 год.                              Місце проведення: навчальна аудиторія.

 

Навчальні питання:

 

 1. Поняття адміністративних документів.
 2. Адміністративно-процесуальні документи, що приймаються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 3. Сфера застосування адміністративних документів.
 4. Основні адміністративні документи (протокол про адміністративне правопорушення; протокол про адміністративне затримання особи; постанова по справі про адміністративне правопорушення).
 5. Допоміжні адміністративні документи.
 6. Особливості діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

 

Рекомендована література: 1-10; 12-17; 22; 24-26; 33, с. 62-80; 35, с. 7-45; 42, с. 8-23; 43, с. 23-33; текст лекції.

 

Хід проведення:

 

 1. На початку практичного заняття курсанти отримають та письмово вирішують завдання щодо правильного застосування норм чинного законодавства стосовно конкретної ситуації.
 2. Перший етап – з метою закріплення вивченого за темою матеріалу визначити:

– поняття адміністративних документів;

– зміст та особливості оформлення протоколу про адміністративне правопорушення;

– зміст та особливості оформлення протоколу про адміністративне затримання;

– зміст та особливості оформлення постанов у справах про адміністративні правопорушення.

 1. Другий етап – практичне вирішення задач, запис мотивованого рішення у зошит (із посиланнями на конкретні пункти, частини, статті нормативних актів) щодо запропонованої фабули справи:

Задача 1.

До управління захисту економіки в Харківській області Національної поліції України надійшла заява від громадянина Петренка Івана Васильовича, 1978 р.н., у якій він повідомляв, що на території складського приміщення за адресою: м. Харків, вул. Північна, 119 гр. Іванченко Григорій Миколайович організував виробництво футболок з логотипами різних виробників в тому числі з логотипом чемпіонату ЄВРО – 2012 без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності на здійснення такого виду діяльності. У поясненні Петренко І.В. відповідав, що про даний факт йому стало відомо від знайомої Максимової Ірини Ігорівни, яка неофіційно працює у гр. Іванченка Г.М. швачкою.

З метою перевірки даного факту на підставі заяви гр. Петренка І.В, поліцейськими було здійснено перевірку складського приміщення за адресою: м. Харків, вул. Північна, 119. В ході проведення перевірки:

1) з’ясовано, що гр. Івананченко Г.М. дійсно здійснював господарську діяльність без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

2) виявлено на складі готову продукцію (футболки різних розмірів, кольорів та з різними логотипами) загальною кількістю 1000 шт.

3) гр. Іванченко Г.М. та його працівники пояснили, що цю кількість футболок вони встигли пошити за один місяць. Загалом вони працюють 3 місяці. Гр. Іванченко також підтвердив даний факт договором оренди складського приміщення між ним та ПП «Фієста».

В ході перевірки вартості футболок, вони були оцінені у 32 грн. 00 коп. за одна штуку.

1. Дайте юридичну оцінку вказаній ситуації. 2 Чи підлягають дії гр. Іванченка Г.М. відповідальності? Якщо так, то кваліфікуйте їх. 3. Яке рішення мають прийняти поліцейські по заяві гр. Петренка І.В.? 4. Визначте повний перелік документів, необхідних для документування відповідного факту та прийняття по ньому рішення. Чи підлягають такі документи формуванню їх у справу(и)? Якщо так, то яку(і)?

 

Завдання 2

Виходячи з фабули наданої викладачем:

 1. складіть протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 КУпАП;
 2. складіть постанову по справі про адміністративне правопорушення за ст. 178 КУпАП.
 3. складіть рапорт.
 4. складіть протокол огляду речей;
 5. складіть протокол про адміністративне затримання.

 

 1. Третій етап – закріплення теоретичного матеріалу: знання правил та особливостей складення адміністративних документів та порядку їх формування у справу.

 

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення

 

4.1. Методичне забезпечення:

 

 1. Тематичний план з дисципліни «Юридичне документознавство».
 2. Програма з нормативної навчальної дисципліни «Юридичне документознавство».
 3. Робоча програма з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство».
 4. Навчально-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство».
 5. Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридичне документознавство».
 6. Тексти лекцій з дисципліни «Юридичне документознавство».
 7. Мультимедійні лекції з дисципліни «Юридичне документознавство».

 

 

4.2. Рекомендована література:

 

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 3. Цивільно-процесуальний кодекс : Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від від 06.07.2005 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446.
 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Урядовий кур’єр від 06.06.2012. – 2012. – № 99. (зі змінами та доповненнями).
 6. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44, ст.356.
 7. Про державну службу : закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490 (зі змінами та доповненнями).
 8. Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93 (зі змінами та доповненнями).
 9. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992  // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 (зі змінами та доповненнями).
 10. Про звернення громадян : Закон України вiд 02.10.1996 № 393/96 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (зі змінами та доповненнями).
 11. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650 (зі змінами та доповненнями).
 12. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
 13. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №38. – Ст. 385 (із змінами).
 14. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 18.06.2016 № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 51, Ст.577 (зі змінами та доповненнями).
 15. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07. 2015 № 58-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379.
 16. Про Дисциплінарний Статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 22.02.2006 № 3460-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245. (зі змінами та доповненнями).
 17. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України : Закон України вiд 10.01.2002 № 2925-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 115 (зі змінами та доповненнями).
 18. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.10. 2015 р.  № 878 // Офіційний вісник України. – 2015 р. – № 89. – стор. 16. – Ст. 43.
 19. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: указ Президента України від 24.12.2010 № 1199/2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1199/2010.
 20. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади органів місцевого самоврядування : Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 10. – Ст. 10.
 21. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 № 114 // Урядовий кур’єр. – 1991 – № 2. – Ст. 19 (зі змінами та доповненнями).
 22. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: постанова Кабінету міністрів України від 30.11.2011 № 1242. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF.
 23. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: постанова Кабінету міністрів України від 14.04.1997 № 348. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF.
 24. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: постанова Кабінету міністрів України від 28.12.2011 № 1363. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF.
 25. Про деякі заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни у центральних органах виконавчої влади: постанова Кабінету міністрів України від 18.05.2005 № 207. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2001-%D0%BF.
 26. Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України: постанова Кабінету міністрів України від 18.05.2011 № 522. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/522-2011-%D0%BF/conv.
 27. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1103. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF/conv.
 28. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції : наказ МВС України від 6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 99. – Ст. 201.
 29. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у системі МВС України : наказ МВС України від 23 квітня 2012 р. № 350 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 42. – Ст. 169.
 30. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України [Електронний ресурс] : наказ МВС України від 27 липня 2012 р. №650 // Офіційний сайт Національної поліції України / Нормативна база МВС. – Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/788953.
 31. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1102. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1102-2008-%D0%BF.
 32. Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення : постанова Кабінету міністрів України від 17.12.2008 № 1086. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1086-2008-%D0%BF.
 33. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських : наказ МВС України від 17 листопада 2015 р. № 1465 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 90. – Ст. 234.
 34. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі : наказ МВС України від 07 листопада 2015 р. № 1395 /  Офіційний вісник України. – 2015. – №   88. – Ст. 176.
 35. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських  препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції : наказ МВС України, МОЗ України від 09 листопада 2015 р. №1452/735/ Офіційний вісник України. – 2015   р. – №   88. – Ст. 217.
 36. Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень : наказ МВС України від 7 листопада 2012 р. № 1017 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 99. – Ст. 116.
 37. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 6 листопада 2015 р. № 1377 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 99. – Ст.236.
 38. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень
 39. МВС України: наказ МВС України від 04.07.2016 № 595. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16.
 40. Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України: наказ МВС України від 28.03.2012  № 254. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0513-12.
 41. ДСТУ 4163-2003. Національний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система документації.
 42. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/file/Doc_007.pdf.

 

Навчальна та наукова література (основні джерела):

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар : / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.
 2. Бобровник С. Юридична техніка / С. Бобровник // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. С. Шемшученко. – К. : Концерн «Вид. Дім «Ін Юре», 2003. – Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. – 322 с.
 3. Дутко А. Загальна характеристика техніко-юридичного нормотворення / А. Дутко // Вісник Львів. ун-ту. – 2000. – Вип. 35. – С. 48–51.
 4. Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 2011.
 5. Красницька А. В. Правила-вимоги юридичної техніки щодо процесуальних актів кримінального судочинства  / А. В. Красницька // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 1. – С. 7–13.
 6. Красницька А. В. Правозастосовні помилки у текстах процесуальних актів кримінального судочинства / А. В. Красницька  // Судова апеляція. – 2009. – № 1. – С. 28–33.
 7. Красницька А. В. Проблеми формування визначення поняття юридичної техніки у пострадянські часи / А. В. Красницька // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – С. 54-58.
 8. Рожнова В. В. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів (досудове провадження) : навч.-практ. посіб. з метод. реком. / В. В. Рожнова, О. Ф. Штанько, Ю. І. Азаров. – К. : Вид. Паливода А.В., 2009. –308 с.
 9. Роїна О. М. Збірник позовних заяв : практичний посібник / О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2011. – 204 с.
 10. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України : підручник / В.М. Тертишник. –  4-те вид., доп. і переробл.  К. : Вид-во А.С.К., 2010. – 1120 с.

 

Додаткова література:

 1. Зарицька І. М. Ділове українське мовлення / І. М. Зарицька, І. О. Чикаліна. – К., 1997. – 183 с.
 2. Корж А. В. Юридичне документоведення / А. В. Корж. —К., 2001. – 215 с.
 3. Кочан І. М. Культура ділового мовлення / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – К.,1997. – 112 с.
 4. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови / А. Нелюба. – Харків, 1997. – 201 с.
 5. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення / С. В. Шевчук. – К., 1997. – 178 с.
 6. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2007. – 992 с.

 

Інформаційні ресурси

1. http:// www.zakon.nau.ua

2. http:// www.rada.gov.ua  

3. http://www.kmu.gov.ua/    

4. http://www.mvs.gov.ua/

5. https://www.npu.gov.ua