Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Задачі

 

 

 

 

1. За результатами фінансового аналізу діяльності підприємств-аналогів отримані такі значення мультиплікаторів:

Ціна/чистий прибуток – Х, ступінь довіри до нього – Х;

Ціна/грошовий потік – Х, ступінь довіри до нього – Х;

Ціна/балансова вартість активів – Х, ступінь довіри до нього – Х.

Діяльність підприємства-об’єкта оцінки характеризується такими даними: прибуток до оподаткування – Х тис. грн., амортизація - Х тис. грн., балансова вартість активів – Х тис. грн. Оцінити вартість об’єкта оцінки.

 

  1. Вартість нерухомого майна підприємства складається із вартості земельної ділянки та вартості будівель у співвідношенні Х. Коефіцієнти капіталізації для землі та будівель дорівнюють Х % та Х % відповідно. Від використання нерухомості очікується щорічний чистий операційний доход в розмірі Х тис. грн. Оцінити вартість земельної ділянки.

 

3. Необхідно розрахувати вартість складної технологічної лінії, конструктивними елементами якої є техніка трьох видів, у залежності від існуючого попиту на неї. При чому: техніки 1-го виду використано Х %, техніки 2-го виду — Х %, техніки 3-го виду — Х %. Собівартість аналогів, яка припадає на 1 % техніки 1-го виду — Х грн; 2-го виду — Х грн; 3-го виду — Х грн.

     

 

4.Підприємство володіє ноу-хау виробництва масляної фарби. Витрати на виробництво фарби без використання ноу-хау складають Х грн на 1 кг. При цьому Х % собівартості складають витрати праці. Обсяг продажу підприємства дорівнює Х т фарби на рік. Ноу-хау дає можливість заощаджувати на кожному кілограмі фарби Х грн. за рахунок використовуваних матеріалів і Х % трудових витрат. За прогнозами, ця перевага зберігатиметься протягом 4 років. Необхідно оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту Х %.

 

5.Ринкова вартість усіх активів підприємства оцінюється в Х тис. грн.., а зобов’язань – Х тис. грн. Фактичний прибуток до оподаткування –Х тис. грн., ставка податку на прибуток – Х %. Середньогалузева рентабельність власного капіталу – Х %. Ставка капіталізації – Х %. Оцінити вартість гудвілу.

 

 

  1. Підприємство «Арго» є власником нової технології виробництва макаронних виробів, яка захищена патентом. Продукція, що виробляється з використанням нової технології, має поліпшені споживчі властивості. Ціна продукції з використанням старої технології складає Х грн за 1 кг, а обсяг реалізації – Х тис. кг. Після впровадження нової технології ціна продукції збільшиться до Х грн за 1 кг, а обсяг реалізації прогнозується на рівні Х тис. кг. Термін використання нової технології виробництва макаронних виробів складає Х років, ставка дисконту – Х %. Оцінити вартість нової технології.

 

7.Підприємство «Альфа» розробило нову технологію виробництва запасних частин для автомобілів, що сприяє підвищенню ефективності використання обладнання підприємства, і отримало патент на неї. Якщо раніше протягом року на виробничих потужностях підприємства можливо було виробляти Х тис. одиниць продукції, то після освоєння нової технології продуктивність збільшилась до Х тис. одиниць продукції. Ціна одиниці продукції становить Х грн. Собівартість продукції становить Х % від її ціни. Визначити вартість технології, якщо ставка дисконту дорівнює Х %, а тривалість прогнозного періоду Х років.

 

8. Використовуючи перелічену нижче інформацію, розрахуйте мультиплікатори: ціна/чистий прибуток, ціна/грошовий потік. Фірма має в обігу Х акцій, ринкова ціна однієї акції Х грн.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ Й ЗБИТКИ

1. Виручка від реалізації, грн

 

2. Витрати, грн

 

3. Амортизація, грн

 

4. Сума сплачених відсотків, грн

 

5. Ставка податку на прибуток, %

 

 

 

9. На основі методу дисконтування грошових потоків розрахуйте теперішню вартість виробничої нерухомості, яку підприємець здає в оренду на 5 років з отриманням наступних сум орендної платні:

Роки

1

2

3

4

5

Річна орендна платня, тис. грн.

 

 

 

 

 


Очікується, що до кінця строку оренди нерухомість буде коштувати Х тис.грн. Ставка дисконтування дорівнює Х %.

 

10    Підприємство розглядає можливість придбання ліцензії на виготовлення нової продукції. Запланований обсяг виробництва і реалізації продукції за ліцензією становить у перший рік Х тис. шт., другий рік — Х тис. шт., третій рік — Х тис. шт. Ціна одиниці продукції по роках дії ліцензії становить Х грн, Х грн, Х грн. Ставка роялті незмінна по роках і становить Х % від обсягу реалізованої продукції. Ставка дисконтування — Х %.

 

11. Оцінити вартість земельної ділянки міського зоопарку, який відвідують Х людей на рік. Вартість квитка складає Х грн, при цьому Х % відвідувачів не сплачують за вхід. Крім того, кожен відвідувач витрачає в середньому близько Х грн на їжу та розваги, з яких до зоопарку у вигляді прибутку надходить Х %. Загальні витрати зоопарку складають Х грн на рік. Вартість усіх тварин зоопарку та майна складає Х грн. Ставка капіталізації встановлена на рівні Х %.

 

12. Ринкова вартість активів підприємства дорівнює Х грн, чистий прибуток — Х грн. Середній дохід на активи дорівнює Х %. Ставка капіталізації — Х %. Потрібно оцінити вартість гудвілу.

 

  1. Найбільш ефективним варіантом використання земельної ділянки є будівництво торговельного центру, вартість якого оцінюється в Х млн. грн. За прогнозними розрахунками щорічний чистий операційний дохід від експлуатації нерухомості (земельна ділянка та приміщення під торговельний центр) дорівнюватиме Х тис. грн., коефіцієнт капіталізації для земельної ділянки – Х %, для будівлі – Х %. Оцінити вартість земельної ділянки.

 

 

14. Об'єкт нерухомості протягом п’яти років забезпечує в кінці кожного року потік орендних надходжень у Х тис.грн. Після отримання останньої орендної плати він буде спроданий за  Х тис.грн. Витрати щодо продажу складуть Х тис.грн.  Розрахуйте сукупну поточну вартість майбутніх надходжень грошових коштів, якщо ймовірність отримання запланованої суми оренди й продажу потребує застосування ставок дисконту у Х% і Х % відповідно.

 

15. Поточна вартість будівель і споруд становить Х тис. грн; середньорічний дохід від використання земельномайнового комплексу в господарській діяльності товариства дорівнює Х тис. грн.  Визначити вартість земельної ділянки у складі цілісного земельно-майнового комплексу ТОВ, якщо коефіцієнт капіталізації для нерухомості становить Х %, а для землі — Х %.

 

  1. Підприємець купив будівлю за Х тис. грн. і здав її в оренду з щорічною платнею Х тис. грн. Згодом до нього надійшло три пропозиції щодо продажу нерухомості:

            1) продаж через 2 роки за Х тис. грн.

            2) продаж через 3  роки за Х тис. грн.

            3) продаж через 4 роки за Х тис. грн.

Обґрунтувати, яка з пропозицій є найкращою при ставці дисконту – Х %.

 

  1. Оцінити вартість об'єкта, який після його придбання буде здаватися в оренду. Аналіз відповідного сегменту ринку показав, що за останній час було продано три приблизно аналогічних об'єктів, інформація про які наведена в табл.1

 

Таблиця 1
Інформація про підприємства-аналоги

 

Об'єкти для порівнянь

Потенційний валовий доход, грн.

Ціна продажу,

грн.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Оцінюваний об'єкт

 

?

 

 

 

18. Необлаштована земельна ділянка надана підприємством в оренду під автостоянку для тимчасового зберігання легкових автомобілів на Х місць. За умовою сторін плата за оренду земельної ділянки встановлена на рівні Х % річного фактичного доходу від автостоянки. Вважається, що Х-відсотковий рівень завантаження автостоянки відповідає її ефективному використанню. Відомо, що плата за машино-місце на автостоянці становить Х грн за добу; ставка капіталізації для землі в даному районі складає Х %.

 

19. Проведіть розрахунок необхідних коштів для формування потенціалу технологічного персоналу ПАТ “Ганна”.

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

У базовому періоді

У звітному періоді

1.

Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

коеф.

 

 

2.

Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу

чол.

 

 

3.

Продуктивність праці на І-го працівника ПВП

тис.грн.

 

 

4.

Фондоозброєність в розрахунку на І-го працівника ПВП

тис.грн.

 

 

 

         20. Вартість основних фондів заводу на 1.01. звітного року становила Х тис.грн., з Х уведено в дію основних фондів на суму Х тис.грн., а з Х виведено з експлуатації основних фондів на Х тис.грн. Обсяг виробництва продукції у звітному періоді становив Х тис.грн. Визначити усі можливі показники ефективності використання основних фондів.

 

           

21. Розрахувати фондовіддачу та фондомісткість продукції у звітному та плановому роках, якщо виробництво товарної продукції у звітному році становило Х тис. грн., а у плановому передбачається ріст виробництва на Х%. Середньорічна вартість основних фондів у звітному році становила Х тис. грн. Вартість основних фондів на кінець звітного періоду становила Х тис. грн., а протягом планового року прогнозується введення основних фондів на Х тис. грн. на Х

 

 

  1. Земельну ділянку використано для розміщення триповерхового гаражного комплексу на Х автомобілів. Ставка капіталізації для землі становить Х %, для будівель і споруд – Х %. Середня заповнюваність гаража дорівнює Х %, вартість оренди одного машино-місця – Х грн. на місяць. Експлуатаційні витрати гаражного комплексу – Х грн. в рік. Вартість будівництва гаражного комплексу оцінюється Х тис. грн.. Визначити вартість земельної ділянки.

 

 

24. Норматив оборотних  засобів підприємства у  звітному році становив  Х тис. грн, а обсяг реалізованої продукції — Х тис. грн. Як повинні змінитися  коефіцієнт оборотності та тривалість обороту,  якщо  в плановому році передбачено збільшення обсягу реалізованої продукції на Х %, а нормативу оборотних засобів — лише на Х %?

 

 

  1. Використовуючи метод валового рентного мультиплікатора, який виражає відношення ціни продажу об'єкту до потенційного або фактичного валового доходу від нього, здійсніть вартісну оцінку виробничого модуля з потенційним валовим доходом в Х грн. Урахуйте при цьому інформацію банку даних про продаж аналогічних об'єктів:

Аналог

Ціна продажу, грн.

Потенційний валовий доход, грн.

X

 

 

Y

 

 

Z