Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Задачі

Самостійна робота студентів

Тести – для всіх варіантів

(10 - 8 правильних відповідей– 2 бали, 5-7 – 1 бал, 0-4 – 0 балів)

Тест 1. Виробнича програма підприємства – це:

 1. наявна техніка та технологія виробництва продукції, що передбачає використання досягнень науки і техніки;
 2. сукупність завдань щодо ефективного використання ресурсів підприємства для підвищення фінансової стійкості підприємства;
 3. аналіз ємності ринку, аналіз попиту, аналіз конкурентоспроможності продукції, аналіз ціноутворення з метою прийняття ефективних управлінських рішень;
 4. система адресних завдань з виробництва й доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та в установлені терміни згідно з договорами поставки;
 5. сукупність управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Тест 2. Мета аналізу виробничої програми полягає:

 1. у визначенні слабких і сильних сторін підприємства порівняно з конкурентами;
 2. в оптимізації параметрів виробництва і реалізації продукції при максимальному використанні потенціалу підприємства.
 3. у визначенні та оцінці резервів реалізації продукції.
 4. у зменшенні рівня витрат;
 5. у вдосконаленні системи менеджменту.

Тест 3. Що таке маржинальний доход підприємства?

 1. Сума операційного прибутку і постійних витрат,
 2. Сума чистого прибутку і постійних витрат,
 3. Сума операційного прибутку і змінних витрат,
 4. Сума валового прибутку і постійних витрат.

Тест 4. Коефіцієнт ритмічності обчислюється як відношення:

 1. Планового випуску продукції до фактичного,
 2. Фактичного випуску до планового,
 3. Обсягу випущеної продукції, що зараховується у виконання плану, до запланованого випуску продукції,
 4. Фактичного випуску продукції у звітному місяці до обсягу виробництва за минулий місяць.

Тест 5. До способу аналізу якості продукції належить:

 1. Спосіб порівняння середньозважених цін,
 2. Спосіб найменшого числа,
 3. Спосіб структурної динаміки

Тест 6. Асортимент – це:

 1. Перелік всіх видів продукції, що виробляється, із зазначенням обсягів випуску,
 2. Кількість і різноманітність продукції,
 3. Співвідношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва.

Тест 7. На підприємстві планувалося ввести в виробництво новий вид  продукції  на суму 280 000 грн. , але фактично було введено лише на 210 000.грн. Загальний обсяг виробництва продукції  планувався на суму 1 200  000 грн., а фактично було випущено  - на 980 000 грн.  Як же підприємство збиралося оновити асортимент і що в нього вийшло фактично?

 
 1. П – 20,5% Ф – 19,8
 2. П - 23,3% Ф – 21,43%,
 3. П – 4,29% Ф -4,67%
 

Тест 8. До об’єктів аналізу виробництва продукції належать(вибрати декілька правильних варіантів):

 1. Фінансові результати підприємства,
 2. Ритмічність виробництва та реалізації продукції ,
 3. Обсяги виробництва та реалізації продукції,
 4. Рух робочої сили ,
 5. Асортимент і структура продукції.

 Тест 9. До основних напрямків маркетингового аналізу належать(вибрати декілька правильних варіантів):

 1. Аналіз ритмічності виробництва,
 2. Аналіз кон»юктури ринку,
 3. Аналіз ефективного використання ресурсів,
 4. Аналіз конкурентоспроможності продукції,
 5. Аналіз структури трудових ресурсів підприємства

Тест 10. Підприємство має наступні дані стосовно здійснення своєї діяльності:

- постійні витрати – 87 500 грн.,

- продаж товару – 1 700 000 грн.,

- змінні витрати – 500 000 грн.,

Знайти точку беззбитковості в грошових одиницях.

а) 135 000 грн.

б) 125 000 грн.

в) 127 000 грн.

 

Задачі по варіантам (варіант обираємо згідно номеру у списку групи)

( 6 балів за 2 задачі: кожна задача оцінюється макс.3 бали –

рішення, модель, висновки)

Варіант 1

 1. На основі спрощеного варіанту матриці «МАРКОН» проаналізувати конкурентну позицію окремих видів продукції підприємства.

Показники

Види продукції

Всього

Середнє значення

А

Б

В

Г

Д

Е

Обсяг реалізації, тис. шт.

200

100

180

250

300

70

 

 

Ціна

30

18

16

15

12

30

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції

16

9

7

10

8

20

 

 

Маржинальний прибуток

на одиницю продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. За наведеними даними розрахувати критичну точку обсягу продаж (точку

беззбитковості). Побудувати графік.   Визначити на скільки потрібно скоротити постійні  витрати,  якщо  обсяг реалізації в наступному періоді  зменшиться вдвічі. При цьому отримання прибутку не планується.

Показники

Сума

1.Обсяг  виробництва продукції , тис.грн.

8200

2.Обсяг виробництва в натуральному  виразі, штук

150

3.Витрати виробництва, всього, тис. грн.

6000

В т.ч.  витрати сировини та матеріалів

2000

            Заробітна плата робітників з нарахуваннями

1600

            Адміністративні витрати

2100

            Витрати на збут (50% змінних)

300

 

 

Варіант 2

 1. На основі спрощеного варіанту матриці «МАРКОН» проаналізувати конкурентну позицію окремих видів продукції підприємства.

Показники

Види продукції

Всього

Середнє значення

А

Б

В

Г

Д

Е

Обсяг реалізації, тис. шт.

300

200

150

200

400

50

 

 

Ціна

32

22

16

18

10

30

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції

20

12

8

9

7

22

 

 

Маржинальний прибуток на одиницю продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Проаналізувати витрати матеріалів і розрахувати вплив факторів на їх зміну.

Показник

Минулий період

Звітний період

 1. Випуск продукції, шт.:

2000

2200

 1. Норма витрачання матеріалів на одиницю продукції, кг/шт.

120

100

 

 1. Ціна 1 кг матеріалів, грн.

180

200

 1. Витрати матеріалів, кг

 1. Витрати матеріалів, грн.

Варіант 3

 1. Проаналізувати вплив факторів на відхилення витрат матеріалів від бюджету.

Матеріал

Одиниця виміру

За бюджетом

Фактично

Норма затрат

Ціна

Сума, грн.

Норма затрат

Ціна

Сума, грн..

“А”

м2

          8

?

3200

10

?

4500

“Б”

м2

30

?

3120

32

?

3600

Разом

Х

х

?

6320

х

?

?

 1. На основі наведених даних побудувати матрицю BCG. Визначити

конкурентоспроможність та конкурентну позицію підприємств, залежно від позиціонування підприємств в осередках матриці.

Підприємство

Обсяг реалізації (дохід), тис. грн

Прибуток, тис. грн.

Прибутковість продажів

(ROS)

Частка ринку, %

Відносна частка ринку,коеф.

«Альфа»

22000

6000

?

?

?

«Бетта»

43000

11000

?

?

?

«Омега»

14000

8000

?

?

?

«Сігма»

74000

19000

?

?

?

«Голден-плаза»

56000

17000

?

?

?

Всього

?

?

?

100

?

Середнє значення по галузі

?

?

?

20

 

Варіант 4

 1. На основі спрощеного варіанту матриці «Маркон» визначити конкурентоспроможність

окремих видів продукції. Дати аналітичне обґрунтування асортиментної  стратегії підприємства.

Показники

Види продукції

Всього

Середнє значення

А

Б

В

Г

Д

Е

Обсяг реалізації, тис. шт.

360

280

150

200

340

80

 

 

Ціна

30

20

14

10

8

40

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції

18

8

5

7

6

30

 

 

Маржинальний дохід на одиницю продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодування осередків матриці (обсяг реалізації/питома маржа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Проаналізувати вплив факторів на  зміну суми  прибутку від  операційної діяльності.

Зробити висновки.

Показники

За бюджетом

За гнучким бюджетом

Фактично

1.Чиста виручка від реалізації продукції

3580

4220

4040

2. Собівартість реалізованої продукції

2890

2900

3100

3. Валовий прибуток

690

1320

940

4.Адміністративні та збутові витрати

500

500

620

5.Прибуток від операційної діяльності

Варіант 5

1.За наведеними даними розрахувати критичну точку обсягу продаж (точку беззбитковості). Побудувати графік.  Визначити на скільки потрібно збільшити обсяг реалізації,  якщо  постійні витрати зростуть на 20% і планується збільшити прибуток на 10%. Ціни  та питомі змінні витрати залишаться на базовому рівні.

Показники

Сума

1.Обсяг  реалізації продукції , тис.грн.

6000

2.Обсяг реалізації в натуральному  виразі, штук

300

3.Витрати періоду, всього

2500

В т.ч.  витрати сировини та матеріалів

500

            Заробітна плата робітників з нарахуваннями (змінні)

1200

Амортизація основних засобів

300

адміністративні та збутові  витрати (постійні)

500

2.Розрахувати вплив факторів на зміну транспортних витрат. Зробити висновки.

Показник

За планом

Фактично

1. Транспортні витрати, тис. грн.

216

264,4

2. Обсяг перевезених вантажів, т

2000

1800

3. Середня дальність перевезень, км

90

105

4. Середній транспортний тариф, грн за 1 т/км

1,2

1,4

5. Вантажообіг, тис. т/км

180

189

 

Варіант 6

1.Проаналізувати  вплив факторів на зміну витрат матеріалів. Побудувати факторну модель. Зробити висновки.

 

За планом

Фактично

1. Випущена  продукція

 

 

    а) у вартісному вираженні, тис.грн.

240

220

    б) у натуральному обчисленні, шт

12000

11000

2. Норма витрачання, кг/шт

6,0

8,0

3.Матеріальні витрати, тис. грн

?

?

2.За наведеними даними розрахувати точку беззбитковості роботи підприємства. Побудувати графік. Дайте аналітичне обґрунтування необхідного значення ціни,  яке буде задовольняти такі умови:

 • Обсяг реалізації скоротиться на 30%;
 • Змінні витрати на одиницю продукції залишаться на тому ж рівні;
 • Прибуток планується збільшити на 40%;
 • Умовно-постійні витрати планується збільшити до 2200000 грн.

Показники

Сума

Стратегічний варіант

1.Дохід підприємства, всього

6000000

?

2.Обсяг реалізованої продукції шт.

1200

?

3.Витрати підприємства, всього

4000000

?

В т.ч. умовно-змінні

2500000

?

умовно-постійні

1500000

?

4.Прибуток

?

?

5.Маржинальний дохід загальний

?

?

6.Ціна одиниці продукції, грн.

?

?

7.Маржа на одиницю продукції, грн.

?

?

8.Змінні витрати на одиницю продукції (питомі витрати на одиницю), грн.

?

?

 

Варіант 7

 1. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну доходу від

реалізації продукції. Зробити висновки.

Вид продукції

За планом (згідно бюджету продаж)

 

Фактично

За планом в перерахунку на фактичний обсяг реалізації

Обсяг реалізації, шт.

Ціна, грн.

Дохід (виручка)

Обсяг реалізації, шт.

Ціна, грн.

Дохід (виручка)

гр .1

гр. 2

гр.3

гр.4=2*3

гр.5

гр.6

гр.7=5*6

гр.8=5*3

А

40

100

 

50

90

 

 

Б

60

200

 

55

220

 

 

В

30

250

 

25

230

 

 

Всього

100

х

 

110

х

 

 

 1. На основі наведених даних побудувати матрицю BCG. Визначити

конкурентоспроможність та конкурентну позицію підприємств, залежно від позиціонування підприємств в осередках матриці.

Підприємство

Обсяг реалізації (дохід), тис. грн

Прибуток, тис. грн.

Прибутковість продажів

(ROS)

Частка ринку, %

Відносна частка ринку, коеф.

«Вікторія»

20000

5000

?

?

?

«Комбі»

45000

12000

?

?

?

«Вектор»

15000

7000

?

?

?

«Марта»

70000

8000

?

?

?

«Паретто»

50000

10000

?

?

?

Всього

200000

?

?

100

?

Середнє значення по галузі

?

?

?

20

 

 

Варіант 8

 1. Провести факторний аналіз зміни  коефіцієнта рентабельності (прибутковості)

власного капіталу.

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

1.Прибуток до оподаткування, тис. грн.

1000, 0

1500, 0

 

2.Ставка податку на прибуток, %

20%

16%

 

3.Податок на прибуток, тис. грн..

?

?

 

4.Чистий прибуток, тис, грн.

?

?

 

5.Власний капітал, тис. грн.

5000

6000

 

6.Рентабельність власного капіталу, коеф.

 

 

 

2.Дати  оцінку виконання плану по собівартості продукції на  основі наступних даних.

Показники

Сума

1.Планова собівартість товарної продукції

3200

2.Планова собівартість товарної продукції в перерахунку на фактичний випуск та асортимент

3870

3.Фактична собівартість товарної продукції

4130

4.Плановий обсяг випуску товарної продукції

6000

5.Фактичний обсяг випуску товарної продукції

6800

 

Показники

Види продукції

Всього

Середнє значення

А

Б

В

Г

Д

Е

Обсяг реалізації, тис. шт.

230

190

110

220

350

80

 

 

Ціна

30

20

14

10

8

30

 

 

Змінні витрати на одиницю продукції

18

8

5

7

6

20

 

 

Маржинальний прибуток на одиницю продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 9

 1. На основі спрощеного варіанту матриці «МАРКОН» проаналізувати конкурентну позицію окремих видів продукції підприємства.

 

 1. За наведеними даними проаналізувати оборотність запасів  підприємства. Зробити

висновки.

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

1.Залишики запасів на початок періоду

22000

28000

 

2.Надходження запасів за період (дебетовий оборот по рах.20)

120000

130000

 

3.Витрачання грошових коштів за період (кредитовий оборот по рах.20)

140000

122000

 

4.Залишки запасів на кінець періоду

?

?

 

5.коефіцієнт оборотності запасів

?

?

 

6.Період оборотності запасів в днях

?

?

 

7.Умовне вивільнення (або залучення) коштів в оборот внаслідок зміни швидкості обертання запасів

?

 

                                                    Варіант 10

 1. За наведеними даними  розрахувати рейтинг підприємств-конкурентів за рівнем рентабельності, використовуючи стандартизовані показники.

Підприємства- конкуренти

 

 

Показники рентабельності  (прибутковості), %

Рентабельність активів

(ROA)

Рентабель-ність власного капіталу (ROE)

Рентабельність витрат (R)

Рентабельність доходу

(ROS)

Альфа

6,8

18,8

34,6

25,7

Омега

2,6

13,4

7,9

7,8

Сігма

1,8

8,6

12,4

10,3

Бетта

8.5

31,5

25,8

53,5

2.  Визначити вплив факторів на зміну випуску продукції. Зробити висновки.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

1. Випуск продукції, тис.грн.

1600

1572

2. Кількість верстатів, одиниць

400

420

3. Коефіцієнт змінності

1,5

1,4