Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Задачі

ЗАВДАННЯ 1. (12 балів) Ознайомитись з методами розрахунку показників аналізу беззбитковості (див. приклад) та зробити задачі 1-3

 

Ключові показники CVP-аналізу (приклад аналізу)

Таблиця 1

Результати діяльності підприємства

№ з/п

Статті

Всього, грн.

На одиницю, грн

 1.  

Обсяг реалізації, шт

10 000

 

 1.  

Обсяг реалізації, грн

1 000 000

100

 1.  

Змінні витрати, грн.

700 000

70

 1.  

Маржинальний дохід, грн.

300 000

30

 1.  

Постійні витрати, грн.

240 000

 

 1.  

Операційний прибуток, грн.

60 000

 

 

 1. Точка беззбитковості у натуральному вимірі Тбн

Тбн  = В пост/ (Ці- Взмі) = В пост/ (МДі) = 240 000/ (100-70) = 8000 (од.)

 1. Точка беззбитковості у грошовому вимірі Тбг

Тбг = Тбн  х Ці = 8000 х 100 = 800 000 (грн.)

або

Тбг = В пост / Кмд = 240 000 / 0,3 = 800 000 (грн.)

 1. Маржинальний дохід МД

МД = ОР – В зм = 1 000 000 – 700 000 = 300 000 (грн.)

 1. Коефіцієнт МД (Кмд)  = МД/ОР = 300 000/1 000 000 = 0,3
 2. Обсяг реалізації для забезпечення цільового прибутку ОРп Г

ОРп Г = (ПВ + П)/ Кмд або

ОРп г = (ПВ + П)/ (Ці-Взмі)

Наприклад, підприємство планує отримати 90 000 грн. прибутку. Відповідно,

ОРп г = (240 000 + 90 000)/0,3 = 1 100 000 (грн.)

ОРп н =  (240 000 + 90 000)/ (100-70) = 11 000 (од)

 1. Операційний прибуток ОП

ОП = ОР – (Взм + В пост) або ОП = ОР х К мд – В пост

Наприклад, підприємство планує продати продукцію на 1300 000 грн.

ОП = ОР х К мд – В пост = 1 300 000 х 0,3 – 240 000 = 150 000 (грн.)

 1. Зміна прибутку в результаті зміни обсягу реалізації

D.ОП= DОР * Кмд

Припустимо, обсяг продажу зросте на 10%, тобто на 100 000 грн.

DОП = 100 000 х 0,3 = 30 000 грн.

 1. Запас (фінансової) міцності

Змг = ОР – Тбг = 1000 000 – 800 000 = 200 000 (грн.)

Змн = ОР – Тбн = 10 000 – 8 000 = 2 000 (од.)

ОП = Зм х  К мд

200 000 х 0,3 = 60 000

 1. Коефіцієнт запасу міцності Кзм

Кзм = З м/ ОР

Кзм = 200 000/1 000 000 = 0,2

 1. Структура витрат = співвідношення постійних та змінних витрат
 2. Фактор операційного важеля = МД/ Прибуток

Фов = 300 000/60 000 = 5

!!! Важливо. У випадку багатопродуктової діяльності точка беззбитковості спочатку розраховується для всього підприємства, а вже потім розбивається по виробах.

При розрахунках точки беззбитковості для багатопродуктового виробництва у знаменник формули підставляєм середньозважений по структурі реалізації маржинальний дохід (якщо визначаєм у натуральних одиницях), якщо у грошових - формула не міняється – визначаємо через коефіцієнт маржинального доходу.

 

Формула для розрахунку середньозваженого маржинального доходу

 

,

де МДі — маржинальний дохід на одиницю і-го виробу;

SМі — частка і-го виробу в загальному доході від реалізації.

 

 

 
ЗАДАЧІ ПО ТЕМІ «CVP-аналіз»
 
Завдання 1.

Мале підприємство “Левіос” реалізує в роздріб сушилки для фруктів та овочів за ціною 2000 грн., які воно купує в оптового посередника за ціною 1650 грн. Плановий обсяг реалізації 300 сушилок на  місяць. Комісійні складають 8% за кожну продану сушилку.

Витрати підприємства на оплату праці розподіляються наступним чином:

оклад менеджера-власника складає 9 900 грн. на місяць; чотири продавці отримують по 5 610 грн. на місяць; оклад адміністратора-касира становить 4855 грн. на місяць; послуги бухгалтера, який працює за угодою  один тиждень на місяць, обходяться підприємству в 2560 грн. на місяць.

Інші витрати підприємства на місяць включають:

оплата за телефон – 750 грн.,  комунальні послуги – 10 000 грн., оренда приміщення – 8 300 грн., охорона та страхування майна – 1 600 грн., відрядження – 1 800 грн., амортизація – 2 000 грн. , інші накладні витрати – 2 200 грн.

Необхідно визначити:

 1. Точку беззбитковості в натуральних та грошових показниках;
 2. На основі попередніх розрахунків визначити обсяг реалізації, який забезпечив би підприємству прибуток у розмірі 40 000 грн.;
 3. Побудувати графік беззбитковості із відображенням запасу міцності в натуральних і грошових показниках;
 4. Розрахувати фактор операційного важеля.
 
Завдання 2.

Підприємство “Звук плюс” виготовляє три види продукції, про які відомо наступне:

Показники

Гітари

Барабани

Синтезатори

Плановий обсяг реалізації, од.

400

300

300

Структура продажу, %

40

30

30

Ціна за одиницю, дол

415

610

835

Змінні витрати на од., дол

200

375

390

Постійні витрати підприємства становлять 42 000 дол.

Необхідно визначити:

 1. Точку беззбитковості в натуральних і грошових показниках в цілому по підприємству та для кожного виду продукції.
 2. Обсяг продажу, необхідний для отримання прибутку 96 800 дол.
 3. Величину операційного прибутку  підприємства за умови виконання планового обсягу реалізації продукції.

 

Завдання 3.

Фірма “Колор” реалізує в роздріб фарбу, яку постачає для неї хімічна фабрика. Менеджер фірми розглядає доцільність відкриття нового магазину. Відомо, що витрати за місяць: на утримання приміщення становлять – 3 160 грн., а на оплату праці управлінського персоналу – 3 640 грн., інші постійні витрати – 1 200 грн. Змінні витрати (в тому числі вартість фарби) – 6 грн. на 1 літр.

Місячний дохід фірми від реалізації фарби складає в середньому 10 грн. на літр проданої фарби.

Необхідно визначити:

 1. коефіцієнт маржинального доходу і точку беззбитковості в натуральних та грошових показниках для нового магазину;
 2. побудувати графік беззбитковості, виходячи з максимально можливого обсягу реалізації 3 000 літрів на місяць, із зазначенням запасу міцності;
 3. визначити фактор операційного важеля та коефіцієнт запасу міцності за максимального обсягу реалізації, а також відносну зміну обсягу прибутку в результаті зниження обсягу реалізації на 15%.
 

 

ЗАВДАННЯ 2. (12 балів) Ознайомитись з методами диференціального аналізу релевантної інформації та  зробити завдання 1-4

 

 

1.Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації

Значну частину робочого часу менеджер витрачає на прийняття різних управлінських рішень. Здебільшого прийняття рішення передбачає вибір з кількох можливих варіантів того варіан­та, який найкращим чином уможливлює досяг­нення необхідних результатів. Отже, прийняття рішення (Decision Making) — це цілеспрямований вибір з кількох альтернативних варіантів такої дії, що забезпечує досягнення обраної мети або розв'язання певної проблеми.

Оскільки значна частина рішень пов'язана з аналізом витрат і доходів, йдеться, насамперед, про релевантні витрати і доходи. Релевантними є витрати і доходи, які можуть бути змінені внаслідок прий­няття рішення. Але розв'язання будь-якої проблеми стосується лише майбутніх витрат і доходів. Витрати й доходи, що становлять різницю між альтернативними рішеннями, називають диференціальними витратами та доходами відповідно. Відповідно, релевантними є тільки майбутні диференціальні витрати і доходи.

Розглядаючи різні варіанти рішень, слід врахо­вувати не лише дійсні (реальні), а й альтернативні витрати.

Дійсні витрати (Outlay Costs) — витрати, що потребують сплати грошей або витрачання інших активів. Альтернативні витрати (Opportunity Costs) — вигоди, які втрачаються, коли вибір одного напряму дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.

Дійсні витрати + Альтернативні витрати  = Релевантні витрати

Типовими прикладами таких ситуацій є рі­шення: про спеціальне замовлення; про розширення чи скорочення (ліквідацію) певного сегмента діяльності; виробляти чи купувати окремі компоненти продукції тощо.

Вибір серед кількох варіантів оптималь­ного рішення здійснюють на підставі диференціального аналізу релевантної інформації. Диференціальний аналіз передбачає визна­чення й зіставлення диференціальних витрат і доходів для прийняття управлінських рішень. Такий аналіз дає змогу зосередитися суто на релевантних даних, оскільки лише дифе­ренціальні витрати і доходи є релевантними.

Диференційний прибуток =  Диференційний дохід - Диференційні витрати

Диференціальний аналіз (Differential Analysis) — визначення та зіставлення ди­ференціальних доходів і витрат для прийняття управлінських рішень.

Альтернативні рішення - це рішення про:

 • розширення чи скорочення (ліквідацію) певного сегмента діяльності;
 • виробляти чи купувати окремі компоненти продукції (аутсорсінг);
 • продавати чи обробляти далі;
 • рішення про спеціальні замовлення;
 • використання вільних потужностей;
 • використання обмежених ресурсів: одиничні та комплексні обмеження;
 • ціноутворення.
 1. Методичні особливості обгрунтування альтернативних рішень у системі контролінгу

Рішення про спеціальні замовлення - пропозиція на разовий продаж продукції/послуг за ціною, нижчою за звичайну, або навіть за собівартість

Коли підприємство отримує пропозицію продати товари чи надати послуги за ціною, нижчою за звичайну (або нижчою за собівартість), то прийняття тако" пропозиції доцільне лише тоді, коли додатковий дохід перевищує додаткові ви­трати і відсутня загроза деформації ринку.

Тому аналіз для прийняття такого рішення передбачає:

 • маржинальний підхід;
 • диференціальний аналіз релевантних витрат і доходів;
 • врахування альтернативних витрат за відсутності вільної потужності;
 • врахування можливих довгострокових наслідків прийняття спеціального замовлення.

Приклад 1.

Покупець хоче закупити у постачальника 100 одиниць продукції по 900 грн. за одиницю, хоч звичайна ціна їх реалізації 1200 грн. Бухгалтер компанії склав калькуляцію спеціального замовлення, наведену нижче.

 

Стаття витрат

Загальні витрати, грн

Витрати на одиницю, грн

Основні матеріали

50000

500

Основна зарплата

18000

180

Загальновиробничі витрати (60% постійні витрати)

20000

200

Витрати на збут (40% - постійні витрати)

14000

140

Разом

102000

1020

 

На перший погляд, прийняття спеціального замовлення компанії не вигідне, оскільки принесе збитки в розмірі 12000 грн.: (1020-900)*100. Але такий підхід помилковий, бо не бере до уваги, що калькуляція включає постійні накладні витрати, величина яких на одиницю продукції знижується при збільшенні обсягу виробництва. Для прийняття рішення дані, що використовуються (релевантні, тобто ті, які залежать від прийняття рішення) - є диференціальний дохід і диференціальні змінні витрати.

Диференціальний аналіз.

Диференціальний дохід (100*900)=

90000

Диференціальні витрати:

 

Основні матеріали

50000

Основна зарплата

18000

Змінні виробничі накладні витрати (40%*20000)=

8000

Змінні витрати на збут (60% * 14000)=

8400

Разом диференціальні витрати

84400

Диференціальний прибуток

5600

 

Приклад 2.

Припустимо, що виробничі потужності компанії з попереднього прикладу цілком завантажені і прийняття спеціального замовлення призведе до скорочення обсягу продажу тієї продукції, що продається по 1200 грн.

У цьому разі диференціальний аналіз матиме такий вигляд:

Диференціальний дохід (100*900)=

90000

Диференціальні витрати:

 

Дійсні 

84400

Альтернативні (скорочення доходу від реалізації продукції за ціною 1200 - 100*(1200-900))

30000

Збиток від прийняття спеціального замовлення

24400

 

Розширення або скорочення сегмента - рішення про розширення, або скорочення послуг, виробів, підрозділів та інших сегментів на підставі аналізу їх прибутковості (базується на калькулюванні змінних витрат, визначенні прямих і загальних постійних витрат, зіставленні маржинального доходу).

Виробляти чи купувати (аутсорсінг) – рішення, пов’язане з розглядом існуючої альтернативи: виробляти самостійно окремі компоненти продукції (комплектуючі, деталі) чи купувати їх у зовнішніх постачальників.

Аналіз для прийняття такого рішення передбачає:

 • визначення релевантної виробничої собівартості компонента;
 • диференційний аналіз витрат на виробництво і купівлю;
 • врахування якісних факторів (надійність постачальників, стабільність ціни постачальника, наявність потужностей, завантаженість персоналу, технологічні зміни тощо).

Рішення “продавати чи обробляти далі” – рішення, пов’язане з можливістю реалізації продукції на певній стадії її виробництва або продовження обробки, що забезпечить нові риси та функції продукції, з метою одержання додаткового прибутку.

Ще одним варіантом даного рішення є рішення щодо реалізації дефектної продукції: продати її зі знижкою чи усунути дефекти й реалізовувати цю продукцію за звичайною ціною.

Оптимальне використання обмежених ресурсів – це рішення, спрямоване на складання виробничої програми, яка забезпечить максимізацію прибутку за умов наявних обмежень. За наявності лише одного обмеження аналіз оптимального використання ресурсів підприємства базується на показнику маржинального доходу на одиницю обмежувального чинника. За наявності кількох обмежень аналіз здійснюється за допомогою лінійного програмування.

Рішення щодо ціноутворення – в короткостроковому періоді встановлення ціни пов’язане з визначенням релевантних витрат, оптимального співвідношення ціни та обсягу реалізації й корегуванням комбінації й обсягу продажу за умов конкуренції. Прикладом може бути рішення щодо ціни спеціального замовлення. Важливим критерієм для прийняття рішення є показник маржинального доходу.

Розширення або скорочення сегмента - рішення про розширення, або скорочення послуг, виробів, підрозділів та інших сегментів на підставі аналізу їх прибутковості (базується на калькулюванні змінних витрат, визначенні прямих і загальних постійних витрат, зіставленні маржинального доходу).

 

Приклад 3.

 Магазин має такі результати діяльності за звітний період, тис. грн:

Стаття

Секції

Разом

Взуття

Одяг

Канцтовари

Виручка

2 000

1 600

200

3 800

Змінні витрати

1 600

1 120

120

2 840

Маржинальний дохід

400

480

80

960

Постійні витрати

 

 

 

 

На утримання секцій

300

200

30

530

На утримання магазину в цілому

120

200

40

360

Операційний прибуток (збиток)

-20

80

10

70

Чи варто і далі утримувати секцію взуття? Відповідь залежить від певних обставин. Припустимо, що ліквідація секції взуття не призведе до скорочення загальногосподарських витрат магазину, а площа секції не буде використана для реалізації інших товарів. У цьому разі, аналіз наслідків ліквідації секції взуття матиме такий вигляд:

Стаття

До зміни

Ліквідація

секції взуття

Після зміни

Виручка

38000

-2000

1800

Змінні витрати

2840

-1600

1240

Маржинальний дохід

960

-400

560

Постійні витрати на утримання секції

530

-300

230

Внесок у покриття загальних витрат і прибуток

430

-100

330

Загальногосподарські витрати

360

-----

360

Операційний прибуток

70

-100

-30

Висновок. Збитковість діяльності магазину загалом, оскільки, втрачаючи маржинальний дохід секції взуття в сумі 400000 грн., магазин заощаджує тільки витрати на утримання цієї секції - 300000 грн. В наслідок цього магазин втрачає 100000 грн. прибутку.

Тепер припустимо, що площа, вивільнена внаслідок ліквідації секції взуття, буде використана для розширення секції одягу, що забезпечить зростання продажу на 1000 тис. грн. і вимагатиме додаткових постійних витрат у сумі 140 тис. грн.

Оскільки коефіцієнт маржинального доходу секції одягу = 30% (МД/Продаж = 480:1600), зростання маржинального доходу, завдяки збільшенню продажу на 1000 тис.грн.  становитиме 1000*0,3=300000 грн.  Аналіз наслідків ліквідації секції взуття  та розширення секції одягу наведена в таблиці:

 

 

Стаття

До зміни

Ліквідація

секції взуття

Розширення

секції одягу

Після зміни

Продаж

38000

-2000

1000

2800

Змінні витрати

2840

-1600

700

1940

Маржинальний дохід

960

-400

300

860

Постійні витрати на утримання секції

530

-300

140

370

Внесок у покриття загальних витрат і прибуток

430

-100

160

490

Загальногосподарські витрати

360

-----

----

360

Операційний прибуток

70

-100

160

130

Висновок: Розширення секції одягу цілковито не компенсувало втрату маржинального доходу від ліквідації секції взуття, що призвело до скорочення маржинального доходу на 100 тис. грн. Натомість економія витрат на утримання секції становить 160 тис.грн. Оскільки загальногосподарські витрати не змінилися, маємо додатковий прибуток 60000 грн.

 

Завдання 1. АТ "Фінал" виготовляє ремені безпеки. Нижче наведено звіт про фінансові результати та збитки товариства за попередній місяць, грн:

Продаж (30 400 одиниць)

304 000

Змінні витрати:

 

— виробничі

152 000

— на збут

66 000

Маржинальний дохід

86 000

Постійні витрати:

 

— виробничі

45 000

— інші

25 000

Операційний прибуток

16 000

Фірма "Мотор-Сервіс" бажає придбати 4 000 ременів за ціною 6,4 грн. за одиницю замість звичайної ціни 10 грн. Прийняття цього замовлення не збільшить витрати товариства на збут.

Необхідно:допомогти керівництву АТ "Фінал" визначитися щодо доцільності прийняття спеціального замовлення.

Завдання 2. Керівництво фірми "Шалений успіх" стурбовано отриманням низького прибутку й розглядає питання щодо закриття-турбази № 1. Бухгалтер фірми підготував такий аналіз для прийняття рішення, грн:

Показник

Турбаза №1

Турбаза №2

Турбаза №3

Дохід від продажу

84 000

116 000

200 000

Змінні витрати

48 000

56 000

104 000

Маржинальний дохід

36 000

60 000

96 000

Постійні витрати

 

 

 

— на утримання бази

30 000

28 000

58 000

— загальні

14 000

22 000

36 000

Прибуток (збиток)

(8 000)

10 000

2 000

Необхідно:

визначити, чи варто закривати турбазу № 1, якщо це призведе до скорочення загальних постійних витрат лише на 2 000 грн.

Завдання 3. Фабрика "Дитяча усмішка" виробляє три види ляльок: "Даша", "Маша" і "Саша", про які є така інформація, грн:

Показник

 

 

Виріб

"Даша"

„Маша"

"Саша”

Ціна

10

6

12,5

Витрати:

 

 

 

— пряма зарплата

4,8

2,4

6,0

— прямі матеріали

0,9

0,8

1,6

— змінні накладні витрати

0,7

0,4

0,9

Попит на продукцію фабрики перевищує її потужність. Тому керівництво фабрики розглядає питання щодо виробничої програми на наступний місяць. Ставка оплати праці робітників на фабриці встановлена у розмірі 1,2 грн за годину, а місячна потужність становить 1 000 годин праці.

Необхідно:

скласти оптимальну виробничу програму фабрики на наступний місяць, яка забезпечить отримання максимального маржинального доходу.

Завдання 4. Завод "Вента" виробляє вентилятори. Всі деталі завод виготовляє власними силами. Нижче наведено розрахунок собівартості виробництва 5 000 електромоторів для вентиляторів, грн:

Прямі матеріали           27 500

Пряма зарплата         37 500

Змінні накладні витрати         14 000

Постійні накладні витрати    96 000

Разом                           175 000

ТОВ "Карлсон" пропонує заводу електромотори за ціною 25 грн за одини­цю. В цьому випадку завод буде сплачувати також 0,5 грн на одиницю за транс­портування електромоторів.

 

 

ЗАВДАННЯ 3. (16 балів). Розв’язати завдання та скласти бюджети (див. прикріплений файл). Розподіл за варіантами див. нижче

 

ПІБ

№ варіанта

Гриб Антон Григорович

1

Григорян Роберт Арсенович

2

Дріга Андрій Сергійович

3

Журба Дар`я Романівна

4

Загородній Богдан Русланович

5

Заскалета Ніна Григорівна

6

Калениченко Федір Арсенович

7

Ковбасюк Аріна Віталіївна

8

Косовська Леся Іванівна

9

Крижанівська Олена Григорівна

10

Мартинюк Катерина Віталіївна

11

Монаков Роман Юрійович

12

Музиченко Антон Олегович

13

Музиченко Вікторія Юріївна

14

Муха Ганна Вікторівна

15

Нагієва Яна Яшарівна

16

Пономаренко-Мірошниченко Віолета Юріївна

17

Резнік Олександр Володимирович

18

 

 

!!! Шаблон (зразок) розрахунку надішлю окремо 23 вересня 2019 року.