Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Задачі МСФЗ

 1. Необхідно класифікувати наступні принципи відбору інформації для підготовки фінансових звітів (записати і відповідну колонку). Поясніть свій вибір, давши характеристику кожному із зазначених принципів, які визначені в Концептуальній основі фінансової звітності (редакція 2010 року).

 

 •  
 •  

Основоположні припущення

Фундаментальні якісні характеристики

Посилюючі якісні характеристики

Не згадуються в Концептуальній основі

 1.  
 •  

 

 

 

 

 1.  

Відсутність помилок

 

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

 

 

 1.  

Безперервної діяльності

 

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

 

 

 1.  

Доречність

 

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 1.  

Грошового вимірника

 

 

 

 

 1.  

Нейтральність

 

 

 

 

 1.  

Історична собівартість

 

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

 

 

 1.  

Співвідношення витрати та вигоди*

 

 

 

 

 1.  

Можливість перевірки

 

 

 

 

 1.  

Повнота

 

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

 

 

 1.  

Превалювання сутності над формою

 

 

 

 

 1.  

Подвійного запису

 

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

 

 

 1.  

Правдиве подання

 

 

 

 

 1.  
 •  

 

 

 

 

 

 

 1. На підставі наведеної нижче інформації необхідно скласти повний комплект фінансових звітів загального призначення:
 • Звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
 • Звіт про сукупний дохід протягом звітного періоду;
 • Звіт про рух грошових коштів (прямим методом);
 • Звіт про власний капітал.

Залишки певних активів, капіталу, зобов’язань, а також певні витрати та доходи, отримані компанією протягом звітного періоду наступні:

Показник

Сума

1

Залишок заборгованості постачальникам

200

2

Залишок заборгованості покупців

4 000

3

Залишок грошових коштів на початок періоду

0

4

Залишок грошових коштів на кінець періоду

66 600

 

Надійшло грошових коштів протягом звітного періоду

 

5

Внески учасників до Статутного капіталу

100 000

6

Отримано від покупців в погашення заборгованості

13 000

7

Отримано за реалізовані в попередньому місяці  основні засоби

44 000

8

Залишок Статутного капіталу

100 000

9

Залишок основних засобів

36 000

10

Залишок запасів

1 000

 

Сплачено грошових коштів протягом звітного періоду

 

11

Виплачено дивіденди учасникам

4 200

12

За придбані основні засоби

80 000

13

Погашена заборгованість постачальникам та працівникам

6 200

14

Орендна плата за весь поточний місяць

2 200

15

Залишок нерозподіленого прибутку на початок періоду

0

16

Витрати на оплату праці

2 400

17

Відвантажено покупцям продукції за місяць

17 000

18

Інші нараховані витрати на утримання офісу

800

 

Звіт про сукупний дохід за поточний рік

Показник

Сума

Доходи

 

Дохід від реалізації

 

Витрати

 

На оплату праці

 

На оренду

 

На утримання офісу

 

Прибуток за період

 

 

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня поточного року

Показник

Сума

Активи

 

Основні засоби

 

Запаси

 

Заборгованість покупців

 

Грошові кошти

 

Разом активів

 

Капітал

 

Статутний капітал

 

Нерозподілений прибуток

 

Разом капіталу

 

Зобов’язання

 

Заборгованість постачальникам

 

Разом капіталу та зобов’язань

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів за поточний рік

Показник

Сума

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Отримано від покупців в погашення заборгованості

 

Погашена заборгованість постачальникам та працівникам

 

Разом від операційної діяльності

 

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

 

Сплачено за придбані основні засоби

 

Отримано за реалізовані в попередньому місяці  основні засоби

 

Разом від інвестиційної діяльності

 

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

 

Внески учасників до Статутного капіталу

 

Виплачено дивіденди учасникам

 

Разом від фінансової діяльності

 

Залишок грошових коштів на початок періоду

 

Чистий рух грошових коштів

 

Залишок грошових коштів на кінець періоду

 

 

 

 

 1. Поясніть взаємозв’язок між показниками Звіту про сукупні прибутки та збитки. З цією метою заповніть пропущені показники.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Дохід від реалізації

 1. ____________

343 400

540 000

Залишок запасів на початок періоду

52 600

 1.  

90 000

Придбано запасів за період

175 300

255 600

 1.  

Залишок запасів на кінець періоду

52 200

108 000

63 000

Собівартість реалізованої продукції

 1.  
 1.  

407 000

Валовий прибуток

85 300

98 000

 1.  

Інші операційні витрати

 1.  

50 000

48 000

Прибуток до оподаткування

6 000

 1.  
 1.  

 

 

 

 

 1. В 2008 р. компанія придбала виробниче обладнання первісною вартістю 530,000 дол. Технічними працівниками встановлено, що термін корисного використання становитиме, скоріш за все, 10 років, а ліквідаційну вартість оцінено в 30,000 дол. Для амортизації обладнання компанія використовує прямолінійний метод нарахування амортизації.

В кінці 2014 році при проведенні інвентаризації було прийнято рішення, що термін корисного використання може бути продовжено ще на 2 роки, проте ліквідаційну вартість необхідно зменшити до 10,000 дол.

Для спрощення розрахунків амортизацію нараховувати за цілі роки.

 •  

Класифікувати дану зміну та розрахувати її вплив на фінансові звіти.

 

Зміна терміну корисного використання розглядається як зміна облікової оцінки, тому повинна відображатися перспективно, тобто шляхом корегування показників поточного та наступного звітного періоду.

 

 •  
 •  
 •  

Первісна вартість

 

 

Сума амортизації за рік

 

 

Сума амортизації за 2008-2015 роки

 

 

Сума, що буде амортизуватися з 2015 року

 

 

Термін корисного використання, що залишився

 

 

Сума амортизації, яка буде нараховуватися з 2015 року

 

 

 

 

 1. В результаті неправильного застосування облікової політики компанія завищила суму нарахованого зносу основних засобів на 10,000 дол. в 2010 році і 13,000 дол. в 2011 році, а також занизило собівартість реалізованої продукції на 5,000 дол. в 2011 році. Ставка податку на прибуток у 2010 році - 21%, 2011 році - 20%, 2012 році - 19%.

Інформація про нерозподілений прибутку підприємства зі Звіту про інший сукупний прибуток була наступна (тис. дол.):

Звіту про інший сукупний прибуток (витяг)

              Показник

2012 р.

2011 р.

Нерозподілений прибуток на початок року

200,000

150,000

Прибуток після оподаткування

95,000

80,000

Оголошені дивіденди

(45,000)

(30,000)

Нерозподілений прибуток на кінець року

250,000

200,000

 

Необхідно:

Розрахувати та відобразити корегування фінансових звітів компанією за 2011 та 2012 роки.

 

 

Звіту про інший сукупний прибуток (витяг)

              Показник

2012 р.

2011 р.

Нерозподілений прибуток на початок року

 

 

Виправлення суттєвої помилки

 

 

Скорегований нерозподілений прибуток на початок року

 

 

Прибуток після оподаткування

 

 

Оголошені дивіденди

 

 

Нерозподілений прибуток на кінець року

 

 

 

 1. Фінансовий рік компанії закінчується 31 грудня 2015 року. 5 лютого 2016 року керівництво затвердило фінансову звітність до її подання ревізійній комісії. 20 лютого наглядовий орган затвердив фінансову звітність до випуску та розповсюдження серед акціонерів.

 

 •  

Визначити тип кожної події. Як відобразити незалежні між собою події, які сталися після закінчення звітного періоду?

Де необхідно, розрахувати суми коригувань та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку або скласти відповідні Примітки до фінансових звітів. Якщо коригувань здійснювати не потрібно, дати відповідні пояснення.

 

 1. Станом на кінець звітного періоду дебіторська заборгованість компанії «А» становила 200,000 ЄВРО. 2 лютого отримана  інформації, що компанія «А» оголошена банкрутом, яке було спричинене шахрайськими діями її керівництва.

 

 

 

 

 1. При перевірці фінансових звітів аудиторами 15 січня 2016 року було виявлено декілька підроблених рахунків на відвантаження продукції покупцям на загальну суму 100,000 ЄВРО. Собівартість списаної таким чином готової продукції становила 70,000 ЄВРО.

 

 

 

 

 

 1. Текстильна фабрика виготовляє широкий спектр виробів як особистого, так і домашнього використання. З метою виділення звітних сегментів керівництвом підготовлена інформація про певні показники діяльності операційних сегментів.

Операційнийсегмент

Дохід від реалізації продукції (у % до загального підсумку)

Прибуток/збиток (%)

Активи

(%)

Делові костюми

40

40

45

Рубашки та плаття

30

20

31

Постільна білизна

15

10

7

Штори

8

16

8

Скатертини

7

14

4

Головний офіс

-

-

5

Всього

100

100

100

 

Керівництво компанії розглядає можливість об’єднання двох сегментів  «Постільна білизна» та «Скатертини», так як вони мають подібні економічні характеристики.

Необхідно: визначити звітні сегменти компанії та пояснити здійснений вибір.

 

 

Операційний сегмент

Дохід від реалізації продукції (у % до загального підсумку)

Чи є звітним сегментом?

Прибыль/убыток (%)

Отчетный сегмент?

Активы

(%)

Отчетный сегмент?

Делові костюмы

 

 

 

 

 

 

Рубашки та плаття

 

 

 

 

 

 

Постільна білизна + скатертини

 

 

 

 

 

 

Штори

 

 

 

 

 

 

Головний офіс

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.

 

 

 1.  Станом на 31 грудня 2014 року компанія «Роботікс» використовує для виробництва високотехнологічного обладнання, яке не мало, до недавнього часу, конкурентних аналогів на ринку, виробничу лінію вартістю 182,000 дол. Лінія відображається в обліку за залишковою вартістю, яка, на кінець звітного періоду, становила 172,000 дол.

В даний час у компанії з'явився конкурент, що пропонує подібне обладнання, що призведе до істотного зниження обсягу продажів. Компанія «Роботікс» повинна буде або переглянути ціну на свою продукцію, або здійснити інвестиції для удосконалення свого продукту, що, на її думку, може служити ознаками зменшення корисності виробничої лінії.

За даними бюджетів продажу компанії «Роботікс» за решту 4 роки терміну корисного використання лінії, грошові потоки становили б:

                                                                  тис. дол.

2015 р.                                            60

2016 р.                                            50

2017 р.                                            35

2018 р.                                            40

Компанія «Роботікс» має можливість продати виробничу лінію за 162,000 дол., здійснивши при цьому, витрати по демонтажу, транспортуванню та повторної її установці, що за розрахунками, потребують 10,000 дол.

Ставка дисконту, яка за оцінками експертів відображає ризики компанії «Роботікс», становить 8% річних.

 

         Необхідно: розрахувати витрати на зменшення корисності, які мають бути визнані компанією «Роботікс», і пояснити, як їх необхідно відобразити у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2014 р.

 

 

Рішення.

Рік                       Потоки грошових                 Фактор                Дисконтована коштів                             дисконту             вартість

2005 р.      

2006 р.                                                                       

2007 р.                                                                       

2008 р.                                                                       

Разом                                                                                            

 

 

 

 

 1. 1 травня 2014 р. компанія «Грінвіч» взяла в оренду земельну ділянку терміном на 50 років. Орендна плата в сумі 400 тис. дол. сплачується в кінці кожного року оренди, тобто 30 квітня. Такий тривалий термін оренди не є типовим для даного регіону, тому орендодавець як заохочення звільнив від орендної плати протягом перших двох років.

На ділянці 1 липня 2014 було розпочато будівництво заводу. З цією метою 1 червня 2014 був отриманий банківський кредит у сумі 8 млн. дол. під 9% річних.

Витрати на здійснення будівництва склали:

- вартість придбаних будівельних матеріалів склала 5,5 млн. дол., з яких 0,5 млн. дол. становить вартість будматеріалів, витрачених на проведення будівельних робіт, визнаних невиправим браком. Брак був здійснений з вини прорахунків конструкторів;

- оплата праці будівельників разом з необхідними нарахуваннями - 800 тис. дол. в місяць;

- частка розподілених управлінських витрат, що відносяться до будівництва - 250 тис. дол. в місяць.

Будівництво заводу було завершено 31 жовтня 2014 р., хоча випуск продукції розпочато з 1 січня 2015 року. За ці два місяці - з 1 листопада 2014 р. до 1 січня 2015 р. була проведена рекламна компанія продукції, яка випускатиметься на заводі, витрати склали 500 тис. дол. 1 січня 2015 р. була проведена урочиста церемонія першого офіційного випуску продукції, витрати склали 100 тис. дол.

 

Необхідно: визначити, як будуть відображені у фінансовій звітності компанії «Грінвіч», складеної за фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2015 р. вартість земельної ділянки і заводу. Дати пояснення та обгрунтування розрахованих сум.

 

 

 

Рішення.

Сукупні орендні платежі =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок первісної вартості заводу.

Витрати

Сума

Пояснення

Первісна вартість

 

 

Матеріали

 

 

Витрати на оплату праці будівельників

 

 

Управлінські витрати

 

 

Реклама і церемонія відкриття

 

 

Фінансові витрати

 

 

Разом

 

 

Износ

 

 

Балансова вартість на 31 березня 2015 р.

 

 

 

 

 

2. Які витрати пов’язані з основними засобами включаються лише до витрат поточного періоду?

 

 

 

 

3.Які витрати не можуть включатися до первісної вартості об’єкта основних засобів?

 

 

 

 

3.Компанія «Лагуна» отримала 1 жовтня 2014 р. на умовах оренди об'єкт нерухомості, що складається з земельної ділянки та будівлі торгового комплексу, строком на 40 років, що відповідає терміну корисної служби активу. За умовами договору оренди платежі здійснюються таким чином: 6 млн. було сплачено при отриманні об'єктів, і 800 тис. будуть сплачуватися 1 раз в кінці року (30 вересня).

Станом на 1 жовтня 2014 справедлива вартість нерухомості становила 18 млн. дол. і розподілялася щодо землі та будівлі в співвідношенні 30:70. Дисконтована вартість мінімальних орендних платежів з урахуванням початкового платежу в 6 млн. приблизно відповідає справедливій вартості нерухомості в 18 млн. дол. Ставка відсотка, передбачена договором оренди становила 6% річних.

Договором передбачена повна відповідальність орендатора за ремонт і технічне обслуговування будівлі протягом усього договору оренди. Після закінчення договору оренди земельна ділянка має бути повернена орендодавцю. Проте будівля, скоріш за все, стане непридатною для використання і буде потрібно її знести.

 

Необхідно: відобразити дані об'єкти оренди у витягах з фінансової звітності компанії «Лагуна» за рік, що закінчився 30 вересня 2015 р. Дати пояснення щодо наведених розрахунків.

 

 

Рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 жовтня

Початковий платіж

Залишок заборговності

Орендний платіж

Витрати на відсотки

Погашення заборгованості

30 вересня

2014

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Звіті про сукупні прибутки або збитки необхідно відобразити витрати на відсотки.

 

 

Тема 4.

 1. Компанія «Petroleum» здійснює видобуток нафти в одній з країн в регіоні Східної Азії. За договором концесії, який укладений з урядом країни терміном на 10 років, після закінчення видобутку компанії повинна демонтувати бурову установку та здійснити рекультивацію та відновлення земельної ділянки.

В кінці 2015 року компанія здійснила монтаж бурової установки, яка була виготовлена на спеціальне замовлення, вартість якого становила 420,000 дол. та була сплачена в грудні 2015 року. Після проведення пуско-налагоджувальних та перевірочних робіт установка буде готова до використання з 1 січня 2016 року.

За оцінками вартість витрат рекультивацію та відновлення земельної ділянки становитиме 30,000 дол. Ставка запозичень для компанії «Petroleum» становитиме 10 % річних.

 

Необхідно:

 1.  Визначити первісну вартість бурової установки та оцінити, за якою вартістю вона буде відображена у фінансових звітах станом на 31 грудня 2016 та 2017 років за умови, що компанія використовує прямолінійний метод нарахування амортизації для подібних активів. Відобразити вказані операції на рахунках бухгалтерського обліку.
 2. Пояснити підходи до оцінки компанією забезпечень, непередбачених активів або зобов’язань у фінансових звітах станом на 31 грудня 2016 та 2017 років. Відобразити вказані операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Рішення.

2016 рік

Витрати

Розрахунок

Сума

Вартість бурової установки

 

 

Створення забезпечення щодо виведення об’єкту з експлуатації

 

 

Разом

 

 

Нарахування  амортизації за 2016 рік

 

 

Залишкова вартість бурової установки на 31.12.2016 року

 

 

Сума забезпечення на 31.12.2016 року

 

 

 

 

 

В обліку відображається:

 

 

 

 

 

 

2017 рік

Витрати

Розрахунок

Сума

Донарахування забезпечення

 

 

Нарахування  амортизації за 2017 рік

 

 

Залишкова вартість на 31.12.2017 року

 

 

Сума забезпечення на 31.12.2017 року

 

 

 

В обліку відображається:

 

 

 

 1. Компанія «SportCars» спеціалізується на розробці і виробництві спортивних автомобілів. Протягом поточного 2015 року було вироблено і продано 90 автомобілів. Проте, у процесі після продажного тестування, був виявлений серйозний дефект в рульовому механізмі автомобілів.

Всі 50 клієнтів були повідомлені про наявність дефекту і запрошені для його безкоштовного виправлення, яке можна здійснити протягом 1 півріччя 2016 року. Оціночна вартість витрат на здійснення таких робіт становитиме 900,000 доларів.

До кінця 2015 року не закінчені попередні консультації з виробником рульового механізму -  компанією «McDoc», щодо пошуку причин та винуватців дефекту. У випадку визнання винуватцем компанію «McDoc», вона прийняла на себе зобов'язання відшкодувати компанії «SportCars» всі витрати.

 

Необхідно: пояснити підходи до відображення вказаних операцій в обліку та у фінансових звітах за 2015 рік.

 

Рішення.

2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<>3.

Витрати

Дата здійснення

Сума (тис. дол.)

Придбання земельної ділянки для будівництва комплексу

1 січня 2014 року

20,000

Підготовчі роботи на земельній ділянці, необхідні для початку будівництва

Січень-лютий 2014 року

2,200

Витрати на оплату праці будівельників та необхідні нарахування протягом періоду будівництва

1 січня – 31 серпня 2014 року

4,000

Материали, які були придбані для проведення будівельних робіт

1 березня – 31 серпня 2014 року

4,400 (прим. 1)

Частка загальних управлінських витрат

1 березня – 31 серпня 2014 року

2,500

Витрати на оплату відсотків

1 лютого – 31 грудня 2014 року

1,540 (прим. 2)

 

Примітка 1.

Із загальної суми матеріалів, придбаних для здійснення будівництва, 500 тис. дол. складають матеріали, які були безповоротно зіпсовані в результаті прориву опалювальної системи на будівельному складі .

 

Примітка 2.

Для часткового фінансування будівництва компанія «Olympia» взяла 1 лютого 2014 року кредит у сумі 14 млн. дол., терміном погашення 31 грудня 2014 року, який передбачає сплату відсотків з розрахунку 12 % річних.

 

Необхідно: визначити первісну вартість об’єктів будівництва. Пояснити причини включення або не включення певних витрат до первісної вартості об’єктів.

 

 1.  
 •  

Сума

 •  

Підготовчі роботи

 

 


 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці будівельників

 

 •  

 


 

 

 

 

Частка загальних управлінських витрат

 

 

 

 

Витрати на відсотки

 


 

 

 

Разом будівля

 


 

 

 

Разом земельна ділянка

 


 

 

 1. Компанія  “Black&White” здійснює виробництво та реалізацію меблів. На свою продукцію компанія надає гарантію виробника протягом 1 року. Сума попередньо розрахованого облікового прибутку становила 1,000,000 дол. Сума податкового прибутку визначена в сумі 1,600,000 дол.

Єдиною тимчасовою різницею є витрати на покриття гарантійних зобов’язань виробника, які з метою оподаткування визнаються в тому періоді, в якому вони були фактично сплачені.

Витрати на створення забезпечення щодо покриття гарантійних витрат становили 120,000 дол. Фактично сплачено протягом звітного періоду гарантійних витрат 240,000 дол.

Ставка податку на прбуток протягом звітного періоду становила 35 %.

 

 • визначити та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку розрахунки за податками компанії “Black&White”.

 

 1.  

 

 

 

 

 

В обліку відображається:

 

 

Тема 5.

 1. Компанія «Stars» придбала 1 січня 2015 року 30 %, які надають право голосу, компанії «Scrapers» за 1,5 млн. дол.. На дату придбання балансова вартість чистих активів компанії «Scrapers» становила 10 млн. дол., що відповідає їх справедливій вартості.

На кінець звітного періоду проміжна інформація для формування Звіту про сукупні прибутки та збитки наступна:

Стаття

Компанія «Stars»

Компанія «Scrapers»

Дохід від реалізації

12,500,000

4,600,000

Загальна сума витрат операційної діяльності

11,100,000

4,000,000

Прибуток до оподаткування

?

?

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 30 %)

?

?

Прибуток, після оподаткування

?

?

Нараховані дивіденди

-

200,000

 

Необхідно: визначити балансову вартість інвестицій в асоційовані компанії та відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Скласти Звіт про сукупні прибутки та збитки компанії «Stars» на кінець звітного періоду, врахувавши інвестиції в асоційовані компанії.

 

Рішення.

Для визначення балансової вартості інвестицій в асоційовані компанії необхідно розрахувати результати її діяльності.

Стаття

Компанія «Scrapers»

Дохід від реалізації

 

Загальна сума витрат операційної діяльності

 

Операційний прибуток

 

Прибуток до оподаткування

 

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 25 %)

 

Прибуток, після оподаткування

 

Нараховані дивіденди

 

 

Балансова вартість інвестицій на кінець звітного періоду:

 

 

Звіт про сукупні прибутки та збитки компанії «Stars» ні 31.12.2015 року

Стаття

Компанія «Stars»

Дохід від реалізації

 

Загальна сума витрат операційної діяльності

 

Операційний прибуток

 

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

 

Прибуток до оподаткування

 

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 30 %)

 

Прибуток, після оподаткування

 

Нараховані дивіденди

 

 

 1. Компанія «Juice&Waters» придбала 10 січня 2015 року 90 % акцій «Fruits&Fruits» за 50 млн. дол. При ідентифікації придбаних активів та зобов’язань встановлено, справедлива вартість основних засобів компанії  «Fruits&Fruits» становить 55 тис. дол. Крім того, компанія «Juice&Waters» надала безвідсотковий кредит компанії «Fruits&Fruits» в сумі 5 млн. дол., який на кінець періоду не був погашений. Звіти про фінансовий стан обох компаній наведено нижче.

 

 • Скласти консолідований Звіт про фінансові результати.

 

 •  

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2015 року (млн. дол.)

Стаття

Компанія

Корегування

Консолідовані показники

J&W

F&F

Дт

Кт

Активи

 

 

 

 

 

Основні засоби

60

40

 

 

 

Гудвіл

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

50

-

 

 

 

Розрахунки з дебіторами

45

15

 

 

 

Грошові кошти

10

10

 

 

 

Разом

165

65

 

 

 

Зобов’язання та власний капітал

 

 

 

 

 

Акціонерний капітал

100

30

 

 

 

Нерозподілений прибуток

20

10

 

 

 

Розрахунки з кредиторами

45

25

 

 

 

Неконтрольована частка

 

 

 

 

 

Разом

165

65

 

 

 

 

 

 

3.Компанія «Samba» придбала 75 % акцій «Rumba» 2 січня 2015 року.  Протягом року компанія «Rumba» (дочірня компанія) реалізувала компанії «Samba» (материнській компанії) товари на суму 20,000 дол., собівартість яких становить 7,500 дол. На кінець звітного періоду 40 % цих товарів ще не були  реалізовані і залишалися на складі компанії «Samba». Відповідно, 60 % товарів було реалізовано за 15,000 дол.

Залишок всіх нереалізованих товарів на складі компанії «Samba» оцінено в 10,000 дол.

Звіти про сукупні прибутки та збитки обох компаній наведено нижче.

 

Необхідно: Скласти консолідований Звіт про сукупні прибутки та збитки. Визначити, як вказані корегування вплинуть на відповідні статті Звіту про фінансовий стан.

 

Звіт про сукупні прибутки та збитки за 2015 рік (тис. дол.)

Стаття

Компанія

Samba

Rumba

Продажі

250

163

Собівартість реалізованих товарів

100

80

Дохід від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

?

-

Операційні витрати

(50)

(20)

Неконтрольована частка

-

-

Прибуток до оподаткування

?

?

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 20 %)

?

?

Прибуток після оподаткування

?

?

 

Рішення

Звіт про сукупні прибутки та збитки за 2015 рік (тис. дол.)

Стаття

Компанія

Корегування

Консолідовані показники

Samba

Rumba

Дт

Кт

Продажі

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 

 

Дохід від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

 

 

 

 

 

Операційні витрати

 

 

 

 

 

Неконтрольована частка

 

 

 

 

 

Прибуток до оподаткування

 

 

 

 

 

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 20 %)

 

 

 

 

 

Прибуток після оподаткування

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2015 року (тис. дол.)

Стаття

Компанія

Корегування

Консолідовані показники

Samba

Rumba

Дт

Кт

Запаси

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток

 

 

 

 

 

 

Дохід від інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в окремій фінансовій звітності компанії «Samba» =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума витрат з податку на прибуток не консолідується, а перераховується =

 

 

 

4. Компанія «Luise», зареєстрована в США, придбала 1 січня 2015 року 100 % акцій компанії «Franko», яка зареєстрована в Швейцарській конфедерації.

З метою підготовки консолідованих фінансових звітів компанія «Franko» підготувала Звіт про фінансовий стан та Звіт про сукупні прибутки та збитки  у функціональній валюті – швейцарських франках.

На початок звітного періоду залишок нерозподіленого прибутку компанії«Franko» становив 480,000 шв. франків.

1 березня 20015 року за результатами діяльності за 2014 рік загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про виплату дивідендів на загальну суму 300,000 шв. франків.

 

Звіт про сукупні прибутки та збитки за 2015 рік (шв. франк)

Показник

Сума

Продажі

3,020,000

Собівартість реалізованих товарів

(1,850,000)

Витрати на амортизацію

(655,000)

Витрати на відсотки

(100,000)

Прибуток до оподаткування

?

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 20 %)

?

Прибуток, що залишається у розпорядженні компанії

?

 

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2015 року (шв. франк)

Показник

Сума

Активи

 

Основні засоби

1,580,000

Запаси

830,000

Дебіторська заборгованість

608,000

Грошові кошти

930,000

Разом

3,948,000

Капітал і зобов’язання

 

Акціонерний капітал

960,000

Додатковий капітал

300,000

Нерозподілений прибуток

513,000

Заборгованість за позикою

900,000

Заборгованість постачальникам

640,000

Заборгованість перед персоналом

635,000

Разом

3,948,000

 

 

Необхідно: здійснити перерахунок Звіту про фінансовий стан компанії «Franko» у валюту подання. Валютні курси за звітний період наведені нижче.

 

 

 

 

 

 

Спот-курси швейцарського франка до долару США у 2015 році

(дол. за 1 шв. франк)

Періоди

Спот-курс

1 січня

0,150

1 березня

0,160

31 грудня

0,170

Середньорічний

0,156

 

Рішення

Розрахунок фінансового результату у функціональній валюті.

Звіт про сукупні прибутки та збитки за 2015 рік (шв. франк)

Показник

Сума

Продажі

 

Собівартість реалізованих товарів

 

Витрати на амортизацію

 

Витрати на відсотки

 

Прибуток до оподаткування

 

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 20 %)

 

Прибуток, що залишається у розпорядженні компанії

 

 

Перерахунок починається з перерахунку Звіту про сукупні прибутки та збитки.

Звіт про сукупні прибутки та збитки за 2015 рік (дол. США)

Показник

Курс

Сума

Продажі

 

 

Собівартість реалізованих товарів

 

 

Витрати на амортизацію

 

 

Витрати на відсотки

 

 

Прибуток до оподаткування

 

 

Витрати з податку на прибуток (за ставкою 20 %)

 

 

Прибуток, що залишається у розпорядженні компанії

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2015 року (дол. США)

Показник

Курс

Сума

Активи

 

 

Основні засоби

 

 

Запаси

 

 

Дебіторська заборгованість

 

 

Грошові кошти

 

 

Разом

 

 

Капітал і зобов’язання

 

 

Акціонерний капітал

 

 

Додатковий капітал

 

 

Нерозподілений прибуток

 

 

Накопичені курсові різниці

 

 

Заборгованість за позикою

 

 

Заборгованість постачальникам

 

 

Заборгованість перед персоналом

 

 

Разом