Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт

 

       
   

Дніпропетровська державна

      фінансова академія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні вимоги

та методичні рекомендації

щодо ВИКОНАННЯ дипломних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ – 2012

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні вимоги

та методичні рекомендації

щодо ВИКОНАННЯ дипломних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено

Вченою радою академії

Протокол № 4 від 24.12.2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ – 2012

 

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт, видання четверте, доповнене. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 53 с.

 

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт розроблені з урахуванням законів України “Про вищу освіту”, “Про видавничу справу”, відповідно до Держстандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо порядку виконання дипломної роботи, збору, систематизації матеріалу, вихідних джерел інформації, літератури, правил оформлення дипломної роботи та процедури її захисту.

 

 

Автори-укладачі:

А.Г. Бабенко

– д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці;

 

В.Є. Власюк

– д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи;

 

О.О. Гетьман

– к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці з наукової роботи

 

Т.О. Дулік

– к.е.н., доцент, завідувач кафедри податків;

 

Л.В. Лисяк

– д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та державного управління;

 

І.Д. Падерін

– д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств;

 

 

 

Рецензенти:

В.П. Капітон

– д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

 

 

 

 

А.А.Мещеряков

– д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту Академії митної служби України

 

 

 

Відповідальний

за випуск:

 

А.Л. Бикова

 

– перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

4

1 Підготовка до виконання дипломної роботи

7

1.1 Загальні положення

7

1.2 Вибір і затвердження теми дипломної роботи

8

2 Вимоги до написання дипломної роботи

9

2.1 Структура та зміст дипломної роботи

9

2.2 Наукове керівництво дипломними роботами

16

2.3 Організація виконання дипломної роботи

17

2.4 Збір і обробка фактичного матеріалу, робота з джерелами

17

2.5 Використання інформаційних технологій та методів математичного моделювання

 

18

3 Вимоги до оформлення дипломної роботи

20

3.1 Загальні вимоги

20

3.2 Порядок нумерації дипломної роботи та оформлення ілюстрацій, таблиць, формул, одиниць виміру

 

21

3.3 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

27

3.4 Порядок оформлення списку використаних джерел та додатків

28

4 Порядок підготовки дипломних робіт до захисту та попереднього захисту

30

4.1 Підготовка супровідної документації до дипломної роботи

30

4.2 Підготовка дипломної роботи до попереднього захисту та захисту роботи

32

5 Процедура захисту дипломної роботи

34

6 Підведення підсумків захисту дипломних робіт

39

7 Порядок та правила повторного захисту дипломної роботи

40

8 Порядок зберігання дипломних робіт

41

Додатки

42

 

 

передмова

 

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт студентами, які навчаються:

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальностями:

- 7.03050801 «Фінанси і кредит»;

- 7.03050803 «Оподаткування»;

- 7.03050401 «Економіка підприємства»;

- 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» й призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи відповідно до чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Сукупність теоретичної і практичної підготовки дозволяє спеціалісту обіймати посади, передбачені його освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Виконання перерахованих вимог до спеціаліста контролюється за результатами іспитів, проходження переддипломної практики і написання дипломної роботи, а якість підготовки фахівця такого рівня підтверджується сукупністю екзаменаційних оцінок, оцінкою проходження переддипломної практики та за результатами захисту дипломної роботи.

Дипломна робота є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою студента, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Дипломна робота – це самостійне дослідження науково-дослідного характеру, яке виконується студентом на завершальному етапі фахової підготовки і є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, уміння самостійно їх застосувати при вирішенні конкретних теоретико-методологічних, організаційно-економічних та виробничих завдань.

Таким чином, дипломна робота повинна мати дослідницький характер. Вона одночасно ілюструє рівень фахової підготовки спеціаліста і ступінь його готовності до самостійної роботи в сучасних умовах розвитку національної економіки.

Метою написання дипломної роботи є систематизація та поглиблення теоретичних знань студентів з обраної проблематики, розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження та експериментування при вирішенні проблемних питань, що розробляються у дипломній роботі, уміння оцінювати реальну ситуацію, робити аргументовані висновки і обґрунтовувати пропозиції на перспективу.

Основними завданнями дипломної роботи є:

- поглиблення (або вивчення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

- проведення всебічної діагностики об’єкта і предмета дослідження із застосуванням наукового методологічного інструментарію пізнання та сучасних інформаційних технологій;

- розробка та застосування альтернативних підходів до вирішення певних науково-дослідних завдань;

- наукове обґрунтування запропонованих альтернативних рішень з використанням ситуаційного аналізу;

- підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи, висновки та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від обраного напряму дослідження відповідної галузі знань.

Перелік компетенцій, які має продемонструвати студент у процесі виконання дипломної роботи, має включати:

- глибокі знання загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання за спеціальністю студентів;

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

- вміння формувати обґрунтовані висновки і конкретні пропозиції щодо поліпшення стану, вдосконалення чи підвищення ефективності предмета і об’єкта дослідження;

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за відповідною спеціальністю.

Структурно-логічна схема підготовки та захисту дипломної роботи виглядає як узгоджений процес, в якому органічно поєднуються постановочно-узгоджувальні процедури, дослідно-аналітичні процедури та власне процес підготовки дипломної роботи.

 

 

 

Вибір теми, подача заяви і призначення наукового керівника

Формування змісту і структури дипломної роботи

Аналіз літературних джерел

та Інтернет-ресурсів за обраною темою дослідження

Вибір об’єкта дослідження (організації, підприємства, установи, банки, страхові компанії, фонди суб’єкта фінансової системи)

Постановочно-узгоджувальна частина

Визначення мети і постановка завдань дослідження

Емпіричні дослідження

матеріалів обраного об’єкта

дослідно-аналітична частина

Здійснення теоретичних і прикладних досліджень

1. Аналіз і діагностика поточного стану (організації, підприємства, установи тощо).

2. Визначення напрямків (заходів, рекомендацій, проекту) щодо поліпшення (удосконалення) чинного стану предмета дослідження

процес підготовки роботи

захист магістерської роботи

Коригування плану і структури дипломної роботи

Підготовка першого (чорнового) варіанту роботи

Попередній захист дипломної роботи

Урахування зауважень і підготовка кінцевого варіанту роботи

Відгук наукового керівника

Зовнішнє рецензування

Отримання допуску

до захисту

Підготовка презентації і захист дипломної роботи

Подпись: ПОСТАНОВОЧНО-УЗГОДЖУВАЛЬНА ЧАСТИНАПодпись: ДОСЛІДНО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНАПодпись: ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ РОБОТИПодпись: ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

1.1 Загальні положення

 

Дипломна робота є важливою складовою навчального плану підготовки спеціалістів та виконується на завершальному етапі навчального процесу. Вона є невід’ємною компонентою попередньої індивідуальної наукової роботи студента (курсових та конкурсних робіт, тез доповідей на науково-практичну конференцію, наукових статей, участі в науково-дослідній роботі кафедри тощо), самостійним, завершеним науковим дослідженням у певній галузі знань, має внутрішню логіку, чітко структурована та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

За відомості, викладені в роботі, достовірність використаного фактичного матеріалу та іншої інформації під час її виконання, за обґрунтованість висновків і положень, що в ній захищаються, несуть відповідальність безпосередньо студент - автор роботи та науковий керівник.

Дипломна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

< >зміст роботи повинен відповідати темі дослідження;робота повинна містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, фактів;при написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладення матеріалу:1.2 Вибір і затвердження теми дипломної роботи

 

Підготовку до написання дипломної роботи починають з вибору теми із переліку тем, затверджених вченою радою факультету та попередньо погоджених з провідними фахівцями і керівниками підприємств, організацій, установ.

Тема дипломної роботи, яка обирається студентом самостійно із запропонованого кафедрою переліку, може бути уточненою і конкретизованою науковим керівником залежно від об’єкта та мети дослідження, бази проходження переддипломної практики.

Тему дипломної роботи може запропонувати сам студент, обґрунтувавши її доцільність та актуальність на сучасному етапі, але з урахуванням бази переддипломної практики. Студент повинен подати письмову заяву про закріплення за ним відповідної теми дипломної роботи. Заява подається на ім’я завідувача кафедри, який призначає наукового керівника дипломної роботи. За необхідності призначається консультант для розробки економетричної або економіко-математичної моделі.

Теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора академії за поданням випускової кафедри та деканату у встановлені строки і надалі змінам та коригуванню не підлягають.

Після видання наказу науковий керівник видає завдання на дипломну роботу науково-дослідного характеру, яке повинне відповідати її темі, вказаній на титульній сторінці (додаток А). Завдання розглядаються на засіданні випускової кафедри, підписуються науковим керівником дипломної роботи, консультантом (при необхідності) і студентом та видаються йому з регламентованим переліком питань не пізніше, ніж за 2 тижні до початку переддипломної практики. На підставі цього завдання студент складає календарний план виконання дипломної роботи та узгоджує його з науковим керівником (додаток Б).

 

 

2 Вимоги до написання дипломної роботи

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

2.1 Структура та зміст дипломної роботи

 

Кожна дипломна робота повинна бути індивідуальною самостійною роботою, яка має свої особливості, зумовлені темою, об’єктом дослідження, теоретичною підготовкою студента, наявністю першоджерел та фактичного матеріалу. Дипломна робота повинна будуватися на основі єдиних вимог державних стандартів та мати таку структуру:

< >Титульний аркуш;Завдання на дипломну роботу;Календарний план (графік виконання дипломної роботи);Анотація;Зміст (план) роботи; Список умовних позначень (за необхідності); Вступ; Основна частина: Розділ 1 назва першого розділу, що відображає його зміст (крапки в кінці речення у заголовках будь-якого рівня не ставляться);1.1 Назва першого параграфа першого розділу;1.2 Назва другого параграфа першого розділу; 1.3 Назва третього параграфа першого розділу;і таке інше;Висновки до першого розділу; Розділ 2 назва другого розділу, що відображає його зміст;2.1 Назва першого параграфа другого розділу; 2.2 Назва другого параграфа другого розділу;2.3 Назва третього параграфа другого розділу;і таке інше;Висновки до другого розділу; Розділ 3 назва третього розділу, що відображає його зміст;3.1 Назва першого параграфа третього розділу;3.2 Назва другого параграфа третього розділу;3.3 Назва третього параграфа третього розділу;і таке інше;Висновки до третього розділу; Висновки (загальні висновки до всієї роботи);Практичні рекомендації (за необхідності); Список використаних джерел; Додатки (за необхідності) (кожний додаток з нової сторінки). дати об’єктивну оцінку сучасного стану об’єкта дослідження з акцентуванням уваги на інших проблемах і суперечностях; показати, як на сучасному етапі розв’язуються існуючі проблеми на практиці, якщо можливо – із посиланням на офіційні документи; оцінити стан наукової розробленості обраної проблеми: на основі стислого аналізу літератури визначити коло науковців, які займалися її розробкою, висвітлити проблематику їх досліджень і наголосити на маловивчених або зовсім невивчених моментах; зробити висновки про те, що недостатня розробленість конкретного аспекту проблеми зумовила вибір теми дослідження. проведення порівняльного аналізу можливих варіантів вирішення поставлених завдань;використання сучасних економіко-математичних методів обґрунтування пропозицій, моделювання, оптимізації;розрахунок ефективності впровадження (застосування) запропонованих пропозицій, рекомендацій та прогнозів з визначенням природи ефекту (в чому він проявляється), його величини, позитивного впливу, витрат, необхідних для його реалізації, ступеня ефективності.суть і зміст одержаних результатів (положень) у формі їх констатації, поданій у послідовності виконаного дослідження не в кількісній, а в якісній інтерпретації;достовірність результатів, їх теоретичне і практичне значення. 

2.2 Наукове керівництво дипломними роботами

 

Наукове керівництво під час проходження студентами переддипломної практики та виконання ними дипломних робіт здійснюють науково-педагогічні працівники випускових кафедр.

Основними обов’язками наукового керівника дипломної роботи є:

< >участь у закріпленні за студентами тем дипломних робіт; участь у розробці і видачі студенту індивідуального завдання за темою дипломної роботи;надання допомоги студентам у визначенні переліку питань і матеріалів, які вони повинні вивчити і зібрати під час практики;консультування студентів щодо порядку і послідовності виконання дипломної роботи, обсягу і змісту її пояснювальної записки, в т. ч. розрахункової частини роботи, розподілу часу на виконання окремих частин роботи тощо;надання допомоги студентам у підборі літератури, якою вони повинні користуватися при виконанні дипломних робіт;регулярна перевірка дотримання графіків виконання дипломних робіт;підготовка відгуку на дипломну роботу;погодження доповіді, ілюстративного матеріалу та презентації дипломної роботи для її захисту;присутність на кафедрі при попередньому і основному захисті студентами дипломних робіт. 

 

2.3 Організація виконання дипломної роботи

 

Виконання дипломної роботи за терміном збігається з початком переддипломної практики. Безпосереднє ж формування складових частин розділів, оформлення дипломної роботи починається із закінченням переддипломної практики.

Виконання дипломної роботи здійснюється поетапно в такій послідовності:

< >Розробка розгорнутого плану роботи.Відбір, систематизація і обробка матеріалу до кожного розділу роботи.Визначення основного змісту, пропозицій і рекомендацій для практичного запровадження об’єкта дослідження.З’ясування необхідності збору додаткового фактичного і нормативного матеріалу.Уточнення та конкретизація розділів і підрозділів дипломної роботи, детальна розробка й обґрунтування конкретних рекомендацій.Літературна обробка та редагування, остаточне оформлення дипломної роботи.Підготовка доповіді, ілюстративного матеріалу та презентації до захисту дипломної роботи. 

2.4 Збір і обробка фактичного матеріалу.

Робота з джерелами

 

Збір вихідного матеріалу для дипломної роботи, його попереднє узагальнення і систематизацію студент повинен провести під час переддипломної практики, а також ознайомитися з чинними нормативно-довідковими матеріалами, вивчити діючі законодавчі акти та нормативно-інструктивні документи, проаналізувати результати діяльності бази практики.

Необхідні для виконання дипломної роботи джерела підбираються студентами самостійно, з використанням для цього алфавітного, предметного та систематизованого каталогів бібліотек інформаційної мережі Internet.

Частину літератури, яка висвітлює тему, можна запозичити зі списку, рекомендованого кафедрою. Консультацію з питань добору літератури студент може одержувати у наукового керівника чи у працівників бібліотеки.

Правильні, науково обґрунтовані висновки про об’єкт та предмет дослідження можна зробити лише на підставі всебічного вивчення великої кількості фактичного матеріалу. Його аналіз дозволяє краще розкрити зв’язок теорії з практикою.

Підбираючи літературу, студентам слід пам’ятати, що економічні науки постійно розвиваються і збагачуються новими положеннями і висновками, а іноді змінюють свої основоположні методологічні і теоретичні підходи, як це сталось у зв’язку з трансформацією економіки України в ринкову. Тому при підборі навчальної літератури, періодичних видань, монографій, журнальних статей тощо необхідно враховувати рік їх видання. Починати вивчення літератури слід з останніх років видання. Тільки після цього, у разі необхідності, можна звертатись до більш ранніх публікацій, якщо це зумовлено необхідністю проведення ретроспективного аналізу еволюції розвитку об’єкта і предмета дослідження.

Значно полегшить пошук необхідних статей список опублікованих матеріалів в останньому номері, що подається щорічно практично у всіх наукових періодичних виданнях.

Після підбору літератури студент складає список наукових джерел (бібліографію). При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали, які наводяться в роботі.

Якщо використовуються відомості, матеріали з великою кількістю сторінок, то в посиланні необхідно точно вказувати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дається посилання в роботі. Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань та відповідної сторінки цього джерела, виділеним двома квадратними дужками.

Наприклад:

Цитата у тексті “Інвестиції – господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно” [32, с.13].

Відповідний опис у переліку посилань:

32. Податковий кодекс України [Текст] : Від 2 грудня 2010 р. № 2756-VІ. – К.: ДП “ІВЦ ДПП України”, 2010. - 336.с.

 

2.5 Використання інформаційних технологій та

методів математичного моделювання

 

При написанні дипломної роботи необхідно використовувати методи економіко-математичного моделювання, що забезпечить глибоке дослідження об’єкта та предмета. При побудові економетричних моделей в оболонці електронних таблиць Excel можна використовувати такі вбудовані функції:

1. Статистичні функції:

ДИСПР – знаходить зміщену оцінку дисперсії генеральної сукупності;

КВАДРОТКЛ – знаходить суму квадратів відхилень величин від їх середнього значення;

КОВАР – знаходить оцінку статистичного кореляційного моменту між двома масивами однакової розмірності;

КОРРЕЛ – знаходить коефіцієнт кореляції між двома масивами однакової розмірності;

СРЗНАЧ – знаходить середнє значення масиву даних;

СТАНДОТКЛОНП – знаходить зміщену оцінку середньоквадратичного відхилення випадкової.

2. Математичні функції:

КОРЕНЬ – знаходить корінь квадратний із числа;

СТЕПЕНЬ – підносить число до заданого степеню;

СУММ – знаходить суму всіх чисел вказаного масиву;

СУММКВ – знаходить суму квадратів усіх чисел вказаного масиву;

Для оцінки параметрів множинної лінійної регресії можна використовувати статистичну функцію ЛИНЕЙН.

Для більш поглибленого дослідження взаємозв’язків економічних показників з використанням сучасного різноманітного апарату прикладної статистики та економетрики можна використовувати відомі статистичні пакети, такі як STATISTICA, E.VIEWS, SPSS, GAUSS, ESB Stats Standart, NCSS Statistical and Data Analysis, Stata, StatXact.

Консультант з питань використання інформаційних технологій та методів математичного моделювання при виконанні роботи допомагає студенту реалізувати поставлене завдання за допомогою комп’ютерної техніки. Він розподіляє час для роботи на ПК, перевіряє виконання роботи та підписує завдання до дипломної роботи. До обов’язків консультанта входить також контроль за дотриманням встановлених строків виконання цієї частини роботи, за її оформленням.

У разі необхідності консультант вказує свої зауваження у рецензії, яку він складає у стислій формі, підписує і передає на випускову кафедру.

Науковий керівник дипломної роботи разом з консультантом з питань використання інформаційних технологій та методів математичного моделювання надає допомогу студентам у визначенні змісту цієї частини роботи, зборі необхідних матеріалів для її виконання, ув’язці з основними показниками роботи, виборі необхідних методів та програмних засобів.

 

3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

3.1 Загальні вимоги

 

Дипломна робота оформлюється відповідно до Державного стандарту України ДСТУ-3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Дипломна робота виконується на аркушах білого паперу формату А 4 (210´297мм) з одного боку аркуша.

Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм. Текст на комп’ютері набирається в редакторі Word, шрифт тексту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Під час виконання дипломної роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення по всьому тексті. У дипломній роботі мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними в усьому тексті.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи (параграфи).

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», слід починати з нової сторінки та розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки друкують не жирним шрифтом.

«ДОДАТКИ» слід розташовувати посередині рядка і посередині аркуша, а на наступних аркушах розміщують у алфавітній послідовності всі таблиці, рисунки та інші матеріали, що є в дипломній роботі.

Шрифт друку повинен бути чітким.

Помилки, описки i графiчнi неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою i нанесенням на тому ж мiсцi або між рядками  виправленого тексту (фрагменту рисунка). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторiнцi.

Роздруковані на ПК програмні документи повинні вiдповiдати формату А4 (мають бути розрізаними) їх включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи i розміщують, як правило, в додатках.

До загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Отже, дипломну роботу студент оформлює за розділами згідно з календарним планом. Керівник та консультант дипломної роботи можуть попередньо перевірити виконані розділи. Для остаточної перевірки дипломна робота подається студентом керівнику в закінченому вигляді, зброшурована, в твердому переплетенні, з підписами студента та рецензента на титульній сторінці. При перевірці дипломної роботи керівник позначає чорнилами технічні і граматичні помилки, погрішності в розрахунках та інші недоліки. Виправлення студентом позначених у роботі помилок не допускається.

Дипломну роботу, виконану на низькому рівні чи не самостійно або подано не своєчасно, завідувач кафедри до захисту не допускає. Це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника дипломної роботи. Протокол засідання кафедри подається на затвердження проректору з науково-педагогічної роботи.

 

< > Порядок нумерації дипломної роботи Сутність непрямих податків та передумови їх виникненнястовпчики повинні бути однакової ширини;їх слід розміщувати на однаковій відстані один від одного або щільно;поряд з масштабною шкалою слід розташовувати цифрові написи.

 

 

 

Рисунок 3.1 - Пряма залежності впливу рекламних витрат на доходи підприємства

 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиць, які слід розміщувати безпосередньо після посилання на них у тексті.

Приклад побудови таблиці:

 

 

Таблиця 3.1                   Назва таблиці

 

Головка

 

 

Заголовки граф

Підзаголовки граф

Горизонтальні рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Боковик (заголовки рядків)

Графи (колонки)

 

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яка розміщується над таблицею. Назва і слово “Таблиця” починається з великої літери. Назва не підкреслюється.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею. Діагональне ділення головок таблиць не допускається.

Розмір головки таблиці не регламентується, але висота рядка повинна бути не менша 8 мм.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою.

Наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку допускається заміна її головки або боковиків відповідними номерами, нумеруючи арабськими цифрами (як у першій частині таблиці). Слово “Таблиця____” вказується один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишеться: “Продовження табл.____” із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф та рядків таблиць слід писати з великої літери, а підзаголовки з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком. Якщо вони мають самостійне значення, то пишуться з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапка не ставиться.

Заголовки і підзаголовки граф вказуються в однині. Заголовки граф, як правило, записуються паралельно рядкам таблиці. У разі необхідності допускається перпендикулярне розташовування заголовків граф.

Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на інший аркуш. При перенесенні таблиці на іншу сторінку назва вміщується тільки над її першою частиною. Таблиця з великою кількістю граф може бути поділена на частини та розташована одна частина під іншою, в межах однієї сторінки.

Графу “Номер за порядком” в таблицю включати не допускається. При необхідності нумерацію показників, параметрів або інших даних слід вказувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед їх назвою. Наприклад:

 

Таблиця 3.1        Дані про облік основних фондів підприємства

 

Об’єкт основних фондів (ОФ)

Вартість ОФ на початок

І кварталу

Показники руху ОФ протягом І кварталу

+ (введення)

- (вибуття)

1. Заводоуправління

26,8

+7,5

-

2. Верстати токарні

62,3

+11,2

-5,8

3. Електромережа (внутрішня)

37,9

+12,3

-

4. Конвеєр технологічний

324,8

+38,3

-

5. Радіотелефони

9,7

+14,7

-4,2

 

Допускається розташування таблиці уздовж довгого боку аркуша документа. Якщо всі параметри (показники), що наведені в графах таблиці, виражені в одній і тій же одиниці величин, тоді її позначення можна розташувати над таблицею праворуч, а при поділі таблиці на частини – під кожною її частиною. Якщо у більшості граф таблиці наведені показники (параметри), що виражені одними і тими ж одиницями фізичних величин (наприклад, у тисячах гривень), але є графи з показниками, що виражені в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею слід писати найменування і позначення фізичної величини показника, який переважає, а в підзаголовках інших граф наводити розмірність інших параметрів.

Якщо чисельні значення величини в графах таблиці виражені в різних одиницях фізичної величини, їх позначення (розмірність) показуються у підзаголовку кожної графи. Наприклад:

 

Таблиця 3.2        Інформація про засновників ТОВ “ТСР”

 

Засновник

Чисельність найманих працівників, чол.

Річна виручка, тис. грн.

Частка у статутному фонді ТОВ “ТСР”

Фізична особа

-

-

1

Банк

45

1000

12

Фізична особа – СПД

14

450

2

Торговельне підприємство

48

1500

45

Підприємство – виробник нафтопродуктів

50

950

10

Молочна фабрика

37

800

30

 

Позначення одиниці фізичної величини, загальної для усіх даних в рядку, слід вказувати після її найменування. 

Числове значення показника проставляється на рівні останнього рядка найменування показника. Значення показника у графі, яке наводиться у вигляді тексту, записується на рівні першого рядка найменування показника.

Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи та складається з однозначних слів, які чергуються з цифрами, замінюється лапками. Якщо текст, що повторюється, складається із двох і більше слів, при першому його повторенні замінюється словами “Те ж”, а далі – лапками. Якщо попередня фраза є частиною наступної, то допускається заміна її словами “Те ж” та додаються додаткові відомості.

Не допускається заміняти лапками цифри, які повторюються, математичні знаки, знаки процента і номера, позначення нормативних документів. У разі відсутності окремих даних, в таблицю слід поставити прочерк.

Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел по всій графі були розташовані один під другим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі необхідно дотримуватися, як правило, однакової кількості десятинних знаків для всіх значень величин.

Таблиці, за необхідністю, можуть бути перераховані у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Їх треба виділяти з тексту вільними рядками (вище і нижче кожної формули слід залишити не менше одного вільного рядка). У разі виконання роботи друкарським або рукописним способами символи формул повинні бути висотою не менше 2,5 мм. Застосування друкарських і рукописних символів у одній формулі не допускається.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формул, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається з абзацу словом “де” без двокрапки після нього.

Наприклад:

Розрахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, обчислюють за формулою (1.3):

 

 ,                                           (1.3)

 

 

де Пt - прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства у році t;

Pt - виручка від реалізації продукції у році t за ринковими цінами;

Ct - собівартість продукції у році t;

Ht – загальна сума податків та виплат з балансового прибутку підприємства у році t.

 

Усі формули, якщо їх у роботі більше однієї, повинні нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, за винятком формул, які розміщені у додатках. Допускається нумерація формул у межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, які розділені крапкою (як показано вище для формули 1.3).

Формули, які записані одна за другою і не розділені текстом, розділяються комою.

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій, які виконуються, причому знак на початку наступного рядка повторюється. При перенесенні формули на знаку множення використовується знак “´”.

Формули, які розташовані в додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатку. Наприклад, “Формула А.2”.

Всі одиниці виміру у роботі подаються згідно з чинними правилами скорочення: рік (р.), гривня (грн.), тонна (т) тощо.

Таблиці, рисунки, формули розміщуються по центру аркуша роботи.

 

 

3.3 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

 

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати попередніх досліджень з яких наводяться цитати в цій роботі, або на ідеях i висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких вона присвячена. Такі посилання дають змогу відшукати документи i перевірити достовiрнiсть відомостей про цитування документа, дають необхідну iнформацiю щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Загалом посилатися слід на останні видання публiкацiй. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують вiдомостi, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кiлькiстю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, iлюстрацiй, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі.

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, видаленим двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-7]...".

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати: «…у розділі 4…», «…дивись 2.1…», «… за 3.3.4 …», «… відповідно до 2.3.4.1 …», «…на рис. 1.3 …», або «…на рисунку 1.3 …», «…у 3.2…», «…(див. 3.2)…», «…за формулою (3.1)…», «…у рівняннях (1.23)-(1.25)…», «…у додатку Б…».

Посилання на iлюстрацiї дипломної роботи вказують порядковим номером iлюстрацiї, наприклад, «рисунок 1.2».

Посилання на формули дипломної роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «... в табл.1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та iлюстрацiї треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл.1.3».

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається i закінчується лапками i наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту i без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту i позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому мiсцi цитати (на початку, всередині, на кiнцi). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, i давати вiдповiднi посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявити ставлення автора магістерської дипломної праці до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання;

е) якщо автор дипломної праці, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс i вказуються iнiцiали автора дипломної роботи, а весь текст застереження вміщується у круглi дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. - М. Х.), (підкреслено мною. - М.Х.), (розрядка моя. - М.Х.).

 

3.4 Порядок оформлення списку використаних джерел та додатків

 

Список використаних джерел - елемент бiблiографiчного апарату, який містить бiблiографiчнi описи використаних у дипломній роботі джерел i розміщується після висновків.

Бiблiографiчний опис джерел складають вiдповiдно до чинних стандартів з бiблiотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну iнформацiю можна одержати із таких державних стандартів: ДСТУ-3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ ГОСТ 7.1.: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Бiблiографiчний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів i бiблiографiчних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв i т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування i рекомендований при написанні дипломної роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дипломної роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком великими літерами друкується слово «Додаток ___» i велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, ґ, Є, З, I, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б i т.д. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною на титульному аркуші під назвою дипломної роботи друкують великими літерами слово "ДОДАТКИ".

Текст кожного додатка у разі необхiдностi може бути поділений на розділи й пiдроздiли, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) i крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - пiдроздiл 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці i формули, які розмiщенi в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рисунок Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) - перша формула додатка А.

Таблиці та рисунки, які займають більше ніж дві третини сторінки розміщують в додатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Порядок пІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ

 

 

4.1 Підготовка супровідної документації до

дипломної роботи

 

Документальне супроводження дипломної роботи включає відгук наукового керівника і рецензію зовнішнього рецензента, в яких, виходячи із загальноприйнятих критеріїв оцінки, формулюються висновки щодо рівня виконаної дипломної роботи.

Відгук, що обов’язково додається до дипломної роботи, готується і підписується науковим керівником. Суть відгуку полягає у всебічній характеристиці дипломної роботи, а також наявних у випускника якостей, які повинна враховувати державна екзаменаційна комісія як при визначенні оцінки дипломної роботи, так і при визначенні доцільності рекомендації випускника для продовження навчання в аспірантурі. У зв’язку з цим у відгуку науковий керівник також відзначає певні дослідницькі якості автора роботи.

Вони можуть включати такі аспекти:

< >рівень творчого підходу випускника до питань, що досліджуються,  відчуття їх актуальності і значущості;глибину теоретичної підготовки, системності мислення, володіння загальною методологією та методами дослідження, уміння вибрати найбільш доцільні методи для вирішення конкретних завдань;уміння забезпечити дослідження дипломної роботи теоретичними обґрунтуваннями (знання історії економічної думки, положень основних теорій, уміння визначати концепції і тенденції фінансово-економічних процесів; знання основних положень чинного законодавства та нормативних документів тощо);уміння забезпечити дослідження дипломної роботи інформаційними матеріалами (знання офіційно існуючих статистичних джерел, відкритих документальних джерел обліку і звітності, знання документів первинного обліку тощо);уміння інтерпретувати отриманий у процесі дослідження матеріал; підтверджувати свою позицію доказами, аргументувати висновки, визначати тенденції розвитку процесів, діючих чинників та величини їх впливу на формування ситуації;уміння визначати резерви подальшого розвитку і конкретизувати їх  реалізацію в окремих проектних пропозиціях, розраховувати потребу коштів для цього і визначати ефективність їх витрат;уміння формувати перспективу розвитку та управління факторами його забезпечення, оцінювати соціально-економічні наслідки.чи відповідає виконана робота поставленим завданням, загальним вимогам до оформлення дипломних робіт;чи може вона бути допущена до захисту;чи заслуговує автор дипломної роботи присвоєння кваліфікації “спеціаліста”, пропозицію наукового керівника дипломної роботи стосовно можливості рекомендації випускника до подальшого навчання в аспірантурі, а також впровадження результатів дослідження у виробництво.прізвище, ім’я та по батькові рецензента, його посаду, науковий ступінь, звання або кваліфікацію;об’єктивні дані про дипломну роботу (структурна будова змісту; обсяг аркушів, кількість використаних літературних джерел);актуальність теми дослідження;позитивну оцінку роботи (постановка питання; вихідна гіпотеза; глибина і обґрунтованість теоретичної частини; обґрунтованість застосованих методів дослідження; виявлення закономірностей і тенденцій прояву досліджуваних процесів; аргументація висновків та обґрунтування пропозицій; наявність наукової і практичної цінності тощо);недоліки роботи або зауваження критичного характеру (некомпетентність автора роботи в певних питаннях тематики дослідження; низька теоретична чи практична підготовка; суперечність окремих положень; помилки, помарки тощо). Наявність недоліків та зауважень у рецензії є обов’язковою;загальну оцінку роботи (відповідність вимогам, теоретична і практична цінність дослідження);конкретну оцінку дипломної роботи (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”);можливість присудження відповідної кваліфікації;підпис рецензента, завірений печаткою за місцем його роботи. 

 

4.2 Підготовка дипломної роботи до попереднього захисту

та захисту роботи

 

Випускова кафедра організовує, контролює і забезпечує виконання комплексу процедур підготовки дипломних робіт до передачі їх державній екзаменаційній комісії. У складі цих процедур проводяться заходи, які забезпечуються науковим керівником, завідувачем кафедри та колегіальним рішенням кафедри.

Науковий керівник дипломної роботи забезпечує (організовує і контролює) виконання таких заходів:

< >обговорення рукопису дипломної роботи з випускником, керівником переддипломної практики на предмет відповідності виданому завданню та достовірності наведених у роботі інформаційних матеріалів;участь випускника у попередньому захисті дипломної роботи, який відбувається на кафедрі;внесення відповідних поправок до тексту дипломної роботи за результатами попереднього захисту;підготовку відгуку наукового керівника дипломної роботи, який готується після внесення поправок до роботи;передачу відповідно оформленої і підписаної дипломної роботи автором, науковим керівником та консультантом на випускову кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.проведення попереднього захисту дипломних робіт на кафедрі не пізніше ніж за два тижні до початку роботи ДЕК;реєстрацію завершеної дипломної роботи із зазначенням дати її надходження на кафедру;прийняття рішення про допуск дипломної роботи до захисту. У зв’язку з цим завідувач кафедри підписує подання голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи. встановлюється обґрунтованість (необґрунтованість) висунутих завідувачем кафедри зауважень щодо змісту дипломної роботи, які не дозволяють виносити її на захист ДЕК;визначається, які виправлення необхідно обов’язково внести в дипломну роботу і в який термін;у випадку негативного рішення протокол засідання кафедри за підписом завідувача кафедри та секретаря передається через декана факультету ректору навчального закладу для прийняття остаточного рішення.

5 ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Присвоєння кваліфікації спеціаліста здійснюється державною екзаменаційною комісією ДЕК згідно із “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161.

Державна екзаменаційна комісія створюється єдина для денної, заочної форм навчання, перепідготовки та екстернату з кожної спеціальності (спеціалізації). До складу державної екзаменаційної комісії входять: ректор або проректор з науково-педагогічної або наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори, доценти тощо. Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії затверджується наказом ректора академії не пізніше, ніж за місяць до початку її роботи.

Студенти, які закінчують вищий навчальний заклад за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», захищають дипломні роботи в державній екзаменаційній комісії. До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до складання державних екзаменів або захисту дипломних робіт, подаються до державної екзаменаційної комісії деканом факультету.

Захист дипломних робіт випускників здійснюється публічно на засіданнях Державної екзаменаційної комісії за графіком, розробленим деканатом і затвердженим ректором академії. Захист дипломних робіт також може здійснюватись на виїзному засіданні ДЕК, організованому в філіях кафедр, а також на окремих підприємствах, установах, на базі яких розроблені дипломні роботи.

Завідувач випускової кафедри забезпечує передачу в розпорядження ДЕК усіх призначених на цей день до захисту дипломних робіт та супроводжуючих документів до них.

Голова державної екзаменаційної комісії (або його заступник) надає слово до захисту дипломної роботи студенту-випускнику, оголошує тему дипломної роботи, передає її для ознайомлення членам ДЕК.

Студент-випускник пропонує доповідь про виконану дипломну роботу. У доповіді обов’язково мають бути висвітлені такі питання: актуальність теми дослідження, мета і завдання дослідження, об’єкт дослідження, основні результати дослідження (виявлені закономірності, тенденції, особливості сучасного стану, рушійні сили розвитку, фактори і чинники змін, виявлені резерви, розроблені пропозиції, їх обґрунтування та економічна ефективність впровадження). У процесі викладання одержаних результатів дослідження студент демонструє їх за допомогою мультимедійного проектора чи шляхом передачі всім членам ДЕК демонстраційних матеріалів.

Тривалість доповіді має бути розрахована на 8-10 хвилин (додаток Р).

Після доповіді студенту задають питання в межах теми виконаної дипломної роботи члени ДЕК. Голова ДЕК керує цим процесом як науковою дискусією. Метою цієї дискусії є об’єктивна оцінка професійної підготовки випускника.

Після заслуховування відповідей на задані випускнику питання один із членів ДЕК ознайомлює присутніх із супровідними документами – відгуком наукового керівника та рецензією, а також дає загальну характеристику виконаній дипломній роботі та її оформленню. Випускник має дати пояснення на зауваження, що містяться у вищезазначених документах. Можливі також виступи наукового керівника, присутніх при захисті дипломної роботи осіб із представників підприємств (організацій, установ), на базі яких виконувалась робота. Випускник має дати пояснення з приводу висловлених зауважень.

На підставі ознайомлення з дипломною роботою, доповіді, відповідей на задані питання та пояснень на зауваження рецензента і присутніх на захисті дипломної роботи осіб члени ДЕК незалежно один від одного виставляють попередню оцінку дипломній роботі.

Секретар ДЕК веде протокол засідання, фіксує задані питання, заповнює офіційні, передбачені положенням про ДЕК, формуляри, приймає на збереження захищені дипломні роботи для подальшої передачі їх до архіву.

Після завершення захисту всіх визначених на поточний день дипломних робіт на закритому засіданні на підставі попередніх оцінок членів ДЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії визначається підсумкова оцінка захищених дипломних робіт.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості дипломної роботи:

1. Змістовні аспекти роботи:

< >актуальність обраної теми дослідження;спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;широта й адекватність методологічного та діагностичного апарата;наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;рівень обґрунтування запропонованих рішень;рівень самостійності проведення дослідження;грамотність мови викладання роботи та її загальне оформлення;наявність довідки про впровадження пропозицій у роботу підприємства, установи, організації тощо.2. Якість захисту роботи:

 

< >уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;загальний рівень підготовки студента;володіння культурою презентації.

Оцінка за шкалою навчаль-ного закладу

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

ПМК

(залік) за двобальною шкалою

ПМК (залік) за чотирьохбальною шкалою;

ІСПИТ (сумарна оцінка за результатами ПМК та іспиту)

90-100

зараховано

5 (відмінно)

А

Дипломна робота має практичне значення, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК повні, правильні й стислі. Результати роботи апробовані на конференціях, вийшли друком за темою дипломної роботи. Є розрахунок економічного ефекту від впровадження пропозицій.

80-89

4 (добре)

В

Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: проблема обґрунтована але недостатня широта вивчення результатів попередніх досліджень, недостатня повнота охоплення методик, наукових поглядів; відсутня наукова дискусія з формування власної точки зору; не використана інформація статистичних матеріалів іноземних країн.

70-79

С

Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки такого характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали бази практик, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи згідно з вимогами.

60-69

3 (задовільно)

D

Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: відсутній ґрунтовний аналіз літературних джерел, відсутні розрахунки ефекту чи ефективності у третьому розділі, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні. Є зауваження щодо оформлення роботи.

50-59

E

Тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія й відгук містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення роботи.

31-49

не зараховано

2 (незадовільно)

FX

Нечітко сформульована мета роботи. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість. Запропоновані заходи випадкові, не випливають з аналізу, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи погане. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

0-30

F

Дипломна робота до захисту не допускається: подана науковому керівникові на проміжну або остаточну перевірку з порушенням строків, установлених графіком. Написана на тему, яка змінена самостійно і своєчасно не була затверджена наказом по академії. Виконана не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів. Не оправлена в тверду обкладинку, недбало оформлена.

 

 

У випадках, коли рішення про оцінку роботи неодностайне, затверджується оцінка, визначена головою ДЕК.

Результати захисту дипломних робіт оголошуються в день захисту після оформлення протоколів засідання ДЕК.

Рішення ДЕК є остаточним і оскарженню не підлягає.

Студент, який при захисті дипломної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу, і йому видається академічна довідка установленого зразка.

Студенту, який захистив дипломну роботу відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту.

 

 

6 Підведення підсумків захисту дипломних робіт

 

З метою вдосконалення процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у вищому навчальному закладі обов’язковим є підведення підсумків захисту дипломних робіт. З цією метою проводиться розширене засідання вченої ради факультету та випускової кафедри, на якій робиться повідомлення про результати захисту дипломних робіт.

Основними завданнями при підведенні підсумків захисту дипломних робіт є:

< >виявлення наявних недоліків, зокрема, прогалин у теоретичній та практичній підготовці спеціалістів з окремих дисциплін, відчуття випускниками актуальності певних питань, перспективного бачення розвитку соціально-економічних процесів та  фінансово-економічних досліджень і розрахунків, аргументація висновків та обґрунтування пропозицій на основі реальної оцінки рівня підготовки спеціалістів;розробка плану реалізації заходів щодо усунення виявлених недоліків та подальшого удосконалення навчального процесу та якості підготовки фахівців. Контроль за реалізацією цього плану покладається на деканат факультету та навчальний відділ вищого навчального закладу.

7 ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ПОВТОРНОГО ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

У випадках, коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, державна екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, або рекомендує опрацювати нову тему.

Студент, який не захистив дипломну роботу, допускається до повторного захисту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Повторний захист дипломної  роботи дозволяється не раніше, ніж під час проведення наступної державної атестації.

Студентові, який не захистив дипломну роботу з поважних причин (документально підтверджених), ректором академії може бути подовжений термін навчання до наступного періоду роботи ДЕК із захистом дипломної роботи, але не більше ніж на один рік. Для цього студент пише заяву на ім’я ректора. До заяви додається документ, що підтверджує поважну причину, через яку студент не зміг вчасно захистити роботу.

 

 

8 ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

Захищені дипломні роботи тимчасово зберігаються на випускаючій кафедрі до закінчення роботи ДЕК. Після випуску спеціалістів секретарями ДЕК у 10-денний термін, згідно з описом, дипломні роботи передаються для зберігання в архів, де зберігаються протягом п`яти років.

Після закінчення цього терміну питання про подальше зберігання дипломних робіт вирішується спеціальною комісією, що організовується наказом ректора академії. Експертна комісія за участю представників кафедр проводить експертизу наукової і практичної цінностей матеріалів та відбирає дипломні роботи для постійного зберігання і для знищення.

Дипломні роботи, які відзначаються високим науковим рівнем, найбільш актуальні за тематикою, відбирають для постійного зберігання.

З дипломними роботами, що зберігаються в архіві, можна ознайомитися з дозволу ректора академії.

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Зразок титульної сторінки

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування факультету (навчального центру)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

___________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

 

 

Виконав: студент ___курсу, групи______

спеціальності _______________________

                                                (шифр і назва спеціальності)

___________________________________

 

 

_____________________________________________________________

                                               (прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

                                               (прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

                                               (прізвище та ініціали)

 

 

 

Дніпропетровськ - 20__ року

 

Додаток Б

Зразок аркуша із завданням на дипломну роботу

____________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 

Факультет (навчальний центр) __________________________________________

Кафедра _____________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________

Спеціальність ________________________________________________________

                                     (шифр і назва)

                                                                                                                                        

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

 

___________________________

“_____” _____________ 20___ р.

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи_______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

керівник роботи______________________________________________________,

 ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджена наказом академії від “_____” _____________ 20___ р. №_________

2. Строк подання студентом роботи _____________________________________

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання “_____” _____________ 20___ р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк  виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Студент   _________________  ____________________________

                                                    ( підпис )                                                (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _________________  ____________________________

                                                     ( підпис )                                                  (прізвище та ініціали)

 

Додаток В

Зразок анотації на дипломну роботу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 

АНОТАЦІЯ

(українською мовою)

 

Дипломної роботи ____________________________________________________

____________________________________________________________________

студента групи_______________________________________________________

                                                                                         (прізвище та ініціали)

Науковий керівник____________________________________________________

                                                                                         (прізвище та ініціали)

 

Дипломна робота складається із вступу, _____ розділів, висновків і пропозицій. Робота викладена на ______ сторінках, містить ______ таблиць, ______рисунків, _______сторінок додатків. Список використаних джерел містить ______ найменувань.

 

Зміст анотації:

< >Суть дослідження.Проведення аналізу та узагальнення з досліджуваної проблеми.Конкретні заходи та пропозиції, що рекомендовані в дипломній роботі.Практична цінність заходів і пропозицій. 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

(Викладення змісту анотації іноземною мовою: або англійською,

або французькою, або німецькою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

Зразок оформлення змісту

Зміст

 

Вступ

5

 

 

Розділ 1

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

8

1.1

Сутність фінансового менеджменту

8

1.2

Фінансовий механізм підприємства

12

1.3

Особливості організації інформаційної системи підприємства

18

Висновки ДО РОЗДІЛУ 1

 

 

 

Розділ 2

Організація фінансового менеджменту на підприємстві

27

2.1

Організаційно-економічна характеристика підприємства

27

2.2

Аналіз фінансового стану підприємства

31

2.3

Організація фінансової роботи на підприємстві

54

2.4

Економетричне моделювання

62

Висновки ДО РОЗДІЛУ 2

 

 

 

Розділ 3

Вдосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві

70

3.1

Технологія побудови фінансової структури підприємства

70

3.2

Вдосконалення інформаційного забезпечення підприємства 

85

3.3

Вдосконалення системи фінансового аналізу, планування та контролінгу підприємства

100

Висновки ДО РОЗДІЛУ 3

 

 

 

Висновки      

115

Список використаних джерел

120

Додатки

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж

 

Структура та зміст вступу до дипломної роботи

 

Вступ

 

У вступі обґрунтовується вибір теми, визначається її актуальність та значущість для науки та практики, предмет (об’єкт) дослідження та основна мета роботи, формулюються завдання для розкриття теми дипломної роботи.

Обсяг вступу – 2 – 3 стор.

Структура вступу:

Актуальність темиступінь її важливості в даний момент та в даній ситуації для вирішення даної проблеми (задачі, питання).

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

 

Мета i завдання роботи.

 

Об'єкт та предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – процес чи явище, що спричинило проблемну ситуацію, обране для вивчення.

Предмет дослідження – усе те, що знаходиться межах об’єкта дослідження в певному аспекті його вивчення.

 

Методи дослідження – способи застосування старого знання для отримання нового.

 

Законодавча, нормативна база та джерела первинної інформації.

 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

 

Апробація результатів роботи.

 

Тези доповідей та виступів на науково-практичних студентських конференціях.

 

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, _____розділів, висновків і пропозицій. Робота викладена на ______ сторінках, містить ______ таблиць, ______рисунків, _______сторінок додатків. Список використаних джерел містить ______ найменувань.

 

 

 

Додаток К

Рекомендований словник з правильного вживання термінології

 

Неправильно

Правильно

Біля

- близько. Вживається для передачі значення «трохи менше певного числа». Наприклад: Перерахування до бюджету становлять 40%.

Більше

- понад (рос. более). Наприклад: За прогнозами, доходна частина становитиме понад 90%.

В силу

- через (в силу відсутності – через відсутність).

В першу чергу

- насамперед.

В той же час

- водночас.

В цілому

- загалом.

В цьому випадку

- у цьому разі (цього разу).

Визначені

- певні (від рос. «определенные»). Якщо від рос. «определены» – тоді – визначені.

Виключно

- винятково.

Відзначити (відзначають при нагородженні)

- зазначити, зауважити.

Відносно

- стосовно, щодо.

Відповідно

- відповідно до чогось (порівняйте зі словом «згідно»).

Вірний

- правильний.

Дійсно

- справді.

Дохід

- доход.

Займає

- посідає. Наприклад: туризм посідає важливе місце. «Займає» - лише якщо хтось (щось) зайняв чужу територію.

Згідно

- згідно з законом (але не «згідно закону» або «згідно до закону»).

Знаходиться

- перебуває (у просторі – знаходиться; у стані – перебуває). Наприклад: Проект закону перебуває у процесі завершення.

Із-за

- через.

На протязі

- упродовж, протягом.

Надасть змогу

- дозволить.

Невірний

- хибний, неправильний.

Область

- галузь, сфера.

По відношенню

- стосовно, щодо.

Приймати участь

- брати участь.

Приймає вигляд

- набуває вигляду.

Приймаючи у якості критерію

- беручи за критерій.

Продовжується

- триває (триває вивчення, триває співробітництво).

Проходить

- відбувається (закупівля відбувається за присутності контролюючих органів).

Розв’язання

- вирішення (розв’язання – лише задач, рівнянь, теорем тощо). Наприклад: Новий бюджетний кодекс дозволяє вирішити низку проблем.

Розповсюджений

- поширений. Наприклад: не поширюється будь-яка влада, поширюється закон (розповсюджувати – продавати щось, розносити, роздавати).

Складають

- становлять (складати можна щось: ящики, дрова).

Стосунки

- відносини (юр.).

Суперечка

- спір (юр.).

Хід

- перебіг (перебіг подій). Наприклад: не сприяли нормальному перебігу аграрних реформ.

Як правило

- зазвичай.

 

 

Додаток Л

Зразок оформлення списку  використаних джерел

 

Характеристика джерела

Зразки оформлення

Законодавчі акти

Бюджетний кодекс України [Текст] : Від 8 липня 2010 р. №456. – Харків : Одіссей, 2010. – 128 с.

- Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011року № 4282-IV //Відомості Верховної Ради України, 2012. - № 34-35.– C.414.

Книги :

  • за назвою

 

 

 

  • один-три автори

 

 

  • більше 3-х авторів

 

Політична історія України [Текст] : Посібник для студентів ВНЗ /За ред. д.і.н., професора В.І.Танцюри / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : "Академія", 2009. – 488 с. 

Маслова С. О. Фінансовий ринок [Текст] : Навчальний посібник / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – 4-ге вид. – Київ : "Каравела", 2008. – 288 с. 

Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Дискант, Л. Р. Береза та інші. – Київ : Вища школа, 2009. – 303 с. 

Монографії

Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : Монография / И. В. Усков. – Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. – 452 с. 

Молдован О. О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : Монографія / О. О. Молдован. – Київ : НІСД, 2011. – 380 с. 

Автореферати

Кравець В. І. Інституційна структура фінансового ринку України [Текст] : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н.. Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / В. І. Кравець ; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ : КНУ ім. Шевченка, 2011. – 20 с.

Статті з періодичних видань

Паскалова А. Зміст контролінгу витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень [Текст] / А. Паскалова // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 7. – С.57-63.

Диба О. Досвід оцінювання ризиків інвестування у цінні папери [Текст] / О. Диба // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 7. – С.83-87.

Збірники наукових праць

Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів : Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 29-30 березня 2012 р. – Дн.: ДДФА, 2012. – 346 с.

Навчально-методичні посібники

Сорока К. О. Маркетинг : Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за галуззю знань "Економіка та підприємництво" за усіма напрямами підготовки / К. О. Сорока. – Дн. : ДДФА, 2012. – 91с. 

Інтернет-ресурс

Звіти про виконання Зведеного бюджету України [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http://budget.rada.gov.ua/. – 01.01.2011.

 

Додаток М

Зразок відгуку на дипломну роботу

 
ВІДГУК

 

на дипломну роботу студента Дніпропетровської державної фінансової академії_____________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

на тему______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(спеціальність)

1. Актуальність теми роботи ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Повнота розкриття теми_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Теоретичний рівень роботи____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________4. Практична значущість роботи_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Самостійність виконання роботи _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

6. Якість оформлення, загальна та спеціальна грамотність __________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Переваги та недоліки роботи __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

< >Загальна оцінка роботи та висновок щодо рекомендацій до захисту в ДЕК _________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Керівник:

(наукова ступінь, звання та посада)__________________        ________________

                                                                                                                      (прізвище, ініціали)                                   (підпис)

“____”________________20__р.

 

Додаток Н

Зразок рецензії на дипломну роботу студента

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

на дипломну роботу студента Дніпропетровської державної фінансової академії_____________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

за темою ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________,

що виконана в умовах _________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)  ____________________________________________________________________

Рецензент ___________________________________________________________

                                                                                            (прізвище, ініціали, посада, місце роботи)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Актуальність теми дипломної роботи__________________________________

____________________________________________________________________

2. Відповідність роботи виданому завданню ______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Ступінь використання в роботі чинних

нормативно-законодавчих актів_________________________________________

____________________________________________________________________

4. Повнота розкриття теми _____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Ступінь використання ПК ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Якість оформлення роботи __________________________________________

____________________________________________________________________

7. Значимість роботи в її практичному використанні _______________________

____________________________________________________________________

8. Загальна оцінка дипломної роботи ____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

Дата                                                                                                         Підпис

(Печатка)
Додаток П

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

 

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Направляється студент______________________________ до захисту дипломної роботи

                                                           (прізвище та ініціали)

 за напрямом підготовки __________________________________________________________

 спеціальністю___________________________________________________________________

                                                                                                 (шифр і назва спеціальності)

 на тему:________________________________________________________________________

                                                                       (назва теми)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дипломна робота і рецензія додаються.

Декан факультету _____________________

                                                                 (підпис)

Довідка про успішність

 ___________________________ за період навчання на факультеті (у навчальному центрі)

(прізвище та ініціали студента)

____________________________________________ з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

Секретар факультету _______ _______________

       (підпис)            (прізвище та ініціали)

 

Висновок керівника дипломної роботи

Студент (ка)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи ________________________

                                      (підпис)

“____”_______________________20 _____ року

 

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. Студент(ка)_______________________________________

                                                                                                 (прізвище та ініціали)

 

допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

        Завідувач кафедри ___________________________________________________________

                                                                                                                                       (назва кафедри)

                    __________________                                                 ___________________________

                                                (підпис)                                                                                                                (прізвище та ініціали)                    “______”___________________20___ року

 

Додаток Р

 

Зразок структури доповіді при захисті дипломної роботи

 

 

 

 

Структура доповіді при захисті дипломної роботи

 

 

< >Представлення теми дипломної роботи.Причини вибору та актуальність теми роботи.Мета роботи та її завдання.Предмет, об’єкт та хронологічні рамки дослідження.Логіка побудови роботи в першому та другому розділах.Обґрунтування висновків та пропозицій, що містяться в третьому розділі.Робота, виконана студентом по зауваженнях керівника та рецензента.Заключна частина (перспективи та завдання подальшого дослідження даної теми).Розрахунок часу:

 

п.п. 1-4 – до 2 хв.;

п. 5 – до 3 хв.;

п. 6 – до 3 хв.;

п.п. 7 – до 1 хв.;

п. 8 – до 1 хв.

 

 

 

Обсяг: 3 – 4 аркуші тексту у форматі Word із розміром шрифту 14 пунктів із інтервалом 1,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні вимоги

та методичні рекомендації

щодо ВИКОНАННЯ дипломних робіт

 

 

 

Бабенко Анатолій Григорович

Власюк Валерій Євгенович

Гетьман Оксана Олександрівна

Дулік Тетяна Олександрівна

Лисяк Любов Валентинівна

Падерін Іван Дмитрович

 

 

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт, видання четверте, доповнене. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 53 с.

 

 

Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт розроблені з урахуванням законів України “Про вищу освіту”, “Про видавничу справу”, відповідно до Держстандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо порядку виконання дипломної роботи, збору, систематизації матеріалу, вихідних джерел інформації, літератури, правил оформлення дипломної роботи та процедури її захисту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку ______________ Формат   А5  Папір друк.

  Ум. друк. арк.  0,67  Тираж ___  Замовлення № ________