Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

_Захист корпоративних прав у суді_

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»»

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково -

педагогічної роботи __________А.М. Колот

 

«28» грудня 2018  р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

 

_Захист корпоративних прав у суді_

 

 

 

рівень вищої освіти

другий(магістерський)_______________________________________

перший (бакалаврський) або другий (магістерський)

галузь знань

_________08 «Право»_____________________________

шифр і назва

спеціальність

 

освітня програма

спеціалізація

__________081 «Право»___________________________

шифр і назва

_____________«Приватне право»____________________

шифр і назва

 

тип дисципліни

_____________вибіркова_____________________________

обов’язкова / вибіркова / факультативна

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________А. В. Омельченко

підпис, ініціали, прізвище

 

Київ - 2018

 

Розробник:

ЄфімовО.М., доцент кафедри цивільного та трудового права, oleksandr.yefimov@yefimov-partners.com

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©О. М. Єфімов, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………..………….4

1. Зміст навчальної дисципліни за темами……………..…7

Тема 1 ………………………………………………………………………....…7

Тема 2……………………………………………………………………..…..….7   

Тема 3………………………………………………………………………...…..7

Тема 4…………………………………………………………………………….8

Тема 5…………………………………………………………………………….8

Тема 6……………………………………………………………………….........8

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання……………………………………………………………………....9

2.1. Карта навчальної роботи студента……………….………………….........9

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...11

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання....................................................................................................13

3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………….13

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……..14

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів…………………………………………………………………….16

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи..16

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………………………………………………..…..16

4.2.1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи денної форми навчання…………………………………...16

4.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи заочної форми навчання………………………………...17

5. Рекомендовані інформаційні джерела…………………….18

5.1.   Основна література ………………………………………………..……...18

5.2.   Додаткова література……………………………………..……………….18

5.3.   Дистанційні курси та інформаційні ресурси…………………………….19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Обрані нашою державою демократичні та ринкові орієнтири зумовили суттєві зміни концептуальних підходів до побудови політичних, економічних (господарських) та правових відносин. Якщо в умовах адміністративно-командного способу ведення господарства, потреби захищати корпоративні права в судовому порядку не існувало, як власне і корпоративних прав взагалі, то з переходом до ринкових відносин та появою якісно нових для радянської системи форм власності в Україні відбулося відродження інституту корпоративних прав та їх захисту. Сьогодні набуття корпоративних прав доступно майже кожному громадянину нашої держави. Отже кожен може потребувати їх захисту, в тому числі й судового. Низький рівень правової культури та грамотності нашого населення, потреба в охороні законних прав та інтересів  посилює значення та важливість судового захисту корпоративних прав. А в демократичній, правовій державі, яку ми прагнемо побудувати, права людини, включаючи корпоративні, визнаються найвищими соціальними цінностями, отже, надзвичайно важливим є створення дієвих правових механізмів судового захисту корпоративних прав.

В контексті зазначеного доцільність вивчення курсу «Захист корпоративних прав у суді» студентами юридичних факультетів та інститутів є беззаперечною. Опанування навчальної програми даного курсу дозволить досягти наступних позитивних результатів:

 • Студент, як громадянин держави, підвищує свій рівень правової грамотності у сфері корпоративних правовідносин, і зокрема у сфері їх судового захисту;
 • Студент, як майбутній фахівець-юрист, отримує достатні базові знання у галузі господарського процесуального права, які можуть бути використані при підготовці до судового захисту порушених корпоративних прав.

Мета даного курсу: формування загальних знань з природи, сутності та змісту судового захисту корпоративних прав, правових основ та процесуального порядку його здійснення, правового статус учасників, а також закріплення та поглиблення знань у галузі цивільного права. 

Предметом дисципліни «Захист корпоративних прав у суді» є суспільні відносини, що виникають з судового захисту корпоративних прав.

Завдання: засвоєння змісту основних понять і категорій, які стосуються даної дисципліни (корпоративне право, господарське процесуальне право, тощо), вивчення найбільш важливих та розповсюджених способів захисту корпоративних прав, ознайомлення та аналіз нормативно-правових актів у цій сфері, здатність їх тлумачити та застосувати до конкретних життєвих ситуацій.

Програма навчальної дисципліни підготовлена з урахуванням положень Цивільного кодексу України від 16.01.03 р., Господарського процесуального кодексу в редакції, чинній з 15.12.2017,спеціального законодавства про господарські товариства та інших норм чинного законодавства у необхідному для отримання студентами основних знань обсязі.

 

Основними методами вивчення дисципліни «Захист корпоративних прав у суді» є такі:

 1. Навчальні лекції. На цих заняттях викладач надає основний теоретичний матеріал, розкриває зміст головних понять і категорій з тем, що виносяться на лекції, висвітлює відповідні нормативно-правові джерела та наводить перелік необхідної спеціальної літератури для самостійного опрацювання студентами. Саме на лекціях визначаються напрямок, зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з даної дисципліни. Студентам роз’яснюється, яка частина матеріалу і в якій формі підлягає опрацюванню поза межами лекційних занять. На лекції виносяться лише основні, базові питання з тем курсу. На основі отриманої на лекції інформації решта питань має бути опрацьована студентами самостійно. Найбільш важливі та складні питання розглядаються потім на семінарських та практичних заняттях.
 2. Семінарські та практичні заняття. На семінарських заняттях викладач проводить зі студентами обговорення питань, що винесені на розгляд цією робочою програмою, експрес-опитування, організовує дискусії, заслуховує презентації рефератів тощо. Студенти відповідають на питання, демонструючи свою підготовку за відповідною темою, виконують практичні завдання, готують доповіді. Основна мета цього виду занять полягає у систематизації, розширенні та поглибленні знань, отриманих на лекціях та в процесі самостійної роботи, розвитку у студентів наукового мислення, навичок усного логічно побудованого виразу думок. Також метою є допомога у засвоєнні найбільш складного матеріалу з курсу.
 3. Самостійна робота студента. Відповідно до навчального плану, з урахуванням специфіки цього курсу велику кількість навчального часу відведено для самостійної роботи. Під час самостійного опрацювання передбачених програмою питань студент вчиться працювати з матеріалом, обирати і засвоювати основні положення. Результати такої роботи відображаються у виконаних індивідуальних завданнях та перевіряються також під час проведення семінарських занять. На самостійне опрацювання здебільшого винесені найбільш прості для розуміння та засвоєння питання, відповіді на які знайти у рекомендованій літературі не представляє складнощів.
 4. Виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання. З метою узагальнення та закріплення знань, отриманих у процесі навчання, а також контролю за самостійною роботою студентів та зосередження їх уваги на важливих частинах курсу передбачено таку форму організації навчального процесу як індивідуальні завдання. Крім зазначеного виконання індивідуальних завдань передбачає реалізацію творчих здібностей та можливість виразу власних точок зору з відповідних питань. В рамках навчальної дисципліни «Захист корпоративних прав у суді» в якості індивідуальних завдань передбачено виконання рефератів (перелік тем міститься в даній програмі); заповнення таблиць із завданнями провести порівняльний аналіз, дати характеристику певним поняттям та категоріям; письмового відображення результатів опрацювання окремих питань з тих, що винесені на самопідготовку тощо.

Cлід особливу увагу приділити синтетичній єдності всієї системи права України, проявом чого є між предметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Захист корпоративних прав у суді» тісно взаємопов’язана з такими галузями права, як цивільне,господарське право, господарське процесуальне право та іншими галузями права. Крім того, особливого практичного значення при вивченні навчальної дисципліни «Захист корпоративних прав у суді» набуває знання курсів філософії, логіки, теорії держави та права.

Дисципліна вивчається протягом одного навчального семестру і оцінюється за результатами поточного контролю знань.

Вимоги до знань: засвоївши зміст основних тем курсу, студенти повинні знати законодавство, що регулює корпоративні правовідносини в Україні, правовий статус суб’єктів господарських процесуальних правовідносин, особливості захисту корпоративних прав у судовому порядку тощо.

Вимоги до умінь: оволодівши зазначеним комплексом знань студенти повинні орієнтуватись в системі чинного законодавства України про корпоративні права, господарські процесуальні правовідносини, вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами корпоративного права. Застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності, самостійно вирішувати окремі питання правового характеру, готувати відповіді та правові процесуальні документи у процесі здійснення захисту корпоративних прав, тощо.

 

Компетентності

Програмні результати навчання

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу: думати науковими термінами, формулювати задачі, збирати й оцінювати дані, пропонувати рішення.

 

 

 

 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та нестандартних ситуаціях.

 

 

Здатність проведення досліджень приватно-правових явищ та процесів, уміння формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.

 

 

Здатність генерувати нові професійні ідеї (креативність) та інноваційні методи у професійній діяльності.

 

 

 

 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Демонструвати фундаментальні знання і розуміння основних ідей сучасних правових доктрин, правових цінностей та принципів функціонування національної правової системи

Обґрунтовувати особливості здійснення діяльності державними та приватними нотаріусами

 

 

Уміти правильно тлумачити норми законодавства, що регулює діяльність нотаріату в Україні та застосовувати ці знання у практичній діяльності

 

Виявляти й аналізувати проблеми приватного права і пропонувати та розробляти належні способи і процедури їх вирішення

 

 

 

 

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання інститутів публічного права

 

 

 

Виявляти й аналізувати проблеми теорії господарського процесу та розробляти заходи щодо їх вирішення

 

 

 

 

 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за темами.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ У СУДІ

 

Тема 1. Підвідомчість і підсудність справ щодо захисту корпоративних прав

 

Спеціальна підвідомчість корпоративних спорів. Суб’єктний склад учасників процесуальних відносин у корпоративних спорах. Склад об’єктів корпоративних правовідносин. Спори про визнання недійсними установчих документів. Спори про переведення на них прав та обов’язків покупця акцій у зв’язку з порушенням їхнього переважного права на придбання акцій. Спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи та юридичною особою щодо права власності на майно, передане юридичній особі як вклад до статутного (складеного) капіталу. Виключення з підвідомчості корпоративних спорів.

 

Тема 2.

 

Наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб’єктивного права або законного інтересу у правовідносинах, на захист яких подано позов, а також питання про наявність чи відсутність факту їх порушення, невизнання або оспорювання. Відносини представництва у корпоративних спорах. Участь прокурора у корпоративних спорах. Момент виникнення корпоративних прав. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в без документарній формі. Немайновий характер права власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ. Відповідач у спорах про визнання недійсним рішення загальних зборів та інших керівних органів юридичної особи. Рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи не є правочинами. Підстави для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи.

 

Тема 3.

 

Повторне звернення учасника (акціонера) юридичної особи до господарського суду з позовною вимогою про визнання недійсним рішення загальних зборів, яке вже було у судовому порядку визнано недійсним за позовом іншого учасника (акціонера) цієї юридичної особи. Перегляд рішення загальних судів зі справ у корпоративних спорах за нововиявленими обставинами. Залучення АТ до участі у спорах щодо обігу акцій. Учасники судового процесу у спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичних осіб з підстав недотримання вимог закону та/або установчих документів під час їх скликання та проведення. Вжиття заходів щодо забезпечення позову господарським судам.

 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

 

Тема 4.

 

Затвердження річних результатів діяльності юридичної особи, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів). Суб’єкт права на отримання частини прибутку АТ. Суб’єкт переважного права на отримання частини прибутку. Порядок виплати дивідендів. Наслідки невиплати дивідендів у строки, визначені законом або установчими документами юридичної особи.

 

Тема 5.

 

Право учасника господарського товариства здійснити відчуження належної йому частки у статутному (складеному) капіталі товариства. Порядок відчуження частки у статутному капіталі. Порядок передачі учасником повного товариства своєї частки (її частини) іншим учасникам цього товариства або третім особам може здійснюватися за згодою всіх учасників. Права повних учасників командитного товариства передати свою частку іншим учасникам товариства або третім особам. Права вкладників командитного товариства передати свою частку іншим вкладникам або третім особам. Права учасників ТОВ та ТДВ продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) в статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства. Спадкування корпоративних прав. Вихід учасника з товариства. Встановлення моменту виходу учасника з товариства. Відкликання заяви про вихід після її отримання товариством. Переважне право на отримання корпоративних прав.

 

Тема 6.

 

Необхідність затвердження установчого документа у процесі створення юридичної особи. Порушення закону при затвердженні установчих документів, які не можуть бути усунуті. Приведення установчих документів у відповідність до закону до прийняття судом рішення про визнання установчих документів недійсними. Статут, як локальний нормативний акт, а не правочин. Суб’єктний склад справ про визнання недійсними установчих документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання:

2.1.КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової) «Захист корпоративних прав у суді»

для студентів спеціальності  081 «Право»

спеціалізації «Приватне право»

галузі знань 08 «Право»

денної форми навчання

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1. Підвідомчість і підсудність справ щодо захисту корпоративних прав.

Підготовка доповідей

Семінар-розгорнута бесіда, семінар – «мозковий штурм»

10

2. Загальні питання застосування законодавства у спорах, що виникають під час реалізації та захисту корпоративних прав.

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

10

3. Застосування деяких норм процесуального права під час розгляду справ, що виникають з корпоративних відносин.

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

10

4.Спори, пов’язані з розрахунком і стягненням дивідендів.

 

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу, міні-кейс

10

5. Спори, пов’язані з набуттям, передачею чи припиненням корпоративних прав.

Підготовка доповідей

Дискусія з елементами аналізу.

10

6. Спори про визнання установчих документів недійсними.

Підготовка доповідей Відпрацювання виконання конкретних операцій

Семінар-конференція

10

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього  балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Виконання індивідуального завдання теоретичного характеру

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

20

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми дисципліни.

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї дисципліни визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Поточний контроль знань слугує засобом  виявлення ступеню засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом.

Поточний контроль знань органічно поєднується з тематичним (модульним, блоковим) контролем, який покликаний визначати якість вивчення окремих тем, розділів. Тематичний (блоковий) контроль є показником стану і результатом процесу навчання студентів.

Контроль знань  покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу.      Він здійснюється в аудиторії в години, відведені  для семінарських занять та в процесі  індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 • усного опитування студентів по питаннях теми (блоку, модуля), в т.ч. відведених для самостійного вивчення;
 • дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;
 • виконання самостійних письмових робіт;
 • виконання і захисту студентом письмових рефератів за заданими темами;
 • участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.)

Процес вивчення дисципліни в Україні студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є передумовою успішного виконання завдань заліку, який є формою контролю знань з дисципліни.

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни включає оцінки за систематичність та активність роботи студента протягом семестру, за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. З даної дисципліни може проводитися не більше 2-х контрольних (модульних) робіт.Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 20 балів (модуль І – 10 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 20 балів, за систематичність та результативність – 60 балів.

 

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи  -      100 балів.

Для денної форми навчання:

 

Об’єкти  контролю:

 1. максимальна кількість балів, яку студент може набрати  на семінарських заняттях    -    до 60  балів;  

Максимальна кількість балів,   яку може набрати студент  на одному семінарському занятті дорівнює «10» балам. Ряд залікових оцінок залежно від якості виконання студентом завдань  - 10; 8; 6; 4; 2; 0.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульні контрольні роботи, виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи тощо.

 1. виконання завдань  – до 20 балів;

включає:

індивідуальне завдання

 • виконання  індивідуальних завдань теоретичного характеру – 10 балів;або
 • виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів;
 • підготовка  програмного матеріалу (тем, питань), який  відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;

Одне індивідуальне завдання може оцінюватися залежно від якості його виконання: 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

 1. виконання модульних завдань  – до 20  балів

включає   2  модулі (перший модуль – 10 балів; другий модуль – 10 балів).

Один модуль може оцінюватися залежно від якості його виконання: 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.

 

3.1. Карта самостійної роботи студента

з вибіркової дисципліни «Захист корпоративних прав у суді»

для студентів спеціальності 081 «Право»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1.Підвідомчість і підсудність справ щодо захисту корпоративних прав.

 

Установча міні-лекція (конспект)

7

2.

Тема 2. Загальні питання застосування законодавства у спорах, що виникають під час реалізації та захисту корпоративних прав

Міні-семінар – розгорнута бесіда

7

3.

 

Тема 3. Застосування деяких норм процесуального права під час розгляду справ, що виникають з корпоративних відносин

Міні-лекція (конспект)

7

4.

Тема 4. Спори, пов’язані з розрахунком і стягненням дивідендів

Міні-семінар – дискусія

 

6

5.

Тема 5. Спори, пов’язані з набуттям, передачею чи припиненням корпоративних прав

Міні-семінар – розгорнута бесіда

7

6.

Тема 6. Спори про визнання установчих документів недійсними

Міні-семінар – «мозковий штурм»

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

6

 

40

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Контрольна(модульна) робота

10

Усього балів за контактні заняття

50

За виконання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Індивідуальне завдання теоретичного характеру

(письмова або електронна)

(за 2 тижні до початку сесії

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне завдання практичного характеру

(письмова або електронна)

(за 2 тижні до початку сесії

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Викладачем в онлайн-режимі

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Конспект тем, винесених на самостійне вивчення

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

             

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

3.2.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Підсумкова оцінка (в балах)  =  результати поточної роботи 

Оцінка поточної роботи в семестрі  проводиться в межах 100 балів

 

Для заочної форми навчання:

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання контактних занять, модульних завдань та індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій).

Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи  -      100 балів.

Для заочної форми навчання:

Об’єкти  контролю:

1) систематична та активна робота на контактних заняттях під час сесії (в тому числі модульні контрольні роботи)  -   до 50 балів;

Контактні заняття оцінюються у 40 балів. Кожне контактне заняття оцінюється у 5; 4; 3; 2; 1; 0 балів.

Модульний контроль оцінюється  залежно від якості виконання у 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

2) виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій) -  до 50 балів.

 

 

 

 

 

 

 

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

4.1.  Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Види індивідуальних завдань:

1. Виконання індивідуального завдання практичного характеру здійснюється у формі реферату. Реферат є письмовою науковою роботою студента та повинен містити план (2-4 розділи), вступ, висновки, список використаних джерел та посилання на джерела (авторів).

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою складається студентом усно або письмово за вибором викладача. Аналітичний огляд здійснюється стосовно 3 наукових публікацій по одній із тем (або питання) дисципліни; також аналізуються проблемні питання, які виділяє автор та шляхи їх вирішення.     

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. Студент пише власну наукову статтю, яка має відповідати загальним умовам написання такої наукової роботи.         

4. Виконання індивідуального завдання практичного характеру повинно в повній мірі розкривати поставлене завдання на основі чинного законодавства.

5. Конспект тем, винесених на самостійне вивчення повинен бути написаний студентом особисто по заданій тематиці та в повній мірі розкривати усі питання, що були винесені на самостійне вивчення.

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою передбачає підбір наукової статті (іноземною мовою, яку розуміє викладач), її переклад та аналіз.

 

 

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

4.2.1.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи денної форми навчання.

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи оцінюється у 20 балів та включає виконання двох індивідуальних завдань з наведеного нижче переліку:

 • виконання  індивідуальних завдань теоретичного характеру – 10 балів;
 • виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів;
 • підготовка  програмного матеріалу (тем, питань), який  відводиться на самостійне вивчення – 10 балів;
 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою– 10 балів;
 • аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою– 10 балів;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)– 10 балів;
 • переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою – 20 балів.

Одне індивідуальне завдання може оцінюватися залежно від якості його виконання: 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою - 20; 16; 12; 8; 4; 0 балів.

 

4.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи заочної форми навчання.

 

Виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій) оцінюється у 50 балів та включає виконання двох обов’язкових індивідуальних завдань та одного індивідуального завдання на вибір:

 1. обов’язкові індивідуальні завдання:
 • виконання  індивідуальних завдань теоретичного характеру – 20 балів;
 • виконання  індивідуальних завдань практичного характеру – 20 балів;
 1. індивідуальне завдання на вибір:
 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій – 10 балів або
 • Аналітичний звіт власних наукових досліджень – 10 балів або
 •  Конспект тем, винесених на самостійне вивчення – 10 балів.
 • 20; 16; 12; 8; 4; 0 балів або 10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рекомендовані інформаційні джерела

 

 1. .1. Основна література:
 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. в редакції Закону №2147-VІІІ від 03.10.2017. // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 48. – Ст. 436.
 3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.
 4. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 13. – Ст. 69.
 5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 198.
 6. Постанова пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» від 25 лютого 2016 р. № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0004600-16

 

5.2.Додаткова література:

 1. Корпоративне право України: підручник / В.В. Луць, В.А. Васильєва, О.Р. Кібенко та ін.; за заг. ред. В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 328-340.
 2. Харитонов Є.О. Цивільне право України: підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Істина, 2009.-С. 337, 338.
 3. Мельник О.О. Корпоративне право: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.О. Мельник. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 33, 34.
 4. Регурецька О.В. Охорона прав акціонерів у цивільному праві: Автореф, дис... канд. юрид, наук: 12.00.03 / О.В. Регурецька // НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2005. – 20 с. – Режим доступу: irbis- nbuv.gov.ua/cgi-bm/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe
 5. Корпоративне право України: підручник / В.В. Луць, В.А. Васильєва, О.Р. Кібенко та ін.; за заг. ред. В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 305, 306.

 

5.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт судової влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://court.gov.ua/