Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680
або
https://vk.com/a.jurisprudent
https://vk.com/zadachi_po_pravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680
або
https://vk.com/a.jurisprudent
https://vk.com/zadachi_po_pravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е    в и д а н н я

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ  КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

для студентів ІІІ курсу

 

 

 

 

       УКЛАДАЧІ:   ПАНОВ  МИКОЛА ІВАНОВИЧ,

                                КРИВОЧЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА,

                                БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ,

                                ЛОМАКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ,

                                ЯРМИШ НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА,

                                ДОРОШ ЛІДІЯ ВАРФОЛОМІЇВНА,

ЗІНЧЕНКО Ірина Олександрівна,

                                КИРИЧКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ,

                                КАСИНЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ,

                                ГІЗІМЧУК СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

                                КУРАШ ЯНА МИХАЙЛІВНА,

                                САМОЩЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ,

                                ТЮТЮГІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ,

ГРОДЕЦЬКИЙ Юрій Васильович,

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович,

МОХОНЧУК Сергій Михайлович,

                                КОЗАК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ,

                                АНІСІМОВ ГЕРМАН МИКОЛАЙОВИЧ,

ШЕВЧЕНКО Євген Валерійович,     

                                РАДУТНИЙ ОЛЕКСАНДР ЕДУАРДОВИЧ,

ПАЩЕНКО Олександр Олександрович,

ДЗЮБА Юрій Павлович,

                                ГРІНЧАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

 

Відповідальний за випуск В.Я. Тацій

 

                                Редактор  В.В. Арнаутова

                                Коректор В.В. Христенко

                                Комп’ютерна верстка:  Г.В. Старжинська

 

План 2004, поз. 40

Підп. до друку 07.04.2004. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.      

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 4,1. Облік.-вид. арк. 4,17. Вид. № 11.        

Тираж 1000 прим. Зам. № 1888. Ціна договірна.

_____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України

61024, Харків, вул. Пушкінська, 77.

Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права України для студентів ІІІ курсу  / Уклад.: М.І. Панов, Л.М. Кривоченко, В.І. Борисов та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 97 с.

 

 

 

  У К Л А Д А Ч І:                М.І. ПАНОВ,

                                                Л.М. КРИВОЧЕНКО,

                                                В.І. БОРИСОВ,

                                                В.А. ЛОМАКО,

                                                Н.М. ЯРМИШ,

                                                Л.В. ДОРОШ,

І.О. Зінченко,

                                                В.М. КИРИЧКО,

                                                В.І. КАСИНЮК,

                                                С.В. ГІЗІМЧУК,

                                                Я.М. КУРАШ,

                                                І.В. САМОЩЕНКО,

                                                В.І. ТЮТЮГІН,

Ю.В. Гродецький,

Ю.А. Пономаренко,

С.М. Мохончук,

                                                В.А. КОЗАК,

                                                Г.М. АНІСІМОВ,

Є.В. Шевченко,     

                                                О.Е. РАДУТНИЙ,

О.О. Пащенко,

Ю.П. Дзюба,

                                                С.В. ГРІНЧАК

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 4 від 10.12. 2003 р.)

 

 

 

 

 

 
ЗМІСТ

 

Загальні положення...............................................................

3

Тема 1.

Злочини проти основ національної безпеки України.................................................................

 

10

Тема 2.

Злочини проти життя та здоров’я особи............

14

Тема 3.

Злочини, що становлять небезпеку для життя та здоров’я особи.................................................

 

22

Тема 4.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи........................................

 

25

Тема 5.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина...........................................................................

 

 

27

Тема 6.

Злочини проти власності.....................................

31

Тема 7.

Злочини у сфері службової діяльності...............

40

Тема 8.

Злочини в сфері господарської діяльності........

48

Тема 9.

Злочини проти довкілля......................................

57

Тема 10.

Злочини проти громадської безпеки..................

62

Тема 11.

Злочини проти безпеки виробництва.................

67

Тема 12.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту............................................................

 

70

Тема 13.

Злочини проти громадського порядку та моральності...............................................................

 

76

Тема 14.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.....................................................................

 

 

 

83

Тема 15.

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації...........................

 

 

85

Тема 16.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.............................................

 

 

88

Тема 17.

Злочини проти правосуддя.................................

92

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Завдання для практичних занять з Особливої частини кримінального права України призначені для студентів  ІІІ курсу. Їх виконання розраховане на знання студентом положень Загальної частини кримінального права і спрямоване на поглиблене вивчення та закріплення теоретичного матеріалу курсу Особливої частини кримінального права, передбачає аналіз окремих її норм, вироблення навичок правильного застосування закону про кримінальну відповідальність при кваліфікації вчинених злочинів.

В основу переважної більшості завдань покладено конкретні кримінальні справи із судової практики Верховного Суду України, а також слідчо-судової практики правоохоронних та судових органів м. Харкова і Харківської області.  З етичних міркувань прізвища осіб та географічні назви місця вчинення злочину змінено.  В деяких випадках приклади носять гіпотетичний характер.

З метою засвоєння окремих положень Особливої частини закону про кримінальну відповідальність при розв’язан-ні конкретних завдань та вирішенні складних чи спірних питань рекомендується використовувати нормативні акти та наукові джерела, до числа яких належать Конституція України, Кримінальний кодекс України, закони та підзаконні нормативні акти України, чинні міжнародні угоди (декларації, конвен-ції, договори), згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, підручники з кримінального права, наукові монографії, статті, постанови Пленуму Верховного Суду України, лекції провідних спеціалістів (професорів, доцентів) кафедри кримінального права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Цей перелік не є вичерпним і при необхідності додатково може бути застосований інший науковий матеріал, в тому числі розташований на  веб-сайтах, опублікований як у фахових, так і нефахових виданнях України та Російської Федерації, а також такий, що стосується ранніх періодів розвитку та становлення науки кримінального права (XIX – поч. XX ст.). Рекомендовані джерела (за наявністю – і тексти лекцій) можна отримати, звернувшись до бібліотечних фондів академії. При використанні нормативного акта необхідно враховувати всі зміни та доповнення, що були внесені до нього, а також нові редакції. 

При розв’язанні конкретного завдання потрібно дотримуватися певної послідовності, а саме:

– визначити місце виду (складу) злочину в системі Особливої частини КК України, наприклад, умисне вбивство належить до злочинів, передбачених розд. II Особливої частини КК України “Злочини проти життя та здоров’я особи” (ст. 115 КК України);

– з’ясувати визначення цього злочину відповідно до закону про кримінальну відповідальність. Так, убивство – це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1  ст. 115 КК України);

– зробити аналіз ознак складу цього злочину (об’єкта, предмета (за наявністю), об’єктивної та суб’єктивної сторін, суб’єкта);

– з’ясувати (за наявністю) кваліфікуючі обставини розглядуваного злочину (наприклад, при умисному вбивстві – з корисливих мотивів, повторно, за попереднім зговором групою осіб та ін.);

– у необхідних випадках слід провести відмежування розглядуваного злочину від суміжних (наприклад, умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) від тяжкого умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Рішення завдань за окремими темами виконуються у письмовій формі (у зошиті) і мають відповідати таким вимогам:

1) необхідно встановити наявність або відсутність складу злочину в діянні особи (осіб), характеристика якого надана в завданні. Якщо вчинене не містить складу злочину, треба точно вказати, які саме ознаки (елементи) складу злочину відсутні;

 

2) за наявності ознак складу злочину слід навести юридичну кваліфікацію, тобто вказати частину (пункт) і статтю Особливої частини КК України, яка підлягає застосуванню у цьому конкретному випадку. При кваліфікації готування до злочину чи замаху на злочин та при співучасті потрібні відповідні посилання на статті Загальної частини КК України. Якщо з питань кваліфікації злочину є роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, в рішенні необхідно зробити розгорнуте посилання на ці роз’яснення;

3) кваліфікація злочину має бути детально мотивована шляхом юридичного аналізу складу злочину, тобто характеристики об’єкта, предмета (за наявністю), об’єктивної і суб’єктивної сторін та суб’єкта злочину. Такий аналіз перед- бачає обов’язкове встановлення відповідності фактичних ознак суспільно небезпечного діяння, яке описане в завданні, всім ознакам (елементам) складу злочину, що передбачений законом про кримінальну відповідальність. Визначаючи об’єкт, потрібно вказати розділ Особливої частини, що передбачає статтю, за якою кваліфікується діяння, та визначити зміст родового і безпосереднього (безпосередніх) об’єкта, а також ознаки предмета злочину, якщо він є. Виходячи з ознак об’єктивної сторони, опис яких містить закон про кримінальну відповідальність, слід вказати, в чому конкретно відбилася об’єктивна сторона в даному випадку, дати характеристику її ознак, показати їх значення. З урахуванням конструкції складу злочину важливо визначити момент його закінчення. На підставі вимог ст. 24 і 25 КК України та законодавчого опису суб’єктивної сторони злочину необхідно вказати форму і вид вини особи в злочинному діянні, яке аналізується, розкрити зміст її інтелектуального та вольового моментів. Треба роз- глянути питання про факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.

Характеризуючи суб’єкт злочину, слід відповідно до ст. 18 КК назвати три обов’язкові його ознаки, а також ознаки спеціального суб’єкта, якщо вони передбачені статтею Особливої частини КК України;

4) якщо встановлено кваліфікуючі ознаки, необхідно розкрити їх зміст;

5) при сукупності злочинів, вчинення самостійних злочинів декількома особами та злочину у співучасті доцільно кваліфікувати кожний зі злочинів окремо, мотивуючи відповідним чином.

Відвідування практичних занять є обов’язковим, тому, якщо студент був відсутнім на практичному занятті або не виконав у письмовій формі домашнє завдання чи одержав під час занять незадовільну оцінку, він повинен відпрацювати цю тему індивідуально.

У кінці V семестру студенти складають залік, наприкінці року – курсовий іспит з Особливої частини кримінального права. Відповідь на всі додаткові запитання можна одержати, звернувшись до чергового викладача кафедри кримінального права.

 

Приклад розв’язання завдання до теми  “Злочини проти власності”

 

Умови. Акрамовська подала до органів соціального забезпечення підроблену довідку про те, що вона з лютого  1997 р. по вересень 2000 р. працювала на фабриці, тоді як у цей період вона відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за крадіжку. За цією довідкою Акрамовській була нарахована пенсія, яку вона одержувала щомісячно до виявлення підробки. Незаконно одержана нею сума становила 2524,5 грн.

 

Вирішіть питання про відповідальність Акрамовської.

 

Розв’язання. У діях, вчинених Акрамовською, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК “Шахрай-ство”, а також ст. 358 КК “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів”.

Злочин, що передбачений ст. 190 КК “Шахрайство”, відносять до групи злочинів проти власності (розд. VI Особливої частини). Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є суспільні відносини, що сформовані з приводу права держави, юридичних та фізичних осіб  володіти, користуватись і розпоряджатись належним їм майном або правом на майно. Відповідно до умов завдання Акрамовська незаконно одержувала гроші від органу соціального забезпечення, порушуючи право власності держави.

Предметом шахрайства є майно або право на майно. Акрамовська заволоділа майном, а саме грішми. Щодо майна, як предмета шахрайства, то воно повинне відповідати у сукупності трьом ознакам: юридичній – належати на праві власності певній особі чи державі (гроші являли собою незаконно одержану пенсію, яка видається з державного бюджету, отже, належали державі); економічній – річ повинна мати вартість, що виражена у ціні (винна заволоділа сумою грошей у розмірі 2524,5 грн.); фізичній – бути предметом матеріального світу, тобто певною річчю можна заволодіти, обернути на свою користь (гроші є предметом матеріального світу і Акрамовська заволоділа ними). 

З об’єктивної сторони шахрайство складається із сукупності чотирьох обов’язкових ознак: діяння у вигляді заволодіння чужим майном чи правом на майно, наслідків у вигляді безпідставного збагачення винної особи і, відповідно, майнової шкоди, заподіяної власникові, причинного зв’язку між діянням та насталими наслідками, а також способу вчинення діяння – обман чи зловживання довірою. За конструкцією складу злочину шахрайство належить до матеріальних складів злочинів і вважається закінченим з моменту настання суспільно небезпечних наслідків.

Акрамовська незаконно, шляхом обману, заволоділа державним майном, тобто у неї виникла фактична можливість використати гроші на свій розсуд. При цьому обман Акрамовської полягав у поданні підробленої довідки про наявність необхідного трудового стажу. В свою чергу, у представників органу соціального забезпечення після вчинення Акрамовською обманних дій виникло переконання у наявності у них обов’язку нарахувати і сплачувати винній трудову пенсію. У подальшому Акрамовська, використовуючи раніше вчинений обман, щомісячно одержувала пенсію.

Заволодіння майном при шахрайстві має особливість, що проявляється у добровільності передачі майна винній особі. Оскільки у представників органу соціального забезпечення виникло переконання у наявності обов’язку нарахувати і сплачувати винній трудову пенсію, є всі підстави стверджувати, що гроші Акрамовській передавалися добровільно.

Суспільно небезпечні наслідки діяння Акрамовської полягають в незаконному одержанні нею з державного бюджету грошей  на суму 2524,5 грн., що за станом на 2003 р. становить 148,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг). Таким чином, Акрамовська заволоділа майном у значному розмірі.

При цьому між вчиненим діянням та насталими наслідками є необхідний прямий причинний зв’язок.

З суб’єктивної сторони шахрайство характеризується як злочин, що вчинюється з прямим умислом, з корисливих мотивів, і винна особа переслідує мету протиправного збагачення.

Аналізуючи суб’єктивну сторону шахрайства, вчиненого Акрамовською, слід відмітити, що винна усвідомлювала суспільну небезпечність подання до органу соціального забезпечення підробленої довідки про наявність трудового стажу і незаконність наступного одержання нею грошей, передбачала неминучість нарахування їй пенсії та настання наслідків у виді заподіяння майнової шкоди і бажала їх настання, тобто вчинила злочин з прямим умислом. При цьому Акрамовська керувалася корисливим мотивом і переслідувала мету систематичного незаконного одержання від державного органу пенсії. 

Суб’єктом шахрайства є фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку. В умовах завдання відсутня вказівка щодо наявності у Акрамовської психічного захворювання, в силу чого можна зробити припущення, що вона є осудною. Стосовно віку Акрамовської необхідно зазначити, що вона вже засуджувалася за крадіжку до 3 років і 8 місяців позбавлення волі, отже, досягла 16-річного віку.

Незважаючи на систематичність незаконного одержання пенсії (грошей), кожне наступне одержання пенсії не можна кваліфікувати як вчинене повторно, оскільки шахрайство Акрамовської – це єдиний продовжуваний злочин. Початком вчинення нею шахрайства слід вважати подання до органу соціального забезпечення підробленої довідки про наявність трудового стажу. В подальшому злочин складається з численних тотожних дій – щомісячних одержань пенсії. При цьому гроші у вигляді пенсії одержувалися від одного джерела (органу соціального забезпечення за місцем проживання), в одному розмірі (за винятком випадків загальнодержавного перерахування розміру пенсії), одним способом (використання обману). Моментом закінчення злочину є викриття підробки.

Проаналізувавши умови завдання, можна встановити, що шахрайство Акрамовської було вчинене після відбування покарання за інший злочин проти власності – крадіжку. Згідно з приміткою до ст. 185 КК України шахрайство, вчинене після крадіжки, за умови, що не сплинули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за попередній злочин, а у разі засудження – за умови наявності судимості за цей злочин, визнається повторним і кваліфікується за ч. 2  ст. 190 КК України.

Отже, заволодіння Акрамовською грошовою сумою у розмірі 2524,5 грн. у вигляді незаконно нарахованої та виданої їй пенсії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 190 КК України.

Щодо ознак іншого складу злочину, які вбачаються в діяннях Акрамовської, слід вказати, що підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів належить до злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (розд. XV Особливої частини). Характеристика ознак злочину цієї групи не охоплюється планом по вивченню злочинів проти власності, а тому при розв’язанні цього завдання не наводиться.

 

 

 

С п и с о к   о с н о в н о ї   л і т е р а т у р и

 

Кримінальний кодекс України: Офіц. текст. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Постанови Пленуму Верховного Суду України.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / За ред. М.І. Бажанова , В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001.

Уголовное право Украины: Особенная часть: Учебник / Под ред. М.И. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тация. – К.: Юринком Интер, 2003.

Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Ін Юре, 2003.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид. перероб. та доп. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2003.

Уголовный кодекс Украины: Науч.-практ. коммент. – 3-е изд., исправл. и доп. / Отв. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2003.

Програма навчальної дисципліни “Кримінальне право України” для вищих навчальних закладів за спеціальністю “Правознавство”. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2002.

 

 

Т е м а  1. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ  НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

Відповідно до ст. 1 Конституції України наша держава є суверенною і незалежною,  демократичною, соціальною і правовою. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою (ст. 2 Конституції). В ст. 17 Конституції України закріплено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Захист основ національної безпеки передбачає захист життєво необхідних прав та інтересів особи, суспільства та держави, в силу чого вказана група злочинів внесена до розд. I Особливої частини.

При розв’язанні завдань рекомендується використовувати Закон України від 19 червня 2003 р. “Про основи національної безпеки України”, від 21 вересня 1999 р. “Про державну таємницю”, від 4 листопада 1991 р. “Про державний кордон” та інші нормативні акти. Особливу увагу при цьому необхідно звернути на зміст суб’єктивної сторони, оскільки залежно від ставлення винного до вчиненого діяння та його наслідків, а також від мотивів вчинення злочину та результату, досягти якого прагнув суб’єкт злочину, здійснюється розмежування деяких злочинів, передбачених розд. I, XIV Особливої частини КК України.

 

З А В Д А Н Н Я

 

1. Прибиральниці однієї з НДУ Бєлкіній представник іноземної розвідки Джексон запропонував 25 грн. щодня за всі папери, які викидають в її установі. “Утильний папір” призначався для паперової фабрики. Як було з’ясовано, цей папір мав велике значення для іноземної розвідки, а прибиральниця не могла здогадатися про шпигунські наміри  Джексона. В свою чергу, співробітники інституту Печаткін і Стяжкін були зобов’язані знищувати чернетки документів, що містили державну таємницю і використаний копіювальний папір, а не викидати їх в кошик для паперів.

Вирішіть питання про відповідальність Джексона, Печаткіна, Стяжкіна, Бєлкіної.

 

2. Громадянин України Самусь житель м. Львова отримав від представника іноземної держави завдання, згідно з яким він мав дістати відомості про розташування стратегічних військ Збройних сил України і передати їх кур’єру. За виконання цього завдання Самусю пообіцяли сплатити 2000 доларів США. Самусь почав стежити за своїм родичем, що мав доступ до цих відомостей. Однак потім злякався майбутньої відповідальності й повідомив органи державної влади про свій зв’язок з представником іноземної держави.

Вирішіть питання про відповідальність Самуся.

В а р і а н т. Самусь був громадянином Болгарії, діяв на території України і звернувся до органів Служби безпеки України.

 

3. Уткін познайомився з агентом іноземної розвідки Джонсоном, який запропонував йому за певну винагороду збирати та передавати секретні відомості про розташування військових частин, на що Уткін погодився. Ці відомості він одержував від своєї дочки Катерини Вовченко – дружини офіцера Збройних сил України Вовченко Юрія, який нерідко розголошував своїй дружині різні секретні відомості. Працюючи в штабі, Вовченко Юрій інколи приносив додому документи, що містили державну таємницю і дружині вдавалося фотографувати їх. За “допомогу” Уткін ділився з дочкою винагородою, яку одержував від Джонсона.

Вирішіть питання про відповідальність Джонсона, Уткіна, Вовченко Катерини і Вовченка Юрія.

 

4. Народний депутат України Мартинов у своїй промові на пленарному засіданні Верховної Ради України вказав на порушення законодавства керівниками компанії “Сігма”. Директор цієї компанії Маркін вирішив помститися і умовив свого співробітника Щукіна вбити Мартинова. З цією метою останній намагався закласти в автомобіль Мартинова вибуховий пристрій, але був затриманий міліціонерами. Експерти  встановили, що пристрій мав вибухнути в момент запуску двигуна.

Вирішіть питання про відповідальність Маркіна та Щукіна за умови, що Щукіну було відомо про державну діяльність Мартинова.

В а р і а н т. Щукін не знав про те, що вчиняє посягання на життя народного депутата.

 

5. Робітники метрополітену Прохоров і Жданов під час огляду потяга, який повернувся в депо після закінчення робочої зміни, знайшли в одному із вагонів залишену кимось сумку. Коли Прохоров спробував її відкрити пролунав вибух, від якого Прохоров загинув на місці події, а Жданову було спричинено тяжке тілесне ушкодження. В результаті розслідування цієї справи було встановлено, що вибуховий пристрій приніс Зудін і при цьому поставив годинниковий механізм таким чином, щоб вибух стався під час руху потяга з пасажирами, але в ньому щось не спрацювало. В такий спосіб Зудін прагнув ослабити державу шляхом дестабілізації ситуації напередодні виборів народних депутатів України.

Вирішіть питання про відповідальність Зудіна.

В а р і а н т. Вибуховий пристрій було вивезено за межі міста та знешкоджено.

 

6. Виступаючи по каналу місцевого телебачення, член регіонального відділення однієї із політичних партій АР Крим Кривцов відмітив досягнення Російської Федерації у вирішенні політичних, економічних та соціальних питань. При цьому він додав, що якби АР Крим відокремилася від України і увійшла до складу Російської Федерації, то це дозволило б значно підвищити рівень життя населення автономії. Також Кривцов засудив рішення від 1954 р. про переділ територій республік колишнього СРСР і передання Криму Українській РСР.

Чи є в діях Кривцова ознаки складу злочину?

В а р і а н т. Кривцов, виступаючи по телебаченню, зробив заклик до проведення на території АР Крим референдуму, на який винести вирішення питання про подальше перебування автономії у складі України.

 

7. Група колишніх військових із 23 осіб, діючи протягом року на території Донецької області, систематично здобувала вогнепальну зброю, переважно викрадаючи її з військових складів, вела пошук інших військових, незадоволених існуючим політичним та економічним становищем в Україні, проводила неофіційні зустрічі з представниками різноманітних організацій Російської Федерації та Білорусі, на яких обговорювали умови політичного визнання цієї групи органом державної влади, поширювала серед населення України листівки із критикою дій Президента та уряду України. Крім того, керівниками групи був розроблений план збройного встановлення в Україні режиму управління державою групою військових.

Вирішіть питання про відповідальність вказаних осіб.

 

8. Катер охорони державного кордону України у Чорному морі затримував турецьку шхуну, екіпаж якої незаконно ловив рибу у територіальних водах. Під час переслідування турецької шхуни українські прикордонники помітили, що їхній катер обстрілюється військовим кораблем Туреччини, який перебував на рейді у нейтральних водах. Капітаном українського катера було зроблено відповідне повідомлення командуванню та відкрито вогонь у відповідь на враження противника. На цьому сутичка припинилася, турецький військовий корабель відійшов у глиб нейтральних вод, а рибацька шхуна була затримана. Як згодом з’ясувалось, оператор ведення вогню ракетної установки катера українських охоронників Ставченко навмисно спрямовував ракети поза турецьким військовим кораблем, оскільки був завербований розвідкою цієї країни, систематично за грошову винагороду передавав відомості про місцезнаходження кораблів охорони морського кордону України і розраховував на винагороду за відвернення обстрілу.

Вирішіть питання про відповідальність Ставченка.

 

 

Т е м а  2. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ  ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

 

При вивченні цієї теми слід звернутися до ст.ст. 21, 27 Конституції України, відповідно до яких, усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах і кожна людина має невід’ємне право на життя, а також право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань. Обов’язком держави є захист людини від посягань на її життя і здоров’я. Ніхто не може бути підданий катуванню.

При розв’язанні практичних завдань необхідно розкрити поняття вбивства та його види, зміст обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. З цією метою доцільно опрацювати відповідні наукові джерела, матеріали по узагальненню судової практики. Враховуючи бланкетний характер норм, що передбачають ознаки тілесних ушкоджень, потрібно з’ясувати загальне поняття здоров’я людини, а також звернутися до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень і визначити до якого виду за ступенем тяжкості відносять те чи інше тілесне ушкодження.

 

З А В Д А Н Н Я

 

9. Дудник разом з Качковським, який мав допомагати йому у виконанні будівельних робіт, розпивав спиртні напої під час обідньої перерви. Коли Дудник відлучився, Качковський сам випив горілку, що залишилася, після чого заснув на подвір’ї. Після перерви Дудник повернувся і намагався розбудити Качковського, але той брутально вилаявся і продовжував дрімати. Обурившись і згадавши, що Качковський сам випив частину горілки, а крім того, не повернув йому давній борг, Дудник вирішив розправитися з ним. Він вилив на одяг Качковського бачок гасу і підпалив, а сам утік з місця вчинення злочину. Потерпілий від одержаних опіків через два тижні помер у лікарні.

Вирішіть питання про відповідальність Дудника.

 

10. Кочегар Швидко через неприязні стосунки зіштовхнув свого троюрідного брата Кизю в колодязь глибиною  18 м, де той втопився. Коли через три дні дружина загиблого прийшла до котельної спитати про свого чоловіка, Швидко вбив її молотком і труп кинув у той самий колодязь. Потерпіла була на восьмому місяці вагітності близнятами.

Вирішіть питання про відповідальність Швидка.

 

11. Гураль, проводжаючи після кіносеансу Вакулову додому, в лісопарку намагався вступити з нею в статевий зв’язок. Вакулова вчинила опір. Тоді він почав погрожувати їй ножем. Вакулова закричала і намагалася втекти. Однак Гураль наздогнав її і зґвалтував, а потім наніс три ножових поранення в груди, від яких потерпіла померла. Для того, щоб приховати заподіяне, Гураль розчленив труп Вакулової і частини його сховав у різних місцях під хмизом.

Вирішіть питання про відповідальність Гураля.

 

12. Риндін та Сурков вирішили заволодіти автомобілем Кондратьєва. З цією метою вони сіли до нього в машину і в дорозі нанесли по голові кілька ударів молотком. Маючи впевненість в тому, що Кондратьєв помер, Риндін та Сурков поклали тіло у багажник, щоб при настанні сутінок відвезти його до лісу і там закопати. Проте коли вони пізніше відкрили багажник, то побачили, що Кондратьєв живий і знаходиться у непритомному стані. Тоді Риндін та Сурков, знаючи де мешкає потерпілий, під’їхали до його будинку і зі словами: “Ну і грець з тобою, живи!” поклали Кондратьєва в городі, а самі поїхали. Кондратьєв залишився живим, але внаслідок отриманих ушкоджень був визнаний інвалідом другої групи. Вироком обласного суду Риндіна та Суркова було засуджено за  ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України до 12 років позбавлення волі. Цей вирок за м’якістю покарання було опротестовано прокурором, який вважав, що скоєне підлягає додатковій кваліфікації ще й за п. 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України. Одночасно до вищих інстанцій звернулися адвокати засуджених з касаційними скаргами, в яких поставили питання про звільнення Риндіна та Суркова від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 31 КК як осіб, що добровільно відмовилися від доведення злочину до кінця.

Вирішіть питання про відповідальність Риндіна та Суркова.

 

13. Приблизно о 21 годині Акулін розмовляв на вулиці з Глизіним. До них підійшов п’яний Положенко і без будь-якого приводу вдарив Акуліна по обличчю. Відштовхнувши хулігана, Акулін покликав на допомогу свого знайомого Алейнікова, який у цей час виходив з будинку. Положенко, продовжуючи хуліганські дії, забіг до себе додому, схопив мисливську рушницю, зарядив її дробинами і вискочив на вулицю. Потім Положенко з близької відстані зробив постріл у напрямку Акуліна, але заряд попав у живіт Алейнікова, який підходив до Акуліна. Потерпілому було спричинено тяжкі тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Положенка.

 

14. Звільнений з місця позбавлення волі Давидов вночі, зламавши віконні запори, проник у садовий будиночок Лісовського і викрав речі на суму 4000 грн. Після цього вийшов на присадибну ділянку Шароніна, де почав збирати полуниці. Побачивши це, Шаронін прогнав Давидова, нанісши йому побої. Наступної ночі Давидов повернувся до садиби Шароніна і, переконавшись що хазяїн спить, облив двері будиночка бензином та підпалив. Пожежею садовий будиночок був знищений, а Шароніна, який ледве не згорів живцем, врятували сусіди. Проте внаслідок сильних опіків він помер у лікарні.

Вирішіть питання про відповідальність Давидова.

 

15. Сироватко, Барановський та Алфьоров вирішили пограбувати Леонович (жінку похилого віку), яка за їхніми відомостями мала значну грошову суму. З цією метою всі троє прибули у село Калинове і, дочекавшись темноти, підійшли до будинку Леонович. Алфьоров та Барановський розбили скло вікна і проникли у будинок, а Сироватко відповідно до розробленого плану залишилася стежити на вулиці. У будинку Алфьоров та Барановський почали бити Леонович, вимагаючи гроші, а потім задушили її. Через деякий час Сироватко зайшла у будинок і стала докоряти Алфьорову та Барановському за повільність та за те, що не вдалося знайти гроші. Після цього всі троє, захопивши пляшки з самогоном, зникли з місця події.

Вирішіть питання про відповідальність Сироватко, Алфьорова, Барановського.

16. Павлов вирішив убити Хромова з метою вступити в шлюб з його дружиною. Розробивши план вбивства, він вмонтував у корпус кишенькового ліхтарика саморобний вибуховий пристрій. Одного разу, побачивши, що Хромов повертається з клубу у компанії друзів, Павлов підкинув цей ліхтарик на дорогу. Один з учасників компанії підняв його і спробував увімкнути світло. Стався сильний вибух, внаслідок якого було вбито два чоловіки, а Хромову заподіяні тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Вирішіть питання про відповідальність Павлова.

 

17. Петров, будучи у нетверезому стані, посварився з дружиною. Бажаючи їй помститися, він підійшов до ліжечка, у якому спала його п’ятимісячна дитина і, схопивши її за ніжки, з силою вдарив головою об стіну, від чого дитина миттєво померла.

Вирішіть питання про відповідальність Петрова.

 

18. Маскач, прийшовши додому до Бабіна, почав вимагати повернення боргу у сумі 2000 грн. На цій підставі між ними виникла сварка, що перейшла у бійку, під час якої Маскач наніс потерпілому удари пляшкою, руками і ногами по голові та інших частинах тіла. Коли Бабін упав на підлогу і знепритомнів, Маскач скористався його безпорадним станом, обшукав кишені одягу потерпілого і забрав гроші, що там були. Від отриманих ушкоджень Бабін помер.

            Слідчий кваліфікував скоєне за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України як вбивство з корисливих мотивів. Визначте, чи правильна така кваліфікація?

 

19. Скотар фермерського господарства Сумін одного разу заявив ланковій Чунихіній, що призначеними для годівлі тварин двома лантухами комбікорму він скористався у власних цілях. Чунихіна почала вимагати, щоб він повернув комбікорм на ферму, а отримавши відмову, сказала про це бригадиру.

Через декілька днів Сумін прийшов до ферми з метою помститися Чунихіній. Побачивши там її 17-річного сина, наніс йому перший сильний удар ножем. Від цього потерпілий закричав, а коли Сумін спробував нанести ще один удар, почав чинити опір, хапав його за руки, тому другий удар був слабким. На крики сина Чунихіної прибігли люди, а Сумін з місця події втік. Потерпілому були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Суміна.

 

20. Водій вантажівки Самсонов побачив дівчину та парубка, що йшли по дорозі. Дівчину він упізнав. Це була Антонова, яка жила у сусідньому селищі, а парубок, що йшов поруч з нею, був йому незнайомий. Не знав його й Петренко, що сидів поруч з Самсоновим у кабіні. “Приїхав до нашого району і відразу залицятися до дівчат!” – вигукнув Самсонов і, розвернувши машину, спрямував її на молодих людей. Від заподіяних травм незнайомий, яким виявився Повадін, помер, а Антоновій було заподіяно тяжке тілесне ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Самсонова.

 

21. Коваленко перебував у незареєстрованому шлюбі з Лебеденко Ніною. Коли Лебеденко повідомила йому, що вона вагітна і аборт робити вже пізно, Коваленко запропонував їй будь-яким способом позбавитися дитини. При цьому він попередив, що у разі відмови припинить зв’язок з нею. Тоді Лебеденко умовила свою сестру Віру допомогти їй убити дитину, як тільки вона з’явиться на світ. Коли дитина народилася, сестри задушили її подушкою. Труп дитини їхня мати, Лебеденко Євдокія, яка не приймала участі у вбивстві, винесла в садок і закопала.

Вирішіть питання про відповідальність Коваленка, Лебеденків Ніни, Віри та Євдокії.

 

22. Любимова у 48-річному віці вийшла заміж за  65-річного інваліда Шестерньова, який продав свій будинок і речі та переїхав жити до неї. Свої гроші в ощадному банку, що були виручені за продане, Шестерньов заповів Любимовій. Через кілька місяців Любимова задумала позбутися Шестерньова і заволодіти внеском. Для втілення свого наміру вона за винагороду вмовила Таріна допомогти їй у вбивстві Шестерньова і розпочала чистку криниці, що була в дворі. Залучений до чистки криниці Тарін разом з Любимовою штовхнули в неї Шестерньова, що також приймав участь у роботі. Тарін одразу після цього пішов, а Любимова, почувши крики потерпілого, накрила криницю ковдрою, щоб заглушити їх. Через деякий час Шестерньов захлинувся водою і потонув.

Вирішіть питання про відповідальність Любимової і Таріна.

 

23. Мусабаликов, що був інвалідом, часто сварився зі своєю дружиною, яка пиячила, вела аморальний спосіб жит-тя, йшла з дому, залишаючи його з дітьми, пропивала речі, гроші. Одного разу під час сварки Мусабаликов убив дружину сокирою. Труп заховав у сарай, щоб не бачили діти, а вночі, щоб приховати сліди злочину, розчленив його і закопав у лісі. Суд, враховуючи факт розчленування, засудив Мусабаликова за вбивство з особливою жорстокістю відповідно п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України.

Визначте, чи правильно було кваліфіковано дії Мусабаликова?

 

24. Знаходячись разом з Коняєвим у лісі, Базаєв пострілом з рушниці вбив його. Було встановлено, що Коняєв страждав на шизофренію й умовив Базаєва вбити його, що останній і зробив із співчуття до хворого.

Вирішіть питання про відповідальність Базаєва.

 

25. Учень десятого класу 16-річний Уваров приніс до школи виготовлену ним вогнепальну зброю (самопал). Демонструючи його однокласникам, Уваров декілька разів намагався зробити постріл у вікно, але пристрій не спрацьовував. На перерві він наставив самопал на свою сусідку по парті Спиридонову і зі словами – “От і прийшов твій кінець” – тернув по сірці. Самопал спрацював, шматочок металу, яким він був заряджений, влучив Спиридоновій у серце і вона померла на місці. Слідчий кваліфікував вчинене як умисне вбивство з хуліганських мотивів. У суді адвокат звертав увагу на те, що Спиридонова і Уваров не тільки ніколи не конфліктували, але і знаходилися в дружніх стосунках, часто спілкувалися поза школою, до того ж їхні батьки приятелювали. Уваров мав виключно позитивні характеристики, до агресії схильним не був, у зв’язку з тим, що трапилося, знаходився у стані глибокої депресії.

Вирішіть, як необхідно кваліфікувати дії Уварова?

 

26. Під час сварки, що перейшла у бійку, Сонцев наніс Бокову удар ножем в область грудної клітини, внаслідок чого Боков був прооперований і знаходився у лікарні протягом  7 днів. Після виписки з лікарні Боков ще два тижні не виходив на роботу у зв’язку з непрацездатністю.     

Вирішіть питання про відповідальність Сонцева.

Чи має значення для кваліфікації тривалість непрацездатності потерпілого?

 

27. Нікітіна, коли довідалася, що її чоловік перебував в інтимному зв’язку з Васильєвою, вирішила помститися останній. Взявши пляшечку з сірчаною кислотою, Нікітіна прийшла на квартиру до Васильєвої і почала докоряти їй у тому, що вона розбила сім’ю. Васильєва намагалася заспокоїти Нікітіну, але та, не вислухавши, хлюпнула Нікітіній в обличчя сірчану кислоту, що заподіяло непоправне знівечення обличчя.

Вирішіть питання про відповідальність Нікітіної.

Чи змінилася б кваліфікація злочину, якщо заподіяне ушкодження можна було б усунути шляхом проведення косметичної операції?

 

28. Вулицею їхала вантажна машина з негашеним вапном. Хлопчики Семенов, Гришин і Кашин, що каталися на ковзанах, причепилися до кузова машини, щоб проїхатися. Вантажник Пожаров спочатку лаяв їх нецензурними словами, а після цього захопив лопатою вапно і кинув його у напрямку хлопчиків. Семенов і Кашин відвернулися, а Гришину було заподіяно опік обличчя, внаслідок чого він осліп на одне око.

Вирішіть питання про відповідальність Пожарова.

 

29. Матвієнко, яка була вагітною, заздалегідь вирішила позбутися дитини. Після пологів, що відбулися у неї вдома, Матвієнко кинула дитину в цеберко з водою, а потім сховала тіло у лісосмузі. Експертиза встановила, що дитина не захлинулася, а народилася мертвою.

Вирішіть питання про відповідальність Матвієнко.

 

 

Т е м а  3. ЗЛОЧИНИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

 

Статтею 3 Конституції України передбачено, що безпека людини визнається однією з найвищих соціальних цінностей, а в ст. 27 закріплено, що захист життя людини є обов’язком держави. З метою створення умов, які є необхідними для забезпечення всебічного захисту життя та здоров’я людини, законодавством встановлено відповідальність за ухиляння від виконання спеціального (який випливає із професійних чи службових обов’язків, передбачений відповідною угодою чи нормативним актом) обов’язку по наданні допомоги особі, що перебуває у небезпечному для життя і здоров’я становищі, а також загального (який базується на загальновизнаних нормах моралі й відповідає праву кожного захищати життя і здоров’я інших людей). При розв’язанні завдання необхідно визначити, який саме за характером був обов’язок у відповідальної особи, в чому полягало його порушення, а також встановити наявність можливості вчинити передбачену дію. Крім того, необхідно з’ясувати наявність причинного зв’язку саме між порушенням обов’язку та насталими наслідками.

 

З А В Д А Н Н Я

 

30. Група геологорозвідників, що продиралася через ліс, підійшла до бурхливої річки. Щоб перейти річку в брід, всі зняли свою одежу та склали її до речових мішків. Двоє розвідувачів Максимов та Круглов вдало перейшли річку, а у третього Полікарпова течією вибило речовий мішок із рук і понесло геть. Максимов і Круглов не поділилися з товаришем одягом та їжею, хоча могли це зробити без будь-якої небезпеки для себе і залишили його у засніженому лісі. Через 7 днів рятувальний загін знайшов Полікарпова, який лежав під деревом. Хоча Полікарпов і залишився живим, але його руки і ноги були відморожені, а ноги згодом ампутовані.

Вирішіть питання про відповідальність Максимова та Круглова.

 

31. Свиридюк, відбувши покарання за вчинений розбій, вирішив вбити Даниленка за те, що той виступив свідком на суді. Реалізуючи свій намір, Свиридюк перестрів Даниленка поблизу залізниці й затіяв з ним бійку, під час якої двічі вдарив Даниленка ножем у руку, заподіявши середньої тяжкості тілесне ушкодження. Отримавши поранення, Даниленко почав тікати у напрямку залізниці, але спіткнувся на рейках, впав, сильно вдарившись головою, і втратив свідомість. Коли Свиридюк підбіг до Даниленка, то побачив, що той лежить на рейках непритомний і до нього наближається потяг. Маючи можливість нанести смертельний удар, Свиридюк лише постояв поруч, дочекавшись поки потяг переїхав непритомного Даниленка. За висновком судово-медичної експертизи Даниленко помер від залізничної травми.

Вирішіть питання про відповідальність Свиридюка.

 

32. У лікарню доставили Устинову, яка, не приходячи до свідомості, померла. При розслідуванні справи було встановлено, що Устинова з метою переривання вагітності прийняла протягом доби 10 порошків сильнодіючих засобів загальною вагою 1,5 г, у той час як добова доза прийому препарату – не більше 0,3 г. Слідством було встановлено, що Устинова одержала ці порошки від медичної сестри Жданової, яка за винагороду надавала жінкам “допомогу” у перериванні вагітності.

Вирішіть питання про відповідальність Жданової.

 

33. Вихователька дитячого садка Альохіна під час прогулянки заговорилася зі своєю знайомою і залишила дітей без нагляду. Спускаючись із дерев’яної гірки, п’ятирічний хлопчик зачепився шарфом за виступ на бортику і став задихатися. Діти спочатку намагалися допомогти йому власноруч, а потім побігли за вихователькою. Однак вже було пізно – дитина  померла від механічної асфіксії.

Вирішіть питання про відповідальність Альохіної.

 

34. Колишня робітниця реєстратури міської лікарні Ковальова, що не мала медичної освіти, після виходу на пенсію стала займатися медичною практикою. Після співбесіди з пацієнтами, які вважали її лікарем, Ковальова радилася зі знайомими фахівцями, які навіть не підозрювали про її дійсні наміри. На підставі одержаних порад фахівців Ковальова призначала хворим лікування. У такий спосіб вона діяла протягом декількох місяців. Діяльність Ковальової було виявлено та присічено, коли хворий, що страждав від медикаментозної алергії, помер від вживання призначених нею ліків.

Вирішіть питання про відповідальність Ковальової.

 

35. Федосєєва і Баранніков тривалий час проживали разом у заводському гуртожитку, вели спільне господарство. Коли Баранніков дізнався, що Федосєєва вагітна, він покинув її, звільнився з заводу і виїхав на постійне місце проживання до іншого міста. Враховуючи великий строк вагітності, коли  аборт вже став неможливий, та відсутність змоги самостійно забезпечувати догляд за дитиною, Федосєєва вирішила позбавитися новонародженого. З цією метою вона приховала свою вагітність від оточуючих. Народивши дитину у гуртожитку, Федосєєва вночі дала їй снодійний засіб і, винісши на вулицю, залишила біля гуртожитку. Як було встановлено слідством дитина померла від переохолодження. 

Вирішіть питання про відповідальність Федосєєвої.

 

36. Галина М. була доставлена у пологовий будинок у передпологовому стані. Через декілька годин у неї почалися пологи, у зв’язку з чим її чоловікові Миколі, який мав однакову з дружиною групу крові, запропонували здати кров для переливання. Чоловік породіллі безоплатно здав 400 мл крові, які завідуюча лабораторією з переливання крові Зубренко продала сторонній особі. Як було встановлено під час досудового слідства Зубренко систематично продавала кров, яку здавали для переливання породіллям.

Вирішіть питання про відповідальність Зубренко.

 

 

Т е м а  4. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ  ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ОСОБИ

 

Розв’язуючи завдання за цією темою слід відмітити, що кожна людина, незалежно від статі, має право на особисту недоторканність, повагу до її гідності, вільний розвиток своєї особистості (ст.ст. 23, 28 і 29 Конституції України). Особливістю злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена розд. IV Особливої частини КК України, є посягання на рівне право жінки чи чоловіка, які досягли віку статевої зрілості бути вільними у вирішенні питань щодо власних статевих стосунків. Особи, які не досягли віку статевої зрілості, визнаються статево недоторканними і це виключає правомірність статевих зносин з ними, в тому числі таких, що мають місце за взаємною згодою.  

 

З А В Д А Н Н Я

 

37. Барибін та Гренкін виїхали у вихідний день з Юткіною і Спіциною до лісу. У лісі Гренкін, за проханням Барибіна, відвів Спіцину вбік, а Барибін, залишившись з Юткіною, запропонував їй вступити з ним в статевий зв’язок. Коли Юткіна відмовилася, Барибін, загрожуючи їй побиттям, накинувся на неї і, зломивши опір, почав ґвалтувати. На крики Юткіної Гренкін не відгукнувся і не відпустив від себе Спіцину. Коли ж Спіцина почала кликати на допомогу, Гренкін затулив їй рота рукою.

Вирішіть питання про відповідальність Барибіна і Гренкіна. Чи змінилася б кваліфікація дій Барибіна та Гренкіна, якби вони змовились і зґвалтували потерпілих, вчинивши цей злочин кожний щодо своєї жертви?

 

38. О 22 годині Уткін та Купрєєв зустріли біля переїзду залізниці Волину, яка була у стані сильного сп’яніння. Скориставшись цим, вони відвели потерпілу до скирти сіна і там по черзі вступили з нею в статевий зв’язок. Після того залишили її на місці й прикрили сіном, а самі пішли. Близько  23 години Волина опритомніла і зібралася йти додому, але заблукала, вийшла на болото і потонула.

Вирішіть питання про відповідальність Купрєєва та Уткіна.

 

39. Кулатаєв запросив до своєї кімнати у гуртожитку Гаврилову і вона пішла з ним. У кімнаті нікого не було. Кулатаєв став обнімати і цілувати Гаврилову. Вона попрохала Кулатаєва не зачіпати її, але він поклав її на ліжко і здійснив з нею статевий акт. При цьому Кулатаєв не погрожував Гавриловій та не бив її. Після цієї зустрічі між Кулатаєвим та Гавриловою були добрі стосунки, вони зустрічалися, разом пили пиво.

Одного разу вона зайшла з ним в порожню кімнату, яку сама відкрила. Потім Гаврилова пояснювала, що хотіла просто поспілкуватися. Під час розмови Кулатаєв став тягнути її до ліжка і, незважаючи на її протест, здійснив з нею статевий акт.

Суд кваліфікував дії Кулатаєва як зґвалтування, вчинене повторно. Чи правильне рішення прийняв суд?

 

 

 

40. Рявкін та Шевелкін взяли під руки Комову, яку зустріли на вули­ці, привели до паркану, біля якого Шевелкін зґвалтував Комову, а Рявкін під час цього тримав її за руки. Потім Рявкін намагався зґвалтувати Комо­ву, але подолати опір потерпілої він не зміг. Тоді він декілька разів ударив Комову по обличчю кулаком і без допомоги Шевелкіна задово­льнив статеву пристрасть з потерпілою неприродним способом.

Вирішіть питання про відповідальність Рявкіна та Шевелкіна.

 

41. Іванченко  запросив свою знайому, 14-річну Славіну, до себе,  напоїв до непритомного стану, після чого вступив з нею в статевий зв’язок. Коли Славіна опритомніла,  Іванченко відвів її додому, нічого не сказавши про те, що трапилося. Про втрату цноти Славіна дізналася, коли з’ясувалося, що вона вагітна.

Вирішіть питання про відповідальність Іванченка.

 

42. Директор ресторану Касимов запропонував двом офіціанткам вступити з ним у статевий зв’язок, при цьому попередивши, що у випадку відмови він звільнить їх з роботи. Одна з жінок відмовилась і дійсно була звільнена. Друга, переконавшись у реальності погрози, погодилася.

Вирішіть питання про відповідальність Касимова.

 

 

Т е м а  5. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ,  ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ  ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

 

При висвітленні цієї теми слід звернутися до розд. 2 Конституції України, де закріплені основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина України. Потім необхідно вивчити склади злочинів проти політичних і трудових прав громадян. При цьому використайте закони України “Про вибори народних депутатів України” від 18 жовтня 2001 р., “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3 липня 1991 р., “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів” від 14 січня 1998 р., “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р., “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 р., “Про авторські та суміжні права” від 23 грудня 1993 р., інші нормативні акти, що регулюють суспільні відносини в частині реалізації громадянами України своїх творчих здібностей (авторського права), права на працю та відпочинок, таємницю особистого життя, недоторканності житла та інших прав. Крім того, означена група злочинів може посягати на деякі права і свободи осіб без громадянства та іноземців, які перебувають на території України (в частині забезпечення таємниці особистого життя, авторського права та інших прав і свобод). Ці положення також необхідно враховувати при розв’язанні завдань.

 

З А В Д А Н Н Я

 

43. На виборчу посаду місцевого рівня претендували три кандидати: Дронов, Савін та Федоренко. Дронов запропонував Федоренку зняти свою кандидатуру, пообіцявши за це передати останньому велику суму грошей.

Чи є в діях Дронова ознаки складу злочину? Чи зміниться кваліфікація дій Дронова за умови, що Федоренко погодився і зняв свою кандидатуру з балотування?

 

44. Керівник фірми Шубін установив на службові телефони апаратуру для прослуховування та запису розмов. Співробітники про це не знали, а коли дізнались, то звернулися до прокуратури і зазначили, що вели з цих телефонів і приватні розмови. Шубін мотивував свої дії тим, що службові телефони не призначені для приватних розмов, тим більше міжміських.

Вирішіть питання про відповідальність Шубіна.

 

45. Приревнувавши свою дружину до сусіда, Ільченко подзвонив до його квартири і, коли двері відчинилися, відштовхнув хазяїна, а сам зайшов до квартири і оглянув усі кімнати. Дружини він не знайшов. Хазяїн звернувся до прокуратури зі скаргою про порушення Ільченком недоторканності його житла.

Чи є в діях Ільченка ознаки складу злочину?

 

46. Семененко, дізнавшись про вакантне місце референта керівника на фірмі “Валі”, звернулася до відділу кадрів фірми з проханням прийняти її на роботу. Керівник фірми Капустін відмовив їй, мотивуючи це тим, що на цю посаду вже підібрана кандидатура. Насправді місце лишалося вакантним ще деякий час.

Чи є в діях Капустіна ознаки складу злочину?

 

47. Костенко поділився зі своїм знайомим Левченком задумом написати оповідання і розповів, чому воно буде присвячено, про що в ньому буде іти мова, тобто повністю виклав основний зміст оповідання. Через деякий час Левченко опублікував під своїм ім’ям оповідання, яке за змістом повністю співпадало із задумом Костенка.

Чи є в діях Левченка ознаки складу злочину?

 

48. Постолов згідно з рішенням суду був зобов’язаний сплачувати аліменти на утримання малолітньої доньки, але аліменти не сплачував, у зв’язку з чим його дружина звернулася до суду з проханням притягти Постолова до кримінальної відповідальності. По справі було встановлено, що заборгованість складає 6 місяців. На цій підставі він був засуджений за ч. 1 ст. 164 КК України до одного року виправних робіт. Адвокат Постолова звернувся до обласного суду з касаційною скаргою, у якій просив вирок суду скасувати, а підзахисного від відповідальності звільнити за відсутністі складу злочину, тому що ухилення Постолова від сплати аліментів не містить ознак злісності.

Скарга була мотивована тим, що Постолов не попереджався про кримінальну відповідальність, місце роботи не приховував, а заборгованість утворилася протягом року за рахунок перерв у 1-2 місяці між звільненнями з роботи, до того ж не встановлено жодного випадку, коли б він не сплачував аліменти три місяці підряд.

Чи підлягає задоволенню скарга адвоката?

 

49. Директор радгоспу Леонов і головний бухгалтер Мілкіна визнані винними в тому, що систематично затримували заробітну плату робітникам. Заробітна плата за другу половину лютого, за березень і квітень була виплачена лише в травні, причому загальна заборгованість підприємства по заробітній платі складала 2600 нмдг.

Вирішіть питання про відповідальність Леонова і Мілкіної.

 

50. Рішенням народного суду калькулятор їдальні Єфимова була поновлена на роботі як звільнена з грубим порушенням законодавства про працю. Коли Єфимова з’явилась у їдальні, щоб приступити до виконання своїх обов’язків, завідуючий їдальнею Пічкуров до роботи її не допустив, а на пропозицію судового виконавця негайно відновити Єфимову на роботі відповів відмовою.

Вирішіть питання про відповідальність Пічкурова.

 

51. Чернова займалася тим, що виймала з поштових скриньок своїх сусідів листи, акуратно розкривала їх, читала, потім запечатувала і повертала на місце. Здобуту таким шляхом інформацію вона використовувала для інтриг проти сусідів до тих пір, поки не була викрита ними.

Вирішіть питання про відповідальність Чернової.

 

52. Барсукова, яка була близькою подругою Синіциної, знала, що її 10-річний син Саша не рідний, а усиновлений. Їй також було відомо, що Синіцини старанно приховують факт усиновлення. Однак у день народження хлопчика у присутності його самого та  гостей Барсукова виголосила тост, у якому висловила схвалення з приводу того, що Синіцини, хоча і нерідні батьки для хлопчика, але піклуються про нього краще багатьох рідних. Після цих слів у хлопчика сталося нервове потрясіння. 

Чи можна притягнути Барсукову до кримінальної відповідальності?

 

 

Т е м а  6. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

 

При вивченні цієї теми потрібно звернутися до Закону України “Про власність” від 7 лютого 1991 р., який містить перелік форм власності в Україні й закріплює їх рівність.

Необхідно знати види злочинних посягань на власність, засвоїти поняття “викрадання”, визначивши види викрадань залежно від розміру, інших кваліфікуючих обставини вчинення злочину. Слід звернути увагу на відмежування злочинів проти власності, що мають подібні об’єктивні ознаки (розбою від насильницького грабежу, розбою від вимагання, шахрайства від заподіяння майнової шкоди шляхом обману чи зловживання довірою). При розв’язанні завдань рекомендується встановити предмет злочину, охарактеризувати кожний з елементів складу злочину, встановлюючи особливості прояву тієї чи іншої ознаки (ставлення винного до можливості усвідомлення іншими особами факту протиправності заволодіння чужим майном, наявність проміжку часу між заволодінням чужим майном та застосованим до потерпілого насильством, ступінь небезпечності застосованого насильства для життя та здоров’я потерпілого, наявність у винного певних повноважень щодо майна, яке він обернув на власну користь, чи на користь інших осіб та інші особливості вчинення злочинів проти власності).

 

З А В Д А Н Н Я

 

53. Оленюк мав відомості, що у Верченко, яка мешкає сама, є багато грошей. Він запропонував раніше судимому Іванчуку обікрасти Верченко. Вночі вони через вікно проникли до неї в хату і почали шукати гроші. Коли Верченко прокинулась і закричала, Оленюк двома ударами в шию і груди вбив її. У приміщенні злочинці знайшли лише 58 грн., які й забрали.

Вирішіть питання про відповідальність Оленюка і Іванченка.

 

54. Монаков та Антипов, які раніше судилися за крадіжку чужого майна у великому розмірі, пізно ввечері сіли у таксі водія Ісакіна. Монаков мав при собі камінь, яким злочинці збиралися вдарити водія по голові й забрати виторг, вважаючи, що той втратить свідомість. У дорозі Монаков, який розташувався на задньому сидінні, раптово вдарив Ісакіна каменем по голові, спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження. Проте виручкою злочинцям заволодіти не вдалося через те, що Ісакін зумів зупинити машину і з допомогою громадян затримав винних.

Вирішіть питання про відповідальність Монакова та Антипова.

 

55. Макєєв та Карпов ішли вулицею повз комбікормовий завод. Несподівано через огорожу заводу невідомими були перекинуті два мішки сухого молока. Макєєв та Карпов вирішили їх привласнити, але недалеко від заводу їх затримали, а мішки вилучили.

Суд засудив Макєєва та Карпова за викрадання чужого майна шляхом крадіжки. Адвокат у касаційній скарзі стверджував, що у діях засуджених ознаки викрадання відсутні, оскільки вони знайшли мішки біля огорожі заводу.

Як треба правильно кваліфікувати дії Макєєва та Карпова?

 

56. Красиков та Філін, озброєні пістолетом “ТТ”, неодноразово вчинювали напади на громадян з метою заволодіння їх майном. Одного разу за кілька хвилин до закриття супермаркету Красиков і Філін зайшли до нього і, погрожуючи зброєю, запропонували касиру Труновій віддати гроші. Трунова злякалась і передала злочинцям 12000 грн., які лежали в касі, але приховала від них 5100 грн., що незадовго до нападу відклала в окрему шухляду.

Після нападу Трунова подала відомості про те, що злочинці забрали весь виторг, тобто 17100 грн., а 5100 грн. залишила собі.

Вирішіть питання про відповідальність Красикова, Філіна і Трунової.

 

57. Завідуючий оптовою базою Силін систематично займався привласненням товарів, обернувши всього на свою користь товарно-матеріальних цінностей на суму 70000 грн. Боячись відповідальності, Силін вирішив інсценувати пограбування бази. Він умовив ніде не працюючих Вірченка та Свистунова обікрасти базу, вибравши найбільш зручний для цього час.

Вірченко і Свистунов погодилися з пропозицією, проникли до бази і викрали товарів на 13000 грн., а потім за допомогою водія Колодія перевезли викрадене на квартиру до Свистунова і там залишили. За надану допомогу Колодій одержав відеомагнітофон.

Наступного дня Силін повідомив про крадіжку міліцію, зазначивши, що підозрює Вірченка та Свистунова. Як виявилося, Вірченко і Свистунов не знали про дійсні наміри Силіна, який таким чином бажав приховати вчинене ним привласнення товарів.

Вирішіть питання про відповідальність Силіна, Вірченка, Свистунова і Колодія.

 

58. Нарядчиця електроцеху Красюкова за дорученням, яке було підписане начальником та бухгалтером цеху, одержала у касі заводу 89000 грн. для видачі заробітної плати робітникам. Під час виплати заробітної плати робітниці Шмаковій Красюкова помилково видала замість пачки купюр по  2 грн. на загальну суму 200 грн. пачку купюр по 20 грн. на загальну суму 2000 грн. Шмакова взяла гроші, а перерахувавши їх, виявила помилку Красюкової. Проте надлишкові гроші Шмакова не повернула.

Вирішіть питання про відповідальність Красюкової та Шмакової.

 

59. Радіонова, яка була касиром заводу, під час одержання в банку грошей скористалася помилкою касира банку і одержала понад належної суми 21000 грн., які поклала на свою ощадну книжку.

Вирішіть питання про відповідальність Радіонової.

 

60. Лебедкін, експедитор залізничної транспортної контори, підробив залізничні документи, згідно з якими направив два вагони будівельних матеріалів на адресу свого батька для використання при будівництві дачі.

Вирішіть питання про відповідальність Лебедкіна.

 

61. Під час ремонту дороги робітники Сидоркін та Плещеєв виявили на глибині 2 м скляний напівштоф. У ньому були масивні золоті ланцюжки, медальйони, 99 золотих монет, обручки та інші коштовні вироби. Частину золотих монет Сидоркін і Плещеєв продали ювелірові Фоменку, а інші заховали у погребі, де вони і були виявлені. За висновком експертів, деякі зі знайдених речей мали особливу історичну цінність.

Вирішіть питання про відповідальність Сидоркіна, Плещеєва та Фоменка.

 

62. Набоков, який раніше був двічі засуджений за крадіжки чужого майна, після відбування покарання, прибув до м. Харкова і влаштовувався працювати у приватних підприємців реалізатором промислових товарів. Знаючи, що перевірка залишків товару проводиться раз на тиждень, Набоков продавав його по завищених цінах, не завжди фіксував у книзі продажу кількість проданих одиниць того чи іншого найменування і не здавав повністю денний виторг, обертаючи частину грошей на свою користь. Перед проведенням обліку Набоков раптово зникав разом з усією виручкою. Таким чином злочинець обертав на свою користь грошові кошти на суму від 300 до 1000 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Набокова.

63. Охоронник складу станції Антипов дізнався, що касир розташованої неподалік від станції агрофірми одержав у банку 18000 грн. З метою пограбування Антипов підстеріг касира і, погрожуючи гвинтівкою, став вимагати гроші. Однак грошей у касира не було, оскільки він передав їх директору фірми.

Вирішіть питання про відповідальність Антипова.

 

64. Трактористи фермерського сільськогосподарського підприємства Разін та Москальов одержали на складі пшеницю для сівби, під час якої вони обернули на свою користь  1 т 160 кг пшениці, заховавши її у сараї, який знаходився у дворі знайомого Разіна – Федоренка.

Вирішіть питання про відповідальність Разіна та Москальова і Федоренка.

 

65. Аверін, Попов, Жиров та Спіркін вночі проникли на територію домобудівного комбінату, маючи намір вчинити крадіжку грошей з каси. Потрапивши до контори, вони вчинили напад на охоронника Гаврилова і зв’язали його. Залишивши Аверіна спостерігати за Гавриловим, злочинці пішли до приміщення каси, де намагалися відкрити сейф. У цей момент до кімнати охоронців зайшов інший охоронець – Ващенко, який робив огляд території комбінату. Аверін наніс йому удар залізною палицею і заподіяв тяжке тілесне ушкодження. Після цього Аверін повідомив решту співучасників про появу другого охоронця. Усвідомивши, що при розробці плану вчинення злочину не було правильно враховано кількість охоронців, і боячись бути застигнутими на місці злочину, всі злочинці втекли, не заволодівши грошима.

Вирішіть питання про відповідальність Аверіна, Попова, Жирова та Спіркіна.

В а р і а н т. Злочинці продовжили свої дії, вважаючи, що охоронців більш немає.

 

66. Близько 24-00 студентки Полякова і Журбіна, які поверталися з дискотеки, зупинили машину, якою керував Носик, і попросили довезти їх до гуртожитку. В дорозі Носик посадив у автомобіль свого знайомого Лужкова. Не доїхавши до гуртожитку, Носик і Лужков стали пропонувати дівчатам вступити з ними в інтимний зв’язок. На їх відмову вони стали погрожувати їм зґвалтуванням і вбивством. Після цього Лужков дістав небезпечну бритву і підставив лезо до шиї Полякової. Злякавшись, вона запропонувала їм свою золоту обручку. Її взяв Носик. Крім того, дівчата обіцяли передати злочинцям золотий ланцюжок і гроші, коли вони приїдуть до гуртожитку. Носик і Лужков, домовившись заволодіти цінностями, розподілили між собою ролі: під’їхавши до гуртожитку, Носик поклав до кишені небезпечну бритву і повів Журбіну в кімнату, а Полякова залишилася в машині з Лужковим як заручниця. В кімнаті Журбіна передала Носику золотий ланцюжок, а також 140 грн. за звільнення Полякової. Після цього злочинці відпустили дівчат і зникли з місця події. Місцевим судом Лужков і Носик були визнані винними у вчиненні розбою за попередньою змовою і засуджені за ч. 2 ст. 187 КК України.

Апеляційний суд залишив вирок без змін. Прокурор області заявив протест, в якому ставив питання про перекваліфікацію дій винних з ч. 2 ст. 187 на ч. 2 ст. 189 КК України, посилаючись на те, що погрози зґвалтуванням і вбивством були спрямовані на передачу їм цінностей не в момент пред’явлення вимог, а в майбутньому, коли приїдуть до гуртожитку.  

Як повинна бути вирішена справа?

 

67. Галін, раніше засуджений за крадіжку майна, прийшов у гуртожиток заводу до своєї знайомої Битко. Однак останньої в кімнаті не було. Вважаючи, що вона вийшла до подруги, Галін почав шукати її в інших кімнатах. Відчинивши двері кімнати одної з кімнат і зайшовши до неї, він нікого там не знайшов і, вже виходячи, помітив на шафі норкову шапку вартістю 250 грн., яку і вирішив украсти. Взявши шапку, Галін пішов з гуртожитку.

Вирішіть питання про відповідальність Галіна.

Чи має значення для кваліфікації вчиненого момент виникнення у винного наміру вчинити крадіжку шапки?

68. Гришин, раніше засуджений за заволодіння майном шляхом шахрайства, та раніше засуджений за бандитизм Давидов за домовленістю підстерегли на безлюдній вулиці Єгорову, робітницю одного з кооперативів м. Харкова, яка поверталася з роботи. Вони стали вимагати від неї негайної передачі наявних цінностей, погрожуючи, у разі невиконання вимоги, викраденням її дитини. Єгорова відповіла, що в цей момент у неї немає цінностей. “Зараз подивимося”, – сказав Гришин і кивнув головою Давидову. Той спробував обшукати Єгорову, але вона його різко відштовхнула. Тоді Давидов накинувся на Єгорову і заломив їй руки за спину, а Гришин почав її обшукувати, однак ніяких цінностей не виявив. “Добре, живи! Ми з тобою ще зустрінемося, а щоб ти нас не забула, одержуй!” – і з цими словами Гришин зі злістю вдарив Єгорову в груди. Коли та впала, Давидов наніс їй кілька ударів ногами. Потім Гришин і Давидов спробували втекти з місця злочину, але були затримані. Побиття Єгорової потягло за собою значну стійку втрату нею загальної працездатності (30%).

Вирішіть питання про відповідальність Гришина і Давидова.

 

69. Раніше засуджений за бандитизм Абросимов і раніше засуджений за крадіжку Бугров домовилися пограбувати Вертинську, робітницю фірми “Агріс”. Вони підстерегли її у вечірній час на безлюдній вулиці. Абросимов почав вимагати від Вертинської передачі всіх наявних цінностей, але вона відмовилася це зробити. Тоді Абросимов вихопив іграшковий пістолет, дуже схожий на бойовий, і почав погрожувати Вертинській убивством, при цьому повторюючи вимогу. Після чого Бугров, який не знав про наявність у Абросимова пістолета, скористався розгубленістю Вертинської і вихопив у неї сумочку. Відкривши сумочку, Бугров не знайшов ніяких цінностей, викинув її і почав обшукувати потерпілу, але у неї нічого не було. Тоді Абросимов почав вимагати від Вертинської принести наступного дня 1000 грн., погрожуючи вбивством її дитини у випадку невиконання цієї вимоги. Вертинська заявила, що в неї немає такої суми грошей. “Дістанеш!”, – вигукнув розгніваний Бугров і з усієї сили вдарив Вертинську кулаком в обличчя. Від удару потерпіла впала і стала кликати на допомогу. Абросимов та Бугров злякались, що їх затримають, і почали тікати, але незабаром їх наздогнали працівники міліції. Внаслідок удару і падіння Вертинська 25 днів знаходилася на лікуванні в стаціонарі.

Вирішіть питання про відповідальність Абросимова і Бугрова.

 

70. Алексєєв, звільнений з місця позбавлення волі, де він відбував покарання за шахрайство, приїхав на маршрутному таксі з аеропорту до станції метро “Проспект Гагаріна” у м. Харкові. Серед пасажирів була його знайома Климовицька, яка сиділа поруч з шофером. Коли Климовська виходила  з таксі, вона забула в кабіні невеличку валізу, в якій були речі і 500 грн. Скориставшись цим, Алексєєв разом з водієм таксі Варгановим взяли валізу і, прийшовши на квартиру до Варганова, поділили гроші, а речі віддали дружині Варганова.

Вирішіть питання про відповідальність Алексєєва, Варганова та його дружини.

 

71. Нікітін, Клугман і Кульмін на безлюдній вулиці підстерегли Соломатіну і Кострову, що поверталися з театру. Нікішин пішов назустріч дівчатам і, порівнявшись з ними, сказав Соломатіній: “Віддай сумочку!”. Та відмовилася. “Дайте ніж, я її приріжу”, – сказав Нікітін співучасникам, які підійшли. Після цього Клугман вихопив сумочку і злочинці втекли, однак незабаром були затримані міліцейським патрулем. Як виявилося, ніякого ножа у винних не було.

Вирішіть питання про відповідальність Нікітіна, Клугмана і Кульміна.

 

72. До Пряхіної, яка їхала трамваєм, підійшли Лопаткін і Кавун, зірвали у неї з руки годинник і кинулися до виходу. Коли пасажири Меленчук і Трофимов спробували заступити їм дорогу, Кавун показав їм небезпечну бритву, після чого злочинці на ходу вистрибнули з трамвая і втекли.

Вирішіть питання про відповідальність Лопаткіна і Кавуна.

 

73. Двічі судимий за крадіжку Зуйков зайшов до відділу спорттоварів одного з магазинів і,  вважаючи що діє непомітно, сховав до себе в сумку спортивний костюм. Після цього Зуйков пішов до виходу з магазину. Однак за ним непомітно спостерігав покупець, який знаходився в цей час у примірювальній кабіні й повідомив продавця цього відділу про дії Зуйкова. На виході з магазину Зуйков був затриманий.

Вирішіть питання про відповідальність Зуйкова.

 

74. Комбайнер Мельницький і водій вантажівки Демчук у кінці  робочого дня насипали з бункера комбайна  25 лантухів пшениці й сховали їх у скирті соломи з тим, щоб вночі перевезти і поділити між собою. Однак лантухи були знайдені і, коли вночі Мельницький та Демчук під’їхали до скирди на машині, працівники міліції затримали їх. 

Вирішіть питання про відповідальність Мельницького і Демчука.

 

75. Горбунов попрохав свого сусіда Сенченка відремонтувати йому магнітофон. Сенченко магнітофон узяв та пообіцяв через декілька днів повернути його вже полагодженим. Невдовзі в нього виникли матеріальні труднощі й він продав магнітофон Горбунова.

Вирішіть питання про відповідальність Сенченка.

 

76. Максимець програв у карти Акімову велику суму грошей, але віддати її не зміг. Акімов став вимагати від нього гроші, погрожуючи знищити будинок Максимця. Той пообіцяв розрахуватися у визначений термін, однак зібрати потрібну суму йому не вдалося.  Тоді Акімов підстеріг Максимця і побив його, заподіявши середньої тяжкості тілесні ушкодження. При цьому, він погрожував, що наступного разу, якщо не одержить грошей, то вб’є Максимця.

Вирішіть питання про відповідальність Акімова.

77. Ващук був відсутній на робочому місці протягом двох тижнів. З метою приховання прогулу він виготовив листок непрацездатності, у якому вказувалося про перебування Ващука на стаціонарному лікуванні. Подавши цей листок до відділу кадрів, Ващук узнав, що йому на підставі цього документа буде нараховано заробітну плату у розмірі 270 грн. Довідавшись про нарахування заробітної плати, Ващук не зізнався, що підробив лист непрацездатності, і згодом отримав у касі заробітну плату за повний місяць.

Вирішіть питання про відповідальність Ващука. Чи впливатиме на кваліфікацію вчиненого діяння момент виникнення у Ващука умислу на незаконне одержання заробітної плати за час прогулу?

 

 

Т е м а  7. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

При вивченні цієї теми треба виходити передусім з того, що відповідно до ст. 19 Конституції України посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ці вимоги поширюються також на службових осіб підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності.

Далі слід засвоїти ознаки складів службових злочинів. При цьому особливу увагу необхідно звернути на поняття службової особи (примітка до ст. 364 КК України). Також доцільно з’ясувати питання розмежування зловживання владою чи службовим становищем (ст. 364 КК України) від перевищення влади чи службових повноважень (ст. 365 КК України) та від  заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України). Особливу увагу  приділіть вивченню питань кваліфікації хабарництва, для чого варто ознайомитися з постановою Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 “Про судову практику у справах про хабарництво”, з’ясувавши питання залежності одержання незаконної винагороди від займаного службового становища та наданої влади. 

 

З А В Д А Н Н Я

 

78. Завідуючий дільничною лікарнею Лисенко систематично незаконно видавав окремим особам за винагороду листки непрацездатності, а також вимагав у хворих гроші за влаштування в окремих палатах, обладнаних сучасною лікарською технікою. Загалом Лисенко таким чином отримав від громадян 3600 грн. Місцевим судом його було засуджено за ч.2 ст. 368 КК України.

Адвокат в апеляційній скарзі просив суд провадження по справі припинити з тієї підстави, що дії Лисенка були пов’язані з виконанням ним своїх професійних, а не службових обов’язків.

Чи обґрунтовані доводи адвоката. Чи можна визнати Лисенка суб’єктом службового злочину і як слід кваліфікувати вчинене ним діяння?

 

79. Ревізією виробничо-комерційної фірми у завідуючої відділом Шакирової було виявлено нестачу грошей на суму 117847 грн., що утворилася, як встановлено, у зв’язку з несумлінним ставленням Шакирової до виконання своїх обов’язків. У зв’язку з цим було порушено кримінальну справу. Шакирова звернулася за консультацією до адвоката Кригіна, який запропонував їй для припинення кримінальної справи дати хабар слідчому Стасову в сумі 2000 доларів США. Шакирова погодилася і дала Кригіну зазначену суму, половину якої (1000 доларів США) останній передав слідчому Стасову, а решту привласнив. Приймаючи від Кригіна хабар, Стасов не знав, що частка грошей була привласнена Кригіним.

Вирішіть питання про відповідальність Шакирової, Кригіна та Стасова.

Як вирішувалося б питання про відповідальність зазначених осіб, якби Шакирова за своєю ініціативою без пропозиції з боку Кригіна запропонувала останньому передати гроші слідчому? Чи змінилася б кваліфікація дій винних, якби гроші, що були одержані від Шакирової, за попередньою змовою були поділені між Кригіним та Стасовим? Як кваліфікувалися б дії винних, якби слідчий Стасов відмовився прийняти хабар?

 

80. Власенко запропонував працівникові виконкому Хруліну зареєструвати за хабар (3500 грн.) статут приватного підприємства, щоб використати його для одержання в банку кредиту і в наступному привласнити ці гроші. Хрулін, знаючи про наміри Власенка, погодився і завдяки своєму становищу працівника виконкому зареєстрував статут, за що Власенко дав йому хабар. Однак замість 3500 грн. Власенко поклав у пакет лише 200 грн., і нарізаний папір.

Вирішіть питання про відповідальність Власенка і Хруліна. Як вирішувалося б питання про відповідальність, коли б замість грошей у пакет була повністю покладена так звана “лялька”?

 

81. Контролер стадіону Масіна попросила спортсмена Вакуліна допомогти їй перевіряти квитки у глядачів, які прийшли на концерт популярного cпівака. Вакулін скористався цим і пропустив на стадіон глядачів, які не мали квитків, одержавши за це від кожного по 30 грн. Таким чином Вакулін зібрав 900 грн.

Дайте характеристику службового злочину і визначте, чи можна притягти Вакуліна до відповідальності за службовий злочин.

В а р і а н т  1. Вакулін збирав гроші з глядачів за домовленістю з Масіною, з якою гроші потім були б поділені.

В а р і а н т  2. Вакулін був призначений на посаду контролера наказом директора стадіону, а Масіна, здійснюючи контроль за виконанням Вакуліним своїх обов’язків, домовилася з ним про збирання грошей з глядачів, які проходили без  квитків.

 

82. Астахов працював директором овочевої бази. Внаслідок безгосподарності, яка виявилась у несвоєчасному поверненні тари, територія бази була захаращеною, а частина тари вартістю 2700 грн. стала непридатною. Замість виконання наказу вищої організації про реалізацію тари Астахов дав розпорядження про відпускання тари всім бажаючим безкоштовно й безконтрольно, а потім наказав спалювати її. Зазначені дії Астахова призвели до того, що була втрачена тара на загальну суму 9850 грн.

Чи містять дії Астахова склад службового злочину?  Як належить кваліфікувати вчинені Астаховим дії?

Проведіть розмежування злочинів, передбачених  ст. ст. 364 і 367 КК України.

 

83. Завідуюча крамницею Калюжна виявила нестачу продовольчих товарів і, підозрюючи у викраданні робітників крамниці, вчинила, незважаючи на категоричні заперечення, огляд їх особистих речей. Зниклі товари були виявлені у продавця Бондаренко, яку Калюжна образила і вдарила по обличчю.

Вирішіть питання про відповідальність Калюжної. Проведіть розмежування злочинів, передбачених ст. ст. 364, 365 КК України.

 

84. Методист заочного відділення одного з вузів Бабанова систематично за винагороду давала студентам для списування курсові та контрольні роботи, подання яких до деканату було підставою для направлення оплачуваного виклику на екзаменаційну сесію й допуску до складання заліків та екзаменів.

Вирішіть питання про відповідальність Бабанової.

 

85. Дізнавач Слуцький, маючи у своєму провадженні відповідні матеріали, повинен був приймати рішення про порушення кримінальної справи, чи про відмову в порушенні. Відібравши матеріали, за якими у порушенні кримінальної справи слід було відмовити і повністю звільнити осіб від відповідальності, Слуцький складав до них підроблені постанови про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу і оголошував їх громадянам. При цьому Слуцький, ознайомлюючи громадян з постановою, пропонував їм сплатити штраф одразу у його кабінеті, на що дехто погоджувався. В цілому Слуцький одержав у такий спосіб й обернув на свою користь 8000 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Слуцького.

Як належало б кваліфікувати дії Слуцького, якби громадяни, що боялися бути притягнутими до кримінальної відповідальності, домовлялися з ним за грошову винагороду щодо укладання постанов про відмову в порушенні кримінальної справи?

 

86. Завідуюча приватним дитячим садком Кострова виготовляла фіктивні табелі обліку робочого часу співробітників дитсадка, у яких вказувала про роботу понад установлений час, а також у вихідні та святкові дні. На підставі цих табелів нараховувалася заробітна плата. Одержуючи у банку гроші для видачі заробітної плати, Кострова підроблювала у платіжних відомостях особисті підписи співробітників, обернувши у такий спосіб на свою користь незаконно нараховану заробітну плату у розмірі 17 134 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Кострової.

 

87. Директор державного підприємства Куліков неодноразово натякав бухгалтерові Степанкову, що може призначити його головним бухгалтером, але за це непогано було б отримати подарунок. Степанков зрозумів, що інакше він підвищення не дочекається і подарував Кулікову золотий годинник вартістю 5000 грн. Отримавши подарунок, Куліков відразу повідомив органи міліції, що йому дали хабар.

Вирішіть питання про відповідальність Кулікова та Степанова.

 

88. Майстер ремонтного цеху автогосподарства Топорков був включений до складу комісії ДАІ по проведенню технічного огляду транспорту. Будучи членом комісії, Топорков двічі отримував від водіїв гроші за те, що “заплющував очі” на технічні неполадки у транспортних засобах і підписував документи про проходження технічного огляду. За ці дії Топоркова було засуджено за ч. 2 ст. 368 КК України. В апеляційній скарзі адвокат засудженого вимагав перегляду справи та її припинення за відсутністю складу злочину, бо Топорков, на його думку, не був службовою особою в силу того, що виконував обов’язки члена комісії тимчасово і безоплатно.

Вирішіть питання про відповідальність Топоркова.

 

89. Черговий лікар-акушер Семенов при надхо- дженні в суботу до пологового відділення лікарні породіллі Хромової встановив, що стан її був важким і вона потребувала термінової операції. Проте оскільки був кінець робочого тижня, Семенов відклав операцію до понеділка. У неділю стан хворої різко погіршився і довелося робити термінову операцію, під час якої не вдалося врятувати життя Хромової та її новонародженої  дитини. Експерти встановили, що летального результату можна було б уникнути, якби операцію зробили в суботу. Семенов був засуджений за ч. 2 ст. 367 КК України.

Чи може бути визнаний Семенов суб’єктом службового злочину і чи правильно він  був засуджений за ст. 367 КК України? Як би вирішувалося питання про кваліфікацію діяння Семенова, якби він був завідуючим пологовим відділенням і за тих же обставин, користуючись становищем керівника, віддав розпорядження лікуючому лікарю про перенесення операції Хромової на понеділок?

 

90. Капітан теплохода Гриньов відав одночасно судновою касою. Під час перевірки в касі була виявлена нестача грошей на суму 16500 грн., яку Гриньов одразу ж погасив. Розслідуванням було встановлено, що Гриньов  систематично брав гроші з каси для особистих потреб у межах, що не перевищували його заробітної плати, з наміром наступного зарахування, а також давав гроші в рахунок заробітної плати іншим членам команди судна.

Чи можна притягнути Гриньова до відповідальності за злочин проти власності? Чи є в його діях ознаки злочину у сфері службової діяльності? Проведіть розмежування злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364 КК України.

 

91. Приватні торговельні підприємства “Мрія” і “Надія” орендували торгові площі в універмазі “Централь-ний”. Власники цих підприємств Бібик і Павлюк за домовленістю між собою кожен місяць протягом року передавали кожний по 500 грн. завідуючій універмагом Зельман “про всяк випадок, для підтримки гарних стосунків”. Гроші передавала товарознавець універмагу Костенко, яка з одержуваних щомісячно 1000 грн. передавала Зельман тільки 700 грн., а решту привласнювала, про що Бібик, Павлюк і Зельман не знали.

Вирішіть питання про відповідальність зазначених осіб. Як вирішувалося б питання про кваліфікацію, якби частину грошей Костенко залишала собі за домовленістю із Зельман, Павлюком і Бібиком?

 

92. Федоров, працюючи старшим слідчим районного відділу міського управління внутрішніх справ, прийняв до свого провадження кримінальну справу по звинуваченню Донченка у вчиненні злочину, передбаченого ст. 122 КК України. Під час допиту, діючи з метою одержання від Донченка хабара, Федоров заявив йому, що вбачає в його діях ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України і без оформлення відповідних документів помістив його в камеру для затриманих. Після цього, з тією ж метою, Федоров викликав у коридор Бажину, з якою Донченко був у фактичних шлюбних відносинах, і запропонував їй дати йому хабар у сумі 1000 доларів США за звільнення Донченка з-під варти і перекваліфікацію його дій на статтю, що передбачає більш м’яке покарання. Бажина погодилась і дала Федорову хабар, за що він звільнив Донченка з-під варти та кваліфікував його діяння за ст. 122 КК України.

 

Вирішіть питання про відповідальність Федорова і Бажиної. Як  вирішувалося б питання про кваліфікацію дій зазначених осіб, якщо  за тих же обставин у діях Донченка взагалі були б відсутні ознаки складу злочину?

 

93. Оперативний працівник управління по боротьбі з організованою злочинністю Маркін для поліпшення показників своєї роботи завербував до негласної співпраці приватного підприємця Симченка. Одного разу на виконання завдання Маркіна Симченко  не надав вчасно декларацію про доходи, за що був викликаний інспектором Тавровою до податкової інспекції для дачі пояснень. Одержаним завданням передбачалось, що  Симченко запропонує Тавровій хабар за звільнення від адміністративної відповідальності через несвоєчасне подання декларації. Тим самим Маркін бажав викрити Таврову в хабарництві й заслужити позитивну характеристику по службі. Симоненко з’явився до Таврової і запропонував їй хабар у сумі 500 грн., під час одержання якого Таврова була затримана Маркіним.

Вирішіть питання про відповідальність Маркіна, Симченка і Таврової. Як були б кваліфіковані дії зазначених осіб, якби Таврова сама запропонувала Симченку дати їй хабар, після чого Симченко звернувся в УБОЗ і був направлений Маркіним для дачі так званого “контрольованого” хабара?

 

94. Органами досудового слідства дії Знаменського були  кваліфіковані за ч. 2 ст. 368 КК України. Під час роз- гляду матеріалів справи у суді було встановлено, що Знаменський, працюючи викладачем кафедри вищої математики Індустріального інституту і обіймаючи посаду доцента, незаконно одержав від шести студентів винагороду за позитивні оцінки на курсовому екзамені – по 50 доларів США з кож- ного.

Однак суд не погодився з такою кваліфікацією і перекваліфікував дії Знаменського на ст. 354 КК України, вказавши, що викладач кафедри, приймаючи поточний іспит, не може бути суб’єктом одержання хабара, оскільки не є службовою особою і його дії щодо приймання таких іспитів пов’язані з виконанням суто професійних обов’язків.

Докладно проаналізуйте дії, становище Знаменського, доводи слідства, суду і дайте висновок по справі.       

 

 

Т е м а  8. ЗЛОЧИНИ В СФЕРІ  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

При вивченні цієї теми треба врахувати, зокрема, такі  особливості.

По-перше, слід звернути увагу на те, що сфера господарської діяльності включає в себе підприємницьку діяльність. Правильне розуміння понять “господарська діяльність” і “підприємницька діяльність” та їх співвідношення має велике значення для встановлення наявності складів відповідних злочинів, їх відмежування від суміжних. 

По-друге, більшість диспозицій статей, що передбачають відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, є бланкетними. При цьому бланкетність вирізняється великою кількістю нормативних актів інших галузей законодавства, до яких потрібно звертатися з метою виявлення певних ознак складу злочину (порушення порядку проведення відповідних господарських операцій, наявність обов’язку по сплаті певних платежів тощо). Серед множинності таких актів варто вказати найбільш головні, до яких відносять: Цивільний кодекс (ЦК) України та Господарський кодекс (ГК) України, прийняті 16 січня 2003 р., Митний кодекс (МК) України, прийнятий 11 липня 2002 р., закони України: “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р.; “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р.; “Про ліцензування окремих видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р.; “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. та інші нормативні акти. Також необхідно враховувати велику динаміку змін таких нормативних актів, що не завжди оперативно відображається в коментарях до КК України та спеціальній літературі. Ця особливість зобов’язує до безпосереднього звернення до тексту відповідного закону, положення, інструкції, відслідковування внесених змін та доповнень і їх урахування при розв’язанні завдань.

По-третє, багато норм про злочини у сфері господарської діяльності по-різному тлумачаться як в теорії кримінального права, так і в слідчо-судовій практиці їх застосування. У зв’язку з цим Пленум Верховного Суду України 25 квітня 2003 р. прийняв Постанову № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”, положення якої, а також інших матеріалів з практики Пленуму Верховного Суду України рекомендується враховувати при з’ясуванні змісту ознак того чи іншого злочину у сфері господарської діяльності.

 

З А В Д А Н Н Я

 

95. На целюлозно-паперовому комбінаті було виготовлено 200 т целюлози підвищеної вологості. Державна контрольна лабораторія нагляду за стандартами і вимірювальною технікою встановила цей дефект і заборонила її відвантаження. Однак за згодою споживача ця партія целюлози була йому відправлена. Прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом випуску недоброякісної продукції, пославшись на те, що споживач знав про дефект виробу і погодився прийняти його. В постанові слідчого прокуратури зазначається, що підвищена вологість не впливає на якість паперу, а потребує додаткових переробних операцій.

Визначте, чи правомірні доводи прокуратури?

 

96. Зубні техніки медичних установ Києва Швець і Миколаєв за змовою між собою самостійно протягом чотирьох місяців за місцем своєї роботи виготовляли і там же або на квартирах клієнтів ставили за плату золоті зубні коронки та металокерамічні зубні протези. Разом вони виготовили  18 зубних коронок (у тому числі 16 із золота клієнтів) та  75 зубних протезів. Швець виготовив 8 коронок (у тому числі із золота клієнтів – 6) і 43 зубних протези, а Миколаєв – 10 коронок (усі із золота клієнтів) та 32 зубних протези. Вказаною діяльністю Швець і Миколаєв займалися без державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності.

Вирішіть питання про відповідальність Швеця та Миколаєва.

 

97. Сапунов, директор приватної фірми “Па-Го”, уклав з Кузнєцовим, директором приватного підприємства “Аро-ніт”, договір на поставку 30 тис. т цукру, якого в наявності не було. Для одержання кредиту в Київській обласній дирекції Укрсоцбанку в розмірі 20 тис. грн. Кузнєцов та Сапунов підготували фальшиві документи: техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту для МПП “Ароніт”, перелік майна, що входило до основних фондів та баланс МПП “Ароніт”, а також протокол-договір на поставку цукру, які подали до установи банку. В наданні кредиту було відмовлено, оскільки банк не кредитував посередницьку діяльність між двома комерційними структурами.

Тоді Кузнєцов та Сапунов крім названих “доку-ментів” подали до установи банку складені ними ж фіктивний договір між МПП “Ароніт” і Київською облспоживспілкою про поставку останній 5 тис. т цукру, договір-поруку за кредит з боку Промінвестбанку, який містив підписи від імені керівництва останнього і печатку, але не передбачав усіх обов’язкових умов. Одержавши відмову в наданні кредиту через неповне оформлення поруки, Кузнєцов і Сапунов через місяць знову подали до установи Укрсоцбанку вказані фіктивні документи, внісши в договір поруки з боку Промінвестбанку записи, яких раніше не вистачало. Кредит вони не одержали у зв’язку з затриманням їх працівниками міліції.

Кузнєцов і Сапунов під час допитів визнали, що створені ними фірми “Па-Го” та “Ароніт” господарською діяльністю не займалися, статутного капіталу не мали. Оформлений ними в Укрсоцбанку по фіктивним документам кредит у розмірі 20 тис. грн. призначався для розподілу та витрачання на власні побутові потреби.

Вирішіть питання про відповідальність Кузнєцова і Сапунова.

98. Учень художнього технікуму Зоренко намалював два банківських білети вартістю 100 грн. кожний. Спроба збути перший з них виявилася вдалою. При спробі збути другий білет Зоренка було затримано, оскільки ця підробка мала розбіжності з оригіналом, які виявлялися навіть при поверхневому огляді.

Вирішіть питання про відповідальність Зоренка.

В а р і а н т  1. Не говорячи  про підробку, Зоренко спробував передати одну купюру Ковалю в оплату боргу. Підробку було викрито, коли Коваль узяв купюру у власні руки.

В а р і а н т  2. Зоренко виготовив один банківський білет, щоб показати товаришам свою художню майстерність.

 

99. Художник-оформлювач Горбулько, що працював  на комбінаті монументально-декоративного мистецтва, після роботи займався вдома виготовленням з матеріалів замовників виробів із золота, срібла, із застосуванням топазів, олександритів, перлів і бурштину, а також їх ремонтом. Протягом року він одержав від своїх клієнтів прибуток у розмірі  2000 нмдг. Свою діяльність Горбулько не реєстрував і податків не сплачував.

Вирішіть питання про відповідальність Горбулько.

 

100. Поталін, працюючи головою правління одного з харківських АТВТ “Міст”, після прийняття рішення загальними зборами товариства про збільшення статутного фонду на суму 500 тис. грн. випустив  50 тис. акцій у формі відкритого розміщення серед юридичних та фізичних осіб. При цьому інформація про випуск акцій була заздалегідь опублікована в газеті “Харківський кур’єр”. Поталіна було притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 223 КК України. Адвокат Поталіна в касаційній скарзі заявив, що ніякої шкоди в результаті такого розміщення акцій завдано не було, інформація про випуск акцій опублікована, а зареєструвати сам випуск (емісію) акцій можна в будь-який час.

Вирішіть питання про відповідальність Поталіна.

101. Станіславський заснував приватне підприємство “Тисма” по виробництву виробів із хутра. Через три місяці підприємство отримало кредит в банку “Надра” для розширення виробничих потужностей. На суму кредиту було придбано необхідне устаткування і сировина. Оскільки наданий банком кредит задовольнив потреби підприємства в обігових коштах тільки на 50%, частину обладнання було придбано на умовах розстрочки платежу. Збуту готових виробів за готівку не було і керівництво ПП “Тисма” застосувало бартерні операції. Це призвело до відсутності у підприємства активів у ліквідній формі, що приховувалось від постачальників обладнання. Одна з фірм-постачальників обладнання звернулась у встановленому порядку до господарського суду з позовом про визнання ПП “Тисма” банкрутом, бо позови про стягнення боргу протягом установленого терміну не були виконані.

Вирішіть питання про відповідальність Станіславського.

 

102. Під час проведення ділових зустрічей з керівництвом АТ “Сабо” з метою укладання контракту підприємець Палій ознайомився з деякими відомостями щодо нової технології виробництва продукції і використав їх на власному виробництві поза згодою уповноваженого органу АТ “Сабо”. Надалі Голова Правління АТ “Сабо” видав наказ про віднесення відомостей щодо технологічного процесу і управління фінансами до комерційної таємниці підприємства та обмежив доступ працівників до документації, яка містила вказану інформацію. Прагнучи отримати повні дані про вдосконалення процесу виробництва, підприємець Палій запропонував головному інженерові АТ “Сабо” Запрудному винагороду за креслення нових приладів, на що останній погодився та зробив із них копії. Під час передачі цих копій Палій та Запрудний були затримані.

За яких умов інформація набуває статусу комерційної таємниці? Чи є підстави для притягнення до кримінальної відповідальності Палія за незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю? Чи підлягає кримінальній відповідальності Запрудний, якщо так – за який саме злочин?

 

103. Завідуюча перукарнею Левіна за домовленістю з майстрами Сизовою та Мірошник, а також касиром Дорченко систематично перевищували ціни на обслуговування клієнтів, а отримані таким чином гроші ділили між собою. Перед новим роком, вирішивши упорядкувати приміщення, вони знову завищили розцінки і з зібраних за рахунок клієнтів грошей придбали ялинку, нові штори, а також списаний телевізор.

Вирішіть питання про відповідальність Левіної, Сизової, Мірошник та Дорченко.

 

104. Огарьов, який ніде не працював, зробив 25 нікельованих заготовок, 3 мідні форми і 3 мастерштампи по п’яти- і десяти-карбованцевих золотих монет царської чеканки. Потім протягом року використовував технічне золото високої проби (контакти), яке скуповував у знайомого майстра релейного заводу Задорожнього, і виготовив з нього шляхом гальвано-пластики позолочені монети п’яти- і десяти-карбованцевої вартості. Виготовлені підробки Огарьов продав під виглядом золотих монет царської чеканки різним особам (усього 3 комплекти по 10 монет у кожному). За кожний комплект монет Огарьов одержав по 5 тис. грн.

Вирішіть питання про відповідальність Огарьова і Задорожнього. Чи зміниться кваліфікація діянь названих осіб, якщо під виглядом золотих монет царського карбування виготовлювалися і збувалися повністю мідні монети? Як вирішувалося б питання про відповідальність названих осіб, якби монети були виготовлені з чистого золота?

 

105. Засуджені Григорьєв і Сафонов, які відбували покарання у виправно-трудовій колонії, займалися виготовленням і збутом грошових знаків вартістю 10 грн. Фальшиві грошові білети виготовлялися шляхом копіювання з справжніх купюр.

 

Для придбання справжніх грошових білетів Григорьєв увійшов у злочинний зв’язок із засудженим Сабантуєвим, який користувався правом безконвойного пересування і передав Григорьєву справжні грошові знаки, фарби, папір різних найменувань. У перших числах квітня Григор’єв передав Сабантуєву 400 купюр фальшивих грошових білетів номіналом по 10 грн., які були виготовлені ним разом з Сафоновим. Сабантуєв був у дружніх стосунках із Кургановою, яка жила в селищі, розташованому біля колонії, і передав їй ці 400 купюр. Курганова, знаючи, що гроші фальшиві, стала збувати їх. Так, вона віддала борг Миркіній і Самойловій у сумі  2800 грн., а решту (120 купюр на суму 1200 грн.) збувала в різних магазинах селища. Григорьєв розповів про прийоми виготовлення фальшивих грошей засудженому Булкіну і на його прохання показав, як практично (на окремих операціях) роблять копії зі справжніх грошових знаків.

Вирішіть питання про відповідальність Григорьєва, Сафонова, Сабантуєва, Курганової, Булкіна. Як кваліфікувалися б дії цих осіб за умови, що вони займалися виготовленням і збутом грошових знаків, що вийшли з обігу і становили лише нумізматичну цінність?

 

106. Шилова, працюючи завідуючою буфетом ресторану залізничного вокзалу, з метою наживи купувала у свого знайомого Лук’янова самогон, забарвлювала його розчинною кавою, змішувала з коньяком і продавала громадянам на розлив під виглядом коньяку. Одного разу Шилова продала партію такого напою Савченко, одержавши таким чином прибуток у розмірі 1027 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Шилової.

 

107. Директор приватного підприємства Денисов при одержанні в банку кредиту оформив договір застави майна підприємства. Про укладання договору застави в Інформаційному центрі у реєстрі майна, що перебуває у заставі, був зроблений відповідний запис. Не одержавши очікуваного економічного ефекту від використання кредиту, Денисов звернувся до іншого банку з пропозицією надання кредиту, додавши при цьому підроблену довідку Інформаційного центру про те, що майно підприємства у заставі не перебуває. Отриманий у такий спосіб кредит він використав і, згодом, повернув. Крім того, Денисов зумів розрахуватися по першій кредитній угоді.

Вирішіть питання про відповідальність Денисова. Чи зміниться кваліфікація діяння Денисова за умови, що обидва кредити будуть ним привласнені?

 

108. Начальник відділу кадрів торговельно-закупочного підприємства Алімов за попередньою змовою з директором Коваленком з метою ухиляння від сплати податку на прибуток подав у податкову інспекцію завідомо неправдиві відомості про чисельність працюючих на підприємстві пенсіонерів і інвалідів. Це дозволило підприємству безпідставно отримати податкові пільги на прибуток і недоплатити в бюджет суму, що в 200 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вирішіть питання про відповідальність Алімова та Коваленка.

 

109. Уночі Шкуренко облив бензином кіоск підприємця Сергієнка і підпалив його, внаслідок чого останньому були завдані збитки в сумі 18 тис. грн. Зранку наступного дня Шкуренко зателефонував Сергієнку і вимагав від нього припинення підприємницької діяльності в цьому місці, погрожуючи повторенням підпалів.

Вирішіть питання про відповідальність Шкуренка.

 

110. Керівник приватного транспортного підприємства Кротов надав районній державній адміністрації фальсифіковані звіти щодо збитків, які начебто були завдані підприємству внаслідок перевезення пільгових категорій громадян. Таким чином Кротов одержав із державного бюджету субвенцію в розмірі 60 тис. грн. На ці кошти був куплений мікроавтобус “Мерседес”.

Вирішіть питання про відповідальність Кротова.

111. На автомобільній трасі Харків – Сімферополь були затримані дві вантажні машини з побутовими кондиціонерами загальною вартістю понад 1 млн 200 тис. грн. За документами вантаж прибув із Ізраїлю і перевозився водіями Хомою та Табаченко транзитом через Україну в Росію. Під час перевірки було встановлено, що фірми, яка значилась одержувачем цього вантажу, не існує взагалі, а Хома та Табаченко планували кондиціонери розвантажити у м. Харкові й згодом реалізувати.

Вирішіть питання про відповідальність Хоми і Табаченка.

 

112. Зубов наклеював на купюри вартістю один і п’ять доларів США фрагменти ксерокопії купюри вартістю п’ятдесят доларів США. Місця наклеювання обробляв спеціальним електричним пристроєм і потім збував ці підробки різним особам.

Вирішіть питання про відповідальність Зубова.

 

113. Бувальцев систематично скуповував газовий конденсат, індустріальні мастила та інші продукти нафтопереробки. Облаштувавши на території власної присадибної ділянки невелику лабораторію, він виготовляв із скуплених продуктів нафтопереробки дизельне пальне та низькоякісний бензин, які збував Петренку – власникові автомобільної заправочної станції. Петренко змішував пальне, куплене у Бувальцева, із пальним, яке постачав нафтопереробний комбінат і продавав його за якісне пальне. Діючи у такий спосіб Бувальцев і Петренко незаконно одержали грошові кошти у великому  розмірі.

Вирішіть питання про відповідальність Бувальцева і Петренка.

 

114. Рибак та Стогнюк систематично виготовляли у домоволодінні Рибака горілчані та коньячні вироби, розливали їх у пляшки, на які наклеювали етикетки відомих торгових марок: “Шустов”, “Союз-Віктан”, “Борисфен”, “Десна” та інших виробників. За підробленими ними ж  документами постачали цю продукцію до торговельних підприємств м. Києва. На всіх зазначених товарах були акцизні марки, які на прохання Рибака та Стогнюка виготовив Вознюк.

Вирішіть питання про відповідальність Рибака, Стогнюка і Вознюка.

 

115. Шукаючи щось їстівне, особа без постійного місця проживання Баранов знайшов у баку для сміття поліетиленовий пакет з 20 тис. фальшивих гривень. Усі купюри були номіналом у 10 грн., надруковані плоским офсетним способом і на високоякісному папері, в силу чого на перший погляд не відрізнялися від справжніх грошей. Використовуючи підробки, Баранов неодноразово купував продукти харчування, збувши 1150 фальшивих гривень, але згодом був затриманий працівниками міліції.

Вирішіть питання про відповідальність Баранова.

 

 

Т е м а  9. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

 

Охорона довкілля, тваринного та рослинного світу передбачає, передусім, встановлення та дотримання режиму захисту, раціонального використання та відтворення природних багатств. При вивченні цієї теми слід звернутися до ст.ст. 13, 14, 16, 50 Конституції України, Земельного кодексу України; Лісового кодексу України; Водного кодексу України; Кодексу про надра; законів України: “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 липня 1991 р.; “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 р. (зі змінами від 21 червня 2001 р.); “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р.; “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 р.; “Про рослинний світ” від 09 квітня 1999 р.; “Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 р.; “Про виключну (морську) економічну зону” від 16 травня 1995 р.; “Про екологічну експертизу” від 09 лютого 1995 р.; “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р.; “Про Червону книгу України” від 07 лютого 2002 р.; а також ознайомитися з “Правилами рубок головного користування в лісах України” (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 559), “Правилами рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства та інших рубок” (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. № 535), “Правилами відпуску деревини на пні в лісах України” (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1378).

Для розв’язання завдань рекомендується визначити, що злочинні дії спрямовуються проти об’єктів природного походження, тобто проти таких, у створення яких не вкладено праці людини. Також варто враховувати бланкетний характер норм, що відносять до розд. VIII Особливої частини КК України, а при необхідності вказувати на зміст порушення вимог щодо користування природними багатствами. При визначенні суспільно небезпечних наслідків слід користуватися нормативними актами, що передбачають порядок обрахування шкоди, заподіяної тим чи іншим природним об’єктам.

 

З А В Д А Н Н Я

 

116. Раніше судимий за крадіжку майна Андрійченко до закінчення терміну погашення судимості зрубав 15 грудня у лісі міської зони 5 сосен діаметром стовбура кожна від 7 до 8 см, 22 грудня – 4 сосни приблизно такого ж діаметра, а наступного дня зрізав верхівки у трьох сосен діаметром стовбура біля кореня 25, 28, 30 см. Під час спроби реалізувати зрубані дерева громадянам він був затриманий працівниками міліції. При розслідуванні по справі було з’ясовано, що 20 грудня цього ж року Андрійченко, перебуваючи у нетверезому стані, разом із своєю коханкою Никоновою зрубав на території школи-інтернату для дітей з уродженими вадами мови дві сріблясті ялини і продавав їх.

Вирішіть питання про відповідальність Андрійченка та Никонової. Дайте відповідь на запитання, як обчислюється розмір шкоди при здійсненні незаконної порубки лісу?

117. Голова кооперативу Семенов, повертаючись пізно ввечері із райцентру додому через землі національного парку, їхав на службовому автомобілі “Нива” і у світлі фар помітив лисицю. Семенов став її переслідувати, однак не справився з керуванням і наїхав на кам’яну гряду. Дома він розповів братові про велику кількість диких тварин. Брати озброїлися дрібнокаліберними рушницями, які незаконно тримали у себе, та потужними акумуляторними ліхтарями і попрохали свого приятеля Новикова довезти їх на своєму автомобілі до місця полювання, пообіцявши йому “зайчатину в сметані”. В той час, коли в світлі фар автомобіля вони виглядали в засіяному полі диких тварин, їх випадково затримали працівники служби охорони лісу.

Вирішіть питання про відповідальність братів Семенових і Новикова. Як обчислюється шкода при незаконному полюванні?

 

118. Бригадир Стороженко дав вказівку робітникам районної ГЕС промити лужним розчином парові котли, які були на профілактиці. Оскільки на ГЕС будівництво очисних споруджень не було завершене, робітники, які промивали котли, злили лужний розчин в озеро. Внаслідок цього загинуло близько 300 т риби різних порід, а озеро відновило свою біопродуктивність лише через 3 роки.

Вирішіть питання про відповідальність бригадира Стороженка та робітників бригади. Як обчислюється розмір шкоди в цьому випадку?

 

119. Оператор хімічного комбінату Васильєв, провівши попередні розрахунки, вирішив удосконалити технологічний процес виробництва однієї хімічної сполуки, складовими якої були сильнодіючі токсичні речовини. Не узгодивши свої дії з керівництвом комбінату, він поряд з іншими відхиленнями збільшив до запланованого рівня тиск у системі труб, через що відбулася розгерметизація і викид в атмосферу сполук фтору. Незважаючи на термінову евакуацію населення з районів, що прилягали до комбінату, близько 1000 чол. було госпіталізовано з сильними враженнями органів дихання. Внаслідок цього декілька з них стали інвалідами першої групи. Як було встановлено судовою експертизою, пропозиції оператора були цілком науково обґрунтовані і могли бути використані для вдосконалення технологічного процесу, однак Васильєв не врахував ступінь зносу обладнання, особливо процес корозійного руйнування труб. Що і призвело до аварії.

Вирішіть питання про відповідальність Васильєва.

 

120. Старший помічник капітана танкера “Таврія” Осипенко за розпорядженням капітана Криволапова звернувся до директора одного спеціально обладнаного доку з пропозицією укласти договір на очистку нафтоналивних танкерів-баків від залишків нафти та мазуту, але йому відмовили. З метою виконання обов’язків перед іноземними партнерами щодо термінів перевезення нафти Криволапов наказав промити баки танкера у відкритому морі. Внаслідок шторму, що пройшов після цього, нафтова і мазутна пляма площею близько 3 км була прибита до берега в районі пляжів, які припинили свою роботу на весь сезон. Збитки без вартості відбудовчих робіт склали близько 10000 нмдг. Вартість відбудовчих робіт склала близько 3000 нмдг.

Вирішіть питання про відповідальність Криволапова.

 

121. Інженер АТ “Івекс-2” Малахов, перебуваючи у відрядженні в Росії на одному з воєнних заводів, викрав там дві капсули з очищеним ураном. Протягом двох місяців він зберігав їх у своїх батьків, які проживали в багатоповерховому будинку, а потім переховав на дні котловану, заповненого водою. Влітку в цьому котловані купалися хлопчики, і двоє з них, пірнаючи, знайшли гумовий мішок з капсулами. За допомогою молотка і зубила хлопці спробували розкрити їх, але були помічені військовослужбовцем, який побачив на капсулах спеціальне клеймо і звернувся в компетентні органи. Було встановлено, що капсули випромінювали 150 мк Р/год.

Вирішіть питання про відповідальність Малахова.

 

 

122. Ветеринарний лікар сільськогосподарського підприємства Топорков прийняв партію крупної рогатої худоби із зони, де спостерігалося захворювання худоби на ящур, без профілактичного карантину. Привезену худобу одразу ж помістили в одне приміщення з місцевою, що призвело до зараження тварин, а підприємству було заподіяно велику матеріальну шкоду.

Вирішіть питання про відповідальність Топоркова.

 

123. Сидоренко, директор одного з підприємств, замість того, щоб отримати дозвіл на заховання отруйних відходів виробництва і зробити це в спеціально відведеному місці, дав розпорядження в нічний час вивезти їх за місто і таємно скинути на міське звалище.

Вирішіть питання про відповідальність Сидоренка.

 

124. Директор ТОВ “Кінва” Карпін для задоволення потреб свого підприємства (ремонту адміністративного корпусу) наказав своїм робітникам набрати 5 м3 піску з берега водосховища, яке було джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання, і навколо якого встановили зону санітарної охорони. Для цього він надав їм автомобіль ЗІЛ-130 і совкові лопати. Виконали наказ директора водій Шендрик і  робітники Антонов та Галкін. Після розвантаження піску на території ТОВ “Кінва”, скориставшись відсутністю директора Карпіна, водій Шендрик умовив Антонова і Галкіна завантажити ще раз машину піском і відвезти його на власну присадибну ділянку, пообіцявши за допомогу добру вечерю. Шендрік, Антонов і Галкін були затримані працівниками ДАІ по дорозі на присадибну ділянку, оскільки у Шендрика були відсутні належні документи на вантаж і путівка.

Вирішіть питання про відповідальність Карпіна, Шендрика, Антонова та Галкіна.

 

125. Рішенням третьої сесії 22 скликання Харківської обласної Ради народних депутатів від 21.03.1995 р. створено ботанічний заказник “Гришково” в Коломацькому р-ні Харківської області. Наприкінці листопаду 2002 р. голова ВАТ “Іскра” Чутівського р-ну Полтавської області Міхура не узгоджуючи свої дії з компетентними органами і не одержавши дозвіл на порубку лісу, направив в Харківську область бригаду робітників ВАТ “Іскра” для заготівлі деревини. Бригадою з грудня 2002 р. по лютий 2003 р. було зрізано і вивезено з ботанічного заказника “Гришково” 134 дерева вільхи, чим завдано шкоду на загальну суму 90199 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Міхури та робітників, що входили до складу бригади.

 

 

Т е м а  10. ЗЛОЧИНИ  ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

 

При вивченні цієї теми слід звернутися передусім до ч. 6 ст. 17, ч. 2 ст. 37 Конституції України, законів України: “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р.; “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від  11 січня 2000 р.; “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” від 19 жовтня 2000 р.; “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р.; “Про основи національної безпеки” від 19 червня 2003 р.; Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів”. Також рекомендується ознайомитися з Постановою Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами” від 26 квітня 2002 р. № 3.

Розв’язуючи конкретні завдання, потрібно вра- ховувати, що громадська безпека – це стан, за якого відсутня загроза життю і здоров’ю, свободі, особистій недоторканності людей, власності та іншим цінностям. Відповідно особливістю злочинів, що віднесені до розд. IX Особливої частини Кримінального кодексу, є здатність руйнувати цей специфічний стан, викликати у людей почуття занепокоєності, невпевненості, страху. Тут необхідно враховувати, що діяння проти життя та здоров’я людини чи, наприклад, власності, вчинені злочинною організацією, посягають перш за все на громадську безпеку і в деяких випадках визнаються закінченими на стадії готування (створення злочинної організації). Також потрібно зважати на те, що діяльність по використанню певних предметів містить реальну загрозу заподіяння шкоди охоронюваним цінностям і тому провадиться з дотриманням відповідних правил (вимог) безпеки.

 

З А В Д А Н Н Я

 

126. Начальник дільниці державного виробничого підприємства Давиденко сприяв своїм знайомим (фахівцям як в галузі технології, так і у  фінансовій сфері) при вступі на роботу на різні відповідальні посади цього підприємства. Під керівництвом Давиденка був розроблений план спільного викрадення державного майна у великих розмірах, а також його приховання та збуту, відповідного розподілу ролей серед восьми співучасників. Однак реалізувати цей план не вдалося, бо про готування до злочину стало відомо правоохоронним органам. Діяння Давиденка та його співучасників було кваліфіковано за ст. 255 КК України.

Чи є правильним рішення суду?

 

127. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вчинили чотири напади на окремих громадян із застосуванням мисливської рушниці. Після цього вони вбили працівника міліції Шаранова. Одного разу Коровін Володимир, прийшовши разом з братом додому вночі, зізнався своїй дружині Наталі, що вони вчинили напад на сім’ю Перебитюків, і попросив викинути в річку їхні черевики та замити сліди на кухні. Дружина виконала це прохання.

Вирішіть питання про відповідальність усіх вказаних осіб.

 

128. В одному з районів Харківської області протягом 2003 р. діяла злочинна група, яка вчиняла напади на дівчат з метою їх зґвалтування. До неї входили Дробишев і Панасенко, які відбули покарання за хуліганство. Панасенко втягнув в цю групу 17-річного Суровцева й 13-річного Івакіна. Так,  13 травня злочинці підстерегли 20-річну Прохорову і 15-річну Авдохіну, які йшли по дорозі, і, погрожуючи обрізом, що був у Панасенка, зґвалтували їх. А 25 травня вони ж зупинили у лісі Андронову і Самойлову і, щоб їх залякати, кілька разів вистрілили в повітря з обріза та зґвалтували їх. Нарешті,  1 червня вони намагалися таким же чином зґвалтувати Таранову, але вона зуміла вирватися і втекти. Услід їй Панасенко вистрілив з обрізу, маючи намір її вбити, але тільки поранив у руку. При розслідуванні було встановлено, що Суровцев сам не зґвалтував жодної з потерпілих, але допомагав злочинцям, охороняв місце злочину, щоб попереджувати їх про можливу небезпеку.

Вирішіть питання про відповідальність Дробишева, Панасенка, Суровцева та Івакіна.

 

129. Павленко зберігав власну рушницю та патрони до неї у літній кухні свого будинку. Його 16-річний син Василь у відсутності батьків узяв рушницю і замість порожньої гільзи помилково зарядив її патроном. Вирішивши налякати підлітків, Василь спрямував рушницю у бік одного з них, 13-річного Андрія, і натиснув на гачок. Пролунав постріл, яким Андрія було вбито.

Вирішіть питання про відповідальність Павленка та його сина. 

 

130. Ніде не працюючий Волосюк у стані алкогольного сп’яніння повідомив керівництво аеропорту про те, що на борту авіалайнера Одеса –  Франкфурт закладено вибуховий пристрій. Як з’ясувалося пізніше, Волосюк зробив це на спір, щоб виграти пляшку горілки. Насправді ніякої вибухівки закладено не було.

Чи підлягає Волосюк кримінальній відповідальності?

 

131. До хірурга високої кваліфікації Козирєва вночі прийшов незнайомець і, пообіцявши велику винагороду, попрохав терміново прооперувати людину, життя якої було в небезпеці. Прибувши у приватний будинок, Козирєв побачив там не одного, а декількох осіб із вогнепальними пораненнями і зрозумів, що має справу з бандою, яка орудувала в місті впродовж останніх місяців. Козирєв надав злочинцям необхідну медичну допомогу, за яку отримав обіцяну винагороду. Як і вимагали злочинці, про зв’язок з ними він нікому не повідомив.     

Чи можна притягнути Козирєва до кримінальної відповідальності? Чи змінилася б кваліфікація діяння Козирєва, коли б він і надалі на тих же умовах надавав медичну допомогу учасникам банди?

 

132. Янєв викрав з райвідділу міліції два пістолети. Один із них він носив при собі, а інший – зберігав удома до моменту затримання. Вироком районного суду Янєва було засуджено за  ст. 262 КК України за викрадення пістолетів, а також за ст. 263 КК України за носіння та зберігання цієї зброї.

Чи є правильним рішення суду?

 

133. Авдєєв послав своєму другові поштою коробку з петардами. В дорозі трапилося їх самозаймання. Внаслідок цього всі пакунки, що знаходилися у поштовому вагоні, були знищені, а самий вагон – серйозно пошкоджений. 

Вирішіть питання про відповідальність Авдєєва.

 

134. Левчук повертався з полювання до міста на автобусі. Під час поїздки він не розрядив та не зачохлив свою рушницю. Підліток, який сидів поруч з Левчуком, із цікавості натиснув на гачок, внаслідок чого стався постріл і було тяжко поранено одного з пасажирів автобусу.

Вирішіть питання про відповідальність Левчука.

 

135. Маючи намір розбагатіти, працівник гірничо-збагачувального комбінату, який випускав плутоній-239, Гетьманенко під час роботи взяв з камери 30 г радіоактивної речовини, яку запакував у спеціальний футляр із нержавіючої сталі, перевірив на радіоактивність і відніс додому, де зберігав 2 місяці. За висновком експертизи такої кількості продукту було достатньо, щоб забруднити понад санітарні норми близько 30 тис. км3 повітря.

Вирішіть питання про відповідальність Гетьманенка.

 

136. Алєйніков під час сварки у себе вдома зі своїм родичем Лелюхом схопив фінського ножа, який зберігав після смерті батька, наздогнав у коридорі Лелюха і вдарив його ножем, спричинивши тяжке тілесне ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Алєйнікова.

В а р і а н т: ніж був виготовлений Алєйніковим за місцем його роботи.

 

137. Наливаючи бензин із бензобаку автобуса в каністру в гаражі підприємства, Сєров попросив Іванця запалити сірника і посвітити йому. Той  запалив сірник на близькій відстані від бензобака, бензин загорівся. Під час пожежі обгоріли гараж і автобус, чим підприємству було заподіяно збитків  на суму 195 тис. грн.

Вирішіть питання про відповідальність Сєрова та Іванця.

 

138. Зайцев зателефонував до адміністрації центрального універмагу і повідомив про мінування універмагу. В результаті обшуку вибухові речовини і вибухові пристрої не були знайдені. Проте внаслідок вимушеної перерви в роботі універмагу були завдані збитки в сумі більше 20 тис. грн. Через декілька днів Зайцев знову зателефонував до адміністрації універмагу і повідомив, що універмаг замінований, а потім вимагав тисячу доларів за те, щоб вибух не відбувся.

Вирішіть питання про відповідальність Зайцева.

 

 

Т е м а  11. ЗЛОЧИНИ  ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

 

При вивченні цієї теми слід звернутися до ч. 4 ст. 43 Конституції України, Закону України від 14 жовтня 1992 р. “Про охорону праці”, “Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, затв. наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 р. № 123; “Переліку об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпечності, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню”, затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 5 вересня 1998 р. № 651.  

Розв’язуючи завдання по темі та визначаючи наявність об’єктивної сторони в діянні винної особи, необхідно врахувати бланкетний характер більшості норм, що передбачають відповідальність за злочини проти безпеки виробництва, і для встановлення наявності діяння вказати нормативний акт (технічні правила, відомчі норми та стандарти), яким регулюється діяльність на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності при виготовленні продукції, виконанні робіт чи наданні послуг. Характеризуючи суб’єктивну сторону цих злочинів варто пам’ятати, що ставлення до порушення вимог безпеки може бути як умисним, так і необережним, однак при вирішенні питання про остаточне віднесення злочину до умисного чи до необережного слід приймати за основу ставлення винного до заподіяних наслідків.

 

З А В Д А Н Н Я

 

139. Робітник очисного забою шахти Васильєв, знаючи, що ліс для кріплення можна подавати з одного виступу лави на другий тільки по команді кого-небудь з працюючих на нижньому виступі, кинув у лаву дерев’яну опору без такої команди. Вдарившись об виступ породи, опора змінила напрямок польоту і впала на бригадира Антонова. Йому було заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Васильєва.

 

140. Механік будівельного майданчика Лебеденко допустив установку і експлуатацію глиномішалки без огородження, порушивши правила експлуатації будівельних механізмів. У цей час на будівельний об’єкт зайшов малолітній Володя Калашников. Проходячи біля працюючої глиномішалки, він посковзнувся, впав і потрапив під ремені приводу вала глиномішалки. Від одержаних ушкоджень Калашников помер у лікарні.

Вирішіть питання про відповідальність Лебеденка. Чи зміниться кваліфікація дій Лебеденка за умови, що огорожу було встановлено, але Володя Калашников навмисно минув її? 

 

141. Пахомова, робітниця-підривник, отримала за нарядом 6 кг вибухівки і 20 шт. електродетонаторів для обвалу породи. Згідно з правилами до кінця зміни невикористана вибухівка і електродетонатори повинні здаватися на склад. Проте Пахомова, всупереч цим вимогам, не бажаючи витрачати час, викинула 10 шт. електродетонаторів, які залишилися у неї, в озеро, що знаходилося поблизу.

Вирішіть питання про відповідальність Пахомової.

 

142. Начальник локомотиворемонтного цеху Комлєв дав вказівку Дьяконову та Цибіну відремонтувати під час перерви мостовий кран. При цьому Комлєв не провів інструктажу і не попередив їх про те, що цю роботу слід виконувати обов’язково в захисних поясах або в підвісній люльці. Цибін, проводячи ремонт крана, весь час перебував у небезпечному для життя становищі й під час роботи зірвався з візка, що знаходився на висоті 7 м, упав на цементну підлогу і розбився на смерть.

Вирішіть питання про відповідальність Комлєва.

 

143. Ярошинський, дорожній майстер транспортної дільниці, керуючи навантаженням рейок на платформу, навантаження проводив навалом, без шпальних прокладок і сортування залежно від довжини. Внаслідок цих порушень рейки під час руху поїзда зсунулися і однією з них було завдано смертельне поранення робітниці Козловій.

Вирішіть питання про відповідальність Ярошинського.

 

144. Під час підняття вантажу машиніст підйомного крана торговельного порту Арбутов не подав попередній сигнал, внаслідок чого вантажем, що зірвався зі строп, був вбитий вантажник Самойлов.

Вирішіть питання про відповідальність Арбутова.

 

145. Робітник будівельної організації Терентьєв, якому необхідно було потрапити на дев’ятий поверх споруджуваного будинку, попросив кранівника Лаптєва, щоб той дозволив йому сісти на залізобетонну плиту, яку той збирався підняти краном саме на цей поверх. Лаптєв погодився. На рівні третього поверху плита обірвалася. Внаслідок падіння Терентьєв отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Лаптєва.

 

146. Тітук працював завідуючим авторемонтною майстернею. Під час перевірки виконання робіт по ремонту автомобіля він, нехтуючи наявністю пально-мастильних матеріалів, запалив сірник, від чого виникла пожежа, в результаті якої зварник Дацюк, що знаходився поблизу, дістав тяжкі тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Тітука.

 

147. Петренко, працюючи механіком дільниці шахти, відповідав за безпечну роботу електромеханічного устаткування на своїй дільниці. Під час робочої зміни Петренко  не вжив заходів по відновленню нормальної роботи вентилятора системи провітрювання. Знаючи, що у зв’язку із цим інтенсивність провітрювання шахти стала недостатньою, Петренко не вжив заходів по припиненню робіт і підйому гірників на поверхню. Ці порушення призвели до вибуху метано-вугільної суміші, внаслідок чого стався завал забою і загинули четверо гірників зміни. Крім цього, шахті було завдано значну матеріальну шкоду.

Вирішіть питання про відповідальність Петренка. 

 

 

Т е м а  12. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ  РУХУ  ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

 

Безпека руху та експлуатації транспорту є складовою загальної безпеки людини, що відповідно до ст. 3 Конституції України визнається вищою соціальною цінністю. Визначаючи її як стан відсутності загрози життю і здоров’ю людини, іншим охоронюваним цінностям у сфері руху та експлуатації транспорту, слід відмітити, що такий стан є залежним від дотримання правил безпеки всіма учасниками відповідних суспільних відносин. Так, за своїм соціальним змістом транспортний злочин може полягати у порушенні правил руху водієм транспортного засобу (машиністом, пілотом, капітаном), порушенні правил утримання його у справному стані (ремонті, обслуговуванні, огляді), неправомірній поведінці інших учасників руху (пасажирів, експедиторів вантажу, пішоходів, велосипедистів, погоничів тварин і т. ін.), а також у порушенні нормативів, що забезпечують доброякісний стан умов руху транспортного засобу (транспортних шляхів, засобів сигналізації, дорожніх знаків тощо). В силу чого при розв’язанні практичного завдання рекомендується визначитися із направленістю суспільно небезпечного діяння і назвати складову безпеки, яка зазнає руйнування в результаті його вчинення. У подальшому це сприятиме правильному вирішенню завдання в цілому.

При характеристиці об’єктивної сторони необхідно врахувати бланкетний характер більшості норм, що передбачають відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, і для встановлення наявності діяння відмітити нормативний акт (технічні правила, відомчі норми та стандарти), яким регулюється рух та експлуатація транспортних засобів і вимоги якого було порушено. Характеризуючи суб’єктивну сторону цих злочинів, необхідно пам’ятати, що ставлення до порушення вимог безпеки може бути як умисним, так і необережним, однак при вирішенні питання про остаточне віднесення злочину до умисного чи до необережного слід приймати за основу ставлення винного до заподіяних наслідків.

 

З А В Д А Н Н Я

 

148. Помічник машиніста тепловоза Пшеничний, виконуючи завдання щодо огляду тепловоза, доповів про результати машиністу Бережному. В цей час дозволу на проведення маневрів не було, сигналів на рух не подавалось, однак Бережний привів тепловоз у рух. Пшеничний зауважив йому, що він рухається без дозволу і веде тепловоз на зайняту колію. Не реагуючи, останній збільшував швидкість руху. Тоді Пшеничний відштовхнув Бережного від пульту керування і вжив заходів щодо гальмування, однак відвернути зіткнення двох тепловозів не встиг. Тільки після цього він помітив, що Бережний перебуває у стані сп’яніння. Внаслідок зіткнення локомотивному депо було заподіяно незначну матеріальну шкоду.

Вирішіть питання про відповідальність Бережного.

П р и м і т к а. Правила технічної експлуатації залізниць забороняють машиністу приводити в рух локомотив без сигналу керівника маневрів, а також зобов’язують локомотивну бригаду забезпечити безпеку проведення маневрів, цілісність рухомого складу.

 

149. Кудинов та Іллясов вирішили помститися обхідникові Солодову і вночі прийшли на колію залізниці, де за допомогою ключів розкрутили з’єднання колії у двох місцях. Внаслідок цього дрезина, що рухалася на цій ділянці, зазнала аварії, а робітникам Костіну і Гриценко, які їхали в ній, були спричинені тяжкі  тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Кудинова і Іллясова.

 

150. Покритов, який знаходився в нетверезому стані, не бажаючи йти від станції до себе в село, вирішив зупинити потяг на перегоні стоп-краном. Коли ешелон, що йшов на великій швидкості, порівнявся з селом, де жив Покритов, він зірвав стоп-кран і спинив потяг. Внаслідок різкої непопередженої зупинки та сильного поштовху декілька чоловік отримали серйозні поранення, а один із пасажирів, ударившись головою, загинув.

Вирішіть питання про відповідальність Покритова.

 

151. За керування мотоциклом в нетверезому стані  20 лютого 2001 р. Кавун був позбавлений права на керування мотоциклом строком на 6 місяців, а 10 червня цього ж року, знову перебуваючи в стані сп’яніння, він, скориставшись відсутністю водія, заволодів автомобілем і вирішив поїхати у сусіднє село до своїх знайомих. На шляху руху, перевищивши швидкість, Кавун збив Вікторова, який ішов по дорозі, заподіявши останньому тяжкі тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Кавуна.

 

152. У темний час доби через неполадки у системі гальмування та електроживлення автомобіля шофер Таранчук вимушений був зупинити автомобіль на узбіччі дороги, не включивши ні стояночних, ні габаритних вогнів. У цьому ж напрямку рухався вантажний автомобіль, яким керував Сафонов, що знаходився в стані сп’яніння. Осліплений світлом зустрічної машини, якою керував Шовкун, Сафонов, не знижуючи швидкості, звернув вправо і зіткнувся з автомобілем Таранчука, внаслідок чого його було пошкоджено, а сам Таранчук отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Таранчука, Сафонова і Шовкуна.

153. Яковлєв був позбавлений права на керування автотранспортними засобами строком на один рік. Через місяць, влаштувавшись на роботу у лікарню сторожем, Яковлєв повідомив, що він позбавлений права на керування транспортними засобами, але керувати автомобілем може. В зв’язку з тим, що водій машини захворів, механік гаража Іванов дозволив Яковлєву перевозити вантаж, але лише на території лікарні. В цей же день, перебуваючи в стані сп’яніння, Яковлєв перевищив швидкість руху під час доставки продуктів із кухні в лікувальний корпус, внаслідок чого збив Андронова, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Яковлєва та Іванова.

 

154. Інспектор ДАІ Карпухов, перебуваючи при виконанні службових обов’язків у нетверезому стані, самовільно сів у вантажівку водія Зиміна, яка стояла біля будинку, і завів її. В цей час з будинку вибіг Зимін і, скочивши на підніжку, став просити Карпухова вийти із автомобіля. Проте останній різко рушив з місця, від чого Зимін не втримався на підніжці і впав під колесо. Побачивши в дзеркало заднього огляду, що потерпілий залишився лежати на проїжджій частині дороги, Карпухов збільшив швидкість і залишив місце події. Від отриманих тілесних ушкоджень Зимін помер.

Вирішіть питання про відповідальність Карпухова.

 

155. Красюк, який раніше працював машиністом, знаходячись у стані сп’яніння, вирішив швидше дістатися до потрібної йому станції. З цією метою він разом зі своїми приятелями Вороніним і Черноусом увірвався в кабіну тепловоза і, погрожуючи машиністові викинути його на ходу, сам повів потяг. На наступній станції злочинці були затримані.

Вирішіть питання про відповідальність Красюка, Вороніна і Черноуса.

 

156. Перебуваючи у нетверезому стані, Дашков та Петренко поверталися пізно ввечері на приміській електричці додому і проспали свою зупинку. Щоб не повертатися назад пішки, вони вирішили попросити машиніста зупинити елек- тропотяг на перегоні між зупинками. Звернувшись до машиніста і отримавши відмову, Дашков і Петренко виштовхнули машиніста з потягу, який рухався, а потім зупинили потяг у потрібному їм місці. При падінні з локомотиву машиніст отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Дашкова і Петренка.

 

157. Легковий автомобіль під керуванням Фролова  18 січня 2001 р. на великій швидкості виїхав на тротуар і збив пішохода, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження. Як було встановлено слідством, Фролов втратив управління автомобілем внаслідок попадання колеса у вибоїну. Відповідний попереджуваний знак був відсутній і автомобіль Фролова рухався на дозволеній швидкості.

Чи підлягає Фролов кримінальній відповідальності? Чи містяться в його діях ознаки злочину проти безпеки руху та експлуатації транспорту?

 

158. Василюк та Проценко близько 24-00 сіли у маршрутне таксі – мікроавтобус “Газель”, що належав приватному підприємству “Х.О.Б.”. Дочекавшись виходу із мікроавтобуса всіх інших пасажирів, Проценко дістав ніж і, погрожуючи ним водієві Ващенку, наказав йому їхати. На виконання вимог злочинців Ващенко їхав із перевищенням швидкості, перетинав перехрестя на червоне світло світлофору, створюючи аварійні ситуації, і врешті-решт зіткнувся із зустрічним легковим автомобілем “Славута”. Внаслідок ДТП водієві “Славути” були заподіяні середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Василюка і Проценка та визначте, чи підлягає відповідальності Ващенко.

 

159. Ткаченко, повертаючись на мотоциклі додому, взнав, що у його приятеля Василюка, який жив неподалік від нього, народився другий син. Не доїхавши додому, Ткачук зупинився і зайшов до Василюка, щоб поздоровити його. На запрошення випити за здоров’я новонародженого Ткаченко відмовився, оскільки повинен був ще керувати транспортним засобом. Однак Василюк пообіцяв Ткаченку, що мотоцикл відведе його старший син – 16-річний Олексій. Спочатку Олексій вів його у руках, а потім завів і вирішив покататися зі своїм приятелем. Рухаючись на мотоциклі, Олексій Василюк не справився з керуванням і впав у рівчак. У результаті ДТП Василюк Олексій, а також його приятель зазнали середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Вирішіть питання про відповідальність Ткаченка і Василюка Олексія.

 

160. Повертаючись додому в нетверезому стані, Дернов на шосе зупинив автомобіль. Погрожуючи водієві сокирою, Дернов примусив його вийти з кабіни, а сам сів за кермо і поїхав до себе у село.

Вирішіть питання про відповідальність Дернова.

 

161. Водій вантажного автомобіля, який належав місцевій фабриці, Букін виїхав в рейс. У дорозі він посадив у кузов людей, щоб довезти їх до залізничної станції. З Букіним їхав його знайомий – Лавров, який, не маючи права на управління транспортним засобом, попросив Букіна передати йому керування автомобілем. На повороті Лавров не справився з керуванням, заїхав в кювет, де вантажівка перевернулась і двоє пасажирів, які сиділи в кузові, отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Букіна і Лаврова.

 

162. Педунов і Борін викрали вночі автомобіль ГАЗ-2410 “Волга”, який знаходився на подвір’ї приватного будинку. Покатавшись на ньому, вони виїхали за межі міста, забрали з автомобіля магнітолу, ключі й інші речі, а його спалили.

Вирішіть питання про відповідальність Педунова і Боріна.

163. Працюючи на сільськогосподарських угіддях, тракторист Вигдаров, закінчивши роботу, на гусеничному тракторі з плугами вирішив не їхати по дорозі на залізничний переїзд, а переїхати через залізничну колію, скоротивши шлях додому. При переїзді через залізничну колію трактор застряв між рейками. У цей час із-за повороту виїхав вантажний  потяг, який зіткнувся з трактором, внаслідок чого сталася аварія.

Вирішіть питання про відповідальність Вигдарова.

 

164. Кажан на залізничній колії з допомогою лома зламав двері шафи автоблокування. Після цього демонтував і викрав з цієї ж шафи різного обладнання та приладів на загальну суму 10 600 грн. Внаслідок  цього з ладу була виведена система автоблокування та сигналізації, рух потягів на дільниці був припинений на вісім годин і створювалася небезпека для життя людей.

Вирішіть питання про відповідальність Кажана.

 

 

Т е м а  13. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

 

При вивченні цієї теми необхідно звернутися до  ст.ст. 34, 35, 39, 54, 66 Конституції України, згідно яких держава забезпечує охорону громадського порядку, здоров’я, моральності населення, а також збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність. Потрібно уяснити систему і зміст окремих злочинів проти громадського порядку і моральності. Особливу увагу варто звернути на об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що відрізняють групове порушення громадського порядку, масові заворушення, хуліганство, нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність тощо.

 

З А В Д А Н Н Я

 

165. Водії трамвайного депо Багров і Коркін посперечалися з керівництвом депо з приводу заборгованості по заробітній платі. Враховуючи відмову адміністрації сплатити борг, Багров і Коркін відмовилися приступити до роботи, перекрили трамваями, на яких працювали, виїзд з депо і підбурили інших працівників депо приєднатися до них. Після чого більше 20 осіб зробили це. Разом вони вимагали виплати зарплати, загрожували розігнати все керівництво. На вимоги головного інженера депо звільнити проїзд Багров, Коркін і Сулема демонтували колію на виїзді з депо і тим самим виключили можливість виїзду інших трамваїв на лінію.

Тільки через три години після втручання керівництва адміністрації району протиправні дії було припинено, а роботу транспортного підприємства  відновлено.

Дайте юридичний аналіз і обґрунтуйте кваліфікацію вчинених дій. Хто із учасників підлягає кримінальній відповідальності?

 

166. Супрун, повертаючись додому з роботи в стані сп’яніння, побачив, що двоє знайомих Костюк та Віщун і його кума Нараєва грають біля її двору в карти і п’ють пиво. На запитання, чи пригостять вони його пивом, Нараєва відповіла, що з нього досить випитого і сказала, щоб він йшов спати.  Супрун брутально вилаявся, а потім з хуліганських спонукань перевернув стіл, за яким вони сиділи, наніс удар ногою в живіт потерпілому Костіну і розірвав на ньому сорочку. Коли Нараєва взяла Супруна за руку і стала благати припинити бійку, він вирвався і сильно штовхнув її. При падінні потерпіла вдарилася головою об камінець і зазнала тяжкого тілесного ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Супруна.

 

167. Болотов і Струков, мешканці гуртожитку, вживали алкогольні напої і, зайшовши до кімнати відпочинку, співали непристойні пісні, чим заважали іншим мешканцям гуртожитку дивитися телепередачі. На зауваження вони відповідали образливими словами, а коли їх примусово відвели до своєї кімнати, Болотов узяв молоток і разом зі Струковим повернулися в кімнату відпочинку, де Болотов молотком розбив дзеркало, а Струков ногою розбив екран телевізора. Присутніх вони обізвали нецензурними словами, вигнали з кімнати відпочинку, погрожуючи їм розправою.

Вирішіть питання про відповідальність Болотова і Струкова.

 

168. Раніше судимий за хуліганство Бєлкін в нетверезому стані приставав на вулиці до двох дівчат, які поверталися з танців, пропонував їм познайомитись. На прохання залишити їх у спокої ображав нецензурними словами, хапав за руки, відірвав у однієї з дівчат рукав блузки, а подругу, яка намагалася захистити її, вдарив кулаком в обличчя. Перехожий Т. намагався захистити дівчат, але Бєлкін побив його, спричинивши легке тілесне ушкодження, що потягло короткочасний розлад здоров’я.

Вирішіть питання про відповідальність Бєлкіна.

 

169. Писаренко біля кафе “Івушка” підійшов до зупинки таксі і намагався сісти в автомобіль. У цей час з водієм таксі розмовляв Хибний, який зі своїм знайомим Суховим теж намагалися скористатися цим таксі. Між Писаренком і Хибним виникла суперечка з приводу того, кому їхати на таксі. Вони ображали один одного, сварилися нецензурними словами. Сварка переросла в бійку, Писаренко вдарив Хибного ногою, а коли побачив, що Сухов сів у таксі, дістав із кишені саморобний ніж, яким проколов колесо автомобіля, а потім наніс удар ножем в плече Хибному, у результаті чого спричинив йому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Писаренка і Хибного. 

 

170. Трунов і Яковенко косили траву на старому кладовищі і звернули увагу на гранітні плити з написами на них про покійних. Трунов запропонував розкопати деякі з могил з метою знайти коштовності. Яковенко погодився і вони протягом двох місяців розкопали 9 поховань, з яких викрали 14 золотих хрестиків, обручок, ланцюжків, кулонів, зубних коронок та інших предметів загальною вагою більше 120 гр. При спробі продати частину предметів вони були затримані працівниками міліції.

Вирішіть питання про відповідальність Трунова і Яковенка.

 

171. Остапчук з хуліганських мотивів підпалив будівлю-музей, де народився і жив видатний український письменник Іван Франко. Меблі, одяг і основні експонати музею місцеві жителі встигли винести і зберегли, але сама будівля-музей як пам’ятне місце, пов’язане з життям і діяльністю письменника, була знищена вогнем.

Вирішіть питання про відповідальність Остапчука.

 

172. Перебуваючи зі своїми батьками у будинку відпочинку “Актор” м. Ялти, чотирнадцятилітній Миткін та шістнадцятилітній Анохін заради втіхи втопили в морі собаку, яку приручили працівники дому відпочинку, а наступного дня впіймали на території парку трьох кошенят і викололи їм очі.

Вирішіть питання про відповідальність Анохіна і Миткіна.

 

173. Приватний фотограф Уткін попросив у свого знайомого Шишкевича відеокасету порнографічного характеру, щоб подивитися разом зі своєю коханкою. Після перегляду його знайома Вєткіна сказала, що на цій касеті можна заробити гроші. Уткін у своїй фотостудії виготовив (переписав) десять копій відеокасети, які разом з Вєткіною продавав своїм знайомим, а також незнайомим людям біля магазину аудіо- та відеотоварів.

Вирішіть питання про відповідальність Уткіна і Вєткіної.

 

174. Раніше судима за звідництво Верстакова після відбування покарання знову створила в літній кухні місце розпусти. Для цього вона розділила приміщення на три кімнати, зробила ремонт, придбала меблі та ін. Потім на майнових ринках, в готелях, кафе, барах пропонувала реалізаторам товарів, працівникам готелів, офіціантам і барменам (чоловікам і жінкам) скористатися за певну плату її приміщенням для сексуальних утіх чи заняття проституцією.

Вирішіть питання про відповідальність Верстакової.

 

175. Аринін і Сурін організували курси підготовки дівчат для участі в конкурсах краси “Міс міста” і для участі в рекламі товарів. Серед них відбирали тих, хто їм більше подобався, входили в їх довіру, запрошували до ресторанів, обіцяли організувати їм поїздку на конкурс за кордон та ін. Мотивуючи свої дії необхідністю в презентації учасників організаторам очікуваного конкурсу, знімали дівчат в оголеному вигляді, а потім, вдаючись до обману, пропонували їм надавати сексуальні послуги особам, від яких нібито залежить успіх на конкурсах. При цьому Аринін і Сурін запевняли потерпілих, що за надання сексуальних послуг клієнти щедро заплатять. Частина дівчат погодились і були втягнуті в заняття проституцією. До тих, хто не погоджувався, Аринін і Сурін застосовували насильство, погрожували зґвалтуванням, опублікуванням раніше зроблених знімків. Одна з дівчат звернулася до прокуратури і проти Ариніна і Суріна була порушена кримінальна справа.

Вирішіть питання про відповідальність Ариніна і Суріна.

 

176. Федір Кряков неодноразово пригощав свого неповнолітнього сина Олександра і його товариша Миколу Платонова спиртними напоями (вином, наливкою, горілкою). Влітку, коли батьки Платонова виїздили на дачу, двічі посилав сина за горілкою і вони розпивали її в квартирі Платонових. У день народження сина Олександра Федір Кряков знову пригощав їх вином і горілкою. Останній раз Кряков старший запитав Миколу, чому він не пригощає його домашнім вином, яке кожного року роблять його батьки. Тоді Микола без дозволу батьків налив літрову пляшку вина і приніс у дім Крякова, де вони її розпили. Коли батькам Миколи стало відомо про поведінку Федора Крякова, вони звернулися до райвідділу міліції.

Вирішіть питання про відповідальність Федора Крякова.

 

177. Увечері Сорокін, взявши обріз мисливської рушниці, підійшов до клубу, де знаходився його товариш Цапельников з мисливською рушницею. Останній лякав підлітків, що були біля клубу, нецензурно лаявся, а коли підійшов Сорокін, то вони разом стали розганяти громадян і підлітків, які зібралися біля клубу для перегляду фільму. Сорокін зробив постріл у повітря, а Цапельников вистрілив спочатку вгору, а потім по ногах підлітків, які втікали, і заподіяв одному з них легкі тілесні ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я. Як з’ясувалося, Цапельников украв рушницю у сусіда Гривцева.

Вирішіть питання про відповідальність Сорокіна і Цапельникова.

 

178. Семенов, перебуваючи у кінотеатрі в стані алкогольного сп’яніння, під час демонстрації кінофільму вигукував нецензурні слова, ображав громадян, що сиділи в залі, а Захарову, який зробив йому зауваження, наніс побої і заподіяв легкі тілесні ушкодження. Прокуратура району за клопотанням колективу автобази про взяття на поруки Семенова справу припинила, передавши його на виховання громадськості автобази. Через два місяці в тому ж клубі Семенов затіяв сварку, висловлювався нецензурними словами, накинувся на Воропаєва і наніс йому складаним ножем два поранення в руку.

Вирішіть питання про відповідальність Семенова.

 

179. Пугальцев, вийшовши на ґанок свого будинку і бажаючи побешкетувати (незадовго до цього він розпивав спиртні напої), на очах у сусідів зробив постріл з мисливської рушниці у стадо гусей, які були поблизу, поранивши дробом трьох птахів. Дії Пугальцева були кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 КК України як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. В апеляційній скарзі адвокат Пугальцева зазначив, що постріл з рушниці не створював загрози для громадян, тому підсудний не може підлягати відповідальності за  ч. 4 ст. 296 КК України.

Вирішіть питання про відповідальність Пугальцева.

 

180. Проходячи біля вогнища, де громадяни варили гриби, п’яний Євстаф’єв пристав до Чапліної, вимагаючи, щоб вона пішла з ним у ліс. У відповідь на відмову Чапліної, Євстаф’єв схопив її за плече, порвав на ній кофту і, нецензурно лаючись, наніс каменем удар по обличчю підлітка Лепьошкіна, який був поруч, заподіявши йому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Потім Євстаф’єв вдарив ногою по каструлі з грибами, перевернувши її у вогонь, і пішов у ліс.

Вирішіть питання про відповідальність Євстаф’єва.

 

181. Івановський, перебуваючи в нетверезому стані, чіплявся до громадян, що відпочивали в парку, лаявся, а при затриманні міліцейським патрулем чинив опір міліціонеру Довгачову, вдаривши останнього по обличчю, намагався вирватися і супроводжував свої дії нецензурною лайкою. Під час особистого обшуку у відділенні міліції у Івановського був виявлений фінський ніж.

Вирішіть питання про відповідальність Івановського.

 

182. Мухоторова Марія, 47 років, довідавшись, що в сараї у сусіда висить туша забитої свині, підговорила свого 15-річного сина Івана разом викрасти її, що і було ними зроблено.

Вирішіть питання про відповідальність Мухоторових Марії та Івана.

 

183. Двоє 13-річних підлітків були затримані під час спроби проникнути в магазин через розбиту ними вітрину. У процесі розслідування з’ясувалося, що їх схилив до цього шляхом залякування родич одного з підлітків Банніков, який працював продавцем у цьому магазині та бажав зробити неприємності своєму директорові.

Вирішіть питання про відповідальність Баннікова.

 

184. Шофер таксі Бурма “підробляв” тим, що пропонував своїм клієнтам-пасажирам послуги знайомих повій, демонструючи їх фотографії в оголеному виді. У разі згоди пасажира скористатися послугами повій підвозив до них і надавав закріплений за ним автомобіль проституткам для зустрічей із клієнтами. За свої послуги Бурма отримував від проституток 20% із платні кожного знайденого ним клієнта.

Вирішіть питання про відповідальність Бурми.

 

 

Т е м а  14. ЗЛОЧИНИ  У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ  АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ  ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

 

Розглядаючи дану тему, слід ознайомитися з положеннями ст. 49 Конституції Укра­їни, згідно з якими кожен має право на охорону здоров’я, що передбачає захист невизначеного кола осіб від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отруйних, сильнодіючих речовин і одурманюючих засобів, біологічних агентів і токсинів, радіоактивно забрудненої продукції, а також від поширення епідемій. Крім Конституції, рекомендується звернутися до таких норм законів України, а саме: “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 8 липня 1999 р.; “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р.; “Про антидопінговий контроль у спорті” від 5 квітня 2001 р.; “Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затв. Постановою Кабінету Міністрів від 6 травня 2000 р., інших нормативних актів. 

Розв’язуючи конкретні завдання, необхідно визначити, що злочинне діяння полягає у незаконному поводженні з предметом, що відносять до наркотичного засобу, психотропної речовини, її аналогу чи прекурсору. Для цього потрібно засвоїти загальне поняття відповідного предмета (речовини, засобу) і, використовуючи відповідний нормативний акт, визначити, що він належить до заборонених. Також треба враховувати, що при кваліфікації може мати значення розмір (об’єм, вага) тієї чи іншої речовини (великий, особливо великий), який також можна визначити шляхом посилання на нормативні акти.

 

З А В Д А Н Н Я

 

185. Корнієнко був засуджений районним судом за  ч. 2 ст. 315 КК України за схиляння 17-річної Сушко до вживання наркотичних засобів. Досудовим слідством було встановлено, що Корнієнко неодноразово викрадав з городів місцевих жителів головки маку, виготовляв наркотик і шість разів уводив його Сушко за допомогою спеціально купленого шприца з її згоди і за її ініціативою.

Чи правильна кваліфікація дій, вчинених Корнієнком?

 

186. Савченко отримав від малознайомої людини  200 ампул 1% розчину наркотичного засобу морфіну для зберігання за визначену плату. Зберігав його у себе на квартирі протягом трьох місяців. Кожен місяць господар цього наркотичного засобу приходив до Савченка, забирав частину ампул, сплачував Савченку гроші за зберігання і зникав.

Вирішіть питання про відповідальність Савченка.

 

187. Бажаючи придбати наркотики, Пивоваров звернувся до Козаченка. Не маючи їх, Козаченко з корисливих мотивів продав Пивоварову речовину, яка не містила наркотичних компонентів.

Вирішіть питання про відповідальність Пивоварова і Козаченка.

 

188. Сидоров виготовив 200 г гашишу, який через кілька днів реалізував кільком особам.

Вирішіть питання про відповідальність Сидорова.

 

189. При проходженні митного контролю у співробітника садово-паркового господарства Григор’єва замість задекларованого насіння декоративних рослин було виявлено партію гашишу.

Вирішіть питання про відповідальність Григор’єва.

 

190. Фармацевт Федорова систематично продавала своїм знайомим  без рецепта  за відповідну платню  препарати, що містили наркотики.

Вирішіть питання про відповідальність Федорової.

 

 

Т е м а  15. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ  ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ,  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

 

При вивченні цієї теми потрібно звернутися до положень ст. 17 Конституції Укра­їни, згідно з якими захист суверенітету і територіальної цілісності України, забез­печення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові фор­мування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. Збройні Сили України та інші військові формування ні­ким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з ме­тою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджан­ня їх діяльності.

Необхідно вивчити окремі склади злочинів у сфері охорони державної таєм­ниці, провести розмежування між ними та такими злочинами проти основ націо­нальної безпеки, як, наприклад, державна зрада та шпигунство.

Для засвоєння цієї теми слід ознайомитися з положеннями законів України: “Про інформацію” від 02 жовтня 1992 р.; “Про державну таємницю” від 21 вересня 1999 р.; “Про державний кордон України” від 4 листопада 1991 р.; “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 21 жовтня 1993 р., інших нормативних актів.

 

З А В Д А Н Н Я

 

191. Порушуючи інструкцію щодо забезпечення державної таємниці, констру­ктор заводу Савчук брав документи, що містили секретні відомості, для роботи з ни­ми вдома. Одного разу, перебуваючи в стані сп’яніння, він загубив папку з таки­ми документами. Кларова її підібрала і показала своєму чоловікові. Ознайомив­шись із їх змістом, останній відніс знахідку до місцевого управління внутрішніх справ.

Вирішіть питання про відповідальність Савчука.

 

192. Аспірант Лазарєв, вихваляючись перед своїм колишнім шкільним това­ришем Суховим успіхами в науці, пояснив йому принцип роботи і накреслив схе­му побудови приладу, що було державною таємницею. Відомості невдовзі вико­ристала одна з іноземних фірм і це спричинило шкоду інтересам України. Виявилось, що Сухов був їх агентом. Лазарєв цього не знав.

Вирішіть питання про відповідальність Сухова та Лазарєва.

 

193. Робітник конструкторського бюро підприємства, що розробляло бойову техніку, Мурашов, всупереч інструкціям, брав додому на вихідні таємні креслення, з тим щоб на дозвіллі обміркувати низку раціоналізаторських пропозицій. Креслення побачив його 10-річний син. Бажаючи похвалитися перед приятелями тим, якою складною роботою займається батько, хлопчик виніс ці креслення на вулицю і став демонструвати їх групі підлітків, а згодом – особам похилого віку, які відпочивали у дворі на лавах та стільцях. Побачивши у вікно, що його документи знаходяться у сторонніх осіб, Мурашов вийшов і забрав їх. Один із сусідів сповістив про цей випадок правоохоронні органи. З огляду на специфіку відомостей, Мурашов вирішив, що ніхто нічого не зрозумів та не запам’ятав.

Вирішіть питання про відповідальність Мурашова.

 

194. Балашов – робітник конструкторського бюро підприємства, що розробляло бойову техніку, всупереч інструкціям, взяв важливі документи з собою на концерт художньої самодіяльності. Концерт проходив в актовому залі приміщення цієї ж установи. Заслухавшись виступом хору, Балашов не помітив, як упали декілька аркушів, один з яких ковзнув у щілину між дошками підлоги. Згодом було з’ясовано, що ніхто з документом не ознайомився та не мав такої змоги.

Вирішіть питання про відповідальність Балашова.

 

195. Шиловська – прибиральниця конструкторського бюро, увійшла в змову з представниками іноземного підприємства і отримала завдання збирати науково-технічні відомості, що становлять конфіденційну інформацію та належать державі. Її підозріла поведінка привернула увагу працівників служби безпеки цієї установи. Під час огляду приміщення для зберігання технічного приладдя у прибиральниці було знай-дено незнешкоджені копії важливих креслень.

Вирішіть питання про відповідальність Шиловської.

 

196. У Татарчука зникла ввірена йому комп’ютерна дискета з інформацією, яка становить державну таємницю. Як було з’ясовано правоохоронними органами, дискету вкрали, а Татарчук не порушував вимогу відповідних приписів.

Вирішіть питання про відповідальність Татарчука.

 

197. Громадянин України Самарський був затриманий прикордонниками в той момент, коли він поза пунктом пропуску намагався перетнути на приватному автомобілі державний кордон України з Росією. В автомобілі також було сховано десять осіб азіатського походження, які не володіли ні українською, ні російською мовами. Самарський пояснив, що за проханням незнайомої йому людини та за невелику плату він погодився переправити цих осіб через державний кордон.

Вирішіть питання про відповідальність Самарського та інших затриманих осіб.

 

198. Житель гірського селища громадянин Товба пропонував усім бажаючим послуги з перетинання кордону з Румунією поза пунктами пропуску. Товбу разом з групою нелегальних емігрантів було затримано під час спроби перейти у горах державний кордон України. При затриманні він, бажаючи уникнути затримання, робив постріли з рушниці у повітря.

Вирішіть питання про відповідальність Товби.

 

 

Т е м а  16. ЗЛОЧИНИ  ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

 

При засвоєнні цієї теми слід звернутися до ст. 57 Конституції України, згідно з якою кожний громадянин України зобов’язаний додержуватися Конституції і законів України. Необхідно вивчити окремі склади злочинів проти порядку управління, звернувши особливу увагу на кваліфікацію посягань на діяльність органів влади, інших державних органів та громадських організацій.

При розв’язанні окремих завдань необхідно враховувати, що життя, здоров’я, власність, честь та гідність працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування має самостійний (спеціальний) захист від суспільно небезпечних посягань, що відбивається на кваліфікації. В деяких випадках самостійна охорона встановлюється для осіб, з якими перебувають у родинних зв’язках працівники правоохоронних органів. Це прямо вказано у Законі України від  23 грудня 1993 р. “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”. Положення вказаного нормативного акта, інших нормативних актів, а також практику розгляду справ Пленумом Верховного Суду України рекомендується враховувати для з’ясування змісту ознак того чи іншого складу злочину проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

 

З А В Д А Н Н Я

 

199. Майстер комунального підприємства Морозов, прибувши за викликом, відмовився ремонтувати антену колективного користування в жилому будинку, посилаючись на відсутність кабелю та інших матеріалів. Однак після того, як мешканці під’їзду зібрали йому 90 грн., Морозов відремонтував антену. Крім того, на прохання пенсіонера Шилова Морозов відремонтував у його квартирі телефон, за що вимагав і одержав 40 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Морозова.

 

200. Катречко проник уночі з метою крадіжки в магазин, але був помічений працівником міліції, який повертався з кіно. Намагаючись уникнути затримання, Катречко кинув в очі працівникові міліції заздалегідь заготовлений тютюновий порошок, що був у нього в кишені, засліпив переслідувача, але втекти не зміг, бо був затриманий членами громадського формування з охорони громадського порядку.

Вирішіть питання про відповідальність Катречка.

 

201. Куриленко, не маючи квитка, спробував пройти в нічний клуб, але працівник позаштатної служби охорони Міщенко, який чергував біля входу, не пропустив його. Дочекавшись закінчення вечора, Куриленко підстеріг Міщенка, коли той ішов додому і, бажаючи помститися, збив на землю, вдарив по обличчю, заподіявши легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я.

Вирішіть питання про відповідальність Куриленка. Чи зміниться кваліфікація дій Куриленка за умови, що вони були вчинені в той момент, коли Міщенко не пропускав Куриленка в клуб?

 

202. Молодший лейтенант міліції Гришин запропонував Фастову, який знаходився в клубі в стані сп’яніння, залишити приміщення. Фастов погодився і попрямував до виходу, але потім, вихопивши з кишені фінський ніж, спробував вдарити Гришина в груди. Однак Гришин встиг підставити руку, по якій Фастов і наніс удар. Після цього Фастов ще двічі намагався вдарити ножем Гришина.

Вирішіть питання про відповідальність Фастова.

 

203. Під час допиту в кабінеті слідчого Ковальов, який перебував в попередньому ув’язненні й обвинувачувався в розбійному нападі, побачивши, що слідчий – лейтенант міліції Фадєєв – складає протокол допиту і за ним не спостерігає, взяв зі столу скляну попільничку, накинувся на Фадєєва і наніс йому удар попільничкою по голові, заподіявши тілесні ушкодження середньої тяжкості. Скориставшись безпорадним станом Фадєєва, Ковальов знищив протоколи допиту та інші документи кримінальної справи, після чого вискочив у вікно і втік.

Вирішіть питання про відповідальність  Ковальова.

 

204. Говорков з метою заволодіння пістолетом шляхом обману запросив міліціонера Курасова, який стояв на посту, начебто для виявлення захованої кимось зброї. Привівши Курасова в безлюдне місце, де начебто заховано в снігу зброю, і, користуючись тим, що Курасов нахилився, Говорков завдав йому удар кинджалом у спину, заподіявши небезпечне для життя поранення. Потім Говорков зрізав кобуру з пістолетом і втік, проте незабаром був затриманий і притягнутий до кримінальної відповідальності.

Вирішіть питання про відповідальність Говоркова.

 

205. Гавриленко і Велигура, зламавши двері, проникли в квартиру Симченка, який перебував у відпустці, забрали холодильник “Стинол”, телевізор і килим, які відвезли на квартиру Гавриленка. За заявою Симченка проти них було порушено справу з факту крадіжки індивідуального майна. Під час досудового слідства виявилося, що Гавриленко дав холодильник, телевізор і килим у придане своїй дочці, коли та виходила заміж за Симченка. Згодом дочка Гавриленка розлучилася з Симченком і повернулася до батьків, але холодильник, телевізор і килим Симченко їй не віддав, незважаючи на неодноразові вимоги. Тоді Гавриленко забрав майно за допомогою свого сусіда Велігури, якому заплатив за це  25 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Гавриленка і Велігури. Як кваліфікувалися б їхні дії, якби холодильник, телевізор та килим належали за правом особистої власності Симченку?

 

206. Працівники органів внутрішніх справ, діючи відповідно до санкціонованої постанови, прийшли в будинок Шубаріна для проведення обшуку. Однак Шубарін, який був у нетверезому стані, відмовився їх впустити, схопив сокиру, став розмахувати нею, погрожуючи вбивством, намагався вдарити одного з них, ображав нецензурними словами.

Вирішіть питання про відповідальність Шубаріна. Чи зміниться рішення завдання за умови, що працівники міліції намагалися провести обшук без санкції судді? 

 

207. Сєров, вчинивши втечу із місць позбавлення волі, викрав у свого знайомого папку з документами, серед яких був загальногромадянський паспорт. Шляхом певних технічних маніпуляцій Сєров вніс до паспорта відповідні зміни і пред’явив його для оформлення прописки, але був викритий.

Вирішіть питання про відповідальність Сєрова.

 

208. Касир комерційної фірми Зубарєва, бажаючи помститися головному бухгалтерові Степанову за критику, викрала з його столу річний баланс та поточні документи. Щоб відвести від себе підозру, вона також забрала і сховала у себе вдома документи зі свого робочого столу. Про вчинене вона розповіла сусідці, яка після сварки з Зубарєвою повідомила про обставини зникнення документів у прокуратуру.

Вирішіть питання про відповідальність Зубарєвої.

 

209. Прибираючи в квартирі, Котова знайшла у себе в спальні вмонтований у спинку ліжка підслуховуючий пристрій. В результаті розслідування, розпочатого по її заяві, стало відомо, що “жучок” був встановлений її чоловіком Котовим перед від’їздом у службове відрядження з метою викрити дружину в передбачуваній зраді. Підслуховуючий пристрій було виготовлено і надано Котову його родичем, інженером Смирновим, якому було відомо про наміри Котова. 

Вирішіть питання про відповідальність Котова та Смирнова.

 

 

Т е м а  17. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

 

При підготовці до занять слід звернутися до гл. 18, 19 Конституції України, статті яких визначають функції, принципи організації і діяльності суду, господарського суду та прокуратури. Особливу увагу потрібно звернути на закони України: “Про Конституційний Суд України” від 3 червня 1992 р.; “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р.; “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р.

Необхідно засвоїти систему та окремі склади злочинів проти правосуддя. При розв’язанні окремих завдань за даною темою, як і за попередньою, треба враховувати, що життя, здоров’я, власність, честь та гідність працівників судових органів мають самостійний (спеціальний) захист від суспільно небезпечних посягань, що відбивається на кваліфікації. З метою уникнення помилок при кваліфікації діянь, ознаки яких вказані в умовах конкретних завдань, рекомендується додатково використовувати практику розгляду справ даної категорії Пленумом Верховного Суду України.

З А В Д А Н Н Я

 

210. Засуджені за хуліганство за ч. 2 ст. 296 КК України Григор’єв і Капустін побили члена ради колективу ув’язненого Гасанова за його активну роботу по зміцненню дисципліни. Крім того, вони неодноразово погрожували розправитися з іншими членами ради колективу колонії за участь у діяльності по підтриманні порядку серед ув’язнених.

Вирішіть питання про відповідальність Григор’єва і Капустіна.

 

211. Відбуваючи покарання у ВТК посиленого режиму, Парамон часто звертався до лікаря з проханням про звільнення його від роботи. Провівши черговий огляд Парамона, лікар сказав, що він здоровий і звільнення не одержить. Тоді Парамон схопив стілець і вдарив лікаря по голові, заподіявши легке тілесне ушкодження, що потягло короткочасний розлад здоров’я.

Вирішіть питання про відповідальність Парамона.

 

212. Суд у складі судді Семененка і народних засідателів Дементьєва і Сопової розглянув справу по звинуваченню Гришина у вчиненні грабежу за ч. 2 ст. 186 КК України. Незважаючи на те, що Гришин вже був раніше судимий за крадіжку, суддя Семененко запропонував призначити міру покарання у виді п’яти років позбавлення волі умовно з іспитовим строком два роки. Народні засідателі, які були необізнані щодо порядку засудження з випробуванням, погодилися з думкою судді. Вирок був опротестований районним прокурором і пізніше скасований. Як виявилося, дружина Гришина через свою знайому Котову дала Семененку хабара в сумі 5000 грн. за те, щоб її чоловікові була обрана міра покарання, не пов’язана з позбавленням волі.

Вирішіть питання про відповідальність Семененка, Дементьєвої, Сопової, дружини Гришина та Котової.

 

213. За заявою дружини Паршина працівниками органів внутрішніх справ на квартирі Паршина було проведено обшук. Під час обшуку під матрацом був знайдений пістолет системи “Парабелум”. У ході розслідування Паршин заперечував проти належності йому пістолета. При цьому він стверджував, що цю зброю підкинула йому його дружина, діючи з метою порушити проти нього кримінальну справу. Паршина на допиті зізналася, що купила пістолет на ринку у незнайомого і, бажаючи помститися своєму чоловікові, поклала зброю під матрац, а потім зробила відповідну заяву в районні органи внутрішніх справ про те, що Паршин має зброю.

Вирішіть питання про відповідальність Паршиної.

 

214. До свідка в справі про хуліганство, вчинене Іваницьким, прийшов брат іншого обвинуваченого – Смольного Кудрін і став просити Іваницького дати на слідстві й у суді завідомо неправдиві показання на користь Смольного. Іваницький спочатку категорично відмовився, а потім, коли Кудрін запропонував йому 500 грн., погодився і дав на слідстві й у суді показання, які цілком виправдовували Смольного.

Вирішіть питання про відповідальність Кудріна та Іваницького.

 

215. Адамович був притягнутий до відповідальності за ч. 2 ст. 383 КК України за те, що направив в прокуратуру завідомо неправдиве повідомлення про одержання хабарів Дорофєєвим, який був службовою особою одного з центральних відомств. На судовому слідстві було встановлено, що Адамович повідомляв про факти хабарництва, які стали йому відомі від інших осіб, прізвища яких він назвав. Ці особи, допитані судом, підтвердили, що дійсно серед певної групи людей йшли розмови про те, що Дорофєєв бере хабарі та що Адамович знав про ці розмови. На підставі таких даних суд виніс Адамовичу виправдувальний вирок.

Чи правильно вирішив суд?

 

216. При розгляді кримінальної справи по обвинуваченню Петрова суддя Антонов прийшов до обґрунтованого висновку, що слідчий припустився помилки і кваліфікував умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, як тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Оскільки підсудний був охарактеризований свідками тільки з негативного боку, суддя Антонов вирішив, що засудження Петрова на більш тривалий термін, ніж той, який передбачений у санкції статті за вчинений ним злочин, буде доцільним. Із цих міркувань він приховав свою обізнаність щодо неправильної кваліфікації від інших членів суду і призначив Петрову покарання у виді позбавлення волі на вісім років. У той же день Петров покінчив життя самогубством.

Вирішіть питання про відповідальність Антонова.

 

217. Катков – родич притягнутого до відповідальності за хуліганство Іванова, у день проведення судового розгляду справи шляхом обману заманив потерпілого Ігнатенка у свою квартиру та закрив там, погрожуючи розправою у випадку, якщо останній буде кликати на допомогу. Через неявку потерпілого слухання справи було відкладено. Незважаючи на постійні погрози з боку Каткова, Ігнатенко з’явився на наступне засідання суду і повідомив про те, що з ним трапилося.

Вирішіть питання про відповідальність Каткова.