Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЗЕД

ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Мета індивідуальної роботи – набуття студентом вмінь з емпіричного аналізу процесів розвитку міжнародної економіки та навичок застосування отриманих знань з теорії міжнародної економіки.

Студенти повиння самостійно здійснити пошук інформаційних джерел з визначеної проблеми міжнародної економіки, опрацювати статистику та пояснити отримані результати емпіричних досліджень, використовуючі набуті протягом вивчення курсу теоретичні знання.

Оформлення індивідуальної роботи повинна відповідати вимогам:

1) обсяг 10 - 12 сторінок друкованого тексту, інтервал між рядками 1,5; шрифт Times New Roman; кегль 14; вирівнювання тексту – по ширині;

2) структура:

а) назва теми, зміст, ключові слова;

б) вступ (актуальність та мета);

в) основна частина;

г) короткі висновки;

д) перелік найважливішої використаної літератури та джерел (не менше 8-10)

 

Результати роботи обговорюються в групі, оформлюються з використанням аналітичних таблиць, діаграм та супроводжуються презентацією з використанням сучасних технічних засобів.

 

Джерела для виконання індивідуальних завдань

 

 1. Статистика Держкомстату України. URL: www.ukrstat.gov.ua
 2. Статистика Національного банку України. URL: www.bank.gov.ua
 3. Статистика Світової організації торгівлі International Trade. Trends and Statistics - URL: http://www.wto.org/
 4. United Nations Conference on Trade and Development. Information Economy Report. - UN, New York, Geneva.URL: http://unctad.org
 5. United Nations Conference on Trade and Development. Digital Economy Report - UN, New York, Geneva.URL: http://unctad.org
 6. United Nations Conference on Trade and Development World Investment Report. URL: http://unctad.org/wir/
 7. Міжнародна організація з міграції. Доповідь про міжнародну міграцію. IOM, World Migration Report. URL: http://www.iom.int

Завдання 1.

 

1.Визначити особливості застосування фінансових нетарифних інструментів зовнішньоторговельного регулювання в Україні в 2018 р.

2.Наведіть приклади (не менше 3) товарних позицій, зовнішньоторговельні операції за якими регулюються відповідними інструментами торгової політики. (За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=ZovnishnoekonomichnaDiialnist)

4.Поясніть вплив на торгівлю, який мають вибрані інструменти (обмежують імпорт зазначених товарів або стимулюють їх експорт).

Результати занести у таблицю.

 

 

Метод

регулювання міжнародної торгівлі

Інструменти торгової політики

Характер впливу на експорт або імпорт

Фінансовий

Нетарифні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

 

1.Визначити особливості застосування адміністративних (прихованих) нетарифних інструментів зовнішньоторговельного регулювання в Україні.

2.Наведіть приклади (не менше 3) товарних позицій, зовнішньоторговельні операції за якими регулюються відповідними інструментами торгової політики (За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=ZovnishnoekonomichnaDiialnist)

4.Поясніть вплив на торгівлю, який мають вибрані інструменти (обмежують імпорт зазначених товарів або стимулюють їх експорт).

Результати занести у таблицю.

 

Метод

регулювання міжнародної торгівлі

Інструменти торгової політики

Характер впливу на експорт або імпорт

Адміністративний (прихований)

Нетарифні

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3

 1. Визначте сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446#3).
 2. Порівняти структуру активів та пасивів міжнародної інвестиційної позиції України за основними видами міжнародної інвестиційної діяльності у динаміці.

 

Таблиця

Структура активів та пасивів міжнародної інвестиційної позиції України 2010-2020 рр.  (%)

 

Позиція на 01.01.2010

...

...

...

...

...

Позиція на 01.01.2020

АКТИВИ

100

100

100

100

100

100

100

Резервні активи

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції за кордон

 

 

 

 

 

 

 

Портфельні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Інші інвестиційні активи

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

100

100

100

100

100

100

 

Прямі інвестиції в Україну

 

 

 

 

 

 

 

Портфельні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Інші інвестиційні зобов`язання

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: www.bank.gov.ua

 

 1. Зробити висновок про участь  національної економіки у міжнародному русі капіталу роль.
 2. Назвіть чинники, які зумовлюють динаміку.

 

 

 Завдання 4

1.Визначте сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446#3)..

2.Порівняти структуру міжнародних активів та пасивів основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України за основними видами міжнародної інвестиційної діяльності у 2014 р.

 

Таблиця

Міжнародні активи та пасиви основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України (%)

 

Активи

Пасиви

Боргові цінні папери

 

Кредити

 

Інші інвестиційні активи

 

Боргові цінні папери

 

Кредити

 

Інші зобов'язання

 

Органи грошово-кредитного регулювання

 

 

 

 

 

 

Сектор державного управління

 

 

 

 

 

 

Банки

 

 

 

 

 

 

Інші сектори

 

 

 

 

 

 

Разом

100

100

100

100

100

100

Джерело: www.bank.gov.ua

 

3. Зробити висновок про участь  основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності у міжнародному русі капіталу.

 

 

Завдання 5

1.Визначте сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446#3)..

2.Порівняти структуру міжнародних активів та пасивів основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України за основними видами міжнародної інвестиційної діяльності у 2008-2014 рр.

 

Таблиця

Міжнародні активи та пасиви основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України 2010-2020 (млн. дол. США)

 

Активи

Пасиви

...

Позиція на 01.01.2018

Позиція на 01.01.2008

 

Позиція на 01.01.2020

Органи грошово-кредитного регулювання

 

 

 

 

 

 

Сектор державного управління

 

 

 

 

 

 

Банки

 

 

 

 

 

 

Інші сектори

 

 

 

 

 

 

Джерело: www.bank.gov.ua

 

3. Зробити висновок про участь  основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності у міжнародному русі капіталу протягом досліджуваного періоду.

 

Завдання 6

1.Визначте сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446#3).

2. Проаналізувати структуру міжнародних портфельних інвестицій в Україні за інструментами інвестування.

 

Таблиця

Структура міжнародних портфельних інвестицій в Україні (%)

 

Фінансові інструменти

 

Позиція

на 01.01.2010

 

...

Позиція на 01.01.2015

Позиція на 01.01.2020

Цінні папери, що дають право на участь у капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти грошового ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфельні інвестиції

100

100

 

 

 

 

100

100

Джерело: www.bank.gov.ua

 

3. Зробити висновок про особливості міжнародного портфельного інвестування в Україні.

4. Назвіть чинники, які зумовлюють динаміку портфельних ІІ.

 

 

 

Завдання 7

 1. Визначте сутність та значення секторальної структури прямих іноземних інвестицій в країну.
 2. За даними Держкомстату України проаналізуйте секторальну структуру прямих іноземних інвестицій в національну економіку протягом 2008-2015 рр.
 3. Назвіть чинники, які зумовлюють визначену в результаті аналізу динаміку ПІІ.

 

Таблиця

Секторальна структура прямих іноземних інвестицій в національну економіку протягом 2010-2019 рр. (%)

 

 

 Сектор

2010

2019

1. 

сільське господарство, мисливство та  пов'язані з ними послуги

 

 

 

 

1.   

лісове господарство та пов'язані з ним послуги

 

 

 

 

3.

добувна промисловість

 

 

 

 

4.

обробна промисловiсть

 

 

 

 

5. 

будівництво

 

 

 

 

6.

оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами та послуги з ремонту

 

 

 

 

7.

готелі і ресторани

 

 

 

 

8. 

транспорт і зв'язок

 

 

 

 

9. 

фінансова діяльність

 

 

 

 

10.

операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

 

 

 

 

12.

охорона здоров'я та соціальна допомога

 

 

 

 

13.

колективні, громадські та особисті послуги

 

 

 

 

 

Разом

100

100

100

100

Джерело: www. ukrstat. gov. ua

 

 1. Зробіть висновки про участь національної економіки у міжнародних процесах руху капіталу протягом досліджуваного періоду.
 2. Назвіть чинники, які зумовлюють динаміку ПІІ.

 

Завдання 8

 1. Визначте сутність та значення географічної структури прямих іноземних інвестицій в країну.
 2. За даними Держкомстату України (www.ukrstat.gov.ua) проаналізуйте географічну структуру прямих іноземних інвестицій в національну економіку протягом 2008-2014 рр.
 3. Зробіть висновки про участь національної економіки у міжнародних процесах руху капіталу.

 

Завдання 9

 1. Визначте поняття структури валового зовнішнього боргу країни.
 2. За даними Нацбанку України (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446#3) проаналізуйте структурні зрушення заборгованості корпоративного сектору (інші сектори)   України  протягом 2008-2018 рр.

Таблиця

Структура зовнішнього боргу корпоративного сектору України за інструментами запозичення  2010-2020 роки (%)

 

Фінансові інструменти

 

Позиція

на 01.01.2010

 

...

Позиція на 01.01.2015

Позиція на 01.01.2020

Валюта та депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий зовнішній борг

100

100

 

 

 

 

100

100

Джерело: www.bank.gov.ua

 

 1. Зробіть висновки про динаміку участі національного корпоративного сектору у процесах міжнародного руху позикового капіталу.

 

Завдання 10

 1. Визначте поняття структури валового зовнішнього боргу країни.
 2. За даними Нацбанку України (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446#3) проаналізуйте структурні зрушення заборгованості корпоративного сектору (інші сектори)  України  протягом 2008-2018 рр.

Таблиця

Структура зовнішнього боргу корпоративного сектору України за термінами запозичення (%)

 

Вид боргу за термінами

 

Позиція

на 01.01.2010

 

...

Позиція на 01.01.2015

Позиція на 01.01.2020

Короткостроковий

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгостроковий

 

 

 

 

 

 

 

 

Борг інших секторів

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий зовнішній борг країни

100

100

 

 

 

 

100

100

Джерело: www.bank.gov.ua

 

 1. Зробіть висновки про характер та динаміку участі національного корпоративного сектору у процесах міжнародного руху позикового капіталу.

 

Завдання 11

1. Використовуючи дані Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) заповніть таблицю.

 

Таблиця

Макроекономічні показники розвитку України за 2010-2019 роки

Показники

Одиниці виміру

2007

2008

...

2018

Валовий внутрішній продукт.

млн. грн

 

 

 

 

 

 

Експорт

млн дол. США

 

 

 

 

 

 

Імпорт

млн дол. США

 

 

 

 

 

 

 Валютний курс

грн./дол США

 

 

 

 

 

 

Чисельність населення.

млн. осіб

 

 

 

 

 

 

2. Визначте :

 1. показники імпортної та експортної  квоти України;
 2. ступінь відкритості національної економіки та залежності її розвитку від міжнародної торгівлі за визначений період;
 3. показники зовнішньоторговельного обороту  та сальдо торговельного балансу України за період 2007 - 2015 років;
 4. ступінь інтенсивності зовнішньої торгівлі;
 5.  темпи зміни показників , що характеризують роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України.

3. Зробіть висновки.

 

Завдання 12

 

 1. Скласти таблицю динаміки географічної структури міжнародної міграції робочої сили за даними Держкомстату України (www.ukrstat.gov.ua).
 2. Проаналізувати динаміку та географічну структуру міжнародної міграції робочої сили на прикладі України.
 3. Скласти таблицю динаміки міграційного сальдо України за даними Держкомстату України
 4. Проаналізувати динаміку та зробити висновки про участь України у міжнародній міграції робочої сили.

Таблиця

Динаміка географічної структури міжнародної міграції робочої сили України, 2010-2019 роки

Країна

2010 р.

2019 р.

Росія

 

 

 

Польща

 

 

 

Угорщина

 

 

 

Молдова

 

 

 

Білорусь

 

 

 

Туреччина

 

 

 

Румунія

 

 

 

Чехія

 

 

 

Словаччина

 

 

 

Німеччина

 

 

 

 

100

100

100

Таблиця

Міграційне сальдо

 

Рік

Еміграція

Імміграція

Міграційне

сальдо

2010

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

Завдання 13

 

 1. Ознайомитися із даними статистики Платіжного балансу України ( НБУ www.bank.gov.ua)
 2. Скласти таблицю ” Динаміка торгового балансу України 2010-2019 рр.”

 

Показники

2010

...

...

...

2019

Кредит

 

 

 

 

 

Дебет

 

 

 

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 1. Зробити висновки про чинники, які зумовили динаміку.

 

Завдання 14

 1. Ознайомитися із даними www.bank.gov.ua статистики Платіжного балансу України ( НБУ www.bank.gov.ua)
 2. Скласти таблицю ” Динаміка торгівлі послугами 2010 - 2019 рр.”

Показники

2010

...

...

...

2019

Кредит

 

 

 

 

 

Дебет

 

 

 

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 1. Зробити висновки про чинники, які зумовили динаміку торгівлі послугами.

 

Завдання 15

 1. Ознайомитися із даними статистики Платіжного балансу України ( НБУ www.bank.gov.ua)
 2. Скласти таблицю ” Динаміка ПІІ 2010 - 2019 рр.”

Показники

2010

...

...

...

2019

ПІІ в Україну

 

 

 

 

 

ПІІ з України

 

 

 

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 1. Зробити висновки про чинники, які зумовили динаміку руху капіталу.

 

Завдання 16

 

 1. Ознайомитися із даними статистики Платіжного балансу України ( НБУ www.bank.gov.ua)
 2. Скласти таблицю ” Динаміка сальдо балансу поточних операцій 2010 - 2019 рр.”
 3. Зробити висновки про чинники, які зумовили динаміку.

 

 

Завдання 17

1. Використовуючи статистику Євростату (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) розрахувати показники для країн ЄС  протягом 2009-2018 рр. та проаналізувати розвиток торгівлі країн ЄС.

 

Назва показника

Од.

 

Розрахунок

Частка внутрішньорегіональної торгівлі відносно ВНП регіону

%

 

(∑ Exi +Imi / ∑BHП )*100

де

 Exi  - експорт і-тої країни регіону в країни регіонального угрупування

Imi - імпорт і-тої країни регіону в країни регіонального угрупування

∑BHП – сума BHП країн учасниць регіонального угрупування

Частка внутрішньорегіональної торгівлі відносно зовнішньої торгівлі країн регіону

%

 

(∑ Exi +Imi / ∑ ( ЗExi +ЗImi ))*100

де

 Exi  - експорт і-тої країни регіону в країни регіонального угрупування

Imi - імпорт і-тої країни регіону в країни регіонального угрупування

ЗExi  - експорт і-тої країни регіону в треті країни

ЗImi - імпорт і-тої країни регіону в треті країни

 

 

2. Пояснити як динаміка показника характеризує процес міжнародної економічної інтеграції в угрупуванні.

 

Завдання 18

1. Використовуючи статистику СНД (http://cisstat.com/0base/frame-rus.htm ) розрахувати показники для країн СНД  протягом 2007-2018 рр. та проаналізувати розвиток торгівлі країн угрупування.

 

Назва показника

Од.

 

Розрахунок

Частка внутрішньорегіональної торгівлі відносно ВНП регіону

%

 

(∑ Exi +Imi / ∑BHП )*100

де

 Exi  - експорт і-тої країни регіону в країни регіонального угрупування

Imi - імпорт і-тої країни регіону в країни регіонального угрупування

∑BHП – сума BHП країн учасниць регіонального угрупування

Частка внутрішньорегіональної торгівлі відносно зовнішньої торгівлі країн регіону

%

 

(∑ Exi +Imi / ∑ ( ЗExi +ЗImi ))*100

де

 Exi  - експорт і-тої країни регіону в країни регіонального угрупування

Imi - імпорт і-тої країни регіону в країни регіонального угрупування

ЗExi  - експорт і-тої країни регіону в треті країни

ЗImi - імпорт і-тої країни регіону в треті країни

 

 

2. Пояснити як динаміка показника характеризує процес міжнародної економічної інтеграції в угрупуванні.

 

Завдання 19

1. За даними Статистики Держкомстату проаналізувати показники обсягів взаємної торгівлі товарами та послугами України та ЄС протягом 2010-2018 рр.

2. Визначити наявність статичних ефектів після запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

 

Завдання 20

1.Дати пояснення терміну «гетерогенні фірми» у міжнародній торгівлі та їх впливу на розвиток національної економіки та міжнародної торгівлі.

2.Ознайомися из показниками статистики «Експорт товарів за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності» та заповнити таблицю.

(http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_u.html)

  

Таблиця

Частка фірм у експорті України

 

Показники

2010

...

...

...

2019

Кількість фірм-експортерів

 

 

 

 

 

Обсяг експорту

 

 

 

 

 

Обсяг експорту на одну фірму-експортера

 

 

 

 

 

 

 1. Зробити висновки щодо тенденцій експортної активності вітчизняних фірм на основі теорії гетерогенних фірм.

 

Завдання 21

1.Дати пояснення терміну «гетерогенні фірми» у міжнародній торгівлі та їх впливу на розвиток національної економіки та міжнародної торгівлі.

2.Ознайомися из показниками статистики «Експорт товарів за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності» та заповнити таблицю. (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_u.html)

 

Таблиця

Частка малих фірм у експорті України

 

Показники

2010

...

...

...

2019

Кількість малих фірм-експортерів

 

 

 

 

 

Обсяг експорту малих фірм-експортерів

 

 

 

 

 

Обсяг експорту на одну малу фірму-експортера

 

 

 

 

 

 

3.Зробити висновки щодо тенденцій експортної активності вітчизняних фірм на основі теорії гетерогенних фірм.

 

Завдання 22

1.Дати пояснення терміну «гетерогенні фірми» у міжнародній торгівлі та їх впливу на розвиток національної економіки та міжнародної торгівлі.

2.Ознайомися из показниками статистики «Експорт товарів за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності» та заповнити таблицю. (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_u.html)

 

Таблиця

Частка середніх фірм у експорті України

 

Показники

2010

...

...

...

2019

Кількість середніх фірм-експортерів

 

 

 

 

 

Обсяг експорту середніх фірм-експортерів

 

 

 

 

 

Обсяг експорту на одну середню фірму-експортера

 

 

 

 

 

 

3.Зробити висновки щодо тенденцій експортної активності вітчизняних фірм на основі теорії гетерогенних фірм.

 

Завдання 23

1.Дати пояснення терміну «гетерогенні фірми» у міжнародній торгівлі та їх впливу на розвиток національної економіки та міжнародної торгівлі.

2.Ознайомися из показниками статистики «Експорт товарів за кількістю найманих працівників за видами економічної діяльності» та заповнити таблицю. (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/et_knp_reg/arh_et_knp_u.html)

 

Таблиця

Частка фірм у експорті промислової продукції України

 

Показники

2010

...

...

...

2019

Кількість фірм-експортерів промислової продукції

 

 

 

 

 

Обсяг експорту фірм-експортерів промислової продукції

 

 

 

 

 

Обсяг експорту на одну фірму-експортера промислової продукції

 

 

 

 

 

 

3.Зробити висновки щодо тенденцій експортної активності вітчизняних промислових фірм на основі теорії гетерогенних фірм.

 

Завдання 24

1.Визначити сутність статичних та динамічних ефектів регіональної торгової інтеграції країн.

2. Ознайомися из показниками статистики «Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi» http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/kr_tstr/arh_kr_2019.htm») та заповнити таблицю.

 

 

Таблиця

Динаміка торгівлі товарами між України з ЄС, 2010-2019 рр.

 

Показники

2015

...

2019

Експорт до країн ЄС

 

 

 

вартiсть, тис. дол. США

 

 

 

у % до вiдповідного перiоду попереднього року

 

 

 

у % до загального обсягу

 

 

 

Імпорт з країн ЄС

 

 

 

вартiсть, тис. дол. США

 

 

 

у % до вiдповідного перiоду попереднього року

 

 

 

у % до загального обсягу

 

 

 

 

3. Зробити висновки про наявність ефектів інтеграції.

 

 

Завдання 25

1.Визначити сутність статичних та динамічних ефектів регіональної торгової інтеграції країн.

2. Ознайомися из показниками статистики «Структура зовнішньої торгівлі послугами (за видами) з країнами ЄС» (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/ztp_kv_ES/ztp_kv_ES18_u.htm) та заповнити таблицю.

 

Таблиця

Динаміка торгівлі послугами між України з ЄС

 

Показники

2015

2016

2017

Експорт до країн ЄС

 

 

 

вартiсть, тис. дол. США

 

 

 

у % до вiдповідного перiоду попереднього року

 

 

 

у % до загального обсягу

 

 

 

Імпорт з країн ЄС

 

 

 

вартiсть, тис. дол. США

 

 

 

у % до вiдповідного перiоду попереднього року

 

 

 

у % до загального обсягу

 

 

 

 

3. Зробити висновки про наявність ефектів інтеграції.

 

 

Завдання 26

1.Визначити сутність та види ПІІ.

2. Ознайомися з показниками статистики «Темп зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення по регіонах (2015-2018 роки)» (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm) та заповнити таблицю.

 

Таблиця

 

Показники

2015

...

...

2019

Темпи ПІІ

 

 

 

 

Темпи ПІІ за регіонами

 

 

 

 

Темпи  ПІІ на одну особу за регіонами

 

 

 

 

 

4.Зробити висновки про зміни у інвестиційному кліматі країни

 

 

Завдання 29

 1. Ознайомитися із даними статистики Платіжного балансу України ( НБУ www.bank.gov.ua)
 2. Скласти таблицю ” Динаміка фінансового рахунку 2013 - 2019 рр.”

Показники

2013

...

...

...

2019

Активи

 

 

 

 

 

Пасиви

 

 

 

 

 

Сальдо

 

 

 

 

 

 

 1. Зробити висновки про чинники, які зумовили динаміку міжнародного руху капіталу.

 

Завдання 27

 1. Ознайомитися із даними статистики Платіжного балансу України ( НБУ www.bank.gov.ua)
 2. Скласти таблицю ” Динаміка структури офіційних резервів 2013 - 2019рр.”

Показники структури офіційних резервів

2013

...

...

...

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зробити висновки про чинники, які зумовили динаміку міжнародного руху капіталу.

 

 

Завдання 28

1. Визначити сутність та функції золотовалютних резервів країни.

2. За даними Платіжного балансу визначити особливості динаміки обсягів золотовалютних резервів країни;

Скласти таблицю ” Динаміка обсягів офіційних резервів 2013 - 2019 рр.”

Показники

2013

...

...

...

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Зробити висновки про особливості руху офіційних резервів та фактори, як його зумовлюють.

 

Завдання 29

1.Ознайомитися із даними статистики Платіжного балансу України (www.bank.gov.ua), які характеризують участь країни у міжнародному науково-технічному обміні

2.Скласти таблицю ” Україна у міжнародному науково-технічному обміні 2013 - 2019 рр.”

 

Показники міжнародного науково-технічного обміну

2013

...

...

...

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Зробити висновки.

 

Завдання 30

1.Визначити цілі та функції Міжнародного Валютного Фонду як спеціалізованої установи ООН та міждержавної фінансової організації

2.Проаналізувати відносини України та МВФ протяго 2014-2019 рр. Скласти таблицю.

 

Показники фінансування МВФ

2014

...

...

...

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Зробити висновки про участь України у міжнародному русі офіційного капіталу.

 

Завдання 31

1.Визначити цілі та функції групи Світового банку як спеціалізованої установи ООН та міждержавної фінансової організації

2.Проаналізувати відносини України та організацій групи Світового банку протяго 2010-2019 рр. (https://data.worldbank.org/country/ukraine?locale=uk) Скласти таблицю.

 

Показники

2010

...

...

...

2019

Фінансування МБРР

 

 

 

 

 

Фінансування МФК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Зробити висновки про участь України у міжнародному русі офіційного капіталу в межах співпраці з організаціями Світового банку.

 

Завдання 32.

 1. Визначити сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446#3).
 2. Проаналізувати структуру міжнародної інвестиційної позиції України за основними видами міжнародної інвестиційної діяльності у динаміці.

 

Таблиця

Міжнародна інвестиційна позиція України, 2010-2020 рр. (млн. дол. США)

 

 

Позиція на 01.01.2010

...

...

...

...

...

...

Позиція на 01.01.2020

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції за кордон

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфельні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші інвестиційні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі інвестиції в Україну

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфельні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші інвестиційні зобов`язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИСТА МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА

ПОЗИЦІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: www.bank.gov.ua

 1. Зробити висновок про особливості участі  національної економіки у міжнародному русі капіталу роль.