Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи

 

___________________             А. М. Колот

«14» лютого 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалавський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

 

тип дисципліни

обовязкова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

_____________________Т. В. Гуть

                           підпис

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри

 

_______________________ С. І. Шимон

                           підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

Літошенко О. С., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail olena.litoshenko@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

5 (денна), 7 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Літошенко О. С., 2019

© КНЕУ, 2019

 •  

 

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

6

Тема 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України

Тема 2. Право власності на землю

Тема 3. Право землекористування

         

Тема 4. Обмеження та обтяження прав на землю

Тема 5. Набуття і реалізація прав на землю

7

Тема 6. Управління в галузі використання і охорони земель

Тема 7. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель населених пунктів

Тема 8. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення

 

 

 

 

 

8

 • Правовий режим земель лісогосподарського призначення та водного фонду. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Тема 10. Правове регулювання плати за землю

Тема 11. Правове регулювання охорони земель

 

Тема 12. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

9

2.1 Карта навчальної роботи студента

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

13

3.1 Карта навчальної роботи студента

3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

14

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

16

4.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

18

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)

 

 

21

5.1 Структура екзаменаційного білета

5.2 Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

23

5.3 Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

27

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

30

 

32

6.1 Основна література

6.2 Додаткова література

6.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Земельне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних обов’язкових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни – навчальна дисципліна «Земельне право» формує системні знання про вимоги законодавства України щодо раціонального використання та охорони земельного фонду. В її межах детально розкриваються чинні норми земельного законодавства; правове регулювання відносин власності на землю та користування землею; обмеження та обтяження прав на землю; особливості державного управління земельним фондом; склад земельного фонду України та правовий режим окремих категорій земель; вимоги чинного законодавства щодо раціонального використання та охорони земельних ресурсів; правове регулювання плати за землю; особливості юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства. Розглядається практика застосування земельного законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судами, господарськими судами та іншими органами. Формуються вміння та навички складати заяви та клопотання із земельних питань, представляти у судах та інших органах інтереси фізичних і юридичних осіб, застосовувати норми земельного права в процесі роботи за юридичною спеціальністю.

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема, дисципліна базується на категоріях та поняттях теорії держави і права, адміністративному, кримінальному, трудовому та цивільному праві, з яким має найтісніший зв'язок; виступає базою для аграрного права, екологічного та природноресурсного права.

Мета дисципліни полягає в досягненні студентами всебічного і глибокого (фахового) розуміння сутності й змісту земельних відносин, а також та ролі земельного права в їх регулюванні; вмінні застосовувати сукупність набутих знань під час практичної роботи за юридичною спеціальністю.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягають в оволодінні системою законодавчих актів щодо правового регулювання земельних відносин. В рамках зазначеної навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи земельного права, його джерела; організаційно-правові засади реалізації земельних відносин, особливості використання й охорони різних категорій земельного фонду України тощо.

Предмет дисципліни складають суспільні відносини у сфері реалізації прав фізичних та юридичних осіб на землю; вони включають правомочності щодо набуття й припинення прав на землю, використання, охорони та відтворення землі як природного ресурсу й територіального базису.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Земельне право» студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання – за результатами вивчення даної навчальної дисципліни має бути сформована осмислена та засвоєна суб’єктом система наукової інформації щодо земельних правовідносин та норм земельного права, які їх регулюють, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої професійної діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні). Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень та критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять, передбачають знання й розуміння основних засад і доктрини національного права, змісту правових інститутів земельного права, організаційно-правових засад реалізації земельних правовідносин. Емпіричні знання, що набуваються переважно під час розв’язання конкретних практичних ситуацій, формуються у розвиток й на підґрунті концептуальних знань на практичних заняттях та в процесі роботи за юридичною спеціальністю.

2. Уміння – після вивчення даної навчальної дисципліни студенти повинні сформувати здатність застосовувати набуті знання для виконання практичних завдань та розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) – розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів тощо та практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів) – складання й подання заяв, клопотань, позовних заяв, запитів та інших документів щодо набуття, реалізації та припинення прав на землю, звернення до судових та інших правоохоронних органів за захистом порушених законних прав фізичних та юридичних осіб на землю.

3. Комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності, донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності та здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. За результатами опанування навчальної дисципліни студенти повинні вміти працювати як самостійно, так і у складі професійної команди як учасник, формуючи власний внесок у виконання спільних правничих завдань, спільно вирішувати професійні завдання різного рівня складності проявляючи добросовісність, пунктуальність та відповідальність.

4. Автономність та відповідальність – за результатами вивчення дисципліни у студентів має бути сформована здатність приймати самостійні рішення щодо земельних відносин, самостійно виконувати завдання практичного характеру, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності. Студенти повинні бути спроможні управляти комплексними діями або проектами, нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, мати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного та підсумкового контролю (екзамену), який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

 •  

 

Тема 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України.

 
Поняття і предмет земельного права. Методи регулювання в земельному праві. Основні галузеві принципи земельного права. Система земельного права України. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права.
Поняття та класифікація джерел земельного права. Конституційні основи земельного права та їх значення для розвитку земельного законодавства. Закони України як основні джерела земельного права. Земельний кодекс України як загальногалузевий кодифікований акт. Місце та роль підзаконних нормативно-правових актів в системі джерел земельного права. Міжнародні конвенції, багатосторонні міждержавні угоди і двосторонні договори як джерела земельного права.
Поняття, структура та види земельних правовідносин.

 
Тема 2. Право власності на землю.

 
Поняття та основні ознаки права власності на землю. Земля як об’єкт права власності. Співвідношення понять «земля» та «земельна ділянка». Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. Суб’єкти права власності на землю. Форми власності на землю. Зміст права власності на землю, права й обов’язки власників земельних ділянок. 
Право приватної власності на землю. Підстави набуття права приватної власності на землю для громадян України та юридичних осіб України. Право комунальної власності на землю. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб’єкти права комунальної власності на землю. Право державної власності на землю: особливості суб’єктного та об’єктного складу. Особливості земельної правосуб’єктності іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій. Право спільної власності на землю. Право власності на землю українського народу.

 
Тема 3. Право землекористування.

 
Поняття і особливості права землекористування. Види права землекористування. Право постійного землекористування: особливості суб’єктного та об’єктного складу. Коло суб’єктів права постійного землекористування.
Право орендного землекористування. Суб’єкти та об’єкти орендних правовідносин. Договір оренди землі, його характеристика та істотні умови. Особливості оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Суборенда земельних ділянок. Поняття й особливості права концесійного землекористування. Відмінності концесійного землекористування від оренди землі.
Права й обов’язки землекористувачів.

 
Тема 4. Обмеження та обтяження прав на землю.

 
Юридична природа, поняття і види обмежень та обтяжень прав на землю. Співвідношення понять «обмеження прав на землю» та «обтяження земельної ділянки». Земельний сервітут як обмеження прав на земельну ділянку. Види земельних сервітутів. Підстави встановлення й припинення земельних сервітутів. Права та обов’язки суб’єктів сервітутних відносин. Поняття і зміст інституту добросусідства в земельному праві. Основні правила добросусідства. 
Обтяження земельної ділянки правами інших осіб.

 

 

 

 
Тема 5. Набуття і реалізація прав на землю.

 
Основні умови і порядок набуття прав на землю. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами України. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку та їх обтяжень. Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок. Види та зміст цивільно-правових угод щодо земельних ділянок. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.
Підстави, способи і порядок припинення прав на землю. Особливості застосування спеціальних підстав припинення права власності на землю. Порядок вилучення та викупу земельних ділянок. Правові засади вирішення земельних спорів. Органи, що вирішують земельні спори, умови та порядок їх розгляду і вирішення.

 
Тема 6. Управління в галузі використання і охорони земель.

 
Поняття і зміст державного управління земельним фондом. Система органів управління земельним фондом, їх територіальна структура та повноваження. Поняття, мета і завдання землеустрою. Зміст землеустрою, організація та порядок його здійснення. Правові підстави землеустрою. Види землеустрою. Державний земельний кадастр як основний інструмент державного управління земельним фондом. Поняття, призначення і завдання державного земельного кадастру. Держатель та адміністратор державного земельного кадастру. Земельно-кадастрова документація. Складові частини і порядок ведення державного земельного кадастру.
Об’єктивна необхідність та види контролю за використанням та охороною земель. Суб’єкти та об’єкти державного контролю за використанням та охороною земель. Особливості здійснення й призначення самоврядного та громадського контролю за використанням та охороною земель. Поняття, призначення і завдання моніторингу земельних ресурсів. Види моніторингу земель і порядок його проведення. 

 
Тема 7. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель населених пунктів.

 
Склад та цільове призначення земель України. Категорії земель України. Порядок встановлення та зміни цільового призначення земель. 
Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Земельні ділянки фермерських та особистих селянських господарств. Земельні ділянки для сінокосіння, випасання худоби, садівництва, городництва. Земельні ділянки несільськогосподарських підприємств, установ та організацій. 
Поняття і склад земель житлової та громадської забудови. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови. Генеральний план населеного пункту, детальний план території, план земельно-господарського устрою. Правове регулювання використання земельних ділянок для індивідуального житлового, господарського і гаражного будівництва. Особливості використання земельних ділянок державного і комунального житлового фонду. Правовий режим земельних ділянок для кооперативного житлового та гаражного будівництва. Правовий режим земельних ділянок інших категорій, що розташовані в межах населеного пункту.

 
Тема 8. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення.

 
Поняття, склад та правовий режим земель природно-заповідного фонду. Обмеження господарської діяльності на земельних ділянках природно-заповідного фонду. Правовий режим земельних ділянок, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність. Поняття і склад земель оздоровчого призначення. Умови і порядок використання земель оздоровчого призначення. Правовий режим округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони.
Поняття, склад і правовий режим земель рекреаційного призначення. Загальний і спеціальний правовий режим земель рекреаційного призначення. Поняття, склад і правовий режим земель історико-культурного призначення. Правовий режим зон охорони пам’яток.

 
Тема 9. Правовий режим земель лісогосподарського призначення та водного фонду. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 
Поняття і склад земель лісогосподарського призначення. Поняття «ліс» та категорії лісів України. Правовий режим земель лісогосподарського призначення. Приватна власність на землі лісогосподарського призначення. 
Поняття, склад і загальна характеристика правового режиму земель водного фонду. Обмеження приватної власності на землі водного фонду. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів. Правовий режим територій і зон санітарної охорони водних об’єктів. 
Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку та енергетики. Особливості правового режиму земель оборони. Склад та правовий режим земель іншого призначення.

 
Тема 10. Правове регулювання плати за землю.

 
Поняття, форми і загальні правові засади плати за землю. Суб’єкти плати за землю. Поняття земельного податку. Об’єкт оподаткування і база оподаткування земельним податком. Ставки податку за земельні ділянки різних категорій. Пільги щодо сплати земельного податку. Порядок обчислення і строки сплати земельного податку. Контроль за своєчасністю і повнотою сплати земельного податку. Поняття і форми орендної плати за землю. Особливості орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 
Тема 11. Правове регулювання охорони земель.

 
Поняття, завдання і зміст правової охорони земельних ресурсів. Особливості правової охорони земель як просторово-територіального базису. Правова охорона ґрунтів. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів. Охорона ґрунтів від забруднення небезпечними речовинами. Поняття та порядок проведення рекультивації земель. Меліорація земель: поняття та види.
Поняття, види і особливості використання техногенно-забруднених, деградованих і малопродуктивних земель. Правовий режим територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Поняття і порядок проведення консервації земель. Види консервації земель.

 
Тема 12. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

 
Поняття юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства. Особливості складу земельного правопорушення. Особливості застосування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства. Особливості дисциплінарної і матеріальної відповідальності за порушення земельного законодавства. Спеціальний вид юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

 

2П О Т О Ч Н А  Н А В Ч А Л Ь Н А  Р О Б О Т А  С Т У Д Е Н Т І В

Д Е Н Н О Ї  Ф О Р М И  Н А В Ч А Н Н Я

 

2.1 Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової/ факультативної) «Земельне право»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Правознавство»

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль № 1

1

Семінарське заняття 1.

Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України

2

2

Семінарське заняття 2.

Право власності на землю

2

3

Практичне заняття 3.

Право власності на землю

2

4

Практичне заняття 4.

Право землекористування

2

5

Практичне заняття 5.

Обмеження та обтяження прав на землю

2

6

Практичне заняття 6.

Набуття і реалізація прав на землю

2

7

Практичне заняття 7.

Набуття і реалізація прав на землю

2

8

Практичне заняття 8.

Управління в галузі використання і охорони земель

2

9

Практичне заняття 9.

Управління в галузі використання і охорони земель

2

10

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль № 2

11

Практичне заняття 10.

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель населених пунктів

2

12

Практичне заняття 11.

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель населених пунктів

2

13

Практичне заняття 12.

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення

2

14

Практичне заняття 13.

Правовий режим земель лісогосподарського призначення та водного фонду. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

2

15

Практичне заняття 14.

Правове регулювання плати за землю

2

16

Практичне заняття 15.

Правове регулювання охорони земель

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

2

17

Практичне заняття 16.

Підготовка до контрольної (модульної роботи)

-

18

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Написання реферату (есе) на задану тематику АБО

10

2. Підготовка та захист презентації на задану тематику.

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється відповідно до «Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», що ухвалене Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», протокол № 12 від 25 травня 2017 р. та введено в дію наказом ректора від 31 травня 2017 р. № 430 (зі змінами та доповненнями, внесеними Ухвалою Вченої ради університету від 26 жовтня 2017р. та введеними в дію наказом ректора від 31 жовтня 2017 р. № 823 та Ухвалою Вченої ради університету від 29.03.2018 р. та введені в дію наказом ректора від 03 квітня 2018 р. № 266).

Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) на заочній формі навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Визначений в розрізі дисципліни критеріальний апарат (кількість балів або «ціна» заняття чи «ціна» одного виду роботи) диференціюється залежно від якості, повноти, самостійності виконання студентами конкретних завдань таким чином:

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2.1 Критерії оцінювання рівня знань і умінь студентів на практичних (семінарських) заняттях з навчальної дисципліни «Земельне право» та їх оцінка

 

Критерій для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття та для розв’язання казусів (окремих завдань)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному семінарському (практичному) занятті

Повнота, ґрунтовність та правильність відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття або при розв’язанні питання, правової ситуації, завдання або казусу, обґрунтована на підставі знань рекомендованих та додаткових джерел яка складається з таких основних критеріїв:

2

 

мінімально – 0;

 

максимально – 2;

 

негативна чи помилкова відповідь по будь-якому критерію, відсутність показників критерію або повна відмова від відповіді – 0 балів за всю відповідь або за окремий її критерій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття

0,5

повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези

0,5

уміння обґрунтувати свою точку зору при обговоренні доповіді чи при розв’язанні правової ситуації, завдання

0,5

посилання на норми національного та міжнародного права по поточній темі при відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань

0,5

 

 

 

Таблиця 2.3.1 Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів) для кожного змістовного модуля з навчальної дисципліни «Земельне право» та їх оцінка при виконанні не менше половини тестових запитань або завдань по одному змістовому модулю *

 

Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна при оцінюванні контрольних завдань (тестів)

не менш 50 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

1

 

 

 

 

мінімальна кількість балів – 1; максимальна кількість балів – 5.

 

 

 

 

 

 

не менш 60 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

2

не менш 70 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

3

не менш 80 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

4

не менш 90 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

5

 

 

3П О Т О Ч Н А  Н А В Ч А Л Ь Н А  Р О Б О Т А  С Т У Д Е Н Т І В

З А О Ч Н О Ї  Ф О Р М И  Н А В Ч А Н Н Я

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової/ факультативної) «Земельне право»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Правознавство»

 

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль № 1

1

Контактне заняття 1.

Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України

2

2

Контактне заняття 2.

Право власності на землю

2

3

Контактне заняття 3.

Право землекористування

Обмеження та обтяження прав на землю

2

4

Контактне заняття 4.

Набуття і реалізація прав на землю

2

5

Контактне заняття 5.

Управління в галузі використання і охорони земель

2

Змістовий модуль № 2

6

Контактне заняття 6.

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

Правовий режим земель населених пунктів

2

7

Контактне заняття 7.

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення.

Правовий режим земель лісогосподарського призначення та водного фонду. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

4

8

Контактне заняття 8.

Правове регулювання плати за землю.

Правове регулювання охорони земель

4

9

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Написання реферату (есе) на задану тематику ТА

10

2. Підготовка та захист презентацій на задану тематику

15

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

25

РАЗОМ БАЛІВ:

50

 

 

 

Основною формою роботи студента заочної форми навчання над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та інших індивідуальних завдань, у тому числі під час контактних занять (п. 3.1.2.11 зазначеного Положення).

 

3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Див. п. 2.2 Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Земельне право» та таблицю 3.2.1 відповідно.

 

Таблиця 3.2.1 Критерії оцінювання рівня знань і умінь студентів на контактних заняттях з навчальної дисципліни «Земельне право» та їх оцінка

 

Критерій для оцінки відповідей на питання плану семінарського (практичного) заняття та для розв’язання казусів (окремих завдань)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному контактному занятті

Повнота, ґрунтовність та правильність відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття або при розв’язанні питання, правової ситуації, завдання або казусу, обґрунтована на підставі знань рекомендованих та додаткових джерел яка складається з таких основних критеріїв:

2 (4)

 

мінімально – 0;

 

максимально – 2 (4);

 

негативна чи помилкова відповідь по будь-якому критерію, відсутність показників критерію або повна відмова від відповіді – 0 балів за всю відповідь або за окремий її критерій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильність, самостійність відповіді на питання (завдання) плану заняття

0,5 (1)

повнота і переконливість наведених доводів при розв’язанні казусів або при відповіді на питання плану заняття; уміння формулювати думки в тези

0,5 (1)

уміння обґрунтувати свою точку зору при обговоренні доповіді чи при розв’язанні правової ситуації, завдання

0,5 (1)

посилання на норми національного та міжнародного права по поточній темі при відповіді на питання плану семінарського (практичного) заняття та при розв’язанні правових ситуацій, завдань

0,5 (1)

 

 

 

Таблиця 3.2.2 Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів) для кожного змістовного модуля з навчальної дисципліни «Земельне право» та їх оцінка при виконанні не менше половини тестових запитаннях або завдань по одному змістовому модулю *

 

Критерії оцінювання контрольних завдань (тестів)

Кількість балів за оцінку по кожному критерію

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна при оцінюванні контрольних завдань (тестів)

не менш 50 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

1

мінімальна кількість балів – 1;

максимальна кількість балів –5.

не менш 60 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

2

не менш 70 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

3

не менш 80 % правильних відповідей на тестові запитання або завдання

4

не менш 90% правильних відповідей на тестові запитання або завдання

5

 

 

4. І Н Д И В І Д У А Л Ь Н І  З А В Д А Н Н Я  Д Л Я  С А М О С Т І Й Н О Ї

Р О Б О Т И  С Т У Д Е Н Т І В

 

4.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

4.1.1 Студенти денної та заочної форми навчання виконують план навчальної роботи студента з дисципліни «Земельне право» у семестрі або міжсесійний період відповідно шляхом:

самостійного опрацювання інформаційних джерел (визначених для кожної теми окремо);

підготовки виступів на контактних заняттях, планом яких передбачено обговорення наукових доповідей (презентацій) студентів;

опрацювання питань, винесених для самостійного вивчення;

обов’язкового написання реферативного огляду (есе) – стислий виклад зведеної характеристики основних аспектів змісту сукупності джерел із певної теми чи проблеми – за такими темами:

 1. Система сучасного земельного законодавства України.
 2. Право приватної власності на землю: підстави виникнення та припинення.
 3. Право комунальної власності на землю: особливості суб’єктного та об’єктного складу.
 4. Право державної власності на землю: особливості суб’єктного та об’єктного складу.
 5. Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав.
 6. Право постійного землекористування: особливості суб’єктного та об’єктного складу.
 7. Земельні сервітути: поняття, види, підстави встановлення та припинення.
 8. Правове регулювання оренди землі.
 9. Особливості концесійного землекористування.
 10. Правове регулювання землеустрою.
 11. Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки та їх обтяжень.
 12. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.
 13. Вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.
 14. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.
 15. Особливості спадкування земельних ділянок.
 16. Моніторинг земельних ресурсів як складова частина моніторингу довкілля.
 17. Державний земельний кадастр як інструмент управління земельним фондом.
 18. Кадастровий номер земельної ділянки: структура та призначення.
 19. Грошова оцінка земельних ділянок як складова державного земельного кадастру.
 20. Державна реєстрація земельних ділянок: поняття, порядок та призначення.
 21. Державний контроль за використанням і охороною земель.
 22. Склад та категорії земельного фонду України.
 23. Правовий режим земельних ділянок для садівництва.
 24. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови.
 25. Правовий режим земельних ділянок багатоквартирних будинків.
 26. Правовий режим земельних ділянок природних заповідників.
 27. Правовий режим земель курортів.
 28. Правовий режим дачних земельних ділянок.
 29. Правовий режим земель, вкритих лісами.
 30. Правовий режим земель водного фонду.
 31. Правовий режим земель транспорту.
 32. Правове регулювання сплати земельного податку.
 33. Правовий режим територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 34. Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава юридичної відповідальності.
 35. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення

 

4.1.2 Зміст і перелік отриманої компетенції. Реферативний огляд має на меті орієнтацію споживачів інформації із земельного права не в документальних, а інформаційних потоках, тобто в сукупності фактів і концепцій незалежно від того, з яких документів вони вилучені. Хоча, зокрема, реферативні огляди супроводжуються списком літературних джерел, на підставі яких вони складаються, його можна в принципі виключити без шкоди для пізнавального значення реферативного огляду. В результаті фактографічного аналізу з документів, що оглядаються, відбираються лише ті факти і концепції (часто лише одна цифра), які можуть служити в якості «будівельного матеріалу» для розкриття теми огляду. Решта інформації, яка міститься в джерелах, можливо, сама по собі дуже цінна, але не має відношення до даної теми, ігнорується. У цьому полягає суттєва відмінність реферативного огляду від бібліографічного. Останній передбачає обов’язкове звертання споживачів до першоджерел, зазначених в огляді.

У процесі створення реферативного огляду іноді смислове перероблення джерел, що оглядаються, досягає такого рівня (особливо це характерно для вступу і висновків), що не уявляється можливості послатися на конкретний документ, однак безумовною вимогою до реферативних оглядів є необхідна повнота й об’єктивність у викладенні фактів і концепцій, відображених у літературі.

Укладач реферативного огляду, так як і укладач інформативного реферату окремого документа, не повинен давати критичну оцінку матеріалу, що оглядається, тобто привносити свої власні концепції. Матеріал має бути узагальнений таким чином, аби споживачі, на яких розраховано даний огляд, самі могли б зробити необхідні для своєї роботи висновки.

Таким чином, реферативні огляди, тому як і бібліографічні, не можуть бути віднесені до сфери концептографічного обслуговування і є формою фактографічного інформаційного обслуговування, тобто результатом інформативного згортання. Одночасно реферативний огляд містить зведену характеристику питань, які розглядаються в первинних документах, але не передбачає їхньої критичної оцінки. Завдання реферативного огляду – адекватне відображення документів-першоджерел.

Вибір теми здійснюється студентом на вибір (зараховуються оригінальні авторські роботи).

За бажанням та узгодженістю з викладачем студенти можуть отримати альтернативне завдання, яке мусить носити пошуковий, дослідницький, інноваційний характер, та відповідати тематиці, що визначена програмою дисципліни.

 

4.1.3 Студент на власний розсуд може обрати додатковий вид індивідуальної роботи, яка оцінюється у 5 балів, зокрема:

4.1.3.1 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з тем, передбачених для вивчення на контактних заняттях.

4.1.3.2 Аналітичний звіт про власні наукові дослідження з тем курсу.

4.1.3.3 Підготовка презентації за одною із тем курсу.

4.1.3.4 Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (навчально-наукового інституту).

Якщо студент не обирає додатковий вид індивідуального завдання, він може взяти участь в обговоренні в он-лайн режимі рефератів (есе) своїх колег; активна участь в обговоренні, висловлення власних аргументованих думок та оцінювання рефератів (есе) своїх колег оцінюється у 5 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, науковий ступінь, вчене звання, електронна адреса викладача

Літошенко Олена Святославівна, доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н., доцент, olena.litoshenko@kneu.edu.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

вул. Мельникова, буд. 79–81,

місто Київ–50, Україна, 04050;

5-й навчальний корпус університету, ауд. 307, кафедра правового регулювання економіки з 8.30 до 16.30 год.;

тел. (044) 4890934;

індивідуально-консультаційні години щочетверга з 14.30 до 17.00 год. та у День заочника *

 

 

 

4.2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • результатів виконання і захисту розрахункових робіт;
 • рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
 • перекладів іншомовних текстів (при вивченні іноземних мов);
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах тощо.

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Індивідуальне завдання здійснюється та оцінюється в кожному семестрі.

Технічні вимоги до оформлення письмових індивідуальних завдань:

– текстовий формат індивідуальних завдань (якщо інше не встановлено додатковими вимогами) – А 4 (210х297);

– обсяги індивідуального завдання залежно від виду:

анотації прочитаної додаткової літератури, узагальнення судової практики, реферат – 8–10 сторінок або 5000 друкованих знаків;

підготовка наукових статей та доповідей – за вимогами конференцій, інших наукових заходів;

наукові доповіді (реферативні огляди, проекти), що підготовлені для гуртка, наукового семінару – 24 сторінки або 20 000 друкованих знаків;

написання курсової роботи – за встановленими вимогами до навчального процесу;

– шрифт – TimesNewRoman розміром у 14 кеглів;

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2 см, праворуч – 1 см;

– абзацний відступ – 1,25 см за допомогою табулятора, однаковий по всій статті;

– лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»);

– слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «–» (друкується з пробілами);

– ілюстративний матеріал друкується курсивом, таблиці центруються по ширині сторінки у межах полів;

– посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок;

– після тексту статті через рядок даються бібліографічні посилання («Література/Список використаних джерел»), які повинні відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 (див. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

– Список літератури у посиланнях повинен містити не менше 8 позицій.

Для індивідуального завдання студентів у формі:

– анотації прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис літератури тощо складає 2–4 речення на одне джерело;

– узагальнення судової практики з господарських справ – 10–15 рішень з певної проблематики з висновком по кожному рішенню обсягом 2 речення тощо.

У межах вивчення дисципліни «Земельне право» застосовуються наступні критерії оцінювання індивідуального завдання для самостійної роботи:

 

Таблиця 4.1 Критерії оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання

 

Критерій для оцінки індивідуальної роботи

Кількість балів за оцінку по кожному критерію, максимально

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному семінарському (практичному) занятті

Обсяг 10–15 рішень або наукових джерел з посиланням на реєстр, правові пошукові системи, видання (з належно оформленим бібліографічним описом)

2,5

мінімально – 2,5;

максимально – 10;

неналежна робота за критеріями, відсутність роботи – 0 балів;

відсутність окремого критерію – 0 балів за критерієм.

Належний та відповідний змісту коментар: висновок або анотація

2,5

Відповідність рішень або літератури одній проблематиці з переліку тем дисципліни

2,5

Правильний особистий (авторський) підсумковий висновок за результатами узагальнення або анотації

2,5

 

 

 

Таблиця 4.2 Критерії оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання у міжсесійний період

 

Критерій для оцінки індивідуальної роботи *

Кількість балів за оцінку по кожному критерію, максимально

Підсумкова кількість балів максимальна та мінімальна за роботу на одному контактному занятті

Обсяг 10–15 рішень або наукових джерел з посиланням на реєстр, правові пошукові системи, видання (з належно оформленим бібліографічним описом)

2,5 (4)

мінімально – 2,5 (3);

максимально – 10 (15);

неналежна робота за критеріями, відсутність роботи – 0 балів;

відсутність окремого критерію – 0 балів за критерієм.

Належний та відповідний змісту коментар: висновок або анотація

2,5 (4)

Відповідність рішень або літератури одній проблематиці з переліку тем дисципліни

2,5 (4)

Правильний особистий (авторський) підсумковий висновок за результатами узагальнення або анотації

2,5 (3)

 

 

5. П І Д С У М К О В Е  О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В

В И В Ч Е Н Н Я  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

(форма підсумкового контролю – екзамен)

 

5.1 Структура екзаменаційного білета

 

Іспит проводиться за екзаменаційними білетами, які складаються кафедрами відповідно до вимог діючого Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів.

Екзамени проводяться екзаменаційною комісією, до складу якої входить лектор і викладачі, що ведуть семінарські (практичні, лабораторні) чи контактні заняття з відповідної навчальної дисципліни, співробітники кафедри. Склад комісії затверджується завідувачем кафедри.

Кожен екзаменаційний білет має номер, а також позначку із вказаним рядом і місцем, на якому перебуває студент під час екзамену, де проводиться іспит (наприклад, № 5.4 – ряд 5 місце 4). Нумерація екзаменаційних білетів проводиться кафедрою.

Студенти займають місце в аудиторії за номерами екзаменаційних білетів. Зміна місця після одержання білета забороняється.

Структура екзаменаційного білета та критерії оцінювання кожного типу екзаменаційних завдань визначає кафедра, про що повідомляє студентів на початку вивчення дисципліни.

Екзаменаційний білет має 5 завдань *, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0–10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0–50 балів.

 

Зразок екзаменаційного білета

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень         перший (бакалаврський)

Найменування галузі знань                   08 «Право»

Напрям підготовки                                 081 «Право»

Семестр                                                    п’ятий

Навчальна (обов’язкова) дисципліна:  Земельне право

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5.4

 

1. Право власності на землю фізичних осіб.

2. Правовий режим земель житлової та громадської забудови.

3. Державний земельний кадастр як інструмент управління земельним фондом.

4. Задача: До райдержадміністрації звернувся громадянин Петренко з питанням про можливість добровільно відмовитися від своєї земельної ділянки, оскільки наявність земельної ділянки позбавляє його права на призначення державних пільг, зокрема, допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми.

Запитання:

1)    Який порядок добровільної відмови особи від права власності на земельну ділянку?

2)    З якого моменту суб’єктивне право громадянина Петренка на земельну ділянку буде вважатися припиненим?

3)    У яких випадках райдержадміністрація має право вилучати у громадянина земельну ділянку для суспільних потреб?

5. Задача: Фермер Бурлаков О.М. багато років господарював на наданій йому у приватну власність земельній ділянці для ведення фермерського господарства площею 34,8 га, вирощуючи кукурудзу, соняшник та картоплю. Проте після істотних коливань цін на сільськогосподарську продукцію, що супроводжували світову фінансову кризу, ведення фермерського господарства стало низьконерентабельним, й Бурлаков О.М. вирішив продати половину своєї земельної ділянки, щоб повернути позичку банку.

Запитання:

1)    Чи  має  право  Бурлаков  О.М.  продати  частину  своєї  земельної  ділянки, призначеної для ведення фермерського господарства? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

2)    Якої площі надаються земельні ділянки для ведення фермерського господарства?

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри підприємницького та корпоративного права

Протокол № 7 від «19» грудня 2018 року

 

Завідувач кафедри                                                                                                                                      С. І. Шимон

 

Екзаменатор                                                                                                                                                  О. С. Літошенко

 

 

 

 

5.2 Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Земельне право» навчального плану і проводиться у формі екзамену. Загальна кількість балів за поточну успішність з урахуванням зазначених правил наведена у таблиці 6.2.1.

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначені в робочій навчальній програмі з вивчення дисципліни «Земельне право», відображені у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета (див. п. 3.6 Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266). Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначені в робочій навчальній програмі з вивчення дисципліни «Земельне право», відображені у відповідних методичних матеріалах (див. підрозділи 3.2 і 3.3 відповідно) і повідомляються студентам на початку семестру.

Екзамен – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід  за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової дисципліни здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі результатів поточного контролю та екзамену.

Оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни студентами визначається як сума результатів поточного і підсумкового контролю.

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.2.1 Оцінювання складових поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкової дисципліни «Земельне право», балів

 

Складові поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанцій-ний екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна*

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

(іноземна мова 80)

Виконання контрольних (модульних) робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань самостійної роботи

10

25

за рішенням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішенням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність студента

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Таблиця 5.2.2

 

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів згідно з критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, відповідно до Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, що затверджене Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Протокол № 12 від 25 травня 2017 року) та Рішенням кафедри правового регулювання економіки навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Протокол № 1 від 28 серпня 2017 року), а саме:

 

Таблиця 5.3

 

 

Рівень повноти й коректності відповіді

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Критерії оцінки відповіді (завдання)

Відмінний

10

Відповідь студента має відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий і вичерпний виклад теоретичних положень матеріалу, що випливає із завдання;
 2. знання необхідних законів та нормативно-правових актів, що стосуються поставлених у завданні, та обов’язкове на них посилання (використання);
 3. правильне розкриття змісту понять і категорій; уміння самостійно робити логічні висновки й узагальнення, обґрунтовувати свою відповідь;
 4. здатність користуватися методами наукового аналізу правових явищ і вміння характеризувати їх риси (ознаки);
 5. здатність висловлювати (викласти письмово) та аргументувати власну думку відносно інших поглядів на поставлене завдання;
 6. використання фактичних та статистичних даних, теоретичних концепцій (доктрин) та юридичної (національної або зарубіжної) літератури з питань (предмета), поставлених у завданні;
 7. правильне розв’язання правової ситуації (казусу), комплексного тесту, виконання практичного завдання, що стосуються конкретних питань (предмета правового регулювання).

Добрий

8

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

 1. не висвітлений хоча б один із пунктів (аспектів), що вказані в завданні;
 2. при розкритті змісту завдання за зазначеними вище критеріями зроблено помилки, що стосуються насамперед з теоретичного питання;
 3. нечітке знання нормативно-правового матеріалу; неточні посилання на конкретні правові поняття (категорії);
 4. незнання явищ, дат, цифрового матеріалу, невміння розв’язувати ситуаційні завдання тощо.

Задовільний

6

Студент дав відповідь на поставлене завдання, однак допустив певні помилки як змістовного (теоретичного і/або прикладного) характеру, так і при оформленні відповіді на завдання, а саме:

 1. при висвітленні поставленого завдання не враховано два пункти із зазначених у вимогах до найвищого балу;
 2. водночас є недоліки, що їх окремо характеризує критерій рівня повноти й коректності відповіді «добрий»;
 3. при розкритті змісту поставленого завдання допущені деякі помилки щодо суті і змісту теоретичних положень, визначення предмета правового регулювання, категорій і понять правового інституту;
 4. виявлено незнання нормативно-правового матеріалу, невміння розв’язувати ситуаційні завдання, визначати суттєві елементи правового регулювання (механізму, режиму) тощо.

Недостатній

4

Студент дав відповідь на поставлене завдання, однак допустив істотні помилки як змістовного (теоретичного і/або прикладного) характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

 1. порівняно з відповіддю на «відмінно» при розкритті поставлених питань не враховано три-чотири пункти із зазначених у вимогах до найвищого балу;
 2. є два чи більше видів недоліків, які окремо характеризує критерій рівня повноти й коректності відповіді «задовільний»;
 3. відсутні належні аргументи, зроблені неправильні висновки; характер відповідей показує, що студент, який складає іспит, неправильно зрозумів суть питання, не знає правильної відповіді, а тому при відповіді на поставлені питання допустив грубі, зокрема орфографічні, стилістичні, помилки.

Мінімальний

2

Студент дав відповідь неправильно, тобто містить грубі змістовні (структурні) помилки щодо принципових аспектів поставленого завдання та його розуміння, а саме аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Незадовільний рівень

0

Студент узагалі не відповів (не виконав) окреме завдання екзаменаційного білета.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

5.3.1. Право власності на землю юридичних осіб.

5.3.2. Правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.3.3. Самовільне зайняття земельної ділянки як підстава юридичної відповідальності.

5.3.4. Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку та їх обтяжень.

5.3.5. Право постійного землекористування: особливості суб’єктного та об’єктного складу.

5.3.6. Землі сільськогосподарського призначення як пріоритетна категорія земель України: поняття, склад та особливості правового режиму.

5.3.7. Контроль за використанням та охороною земель: сутність, види і нормативно-правове регулювання.

5.3.8. Комунальна власність на землю: особливості суб’єктного та об’єктного складу.

5.3.9. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства.

5.3.10. Земельні сервітути: поняття, види, підстави встановлення та припинення.

5.3.11. Правовий режим земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків.

5.3.12. Правовий режим земель рекреаційного призначення.

5.3.13. Правовий режим земель природно-заповідного фонду.

5.3.14. Поняття та правовий режим деградованих і малопродуктивних земель.

5.3.15. Кадастровий номер земельної ділянки: структура та призначення.

5.3.16. Задача: Багатодітна сільська родина Клименків, що має чотирьох власних дітей та двох – усиновлених, подала клопотання про безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 16 га (з розрахунку по 2 га на особу). Проте у приватизації було відмовлено із посиланням на те, що усі діти є неповнолітніми, а тому не можуть вести особисте селянське господарство.

Запитання:

1)  В якому розмірі надаються земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства?

2)  Чи розповсюджується на такі ділянки мораторій на продаж сільськогосподарських земель?

3)  Чи правомірна відмова у приватизації земельної ділянки? Відповідь обґрунтуйте.

5.3.17. Задача: ТОВ «Мегаполіс» є юридичною особою, співзасновниками якої виступають двоє громадян Вірменії. Метою створення ТОВ є будівництво фабрики з виробництва іграшок на території України. У даний час ТОВ орендує земельну ділянку, на якій ведеться будівництво. Після закінчення будівництва і набуття прав власності на майно керівництво ТОВ має намір викупити земельну ділянку у власність.

Запитання:

1)  Чи зможе набути у власність земельну ділянку ТОВ «Мегаполіс» в порядку, визначеному умовами задачі?

2)  Які підстави набуття у власність земельної ділянки такою особою визначені в земельному законодавстві?

3)  Чи мають іноземні особи право власності на землю в Україні?

5.3.18. Задача: До райдержадміністрації звернувся громадянин Петренко з питанням про можливість добровільно відмовитися від своєї земельної ділянки, оскільки наявність земельної ділянки позбавляє його права на призначення державних пільг, зокрема, допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми.

Запитання:

1)  Який порядок добровільної відмови особи від права власності на земельну ділянку?

2)  З якого моменту суб’єктивне право громадянина Петренка на земельну ділянку буде вважатися припиненим?

3)  У яких випадках райдержадміністрація має право вилучати у громадянина земельну ділянку для суспільних потреб?

5.3.19. Задача: До Держгеокадастру України звернувся житель Тернопільської області В. з проханням роз'яснити зміст ст. 121 Земельного кодексу України, а саме: 1) чи всім громадянам України надається до 2 га землі для ведення особистого селянського господарства? 2) якщо членами сім’ї є п'ятеро осіб (громадян України), то скільки землі вони можуть отримати для ведення особистого селянського господарства — до 10 га чи до 2 га?

Запитання:

1)  Надайте юридичну консультацію жителеві Тернопільської області В. з питань, поставлених у зверненні. Обґрунтуйте її  із посиланням на чинне законодавство.

2)  Чи може іноземець приватизувати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства?

5.3.20. Задача: Для будівництва у межах міста палацу спорту для дітей будівельний концерн «Мрія» звернувся до уповноважених органів з клопотанням про передачу у власність земельної ділянки площею 2,5 га. У задоволенні клопотання БК «Мрія» було відмовлено, мотивуючи тим, що вказана ділянка належить до земель рекреаційного призначення, а вони можуть надаватися тільки громадянам-підприємцям у довгострокову оренду.

Запитання:

1)  Розкрийте поняття, склад та порядок використання земель рекреаційного призначення.

2)  Чи правомірна відмова у клопотанні? Чому? Обґрунтуйте відповідь.

5.3.21. Задача: Фермер Бурлаков О.М. багато років господарював на наданій йому у приватну власність земельній ділянці для ведення фермерського господарства площею 34,8 га, вирощуючи кукурудзу, соняшник та картоплю. Проте після істотних коливань цін на сільськогосподарську продукцію, що супроводжували світову фінансову кризу, ведення фермерського господарства стало низьконерентабельним, й Бурлаков О.М. вирішив продати половину своєї земельної ділянки, щоб повернути позичку банку.

Запитання:

1)  Чи  має  право  Бурлаков  О.М.  продати  частину  своєї  земельної  ділянки, призначеної для ведення фермерського господарства? Чому? Відповідь обґрунтуйте.

2)  Якої площі надаються земельні ділянки для ведення фермерського господарства?

5.3.22. Задача: Громадянин Нігерії Бруно Н., що має офіційний дозвіл на проживання в Україні, звернувся до сільської ради з клопотанням про надання йому в оренду земельної ділянки площею 0,5 га для ведення садівництва. Однак представники сільської ради у грубій формі відмовили йому у прийнятті клопотання, пояснюючи це тим, що в Україні займатися веденням садівництва мають право лише її громадяни. 

Запитання:

1)  Чи правомірні дії представників сільської ради у даній ситуації? Відповідь обґрунтуйте.

2)  Якої площі ділянки надаються для ведення садівництва?

3)  Надайте громадянину Нігерії Бруно Н. юридичну консультацію із зазначеного питання й порадьте йому можливі подальші дії у ситуації, що склалася.

5.3.23. Задача: Громадянка Великобританії М. Браун, яка постійно проживає в Україні зі своїм чоловіком, звернулася до міської ради м. Ірпінь з клопотанням про надання їй в оренду земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва строком на 25 років. Міська рада відмовила у наданні такої ділянки, оскільки М. Браун не має українського громадянства. До того ж зберігає чинність мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Запитання:

1)  Які особи можуть виступати орендарями земельних ділянок в Україні?

2)  У чому полягає сутність мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення? Які землі є його об’єктом та на яких суб’єктів він розповсюджується? Чи розповсюджується мораторій на орендні відносини?

3)  Чи правомірні дії міської ради м. Ірпінь по відношенню до М. Браун? Відповідь обґрунтуйте.

5.3.24. Задача: Громадянин Мірошниченко В.В. у 2010 році на підставі рішення сільської ради отримав земельну ділянку у приватну власність для дачного будівництва, про що зазначено в державному акті на право приватної власності на земельну ділянку. Проте на даній земельній ділянці громадян Мірошниченко В.В. побудував сарай для відгодівлі та вирощування курей на продаж.

Запитання:

1)  Чи порушив громадянин Мірошниченко принцип цільового використання земель? Відповідь обґрунтуйте.

2)  Чи мають місце в даному випадку порушення земельного законодавства?

3)  Охарактеризуйте правовий режим дачних земельних ділянок.

5.3.25. Задача: Громадянин Семенко звернувся до сільської ради із заявою, у якій просив виділити йому 30 га сільськогосподарських угідь для створення фермерського господарства. За рішенням сільської ради йому було виділено 15 га землі. Семенко не погодився з цим, оскільки вважає, що для ефективного ведення фермерського господарства необхідно використовувати мінімум 30 га землі, а сільська рада має у своєму розпорядженні значну площу земель резервного фонду.

Запитання:

1)  Який  порядок  надання  земель  для  ведення фермерського господарства встановлений Земельним кодексом України?

2)  У якому розмірі надаються земельні ділянки для ведення фермерського господарства?

3)         За рахунок яких земель може бути надана земельна ділянка для ведення фермерського господарства?

 

6. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

6.1 Основна література

 

6.1.1 Нормативно-правові акти

 

 1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Земельний  кодекс України : Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.
 3. Про оренду землі : Закон України від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 46-47. Ст. 280.
 4. Про землеустрій : Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 282.
 5. Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 року № 962-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 349.
 6. Про державний контроль за використанням і охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 року № 963-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 350.
 7. Про оцінку земель : Закон України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 15. Ст. 229.
 8. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 7 липня 2011 року № 3613-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 8. Ст. 61.

 

6.1.2 Навчальна та навчально-методична література

 

 1. Погрібний О. О., Каракаш І. І. Земельне право України : підручник. Київ : Істина, 2009. 600 с.
 2. Мірошниченко А. М. Земельне право України : підручник. Київ : ЦУЛ, 2011. 678 с.
 3. Літошенко О. С. Земельне та аграрне право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КНЕУ, 2014. 144 с. URL: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe (дата звернення 20.06.2018).
 4. Літошенко О. С. Земельне та аграрне право : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2013. 525 с. URL: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe (дата звернення 20.06.2018).
 5. Літошенко О. С. Земельне та аграрне право : практикум. Київ : КНЕУ, 2014. 135 с. URL: http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe (дата звернення 20.06.2018).
 6. Шматова Ю. О. Земельне та аграрне право : практикум. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 220 с.

 

 

6.2 Додаткова література

 

6.2.1 Нормативно-правові акти

 

 1. Водний кодекс України : Закон України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.
 2. Лісовий кодекс України : Закон України в редакції від 8 лютого 2006 року № 3404-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 21. Ст. 170.
 3. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 року № 791а-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 16. Ст. 198.
 4. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
 5. Про природно-заповідний фонд : Закон України від 16 червня 1992 року № 2456-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 34. Ст. 502.
 6. Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 року № 2780-XII зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 52. Ст. 683.
 7. Про  пестициди  і агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 14. Ст. 91.
 8. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність : Закон України від 23 грудня 1998 року № 353-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 5-6. Ст. 46.
 9. Про меліорацію земель : Закон України від 14 січня 2000 року № 1389-XIV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 11. Ст. 90.
 10. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : Закон України від 29 листопада 2001 року № 2866-III зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 10. Ст. 78.
 11. Про Генеральну схему планування території України : Закон України від 7 лютого 2002 року № 3059-III зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 30. Ст. 204.
 12. Про використання земель оборони : Закон України від 27 листопада 2003 року № 1345-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 14. Ст. 209.
 13. Про державну експертизу землевпорядної документації : Закон України від 17 червня 2004 року № 1808-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 38. Ст. 471.
 14. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-IVзі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51. Ст. 553.
 15. Про відчуження земельних ділянок, інших обєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 17 листопада 2009 року № 1559-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 1. Ст. 2.
 16. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343.
 17. Класифікація видів цільового призначення земель : затв. наказом  Державного комітету України  із  земельних ресурсів  від  23 липня 2010 року № 548. Офіційний вісник України. 2010. № 85. Ст. 3006.
 18. Порядок ведення Державного земельного кадастру : затв. постановою Кабінету Міністрів України № 1051 від 17 жовтня 2012 року. Офіційний вісник України. 2012. № 89. Ст. 3598.
 19. Порядок консервації земель : затв. наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 року № 283. Офіційний вісник України. 2013. № 42. Ст. 1525.
 20. Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру : затв. постановою Кабінету Міністрів України № 15 від 14 січня 2015 року. Офіційний вісник України. 2015. № 7. Ст. 164.

 

6.2.2 Навчальна та навчально-методична література

 

 1. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України. Актуальні проблеми практичної теорії : монографія. Київ : Знання, 2007. 445 с. 
 2. Бусуйок Д. В. Обмеження прав на землю за законодавством України : монографія. Київ : Юридична думка, 2006. 144 с.
 3. Вівчаренко О. А. Правова охорона земель в Україні : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 336 с.
 4. Гетьман А. П. Земельний кодекс України : науково-практичний коментар. Харків : Одіссей, 2009. 624 с.
 5. Глотова О. В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні : монографія. Одеса : Фенікс, 2008. 256 с.
 6. Каракаш І. І. Природноресурсове право України : навчальний посібник. Київ : Істина, 2005. 376 с.
 7. Корнєєв Ю. В., Мацелик М. О. Земельне право України : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2009. 240 с.
 8. Мірошниченко А. М. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні. Київ : ЦУЛ, 2010. 270 с.
 9. Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. Київ : ЦУЛ, 2011. 516 с.
 10. Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 544 с.
 11. Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. Земельне право України. Академічний курс : підручник. Київ : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. 600 с.
 12. Соловій І. П. Землекористування : еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування. Львів : Афіша, 2005. 400 с.
 13. Третяк А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навчальний посібник. Київ : Аграрна наука, 2002. 280 с.
 14. Федорченко М. С. Набувальна давність у земельному праві України : науково-практичний коментар. Київ : ІРЦ «Реформування земельних відносин в Україні», 2007. 64 с.
 15. Шеремет А. П. Земельне право України : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2009. 632 с.
 16. Шульга М. В. Земельні спори та порядок їх вирішення : монографія. Харків: Право, 2007. 160 с.
 17. Яніцький В. П. Порядок набуття права приватної власності на земельні ділянки в Україні : монографія. Київ : Атіка, 2008. 140 с.

 

6.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Земельним кодексом України : веб-сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/l23178  (дата звернення 30.08.2018).
 2. Робоча програма та Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Земельне право» розміщені на сайті КНЕУ : веб-сайт. URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/  (дата звернення 30.08.2018).

 

 


* Кількість правильних відповідей менше ніж на 50% не оцінюється і дорівнюється 0 балів.

* Кількість правильних відповідей менше ніж на 50% не оцінюється і дорівнюється 0 балів.

* День зазначається згідно з Графіком проведення індивідуальних занять та консультацій викладача. Оновлюється щосеместрово.

* Два перших критеріїв є обов’язковими, що підлягають оцінюванню під час захисту індивідуального завдання для самостійної роботи студента у міжсесійний період.

* Збільшення або зменшення кількості завдань (питань) екзаменаційного білета з дисципліни допускається лише за письмового дозволу проректора з науково-педагогічної роботи і за умови, що встановлена зазначеним Порядком загальна нормативна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені, зберігається.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15 жовтня 2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31 грудня 2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15 жовтня 2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31 грудня 2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).