Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Земельне право України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

 

Навчально-методичний комплекс для студентів

за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство»

 

 

 

 

 

Укладач: професор Володимир Михайлович Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2015


 

Земельне право України : навчально-методичний комплекс для студентів за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» / упорядник В.М. Єрмоленко.

 

Рецензенти:

доктор юрид. наук, професор П.Ф. Кулинич, завідувач відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

доктор юрид. наук, професор А.М. Мірошниченко, завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Т. Шевченка.

 

 

 

 

Рекомендовано до друку навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

(Протокол № 7 від  11.03.2015  р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

 

 

Вступ

 

Тематичний план

 

Програма навчальної дисципліни

 

Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт

 

 

Перелік питань для іспиту

 

Рекомендована література

 

Зміст

 

 


ВСТУП

В історичному аспекті земля для українців завжди виступала основою благополуччя, матеріальним благом, оволодіння яким було вершиною прагнень десятків поколінь представників українського народу. Починаючи з 1917 року лозунг справедливого вирішення земельного питання став запорукою формування прихильності підтримки широких народних мас у боротьбі за владу. Підтвердженням важливості розв’язання земельних проблем є і етап набуття Україною незалежності, вже з перших місяців якої було започатковано земельну реформу. Основоположне завдання цієї реформи втілилось у проголошення і реалізацію курсу на якнайширшу приватизацію земель. З перших кроків молодої держави питанням регламентації земельних відносин було присвячено низку нормативно-правових актів, що підтверджує важливість земельного питання на сучасному етапі розвитку нашої країни. На жаль, земельна реформа досі не одержала свого логічного завершення. Земельні відносини розвиваються, ускладнюються, диференціюються, що супроводжується не завжди виправданим розширенням нормативно-правової бази їх опосередкування. Об’єктивний процес збільшення нормативно-правового масиву земельного законодавства, спричинений ускладненням земельних відносин, поглиблюється суб’єктивними чинниками колізійної нормотворчості. Вказані тенденції зумовлюють необхідність своєчасного реагування на них у відповідній навчальній літературі із земельного права.

«Земельне право України» є нормативною навчальною дисципліною, що вивчається у процесі підготовки фахівців юридичного профілю. Цей навчальний курс введено з метою опанування студентами особливостей механізму правового регулювання сучасних земельних відносин.

Мета курсу «Земельне право України»– формування системи знань з правового регулювання земельних відносин.

Завданнями навчальної дисципліни «Земельне право України» є вивчення теоретичних засад земельно-правового регулювання; системи чинного земельного законодавства, а також земельно-правових проблем, що виникають при утворенні, діяльності та припиненні суб’єктів господарювання; визначення правового режиму належних їм земель; ознайомлення зі специфікою управління земельними відносинами; вивчення відносин паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств; способів захисту прав землевласників і землекористувачів; особливостей правового режиму різних категорій земель. У професійному аспекті завданням навчального курсу є поширення фахової компетенції майбутніх юристів на сферу земельних відносин, оскільки підготовка кваліфікованого фахівця юридичного профілю передбачає опанування ним певних правових знань, як обов’язкову умову їх подальшої успішної професійної діяльності.

Студентам належить оволодіти відповідною сукупністю знань, умінь та навичок, зокрема кожен студент має:

– засвоїти знання з теорії земельного права;

– давати визначення основних категорій земельного права;

– вирізняти земельно-правові відносини від інших видів відносин, що виникають у суспільному житті;

– вільно орієнтуватися у чинному земельному законодавстві;

– розбиратись у поточних проблемах розвитку земельного права на сучасному етапі розвитку.

Після вивчення курсу земельного права студент повинен:

– вміти застосовувати одержані теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній діяльності;

– набути навичок використовувати чинне земельне законодавство для розширення свого правового кругозору, правової культури;

– вміти вирішувати питання, що виникають у процесі захисту прав і законних інтересів землевласників і землекористувачів.

Навчальним планом підготовки юристів Інституту післядипломної освіти передбачено такі види підсумкового контролю знань слухачів з дисципліни «Земельне право України»: 5 семестр – контрольна робота, іспит.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

№ п/п

 

Назва теми

Кількість годин

лекції

семінари

всього

Загальна частина

1

Земельне право як галузь права

2

 

2

2

Джерела земельного права

2

 

2

3

Земельні правовідносини

 

2

2

4

 

 

Правове регулювання управління в галузі використання та охорони земель

 

 

2

 

 

 

2

5

Право власності на землю

4

 

4

6

Право землекористування

2

 

2

7

 

Обмеження та обтяження прав на землю

 

2

 

 

2

8

 

 

Правовідносини у сфері державної реєстрації земельних ділянок та прав на них

 

 

 

2

 

 

2

9

 

Юридична відповідальність за земельні правопорушення

 

 

2

 

2

Особлива частина

10

 

 

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 

 

2

 

 

 

2

11

Правовий режим земель лісогосподарського призначення

 

2

 

 

2

12

Правовий режим земель водного фонду

 

 

2

 

2

13

Правовий режим земель житлової та громадської забудови

 

 

2

 

 

 

2

Разом

20

8

28

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АУДИТОРНІ ЗАНЯТТЯ

 

Лекція 1. Земельне право як галузь права

Поняття та предмет земельного права. Методи земельного права. Система земельного права. Принципи земельного права. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями правової системи: аграрним, екологічним, фінансовим, господарським, цивільним, адміністративним, кримінальним правом. Земельне право як навчальна дисципліна і галузь науки. Міжнародні та національні стандарти, що використовуються при вивченні дисципліни «Земельне право».

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

1.  Дайте визначення земельного права як галузі права.

2. У чому полягають особливості земельно-правових норм?

3. У чому полягають особливості земельного права як науки та навчальної дисципліни?

4. Що є предметом галузі земельного права?

5. Дайте визначення і назвіть методи земельного права.

6. Наведіть принципи земельного права.

 

Лекція 2. Джерела земельного права

Поняття та види джерел земельного права України. Конституція України в системі джерел земельного права. Закони як джерела земельного права. Місце Земельного кодексу України у системі джерел земельного права. Підзаконний нормативно-правовий акт як джерело земельного права. Міжнародні договори як джерела земельного права України.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 1. Дайте визначення джерела земельного права.
 2. Назвіть відмінності між джерелом і формою земельного права.
 3. Які види джерел, на Вашу думку, формують систему сучасних джерел земельного права?
 4. У чому полягають особливості конституційно-правових норм як джерел земельного права?
 5. Розкрийте роль законів як джерел земельного права.
 6. Яке місце у структурі джерел земельного права посідають декрети Кабінету Міністрів України?
 7. Наведіть ієрархічну структуру підзаконних нормативно-правових актів за юридичною силою?
 8. Розкрийте особливості постанов Верховної Ради України як джерел земельного права.

9. У чому полягає роль указів Президента України у регулюванні земельних відносин?

10. Які нормативно-правові акти земельного законодавства видає Кабінет Міністрів України?

11. Які існують відмінності між відомчими нормативно-правовими актами земельного законодавства і актами місцевих органів влади і місцевого самоврядування?

 

Семінарське заняття 1. Земельні правовідносини

 

Поняття та види земельних правовідносин. Зміст земельних правовідносин. Суб’єкти земельних правовідносин. Об’єкти земельних правовідносин. Співвідношення понять «земля», «земельна ділянка», «земельні ресурси». Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. Земельно-правові норми. Правовий механізм реалізації земельно-правових норм.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 1. Дайте визначення земельних правовідносин.
 2. Класифікуйте земельні правовідносини.
 3. Наведіть об’єкти земельних правовідносин за законодавством України.
 4. Розкрийте суб’єктний склад земельних правовідносин.
 5. Що утворює юридичний зміст земельних правовідносин?
 6. Що виступає підставою виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин? Дайте класифікацію цих підстав.

 

Лекція 3. Правове регулювання управління в галузі використання та охорони земель

 

Поняття управління в галузі використання та охорони земель. Поняття функцій управління. Планування використання та охорони земель. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень. Розподіл та перерозподіл земель. Нормування та стандартизація у сфері використання та охорони земель. Моніторинг земель. Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель. Ведення державного земельного кадастру. Землеустрій. Порядок вирішення земельних спорів.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 

 1. 1.    Дайте визначення управління в галузі використання та охорони земель.
 2. 2.    Які функції державного управління земельними відносинами Ви знаєте?
 3. 3.    Розкрийте Ваше бачення змісту і співвідношення понять «державне управління» і «державне регулювання» в земельній сфері.
 4. 4.    Розкрийте особливості складу органів управління в галузі використання та охорони земель.
 5. Назвіть центральний орган виконавчої влади, який є відповідальним за реалізацію державної земельної політики.
 6. Сформуйте і висловіть власне ставлення до заходів щодо реформування системи центральних державних органів у сфері земельних відносин, запропонованих постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442.
 7. Чи не вважаєте Ви за потрібне розширити компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері управління земельними відносинами?

 

Лекція 4. Право власності на землю

Поняття права власності на землю та особливості його об’єкту. Особливості змісту права власності на землю. Правомочності володіння, користування та розпорядження земельними ділянками. Форми права власності на землю. Особливості права спільної власності на землю. Суб’єкти права власності на землю. Права та обов’язки власників земельних ділянок. Підстави набуття, переходу та припинення права власності на земельні ділянки. Захист права власності на земельну ділянку.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 

1.   Дайте визначення права власності на землю.

2. Наведіть особливості володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, виходячи зі специфіки об’єктів земельних правовідносин.

3. За якими ознаками розрізняються форми державної, комунальної та приватної власності?

4. Наведіть законодавчі підстави існування спільної власності на землю.

5. У чому полягають особливості прав і обов’язків власників земельних ділянок?

6. Які способи набуття права власності на землю Ви знаєте і як вони співвідносяться із цивілістичними способами набуття права власності?

7. Розкрийте особливості підстав і способів припинення права власності на землю.

8. З якого моменту припиняється право власності на земельну ділянку?

9. Чи можливе застосування власником земельної ділянки самозахисту своїх прав, якщо так, то в якій формі?

10. У чому полягає зміст та особливості віндикації при захисті прав власників земельних ділянок?

11. Які, на Вашу думку, існують особливості застосування негаторного позову при захисті прав землевласників?

12. Наведіть особливості визнання права власності на земельну ділянку та чинники, що перешкоджають цьому.

 

Лекція 5. Право землекористування

 

Поняття, види та принципи права землекористування. Зміст права землекористування. Суб’єкти та об’єкти права землекористування. Основні права та обов’язки землекористувачів. Право загального землекористування. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам. Особливості землекористування на правах оренди. Порядок укладення договорів оренди землі. Істотні умови договору оренди землі. Зміна, припинення, поновлення договорів оренди землі. Суборенда землі. Право концесійного землекористування та його відмінність від права оренди землі. Речові права на чужі земельні ділянки.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 

1.     Дайте визначення права землекористування.

2.     Які види права землекористування Ви знаєте?

3.     Розкрийте особливості об’єктно-суб’єктного складу права землекористування.

4. Наведіть основні права та обов’язки землекористувачів.

5. У чому полягає зміст загального землекористування?

6. Який порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам?

7. Сформулюйте основні відмінності між правом загального і спеціального землекористування.

8. Розкрийте поняття і особливості орендного землекористування.

9. Наведіть нормативне підґрунтя укладення договорів оренди землі.

10. Чи існують відмінності у істотних умовах договору оренди землі та інших об’єктів нерухомості?

11. Назвіть підстави зміни, припинення та поновлення договорів оренди землі.

12. Чи може орендар надавати землю в суборенду, якщо так, то в яких випадках?

13. Наведіть відмінності між правами орендного та концесійного землекористування.

14. Назвіть права невласника на чужі земельні ділянки як різновид землекористування.

 

Лекція 6. Обмеження та обтяження прав на землю

 

Поняття обмежень та обтяжень прав на землю. Класифікація обмежень прав на землю. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю. Види земельних сервітутів. Підстави та порядок встановлення земельних сервітутів. Підстави та порядок припинення земельних сервітутів. Поняття емфітевзису і суперфіцію. Підстави та порядок встановлення емфітевзису і суперфіцію. Підстави та порядок припинення емфітевзису і суперфіцію. Право добросусідства.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Розкрийте історію рецепції обмежень та обтяжень прав на землю в сучасне земельне право і законодавство.
 2. Дайте визначення поняттю «обмеження права на землю».
 3. Чим відрізняються обтяження і обмеження прав на землю?
 4. Дайте визначення земельного сервітуту.
 5. Які види земельних сервітутів Ви можете навести?
 6. Розкрийте підстави та порядок встановлення і припинення земельних сервітутів.
 7. Чим відрізняються емфітевзис і оренда земель сільськогосподарського призначення?
 8. Висловіть особисте ставлення до інституту суперфіцію та до його поширення в земельному праві.
 9. Розкрийте роль принципу добросусідства у регулюванні обтяжень на земельні ділянки.

 

Семінарське заняття 2. Правовідносини у сфері державної реєстрації земельних ділянок та прав на них

 

Поняття, ознаки та принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки. Права та обов’язки осіб, зацікавлених у державній реєстрації своїх прав на земельні ділянки. Стадії державної реєстрації прав на земельні ділянки. Співвідношення процедур державної реєстрації прав на земельні ділянки, державної реєстрації документів, що посвідчують такі права, та державної реєстрації земельних ділянок. Нормативно-правовий порядок присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 1. Розкрийте поняття Права та обов’язки осіб, зацікавлених у державній реєстрації своїх прав на земельні ділянки. Які етапи розвитку процедури державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні Ви знаєте?
 2. Наведіть принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки з погляду земельно-правової науки.
 3. Чи існують відмінності у земельно-правовому та цивільно-правовому підходах до державної реєстрації прав на земельні ділянки.
 4. Наведіть перелік основних прав і обов’язків осіб, зацікавлених у державній реєстрації своїх прав на земельні ділянки.
 5. Назвіть стадії державної реєстрації прав на земельні ділянки.
 6. Які існують відмінності державної реєстрації прав на земельні ділянки, державної реєстрації документів, що посвідчують такі права, та державної реєстрації земельних ділянок?
 7. Визначте позитивні та негативні моменти державної реєстрації земельних ділянок.

 

Семінарське заняття 3. Юридична відповідальність за земельні правопорушення

Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення. Кримінальна відповідальність за злочини у галузі земельних відносин. Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення. Майнова відповідальність за завдану шкоду. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва Земельно-правова відповідальність.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняття юридичної відповідальності.

2. Які повинні бути умови для настання дисциплінарної відповідальності?

3. Які заходи стягнення можуть застосовуватися до працівника за порушення трудової дисципліни?

4. Назвіть підстави застосування матеріальної відповідальності.

5. Які види матеріальної відповідальності застосовуються до працівника і керівника сільськогосподарського підприємства?

6. Яку матеріальну відповідальність несуть працівники сільськогосподарських підприємств?

7. Назвіть види адміністративної відповідальності за правопорушення у сільському господарстві.

8. Якими є загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду?

9. Яку майнову відповідальність несуть суб’єкти аграрних відносин?

10. Назвіть злочини, що можуть вчинятися у сільському господарстві.

 

Особлива частина

 

Лекція 7. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 

Поняття та зміст правового режиму земель. Поділ земель на категорії. Поняття цільового призначення земель. Порядок зміни цільового призначення земельних ділянок. Поняття функціонального використання земель. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості використання меліорованих земель сільськогосподарського призначення. Особливості правової охорони сільськогосподарських земель в Україні. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Наведіть визначення і елементи загального поняття правового режиму земель.
 2. Розкрийте поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.
 3. У чому полягає сутність принципу пріоритету сільськогосподарського призначення?
 4. Наведіть особливості використання земель сільськогосподарського призначення.
 5. Який орган виконавчої влади є центральним у забезпеченні державної політики використання земель сільськогосподарського призначення?
 6. Який орган виконавчої влади є центральним у забезпеченні державної політики охорони земель сільськогосподарського призначення та його компетенція?
 7. Назвіть особливості правової охорони сільськогосподарських земель в Україні.
 8. Які види юридичної відповідальності у сфері використання земель сільськогосподарського призначення з посиланням на конкретні склади правопорушень Ви можете назвати?

 

Лекція 8. Правовий режим земель лісогосподарського призначення

 

Поняття та склад земель лісогосподарського призначення, їх співвідношення з поняттям «ліс». Відмежування земель лісогосподарського призначення від земельних ділянок під нелісовими насадженнями. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення. Поняття лісового сервітуту. Особливості правової охорони земель лісогосподарського призначення. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання земель лісогосподарського призначення.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Розкрийте поняття і склад земель лісогосподарського призначення, а також їх співвідношення з поняттям «ліс» як інтегрованим об’єктом екологічного права.
 2. Що розуміється під нелісовими насадженнями?
 3. Наведіть основні форми використання земель лісогосподарського призначення.
 4. Назвіть основні земельні права і обов’язки лісокористувачів.
 5. Який орган виконавчої влади є центральним у забезпеченні державної політики використання земель лісогосподарського призначення та його компетенція?
 6. Назвіть особливості правової охорони лісогосподарських земель в Україні.
 7. Які види юридичної відповідальності у сфері використання земель лісогосподарського призначення з посиланням на конкретні склади правопорушень Ви можете назвати?

Семінарське заняття 4. Правовий режим земель

водного фонду

 

Поняття та склад земель водного фонду. Правовий режим окремих різновидів земель водного фонду. Правові форми використання земель водного фонду. Особливості здійснення права власності на землі водного фонду. Особливості здійснення прав на користування землями водного фонду Особливості правової охорони земель водного фонду. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання земель водного фонду.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Який зміст вкладається у поняття земель водного фонду?
 2. Яким є склад земель водного фонду?
 3. Наведіть розміри прибережних захисних смуг і пляжної зони і порядок їх встановлення.
 4. Що належить до водоохоронних зон і зон санітарної охорони водних об’єктів?
 5. Сформулюйте основні права і обов’язки користувачів земель водного фонду.
 6. Який орган виконавчої влади є центральним у забезпеченні державної політики використання земель водного фонду та його компетенція?
 7. Які особливості правової охорони земель водного фонду Ви знаєте?
 8. Які види юридичної відповідальності у сфері використання земель водного фонду з посиланням на конкретні склади правопорушень Ви можете назвати?

 

Лекція 9. Правовий режим земель житлової та громадської забудови

Поняття земель житлової та громадської забудови. Співвідношення понять «землі населених пунктів» та «землі житлової та громадської забудови». Склад земель житлової та громадської забудови. Особливості правового режиму земель населених пунктів. Правовий режим земель поселень за межами населених пунктів. Особливості правової охорони земель житлової та громадської забудови. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання земель житлової та громадської забудови.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Який зміст вкладається у поняття земель житлової та громадської забудови?
 2. Яким є склад земель житлової та громадської забудови?
 3. Розкрийте особливості правового режиму земель населених пунктів.
 4. Чим відрізняється правовий режим земель поселень за межами населених пунктів?
 5. Охарактеризуйте основні права і обов’язки користувачів земель житлової та громадської забудови.
 6. Який орган виконавчої влади здійснює безпосереднє управління землями житлової та громадської забудови та його компетенція?
 7. Які особливості правової охорони земель житлової та громадської забудови Ви знаєте?
 8. Які види юридичної відповідальності у сфері використання земель житлової та громадської забудови з посиланням на конкретні склади правопорушень Ви можете назвати?

 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

 

Тема 1. Правове забезпечення земельної реформи в Україні

Поняття земельної реформи у правовій доктрині України. Передумови реформування земельних відносин в Україні. Мета, завдання та напрями земельної реформи. Законодавче забезпечення земельної реформи. Соціальні, правові та економічні наслідки проведення земельної реформи в Україні.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 

1. Дайте визначення земельної реформи.

2. У чому полягає мета земельної реформи?

3. Назвіть функції земельної реформи.

4. Наведіть етапи сучасної земельної реформи.

5. Розкрийте особливості правового забезпечення сучасної земельної реформи.

6. Яким нормативно-правовим актом започатковано сучасну земельну реформу?

7. Дайте особисту прогнозну оцінку строку завершення сучасної земельної реформи.

8. Сформулюйте особисту оцінку позитивних і негативних сторін сучасної земельної реформи.

 

Тема 2. Правові засади обігу земельних ділянок

 

Поняття і зміст обігу земельних ділянок. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами. Купівля-продаж земельних ділянок. Міна земельних ділянок. Дарування та спадкування земельних ділянок. Передача земельних ділянок в іпотеку. Перехід права власності на земельні ділянки при відчуженні будівель і споруд. Особливості набуття за цивільно-правовими угодами земельних ділянок державної та комунальної власності. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Дайте визначення обігу земельних ділянок.
 2. Обґрунтуйте пріоритет застосування категорії «обіг» над категорією «оборот» для характеристики земельного ринку.
 3. Назвіть характерні ознаки переходу прав на земельні ділянки?
 4. Наведіть особливості відчуження земель державної і комунальної власності.
 5. Які основні правочини переходу прав на земельні ділянки приватної власності Ви можете назвати?
 6. Чим відрізняються поняття відчуження земельних ділянок для суспільних потреб і з мотивів суспільної необхідності?
 7. Розкрийте підстави і порядок відчуження (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.
 8. Розкрийте особливості відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

 

Тема 3. Правове регулювання приватизації земельних ділянок

 

Поняття та основні риси приватизації земельних ділянок. Правові моделі приватизації земельних ділянок. Приватизація земельних ділянок із земель запасу («повна модель»). Стадії повної моделі. Приватизація земельних ділянок, наданих раніше у користування громадянам («спрощена модель»). Стадії спрощеної моделі. Приватизація земельних ділянок юридичними особами. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

 

Контрольні питання та завдання для самоперевірки:

 

1. Дайте визначення і розкрийте сутність приватизації у земельних ділянок.

2. Як співвідносяться роздержавлення і приватизація земельних ділянок?

3. Які правові моделі приватизації застосовуються в сучасній земельній сфері?

4. Назвіть землі, які не підлягають приватизації.

5. Перелічіть основні нормативно-правові акти, які врегульовують процес приватизації земельних ділянок.

6. Які землі підлягають приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України?

7. Наведіть особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення.

 

Тема 4. Правове регулювання паювання земель

 

Поняття земельної частки (паю). Правова природа права на земельну частку (пай). Право на земельну частку (пай) у землях, що були передані в колективну власність сільськогосподарських підприємств. Право на земельну частку (пай) в землях державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Виділення земельних часток (паїв) в натурі із земель, переданих у колективну власність. «Оренда» земельних часток (паїв) без виділення в натурі. Відчуження права на земельну частку (пай). Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

1.  Наведіть поняття земельної частки (паю).

2. Визначте коло осіб, які мають право на земельну частку (пай).

3. Які документи посвідчують право на земельну частку (пай)?

4. Назвіть підстави для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв).

5. Яким чином здійснюється розробка і затвердження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).

6. Наведіть особливості виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок єдиним масивом у спільну власність власникам земельних часток (паїв).

7.  Надайте поняття паювання земель.

8. Назвіть етапи реформування земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах та організаціях України.

9. У чому полягає порядок виділення на місцевості земельної ділянки власнику земельної частки (паю)?

10. Який порядок приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

11. Окресліть коло прав і обов’язків орендодавця земельної частки (паю).

12. Назвіть права і обов’язки орендаря земельної частки (паю).

Тема 5. Правова охорона земель

 

Поняття та зміст правової охорони земель. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель. Досягнення раціонального землекористування. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого вилучення їх для інших потреб. Захист земель від несприятливих природних і техногенних процесів. Рекультивація порушених земель. Консервація земель. Особливості правової охорони ґрунтів.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Дайте визначення правової охорони земель.
 2. Що є об’єктом правової охорони земель?
 3. Розкрийте особливості суб’єктного складу правовідносин з охорони земель.
 4. У чому полягає раціональне землекористування?
 5. Наведіть особливості захисту від необґрунтованого вилучення земель для інших потреб.
 6. Розкрийте особливості захисту земель від несприятливих природних і техногенних процесів?
 7. Визначте правові засади рекультивації земель.
 8. Наведіть правові особливості консервації земель як форми їх охорони.
 9. Виокремте особливості правової охорони ґрунтів.

 

Тема 6. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

 

Поняття та склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Особливості використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Особливості правової охорони земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Який зміст вкладається у поняття земель природно-заповідного фонду?
 2. Яким є склад земель природно-заповідного фонду?
 3.  Що належить до земель іншого природоохоронного призначення?
 4. Чим відрізняються землі оздоровчого та рекреаційного призначення?
 5. Сформулюйте основні права і обов’язки користувачів земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
 6. Який орган виконавчої влади є центральним у забезпеченні державної політики використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення?
 7. Які особливості правової охорони земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення Ви знаєте?
 8. Які види юридичної відповідальності у сфері використання земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення з посиланням на конкретні склади правопорушень Ви можете назвати?

 

Тема 7. Правовий режим земель рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення (особливо охоронюваних земель)

 

Поняття та склад земель рекреаційного призначення. Особливості використання земель рекреаційного призначення. Поняття та склад земель оздоровчого призначення. Особливості використання земель оздоровчого призначення. Особливості правової охорони земель рекреаційного, оздоровчого призначення. Поняття та склад земель історико-культурного призначення. Особливості використання земель історико-культурного призначення. Особливості правової охорони земель історико-культурного призначення. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання земель рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Дайте визначення поняття та розкрийте склад земель рекреаційного призначення.
 2. Дайте визначення поняття та розкрийте склад земель оздоровчого призначення.
 3. Наведіть особливості використання земель рекреаційного та оздоровчого призначення.
 4. Дайте визначення поняття та розкрийте склад земель історико-культурного призначення.
 5. Наведіть особливості використання земель історико-культурного призначення.
 6. Сформулюйте основні права і обов’язки користувачів особливо охоронюваних земель.
 7. Які органи виконавчої влади здійснюють державну політику використання і охорони особливо охоронюваних земель?
 8. Які особливості правової охорони особливо охоронюваних земель Ви можете навести?
 9. Які види юридичної відповідальності у сфері використання особливо охоронюваних земель з посиланням на конкретні склади правопорушень Ви можете назвати?

 

Тема 8. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Особливості використання земель промисловості. Особливості використання земель транспорту. Особливості використання земель залізничного транспорту. Особливості використання земель морського транспорту. Особливості використання земель річкового транспорту. Особливості використання земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Особливості використання земель авіаційного транспорту, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту. Особливості використання земель зв’язку. Особливості використання земель енергетичної системи. Особливості використання земель оборони. Особливості використання земель «іншого призначення». Юридична відповідальність за правопорушення у сфері використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики і оборони.

 

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

 

 1. Який склад земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення?
 2. Розкрийте особливості використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 3. Які центральні органи виконавчої влади виконують функції управління землями земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення?
 4. Охарактеризуйте основні права і обов’язки користувачів землями земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 5. Які особливості правової охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Ви знаєте?
 6. Які види юридичної відповідальності у сфері використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Ви можете назвати з посиланням на конкретні склади правопорушень?

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

У пізнавальній діяльності слухача юридичного відділення Інституту післядипломної освіти переважає самостійна індивідуальна робота по оволодінню навчальним матеріалом. Знання з навчальної дисципліни, одержані при прослуховуванні лекцій, підготовці до семінарських занять, самостійному вивченні навчальної програми, мають ефективно застосовуватися в подальшій юридичній практиці. У своїй наступній професійній діяльності нинішній слухач вже як кваліфікований юрист повсякчас зустрічатиметься з конкретними спірними життєвими обставинами, які потребуватимуть його фахового втручання з метою їх ефективного вирішення. Не є виключенням і сфера земельних відносин, в якій завдяки недосконалому законодавству і хибній практиці правозастосування вже сьогодні накопичилась значна кількість земельних спорів.

Ось чому важливого значення у практичній підготовці витребуваного фахівця-юриста набуває вирішення задач, які є нічим іншим, як моделлю його майбутньої діяльності на практичній ниві. Виходячи зі сказаного, пропонуються варіанти контрольних робіт, кожен з яких містить три задачі, що потребують відповідного рішення.

При виконанні свого варіанту контрольної роботи кожен слухач має дотримуватися таких рекомендацій:

1)   уважно вчитуватися у текст задачі для з’ясування всіх змістовних нюансів, адже від кожного з них залежить правильність вирішення;

2)   скрізь, де це диктується необхідністю, при розв’язанні конкретних ситуацій слід посилатися на відповідні приписи нормативно-правових актів;

3)   до кожної задачі пропонується перелік питань, який служить своєрідним планом, який має допомогти слухачеві досягти необхідної послідовності та повноти у викладенні відповіді;

4)   з огляду на можливість багатоваріантної диференціації при формуванні вирішення задачі, слід надавати відповідь на наступні питання лише після надання обґрунтованої і завершеної відповіді на попереднє питання;

5)   кожне посилання на норму закону доцільно супроводжувати власним коментарем, який містить особисте бачення слухачем недосконалостей або позитивних аспектів аналізованого законодавства.

Слухачі, прізвище яких починається з літери «А» до літери «Є» включно, виконують перший варіант контрольної роботи, з літери «Ж» до літери «К» – другий варіант, з літери «Л» до літери «Р» – третій варіант, з літери «С» до літери «Х» – четвертий варіант, з літери «Ц» до літери «Я» включно – п’ятий варіант.

 

ВАРІАНТ 1.

 

Задача 1.

У травні 2010 року громадянин Федорчук звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оріон» (ТОВ «Оріон»), в якому просив визнати недійсним договір оренди земельної ділянки, укладений 2 листопада 2009 р. з відповідачем від його імені, з тих підстав, що зазначений договір він не укладав та не підписував, до того ж договір не відповідає вимогам ст. 15 Закону України «Про оренду землі», оскільки не містить істотної умови договору щодо визначення особи, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини, що є підставою для визнання договору недійсним. У свою чергу, у червні 2008 р. ТОВ «Оріон» звернулося до суду з позовом до гр. Федорчука, в якому просило визнати договір від 2 листопада 2009 р. укладеним. У своїй позовній заяві ТОВ «Оріон» зазначало, що по закінченні дії попереднього договору оренди землі, укладеного між ТОВ «Оріон» та гр. Федорчуком 13 грудня 2004 р. строком на 5 років, товариство скористалося своїм переважним правом на поновлення договору та переуклало його на новий строк. Посилаючись на те, що між сторонами було досягнуто згоди щодо всіх істотних умов договору оренди землі, відбулася передача землі та подальша державна реєстрація договору, ТОВ «Оріон» просило позов задовольнити.

Вирішіть справу по суті.

 

Задача 2.

У березні 2006 р. товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Білогородка» (ТОВ «Агрофірма «Білогородка») звернулося до суду із позовом до гр. Назарчука про визнання незаконним та скасування державного акта на право власності на землю. Свої позовні вимоги обґрунтовувало тим, що є власником нерухомого майна, а саме металевих теплиць, згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданим Києво-Святошинським бюро технічної інвентаризації 8 червня 2005 року. Земельна ділянка площею 1,2 га, на якій розташовані вказані теплиці, належить гр. Назарчуку. 14 грудня 2005 р. на зазначеній земельній ділянці були затримані працівники ТОВ «Укрвтормет», які проводили демонтаж каркасів теплиць на підставі договору від 3 листопада 2005 р., укладеного між вказаним товариством та гр. Назарчуком. ТОВ «Агрофірма «Білогородка» просило суд визнати незаконним та скасувати державний акт на право власності на земельну ділянку, виданий гр. Назарчуку Києво-Святошинською районною державною адміністрацією 6 квітня 2005 р.

Яких осіб і чому слід залучити до розгляду справи як співвідповідачів? Чи обґрунтовані (а якщо так, то чим) вимоги позивача про скасування державного акта акт на право власності на земельну ділянку? Вирішіть справу.

 

Задача 3.

ТОВ «Старт» відповідно до договору купівлі-продажу від 23 грудня 2004 р. набуло у власність нежитлові приміщення у м. Суми по вул. Полярній, 25. Зазначені нежитлові приміщення розташовані на земельній ділянці, яка належить до комунальної власності територіальної громади м. Суми. 6 лютого 2007 р. ТОВ «Старт» на підставі ст. 377 ЦК України та ст. 120 ЗК України звернулося до Сумського міського управління земельних ресурсів із заявою про надання йому в оренду земельної ділянки, на якій розташована зазначена нерухомість. Листом від 8 лютого 2007 р. Сумське міське управління земельних ресурсів повідомило ТОВ «Старт» про відмову надати земельну ділянку в оренду і зобов'язало його демонтувати належну йому нерухомість, яка знаходиться на спірній земельній ділянці. У свою чергу, ТОВ «Старт» 23 травня 2007 р. звернулося з листом до міського голови міста Суми, в якому повідомило, що не має наміру демонтувати належне йому на праві власності нерухоме майно та вдруге попросило надати йому в оренду земельну ділянку, на якій це майно розташоване.

30 червня 2007 р. Сумське міське управління земельних ресурсів повідомило, що спірна земельна ділянка рішенням міської ради від 27 червня 2007 р. терміном на 5 років виділена в оренду ТОВ «Керамбуд» для розміщення заводу по виробництву будівельних матеріалів, що виключає можливість надання її у користування іншій особі.

Вирішіть спір по суті, посилаючись на чинне законодавство.

 

ВАРІАНТ 2.

 

Задача 1.

12 липня 2013 р. ТОВ «Астра» уклало з виробничо-комерційною фірмою «Стар» попередній договір про наміри майбутньої купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,38 га, призначеної для будівництва автозаправного комплексу. Основний договір було домовлено укласти після одержання продавцем свідоцтва на право власності. Відповідно 31 серпня 2013 р. було укладено попередній договір і додатковий договір до попереднього договору від 12 листопада 2013 р., посвідчені нотаріусом, зобов'язання за якими з попередніх оплат у сумі 126 тис. грн. і 133 тис. грн. покупцем було виконано. Продавець, прийнявши оплату, після одержання у грудні 2013 р. свідоцтва на право власності на цю земельну ділянку, відмовився від одержання проекту основного договору, а також ухилився від укладення основного договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Які правові наслідки ухилення від укладення основного договору? Чи є відмова продавця підставою для вимоги покупцем скасування свідоцтва на право власності на цю земельну ділянку? Як правильно вирішити вказаний спір?

 

Задача 2.

Компанія «Рапс» здійснювала вирощування технічних олійних культур на земельній ділянці товарного сільськогосподарського виробництва, що перебувала у власності компанії. Перевіркою додержання вимог земельного законодавства інспектором з контролю за використанням земель встановлено наступні факти: вирощування с/г культур призводить до поступової деградації земель, таке вирощування здійснюється без проведення сівозмін, підтримання сталого рівня врожайності здійснюється за допомогою щорічного завезення на земельну ділянку нового родючого шару ґрунту.

Представник компанії «Рапс» зауважив, що в діях компанії немає складу правопорушення.

Проаналізуйте правомірність дій компанії «Рапс». Які заходи з охорони земель повинні здійснювати власники на землях с/г призначення.Обґрунтуйте подальші дії інспектора.

 

Задача 3.

Зборами учасників фермерського господарства «Лілея» 27 листопада 2006 р. було прийнято рішення про розпаювання наданої йому в оренду земельної ділянки державної власності та передачі її у власність членам фермерського господарства у встановленому розмірі земельної частки (паю). На підставі цього рішення голова ФГ «Лілея» звернувся до районної державної адміністрації за дозволом на розпаювання земель фермерського господарства, яка листом від 27 грудня 2006 р. запропонувала ФГ «Лілея» викупити орендовану ним земельну ділянку, відмовивши в наданні дозволу на її розпаювання через те, що земельна ділянка площею 0,54 га знаходиться під приміщенням орендованого пташника (господарською будівлею) і тому не належить до земель, які підлягають розпаюванню.

Наскільки законними є рішення і вимоги фермерського господарства «Лілея»? Чи правомірна відмова райдержадміністрації? Вирішіть справу по суті.

 

ВАРІАНТ 3.

 

Задача 1.

Подружжя Нагорних придбало земельну ділянку з метою будівництва житлового будинку відповідного цільового призначення в гр. Петренка. Через півроку подружжя почало зводити житловий будинок. При проведенні земляних робіт на земельній ділянці було пошкоджено каналізаційний колектор, що проходив під даною земельною ділянкою. Внаслідок цього дана земельна ділянка, як і сусідні, була забруднена і стала фактично непридатною для постійного знаходження на них через стійкий неприємний запах.

Сусід Нагорних Петренко на підставі того, що сталося, заявив позов до суду до подружжя Нагорних про відшкодування заподіяних йому збитків, а також сплату компенсації на купівлю іншої земельної ділянки взамін тієї, що стала непридатною до використання. В процесі розгляду справи з’ясувалося, що земляні роботи, які призвели до аварії, проводилися на підставі затвердженого у встановленому порядку проекту будівництва будинку, на якому колектор відображений не був, у зв’язку із чим суддя залучив у якості співвідповідача по справі місцеву раду.

Нагорними, в свою чергу, було пред’явлено позов до гр. Петренка, який не повідомляв покупців при продажу земельної ділянки про знаходження колектору під її поверхнею, про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки та відшкодування заподіяних укладенням такого договору збитків.

Визначте коло суспільних правовідносин?Які рішення має прийняти суд по обох заявлених позовах?Яким чином мають бути поновлені порушені права?

 

Задача 2.

На підставі договору дарування від 10 листопада 2006 р. жителю м. Одеси гр. Іваненку належить 1/10 частина будинку за адресою вул. Набережна, 26. Будинок знаходиться на земельній ділянці площею 493 м2. У грудні 2006 р. громадянин Іваненко звернувся до Одеського міського управління земельних ресурсів із заявою про отримання у власність цієї земельної ділянки, однак відповіді не отримав. В Одеській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», куди він звернувся із заявою про оформлення проекту відведення спірної земельної ділянки, йому було відмовлено.

Визначте, чи може гр. Іваненко набути зазначену земельну ділянку у власність і якою площею? До компетенції якого органу влади належить вирішення наведених питань? Наскільки правомірними є дії (бездії) вказаних державних органів, до яких звертався гр. Іваненко, і яким мало бути рішення і відповідь кожного з них?

 

Задача 3.

На підставі договору купівлі-продажу від 11 липня 1964 р. жительці м. Бровари гр. Авраменко належало 46/100 часток приватного будинку, розташованого по вул. Б. Хмельницького, 17. Станом на 16 серпня 1982 р. цей будинок мав 68 % зношення, у зв’язку з чим рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради народних депутатів від 16 липня 1987 р. позивачці на сім’ю з двох осіб згідно з пільговою чергою, як проживаючій у ветхому будинку, було надано двокімнатну квартиру. Рішенням Броварської міської ради від 30 серпня 2006 р. земельну ділянку площею 400 м2 за зазначеною адресою було передано у приватну власність гр. Марусенку для будівництва і обслуговування жилого будинку, адже згідно з довідкою Броварського БТІ станом на 16 січня 2002 р. зазначений будинок був знесений.

У червні 2007 р. громадянка Авраменко звернулася до суду з позовом до Броварської міської ради. У позовній заяві гр. Авраменко вказала, що у кінці 1990 р. зазначений будинок було знесено невідомими особами, після чого залишився лише його фундамент, однак змін до державного реєстру про припинення права власності вона не вносила. На думку позивачки, вона досі є власником 46/100 часток будинку й відповідно користувачем земельної ділянки, на якій був розташований будинок, а тому має намір відбудувати свою частину будинку. Позивачка просила суд визнати рішення Броварської міської ради про виділення спірної земельної ділянки у приватну власність гр. Марусенку частково незаконним, оскільки воно порушує її права.

Визначте, наскільки правомірним є рішення Броварської міської ради про виділення спірної земельної ділянки у приватну власність гр. Марусенку? Чи збереглося право громадянки Авраменко на спірну ділянку, а якщо так, то в якій частці?

 

ВАРІАНТ 4.

 

Задача 1.

У березні 2005 р. гр. Пилипчук звернувся до Кирилівської сільської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки площею 0,26 га на підставі юридичного факту права власності на будинок, розташований на цій ділянці. Рішенням сесії сільської ради від 26 липня 2005 р. йому було надано дозвіл на виготовлення технічної документації. Документацію для приватизації земельної ділянки було виготовлено, ним було сплачені кошти за її виготовлення, однак сусіди відмовилися підписати акт узгодження меж земельної ділянки, мотивуючи відмову особистою неприязню до Пилипчука та наявністю спору про звільнення ним проїжджої частини тупика, яку він, на думку сусідів, захопив самовільно. Тому рішенням Кирилівської сільської ради від 31 серпня 2007 р. гр. Пилипчуку було відмовлено в затвердженні технічної документації зі складання державного акта на право приватної власності на земельну ділянку й запропоновано вирішити це питання згідно зі ст. 103 ЗК України про добросусідство. Іншим рішенням Кирилівської сільської ради від 9 жовтня 2007 р. було погоджено межі земельних ділянок усіх конфліктуючих сторін за умови, що сторони одночасно нададуть на розгляд і затвердження сільської ради акти узгодження меж та технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право власності на земельну ділянку. Громадянин Пилипчук звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати недійсними рішення Кирилівської сільської ради від 31 серпня 2007 р. та від 9 жовтня 2007 р., якими, на його думку, створено перешкоди для реалізації його права на приватизацію земельної ділянки.

Вирішіть спір по суті.

 

Задача 2.

ТОВ «Лубенчанка» належить торгівельний кіоск-павільйон «Сніжинка», розташований по вул. Незалежності, 1 на земельній ділянці площею 0,02 га. Рішенням Лубенської міської ради від 29 грудня 2008 р. ця земельна ділянка була включена в перелік ділянок, які підлягають продажу, а зацікавленим землекористувачам (ТОВ «Лубенчанка») надано право на виготовлення технічної документації і проведення експертної грошової оцінки землі для влаштування дитячого кафе. Наступним рішенням Лубенської міської ради від 22 лютого 2011 р. було надано дозвіл ОСББ «Садиба» на виготовлення технічної документації по наданню земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування будинку та господарських будівель площею 0,04 га за адресою: вул. Незалежності, 9. Розмір та конфігурація цієї земельної ділянки частково накладається на земельну ділянку, проект відведення якої вже було розроблено ТОВ «Лубенчанка».

Що належить робити сторонам земельного спору? Вирішіть справу.

 

Задача 3.

Виконавчим комітетом Київської обласної ради народних депутатів 17 листопада 1986 р. було прийнято рішення «Про вилучення земель з користування колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів для надання їх підприємствам, установам та організаціям для виробничих потреб, для розміщення колективних садів». На підставі цього рішення в 1987 р. Шевченківському райвиконкому м. Києва було видано державний акт на право користування землею для організації садівницького товариства непрацюючим інвалідам Великої Вітчизняної війни. У березні 2007 р. Києво-Святошинська РДА своїм рішенням передала земельну ділянку Товариства загальною площею 0,06 га (сіножаті) терміном на 49 років в довгострокову оренду та уклала договір оренди.

Оцініть законність такого рішення Києво-Святошинської РДА. Який орган може скасувати це рішення у разі його незаконності?

 

ВАРІАНТ 5.

 

Задача 1.

Рішенням виконкому Мінської районної ради народних депутатів м. Києва від 8 червня 1987 р. було виділено правлінню об'єднаного кооперативу відкритих автостоянок «Чайка» земельну ділянку площею 1,5 га для влаштування на ній відкритої платної автостоянки. Перевіркою, проведеною інспектором по використанню і охороні земель м. Києва (акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 27 червня 2013 р.), було встановлено, що земельна ділянка у м. Києві використовується автокооперативом «Весна» під розміщення гаражів з порушенням вимог чинного законодавства, з::окрема, відсутні документи, що посвідчують право користування зазначеною земельною ділянкою. Подаючи до господарського суду позов в інтересах держави, заступник прокурора Оболонського району м. Києва заявив вимоги про повернення державі вказаної земельної ділянки площею 1,5 га, як самовільно зайнятої, шляхом знесення гаражів за власний рахунок.

Чи є спірна ділянка самовільно зайнятою? Чи наявні підстави для вилучення цієї ділянки на користь держави? Яким має бути рішення суду?

 

Задача 2.

Громадянка Кривенко з 1960 до 1981 року працювала в радгоспі «Авангард», який був реформований у колективне сільськогосподарське підприємство «Авангард» (КСП «Авангард»). У 1981 році вона вийшла на пенсію. На момент паювання землі КСП «Авангард» у 1996–1997 рр. гр. Кривенко була внесена до списку, що додавався до державного акта на право колективної власності на землю. Оскільки гр. Кривенко померла 7 березня 1997 року, вона не отримала ні сертифікат, ні державний акт на право приватної власності на землю. Але ще у 1989 р. гр. Кривенко склала заповіт, відповідно до якого все своє майно заповідала єдиному сину, який і отримав свідоцтво про право на спадщину за заповітом після її смерті. Однак ПОСП «Авангард», яке є правонаступником КСП «Авангард», відмовилося оформити на спадкоємця спадщину у вигляді земельної частки (паю) у розмірі 3,9 га.

Чи правомірна відмова ПОСП «Авангард»? Який орган (органи) має і може вирішувати такі питання? Вирішіть справу по суті.

 

Задача 3.

Обласна рада, розглядаючи проект програми перспективного використання, відтворення та охорони земель регіону, прийняла рішення, згідно з яким усі землі в межах області визнавалися земельним фондом області і розпорядження ними покладалися на обласну раду, за винятком земель міст, селищ і сільських населених пунктів. Крім того, на обласну раду відповідно до цього рішення покладається координація діяльності природоохоронних та землевпорядних органів, визначення основних засад земельної політики на території області, затвердження ставок земельного податку за групами ґрунтів

земель сільськогосподарського призначення та здійснення державного контролю у цій сфері. Прокурор області опротестував це рішення як незаконне.

Чи підлягає протест прокурора задоволенню? Вирішіть справу.

 

 


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ

 

 1. Поняття та предмет земельного права.
 2. Методи правового регулювання земельних відносин.
 3. Система земельного права.
 4. Принципи земельного права.
 5. Міжнародні та національні стандарти, що використовуються при вивченні дисципліни «Земельне право».
 6. Поняття та види джерел земельного права України.
 7. Конституція України в системі джерел земельного права.
 8. Закони як джерела земельного права.
 9. Підзаконні акти як джерела земельного права.
 10.  Роль судової практики у регулюванні земельних відносин.
 11.  Поняття, мета, завдання та напрями земельної реформи.
 12.  Поняття та види земельних правовідносин.
 13.  Елементи земельних правовідносин.
 14.  Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.
 15.  Поняття права власності на землю.
 16.  Зміст права власності на землю.
 17.  Суб’єкти та об’єкти права державної власності на землю.
 18.  Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності на землю.
 19.  Суб’єкти та об’єкти права приватної власності на землю.
 20.  Особливості права спільної власності на землю.
 21.  Права та обов’язки власників земельних ділянок.
 22.  Купівля-продаж та міна земельних ділянок.
 23.  Дарування та спадкування земельних ділянок.
 24.  Передача земельних ділянок в іпотеку.
 25.  Перехід права власності на земельні ділянки при відчуженні будівель і споруд.
 26.  Особливості набуття за цивільно-правовими угодами права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності.
 27.  Особливості викупу земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб.
 28.  Поняття та основні риси приватизації земельних ділянок.
 29.  Загальна характеристика безоплатного набуття права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності (приватизація землі).
 30.  Приватизація громадянами України земельних ділянок у власність із земель запасу («повна процедура»).
 31.  Приватизація земельних ділянок, наданих раніше у користування громадянам («спрощена процедура»).
 32.  Приватизація земельних ділянок юридичними особами.
 33.  Приватизація земельних ділянок для ведення фермерського господарства.
 34.  Правова природа права на земельну частку (пай), відмінність паю від земельної ділянки.
 35.  Реалізація права на земельну частку (пай).
 36.  Порядок паювання земель колективної власності.
 37.  Порядок паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій.
 38.  Поняття та види права землекористування.
 39.  Зміст права землекористування.
 40.  Порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам.
 41.  Особливості землекористування на правах оренди.
 42.  Порядок укладення договорів оренди землі.
 43.  Істотні умови договору оренди землі.
 44.  Зміна, припинення, поновлення договорів оренди землі.
 45.  Особливості суборенди землі.
 46.  Право концесійного землекористування та його відмінність від права оренди землі.
 47.  Основні права та обов’язки землекористувачів.
 48.  Право добросусідства.
 49.  Поняття і загальна характеристика обмежень та обтяжень прав на землю.
 50.  Поняття та види земельних сервітутів.
 51.  Підстави та порядок встановлення земельних сервітутів.
 52.  Підстави та порядок припинення земельних сервітутів.
 53.  Поняття емфітевзису і суперфіцію.
 54.  Підстави встановлення та припинення емфітевзису.
 55.  Підстави встановлення та припинення суперфіцію.
 56.  Поняття та види грошової оцінки земельних ділянок.
 57.  Поняття та форми плати за землю в Україні.
 58.  Правові підстави та порядок сплати земельного податку.
 59.  Платники земельного податку.
 60.  Поняття та форми орендної плати за земельні ділянки.
 61.  Орендна плата за землі державної та комунальної власності.
 62.  Поняття та принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки.
 63.  Стадії державної реєстрації прав на земельні ділянки.
 64.  Особливості державної реєстрації окремих видів прав на земельні ділянки.
 65.  Поняття державної реєстрації земельних ділянок.
 66.  Порядок ведення Поземельної книги.
 67.  Порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
 68.  Поняття управління у галузі використання та охорони земель.
 69.  Поняття державного земельного кадастру та порядок його ведення.
 70.  Зміст правовідносин у сфері землеустрою.
 71.  Встановлення (відновлення) земельних ділянок в натурі (на місцевості).
 72.  Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень.
 73.  Контроль за використанням, відтворенням та охороною земель.
 74.  Порядок здійснення моніторингу земель.
 75.  Поняття та зміст правової охорони земель.
 76.  Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель.
 77.  Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого вилучення для інших потреб.
 78.  Консервація деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.
 79.  Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів.
 80.  Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.
 81.  Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення.
 82.  Кримінальна відповідальність за злочини у галузі земельних відносин.
 83.  Майнова відповідальність за порушення земельного законодавства.
 84.  Господарсько-правова відповідальність за земельні правопорушення.
 85.  Земельно-правова відповідальність.
 86.  Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
 87.  Поняття цільового і функціонального використання земель.
 88.  Порядок зміни цільового призначення земельних ділянок.
 89.  Поняття та зміст правового режиму земель.
 90.  Правові засади поділу земель на категорії.
 91.  Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.
 92.  Правове забезпечення пріоритету сільськогос-подарських земель.
 93.  Суб’єкти прав на землі сільськогосподарського призначення.
 94.  Право власності на землі сільськогосподарського призначення.
 95.  Особливості використання земель сільськогосподарського призначення.
 96.  Правове забезпечення використання техногенно- забруднених земель.
 97.  Правове забезпечення консервації земель.
 98.  Правове забезпечення рекультивації порушених земель.
 99.  Особливості правового режиму ґрунтів в Україні.
 100. Правова охорона ґрунтів та інших сільськогосподарських угідь.
 101. Особливості правової охорони меліорованих земель.
 102. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення, їх співвідношення з поняттям «ліс».
 103. Відмежування земель лісогосподарського призначення від земельних ділянок під нелісовими насадженнями.
 104. Поняття лісового сервітуту.
 105. Суб’єкти прав на землі лісогосподарського призначення.
 106. Право власності на землі лісогосподарського призначення.
 107. Права на користування землями лісо господар-ського призначення.
 108. Особливості правової охорони земель лісогосподарського призначення.
 109. 109.     Поняття та склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
 110. Суб’єкти прав на землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
 111. Особливості здійснення права власності на землі природно-заповідного фонду.
 112. Особливості використання земель природно-заповідного фонду.
 113. Особливості використання земель іншого природоохоронного призначення.
 114. Поняття та склад земель водного фонду.
 115. Правові форми використання земель водного фонду.
 116. 116.     Правовий режим окремих різновидів земель водного фонду.
 117. Особливості здійснення права власності на землі водного фонду.
 118. Особливості здійснення прав на користування землями водного фонду.
 119. Особливості правової охорони земель водного фонду в Україні.
 120. Поняття та склад земель оздоровчого та рекреаційного призначення.
 121. Суб’єкти прав на землі оздоровчого та рекреаційного призначення.
 122. Особливості використання земель оздоровчого та рекреаційного призначення.
 123. Поняття та склад земель історико-культурного призначення.
 124. Суб’єкти прав на землі історико-культурного призначення.
 125. Особливості використання земель історико-культурного призначення.
 126. Поняття земель житлової та громадської забудови. Співвідношення понять «землі населених пунктів» та «землі житлової та громадської забудови».
 127. Поняття склад та функціональне використання земель населених пунктів.
 128. Правова охорона земель населених пунктів.
 129. Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 130. Правовий режим земель авіаційного транспорту.
 131. Правовий режим земель залізничного транспорту.
 132. Правовий режим земель морського транспорту.
 133. Правовий режим земель річкового транспорту.
 134. Правовий режим земель автомобільного транспорту.
 135. Особливості використання земель промисловості.
 136. Особливості використання земель зв’язку.
 137. Особливості використання земель енергетичної системи.
 138. Особливості використання земель оборони.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Нормативно-правові акти:

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.
 4. Господарський Кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.
 5. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.
 6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25–26. – Ст. 31.
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 8. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.
 9. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 24. – Ст. 189.
 10.  Лісовий кодекс України: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII (в редакції Закону від 8 лютого 2006 р. № 3404-IV) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 21. – Ст. 170.
 11.  Кодекс України про надра: Закон України від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 36. – Ст. 340.
 12.  Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2780-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 52. – Ст. 683.
 13.  Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV (в редакції Закону від 2 жовтня 2003 р. № 1211-IV) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004 – № 10. – Ст. 102.
 14.  Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність: Закон України від 23 грудня 1998 р. № 353-XI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 5-6. – Ст. 46.
 15.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охоронних зон уздовж земель залізничного транспорту: Закон України від 17 березня 1999 р. № 507-ХІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 18. – Ст. 138.
 16.  Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 р. № 1389-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 11. – Ст. 90.
 17.  Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 р. № 858-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 36. – Ст. 282.
 18.  Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 р. № 899-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 38. – Ст. 314.
 19.  Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – Ст. 349.
 20.  Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 963-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 39. – Ст. 350.
 21.  Про використання земель оборони: Закон України від 27 листопада 2003 р. № 1345-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 14. – Ст. 209.
 22.  Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 15. – Ст. 229.
 23.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров’я, що проживають у сільській місцевості: Закон України від 20 квітня 2004 р. № 1694-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 4. – Ст. 83.
 24.  Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17 червня 2004 р. № 1808-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 38. – Ст. 471.
 25.  Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 р. № 2375-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 10. – Ст.194.
 26.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки: Закон України від 11 січня 2007 р. № 578-V // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 13. – Ст. 131.
 27.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства: Закон України від 15 квітня 2008 р. № 271-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 24. – Ст. 237.
 28.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок: Закон України від 5 березня 2009 р. № 1066-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2009. – № 29. – Ст. 396.
 29.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю: Закон України від 5 листопада 2009 р. № 1702-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 5. – Ст. 40.
 30.  Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 р. № 1559-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 1. – Ст. 2.
 31.  Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 11 лютого 2010 р. № 1878-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 18. – Ст. 141.
 32.  Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів: Закон України від 9 липня 2010 р. № 2480-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 1. – Ст. 1.
 33.  Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 34. – Ст. 343.
 34.  Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів: Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3041-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 37. – Ст. 371.
 35.  Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 38. – Ст. 385.
 36.  Про Державний земельний кадастр: Закон України від 7 липня 2011 р. № 3613-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 8. – Ст. 61.
 37.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт: Закон України від 2 жовтня 2012 р. № 5394-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 40. – Ст. 534.
 38.  Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2014. – № 13. – Ст. 222.
 39.  Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 р. № 563-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 10. – Ст. 100.
 40.  Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 8 серпня 1995 р. № 720 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95.
 41.  Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення: Указ Президента України від 3 грудня 1995 р. № 1118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1118/95.
 42.  Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів: Указ Президента України від 6 січня 1996 р. № 34 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 13 січня.
 43.  Про пріоритетні завдання у сфері містобудування: Указ Президента України від 13 травня 1997 р. № 422 // Урядовий кур’єр. – 1997. – 27 травня.
 44.  Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай): Указ Президента України від 15 грудня 1998 р. № 1353 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 50. – Ст. 24.
 45.  Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 2 лютого 2002 р. № ref::92/2002::92 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 239.
 46.  Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною: Указ Президента України від 19 серпня 2002 р. № 720 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1560.
 47.  Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру: Указ Президента України від 17 лютого 2003 р. № 134 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 8. – Ст. 301.
 48.  Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні: Указ Президента України від 3 березня 2006 р. № 187 // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 50 (від 16 березня).
 49.  Про деякі питання організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі та захисту прав власників земельних ділянок: Указ Президента України від 25 липня 2006 р. № 644 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2127.
 50.  Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 19 серпня 2008 р. № 725 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 63. – Ст. 2122.
 51.  Про Положення про Державне агентство водних ресурсів: Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 453 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1259.
 52.  Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів: Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 458 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1264.
 53.  Про Державну інспекцію сільського господарства України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1265.
 54.  Про Державне агентство рибного господарства України: Указ Президента України від 16 квітня 2011 р. № 484 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст. 1324.
 55.  Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст. 1326.
 56.  Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF.

 1.  Про затвердження Положення про моніторинг земель: постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 // ЗП України. – 1994. – № 1. – Ст. 5.
 2.  Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 // ЗП України. – 1995. – № 6. – Ст. 151.
 3.  Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай): постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р. № 801 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/801-95-%D0%BF.
 4.  Про затвердження Порядку користування землями водного фонду: постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. № 502 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/502-96-%D0%BF.
 5.  Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову: постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 672 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. – Ст. 35.
 6.  Про затвердження Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю): постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 113.
 7.  Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. № 1619 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. – Ст. 1876.
 8.  Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків: постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 87 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 5. – Ст. 188.
 9.  Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України: постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 316 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 585.
 10.  Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою: постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 449 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 753.
 11.  Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.
 12.  Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – Ст. 1941.
 13.  Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується: постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2003 р. № 1271 від 10 грудня 2003 р. № 1908 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2682.
 14.  Про внесення змін до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF.
 15.  Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв): постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 122 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5. – Ст. 241.
 16.  Про затвердження Типового договору оренди землі: постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 9. – Ст. 527.
 17.  Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки: постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 266 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 596.
 18.  Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель: постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 681 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 21. – Ст. 1429.
 19.  Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення: постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1094 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 34. – Ст. 2261.
 20.  Про затвердження Порядку визнання Державним агентством земельних ресурсів статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1303 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 40. – Ст. 2269.
 21.  Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою: постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 46. – Ст. 3309.
 22.  Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду: постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 28. – Ст. 1631.
 23.  Деякі питання оренди земель: постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1724 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 50. – Ст. 3338.
 24.  Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 53. – Ст. 2164.
 25.  Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2221.
 26.  Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту: постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 79 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 15. – Ст. 386.
 27.  Деякі питання проведення земельних аукціонів: постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 90 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 16. – Ст. 406.
 28.  Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки: постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1112 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 82. – Ст. 2770.
 29.  Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці: постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 65. – Ст. 2263.
 30.  Про затвердження Порядку продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах: постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. № 805 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 67. – Ст. 2419.
 31.  Про ліквідацію Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель: постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. № 1068 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 90. – Ст. 3184.
 32.  Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2374.
 33.  Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь: постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1134 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 85. – Ст. 3120.
 34.  Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 97. – Ст. 3538. Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель: постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 44. – Ст. 1701.
 35.  Про створення Державного земельного банку: постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2012 р. № 609 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – Ст. 1987.
 36.  Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 105 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3598.
 37.  Про затвердження Порядку повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок: постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 268 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 30. – Ст. 1036.
 38.  Про затвердження Порядку відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту: постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 436 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 48. – Ст. 1721.
 39.  Про затвердження Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою: постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 43. – Ст. 1541.
 40.  Про затвердження Порядку видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного дозволу: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 982 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 10. – Ст. 322.
 41.  Про ліквідацію публічного акціонерного товариства «Державний земельний банк»: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 418 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 74. – Ст. 2086.
 42.  Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 74. – Ст. 2105.
 43.  Про прискорення передачі земель лісового фонду, що перебували у користуванні реформованих колективних сільськогосподарських підприємств: наказ Міністерства аграрної політики України від 11 червня 2001 р. № 156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseep/ua-xmpsct.htm.
 44.  Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель: наказ Міністерства аграрної політики України від 31 липня 2002 р. № 216, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 р. за № 686/6974 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1640.
 45.  Про затвердження Переліку специфічних ґрунтово-кліматичних умов, які характерні для земель сільськогосподарського призначення: наказ Міністерства аграрної політики України від 18 січня 2008 р. № 17/3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  6 лютого 2008 р. за № 83/14774 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 10. – Ст. 256.
 46.  Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011 р. № 536, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 р. за № 1517/20255 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 102. – Ст. 376.
 47.  Про затвердження положень про територіальні органи Держземагентства: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 травня 2012 р. № 258, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 р. за № 851/21163 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1780.
 48.  Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 вересня 2012 р. № 559, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1680/21992 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 81. – Ст. 3289.
 49.  Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 р. № 579, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 75. – Ст. 3051.
 50.  Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 р. № 580, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1656/21968 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 75. – Ст. 3052.
 51.  Про внесення змін до Класифікації видів цільового призначення земель: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 вересня 2012 р. № 587, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2012 р. за № 1917/22229 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 90. – Ст. 3654.
 52.  Про затвердження Порядку адміністрування Державного земельного кадастру: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 грудня 2012 р. № 836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. за № 153/22685 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 8. – Ст. 314.
 53.  Про затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 лютого 2013 р. № 104, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2013 р. за № 373/22905 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 21. – Ст. 716.
 54.  Про затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 лютого 2013 р. № 132, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 412/22944 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 23. – Ст. 790.
 55.  Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 березня 2013 р. № 179, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 р. за № 515/23047 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 31. – Ст. 1108.
 56.  Про затвердження Порядку консервації земель: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2014 р. № 283, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 42. – Ст. 1525.
 57.  Про затвердження форми витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 липня 2013 р. № 409, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1225/23757 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 60. – Ст. 2157.
 58.  Про внесення змін до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 3 липня 2013 р. № 405, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 р. за № 1262/23794 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 62. – Ст. 2245.
 59.  Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю): наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 серпня 2013 р. № 503, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за № 1459/23991 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 68. – Ст. 2520.
 60.  Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 р. № 508, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1573/24105 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 72. – Ст. 2660.
 61.  Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві земельних ресурсів України та його територіальних органах: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 р. № 508, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 р. за № 1604/24136 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 76. – Ст. 2840.
 62.  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства земельних ресурсів України: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 вересня 2013 р. № 582, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 р. за № 1765/24297 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 83. – Ст. 3100.
 63.  Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва: наказ Державного комітету із земельних ресурсів України від 10 серпня 2007 р. № 116, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2007 р. за № 1051/14318 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 69. – Ст. 2643.
 64.  Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок: наказ Державного комітету із земельних ресурсів України від 10 серпня 2007 р. № 117, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2007 р. за № 1052/14319 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 69. – Ст. 2644.
 65.  Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок: наказ Державного комітету із земельних ресурсів України від 10 серпня 2007 р. № 118, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за № 1178/14445 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 79. – Ст. 2966.
 66.  Про затвердження Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок: наказ Державного комітету із земельних ресурсів України від 10 серпня 2007 р. № 119, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за № 1179/14446 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 79. – Ст. 2967.
 67.  Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12 грудня 2003 р. № 312: наказ Державного комітету із земельних ресурсів України від 28 квітня 2009 р. № 205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  25 травня 2009 р. за № 460/16476 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 40. – Ст. 1362.
 68.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 5 серпня 2009 р. № 423, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 р. за № 821/16837 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 68. – Ст. 2366.
 69.  Про затвердження Порядку взаємодії Державного комітету України із земельних ресурсів і його територіальних органів та органів прокуратури з питань захисту інтересів держави у сфері регулювання земельних відносин: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 10 березня 2010 р. № 225, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 травня 2010 р. за № 346/17641 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 40. – Ст. 1329.
 70.  Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 р. № 376, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 р. за № 391/17686 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 46. – Ст. 1519.
 71.  Про затвердження Змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 10 червня 2010 р. № 462, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  20 вересня 2010 р. за № 833/17128 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 74. – Ст. 2642.
 72.  Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 р. № 548, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за № 1011/18306 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 85. – Ст. 3006.
 73.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 8 жовтня 2010 р. № 724 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2010 р. за № 1125/18420 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 90. – Ст. 3207.
 74.  Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт: наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 28 лютого 2011 р. № 126, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за № 398/19136 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 26. – Ст. 1110.

 

Нормативні документи (стандарти)

 

 1. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации : ГОСТ 17.5.1.02-85 : постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июля 1985 г. № 2228 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v2228400-85.
 2. Земли. Термины и определения : ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 28 октября 1985 г. № 3453 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3453400-85.

 1. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания: ГОСТ 17.5.1.06-84 : постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 27 апреля 1984 г. № 1501 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1501400-84.

 

Судова практика

 

1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7 // Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 6. – Стор. 22.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.

3. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 р. № 6 // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – Стор. 6.

4. Земельні ділянки : Законодавство. Роз’яснення. Судова практика // Бюлетень законодавства і юридичною практики. – 2008. – № 12. – 416 с.

5. Практика розгляду судами земельних спорів, 2009 [Текст] / ред. С. Демченко // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2010. – № 5. – 348 с.

 

Підручники та навчальні посібники

 

1. Земельне право : підручник / М.В. Шульга, Н.О. Багай, В.І. Гордєєв та ін.. ; за ред.. М.В. Шульги. – Х. : Право, 2013. – 520 с.

2. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К. : Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 680 с.

3. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 600 с.

4. Земельне право України: Академічний курс: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга та ін. ; за ред. В.І. Семчика. – К. : Ін Юре, 2008. – 600 с.

5. Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін. ; за ред. В.В. Носіка]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 511 с.

6. Земельне право України: Навчальний посібник. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

7. Крассов О.И. Земельное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – 671 с.

8. Ерофеев В.Г. Земельное право России : учебник для вузов / Б.В Ерофеев. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2009. – 496 с.

9. Земельное право : учебник / под. Ред. Г.Е. Быстрова, Р.К. Гусева; А.В. Бабанов [и др.]. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 712 с.

10. Земельное право. Учебник для вузов. Руководитель авторского коллектива и отв. ред. С.А. Боголюбов. – М. : Издательская группа Норма-Инфра, 1998. – 400 с.

11. Земельное право России. Учебник по специальности «Правоведение» / Под редакцией В.В. Петрова. - М. : Стоглавь, 1995. – 300 с.

12. Земельное право / Ред. Г.А. Аксененок. – М. : Юридическая литература, 1972. – 232 с.

13. Бусуйок Д.В. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Бусуйок; ред.: П.Ф. Кулинич; НАН України. К. : Київ. ун-т права, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – 184 c.

14. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

15. Правові основи майнових і земельних відносин» : Навчальний посібник: Колектив авторів; За заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 383 с.

16. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

17. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : науково-навч. посібник / за ред. Н.І. Титової. – Львів, 2005. – 368 с.

18. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов. Учебное пособие. Под ред. Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х. : Одиссей, 2000. – 368 с.

 1.  Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: навч.-практ. посіб. / В.І. Андрейцев. – К. : Істина, 1999. – 390 с.

20. Земельний кодекс України [Текст] : коментар / Г.М. Беженар [та ін.] ; ред.: А. П. Гетьман, М. В. Шульга. – Х. : Одіссей, 2002. – 600 с.

21. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України : (за станом нормат.-прав. актів та суд. практики на 1 вересня 2011р.) / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. - К.: Правова єдність, 2011. – 520 с.

22. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-е. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К. : Фізична особа-суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 2007. –720.

23. Земельний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

 

Навчально-наукова література

 

 1. Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 30–33.
 2. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) / Г.І. Балюк // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – №1. – С. 12–18.
 3. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства / Г.І. Балюк // Земельне право України. – 2006. – № 6. – С. 49–56.
 4. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування  / М.М. Бахуринська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 31. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380–388.
 5. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / М.М. Бахуринська. – К., 2008. – 20 с.
 6. Беженар Г.М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Г.М. Беженар. – К., 2007. – 20 с.
 7. Бердников Є. Трансформація інституту постійного землекористування у зв’язку з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердников, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – №2. – С. 60–66.
 8. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.Г. Бондар. – К., 2005. – 20 с.
 9. Бондар Л.О. Правове регулювання справляння земельного податку за намиті або насипані (штучно утворені) земельні ділянки / Л.О. Бондар // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – №1. – С. 47–51.
 10.  Булах І.Г. Правове регулювання використання та охорони земель оздоровчого призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / І.Г. Булах. – Донецьк, 2010. – 19 с.
 11.  Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія / Д. В. Бусуйок. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 144 с.
 12.  Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять «емфітевзис» та «суперфіцій» у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку / Д.В. Бусуйок // Право України. – 2006. – № 8. – С. 102–104.
 13.  Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю / Д.В. Бусуйок // Право України. – 2004. – № 9. – С. 97–100.
 14.  Бусуйок Д. Шляхи удосконалення законодавчого регулювання грошової оцінки земельних ділянок / Д.В. Бусуйок // Право України. – 2010. – № 3. – С. 166–173.
 15.  Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. Вівчаренко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 88–93.
 16.  Гапотченко Т.М. Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Т.М. Гапотченко. – Х., 2007. – 20 с.
 17.  Гетьман А. Методологічні аспекти розвитку науки про земельне право / А. Гетьман // Право України. – 2009. – № 9. – С. 15–18.
 18.  Глотова О.В. Правове регулювання угод із земельними ділянками в Україні: монографія. – Одеса, 2008. – 256 с.
 19.  Годованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / А.Й. Годованюк. – К., 2008. – 19 с
 20.  Грабовець Н.О. Правове забезпечення основних видів земельно-кадастрової діяльності в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Н.О. Грабовець. – К., 2011. – 18 с.
 21.  Греков Л.Д.. Проблеми постреформенного вдосконалення державної політики щодо земельних відносин і землекористування в аграрній сфері / Л.Д. Греков, А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Земельне право України: теорія і практика. – 2008. – № 2. – С. 28–41.
 22.  Греков Л. Економічне стимулювання раціонального використання земель / Л. Греков, А. Мірошниченко, А. Юрченко // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 1. – С. 34–38.
 23.  Гринько С.В. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» : замість коментарю / С.В. Гринько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – Вип. 65. – С. 26–35.
 24.  Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія / С.В. Гринько. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.
 25.  Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно–правових угод / В.К. Гуревський // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 5–14.
 26.  Гуревський В.К. Право власника на забудову земельної ділянки / В.К. Гуревський // Земельне право України : теорія і практика. – 2007. – № 1. – С. 19–24.
 27.  Добряк Д.С. Методичні засади економічної оцінки сільськогосподарських угідь / Д.С. Добряк, А.Г. Мартин // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 3. – С. 3–7.
 28.  Дорош Й. Формування та облік обмежень у використанні земельних ділянок / Й. Дорош // Землевпорядний вісник. – 2006. – № 2. – С. 61–63.
 29.  Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О.В. Єлисєєва. – К., 2006. – 20 с.
 30.  Єрмоленко В. Земельні ресурси в майновому обороті // Право України. – 2004. – №6. – С. 43–46.
 31. Єрмоленко В. До питання нормативного визначення поняття «земельні відносини» // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 70– 71.
 32. Єрмоленко В. Правові проблеми добровільної відмови від земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 116–119.
 33.  Єрмоленко В. М. Проблемні питання «мораторію» на відчуження земель сільськогосподарського призначення // Українське комерційне право. – 2010. – № 10. – С. 11–18.
 34.  Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : монографія. – К., 2006. – 185 с.
 35.  Земельний кадастр: проблеми реформування та автоматизації [Текст] / Л.Я. Новаковський, А.М. Третяк, А.М. Муховиков, В.О. Леонець ; за ред. Л.Я. Новаковського. – К. : Урожай, 2008. – 184 с.
 36.  Іванова Є.О. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Є.О. Іванова. – Х., 2007. – 18 с.
 37.  Іванова Є. Правові засади оцінки земель населених пунктів / Є. Іванова // Юридический вестник. – 2005. – № 1. – С. 102–106.
 38.  Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах / Є.О. Іванова // Земельне право України. – 2006. – № 4. – С. 18–27.
 39.  Ільків Н.В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів / Н.В. Ільків, О.В. Ільницький // Земельне право України. – 2006. – № 8. – С. 10–17.
 40.  Канаш О. Бонітування ґрунтів: пропонуються зміни системи. Чого вони варті? / О. Канаш // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 5. – С. 46–50.
 41.  Коваленко Т. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Т. Коваленко // Право України. – 2006. – № 12. – С. 83–86.
 42. Ковальський Д.В. Земельно–процесуальні правовідносини : монографія / Д.В. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 176 с.
 43.  Ковальчук Т.Г. Окремі питання правового регулювання інституційно–функціонального забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення / Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Вип. 66. – С. 75–81.
 44.  Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель / Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. – Вип. 60. – С. 68–72.
 45.  Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / І.О. Костяшкін. – К., 2005. – 20 с.
 46. Костяшкін І.О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в Україні / І.О. Костяшкін // Земельне право України. – 2007. – № 8–9. – С. 33–39.
 47. Кудінов В. Правове регулювання земельної реформи в Україні: окремі аспекти / В. Кудінов // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 211–214.
 48.  Кулинич П. Визначення цільового призначення земельних ділянок при видачі селянам державних актів на право власності на землю / П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 4. – С. 9–16.
 49.  Кулинич П.Ф. Об’єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект / П.Ф. Кулинич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 12. – С. 51–61.
 50.  Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: закон, практика, шляхи вдосконалення / П.Ф. Кулинич // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 6. – С. 45–51.
 51.  Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України / П.Ф. Кулинич // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 25–33.
 52.  Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення: монографія / Л. В. Лейба; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2007. – 160 c.
 53.  Лейба Л.В. Проблеми гарантування земельних прав / Л.В. Лейба // Земельне право України. – 2006. – № 9. – С. 19–21.
 54.  Лихогруд М. Концептуальні засади ведення державного земельного кадастру в Україні / М. Лихогруд // Землевпорядний вісник. – 2006. – № 3. – С. 5–9.
 55.  Лісова Т.В. Правове забезпечення землеустрою в Україні : монографія / Т.В. Лісова. – Х. : ЗАТ «Харківська друкарня № 16», 2005. – 168 с.
 56.  Луняченко А.В. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 56–64.
 57.  Малий В.Ю. Правове регулювання іпотеки землі в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / В.Ю. Малий. – К., 2007. – 20 с.
 58. Марич Х.М. Правовий режим національних природних парків України (на матеріалах Карпатського регіону України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Х.М. Марич. – Х., 2007. – 20 с.
 59.  Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Р.І. Марусенко – К., 2005. – 19 с.
 60.  Мерзляк А.В. Земельний кадастр у структурі державного управління земельними ресурсами : монографія / А.В. Мерзляк, В.А. Боклаг. – Запоріжжя, 2008. – 100 с.
 61. Меркулова О., Мірошниченко А. Правовий режим несільськогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств / О. Меркулова, А. Мірошниченко // Земельне право України. – 2007. – № 8–9. – С. 40–50.
 62.  Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія / А.М. Мірошниченко. – К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2009. – 268 с. 
 63.  Мірошниченко А.М. Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків / А.М. Мірошниченко // Земельне право України. – 2006. – № 7. – С. 45–55.
 64.  Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / А.М. Мірошниченко. – К., 2004. – 19 с.
 65.  Мірошниченко А.М. Соціально–економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2006. – №12. – С. 59–75.
 66.  Носік В.В. Власність і право власності на землю: методологія, теорія і практика / В.В. Носік // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. – № 1. – С. 3–11; № 3. – С. 3–9.
 67.  Носік В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В. Носік, Т. Коваленко // Право України. – 2000. – № 3. – Ст. 48–53.
 68.  Носік В.В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов’язок? / В.В. Носік // Право України. – 2004. – № 5. – С. 127–131.
 69.  Носік В.В. Право власності на землю Українського народу : монографія / В.В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
 70.  Носік В. Правовий режим земельної ділянки для особистого селянського господарства / В.В. Носік // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. – №5. – С. 26–30.
 71.  Носік В.В. Правові питання державної землевпорядної експертизи / В.В. Носік // Право України. – 2003. – №1. – С. 63–67.
 72.  Общая теория советского земельного права / [ред. Г.А. Аксененок, И.А. Иконицкая,  Н.И. Краснов]; Ин-т государства и права АН СССР. – М. : Наука, 1983. – 357 с.
 73.  Пащенко О.М. Особливості правового режиму земель оборони // Земельне право України: теорія і практика / О.М Пащенко. – 2007. – №1 . – С. 32–36.
 74.  Пейчев К.П. Правове регулювання відчуження земельних ділянок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / К.П. Пейчев. – Х., 2005. – 20 с.
 75.  Петлюк Ю.С. Правовий режим земель оздоровчого призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ю.С. Петлюк. – К., 2009. – 16 с.
 76.  Погрібний С.О. Право земельного сервітуту за українським земельним законодавством / С.О. Погрібний // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 34–41.
 77.  Ріпенко А.І. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови для благоустрою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / А.І. Ріпенко. – К., 2010. – 20 с.
 78.  Санніков Д.В. Правовий режим земельних ділянок для садівництва громадян : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Д.В. Санніков. – Х., 2009. – 19 с.
 79.  Сенчук В.В. Сучасні проблеми правового регулювання реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні / В.В. Сенчук // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2008. – № 3. – С. 103–109.
 80.  Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Д.М. Старостенко. – К., 2009. – 18 с.
 81.  Стасюк Р. Відповідальність за земельні правопорушення // Юридична Україна. – 2003. – № 4. – С. 61–64.
 82.  Уркевич В. Про правове регулювання користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб / В. Уркевич // Юридичний радник. – 2009. – № 2.
 83.  Федорович В.І. Добросусідство як інститут земельного права України / В.І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 42. – С. 257–262.
 84.  Федорович В.І. Права на землю невласників земельних ділянок / В.І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С. 378–382.
 85.  Федорович В.І. Право земельного сервітуту за законодавством України / В.І. Федорович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 40. – С. 318–324.
 86.  Шульга М.В. Питання приватизації земельних ділянок громадянами / М.В. Шульга // Земельне право України: проблеми теорії та практики. – 2007. – № 4–5. – С. 47–56.
 87.  Шульга М.В. Шульга М.В. Особливості правової регламентації земельних відносин в Україні / М.В. Шульга // Судова практика. – 2010. – № 7. – С. 15–19.
 88.  Шульга М.В. Земли сельскохозяйственного назначения - основа продовольственной безопасности Украины / М.В. Шульга // Ежегодник украинского права. –  2012. –  № 4. – Х. : Право, 2012. – С.469–474.
 89.  Шульга М.В. Состояние развития земельного права Украины / М.В. Шульга // Право Украины. – 2012. – №№ 7–8. – С. 157–177.
 90.  Шульга М.В. Земельна ділянка як об'єкт цивільних прав / М.В. Шульга // Правове життя сучасної України: Т. 3. – О. : Фенікс, 2012. – С. 408–409.
 91.  Шульга М.В. Состояние развития земельного права / М.В. Шульга // Ежегодник украинского права. – 2013. – № 5. – Х. : Право, 2013. – С. 516–539.
 92.  Шульга А.М. Проблеми відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок / Т.М. Шульга // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 65–70.
 93.  Юрченко А.Д. До питання переоформлення правовстановлюючих документів на землю у випадках укладення цивільно–правових угод (полемічні погляди) / А.Д. Юрченко // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 1. – С. 71–72.
 94.  Яніцький В.П. Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / В.П. Яніцький. – К., 2007. – 18 с.
 95.  Яценко Д.М. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д.М. Яценко. – К., 2010. – 16 с.