Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Житлове право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

                    Проректор з науково-педагогічної роботи

____________А.М. Колот

                    «28» грудня 2018 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

 

Житлове право

 

 

рівень вищої освіти                                          перший (бакалаврський)

галузь знань                                                       08 Право

спеціальність                                                     081 Право

освітньо-професійна програма                      «Правознавство»

спеціалізація                                                      Правознавство

тип дисципліни                                                вибіркова

 

 

 

Начальник навчально-

ПОГОДЖЕНО:

методичного відділу ___________Т.В. Гуть

Завідувач кафедри ____________А.В. Омельченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

Розробник: Виноградова Г.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового  права, anna_vinogradova@ukr.net

 

 

 

 

 

Форма навчання —

Денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Виноградова Г.В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ …………………………………………………..…………………………………………4

1. Зміст навчальної дисципліни за темами……………………….…………………………6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Поняття та загальна характеристика житлового права…………………….…………6

Тема 2. Житловий фонд, його структура та призначення……………………..…....…………6

Тема 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду………………………………………………………………………7

Тема 4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного та комунального  житлового фонду……………………….……………………..……………………………….……….7

Тема 5. Правове регулювання права власності на житло в приватному житловому фонді……………………………………………………..…………………………………….……….8

Тема 6. Правове регулювання відносин  користування житлом в приватному  житловому  фонді……………………………………………………………………………………….……………8

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 7. Відносини у сфері надання житлово-комунальних послуг…………………………..9

Тема 8. Правові засади забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатації  та ремонту……………………………………………………………………………………….…………9

Тема 9. Припинення житлових правовідносин…………………………………………...…..10

Тема 10. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Захист житлових  прав громадян………………………………………………………………………………………….……10

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання………………………11

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………..……………..….11

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………….16

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання…………….……...17

3.1. Карта навчальної роботи студента …………………….…………………………...17

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………….....19

 

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів……………………....….20

                  4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……………………………………………………………………………………………..…...20

                  4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для  самостійної роботи………………………………………………………………………………..….21

 

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни……….…22

 

6. Рекомендовані інформаційні джерела………………………………….………………24

6.1. Основні нормативно—правові акти…..…………………………………………....24

6.2. Навчально—методична література………………………………………….……...26

6.3. Додаткова навчально—методична та наукова література …………………..…….26                        

 

 

 

ВСТУП

 

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування майбутніми працівниками юридичної сфери суспільства основами знань з житлового законодавства, засвоєння методів правового регулювання у сфері житлових правовідносин, з’ясування порядку вирішення житлових спорів, механізму захисту житлових прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Завданням навчальної дисципліни є засвоєння студентами комплексу знань з правового регулювання житлових відносин, які виникають внаслідок реалізації права на житло. Оволодіння нормативним матеріалом передбачає набуття вмінь і навичок в застосуванні норм житлового законодавства в юридичній практиці.

Міжпредметний зв’язок та перелік навчальних дисциплін, які передують  вивчення даної навчальної дисципліни. Житлове право традиційно розглядається як комплексна галузь права, що поєднує різні методи правового впливу  на суспільні відносини, має предметом  регулювання  різноманітні правовідносини, які суттєво відрізняються між собою за характером та  суб’єктним складом. Це зумовлює надзвичайну складність даної навчальної дисципліни та необхідність постійно акцентувати увагу студентів на тих навчальних дисциплінах, які вже були ними опановані,  а саме: «Конституційне право України» (в рамках дисципліни «Житлове право» детально аналізується  конституційне право громадян України на житло, право на  недоторканність  житла, система  та повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування  в житловій  сфері), «Адміністративне право України» (розглядається система та компетенція органів виконавчої влади),  «Сімейне право» (оскільки  аналізуються  поняття «сім’я», «член сім’ї», що мають важливе практичне значення  при реалізації права на житло в  широкому розумінні, житлові права дітей,  повноваження органів опіки та  піклування в частині захисту житлових прав дітей), «Господарське право» (необхідність з’ясування сутності і видів житлово-комунальних послуг, особливостей нормативно-правового  регулювання надання житлово-комунальних послуг).

Міжпредметний зв’язок дисципліни «Житлове право» з дисципліною «Цивільне право України» пояснюється тим, що житлове право, як комплексна галузь права, охоплює питання виникнення, реалізації та припинення права приватної власності на житло, права користування житлом (особисті сервітути, користування житлом на підставі  цивільно-правових договорів найму (оренди) житла), цивільно-правові механізми захисту прав власників житла та користувачів. Розглядаючи право на житло, слід акцентувати увагу студентів на  місце  його в системі особистих немайнових  прав фізичних осіб, аналізуючи при  цьому також цивільне законодавство. Особливу увагу в дисципліні «Житлове право» приділено питанням договірно-правового механізму регулювання житлових відносин, що поєднує її з дисципліною «Договірне право», в рамках якої також детально   розглядаються конструктивні елементи різних видів  цивільно-правових договорів, в тому числі договорів про перехід права власності на майно, про передачу права володіння і користування майном.

            В рамках навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення»  розглядаються  питання  соціального захисту окремих категорій громадян, зокрема: тих, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасників АТО та учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших осіб похилого віку. В той же час,  при розгляді в рамках  навчальної дисципліни «Житлове право» питань забезпечення громадян житлом з державного та комунального житлового фонду акцентується увага на забезпеченні житлом  окремих категорій громадян, що мають право на першочергове або позачергове отримання житла. При аналізі структури та видів житлового  фонду за призначенням певна увага приділяється питанням  формування житлового  фонду соціального  призначення, а також існуючому в законодавстві переліку категорій громадян, які мають право на отримання такого житла.

Результати навчання: засвоївши зміст основних тем курсу, студенти повинні знати законодавство, що регулює житлові правовідносини, правовий статус суб’єктів житлових правовідносин, конституційні гарантії забезпечення житлом громадян, потребуючих соціального захисту, порядок обліку та надання жилих приміщень, зміст договорів у сфері житлових відносин  (договір найму житлового приміщення, договір оренди житла тощо), особливості нормативно-правового  регулювання відносин у сфері  надання житлово-комунальних послуг, правила користування жилими приміщеннями, юридичну класифікацію жилих будинків і жилих приміщень, вимоги до жилих приміщень, форми компенсацій у зв’язку із знесенням житлового будинку, підстави виселення громадян з жилих приміщень, законодавчі засади захисту житлових  прав громадян.

Вимоги до умінь: оволодівши зазначеним комплексом знань студенти повинні орієнтуватись в системі чинного житлового законодавства України, вміти користуватись джерелами житлового права, застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності, самостійно вирішувати окремі практичні питання правового характеру, готувати правові процесуальні документи з питань житлового права тощо.

 

Компетентності

Програмні результати навчання

1 Розуміння базових засад та принципів нормативно—правового регулювання житлових відносин в Україні та законодавстві  деяких іноземних країн в історичному аспекті та на сучасному етапі.

 

1 Володіння знаннями щодо основних засад, принципів,  та  методів   нормативно—правового  регулювання житлових відносин в Україні та  деяких зарубіжних країнах, зокрема, щодо: правового статусу суб’єктів житлових правовідносин, конституційних гарантій забезпечення житлом громадян, що потребують соціального захисту, змісту договорів у сфері житлових відносин  (договір найму житлового приміщення, договір оренди житла), надання житлово-комунальних послуг, правил користування жилими приміщеннями.

2 Розуміння сутності і особливостей нормативно—правового регулювання різних видів  житлових відносин

2 Вміння обґрунтувати необхідність  застосування тієї чи іншої норми  законодавства  для  регулювання різних видів житлових правовідносин, готувати правові процесуальні документи з питань житлового права.

3 Розуміння особливостей вирішення різних категорій судових спорів, що виникають  у сфері житлових відносин

3 Вміння ефективно користуватися  Єдиним державним реєстром судових рішень, аналізувати сучасну судову практику, а також самостійно вирішувати окремі практичні питання правового характеру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Поняття та загальна характеристика житлового права

Історія виникнення та становлення житлового права як самостійної галузі права. Передумови формування житлового права як галузі права в Україні та у світі. Поняття, предмет та метод житлового права.  Роль імперативного методу  в регулюванні житлових відносин. Диспозитивний метод в регулюванні житлових відносин. Місце житлового права в системі права України, співвідношення з іншими галузями права України.

Джерела житлового права. Співвідношення житлового і цивільного законодавства. Загальна характеристика Житлового  кодексу УРСР.  Роль  рішень органів  місцевого самоврядування в регулюванні житлових відносин. Договори як джерела регулювання житлових  відносин. Роль судової практики у вдосконаленні нормативно-правового регулювання  житлових  відносин.

Поняття житлових правовідносин, умови їх виникнення  та зміст. Суб'єкти і об'єкти житлових правовідносин, їх особливості та характерні ознаки.  Сім’я як особливий суб’єкт житлових  відносин. Загальна характеристика  регулятивних і охоронних, абсолютних і відносних, речових і зобов’язальних, майнових  і особистих немайнових відносин. 

Конституційне право громадян на житло і його зміст. Конституційні та інші гарантії права на житло, форми його здійснення. Форми задоволення житлових потреб громадян на сучасному етапі.  Стан  реалізації права громадян на житло в сучасних умовах. Доступне житло. Організація житлово-будівельних  кооперативів. Забезпечення  житлом громадян  з житлового фонду соціального призначення. Надання жилих приміщень в будинках державного та комунального  житлового фонду. Забезпечення молоді житлом (молодіжне кредитування). Забезпечення реалізації  права  на житло  громадян, які тривалий час на законних підставах  проживають  у гуртожитках, призначених для  проживання  одиноких громадян або проживання сімей. Оренда житла з викупом. 

Право на житло і право на недоторканість житла.  Право на житло і  право на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання чи перебування.

 

Тема 2. Житловий фонд України, його структура та призначення

Поняття житла. Застосування терміну «житло»  в конституційному праві. Трактування  поняття «житло» в судовій практиці. Поняття «житло» у праві на недоторканість житла. Поняття «житло»  в цивільному законодавстві та  поняття «житлові будинки» та «житлові приміщення» у житловому законодавстві.  Використання поняття «житлове приміщення».

Види житла. Поняття «житловий будинок». Поняття «квартира», «кімната». Поняття «садиба», «одноквартирний  житловий будинок», «особняк», «котедж», «сільській садибний будинок».

Вимоги, що ставляться до житла.  Поняття «придатність для постійного проживання». Система  юридичних та якісних вимог, що властиві для житла. Юридичні  вимоги, їх  зміст. Якісні  вимоги, їх зміст.

Класифікація житла, непридатного для проживання. Аварійне житло. Житло, що загрожує обвалом. Ветхе житло. Застарілий житловий фонд. Житло, яке не підлягає ремонту  та реконструкції.  Житло, яке не  відповідає  санітарним та технічним вимогам.

Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку. Підсобні приміщення у складі  житла (квартири, одноквартирного житлового будинку).

Поняття  загальної  і житлової площі, їхнє правове  значення.

Поняття житлового фонду України. Структура житлового фонду України. Види житлового  фонду України за формою власності. Державний, відомчий житловий фонд. Комунальний житловий  фонд. Приватний житловий фонд, його структура, особливості правового регулювання.  Види житлового  фонду України за призначенням.  Житловий фонд загального призначення. Житловий фонд соціального призначення. Житловий фонд спеціального призначення (спеціалізований житловий фонд), його види (фонд професійного і надзвичайного призначення).

Управління житловим фондом. Кабінет Міністрів України, його повноваження   у сфері  управління житловим фондом. Повноваження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Повноваження Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчих органів місцевого самоврядування  у сфері управління житловим  фондом.

 

 

Тема 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду

 

Стан забезпечення житлом з державного та комунального житлового  фонду.

Поняття і види квартирного обліку. Система юридичних фактів-підстав для  постановки на квартирний облік.  Громадяни, які  визнаються такими,  що потребують  поліпшення житлових умов.  Підстави  зняття громадян з квартирного  обліку.

Порядок постановки на  квартирний облік.  Соціальний квартирний облік.  Перелік категорій громадян, які  користуються правом  взяття на соціальний  квартирний облік.

Норма жилої площі. Рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею  на одну особу. Норма жилої  площі для  визнання  особи такою, що  потребує поліпшення  житлових умов. Розмір жилої  площі, правові підстави  для його встановлення, уповноважений суб’єкт, який  має право його визначати. Правові  наслідки та правове значення норм жилої  площі. Додаткова жила площа. Категорії громадян, які мають право на додаткову  жилу площу.

 

 

Тема 4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного та комунального  житлового фонду

Договір найму жилого приміщення: його загальна характеристика та конструктивні елементи. Сторони договору найму жилого приміщення. Предмет договору. Права наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення. Права і обов’язки членів сім'ї наймача жилого приміщення. Піднайом жилого приміщення.

 Правові підстави зміни договору найму жилого приміщення. Правові підстави розірвання договору найму жилого приміщення. Форма договору  найму жилого приміщення.

Збереження права на жиле приміщення за громадянином в разі його  тимчасової відсутності.

Тимчасові жильці (мешканці).

Договір найму соціального  житла. Сторони договору  найму соціального  житла. Предмет договору найму соціального  житла. Права та обов’язки  сторін за договором  найму соціального житла. Підстави для розірвання договору  найму соціального житла.

Користування службовими жилими приміщеннями. Відмінність службових жилих приміщень від гуртожитків за їх призначенням. Працівники, яким  може бути надано службові жилі приміщення. Розмір жилої площі  при наданні службового житла. Характеристика договору  найму службового  жилого приміщення. Виселення із службових  жилих приміщень.

Правові засади користування гуртожитками. Поняття і види гуртожитків. Соціальні гуртожитки для осіб, які потребують  соціального захисту. Соціальні гуртожитки для  дітей-сирті та дітей, позбавлених  батьківського піклування. Студентські  містечка та гуртожитки вищих навчальних закладів. Розмір жилої площі в гуртожитку. Права осіб, які проживають в гуртожитку. Обов’язки осіб, які проживають  в гуртожитку. Підстави виселення з гуртожитку.

 

 

 

 

Тема 5. Правове регулювання права власності на житло

в приватному житловому фонді

 

Правові підстави виникнення права приватної власності  на житло. Первісні підстави виникнення права приватної власності на житло (будівництво, капітальний ремонт житла, набуття житла за набувальною давністю, придбання реквізованого, конфіскованого житла,  придбання житла, на яке було звернено стягнення за зобов’язаннями власника, з прилюдних торгів).

Похідні  підстави виникнення права приватної власності  на житло (цивільно-правові договори, викуп квартири членом житлово-будівельного кооперативу, набуття права власності на безхазяйну річ, приватизація, звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника, спадкування, договір про припинення права на утримання взамін набуття права власності на жилий будинок, квартиру, договір про  припинення  права на аліменти  на дитину у зв’язку з передачею права власності  на нерухоме майно). Класифікація договорів, які передбачають перехід права приватної власності на житло.

Підстави припинення права приватної власності на житло (відчуження власником  свого майна, відмова власника від права власності  на житло,  припинення  права власності на майно, яке за законом  не може належать особі, знищення житла,  викуп пам’яток  культурної спадщини, викуп нерухомого майна  для суспільних  потреб  чи їх примусове відчуження з мотивів  суспільної необхідності. Звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника. Реквізиція. Конфіскація. Припинення юридичної особи або смерть власника (визнання  його померлим,  оголошення безвісно відсутнім).

Право спільної власності  на квартиру (житловий будинок). Поділ житлового будинку  в натурі. Встановлення   порядку користування  кватирою.

Здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Суб’єкти права власності у багатоквартирному будинку. Спільне майно багатоквартирного будинку. Права співвласників багатоквартирного будинку. Обов’язки співвласників багатоквартирного будинку. Форми управління багатоквартирним будинком.

Правовий  статус об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку. Порядок створення об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку. Членство в об’єднанні  співвласників  багатоквартирного  будинку. Статутні органи об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку.  Спільне майно співвласників багатоквартирного  будинку. Поняття загального майна житлового будинку. Поняття неподільного майна житлового  будинку.  Права та обов’язки  власників-членів об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку. Права об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку як представницького органу власників жилих приміщень.

Види кооперації  у сфері житлових відносин. Правовий статус житлово-будівельних кооперативів та їх членів. Порівняльна характеристика об’єднання співвласників багатоквартирних  будинків та житлово-будівельних кооперативів. Права житлово-будівельних  кооперативів. Обов’язки житлово-будівельних кооперативів. Права та обов’язки членів житлово-будівельних кооперативів та членів їх сімей. Підстави виключення членів житлово-будівельного  кооперативу з кооперативу.

 

Тема 6. Правове регулювання відносин  користування житлом

в приватному  житловому  фонді

Права членів сім’ї та колишніх членів сім’ї  власника щодо  користування жилою площею у житловому будинку (квартирі), що йому належить (особистий сервітут). Припинення права на користування житлом  членів сім’ї власника житла.

Загальна характеристика правочинів щодо користування житлом. Розмежування  понять «найм», «оренда» житла. Поняття «комерційний найм», договір  найму соціального  житла, договір  найму житлового  приміщення.

Поняття та основні  ознаки  договору найму (оренди) житла. Конструктивні елементи договору  найму (оренди) житла (комерційний найм). Сторони договору найму (оренди) житла. Предмет договору. Істотні умови договору. Строк дії договору. Права та обов’язки сторін за договором. Форма  договору.

Договір піднайму житла. Поняття та основні ознаки договору  піднайму (двосторонній, оплатний, строковий). Сторони договору. Предмет договору. Істотні умови договору. Строк дії договору. Права та обов’язки сторін. Форма договору.

Тимчасове проживання.

Договір оренди житла з викупом. Правові  засади запровадження договору  оренди житла з викупом. Види оренди житла з викупом. Поняття та основні ознаки договору оренди житла з викупом (оплатний, двосторонній, консенсуальний, строковий). Конструктивні елементи договору  оренди житла з викупом. Сторони договору. Предмет договору. Права та обов’язки сторін за договором. Форма та державна реєстрація договору.

Оренда жилих приміщень в багатоквартирному будинку,  в якому створене об’єднання співвласників  багатоквартирних будинків.

 

Тема 7. Відносини у сфері надання житлово-комунальних послуг

Поняття і види житлово-комунальних послуг. Характеристика  комунальних послуг. Характеристика житлових  послуг. Класифікація житлово-комунальних послуг залежно від їх функціонального  призначення. Класифікація  житлово-комунальних послуг  залежно від  порядку затвердження  цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги. Поняття утримання, управління житловим будинком.

Плата за житло і комунальні  послуги. Плата за житло  для наймача жилого приміщення  за договором найму жилого приміщення в будинку державного та комунального  житлового фонду. Плата за житло  для власника  житлового  приміщення в багатоквартирному будинку. Плата за житло для власника одноквартирного  житлового  будинку. Поняття  експлуатаційних витрат в житловому   праві.

Учасники відносин у сфері  житлово-комунальних послуг (власники  приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд, споживачі, виконавці, виробники).

Договори, що застосовуються при наданні житлових  і комунальних послуг.  Особливості договірного регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг. Типові договори про надання комунальних послуг. Типові договори про надання житлових послуг.

Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. Уповноважені державні органи, що здійснюють перевірки підстав підвищення тарифів на житлово-комунальні  послуги.

Правові підстави для несплати споживачем вартості житлово-комунальних послуг та для перерахування розміру плати за житлово-комунальні послуги.

Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг.

Стягнення заборгованості за  спожиті житлово-комунальні послуги. Правові  підстави виникнення  обов’язку  по оплаті  житлово-комунальних послуг. Огляд судової практики  про стягнення заборгованості  за спожиті житлово-комунальні  послуги.

 

Тема 8. Правові засади забезпечення схоронності житлового фонду,

його експлуатації  та ремонту

Права та обов'язки суб'єктів житлових правовідносин щодо забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатації та ремонту.  Поняття «схоронність житлового  фонду».

Поняття переобладнання  та перепланування жилого будинку (жилого приміщення) та суміжних правових понять. Поняття «перебудова», «перевлаштування». Умови та порядок  переобладнання та перепланування жилого будинку (жилого приміщення). Правові  наслідки  здійснення  самочинного будівництва, самовільного переобладнання та перепланування.

Поняття ремонту. Поняття поточного  ремонту. Поняття капітального  ремонту. Перелік робіт, які вважаються поточним або капітальним ремонтом. Поняття   реконструкції. Поняття будівництва.

Правові засади  виключення з житлового  фонду жилих будинків  і жилих приміщень. Правове регулювання переведення жилих будинків і жилих приміщень  у нежилі. Переведення нежилих  приміщень до житлового  фонду.

Надання громадянам жилих приміщень  у зв’язку з капітальним ремонтом  жилого  будинку.

 

Тема 9. Припинення житлових правовідносин

 

Загальна характеристика підстав  припинення житлових правовідносин.

Позбавлення права користування житлом: поняття  та підстави.

Поняття «виселення». Поняття «переселення». Виселення з наданням іншого упорядкованого житла.  Виселення з наданням іншого житла. Виселення без надання іншого житла.

Зняття з реєстрації місця проживання  особи  в разі її виселення.

 

Тема 10. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Захист житлових  прав громадян

 

           Загальна характеристика юридичної відповідальності  за порушення  норм житлового законодавства.

           Адміністративна відповідальність  за порушення  житлового законодавства. Цивільна  відповідальність за порушення  житлового законодавства. Кримінальна  відповідальність  за порушення житлового законодавства.

           Захист житлових прав громадян. Захист прав власників житла. Захист житлових прав дітей. Захист житлових  прав осіб, визнаних недієздатними. Захист житлових  прав осіб, засуджених до позбавлення волі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

№ семінарського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

Змістовий модуль №1

1.

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-евристична бесіда

5

2.

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та проблемних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда

5

3.

Попередня підготовка визначених завдань.

Вивчення судової практики

Семінар-дискусія

 

 

5

4.

Попередня підготовка визначених завдань.

 

Дискусія з елементами правового аналізу

10

5.

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та проблемних ситуацій, аналіз судової практики.

Кейс-метод

10

6.

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та проблемних ситуацій, аналіз судової практики.

Кейс-метод

 

10

Змістовий модуль №2

7.

Визначення теоретичних та практичних проблем, їх правовий аналіз, вивчення судової практики.

Семінар-практикум

 

10

8.

Підготовка визначених завдань.

Кейс-метод

5

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Контрольна робота №1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Контрольна робота  №2

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

6. Написання реферату (есе)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань  для самостійної роботи

20

Разом балів

100

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Семінар-евристична бесіда.

Тема: Поняття та загальна характеристика  житлового права

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері житлового права, навичками практичної роботи, засвоїти зміст інститутів житлового права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм житлового права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду  науково-дослідної роботи в галузі житлового права.

План заняття:

1. Житлове право - комплексна галузь права.

2. Джерела житлового права.

3. Поняття та види житлових правовідносин.

4.Суб’єкти житлових правовідносин.

5. Реалізація конституційного права громадян на житло: сучасний стан.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 6 Методичних матеріалів.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2. Семінар-розгорнута бесіда.

Тема:  Житловий фонд України, його структура та призначення

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері житлового права, навичками практичної роботи, засвоїти зміст інститутів житлового права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм житлового права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду  науково-дослідної роботи в галузі житлового права.

План заняття:

1.Загальна характеристика, поняття житлового фонду України, його структура та види.

2. Поняття житла, його види.

3. Вимоги, що  ставляться до житла.

4. Управління  житловим фондом України: організаційно-правові засади.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 6 Методичних матеріалів.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3. Семінар-дискусія, семінар-практикум.

Тема:  Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері житлового права, навичками практичної роботи, засвоїти зміст інститутів житлового права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм житлового права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду  науково-дослідної роботи в галузі житлового права.

План заняття:

1. Поняття і види квартирного обліку.

2. Підстави для постановки громадян на квартирний облік та підстави зняття з квартирного обліку.

3. Соціальний квартирний облік.

4. Норма жилої площі, її співвідношення з іншими нормами та практичне значення.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 6  Методичних матеріалів.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4. Кейс-метод.

Тема: Користування жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері житлового права, навичками практичної роботи, засвоїти зміст інститутів житлового права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм житлового права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду  науково-дослідної роботи в галузі житлового права.

План заняття:

1. Загальна характеристика договору найму жилого приміщення.

3. Підстави збереження права на жиле приміщення  за громадянами в разі їх тимчасової відсутності.

4. Користування службовими жилими приміщеннями.

5. Поняття  та види гуртожитків.

6.  Правові засади функціонування студентських містечок та гуртожитків  вищих навчальних закладів.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 6  Методичних матеріалів.

 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5. Дискусія з елементами аналізу вирішення задач.

Тема: Правове регулювання права власності  на житло

в приватному житловому фонді

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері житлового права, навичками практичної роботи, засвоїти зміст інститутів житлового права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм житлового права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду  науково-дослідної роботи в галузі житлового права.

План заняття:

1. Правові підстави виникнення та припинення права приватної власності на житло.

2. Право спільної власності  на квартиру (житловий будинок).

3. Здійснення права власності у багатоквартирному будинку.

4. Правовий  статус об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку.

5. Порівняльно-правова характеристика об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельного  кооперативу.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 6  Методичних матеріалів.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6. Семінар-дискусія, семінар-практикум

Тема: Правове регулювання відносин  користування житлом

в приватному житловому фонді

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері житлового права, навичками практичної роботи, засвоїти зміст інститутів житлового права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм житлового права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду  науково-дослідної роботи в галузі житлового права.

План заняття:

 1. Права членів сім'ї та колишніх членів сім'ї власника щодо користування жилою площею в житлі, що йому належить (особистий сервітут).

2. Порівняльно-правова характеристика договору найму (оренди) житла  в приватному житловому фонді та договору  найму житлового  приміщення в державному та комунальному житловому фонді.

3. Договір оренди житла з викупом.

4. Оренда приміщень  в багатоквартирному будинку,  в якому створене  об’єднання співвласників.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 6  Методичних матеріалів.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7. Семінар-дискусія, семінар-практикум

Тема: Відносини  у сфері  надання житлово-комунальних послуг

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері житлового права, навичками практичної роботи, засвоїти зміст інститутів житлового права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм житлового права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду  науково-дослідної роботи в галузі житлового права.

План заняття:

1. Поняття і види житлово-комунальних послуг.

2.Плата за житлово-комунальні  послуги.

3.Учасники відносин у сфері житлово-комунальних  послуг.

4.Характристика договорів у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 6 Методичних матеріалів.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8. Семінар-дискусія, семінар-практикум

Тема: Правові засади забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатації та ремонту

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти  повинні оволодіти  правилами  самостійної роботи з нормативно-правовими актами у сфері житлового права, навичками практичної роботи, засвоїти зміст інститутів житлового права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм житлового права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду  науково-дослідної роботи в галузі житлового права.

План заняття:

1. Обов’язки суб’єктів житлових правовідносин щодо забезпечення схоронності житлового фонду. 

2. Переобладнання, перепланування жилого  будинку (жилого приміщення)  та суміжні поняття.

3. Надання громадянам жилих приміщень  у зв’язку з капітальним ремонтом жилого будинку.

4. Виключення з житлового фонду жилих будинків і жилих приміщень.

 

Інформаційне забезпечення: див. Розділ 6 Методичних матеріалів.

 

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення навчальної  дисципліни оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента. Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольні (модульні) роботи можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

За семестр проводиться дві контрольні (модульні) роботи.

Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів. 

Оцінювання складових поточного контролю результатів навчальної діяльності студента з вивчення навчальної  дисципліни

 

№№ пп

Складові поточного контролю результатів навчальної діяльності  студентів

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:

Від 0 до 100 балів в т.ч.:

1.1.

Знання, уміння та навички, продемонстровані  на аудиторних заняттях

60

1.2.

Виконання контрольних (модульних) робіт

20

1.3.

Виконання і захист завдань самостійної роботи

20

Додаткові бали

1.4.

Науково-дослідна діяльність студента

10

Усього

100

         

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої навчальної програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Поняття та загальна характеристика житлового права

Установча міні-лекція (конспект)

3

2.

Тема 2. Житловий фонд України, його структура та призначення

Міні-лекція (конспект)

3

3.

 

Тема 3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду.

Тема 4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду

 

Міні-лекція (конспект)

5

Міні-семінар – дискусія

5

4.

 

Тема 5. Правове регулювання права власності на житло в приватному  житловому фонді.

Тема 6. Правове регулювання відносин користування житлом в приватному житловому фонді.

Міні-лекція (конспект)

5

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

10

5.

 

Тема 7. Відносини у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Тема 8. Правові засади забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатації та ремонту.

Міні-лекція (конспект)

5

Міні-семінар – «мозковий штурм»

4

Усього балів

40

За виконання контрольних (модульних)  завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

(до _________ р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

50

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

Разом балів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення навчальної  дисципліни оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента. Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольні (модульні) роботи можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів. 

Оцінювання складових поточного контролю результатів навчальної діяльності студента з вивчення навчальної  дисципліни

 

№№ пп

Складові поточного контролю результатів навчальної діяльності  студентів

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:

Від 0 до 100 балів в т.ч.:

1.1.

Знання, уміння та навички, продемонстровані  на аудиторних заняттях

40

1.2.

Виконання контрольних (модульних) робіт

10

1.3.

Виконання і захист індивідуальних  завдань для самостійної роботи

50

Додаткові бали

1.4.

Науково-дослідна діяльність студента

10

Усього

100

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

4.1.Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів (есе), аналіз практичних ситуацій, підготовка огляду матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до студентських  наукових конференцій, участь в олімпіадах тощо.

 

Обсяг роботи не може перевищувати 12-15 сторінок стандартного машинописного тексту (Тіmеs New Roman 14 кегель, полуторний інтервал), компіляція, плагіат та запозичення не допускаються.

Обов'язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо)

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, ніж на 10 наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів правозастосовної практики (журнали «Право України», «Юридична Україна», «Підприємництво, господарство і право», «Юридична практика», «Юридична наука» тощо).

Обов’язковим  є  використання наукових джерел останніх 2-3 років видання.

Роботи,   що   не   відповідають   цим   вимогам   –  не   перевіряються і не оцінюватимуться.

 

Орієнтовний перелік індивідуальних завдань (рефератів, есе)

(для студентів усіх форм навчання)

 

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку житлового законодавства України.
 2. Особисті немайнові права в житловій  сфері.
 3. Конституційне право громадян на житло.
 4. Стан реалізації права на житло в Україні  на сучасному етапі.
 5. Зарубіжний досвід задоволення житлових потреб громадян.
 6. Досвід  реалізації проектів соціального  житла в зарубіжних країнах.
 7. Загальна характеристика комунального житлового  фонду. 
 8. Характеристика житлового  фонду спеціального призначення.
 9. Організаційно-правові засади передачі житла з державного до комунального житлового фонду.
 10. Стан відомчого житлового фонду на сучасному етапі.
 11. Правовий статус будинків-інтернатів для інвалідів у складі житлового  фонду спеціального  призначення.
 12. Житло для біженців  у складі  житлового фонду спеціального призначення.
 13. Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
 14. Норми жилої площі в Україні: проблемні питання нормативного регулювання.
 15. Порядок забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців.
 16. Сучасний стан формування житлового  фонду соціального  призначення.
 17.  Користування службовими жилими приміщеннями.
 18. Правовий статус наймача службового приміщення.
 19. Права та обов'язки осіб, що проживають у гуртожитках.
 20. Порядок та умови виселення з гуртожитку.
 21. Суб'єкти права на жиле приміщення у будинках житлово-будівельних кооперативів.
 22. Права неповнолітніх членів сім'ї власника будинку (квартири).
 23. Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей: проблеми та реалії сьогодення.
 24. Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку.
 25. Захист інтересів осіб, тимчасово відсутніх на житловій площі.
 26. Особливості нормативно-правового регулювання надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі.
 27.  Стягнення заборгованості по сплаті за фактично надані житлово-комунальні послуги: законодавство  та сучасна судова практика.
 28. Характеристика договорів, що укладаються при наданні житлових та комунальних послуг.
 29. Обов’язки громадян по забезпеченню схоронності жилих будинків.
 30. Законодавство  у сфері забезпечення схоронності житлового фонду: стан та перспективи розвитку.
 31. Організаційно-правові засади проведення  поточного і капітального ремонту  житлового фонду.
 32.  Правове регулювання здійснення перепланування та переобладнання житлового будинку (квартири).  
 33. Судова практика у справах про визнання особи  такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
 34. Виселення у зв’язку з невиплатою іпотечного кредиту: законодавство і судова практика.
 35. Судовий захист прав власників житла.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Поточний контроль результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи передбачає оцінювання:

 • рівня підготовки рефератів, есе з аналізом публікацій;
 • рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни;
 • результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

                            Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких   оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат індивідуальної контрольної роботи оцінюється в діапазоні 0 – 100 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань індивідуальної контрольної роботи залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Приклад індивідуальної контрольної роботи.

1. Поняття та загальна характеристика житлового права України.

2. Житловий фонд України, його структура і призначення.

3. Забезпечення громадян жилими приміщеннями у будинках державного та комунального  житлового фонду.

4. Користування жилими приміщеннями в будинках державного та комунального житлового фонду.

5. Правове регулювання права власності на житло в приватному житловому фонді.

6. Правове регулювання відносин користування житлом в приватному житловому фонді.

7. Відносини у сфері надання житлово-комунальних послуг.

8. Правові засади забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатації та ремонту.

9. Припинення житлових правовідносин.

10.Відповідальність за порушення житлового законодавства. Захист житлових  прав громадян.

 

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

 • для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;
 •    для студентів заочної форми навчання — за розкладом сесії.

 

ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 1. Визначте особливості  права на житло як конституційного права.

2. Дайте визначення предмету житлового права.

3. Розкрийте співвідношення понять «договір оренди житлового приміщення» і «договір найму житлового приміщення» відповідно до законодавства України.

4. Дайте характеристику юридичної відповідальності за порушення норм житлового права.

5. Охарактеризуйте сучасний стан  правового регулювання житлового фонду соціального призначення.

6. Розкрийте особливості  нормативно-правового  регулювання надання житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основні нормативно-правові акти:

 

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983 р., № 28. – Ст. 356.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV// Відомості Верховної  Ради України. – 2003. - № 44. – Ст. 356.

 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР - 1984 р. - № 51. – Ст. 1122.

 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. -  2001. - №25-26.- Ст. 131.

 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.-  № 21. - ст.135.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців  та членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ// Відомості Верховної  Ради України. – 1992. - № 15. – Ст. 190.

Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 року № 2482-XII // Відомості Верховної Ради України 1992 - № 36 – Ст.524

Про енергозбереження: Закон України від 01 липня 1994 року № 74/94-ВР// Відомості Верховної  Ради України. – 1994. - № 30. – Ст. 283.

 Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03 березня 1998 р. № 147/98 // Відомості Верховної Ради України - 1998 р. -  № 34. – Ст.228

Про відходи: Закон України від 05 березня 1998 року № 187/98-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 36-37. – Ст. 242.

 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997р.//Уряд. кур'єр.-1997. - № 107-108.-С.11-20.

Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575\97-ВР// Відомості Верховної  Ради України. – 1998. - № 1. – Ст. 1.

Про об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку: Закон України від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ (з наступними змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10. – Ст.78

               Про  свободу пересування та вільний вибір  місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV// Відомості Верховної  Ради України. – 2004. - № 15. – Ст. 232

Про житловий фонд соціального призначення: Закон України від 12 січня 2006 року № 3334-IV// Відомості Верховної  Ради України. – 2006. - № 19-20. – Ст. 159.

Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду:  Закон України від 22 грудня 2006 року № 525-V// Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 10. – Ст. 88.  

               Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: Закон України  від 04 вересня 2008 року № 500-VI// Відомості Верховної  Ради України. – 2008. - № 46. – Ст. 323.

Про запобігання впливу світової фінансової кризи на  розвиток будівельної галузі та житлового будівництва: Закон України від 25 грудня 2008 року // Відомості Верховної Ради України – 2009. - № 19. – Ст. 257.

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку: Закон України від 14.05.2015 року// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.262.

Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання: Закон України від 22.06.2017 № 2119-VIII// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 34, ст.370.

Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 09.11.2017 р. № 2189-VIII//       Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 1, ст.1.

Концепція державної житлової політики: Схвалено Постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 р.№ 254/95-ВР// Відомості Верховної  Ради України. – 1995. - № 27. – Ст. 200.

Постанова Ради Міністрів УРСР «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання» від 26 квітня 1984 року № 189 [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР: затв. спільною постановою Ради міністрів УРСР і Української республіканської ради профспілок від 11 грудня 1984 року № 470//[Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

Про службові жилі приміщення: затв. Постановою  Ради міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року № 37 [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового  фонду»: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року № 572//[Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

 Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 р. № 891//[Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової полі­тики: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1997 р. // Уряд. кур'єр. - 1998. - № 144 - 145.

Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями: Постанова Кабінету міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081// Офіційний вісник України. – 2006. - № 31. – Ст. 2238.

Про затвердження Правил користування тепловою енергією: Постанова Кабінету міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198// Офіційний вісник України. – 2007. - № 77 – Ст. 2852.

Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 219// Урядовий кур’єр. – 26.03.2008. - № 56.

Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2008 року № 682// Урядовий кур’єр. – 20.08.2008. - № 153.

Про затвердження Порядку оренди житла з викупом: Постанова Кабінету міністрів України  від 25 березня 2009 року № 274// Урядовий кур’єр. – 07.04.2009. - № 62.

Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових  територій: Постанова Кабінету міністрів України від 20 травня 2009 року № 529// Урядовий кур’єр. – 24.06.2009. - № 111.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов» від 11 березня 2011 року № 238// Урядовий кур’єр. – 24.03.2011. - № 53.

Примірне положення про користування гуртожитками: затв. постановою Кабінету міністрів України від 20 червня 2018 року № 498// Урядовий кур’єр.- 26.06.2018. — № 119.

                                         

Про затвердження Правил користування електричною енергією: Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики від 31 липня 1996 року № 28// [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків і споруд: затв. наказом Держжитлокомунгоспу України від 10 серпня 2004 року № 150// Офіційний вісник України. – 2004. - № 35. – Ст. 2359.

Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій: затв. наказом Держжитлокомунгоспу України від 17 травня 2005 року № 76 (зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207) // Офіційний вісник України. – 2005. - № 35. – Ст. 2158.

Про затвердження Форми  подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов: наказ Держжитлокомунгоспу  України від 17 травня 2011 року № 47 (зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  06 червня 2011 року  за № 669/19407)// Офіційний вісник України. – 2011. - № 43. – Ст. 1749.

Інструкція про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями: затв. наказом Міністра оборони України від 30 листопада 2011 року № 737 (в редакції наказу від 19 червня 2014 року № 401, зареєстровано  в Міністерстві юстиції України за № 788/25565 від 09 липня 2014 року)// Офіційний вісник України. – 2014. - № 59. – Ст. 1624.

Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва [Текст]. - Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. - Вид. офіц. - Чинні від 2010-01-01. - К. : Мінрегіонбуд України, 2009. - 22 с. - (Державні будівельні норми України). - Бібліогр.: с. 20-21.

 

 

            6.2. Навчально-методична література:

 

Галянтич М.К. Житлове право України: Навч. посібник. – К.: ЮрінкомІнтер, 2008. – 528 с.

Галянтич М.К. Житло як об’’єкт правовідносин. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 56 с.

Галянтич М.К. Класифікація житла як об’’єктів цивільних правовідносин: К.: НДІ приватного права та підприємництва, 2006. – 40 с.

Галянтич М. Методологія житлового права: сучасний стан та шляхи розвитку// Право України. – 2009. - № 9. – С. 95-100.

Галянтич М.К. Правові питання користування житлом. – К.: НДі приватного права та підприємництва,  2006. – 44 с.

Галянтич М.К. Проблеми нормативного визначення житлових відносин// Юридична Україна. – 2013.- № 5. – С. 37-42.

Галянтич М. К. Характеристика житла за цивільним законодавством України та в практиці Європейського суду з прав людини / М. К. Галянтич, Г. В. Самойленко // Приватне право і підприємництво. - 2015. - Вип. 14. - С. 134-140.

Галянтич М.К., Дрішлюк А. Здійснення та судовий захист суб’єктивних житлових прав. Монографія/НДІ приватного права та підприємництва АПрН України. – К-Тернополь – 496 с.

Житлове право України: Навч. посібник/ За ред.. В.С. Гопанчука і Ю.О. Заїки. – К.: Істина, 2003.

Житлове право України : Науково-практичний посібник/   С. О. Сліпченко, Є. О. Мічурін, О. В. Соболєв. -2-е вид., переробл. і доп.. -Х.: Еспада, 2003.-344 c.

Житловий кодекс України: науково-практичний коментар / За загальною редакцією д.ю.н., професора Є.О.Харитонова, к.ю.н., доцента Н.Ю. Голубєвої. – Х.: «Одіссей». – 2010. – 480 с.

Федик Є.І. Житлове право [текст]: навч. посіб./ Є.І. Федик, О.С.Котуха, В.Й.Кісель, С.Є.Федик. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 150 с.

 

4.3. Додаткова навчально-методична та наукова література:

 

Аврамова О. Понятие жилья и его правовое значение// Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 6. – С. 37-41.

Апанасюк М.П. Право на недоторканність житла//Реформування житлового законодавства : проблеми та перспективи: Зб. наук.праць (за матеріалами круглого столу (м. Харків, 16 грудня 2006 року)/ Редкол.  Крупчан О.Д. та ін.. – Х.: НДі приватного права та підприємництва. – Харк.нац.ун-т внутр..справ, 2006. – С. 41-45.

Барабаш Т.О. Правове регулювання господарської діяльності у сфері житлово-комунального господарства: монографія/ Т.О. Барабаш. – Х.: Право. – 2013. – 192 с.

Бездітний В. Колізії правового регулювання житлово-комунальних послуг// Юридична газета. – 20.11.2012. - № 47.

Бідняжевська А.Ю. Гарантії забезпечення конституційного права людини і громадянина на недоторканність житла в Україні// Право і суспільство. – 2011. - № 1. - С. 84-88.

Бобрик В.І. Правові проблеми визначення котеджу як різновиду житла// Реформування житлового законодавства: проблеми та перспективи: Зб. наук.праць (за матеріалами круглого столу ( м. Харків, 16 грудня 2006 року)/ Редкол.  Крупчан О.Д. та ін.. – Х.: НДі приватного права та підприємництва. – Харк.нац.ун-т внутр..справ, 2006. – С.98-101.

Вавженчук С.Я. Договірне право: навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 187-204.

Гейнц Р.М. Комунальна послуга як правова категорія/ Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. Збірник наукових статей. – 2009. – Випуск ХХІ. – С. 103-109.

Герасимчук М.О. Правове регулювання оплати комунальних послуг/ Актуальні  проблеми держави і права: Зб. Наукових праць. Вип. 39. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2008. – С. 153-157.

Івашова І.П. Особливості правового  регулювання  оренди житла з викупом// Держава і право. – Вип. 49. – С. 373-377.

Ковальова О.П. Відродження діяльності ЖБК на ринку будівництва житла// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» - 2012. - № 1 (8). – С. 201-208.

Ковальова О.П. Особливості організаційно-господарського забезпечення діяльності житлово-будівельних кооперативів// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» - 2012. - № 4 (11). – С. 112-120.

Ковальова О.П. Проблеми законодавчого забезпечення ЖБК у контексті будівельної політики  держави// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» - 2012. - № 2 (9). – С. 167-175.

Коропатнік І.М. Адміністративно-правове регулювання  в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального  господарства та благоустрою України: Монографія/ І.М. Коропатнік, С.С. Ненько, В.О. Шамрай.- К.: ТОВ «Вид-во Сталь». – 2014. – 172 с.

Кравченко А.В., Кравченко І.І. Особливості звернення стягнення на однокімнатну квартиру боржника як примусовий захід виконання рішення у виконавчому процесі// Адвокат. – 2014. - № 2 (161). – С. 45-48

Кучеренко І. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку/ І.Кучеренко// Укр.комерц.право. – 2009. - № 9. – С. 37-50.

Кучеренко І.М. Розвиток житлового законодавства України, його співвідношення  і зв’’язок з цивільним законодавством/ І.М. Кучеренко; за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. – Х.: Право, 2008. – Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право.

Літвінова І.Ф. Щодо визнання  поняття права особи на недоторканність житла чи іншого володіння// Право і суспільство. – 2012. - № 2. – С. 59-64.

Марценко Н. Межі здійснення права спільної власності на житло// Юридична Україна. – 2013. - № 12. – С. 79-83.

Мічурін Є.О. Обмеження права на житло. – К.: Академія правових наук України, НДі приватного права та підприємництва, 2006. – 48 с.

Мічурін Є.О. Правочини з житлом. Науково-практичний посібник. Вид. 3-тє. – Х.: Юрсвіт, 2007. – 536 с.

Мирза С.С. До проблеми визначення поняття договору про надання житлово-комунальної послуги/ Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. - № 4. –С. 117-122.

Мирза С.С. Щодо питання про визначення поняття житлово-комунальної послуги/ Вісник національного  університету внутрішніх справ. – 2004. - № 27. – С. 350-355.

Сліпченко С.О. Поняття «житло» у праві на недоторканність житла// Реформування житлового законодавства: проблеми та перспективи: Зб. наук.праць (за матеріалами круглого столу ( м. Харків, 16 грудня 2006 року)/ Редкол.  Крупчан О.Д. та ін. – Х.: НДі приватного права та підприємництва. – Харк.нац.ун-т внутр..справ, 2006. – С. 95-97.

Приватизація житла та її скасування/ [В. О. Коцюба; відп. ред. С. Я. Фурса]; Центр правових досліджень. -К.: Фурса С. Я., 2007.-152 c.

Рибачук В.Л. Державне управління сферою житлово-комунальних послуг: концептуальні теоретичні положення, сучасні механізми та напрями подальшого  розвитку: Монографія: / В.Л. Рибачук. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 352 с.

Тилик Т.М. Правові підстави припинення житлових відносин// Юридична Україна. – 2009. - № 3 (75). – С. 46-51.

Тилик Т. Юридичні факти як підстави припинення житлових правовідносин// Юридична Україна – 2013. - № 11. – С. 49-54.

 

г)  матеріали судової практики:

 

Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: Постанова Пленуму Верховного суду України від 12 квітня 1985 року № 2// [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

 

Про практику  застосування судами  законодавства, що регулює  право приватної власності на житловий будинок:  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04 жовтня 1991 року № 7 [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

 

Про судову практику у справах за позовами  про захист права  приватної власності: постанова Пленуму Верховного Суду України  від 22 грудня 1995 року № 20[Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

 

Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва): постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду  цивільних  і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 6 [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

 

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних відносин: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого  суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  від 30 березня 2012  року № 5 [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/

 

Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 5 [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: rada.gov.ua/