Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Звітність бюджетних установ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“_20__”  грудня___2018 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Звітність бюджетних установ    

  

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

 

тип дисципліни

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит»

вибіркова

 

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

Розробник:

 

Цятковська Олена Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: tsiatkovska.elena@kneu.edu.ua

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………

5

 

Тема 1. Загальнотеоретичні положення звітності бюджетних установ….

5

 

 

Тема 2. Методика складання кошторисів бюджетних установ ………….

5

 

 

Тема 3.  Порядок складання основних форм фінансової звітності ………

5

 

 

Тема 4. Окремі положення складання фінансової звітності ……………

5

 

 

Тема 5. Порядок складання основних форм бюджетної звітності ……...

6

 

 

Тема 6. Окремі положення складання бюджетної звітності …………..…

6

 

 

Тема 7. Податкова звітність бюджетних установ …………………………

 

 

Тема 8. Статистична звітність бюджетних установ …………………….

8

 

 

Тема 9. Звітність бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів ……………………………………………….

8

 

 

Тема 10. Узгодженість показників різних форм звітності бюджетних установ …….

9

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………….

 

10

       2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

10

       2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

11 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

15

       3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………….......

15

       3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

16

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………………….

19

       4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

19

       4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для        самостійної роботи………………………………………………………………

22

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

27

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………..

28

       6.1.      Основна література ……………………………………………………

30

       6.2.      Додаткова література ………………………………………………….

31

         

 

 

ВСТУП

«Звітність бюджетних установ» - вибіркова навчальна дисципліна модуля спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо – професійною програмою «Облік і аудит», вибіркова компонента «Облік і контроль в секторі загального державного управління» (галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,  спеціальність – 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік і аудит»).

Предметом вивчення дисципліни є методика і техніка складання звітності бюджетними установами.

Міждисциплінарні  зв’язки.

Вивчення дисципліни «Звітність бюджетних установ» передбачає знання основ теорії управління бюджетною сферою, організації економіки, теорії бухгалтерського обліку, фінансового, управлінського обліку, бухгалтерського обліку в бюджетних установах, контролю в бюджетних установах, фінансів, автоматизації бухгалтерського обліку.

Мета дисципліни — набуття студентами теоретичних та практичних знань, опрацювання методики та техніки складання звітності в бюджетних установах.

 

 

 1. Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Загальнотеоретичні положення звітності бюджетних установ

Зміст дисципліни «Звітність бюджетних установ». Значення звітності бюджетних установ. Склад та охоплення звітності. Класифікація звітності. Користувачі звітності бюджетних установ.  Вимоги до підготовки та подання звітності бюджетних установ. Нормативне регулювання складання і подання звітності бюджетними установами. Загальні питання організації річного узагальнення даних бухгалтерського обліку. Підготовка облікових даних для складання звітності. Порядок подання та оприлюднення звітності бюджетних установ.

 

Тема 2. Методика складання кошторису бюджетної установи

Визначення поняття кошторису бюджетної установи. Формування кошторису бюджетної установи, затвердження його форми. Нормативне забезпечення порядку складання та затвердження кошторису. Порядок складання кошторисів бюджетних установ. Дохідна частина кошторису бюджетних установ. Видаткова частина кошторису бюджетних установ. Лімітна довідка, план асигнувань, штатний розпис,  план асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів розпорядників бюджетним асигнуванням. Порядок розгляду і затвердження кошторисів. Основні вимоги щодо виконання кошторису.

 

Тема 3. Порядок складання основних форм фінансової звітності

Призначення фінансової звітності бюджетних установ. Нормативне регулювання складання та подання фінансової звітності бюджетних установ. Вимоги та принципи фінансової звітності бюджетних установ. Склад та види фінансової звітності бюджетних установ. Елементи фінансової звітності бюджетних установ. Періодичність подання фінансової звітності бюджетних установ та звітній період. Користувачі фінансової звітності бюджетних установ. Консолідована фінансова звітність бюджетних установ. Основі форми фінансової звітності бюджетних установ. Порядок складання та подання Балансу (ф.№1-дс). Порядок складання та подання Звіту про фінансові результати (ф.№2-дс).

 

Тема 4. Окремі положення складання фінансової звітності

Порядок складання та подання Звіту про рух грошових коштів (форма №3-дс) та Звіту про власний капітал (форма №4-дс). Порядок складання та подання  інформації у примітках до річної фінансової звітності. Порядок складання та подання довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».  Порядок подання інформації про фінансові показники у Пояснювальній записці.

 

Тема 5. Порядок складання основних форм бюджетної звітності

Призначення бюджетної звітності бюджетних установ. Нормативне регулювання складання та подання бюджетної звітності бюджетних установ. Вимоги та принципи бюджетної звітності бюджетних установ. Склад та види бюджетної звітності бюджетних установ. Елементи бюджетної звітності бюджетних установ. Періодичність подання бюджетної звітності бюджетних установ та звітній період. Користувачі бюджетної звітності бюджетних установ. Зведена бюджетна звітність бюджетних установ. Основі форми бюджетної  звітності бюджетних установ. Порядок складання та подання звіту про надходження та використання коштів загального фонду (ф. № 2д, № 2м).  Порядок складання та подання звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. № 4-1д, № 4-1м). Порядок складання та подання звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2д, № 4-2м). Порядок складання та подання звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4-3д, № 4-3м). Порядок складання та подання звіту про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (ф. № 4-4д). Порядок складання та подання звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (ф. № 4-3д.1, № 4-3м.1). Порядок складання та подання звіту про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7д, № 7м). Порядок складання та подання звіту про заборгованість за окремими програмами (ф. № 7д.1, № 7м.1). Порядок складання та подання довідки про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

 

Тема 6. Окремі положення складання бюджетної звітності

Порядок складання та подання довідки про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках. Порядок складання та подання довідки про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України.  Порядок складання та подання реєстру про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків.  Порядок складання та подання реєстру залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.  Порядок складання та подання

довідки про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків.  Порядок складання та подання довідки про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків.  Порядок складання та подання довідки про депозитні операції.  Порядок складання та подання довідки про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами.  Порядок складання та подання довідки про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення.  Порядок складання та подання довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду. Порядок складання та подання довідки про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).  Порядок складання та подання довідки про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів.  Порядок складання та подання довідки про використання іноземних грантів. Порядок складання та подання довідки про дебіторську заборгованість за видатками. Порядок складання та подання довідки про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями. Порядок подання інформації про бюджетні показники у Пояснювальній записці.

 

Тема 7. Податкова звітність бюджетних установ

Призначення податкової звітності бюджетних установ. Нормативне регулювання складання та подання податкової звітності бюджетних установ. Вимоги та принципи податкової звітності бюджетних установ. Склад та види податкової звітності бюджетних установ. Періодичність подання податкової  звітності бюджетних установ. Користувачі податкової звітності бюджетних установ. Основі форми податкової звітності бюджетних установ. Порядок складання та подання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами і організаціями.          Порядок складання та подання податкової декларації з податку на додану вартість. Порядок складання та подання розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Порядок складання та подання    податкового роз-рахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища. Порядок складання та подання податкового розрахунку земельного податку. Порядок складання та подання розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів. Порядок складання та подання податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (ф. № 1-ДФ).

 

Тема 8. Статистична звітність бюджетних установ

Призначення статистичної звітності бюджетних установ. Нормативне регулювання складання та подання статистичної звітності бюджетних установ. Вимоги та принципи статистичної звітності бюджетних установ. Склад та види статистичної звітності бюджетних установ. Періодичність подання статистичної звітності бюджетних установ. Користувачі статистичної  звітності бюджетних установ. Основі форми статистичної звітності бюджетних установ. Порядок складання та подання звіту про обсяг реалізованих послуг (ф. № 1-послуги). Порядок складання та подання звіту з праці (ф. № 1 ПВ).                                                      Порядок складання та подання звіту про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) і потреби в працівниках (ф. № 3-ПН). Порядок складання та подання звіту про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання (ф.№ 6-ПВ).  Порядок складання та подання звіту про кількісний і якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що займають посади керівників і спеціалістів (ф. № 9-ДС). Порядок складання та подання звіту про травматизм на виробництві (ф. № 7-тнв). Порядок складання та подання  звіту про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (ф.№ 11-03). Порядок складання та подання звіту про залишки і витрати матеріалів (ф. № 3-МТП). Порядок складання та подання звіту про залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів переробки нафти (ф. № 4-МТП).  Порядок складання та подання звіту про результати використання палива, тепло енергії і електроенергії (ф.№ П-МТП). Порядок складання та подання звіту про витрати палива, тепло енергії і електроенергії (ф. № 11-ЕР). Порядок складання та подання звіту про наявність обчислювальної техніки (ф. № 2-інф). Порядок складання та подання звіту про роботу автотранспорту (ф. № 2-тр).

 

Тема 9. Звітність бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів

Призначення звітності бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів. Нормативне регулювання складання та подання звітності бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів. Вимоги та принципи звітності бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів. Склад та види звітності бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів. Періодичність подання звітності бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів. Користувачі звітності бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів. Основі форми звітності бюджетних установ, що подається до державних цільових соціальних фондів. Порядок складання та подання звіту про суми нарахованої заробітної плати                  (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб                та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне          страхування до органів ДФС України  (ф.№ Д4). Порядок складання та подання звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (ф.№ Д5). Порядок складання та подання звіту про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь,  які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України (ф.№ Д6). Порядок складання та подання звіту про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (ф.№ Д7).

 

 

Тема 10. Узгодженість показників різних форм бухгалтерської звітності бюджетних установ

Поняття та призначення узгодженності показників бухгалтерської звітності бюджетнихї установ. Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності: Форма № 1-дс «Баланс», Форма №2-дс «Звіт про фінансові результати», Форма №3-дс «Звіт про рух грошових коштів», Форма №4-дс «Звіт про власний капітал», Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі№ 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами», Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету  на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників вищого рівня. Звірка показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів бюджетної та фінансової звітності: Форма № 2д, № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду», Форма № 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду, Форма № 7д.1, № 7м.1 «Звіт про заборгованість за окремими програмами», Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.

 

 

 

 

 

 

2.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової)_ Звітність бюджетних установ

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит»

 

денна форма навчання

 

№семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

Змістовий модуль №1

1

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

-

2

Підготовка до міні - тренінгу

Презентація результатів міні - тренінгу

5

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

10

Підготовка до міні - контрольної роботи

Написання міні – контрольної роботи

-

3

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс,

5

4

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

10

5.

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

5

6

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

-

Підготовка до міні - контрольної роботи

Написання міні – контрольної роботи

10

8

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

5

9

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

5

Підготовка до міні - контрольної роботи

Написання міні – контрольної роботи

5

Усього  балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

60

За виконання контрольних (модульних) завдань**

Модуль №1

Написання контрольної модульної роботи

10

Модуль №2

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента ***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання і захист завдань для самостійної роботи студента

20

Результати  виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали) ***

 

Науково-дослідна діяльність студента

10

 

Разом

100

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Система поточно-модульного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти денної форми навчання передбачає оцінювання   самостійної роботи студентів (СРС) за такими напрямами:

1) за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

2) за виконання контрольних (модульних) завдань;

3) виконання та захисту завдань для самостійної роботи студента;

4) виконання та захист інших видів робіт, що передбачені робочою програмою.

 

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Звітність бюджетних установ». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни «Звітність бюджетних установ»», в структуру яких включена Карта навчальної роботи студента.

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи   та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. В Електронний журнал виставляються виключно цілі числа.
 • Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях студент може отримати максимально 60 балів. У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

Таблиця 2.1

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

10

10

8

6

0

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • 5 балів – максимальна оцінка, якою відзначається   відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);
 • 4 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання всіх домашніх завдань  (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);
 • 3 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання половини домашніх завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань(завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС).

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 5 балів оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність  з проблемними аспектами складання різних форм фінансової  звітності  бюджетних установ  та розуміння процедур формування бюджетної звітності бюджетних установ за умови, якщо студент формулює конкретні грамотні  пропозиції щодо оптимізації процесу формування фінансової звітності бюджетних установ; 
 • 4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основ формування фінансової звітності бюджетних установ;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється робота студента по вирішенню завдань міні тренінга з подальшою презентацією.

 • В 10 балів оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з технологією формування звітності в бюджетних установах;
 • 8 балів студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань за темою;
 • 6 балів студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, за умови демонстрації розуміння основ організації технології формування фінансової звітності в бюджетних установ;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань міні - тренінгу.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 10 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 8 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 6 балів студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної модульної роботи. За дисципліною ”Звітність  бюджетних установ” передбачено два модульні контролі, за кожний з яких  студент може отримати максимально 10 балів. Питання і завдання, що виносяться на модульний контроль, дають можливість визначити і оцінити рівень опрацювання студентом   прослуханого лекційного матеріалу, рівень засвоєння тем «Форми звітності затверджені Держкомстатом України» та «Порядок складання звіту про використання коштів неприбутковими організаціями» (Карта НРС).

Контрольна модульна робота пишеться студентами стаціонару в термін, визначений кафедрою.

Максимальної оцінки в 10 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність студента із специфікою формування звітності бюджетних установ.

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • • незнання окремих питань організації та методики складання форм звітності;
 • • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики складання звітності бюджетних установ;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% завдань модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Звітність бюджетних установ».

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

3.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) Звітність бюджетних установ

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит»

заочна форма навчання

№ контак-тного заняття

Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)

Форма  занять і контролю

Максима-льна

кількість балів

 

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

 

1

Тема 1. Загальнотеоретичні положення звітності бюджетних установ

 

Установча лекція

Семінар – розгорнута бесіда

 

2

 

2

Тема 2. Методика складання кошторисів бюджетних установ

Проблемна лекція

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Міні-контрольна робота

4

 

3

Тема 3. Порядок складання основних форм фінансової звітності

Проблемна   лекція

Міні кейс

4

 

4

Тема 3. Порядок складання основних форм фінансової звітності

 

Лекція у формі діалогу

Міні кейс

4

 

5

Тема 4. Окремі положення складання фінансової звітності

Лекція у формі діалогу

Міні кейс

Міні-контрольна робота

4

 

6

Тема 4. Окремі положення складання фінансової звітності

 

Лекція – дискусія із застосуванням конкретних ситуацій

Міні кейс

4

 

8

Тема 5. Порядок складання основних форм бюджетної звітності

Лекція – дискусія із застосуванням конкретних ситуацій

Міні кейс

4

 

9

Тема 5. Порядок складання основних форм бюджетної звітності

Лекція-візуалізація

Міні кейс

Міні-контрольна робота

4

 

10

Тема 6. Окремі положення складання бюджетної звітності

Лекція у формі діалогу

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

 

11

Тема 6. Окремі положення складання бюджетної звітності

Проблемна лекція

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Міні-контрольна робота

2

 

12

Тема 9. Звітність бюджетних установ, що подається до державних цільових фондів

Тема 10. Узгодженість показників різних форм звітності бюджетних установ

Проблемна лекція

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Міні-контрольна робота

2

 

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

40

 

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

7

Написання контрольної модульної роботи

Вирішення завдань контрольної модульної роботи

5

 

13

Написання контрольної модульної роботи

Вирішення завдань контрольної модульної роботи

5

 

Усього  балів за роботу  на контактних заняттях

50

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

 

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

 

Вид завдань

Форма подання

Термін подання і реєстра-ція

Форма контролю

Максима-льна кількість балів

 

Письмове виконання  завдань для СРС

електронна

До початку сесії

Перевірка  звітів про виконання завдань для СРС

30

 

паперова

Під час сесії

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

10

 

За виконання індивідуальних робіт за вибором (обирається один вид завдання)

 

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
 2. Написання реферату (есе)
 3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою
 4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
 5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою
 6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
 7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

паперова

Під час сесії

Захист виконаних робіт під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

10

 

Усього балів за виконання і захист завдань для самостійної роботи студента                                        50

Результати  виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали) *

Науково-дослідна діяльність студента

10

Разом

100

             

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання відповіді (виступи) на аудиторних заняттях; виконання завдань контрольної модульної роботи; виконання завдань самостійної роботи студентів.

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Звітність бюджетних установ». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • -Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи та обирає індивідуальні завдання.
 • Поточні консультації студентів  з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання за певний вид робіт на  контактному занятті, диференційовану відповідно до рівня знань студентів.

Таблиця 3.1

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

1

1

0,75

0,5

0

1

2

1,5

1

0

 

За шкалою 1 – 0,75 – 0,5 – 0 оцінюється робота студента на міні-контрольній роботі.

 • В 1 бал оцінюється повна, точна, вірна та вичерпна відповідь студента на питання контрольної роботи;
 • 0,75 бала оцінюється в цілому повна, вірна та вичерпна відповідь студента на питання контрольної роботи;
 •  0,5 бала студент може отримати  за  вірну відповідь, що не є повною або повну відповідь, що містить незначні помилки та неточності; 
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання контрольної роботи, а також  за надання неправильних відповідей.

За шкалою 1 – 0,75 – 0,5 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • В 1 бал оцінюється участь у роботі, за якої студент демонструє відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;
 • 0,75 бала студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0,5 бала студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань.

За шкалою 1 – 0,75 – 0,5 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – кейсу.

 • В 1 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – кейсом  завдань; 
 • 0,75 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – кейсом  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 0,5 бал студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- кейсу;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – кейсу. 

Отже, за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях з дисципліни «Звітність бюджетних установ» студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти НРС.

При виконанні модульних завдань  оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами - заочниками після опанування певного модуля.

З дисципліни ”Звітність бюджетних установах” передбачено 2 модульні контролі, за які студент може отримати максимально 5 балів за кожний за шкалою 5 – 4–3 - 0 балів.

Виконання завдань контрольної модульної роботи оцінюється в 5 балів   за умови, коли студент виклав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити повністю правильне розв'язання всіх завдань модульного контролю і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 4 бали заслуговує виконані завдання контрольної модульної роботи, в якій в цілому правильно вирішені всі завдання, але допущені несуттєві помилки при їх розв’язанні.

Оцінки в 3 бали заслуговує виконана контрольна модульна робота, яка відзначається недоліками щодо повноти (правильно виконано 50% завдань), обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності питання, містить грубі помилки та нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Звітність бюджетних установ».

Таким чином, за виконання всіх завдань модульного контролю студент – заочник може отримати максимально 10 балів.

Отже, разом за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях під час сесії та за виконання контрольних (модульних) робіт) студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою з дисципліни «Звітність бюджетних установ» та послідовне формування   у студентів вміння самостійно узагальнювати різноманітну облікову інформацію в управлінні бюджетними установами, що сприятиме набуттю ними високого фахового рівня.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється за такими об’єктами контролю:

а)        виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б)        виконання контрольних модульних робіт;

в)        виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС з дисципліни «Звітність бюджетних установ», розрізняють чотири основні види самостійної роботи:

І —  підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ  — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

ІV — міні - тренінги.

Самостійна робота студентів денної форми навчання з дисципліни «Звітність бюджетних установ»  включає такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних текстів;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських (практичних) занять;

- підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- вирішення і письмове оформлення навчальних завдань;

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля;

- відпрацювання завдань міні - тренінгу;

- аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом.

 У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці 4.1.

Таблиця 4. 1

Види  самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних) занять

1.4. Підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевіркаправильності виконання завдань

1.3. Написання міні - контрольної роботи

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації   (Casestudy)

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів

2.5. Перевірка правильності виконання завдань (міні - кейс)

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях, наукових гуртках і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

 4.2. Участь у міні - тренінгу

 4.1. Оцінювання участі в міні - тренінгу

 

Студенти заочної форми навчання виконують самостійно завдання за темами 1-9, а також індивідуальні завдання, передбачені картою НРС. Виконання блоку домашніх завдань СРС дає можливість засвоїти теоретичний матеріал з дисципліни «Звітність бюджетних установ». Виконання і захист завдань СРС, які студент обирає самостійно, дозволяє отримати додаткові бали при поточному оцінюванні знань студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першому занятті з дисципліни. Викладач оголошує:

 • Обов’язкові та вибіркові завдання СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи.

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту НРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

До основних форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання віднесено:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • підготовка до аудиторної контрольної модульної роботи;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань з дисципліни «Звітність бюджетних установ».

До завдань СРС заочної форм навчання віднесено виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються.

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

Картою НРС з дисципліни «Звітність бюджетних установ»  передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних та методичних положень формування звітності в бюджетних установах.

Зокрема, студент може  написати та успішно захистити презентацію  на обрану тему (10 балів)  та підготувати доповідь на тему, пов’язану зі звітністю бюджетних установ, і взяти участь у науково-практичній конференції (10 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (10 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (10 балів). 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   у міжсесійний період студент заочної  форми навчання може отримати максимально 50 балів.

При  формуванні оцінки за виконання  індивідуальних завдань у міжсесійний період враховуються бали за виконані три обов’язкові завдання (максимально 30), бали за захист виконаних  обов’язкових завдань (максимально 10) та бали за  виконані  вибіркові  індивідуальні роботи (максимально 10).

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється письмове виконання студентом кожного з трьох завдань для СРС, надісланих   електронною поштою:

 • В 10 балів оцінюється правильне і повне розв’язання завдання, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з формуванням звітності бюджетних установ;
 • 8 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдання, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 6 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдання, за умови демонстрації розуміння основ формування звітності в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання обов’язкового індивідуального  завдання.

 

Виконані письмово три обов’язкові індивідуальні завдання студенти заочники повинні захистити під час ІКР. Захист обов’язкових індивідуальних завдань оцінюється за шкалою 10 – 8 – 6 – 0 балів. Під час захисту студент може отримати:

 • 10 балів за умови надання правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 8 балів студент може отримати за надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 6 балів студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань викладача, за умови демонстрації розуміння основних положень дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання обов’язкових індивідуальних завдань.

Таким чином, за результатами виконання й захисту трьох обов’язкових індивідуальних завдань студент може максимально отримати 40 балів.

 

Виконання і захист під час ІКР вибіркового індивідуального завдання дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС.

Картою НРС з дисципліни «Звітність бюджетних установ» передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи .

Зокрема, студент може  скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою , чи виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумкова оцінка рівня знань студентів денної і заочної форм навчання за дисципліною «Звітність бюджетних установ» формується за результатами поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти отримують залік з дисципліни «Звітність бюджетних установ», якщо загальна сума балів, отримана протягом поточної роботи дорівнює або перевищує 60 балів. Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань у формі теоретичних питань. Кожне із запитань оцінюється за шкалою 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 0. Критерії оцінювання запитань відповідають критеріям оцінки питань модульної контрольної роботи (див. п.2.2.).

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.10 р. № 2456-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
 2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні:  Закон України від 16.07.99 № 996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
 3. Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.11 № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0011201-11 
 4. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1209. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16.
 5. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету : наказ Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12.
 6. Про затвердження карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання : наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2017 р. № 604. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0895-17.
 7. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.
 8. Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ: наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 N 372. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14.
 9. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за витратами : наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13.
 10. Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/18-2011-%D0%BF.
 11. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1580-04.
 12. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України 02.03.2012 № 309. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0419-12
 13. Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів та порядок їх складання : наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 №755. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17.
 14. Щодо оформлення відмов у реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних доручень : лист Державного казначейства України від 07.10.2009 N 15-06/2513-16907. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.35766.0.
 15. Облік у бюджетних установах/Під редакцією Джоги Р.Т. – К.: КНЕУ,  2006. – 476с.
 16. Свірко С.В., Кондратюк І.О., Дорошенко С.В., Старченко Н.М. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / С. В. Свірко, І. О. Кондратюк, О. О. Дорошенко, Н. М. Старченко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − 940 с.
 17. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 186с.

6.2. Додаткова література

 1. Свірко С.В., Фірер Д.О. Застосування НП(С)БОДС. Практичний посібник. Програма САРS «Сертифікований бухгалтер бюджетних установ». - К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2012. – 314с.
 2. Облік  у  бюджетних  установах [Электронный ресурс] : практикум / С. В. 2.Свірко, І. О. Кондратюк, Р. Т. Джога ; ред. С. В. Свірко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Электрон. текстовые дан. - К. : КНЕУ, 2012. - 346, [5] с. - Загл. с титул. экрана. - Електрон. видання. -  ISBN  978-966-483-756-6 : Б. ц. 
 3. Бухгалтерский облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами: у 2 т./ за ред. Л.Г.Ловинської. – К.: ДННУ «Акад.фін.управління», 2013.- Т.1: Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко, С.В.Свірко та ін.. – 2013. – 568с.
 4. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012 –2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. /ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Ф. О. Ярошенка. – К., 2011. – Т. 2: Бюджетна стратегія і Державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність. – 2011. – 882 с.
 5. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012 –2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. /ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Ф. О. Ярошенка. – К., 2011. –Т. 1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ. – 2011. – 920 с.
 6. Інформаційне забезпечення управління держаними фінансами: [у 2-х т.] / За заг. Ред.. Ф.О.Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. -              Т.І. Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державних фінансів України / Т.І.Єфіменко, Л.Г.Ловінська, С.В.Свірко та ін.. – 2010. – 226с.
 7. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 243с.