Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Звітність підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

з науки «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»

для студентів заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017

 

Завдання для контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання з науки «Звітність підприємств» для студентів з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання / Укл. А.В. Озеран,  М.О. Вовк, А.С. Літвинчук, Ю. С. Карета – К.: КНЕУ, 2017. - 33 с.

 

 

 

Укладачі: А.В. Озеран, канд.екон.наук, доцент

                 М.О. Вовк, аспірант

                 Ю.С. Карета, аспірант

                 А.С. Літвинчук, здобувач

 

Рецензент: О.Л. Примаченко, к.е.н., доцент

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності   д.е.н., професор  М.І.Бондар                                 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

з науки «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»

 для студентів заочної форми навчання

 

                   Студента _________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові )

                   факультету _______________________________________

 

                    курс, напрям підготовки, група______________________

 

                    № залікової книжки________________________________

 

 

 

 

 

Київ – 2017

 

Загальні методичні вказівки

Завдання для контрольних робіт підготовлені згідно з програмою науки «Звітність підприємств».

Метою вивчення науки «Звітність підприємств» є набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з порядку складання і подання фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності підприємств. Особлива увага приділяється вивченню складу, структури, змісту і порядку складання й подання фінансової звітності.

Метою контрольної роботи є розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, набуття практичних навичок щодо складання фінансової звітності.

Перед виконанням кожного завдання контрольної роботи студент має ґрунтовно засвоїти теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити законодавчі акти, нормативно-правові докумен­ти, підручники, навчальні посібники тощо.

Завдання для контрольних робіт побудовані таким чином, що охоплює всі основні теми науки. Таким чином, передбачається, що виконавши контрольну роботу, студент набуває навичок складання форм фінансової звітності.

Кожен студент повинен виконати всі  із 7 запропонованих завдань контрольної роботи за варіантом, наведеним в таблиці.

Таблиця вибору варіанта

Останні дві цифри залікової книжки

Номер варіанту

Останні дві цифри залікової книжки

Номер варіанту

01, 31, 61, 91

1

16, 46, 76,

1

02, 32, 62, 92

2

17, 47, 77,

2

03, 33, 63, 93

3

18, 48, 78,

3

04, 34, 64, 94

4

19, 49, 79,

4

05, 35, 65, 95

5

20, 50, 80,

5

06, 36, 66, 96

1

21, 51, 81,

1

07, 37, 67, 97

2

22, 52, 82,

2

08, 38, 68, 98

3

23, 53, 83,

3

09, 39, 69, 99

4

24, 54, 84,

4

10, 40, 70, 00

5

25, 55, 85,

5

11, 41, 71,

1

26, 56, 86,

1

12, 42, 72,

2

27, 57, 87,

2

13, 43, 73,

3

28,58, 88,

3

14, 44, 74,

4

29, 59, 89,

4

15, 45, 75,

5

30, 60, 90,

5

Контрольна робота виконується у цьому ж зошиті у спеціально відведених таблицях.

Студент повинен здати виконану контрольну роботу на кафедру не пізніше, ніж за 5 робочих днів до іспиту. Роботи, що не були здані у визначений термін, до розгляду не приймаються.

Бали виставляються в журнал на основі усного захисту контрольної роботи.

Завдання 1.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Необхідно:

На підставі наведених нижче статей скласти баланс (звіт про фінансовий стан) (додається)

 

Статті балансу ПАТ «Світлячок» на 31 грудня

Сума, тис. грн.

Назва статті

Варіанти

1

2

3

4

5

Витрати майбутніх періодів

-

4 950

-

75

330

Готова продукція

1 700

750

550

1 550

2 400

Довгострокові кредити банків

5 000

1 250

25

875

7 000

Доходи майбутніх періодів

 

225

100

600

 

Поточні фінансові інвестиції

1 400

50

-

400

180

Земля

4 750

1 800

1 250

125

-

Знос нематеріальних активів

200

90

300

10

80

Знос основних засобів

2 500

800

1 500

2 000

3 100

Інший додатковий капітал

150

-

75

-

220

Короткострокові кредити банків

1 500

17 000

-

1 600

4 300

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

-

-

60

3 400

390

Нерозподілений  прибуток

100

1 550

5 250

300

1 140

Незавершене виробництво

3 100

-

1 000

5 000

2 700

Нематеріальні активи (первісна вартість)

4 200

1 090

1 800

60

960

Основні засоби, крім землі (первісна вартість)

12 500

25 800

9 000

14 500

11 560

Запаси

-

2 400

450

-

1 390

Цільове фінансування

250

-

50

250

-

Дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги)

1 900

11 000

140

380

4 400

Резерв сумнівних боргів

200

1 000

50

80

1 200

Поточний рахунок в національній валюті

5 050

4 050

2 660

-

3 100

Статутний (зареєстрований) капітал

21 700

25 000

7 500

10 000

7 000

Резервний капітал

-

2 000

1 750

-

-

Розрахунки з бюджетом

275

1 725

-

-

580

Розрахунки з оплати праці

2 250

200

125

2 250

1 130

Розрахунки з учасниками

300

-

-

225

160

Розрахунки зі страхування

175

1 050

65

500

720

 

 

 

 

Баланс (звіт про фінансовий стан) заповнити у формі, наведеній нижче:

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

 

Актив

Код рядка

На 31 грудня  

2

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

  

    первісна вартість 

1001

 

    накопичена амортизація 

1002

 

Основні засоби

1010

  

    первісна вартість 

1011

 

    знос 

1012

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

  

інші фінансові інвестиції 

1035

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  

Інші необоротні активи 

1090

  

Усього за розділом I 

1095

  

II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

  

  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

  

з бюджетом

1135

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

  

Поточні фінансові інвестиції 

1160

  

Гроші та їх еквіваленти

1165

  

Витрати майбутніх періодів

1170

 

Інші оборотні активи 

1190

 

Усього за розділом II 

1195

  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  

Баланс 

1300

  

Пасив

Код рядка

На 31 грудня 

1

2

3

I. Власний капітал 

Зареєстрований капітал 

 

1400

  

  

Додатковий капітал 

1410

  

Резервний капітал 

1415

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  

Неоплачений капітал 

1425

(             )

Усього за розділом I

1495

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

  

  

Довгострокові кредити банків

1510

 

Цільове фінансування 

1525

 

Усього за розділом II

1595

  

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  

товари, роботи, послуги 

1615

  

розрахунками з бюджетом

1620

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

розрахунками зі страхування

1625

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

Поточні забезпечення

1660

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

Інші поточні зобов’язання

1690

  

Усього за розділом IІІ

1695

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  

Баланс

1900

  

 

 

Завдання 2.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

  •  
 1. Сформувати бухгалтерські проведення за кожною господарською операцією (Журнал господарських операцій додається);
 2. Визначити фінансовий результат за звітний період та скласти Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за звітний період (форма звіту додається).

 

Примітка.  Підприємство не здійснює розрахунку відстрочених активів і зобов’язань.

При вирішенні завдання використовувати ставку податку на прибуток, що діє на момент виконання завдання.

Варіант 1

 

ПАТ “Троянда”, яке є платником ПДВ, протягом звітного періоду було здійснено наступні господарські операції:

1.

Здійснено реалізацію готової продукції в межах України на суму 300 000 грн., у т.ч. ПДВ.

2.

Собівартість реалізованої продукції включає:
2.1. витрати на електроенергію виробничого приміщення – 44 260грн;
2.2. витрати на паливо виробничого призначення - 65 000 грн.;
2.3. знос (амортизацію) основних засобів та нематеріальних активів:
 - виробничого призначення - 55 000 грн;
- загальновиробничого призначення - 2 000 грн.;
2.4. заробітну плату працівникам:
- основного виробництва - 75 000 грн;
- загальновиробничого призначення - 65 000 грн.;
2.5. нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску:
- основного виробництва -  (розрахунок) грн;
- загальновиробничого призначення – (розрахунок) грн.;

3.

Витрати на збут продукції за звітний період включають:
3.1. витрати на ПММ - 30 000 грн.;
3.2. заробітну плату - 32 500 грн.;
3.3. нараховано єдиний соціальний внесок   (зробити розрахунок) грн.;
3.4. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів торговельного призначення - 2 600 грн.;
3.5. витрати на рекламу  - 58 855 грн.

4.

Адміністративні витрати підприємства за звітний період включають:
4.1. заробітна плата - 40 250 грн.;
4.2. нарахування на заробітну плату – єдиний соціальний внесок (розрахунок) грн.;

4.3. витрати на канцелярські товари – 60 100,00 грн;
4.4. знос основних засобів на нематеріальних активів - 12 075 грн.;
4.5. витрати на послуги зв'язку - 4 588,50 грн.

5.

Надійшли кошти від покупця за реалізовану готову продукцію в сумі 300 000 грн.

6.

Протягом звітного періоду підприємством було отримано дохід від здійснених інвестицій в асоційоване підприємство, які обліковують методом участі в капіталі, в сумі 100 000 грн.

7.

1 січня підприємство уклало договір строкового банківського вкладу на суму 20 000 грн. терміном на 1 рік під 10% річних. Нарахування процентів здійснюється після закінчення строку вкладу.

8.

1 січня звітного року підприємство отримало кредит в банку терміном на 1 рік під 18% річних в розмірі 2 500 000 грн. (при нарахуванні відсотків застосовуються проста процентна ставка).

9.

Нараховано податок на прибуток підприємства за звітний період

10.

Підприємством вперше було здійснено переоцінку основних засобів:
справедлива вартість активів - 1 700 000 грн.;
первісна вартість активів - 1 500 000 грн.;
знос - 300 000 грн.

 

 

 

Варіант 2

 

ПАТ “Піон”, яке є платником ПДВ, протягом звітного періоду було здійснено наступні господарські операції:

1.

Здійснено реалізацію готової продукції в межах України на суму 300 000 грн., в т.ч. ПДВ.

2.

Собівартість реалізованої продукції включає:
2.1. витрати на електроенергію виробничого приміщення – 13 800грн;
2.2. витрати на паливо виробничого призначення - 50 000 грн.;
2.3. знос (амортизацію) основних засобів та нематеріальних активів:
 - виробничого призначення - 50 000 грн;
- загальновиробничого призначення - 62 000 грн.;
2.4. заробітну плату працівникам:
- основного виробництва - 50 000 грн;
- загальновиробничого призначення - 50 000 грн.;
2.5. нарахування на заробітну плату  - єдиний соціальний внесок:
- основного виробництва – (розрахунок) грн;
- загальновиробничого призначення -  (розрахунок)  грн.;
2.6. витрати на рукавиці працівникам загальновиробничого призначення - 3 000 грн.

3.

Витрати на збут продукції за звітний період включають:
3.1. витрати на ПММ - 30 000 грн.;
3.2. заробітну плату - 32 500 грн.;
3.3. нараховано єдиний соціальний внесок (зробити розрахунок) грн.;
3.4. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів торговельного призначення - 2 600 грн.;
3.5. витрати на рекламу  товару - 8 855 грн.

4.

Адміністративні витрати підприємства за звітний період включають.:
4.1. заробітна плата - 40 250 грн.;
4.2. нарахування на заробітну плату- єдиний соціальний внесок (розрахунок)  грн.;

4.3. витрати на канцелярські товари – 60 100,00 грн;
4.4. знос основних засобів на нематеріальних активів - 12 075 грн.;
4.5. витрати на послуги зв'язку - 4 588,50 грн.

5.

Надійшли кошти від покупця за реалізовану готову продукцію в сумі 300 000 грн.

6.

Протягом звітного періоду підприємством отримано дохід від здійснених інвестицій в асоційоване підприємство, які обліковуються методом участі в капіталі, в сумі 100 000 грн.

7.

1 січня підприємство уклало договір строкового банківського вкладу на суму 20 000 грн. терміном на 1 рік під 10% річних. Нарахування процентів здійснюється після закінчення строку вкладу.

8.

1 січня звітного року підприємство отримало кредит в банку терміном на 1 рік під 18% річних в розмірі 2 500 000 грн. (при нарахуванні відсотків застосовуються проста процентна ставка).

9.

Нараховано податок на прибуток підприємства за звітний період

10.

Підприємством вперше було здійснено переоцінку основних засобів:
справедлива вартість активів - 1 700 000 грн.;
первісна вартість активів - 1 500 000 грн.;
знос - 300 000 грн..

 

 

Варіант 3

 

ПАТ “Нарцис”, яке є платником ПДВ, протягом звітного періоду було здійснено наступні господарські операції:

1.

Здійснено реалізацію готової продукції  в межах України на суму 600 000 грн., у т.ч. ПДВ.

2.

Собівартість реалізованої продукції включає:
2.1. витрати на електроенергію виробничого приміщення – 44 260грн;
2.2. витрати на паливо виробничого призначення - 65 000 грн.;
2.3. знос (амортизацію) основних засобів та нематеріальних активів:
 - виробничого призначення - 55 000 грн;
- загальновиробничого призначення - 62 000 грн.;
2.4 витрати на рукавиці працівникам загальновиробничого призначення - 3 100 грн.

3.

Витрати на збут продукції за звітний період включають:

3.1. витрати на ПММ - 30 000 грн.;
3.2. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів торговельного призначення - 2 000 грн.;
3.5. витрати на рекламу  товару –38 350 грн.

4.

Адміністративні витрати підприємства за звітний період включають:
4.1. заробітна плата - 40 250 грн.;
4.2. нарахування на заробітну плату  - єдиний соціальний внесок (розрахунок) грн.;

4.3. витрати на канцелярські товари – 60 100,00 грн;
4.4. знос основних засобів на нематеріальних активів - 12 075 грн.;
4.5. витрати на послуги зв'язку - 4 588,50 грн.

5.

Надійшли кошти від покупця за реалізовану готову продукцію в сумі 600 000 грн.

6.

Протягом звітного періоду підприємством було отримано дохід від здійснених інвестицій в асоційоване підприємство, які обліковують методом участі в капіталі, в сумі 100 000 грн.

7.

1 січня підприємство уклало договір строкового банківського вкладу на суму 20 000 грн. терміном на 1 рік під 10% річних. Нарахування процентів здійснюється після закінчення строку вкладу.

8.

1 січня звітного року підприємство отримало кредит в банку терміном на 1 рік під 18% річних в розмірі 2 500 000 грн. (при нарахуванні відсотків застосовуються проста процентна ставка).

9.

Нараховано податок на прибуток підприємства за звітний період

10.

Підприємством вперше було здійснено переоцінку основних засобів:
справедлива вартість активів - 1 700 000 грн.;
первісна вартість активів - 1 500 000 грн.;
знос - 300 000 грн..

 

 

 Варіант 4

 

ПАТ “Ромашка”, яке є платником ПДВ, протягом звітного періоду було здійснено наступні господарські операції:

1.

Здійснено реалізацію готової продукції  в межах України на суму 600 000 грн., у т.ч. ПДВ.

2.

Собівартість реалізованої продукції включає:
2.1. витрати на електроенергію виробничого приміщення – 44 260грн;
2.2. витрати на паливо виробничого призначення - 65 000 грн.;
2.3. знос (амортизацію) основних засобів та нематеріальних активів:
 - виробничого призначення - 55 000 грн;
- загальновиробничого призначення -
42 000 грн.;
2.4 витрати на рукавиці працівникам загальновиробничого призначення - 3 100 грн.

3.

Витрати на збут продукції за звітний період включають.:
3.1. витрати на ПММ - 30 000 грн.;
3.2. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів торговельного призначення - 2 600 грн.;
3.5. витрати на рекламу товару -
18 855 грн.

4.

Адміністративні витрати підприємства за звітний період  включають:
4.1.
заробітна плата – 30 000,00 грн.;
4.2. нарахування на заробітну плату – єдиний соціальний внесок (розрахунок) грн.;

4.3. витрати на канцелярські товари - 10 000,00 грн;
4.4. знос основних засобів на нематеріальних активів – 15 000,00 грн.;
4.5. витрати на послуги зв'язку –
2 700,00 грн.

5.

Надійшли кошти від покупця за реалізовану готову продукцію в сумі 600 000 грн.

6.

Протягом звітного періоду підприємством було отримано дохід від здійснених інвестицій в асоційоване підприємство, які обліковують методом участі в капіталі, в сумі 200 000 грн.

7.

1 січня підприємство уклало договір строкового банківського вкладу на суму 20 000 грн. терміном на 1 рік під 10% річних. Нарахування процентів здійснюється після закінчення строку вкладу.

8.

1 січня звітного року підприємство отримало кредит в банку терміном на 1 рік під 18% річних в розмірі 2 500 000 грн. (при нарахуванні відсотків застосовуються проста процентна ставка).

9.

Нараховано податок на прибуток підприємства за звітний період

10.

Підприємством вперше було здійснено переоцінку основних засобів:
справедлива вартість активів - 1 900 000 грн.;
первісна вартість активів - 1 500 000 грн.;
знос - 300 000 грн.

 

 

 

Варіант 5

 

ПАТ “Гладіолус”, яке є платником ПДВ, протягом звітного періоду було здійснено наступні господарські операції:

1.

Здійснено реалізацію готової продукції  в межах України на суму 480 000 грн., у т.ч. ПДВ.

2.

Собівартість реалізованої продукції включає:
2.1. витрати на електроенергію виробничого приміщення – 61 500 грн;
2.2. витрати на паливо виробничого призначення - 75 000 грн.;
2.3. знос (амортизацію) основних засобів та нематеріальних активів:
 - виробничого призначення - 25 000 грн;
- загальновиробничого призначення -
20 000 грн.;
- загальновиробничого призначення –
19 750 грн.;
2.4 витрати на рукавиці працівникам загальновиробничого призначення – 2 500 грн.

3.

Витрати на збут продукції за звітний період включають:
3.1. витрати на ПММ - 30 000 грн.;
3.2. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів торговельного призначення - 2 600 грн.;
3.5. витрати на рекламу  товару - 8 855 грн.

4.

Адміністративні витрати підприємства за звітний період включають:
4.1. заробітна плата - 40 250 грн.;
4.2. нарахування на заробітну плату – єдиний соціальний внесок  (розрахунок)  грн.;

4.3. витрати на канцелярські товари – 6 100,00 грн;
4.4. знос основних засобів на нематеріальних активів - 12 075 грн.;
4.5. витрати на послуги зв'язку - 4 588,50 грн.

5.

Надійшли кошти від покупця за реалізовану готову продукцію.

6.

Протягом звітного періоду підприємством було отримано дохід від здійснених інвестицій в асоційоване підприємство, які обліковують методом участі в капіталі, в сумі 50 000 грн.

7.

1 січня підприємство уклало договір строкового банківського вкладу на суму 30 000 грн. терміном на 1 рік під 10% річних. Нарахування процентів здійснюється після закінчення строку вкладу.

8.

1 січня звітного року підприємство отримало кредит в банку терміном на 1 рік під 18% річних в розмірі 2 500 000 грн. (при нарахуванні відсотків застосовуються проста процентна ставка).

9.

Нараховано податок на прибуток підприємства за звітний період

10.

Підприємством вперше було здійснено переоцінку основних засобів:
справедлива вартість активів - 1 700 000 грн.;
первісна вартість активів - 1 500 000 грн.;
знос - 300 000 грн.

 

 

 

Журнал господарських операцій

 

№ з/п

Господарські операції

Розрахунок

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(                    )

Валовий:  

     прибуток 

2090

 

     збиток 

2095

(                    )

Інші операційні доходи 

2120

 

Адміністративні витрати 

2130

(                    )

Витрати на збут

2150

(                    )

Інші операційні витрати 

2180

(                    )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

 

     збиток  

2195

(                    )

Дохід від участі в капіталі 

2200

 

Інші фінансові доходи 

2220

 

Інші доходи

2240

 

Фінансові витрати 

2250

(                    )

Втрати від участі в капіталі 

2255

(                    )

Інші витрати 

2270

(                    )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

 

збиток

2295

(                    )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

 

     збиток 

2355

(                    )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

Інший сукупний дохід

2445

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

Матеріальні затрати

2500

  

Витрати на оплату праці

2505

  

Відрахування на соціальні заходи

2510

  

Амортизація

2515

  

Інші операційні витрати

2520

  

Разом

2550

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

  •  
  • основі витягу з фінансової звітності підприємства за рік (табл. 1), а також додаткової інформації про здійснені господарські операції, скласти звіт про рух грошових коштів, використовуючи непрямий метод.

 

Варіант 1

 

Стаття фінансової звітності

Сальдо статті станом на  

31 грудня , тис. грн.

Сальдо статті станом на  

01 січня, тис. грн.

Грошові кошти

110

38

Основні засоби

(первісна вартість)

400

200

Основні засоби

(накопичена амортизація)

20

45

Запаси

750

380

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги (за номінальною вартістю)

620

980

Резерв сумнівних боргів

30

45

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

500

620

Короткостроковий вексель

25

0

Дивіденди, нараховані до виплати

80

100

Акціонерний капітал

800

700

Нерозподілений прибуток

690

440

Додаткова інформація:

  1. Дивіденди, виплачені у звітному році грошовими коштами, склали 70 тис. грн.
  2. Устаткування первісною вартістю 20 тис. грн., амортизоване на момент продажу на 40%, продано за 5 тис. грн.
  3. Короткостроковий вексель компанія передала постачальнику в обмін на партію меблів. Нараховані за векселем відсотки у звітному році склали 4 тис. грн., виплачені за векселем відсотки у звітному році склали 2 тис. грн.
  4. Нарахований податок на прибуток у звітному році склав 60 тис. грн., виплачений податок склав – 20 тис. грн.

 

 

 

Варіант 2

 

Стаття фінансової звітності

Сальдо статті станом на  

31 грудня , тис. грн.

Сальдо статті станом на  

01 січня, тис. грн.

Грошові кошти

130

38

Основні засоби

(первісна вартість)

400

200

Основні засоби

(накопичена амортизація)

20

45

Запаси

750

380

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги (за номінальною вартістю)

620

980

Резерв сумнівних боргів

30

45

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

500

620

Короткостроковий вексель

25

0

Дивіденди, нараховані до виплати

80

100

Акціонерний капітал

800

700

Нерозподілений прибуток

690

440

Додаткова інформація:

 1. Дивіденди, виплачені у звітному році грошовими коштами, склали 50 тис. грн.
 2. Устаткування первісною вартістю 20 тис. грн., амортизоване на момент продажу на 40%, продано за 5 тис. грн.
 3. Короткостроковий вексель компанія передала постачальнику в обмін на партію меблів. Нараховані за векселем відсотки у звітному році склали 4 тис. грн., виплачені за векселем відсотки у звітному році склали 2 тис. грн.
 4. Нарахований податок на прибуток у звітному році склав 60 тис. грн., виплачений податок склав – 20 тис. грн.

 

Варіант 3

Стаття фінансової звітності

Сальдо статті станом на  

31 грудня , тис. грн.

Сальдо статті станом на  

01 січня, тис. грн.

Грошові кошти

210

38

Основні засоби

(первісна вартість)

400

200

Основні засоби

(накопичена амортизація)

20

45

Запаси

750

380

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги (за номінальною вартістю)

620

980

Резерв сумнівних боргів

30

45

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

500

620

Короткостроковий вексель

25

0

Дивіденди, нараховані до виплати

80

100

Акціонерний капітал

900

700

Нерозподілений прибуток

690

440

Додаткова інформація:

 1. Дивіденди, виплачені у звітному році грошовими коштами, склали 70 тис. грн.
 2. Устаткування первісною вартістю 20 тис. грн., амортизоване на момент продажу на 40%, продано за 5 тис. грн.
 3. Короткостроковий вексель компанія передала постачальнику в обмін на партію меблів. Нараховані за векселем відсотки у звітному році склали 4 тис. грн., виплачені за векселем відсотки у звітному році склали 2 тис. грн.
 4. Нарахований податок на прибуток у звітному році склав 60 тис. грн., виплачений податок склав – 20 тис. грн.

 

Варіант 4

 

Стаття фінансової звітності

Сальдо статті станом на  

31 грудня , тис. грн.

Сальдо статті станом на  

01 січня, тис. грн.

Грошові кошти

120

38

Основні засоби

(первісна вартість)

400

200

Основні засоби

(накопичена амортизація)

20

45

Запаси

750

380

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги (за номінальною вартістю)

620

980

Резерв сумнівних боргів

30

45

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

500

620

Короткостроковий вексель

25

0

Дивіденди, нараховані до виплати

100

100

Акціонерний капітал

800

700

Нерозподілений прибуток

690

440

 

Додаткова інформація:

 1. Дивіденди, виплачені у звітному році грошовими коштами, склали 70 тис. грн.
 2. Устаткування первісною вартістю 20 тис. грн., амортизоване на момент продажу на 40%, продано за 5 тис. грн.
 3. Короткостроковий вексель компанія передала постачальнику в обмін на партію меблів. Нараховані за векселем відсотки у звітному році склали 4 тис. грн., виплачені за векселем відсотки у звітному році склали 2 тис. грн.
 4. Нарахований податок на прибуток у звітному році склав 50 тис. грн., виплачений податок склав – 20 тис. грн.

 

Варіант 5

 

Стаття фінансової звітності

Сальдо статті станом на  

31 грудня, тис. грн.

Сальдо статті станом на  

01 січня, тис. грн.

Грошові кошти

100

38

Основні засоби

(первісна вартість)

400

200

Основні засоби

(накопичена амортизація)

20

45

Запаси

750

380

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги (за номінальною вартістю)

620

980

Резерв сумнівних боргів

30

45

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

500

620

Короткостроковий вексель

25

0

Дивіденди, нараховані до виплати

90

100

Акціонерний капітал

800

700

Нерозподілений прибуток

690

440

Додаткова інформація:

 1. Дивіденди, виплачені у звітному році грошовими коштами, склали 70 тис. грн.
 2. Устаткування первісною вартістю 20 тис. грн., амортизоване на момент продажу на 40%, продано за 5 тис. грн.
 3. Короткостроковий вексель компанія передала постачальнику в обмін на партію меблів. Нараховані за векселем відсотки у звітному році склали 4 тис. грн., виплачені за векселем відсотки у звітному році склали 2 тис. грн.
 4. Нарахований податок на прибуток у звітному році склав 40 тис. грн., виплачений податок склав – 20 тис. грн.

Для виконання завдання заповнити наведені нижче таблиці:

1. Розрахувати прибуток (збиток) від звичайної діяльності від оподаткування:

Показник

Значення

Розрахунок

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

 

 

 

2. Розрахувати суму корегування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на амортизацію необоротних активів:

Показник

Значення

Розрахунок

Коригування на амортизацію необоротних активів

 

 

 

3. Розрахувати суму коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на зменшення (збільшення) оборотних активів:

Показник

Значення

Розрахунок

Зменшення (збільшення) запасів

 

 

 

Зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

 

 

Коригування на резерв сумнівних боргів

 

 

 

Разом корегування на зменшення (збільшення) оборотних активів

 

 

 

4. Розрахувати суму корегування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на збільшення (зменшення) поточних зобов’язань:

 

Показник

Значення

Розрахунок

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товарами, роботами, послугами

 

 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за векселем

 

 

 

 

 

Разом корегування на збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

 

 

 

 

5. Розрахувати суму корегування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від не операційної діяльності та інших не грошових операцій:

Показник

Значення

Розрахунок

Корегування за процентами

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від продажу основних засобів

 

 

 

 

Разом корегування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на збиток (прибуток) від не операційної діяльності та інших не грошових операцій

 

 

* рух грошових коштів  при виплаті відсотків визнається рухом від операційної діяльності

6. Розрахувати чистий рух коштів від операційної діяльності:

Показник

Значення

Розрахунок

Чистий рух коштів від операційної діяльності

 

 

 

 

7. Розрахувати чистий Рух коштів від інвестиційної діяльності:

 

Показник

Значення

Розрахунок

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

8. Розрахувати чистий Рух коштів від фінансової діяльності:

 

Показник

Значення

Розрахунок

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

 

 

 

9. Заповнити звітну форму (додається).

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за  20___ р.

Стаття

Код 

рядка

надходження

видаток

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

Коригування на:

    амортизацію необоротних активів

3505

 

Х

    збільшення (зменшення) забезпечень 

3510

 

 

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200

 

Х

необоротних активів 

3205

 

Х

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

 

Х

дивідендів 

3220

 

Х

Надходження від деривативів

3225

 

Х

Інші надходження 

3250

 

Х

Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

Х

 

необоротних активів 

3260

Х

 

Виплати за деривативами

3270

Х

 

Інші платежі

3290

Х

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

 

3295

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

 

Х

Отримання позик

3305

 

Х

Інші надходження 

3340

 

Х

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Х

 

Погашення позик 

3350

Х

 

Сплату дивідендів 

3355

Х

 

Інші платежі 

3390

Х

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

 

 

Залишок коштів на початок року 

3405

 

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року 

3415

 

 

 

 

Завдання 4.

Звіт про власний капітал

 

  •  

На основі наведених нижче даних про власний капітал ПАТ «Екосвіт» скласти звіт про власний капітал (додається).

 

Дані про власний капітал ПАТ «Екосвіт» на 01 січня

Рахунок в бухгалтерському обліку

Сума, грн. за варіантами

1

2

3

4

5

40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»

1 000 000

1 500 000

1 200 000

1 000 000

1 100 000

421 «Емісійний дохід»

300 000

600 000

350 000

200 000

300 000

412 «Дооцінка(уцінка) нематеріальниї активів»

500 000

500 000

400 000

400 000

300 000

43 «Резервний капітал»

100 000

100 000

100 000

150 000

150 000

441 «Прибуток нерозподілений»

1 300 000

1 200 000

1 100 000

1 100 000

1 200 000

 

Господарські операції за звітний рік

Господарські операції

Варіанти

1

2

3

4

5

1. У звітному році ПАТ «Екосвіт» отримало чистий прибуток, грн.

700 000

800 000

600 000

700 000

900 000

2. 5% з чистого прибутку звітного року було спрямовано на збільшення резервного капіталу, грн.

?

?

?

?

?

3. Підприємство оголосило і виплатило дивіденди, грн.

250 000

300 000

200 000

300 000

350 000

4. У звітному періоді було проведено додаткову емісію акцій за номінальною ціною 10 грн.

- кількість випущених акції, шт.

Ринкова ціна акцій – 15 грн. Оплата за акції в поточному році склала 50%:

 

 

 

20 000

 

 

 

30 000

 

 

 

10 000

 

 

 

30 000

 

 

 

40 000

5. у звітному році було виявлено помилку у нарахуванні суми амортизації в попередньому році, що зменшило суму чистого прибутку на

 

 

 

20 000

 

 

 

15 000

 

 

 

10 000

 

 

 

25 000

 

 

 

8 000

Відобразити господарські операції у наступних таблицях

 • Відрахування прибутку в резервний капітал:

    

№ рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Розрахунок

Д-т

 

 

 

 

 

 

К-т

 

 

 

 

 

 

 • Нарахування дивідендів:

    

№ рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Розрахунок

Д-т

 

 

 

 

 

 

К-т

 

 

 

 

 

 

 • Додаткова емісія акцій

    

№ рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Розрахунок

Д-т

 

 

 

 

 

 

К-т

 

 

 

 

 

 

К-т

 

 

 

 

 

 

 • Погашення заборгованості з капіталу

    

№ рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Розрахунок

Д-т

 

 

 

 

 

 

К-т

 

 

 

 

 

 

 • Виправлення помилки минулого року

    

№ рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Розрахунок

Д-т

 

 

 

 

 

 

К-т

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про власний капітал ПАТ «Екосвіт»

за __________ 20    р.

Стаття

Код рядка

Зареєстро-ваний капітал 

Капітал у дооцін-ках

Додатко-вий капітал

Резер-вний капітал

Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок

на кінець року

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЇЇ ПОКАЗНИКІВ

 

Необхідно:

Виправити помилку в обліку за минулий період, яка виявлена у звітному періоді та зазначити, як слід відобразити результат виправлення у відповідних формах фінансової звітності.

Варіант 1.

Підприємство у січні 2015 року виявило, що протягом 2014 року було помилково віднесено до складу МШП вартість принтерів у кількості 10 шт. по 5000 грн без ПДВ кожен. Принтери здано в експлуатацію. Загальна сума помилки становить 50000 грн. Предмети слід було віднести на субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». На підприємстві затверджено такий порядок нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів: 50% вартості, що амортизується, нараховується при передачі об`єкта в експлуатацію та решта 50% вартості, що амортизується, - у місяці списання їх з балансу.

Варіант 2.

Підприємство у січні 2015 року виявило, що протягом 2014 року було помилково віднесено до складу МШП вартість принтерів у кількості 10 шт. по 5000 грн без ПДВ кожен. Принтери здано в експлуатацію. Загальна сума помилки становить 50000 грн. Предмети слід було віднести на субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». На підприємстві затверджено такий порядок нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів: 100% вартості нараховується в першому місяці використання об’єкта.

Варіант 3.

Підприємство у січні 2015 року виявило, що протягом 2014 року було помилково віднесено до складу МШП вартість принтерів у кількості 20 шт. по 3500 грн без ПДВ кожен. Принтери здано в експлуатацію. Загальна сума помилки становить 70000 грн. Предмети слід було віднести на субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». На підприємстві затверджено такий порядок нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів: 50% вартості, що амортизується, нараховується при передачі об`єкта в експлуатацію та решта 50% вартості, що амортизується, - у місяці списання їх з балансу.

Варіант 4.

Підприємство у січні 2015 року виявило, що протягом 2014 року було помилково віднесено до складу МШП вартість принтерів у кількості 20 шт. по 4000 грн без ПДВ кожен. Принтери здано в експлуатацію. Загальна сума помилки становить 80000 грн. Предмети слід було віднести на субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». На підприємстві затверджено такий порядок нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів: 100% вартості нараховується в першому місяці використання об’єкта.

Варіант 5.

Підприємство у січні 2015 року виявило, що протягом 2014 року було помилково віднесено до складу МШП вартість копіювальних машин у кількості 5 шт. по 6000 грн без ПДВ кожна. Копіювальні машини здано в експлуатацію. Загальна сума помилки становить 30000 грн. Предмети слід було віднести на субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». На підприємстві затверджено такий порядок нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів: 50% вартості, що амортизується, нараховується при передачі об`єкта в експлуатацію та решта 50% вартості, що амортизується, - у місяці списання їх з балансу.

 

 

Місце для відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6

Звітність за сегментами

 

Необхідно:

Визначити господарські сегменти. Серед господарських сегментів визначити звітні сегменти та назвати критерії за якими вони можуть бути виділені. Відповідь обґрунтувати з посиланнями на П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами»

Варіант 1

ТОВ «Сад» є імпортером та оптовим продавцем квітів в Україні.  Компанія має чотири торгівельних представництва в Україні. Товарний ряд компанії складає голландські тюльпани, орхідеї, гербери, іриси, рози та ін.

Дохід від реалізації квітів зовнішнім покупцям за наступними видами складає:

 

Статті

Сума, грн.

Дохід від продажу голландських тюльпанів

200 000

Дохід від продажу орхідей

150 000

Дохід від продажу ірисів

60 000

Дохід від продажу роз

250 000

Дохід від продажу інших квітів

20 000

 

Варіант 2

ТОВ «Шоколад» є одним з найбільших оптових продавців ласощів в Україні.  Товарний ряд компанії складають цукерки, печиво, вафлі, торти та ін..

Результат реалізації солодощів зовнішнім покупцям за наступними видами складає:

 

Статті

Сума, грн.

Прибуток від продажу цукерок                              

300 000

Прибуток від продажу печива   

100 000

Прибуток від продажу вафель   

45 000

Збиток від продажу тортів    

(26 000)

Прибуток від продажу ін. товарів    

10 000

 

Варіант 3

ТОВ «Мотор» є виробником автомобільного обладнання. Виробничий ряд компанії складають шини, диски, чохли, фарба та ін. Балансова вартість активів за видами виробництва складає:

 

Статті

Сума, грн.

Балансова вартість активів виробництва шин          

100 000

Балансова вартість активів виробництва дисків     

55 000

Балансова вартість активів виробництва чохлів      

65 000

Балансова вартість активів виробництва фарби

 125 000

Прибуток від продажу ін. товарів    

70 000

 

 

Варіант 4

ТОВ «Техніка» є одним імпортером та оптовим продавцем техніки в Україні. Компанія має чотири торгівельних представництва в Україні. Товарний ряд компанії складають телевізори, холодильники, миючі машини, пилососи та ін. Дохід від реалізації квітів зовнішнім покупцям за наступними видами складає:

Статті

Сума, грн.

Дохід від продажу телевізорів

45 000

Дохід від продажу холодильників

175 000

Дохід від продажу пральних машин

200 000

Дохід від продажу пилососів

36 000

Дохід від продажу інших квітів

250 000

 

Варіант 5

ТОВ «Оселя» є одним з найбільших оптових продавців товарів для дому. Результат реалізації товарів зовнішнім покупцям за наступними видами складає:

 

Статті

Сума, грн.

Прибуток від продажу столів

380 000

Прибуток від продажу стільців   

200 000

Прибуток від продажу крісел 

(45 000)

Збиток від продажу диванів

26 000

Прибуток від продажу ін. товарів    

10 000

 

Відповіді заносити у таблицю

 

Господарський сегмент

Показник, грн.

Порівняння з критерієм (відповідає/не відповідає)

Визнання звітним сегментом (так/ні)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

Разом

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце для приміток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 7

ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНОЇ ТА КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Необхідно виконати: на основі наведених нижче даних підготувати консолідований баланс групи підприємств на дату придбання

 

Підприємство «Шоколад» придбало

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

90%

75%

85%

80%

60%

 

акцій підприємства «Цукерка», витративши на це

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

165 млн. грн.

100 млн. грн.

135 млн. грн.

150 млн. грн.

110 млн. грн.

 

При ідентифікації придбаних активів та зобов`язань було встановлено, що справедлива вартість основних засобів підприємства «Цукерка» на дату придбання дорівнює 127 млн. грн.

На дату придбання в балансі придбаного підприємства міститься інформація про заборгованість перед підприємством «Шоколад» за раніше надані йому послуги у сумі 10 тис. грн. В результаті об`єднання підприємство «Шоколад» та підприємство «Цукерка» набувають статусу материнського та дочірнього  підприємства відповідно. 

Баланси учасників операції об`єднання на дату придбання з врахуванням здійснених підприємством «Шоколад» фінансових інвестицій наведено в табл.

 

 

 

 

 

Баланси підприємств, тис. грн.

Стаття

Материнське підприємство

«Шоколад»

Дочірнє підприємство

«Цукерка»

Активи

 

 

Основні засоби (залишкова вартість)

165 000

117 000

Довгострокові фінансові інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

(фінансові інвестиції в дочірнє підприємство)

140 000

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

20 000

-

Запаси

5 000

13 000

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) (чиста реалізаційна вартість)

130 000

135 000

Інша поточна дебіторська заборгованість

12 000

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

115 000

15 000

Баланс

587 000

280 000

Власний капітал та зобов`язання

 

 

Акціонерний капітал

322 000

125 000

Нерозподілений прибуток

120 000

15 000

Забезпечення виплат персоналу

10 000

5 000

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)

135 000

108 000

Інші поточні зобов`язання

-

27 000

Баланс

587 000

280 000

 

Результати розрахунків занести в робочу таблицю

Робоча таблиця із консолідації балансу товариств «Шоколад»  та «Цукерка» на дату придбання

Тис. грн.

Назва статті

Підприємство «Шоколад»

Підприємство «Цукерка»

Коригувальні записи

Консолідований баланс

Балансова вартість

Справедлива вартість

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

Актив

 

 

 

 

 

 

Основні засоби (залишкова вартість)

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

Гудвіл при придбанні

 

 

 

 

 

 

Запаси

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

 

 

 

 

 

 

Інша дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

Пасив

 

 

 

 

 

 

Акціонерний капітал

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

 

 

 

 

 

 

Дооцінка активів

 

 

 

 

 

-

Частка меншості

 

 

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Затверджений Верховною Радою України  16.07.1999 № 996-XIV: зі змінами та доповненнями.
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291, зі змінами та доповненнями.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291, зі змінами та доповненнями.
 4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджене наказом Мінфіну України 07.02.2013. № 73.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств” Затверджене наказом Мінфіну України 07.07.99. № 163.
 6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Консолідована фінансова звітність”.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 „Фінансова звітність за сегментами”. Затверджене наказом Мінфіну України 19.05.05. № 412.
 8. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232с.
 9. Давидов Г.М., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: Навчальний посібник/ Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова. – Київ: „Знання”, 2010. – 623с.
 10. Коцупатрий М.М. Облікова політика підприємства: навч.- метод. посібник для самост. вивчення дисципліни /М.М. Коцупатрий, О.Г. Бирюк; М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана” -  К.: КНЕУ, 2010. – 273с.
 11. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навчальний посібник. /В.М. Домбровський / Є.І. Свідерській, М.І. Бондар та ін. – К.А.С.К., 2009. – 976 с.
 12. Періодичні видання («Бухгалтерія», «Все про бухгалтерський облік», «Податки і бухгалтерський облік» тощо)