Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Облік КНЕУ 14.09.2020 19:48

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

кафедра обліку і оподаткування

         

 

 

   «ЗАТВЕРДЖУЮ»:

                                                             Проректор з науково-педагогічної

                                                             роботи _____________А.М. Колот

                                                             «____» _______________ 2020 р.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ОРГАНІЗАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ

 

для студентів 2 курсу другого (магістерського) рівня навчання

 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація (освітня програма)  «Облік і аудит»

 

 

 

 

                                                        Розглянуто на засіданні кафедри

                                                        Протокол № 1 від «28» серпня 2020 р.

Завідувач кафедри ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНЕУ - 2020

 

 

Методичні матеріали
щодо організації проведення та критеріїв
оцінювання комплексного тренінгу

 

Вступ. В умовах збільшення ділової активності економічних суб’єктів, у тому числі у сферах міжнародної торгівлі, іноземного інвестування, трансферту технологій тощо у все більш широкого кола зовнішніх користувачів зростає зацікавленість в інформації, яку містять фінансові звіти. Проте для прийняття відповідних економічних рішень рішень щодо суб’єкта гоподарювання користувач інформації має бути впевнений у достовірності наданої у фінансовій звітності інформації та її відповідності законодавчо-нормативним вимогам. З іншого боку, рішення у сфері управління, інвестування та кредитування  мають базуватися  застосування відповідних методів та прийомів, що дозволять коректно проаналізувати фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки підприємства. Отримані результати фінансового аналізу створять доречну основу для формування та оцінювання трендів подальшого розвитку підприємства.

Таким чином, комплексний тренінг, який проводиться після освоєння в повному обсязі обов’язкових та вибіркових дисциплін,  надає можливість студентам закріпити і поглибити теоретичні знання та практичні навички, здобуті ними під час вивчення таких дисциплін як "Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами", "Податковий менеджмент", "Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика", "Організація і методика контролю та аудиту".

 

Метою проведення комплексного (комплексного) тренінгу є узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування фахових компетентностей  в галузі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування і підготовки  на цій основі конкурентоспроможних фахівців для роботи в реальних умовах сьогодення.

 

Основні завдання тренінгу у контексті формування професійних компетентностей:

 • Набуття практичних навичок організації бухгалтерського обліку і складання (трансформації ) фінансової звітності вітчизняних підприємств відповідно до вимог МСФЗ;
 • Опанування на основі фінансового аналізу навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення управління підприємницькою діяльністю підприємства та розробки стратегії  розвитку підприємства;
 • Розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення у складних і непередбачуваних умовах змінності податкового законодавства, що потребує застосування нових підходів та прогнозування
 • Набуття навичок управління податковим навантаженням підприємства з урахуванням вимог бухгалтерського та податкового законодавства; ідентифікація податкових різниць, що підлягають врахуванню при визначенні податкового зобов’язання з податку на прибутку; застосування податкового законодавства при розробці облікової політики.
 • Ознайомлення з практикою організації і методики аудиту в реальних умовах господарювання.

Як інформаційне забезпечення тренінгу використовуються матеріали особистих спостережень і досліджень студентів на обраному підприємстві-суб’єкті господарювання України.

 

Зміст тренінгу та графік його проведення. Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • організаційний;
 • проблемний;
 • змістовий;
 • підсумковий.

Організаційний етап  передбачає такі складові:

 • презентація тренінгу та видача завдань з комплексного тренінгу за дисциплінами для збирання матеріалу щодо обраного підприємства;
 • ознайомлення із процесом роботи та порядком  оцінювання результатів роботи студентів під час тренінгу

Проблемний етап  включає наступні складові:

 • ознайомлення з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень);
 • формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання;

Змістовний етап  тренінгу передбачає виконання студентами  блоків тренінгових завдань на базі обраного підприємства.

Підсумковий етап тренінгу проводиться у вигляді "круглого столу". Завершується круглий стіл підведенням підсумків викладачами, які аналізують глибину розкриття проблем обліку, аналізу і аудиту і ступінь участі студентів  в обговоренні. Кращі звіти пропонується оформити у вигляді Консультаційного проекту для впровадження у практичну діяльність обраного підприємства.

Графік проведення тренінгу:

 • денна форма навання – у 3 навчальному семестрі (вересень) перед проходження студентами переддипломної виробничої практики;
 • заочна форма навання – у 3 навчальному семестрі згідно з графіком сесії.

 

 

Тренінгові завдання

 

 

БЛОК 1 - Завдання з дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»

 

Мета: поглиблення студентами теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними вміннями та навичками щодо застосування процедур, пов’язаних з трансформацією відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) фінансових звітів вітчизняних підприємств, складених за П(С)БО України.

Завдання:

- опанувати вибір  облікових політик серед передбачених МСФЗ методів оцінки та моделей обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності базового підприємства та поставленим перед ним цілям;

- застосовувати принципт підготовки фінансових звітів за МСФЗ щодо визнання та оцінки статей (елементів)  фінансових звітів;

- вивчити основні етапи трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, у фінансову звітність за МСФЗ;

- підготовити окремі форми фінансової звітності суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ;

- сформувати консолідовані фінансові звіти групи компаній.

                                 

Перелік інформаційного матеріалу за даними базового підприємства для виконання завдання:

 1. Установчі документи підприємства.
 2. Річна фінансова звітність підприємства.
 3. Наказ (Положення) про облікову політику підприємства.
 4. Дані аналітичного і синтетичного обліку щодо суттєвих господарських операцій.
 5. Акти результатів інвентаризації, що передувала формуванню річної фінансової звітності.
 6. Аудиторський звіт (висновок) незалежного аудитора.

 

Завдання з дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»:

Метою тренінгу з дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами» є:

- поглиблення студентами теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів фінансової звітності та їх Тлумачень,

- оволодіння професійно-практичними вміннями та навичками щодо застосування процедур, пов’язаних з трансформацією відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) фінансових звітів вітчизняних підприємств, складених за П(С)БО України.

У процесі виконання тренінгу студенти мають набути таких навичок:

- опанування вибору облікових політик серед передбачених МСФЗ методів оцінки та моделей обліку активів, зобов’язань, доходів та витрат, які б найкращим чином відповідали особливостям діяльності базового підприємства та поставленим перед ним цілям;

- застосування принципів підготовки фінансових звітів за МСФЗ щодо визнання та оцінки статей (елементів)  фінансових звітів;

- здійснення основних етапів трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО України, у фінансову звітність за МСФЗ;

- складання окремих форми фінансової звітності суб’єктів господарювання за вимогами МСФЗ;

- формування консолідовані фінансові звіти групи компаній.

 

Завдання 1

З метою підготовки інформаціїї для подальшої трансформації фінансової звітності базового підприємства за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності на основі вивчення вище зазначеного інформаційного матеріалу необхідно:

- виявити найбільш суттєві об’єкти фінансової звітності згідно з критеріями, передбаченими обліковою політикою підприємства, а й разі відсутності останніх розробити шкалу суттєвості для  статей базового підприємства;

  - дослідити та критично оцінити облікову політику базового підприємства стосовно виявлених суттєвих статей (основних засобів, нематеріальних активів, запасів, забезпечень, фінансових інструментів, доходів, відстрочених податкових активів та зобов’язань) на предмет їх кореляції з відповідними положенням МСФЗ. Особливу уваги приділіть вивченню методики оцінки простроченої та довгострокої заборгованості;

- розробити основні положення облікової політики на основі положень МСФЗ за тими статтями (подіями, операциями), де виявлено розбіжності між вимогами П(С)БО України та МСФЗ, враховуючи особливості діяльності підприємства.

 

Завдання 2

На основі вивчення інформаційного матеріалу за даними базового підприємства, а також результатів виконання завдання 1 необхідно здійснити основні процедури щодо трансформації фінансової звітності базового підприємства, сформованого за П(С)БО, відповідно до положень МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». В результаті трансформації необхідно сформувати вступний баланс за МСФЗ.

 

Завдання 3

Прокоментуйте порядок відображення у вступному балансі за МСФЗ наступних подій.

Подія 1. Строк корисного використання обладнання, придбаного за три роки до дати вступного балансу за МСФЗ за 40 тис. грн., становить 20 років. Амортизація нараховується лінійним способом.

На дату переходу на МСФЗ  керівництво компанії звернуло увагу на невідповідність фізичного і бухгалтерського зносу і вирішила змінити спосіб амортизації на виробниций метод пропорційно кількості випущених одиниць готової продукції.

На дату перезоду на МСФЗ загальна кількість випущених одиниць готової продукції становить 60 000 одиниць. Максимально можливу кількість випущених одиниць готової продукції визначено в 800 000 одиниць.

Подія 2. У фінансовій звітності за П(С)БО величина дебіторської заборгованості одного з покупців базового підприємства становила 50 тис.грн. Сума резерву сумнівних боргів, нарахована відповідно до методу класифікації окремих дебіторів, дорівнює 10 тис.грн. Включення сумнівної дебіторської заборгованості до бази оподаткування податком на прибуток здійснюється відповідно до вимог чинноого опдаткового кодексу України. Керівництво компанії хоче визначити величину відстрочених податків за МСФЗ на дату вступного балансу.

Подія 3. На дату вступного балансу базове підприємство взяло в оренду приміщення терміном на три роки. Щорічні орендні платежі встановлені орендодавцев становлять 100 000 грн. і сплачуються в кінці кожного року. Визначення дисконтованої вартості орендних платежів здійснювалося з на основі ставки дисконтування, яка приблизно дорівнює 4,235%.

Подія 4. На дату вступного балансу базове підприємство придбало 100 000 облігацій іншої компанії за справедливою ціною 106,9 грн. за облігацію для отримання періодичних грошових платежів і не планує продавати ці облігації до моменту погашення. Номінальна вартість облігації склала 100 грн. Облігації підлягають погашенню 31 грудня 2020 року номінальною вартістю. Щорічний купонний платіж по облігаціях становить 8% від номіналу.

Додаткові транзакційні витрати при придбанні облігацій становили 200 000 у.о.

Ефективна річна ставка відсотка за цими облігаціями склала 5.46%.

 

Завдання 4

На виконання вимог інвесторів необхідно перевести фінансову звітність, складену за результатами виконання завдань 1 та 2, у долар США згідно з вимогами МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» за допомогою валютних курсів, встановлених НБУ (https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=20.08.2020&period=daily).

Завдання 5

Базове підприємство здійснило придбання 80% корпоративних прав (акцій) ТОВ «Агротех» за 18 млн. грн. На дату придбання є така інформація про чисті активи придбаного підприємства:

Стаття

тис.грн.

Активи

 

Нематеріальні активи

5 300

Основні засоби

8 200

Запаси

700

Розрахунки з дебіторами

2500

Грошові кошти

2100

Баланс

18800

Зобов’язання та власний капітал

 

Акціонерний капітал (номінал 1 акції = 1 грн.)

2000

Емісійний доход

500

Нерозподілений прибуток

6000

Розрахунки з кредиторами

10300

Баланс

18800

 

Розрахунок за придбані корпоративні права має відбутися так:

 • 12 млн. грн. сплачується грошовими коштами на дату переходу контролю над об’єктом придбання;
 • решта відшкодвування колишнім власникам об’єкта інвестування буде сплачена грошовими коштами рівними частками протягом двох наступних двох років з дати придбання.

Крім того, відома така додаткова інформація щодо операціії об’єднання бізнесу на дату придбання:

 1. Додаткові витрати, пов’язані безпосередньо з придбанням корпоративних прав, склали 50 тис.грн.
 2. Заборгованість об’єкта придбання перед покупцем за отриманими від останнього послугами становила 0,8 млн. грн.
 3. Загальна справедлива вартість основних засобів об’єкта придбання становить 9 млн.грн.

Відповідно до облікової політики частка неконтролюючих акціонерів визначається пропорційним методом.

Необхідно відповідно до вимог МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»:

- відобразити операцію об’єднання бізнесу в фінансовій звітності базового підприємства-покупця;

- скласти консолідований звіт про фінансовий стан групи підприємств станом на дату придбання.

 

Технологія виконання:

 1. Збір та вивчення інформаційного матеріалу.
 2. Структуризація та аналіз інформації.
 3. Формалізація результату у вигляді Звіту згідно вимог оформлення.
 4. Підготовка міні – презентації  (інтерпретація результату).

 

 

Форма подачі результатів дослідження

 

Завдання 1. Результати виконанного завдання подати у вигляді табл. 1.1, табл. 1.2, табл. 1.3 та табл 1.4. Табл 1.2 не заповнюється, якщо у підприємста в обліковій політиці за П(С)БО розроблені критерії суттєвості за всіма основним статтями і вони не потребують уточнення чи змін при переході на МСФЗ.

 

Таблиця 1.1.

Перелік суттєвих статей фінансовоії звітності базового підприємства

Стаття

Значення, грн.

Поріг суттєвості відповідно до П(С)БО

1

2

3

 

Таблиця 1.2

Запропоновані критерії суттєвості

Стаття

Значення порогу  суттєвості відповідно до МСФЗ

1

2

 

Таблиця 1.3

Порівняння положень облікової політики за П(С)БО вимогам МСФЗ

Стаття

МСФЗ, який регулює відобоаження в обліку та звітності статті

Відповідність положень облікової політики за П(С)БО вимогам МСФЗ

 

 

Повністю узгоджуються

Частково узгоджуються

Повністю не узгоджуються (певна вимога відсутня в ПСБО/МСФЗ або відрізняється за змістом)

1

2

3

4

5

 

 Таблиця 1.4

Додаток до облікової політики за МСФЗ

Стаття

Зміст зміни/доповлення до облікової політики за МСФЗ

1

2

 

 

Завдання 2. Результати виконання завдання оформлюються у вигляді табл. 2.1, табл.2.2 та табл. 2.3.

 

Таблиця 2.1

Формування вступного балансу за МСФЗ

Зміст коригування

Розрахунок коригування

Дебет статті балансу за П(С)БО

Кредит статті

 Балансу за П(С)БО

1

2

3

4

5

 

 

 

Таблиця 2.2

Формування вступного балансу за МСФЗ

Стаття балансу за П(С)БО

Коригування, грн.

Стаття Звіту про фінансовий стан за П(С)БО

Назва статті

Сумма, грн.

 

Назва статті

Сумма, грн.

1

2

3

4

5

 

Таблиця 2.3

Узгодження статей власного капіталу за П(С)БО та МСФЗ у вступному балансі за МСФЗ

Стаття власного капіталу за П(С)БО

Коригування, грн.

Стаття власного капіталу за МСФЗ

Назва

Грн.

Назва

Грн.

1

2

3

4

5

 

Завдання 3. Результати виконання завдання оформлюються у довільному вигляді.

 

Завдання 4. Подання результатів проведеного дослідження здійснювати у вигляді табл. 4.1

Таблиця 4.1

Переведення фінансових звітів, складених у гривнях, в долари США

Стаття, грн.

Курс

Стаття, дол.

Примітки

1

2

3

4

Звіт про фінансовий стан

 

 

 

 

Звіт про сукупний дохід

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів

 

 

 

 

 

Завдання 5. Результати виконання завдання оформлюються у вигляді табл. 5.1, яка має супроводлжуватися відповідними розрахунками щодо вартості інвестицій, частки неконтролюючих акціонерів та вартісної різниці.

Таблиця 5.1

 

Формування консолідованого балансу на дату придбання

Стаття

Компанія

Кори-гування

№ розрахунку коригування

Консолідований звіт про фінансовий стан

Базове підприємство

Об’єкт інвестування

1

2

3

4

5

6

             

 

Рекомендована література до блоку 1

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-Х1У.
 2. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник.  К.: Центр учбової літератури, 2008.  528 с.
 3. Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія.   К.: КНЕУ, 2019. -207 с.
 4. Небильцова О.В., Коршикова Р.С., Лук’яненко Л.І., Ходзицька В.В. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб.  К.: КНЕУ, 2011.  453 с.
 5. Трансформація звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні рекомендації.  За ред. С.Ф. Голова.  Вінниця: Консоль, 2010.  362 с.
 6. Міжнародні станадрти фінансової звітності // Електронний ресурс https://mof.gov.ua/uk/307-international_financial_reporting_standards_archive

 

Блок 2 – Завдання з дисципліни «Податковий менеджмент»

 

 

Завдання 1.

Вивчити та викласти в реферативному вигляді наступні питання: представити методику формування облікової політики в частині обліку та врахування податкових різниць при визначенні податку на прибуток.

 

Завдання 2.

Скласти податкову декларацію з податку на прибуток підприємства на підставі фінансової звітності та додаткової інформації про здійснені господарські операції:

1. Прибуток до оподаткування за 2018 рік – 280 000 грн.

2. Нараховані: резерв, створений під знецінення запасів – 5 500 грн., резерв на оплату відпусток – 18 000 грн., РСБ – 3 000 грн. Використано: РСБ на суму  50 500 грн.

3.  Була понесена сума втрат від інвестицій в асоційоване підприємство «Мрія» за методом участі в капіталі – 10 000 грн.

4. Придбано у бюджетної організації «Сонечко» навантажувач вартістю 33 000 грн.

5. Придбано у компаній виробничі запаси у період з 01.01.2019 по 06.03.2019 рр. без підготовки документів по трансфертному ціноутворенню, які зареєстровані у: Швейцарія – обсяг поставки 20 000 грн., Кіпр – 10 000 грн., Кайманові острови – 5 000 грн., Грузія – 2 000 грн.

6. Чистий дохід за 2018 р. – 15 286 325 грн, а нараховані у 2019 році роялті складають 610 000 грн.

7. Збиток від операцій з відчуження цінних паперів – 25 000 грн.

8. Надано благодійну допомогу СЗШ № 103 – 20 000 грн.

9. Сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитом, взятим у пов’язаної особи — нерезидента, над  50% суми фінансового результату до оподаткування – 15 000 грн.

10. Неплатнику податку на прибуток надано поворотну фінансову допомогу, і він не повернув її протягом визначеного строку – 18 200 грн.

 

Завдання 3.

Скласти кореспонденцію рахунків для відображення результатів розрахунків, наведених у завданні 3.

 

Завдання 4.

Пояснити, як відобразити в Податковій декларації з податку на прибуток негосподарські витрати підприємства.

 

Перелік контрольних питань

1. Сутність податкової політики підприємств.

2. Пояснити зв'язок між стратегічними цілями підприємства та філософією податкового менеджменту.

3. Пояснити основний склад податків на загальній системі оподаткування.

4. Визначити порядок перебування на спрощеній системі оподаткування.

5. Представте свою професійну думку: чи повинна система обліку за НП(С)БО та ПКУ бути інтегрованою в єдиній системі обліку підприємства.

 

Рекомендована література

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
 2. Нормативні документи Міністерства фінансів України: https://www.mof.gov.ua/uk.
 3. Офіційний сайт Державної податкової служби: www.tax.gov.ua

 

 

 

БЛОК 4 – Завдання з дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту»

 

Мета: забезпечити практичне застосування теоретичних знань, отриманих в процесі навчання та набуття практичних навичок з організації і методики проведення контролю та аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю та фінансової звітності), виробити у студентів уміння до обробки фінансової інформації, здійснення необхідних розрахунків, підготовки прийняття правильних управлінських рішень.

Завдання: засвоєння теоретичних основ та методів вирішення завдань з організації і методики проведення контролю та аудиту; набуття практичних навичок з планування, організації  та методики виконання аудиторських процедур; оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією щодо результатів аудиторської перевірки для прийняття правильних управлінських рішень; застосування інформаційних систем і комп'ютерних технологій.

 

Перелік інформаційного матеріалу за даними базового підприємства для виконання завдання.

Інформаційний матеріал за даними базового підприємства: реквізити підприємства, статут підприємства, ліцензійні згоди на всі види діяльності підприємства, наказ про облікову політику підприємства, форми фінансової та іншої звітності, звіти незалежних аудиторів попередніх аудиторських перевірок.

 

Перелік конкретних завдань.

Підприємство запросило аудиторську фірму для проведення незалежного аудиту фінансової звітності. Процес аудиту включає в себе послідовне здійснення аудиторських процедур, які поділяються на певні етапи. Використовуючи дані базового підприємства виконати процедури аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства за етапами, викладеними в завданнях, підготувати окремі аудиторські документи та надати звіт незалежного аудитора і рекомендації управлінському персоналу.

 

Завдання 1.

Для розуміння характеру суб’єкта господарювання, в тому числі його діяльності, структури його власності та корпоративного управління, видів інвестицій, які він здійснює та планує здійснити, та структури і способу його фінансування необхідно дослідити доступну інформацію базового підприємства за такими напрямами:

За результатами виконання завдання скласти аудиторські документи відповідно до варіанту завдання (див. табл. 1.3), а саме: анкету нового клієнта, план вивчення бізнесу клієнта, тест для оцінки ризику, визначення рівня суттєвості, визначення суттєвості статей фінансового звіту та класів операцій, тест внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, тест внутрішнього контролю доходів підприємства тощо.

Завдання 2.

На основі інформації, отриманої із фінансової звітності базового підприємства, підготувати  лист-угоду відповідно до МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту». В листі-угоді необхідно обов’язково узгодити такі питання:

 

Завдання 3.

Відповідно до МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» розробити загальну стратегію аудиту. Для цього необхідно визначити:

 

Завдання 4.

Скласти план проведення аудиту, де вказати: напрямки перевірки (сегменти фінансової звітності); аудиторські процедури; терміни виконання; відповідних виконавців; методи; джерела інформації; осіб, що здійснюють контроль за якістю проведення аудиту. Приймаючи до уваги, що підприємство має значну кількість покупців та замовників, визначити об’єкти перевірки, що вимагають, на думку аудитора, особливої уваги.

План оформити у вигляді таблиці 1.1.

Таблиця1.1.

Аудиторські процедури

Виконавці

Термін перевірки

Методи

Джерела інформації

Контроль виконання

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 5.

Проаналізувати фінансову звітність базового підприємства (установчі документи, річну фінансову звітність, інформацію про облікову політику підприємства, іншу інформацію) та зробити наступне:

Звіт повинен містити наступні складові, які надані у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Основні елементи звіту незалежного аудитора

 

Елементи звіту

Зміст елементів

Заголовок

У якому вказується, що це звіт незалежного аудитора

Адресат

Думка

1) Зазначається така інформація:

дата або період, за який складено фінансову звітність

2) формування аудиторської думки передбачене законом чи нормативним актом за допомогою термінів: «відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах» або «надає правдиву та неупереджену інформацію»;

3) описання інформації, що подається у фінансовій звітності;

4) описання застосованої концептуальної основи фінансової звітності та її можливого впливу на думку аудитора, що ідентифікується за допомогою наступних формулювань:

«…відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності…» або

«… згідно з принципами бухгалтерського обліку, що є загальноприйнятими в … »

Основа для думки

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Підпис аудитора

Адреса аудитора

 •  

Дата звіту аудитора

 

 

Перелік контрольних запитань.

 1. Предмет, метод та об’єкти організації і методики аудиту. Професійна етика аудиторів, їх відповідальність та контроль якості роботи персоналу аудиторської фірми. Організація процесу аудиту фінансової звітності та праці аудиторів.
 2. Планування аудиторської перевірки за етапами.
 3. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу підприємства (методика і організація).
 4. Аудит необоротних активів та інвестицій (методика і організація).
 5. Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості (методика і організація).
 6. Аудит запасів незавершеного виробництва (методика і організація).
 7. Аудит праці, її оплати та зобов’язань за їх видами (методика і організація).
 8. Аудит витрат, формування доходів та фінансових результатів (методика і організація).
 9. Аудит податкових розрахунків і платежів (методика і організація).
 10. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту. Особливості аудиту фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами.
 11. Звіт незалежного аудитора, його підготовка та передача замовнику.

 

Форма подачі результатів дослідження

Відповідно до положень МСА 230 «Аудиторська документація» зібрана аудитором інформація, у тому числі і щодо доходів і фінансових результатів, має бути зафіксована у робочих документах аудитора. Зокрема, за результатами роботи необхідно скласти робочі документи аудитора. Для цілей оцінювання самостійної підготовки завдань студентська група поділяється на підгрупи, які складають різні аудиторські документи за визначеним переліком (табл. 1.3):

Таблиця 1.3

Перелік аудиторських документів

 

Найменування аудиторських документів, які потрібно скласти

Непарний номер за списком студентів у групі

Парний номер за списком студентів у групі

1

Анкета нового клієнта

План вивчення бізнесу клієнта

2

Лист-угода

Лист-угода

3

Визначення рівня суттєвості

Тест для оцінки ризику

4

Загальна стратегія аудиту

Загальна стратегія аудиту

5

План аудиту фінансової звітності

План аудиту фінансової звітності

6

Визначення суттєвості статей фінансового звіту та класів операцій

Контроль на завершальному етапі перевірки

7

Тест внутрішнього контролю дебіторської заборгованості

Тест внутрішнього контролю доходів підприємства

8

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора

9

Лист-повідомлення управлінському персоналу

Лист-повідомлення управлінському персоналу

Приклади форм та видів документів наведені на сайті:

http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=88

!!!Зверніть увагу на те, що представлені форми документів можуть бути взяті за основу, проте потребують доопрацювання відповідно до вимог чинних МСА!!!

Технологія виконання:

 

 1. Збір та вивчення інформації.
 2. Структуризація та аналіз інформації.
 3. Формалізація результату відповідно до вимог щодо оформлення.
 4. Підготовка міні – презентації та доповіді (інтерпретація результату).

 

Рекомендована література

 

 1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2258-19.
 2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 1. 1142 с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf.
 3. Нормативні документи Аудиторської палати України. http: www:apu.com.ua.
 4. Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів: www.ifac.orgsd
 5. Аудит: Підручник / за загальною редакцією О.А. Петрик / О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін. К.: КНЕУ, 2015. 498 с.
 6. Аудит: практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов., Б. В. Кудрицький, І.Ю. Чумакова та ін.]. К. : КНЕУ, 2011. 364 с.
 7. Аудит оподаткування підприємств: навч. посібник. / О.А. Петрик, Г.М. Давидов, О.Ю. Редько та ін.; за заг. ред. О.А. Петрик. К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. 352 с.
 8. Аудит: навч. посіб. / [С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник та ін.]. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 380 с.
 9. Аудит в Україні (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник / За ред. проф. В.В. Немченка, Ю.О. Редька. К.: Центр учбової літератури, 2012. 540 с.
 10. Внутрішній аудит: навчальний посібник / за ред. Ю.Б. Слободяник. Суми : ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. 248 с.
 11. Безперервність діяльності у поточному середовищі, що розвивається, - розгляд аудитором впливу COVID-19. https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Staff-Alert-Going-Concern-April-2020-ukr.pdf.
 12. http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=88
 13. http://dss.com.ua/rus/company/official-info/pol/

 

 

 

Порядок оцінювання знань (компетенцій) з тренінгу

Об’єкти та критерії оцінювання комплексного тренінгу:

Об’єктами оцінки є вміння організовувати роботу бухгалтерії підприємства.

Зокрема, для оцінювання знань, умінь та навичок студентів застосовуються наступні критерії та шкала оцінювання:

1. Логічність та змістовність побудови презентації.

2. Наочність презентації.

3. Наявність елементів інноваційних, творчих рішень.

4. Ступінь володіння економічною ситуацією під час обговорення виконаного завдання з науки.

5. Коректність оперування економічною термінологією.

Критерії оцінювання комплексного тренінгу

№ з/п

Види тренінгових робіт

за блоками

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

Блок № 1

1. Завдання

2. Презентація*

 

Звіт про результати досліджень

25

15

10

2

Блок № 2

1. Завдання

2. Презентація

 

Звіт про результати досліджень

25

15

10

3

Блок № 3

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

25

15

10

4

Блок № 4

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень

25

15

10

 

Всього

 

100

*Кожний учасник тренінгу проводить свою міні – презентацію тривалістю 3–5 хвилин за визначеною формою. Після міні-презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питання інших учасників і викладача.

 

            Оцінювання виконаних студентами тренінгових завдань відбувається за 25-бальною шкалою за кожним з блоків завдань залежно від обсягу та якості виконання та презентації результатів тренінгу. Виставлення балів кожному учаснику за результатами виконання та проведення тренінгу відбувається шляхом складання балів за вказаними критеріями оцінювання і наступним переведенням загальних балів в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS.

 

Оцінка за 25-бальною шкалою

Рівень виконання завдань

21-25

відмінно

11-20

добрe

6-10

задовільно

0-5

нeзадовільно