Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методические указания

Методические указания

Менеджмент ГРГ 14.11.2017 21:03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

З ДИСЦИПЛІНИ
«МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА»

студентів 4 курсу, напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»,

факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2016

ЗМІСТ

 

 

1. Зміст та структура індивідуального завдання............................................... 4

1. Загальна характеристика підприємства:........................................................ 4

2. Аналіз зовнішнього середовища та конкурентної позиції готельного підприємства. Для дослідження ринку послуг, вивчення зовнішнього середовища підприємства готельно-ресторанного господарства необхідно проаналізувати вплив основних факторів зовнішнього середовища. Узагальнені результати необхідно занести до таблиці 1.     5

3. SWOT-аналіз. Для узагальненої оцінки ринкового становища підприємства готельно-ресторанного господарства можна використати метод SWOT- аналізу, що є кінцевим етапом вивчення зовнішнього й внутрішнього середо­вищ. Дослідження сильних та слабких сторін здійснюється у напрямі вивчення стану підсистем підприємства: фінансової, технологічної, просторової, технічної, інформаційної, кадрової, структури управління, які визначають загальну позицію підприємства на ринку ( таблиці 3, 4).  6

4. Побудова організаційної структури готельного підприємства, визначення її типу. 7

5. Розробка виробничої програми підприємства. ........................................... 9

6. Аналіз кадрового потенціалу підприємства. .............................................. 11

7. Аналіз основних фінансових показників..................................................... 14

Висновки та пропозиції. .................................................................................. 18

2. Вимоги до оформлення роботи................................................................... 20

Додаток А.......................................................................................................... 22

Зразок оформлення титульного листа............................................................. 22

 

 

 

1. Зміст та структура індивідуального завдання

У індивідуальному завданні до дисципліни «Менеджмент ГРГ»- на тему «Організаційно-економічний аналіз і оцінка діяльності готельного підприємства» - необхідно провести аналітичне дослідження діяльності підприємства та умов його господарювання, визначити основні проблеми підприємства та перспективи розвитку. Зокрема, детально проаналізувати той аспект управління, що є предметом дослідження.

Інформаційною базою для виконання даного розділу є статистична та бухгалтерська звітність, результати обстежень і опитувань, накази, розпоряджень. Достовірність цифрового матеріалу, який використовується для аналізу діяльності підприємства, визначається статистичною звітністю підприємства, що подається в роботі у вигляді додатків. Правильність розрахунків перевіряється керівником.

         Рекомендований обсяг роботи - 15-20 сторінок.

План індивідуальної роботи

1. Загальна характеристика підприємства:

 •  повна назва підприємства;
 •  його адміністративна підпорядкованість;
 •  форма власності;
 •  район та місце розташування;
 •  види діяльності, зареєстровані в статуті;
 •  коротка історична довідка;
 •  виробничо-організаційна структура;
 •  структура управлінням підприємством;
 • потужність та технічна база основних підрозділів;
 • наявність дозвільних документів;
 • загальний рівень комфорту та класності;
 • перелік основних та додаткових послуг;
 • загальна потужність, рівень завантаженості, сезонність завантаження;
 • загальна житлова площа номерного фонду, кількість та категорійність номерів.

2. Аналіз зовнішнього середовища та конкурентної позиції готельного підприємства. Для дослідження ринку послуг, вивчення зовнішнього середовища підприємства готельно-ресторанного господарства необхідно проаналізувати вплив основних факторів зовнішнього середовища. Узагальнені результати необхідно занести до таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз факторів макросередовища підприємства

Сфера макросередовища

Фактори макросередовища

Позитивні    негативні     нейтральні

1. Міжнародна

 

 

 

2. Політична

 

 

 

3. Економічна

 

 

 

4. Соціально - демографічна

 

 

 

5. Правова

 

 

 

6. Екологічна

 

 

 

7. Культурна

 

 

 

 

 

Для з’ясування конкурентного статусу обраного підприємства потрібно оцінити в балах його позицію серед конкурентів – тобто підприємств, які надають аналогічні послуги в даному сегменті ринку на даній території.

Таблиця 2

Бальна оцінка позицій підприємства серед головних конкурентів

Показники

Підприємство

Конкурент 1

Конкурент 2

Місце розташування

 

 

 

Середній рівень завантаженості

 

 

 

Популярність серед населення

 

 

 

Рівень професіоналізму персоналу

 

 

 

Якість основних послуг

 

 

 

Асортимент додаткових послуг

 

 

 

Якість рекламних засобів

 

 

 

Цінова політика

 

 

 

 

3. SWOT-аналіз. Для узагальненої оцінки ринкового становища підприємства готельно-ресторанного господарства можна використати метод SWOT- аналізу, що є кінцевим етапом вивчення зовнішнього й внутрішнього середо­вищ. Дослідження сильних та слабких сторін здійснюється у напрямі вивчення стану підсистем підприємства: фінансової, технологічної, просторової, технічної, інформаційної, кадрової, структури управління, які визначають загальну позицію підприємства на ринку ( таблиці 3, 4).

Таблиця 3

Сильні й слабкі сторони підприємства

Елемент середовища

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Виробництво основних і додаткових послуг

 

 

2. Персонал

 

 

3. Інноваційно- інвестиційна діяльність

 

 

4. Маркетинг

 

 

5. Управління

 

 

6. Фінанси

 

 

 

Таблиця 4

Матриця SWOT підприємства готельно-ресторанного господарства (можливі варіанти)

Можливості

Сильні сторони

 

 

Загрози

Слабкі сторони

 

 

 

 

4. Побудова організаційної структури готельного підприємства, визначення її типу.

Обов’язкова побудова організаційної структури управління (органіграми) підприємства ГРГ з наданням штатного розкладу та пояснювальної записки по структурних підрозділах та їх функціях.

При аналізі організаційної структури слід враховувати такі найважливіші вимоги до оптимальної структури:

- Чи немає дублювання функцій (одна і та ж функція закріплена за кількома службами або співробітниками);

- Чи немає функцій, не закріплених за жодною із служб (співробітником).

Зразок організаційної структури наведено на рис. 1.

 

Рис. 1. Оргструктура готельного підприємства

 

5. Розробка виробничої програми підприємства.

Для об’єктивного вивчення виробничої програми підприємства визначається ряд показників (за останні два-три роки), що дозволяють дати реальну оцінку можливостям використання потужностей готельного чи ресторанного підприємства.

У закладі розміщення аналізується потужність номерного фонду, його завантаженість за сезонами, можливості її підвищення, наявність додаткових послуг. Мета такого аналізу – пошук резервів збільшення номерного фонду та його завантаженості, розробка заходів щодо скорочення простоїв, а також визначення реальної бази для економічно обґрунтованого планування експлуатаційної програми.

Таблиця 5

Аналіз виробничої програми готелю

№ з/п

Назва показника

Порядок визначення

Розра-хунок

1

Одночасна місткість

Визначається як сума добутків кількості номерів кожної категорії на число постійних місць у кожному з них

 

2

Загальна потужність готелю

Визначається шляхом множення показника одночасної місткості на число календарних днів року, що аналізується. Отримана кількість місце-днів характеризує можливу пропускну здатність, що має готель.

 

3

Пропускна здатність готелю

Визначається як різниця між загальною кількістю місце-днів у готелі та кількістю місце-днів перебування в капітальному ремонті та реконструкції.

 

4

Кількість місце-днів, що надаються згідно з планом

Визначається як різниця між пропускною здатністю готелю та кількістю місце-днів перебування у простої, пов’язаному з поточним ремонтом та іншими об’єктивними причинами.

 

5

Коефіцієнт використання можливої пропускної здатності готелю (коефіцієнт завантаження готелю)

Кв=Vп/Vз,

де Vп - фактично продана кількість місце-днів,

- пропускна здатність готелю

 

 

         6. Аналіз кадрового потенціалу підприємства.

Вивчення і аналіз управління персоналом у закладі готельно - ресторанного господарства передбачає з’ясування наступних питань:

-                    кількісний і якісний склад працівників підприємства (табл.6).

Таблиця 2.

Структура трудового потенціалу готелю за різними характеристиками

Категорія

Звітній період

Попередній період

Осіб

%

Осіб

%

Структура трудового потенціалу за статтю

Ч

 

 

 

 

Ж

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Структура трудового потенціалу за віком

До 35

 

 

 

 

35-45

 

 

 

 

Від 45

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Структура трудового потенціалу за якістю підготовки

Вища

 

 

 

 

Середня

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Структура трудового потенціалу за категорією кадрів

Керівник

 

 

 

 

Спеціаліст

 

 

 

 

Технічний персонал

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Структура трудового потенціалу за стажем роботи в галузі

Немає

 

 

 

 

До 5

 

 

 

 

5-10

 

 

 

 

Від 10

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

-                    розподіл працівників у основних підрозділах;

-                    динаміка продуктивності праці працівників підприємства (табл.7);

 

 

Таблиця 7

Аналіз використання трудових ресурсів готелю

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення

Абсолютне, (+-)

Відносне, (%)

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

Дохід від реалізації послуг, тис.грн

 

 

 

 

Кількість обслугованих клієнтів, осіб

 

 

 

 

Продуктивність праці в вартісному виразі, тис.грн. / особу

 

 

 

 

Продуктивність праці в натуральному виразі, клієнтів / особу

 

 

 

 

 

 

-                    оцінка плинності персоналу підприємства (табл.8).

Таблиця 8

Аналіз кадрового потенціалу досліджуваного готелю

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення

Абсолютне, (+-)

Відносне, (%)

Чисельність працівників

 

 

 

 

Звільнено

 

 

 

 

Прийнято

 

 

 

 

Коефіцієнт з вибуття (Ков)

 

 

 

 

Коефіцієнт обороту кадрів по прийому (Коп)

 

 

 

 

Коефіцієнт плинності кадрів (Кпл)

 

 

 

 

 

 

Для виконання поставлених задач бажано зібрати на підприємстві такий перелік обов’язкової (зовнішньої) бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності щодо основних показників діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства за два останні роки :

 1. форма №1 -ПВ “Звіт з праці“;
 2. форма №2 “Звіт про фінансові результати та їх використання”;
 3. форма №3 - ПВ “Звіт про використання робочого часу“;
 4. форма №6-ПВ “Чисельність окремих категорій працівників і окремих кадрів“.

Висвітлюючи дане питання доцільно зауважити, який рівень організаційної культури підприємства, чи застосовуються етичні та поведінкові стандарти, чи існує система адаптації та підвищення кваліфікації персоналу, яким чином підтримується корпоративна соціальна відповідальність.

Студенти повинні визначити методи морального та матеріального стимулювання працівників підприємства, способи вирішення виробничих конфліктів, переважаючий стиль керівництва персоналом.

 

7. Аналіз основних фінансових показників.

 Для проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства необхідно зібрати такий перелік обов’язкової (зовнішньої) бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності основних показників діяльності закладу за два останні роки :

1)               форма №1 “Баланс підприємства”;

2)                форма №2 «Звіт про фінансові результати»;

При аналізі економічного стану об’єкта готельно-ресторанного господарства  необхідно:

-                    оцінити стан та структуру доходів підприємства, основні джерела його формування;

-                    визначити особливості утворення валового доходу від реалізації продукції

-                    провести розрахунок та аналіз основних фінансових показників таблиця 9, 10

Таблиця 9

Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства

№ з/п

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхилення (+ -)

Абсолютне

Відносне, %

1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

 

2

ПДВ, тис. грн.

 

 

 

 

3

ПДВ у відсотках до виручки, %

 

 

 

 

4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

 

5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

 

 

 

 

6

Собівартість у відсотках до виручки, %

 

 

 

 

7

Валовий прибуток, тис. грн. 

 

 

 

 

8

Інші операційні доходи, тис.грн.

 

 

 

 

9

Адміністративні витрати, тис.грн.

 

 

 

 

10

Витрати на збут, тис.грн.

 

 

 

 

11

Інші операційні витрати, тис.грн.

 

 

 

 

12

Фінансові результати від операційної діяльності:

збиток, тис. грн.

 

 

 

 

13

Дохід від участі в капіталі, тис.грн.

 

 

 

 

14

Інші фінансові доходи

 

 

 

 

15

Інші доходи

 

 

 

 

16

Фінансові витрати

 

 

 

 

17

Інші витрати

 

 

 

 

18

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

збиток, тис. грн.

 

 

 

 

19

Податок на прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.

0

0

0

0

20

Фінансові результати від звичайної діяльності:

збиток, тис. грн.

 

 

 

 

 

Таблиця 10

Аналіз динаміки показників оцінки фінансового стану готелю

Показники

Формула для розрахунку

Норматив

Значення за роками

Відхилення (+), (-)

Попередній період

Звітний період

1

2

3

4

5

6

Показники ліквідності

Коефіцієнт покриття

 

>2,0

 

 

 

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

>1

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

>0,2

 

 

 

Показники платоспроможності

Коефіцієнт фінансової незалежності

 

>0,6

 

 

 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

 

>0

 

 

 

Коефіцієнт прогнозу банкрутства

 

зменш.

 

 

 

Показники ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів

 

збільш.

 

 

 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

 

збільш.

 

 

 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

 

збільш.

 

 

 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

 

збільш.

 

 

 

Тривалість обороту активів, дні

 

зменш.

 

 

 

Тривалість обороту оборотних активів, дні

 

зменш.

 

 

 

Термін погашення дебіторської заборгованості, дні

 

зменш.

 

 

 

Термін погашення кредиторської заборгованості, дні

 

зменш.

 

 

 

Показники рентабельності

Рентабельність продажів, %

 

>0

 

 

 

Рентабельність активів, %

 

>0

 

 

 

Рентабельність власного капіталу, %

 

>0

 

 

 

Рентабельність діяльності, %

 

>0

 

 

 

 

Примітка. ОА – оборотні активи; ПЗ – поточні зобов’язання; З – запаси; ПФІ – поточні фінансові інвестиції; ГК – грошові кошти; ЧК – чистий капітал (ОА-ПЗ); ВБ – валюта балансу; ВК – власний капітал; ВМП – витрати майбутніх періодів; ДМП – доходи майбутніх періодів; ЧД – чистий дохід; ДЗ – дебіторська заборгованість; КЗ – кредиторська заборгованість; В – разом чисті витрати;  – середньорічна сума усіх засобів; ЧП – чистий прибуток.

 

Висновки та пропозиції.

У висновках і пропозиціях у стислій формі висвітлюються результати проведено­го дослідження: коротко наводяться основні теоретичні положення  проблеми, оцінка результатів дослідження та пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму управлінської діяльності закладу готельно-ресторанного господарства. Бажано висновки та пропозиції аргументувати результатами розрахунків.

Пропозиції і рекомендації повинні бути чіткими, бажано виділяти їх за пунктами. Пропозиції повинні відповідати критеріям цільової ефективності, практичної значущості, оптимальності.

Висновки передбачають послідовне вирішення проблеми дослідження, визначеної темою та метою індивідуальної роботи, з орієнтацією на теоретичні роз­робки та на основі результатів аналізу діяльності підприємства.

Студент повинен розробити управлінські рішення та розкрити зміст заходів для вдосконалення управління об’єктом в цілому та рекомендацій щодо вдосконалення того аспекту господарської діяльності, який становить предмет дослідження. Викладення матеріалу рекомендується пода­вати у такій послідовності: зробити підсумок виявлених в аналітико-дослідницькому підрозділі проблем, з'ясувати резерви, які можуть бути викорис­тані для їх подолання, на цій основі розробити конкретні управлінські рішення щодо вдо­сконалення діяльності підприємства у відповідності до обраного напрямку дослі­дження. Дані рішення повинні містити конкретний перелік заходів з виділен­ням першочергових.

Рекомендований обсяг – 2 сторінки.

 

 

 

2. Вимоги до оформлення роботи

 

Індивідуальна робота повинна відповідати вимогам стандартів і складатися з таких елементів:

-     титульна сторінка;

-     зміст роботи;

-     розділи основної частини згідно з планом, а саме:

1. Загальна характеристика підприємства:

2. Аналіз зовнішнього середовища та конкурентної позиції готельного підприємства.

3. SWOT- аналіз.

4. Побудова організаційної структури готельного підприємства, визначення її типу.

5. Розробка виробничої програми підприємства.

6. Аналіз кадрового потенціалу підприємства.

7. Аналіз основних фінансових показників.

-     висновки та пропозиції;

-     додатки.

Індивідуальна робота повинна оформлятися відповідно до вимог Державного стандарту України (ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), ДСТУ 3008-95. «Документація. Звіти у сфері науки і техніки» і міжнародного стандарту ISO 5966:1982.

Індивідуальна робота виконується державною мовою.

Індивідуальну  роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210x297 мм). Роботу друкують з використанням шрифтів текстового редактора Word (Times New Roman) розміром 14 пунктів з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівими ‑ 25 мм, правим ‑ 15 мм, верхнім ‑ 20 мм, нижнім ‑  20 мм.  Абзацний відступ повинен бути однаковим по всій роботі і дорівнювати 1,25 см.

Заголовки структурних частин “ЗМІСТ”, “НАЗВА РОЗДІЛУ”, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами по центру сторінки. Заголовки підрозділів роботи варто починати з абзацного відступу і друкувати (крім першої великої) малими літерами, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Заголовок не може складатися з двох речень. Заголовки виділяють жирним шрифтом.

Сторінки індивідуальної роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по усьому тексту роботи. Першою та другою сторінками роботи є титульний лист і зміст, які включають в загальну нумерацію сторінок, але не проставляють їх номер. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки на кінці.

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи.

Весь ілюстративний матеріал нумерується арабськими цифрами за винятком таблиць (ілюстрацій), які наводяться у додатках. Номер таблиці (ілюстрації) складається з номера розділу і порядкового номера таблиці (ілюстрації), відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Таблиця, що не розміщується на одній сторінці, тобто складається з великої кількості строк, може бути перенесена на іншу сторінку. В цьому випадку назва таблиці розміщується тільки один раз над її першою частиною, над іншими частинами пишуть в правому верхньому куті «Продовження табл. 2.6», «Закінчення табл. 2.6».

Ілюстрації також повинні мати номер і назву, які друкують під ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається скороченим словом «Рис.», яке разом з номером і назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, рис. 4.

 

 

Додаток А

Зразок оформлення титульного листа