Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли подходящий заказ?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Облік КНЕУ 11.03.2019 15:58

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКАУНТИНГ»

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ

 

для слухачів необлікових програм

заочної форми навчання

 

 

 

Слухача ___________________________________________________

                                            (прізвище, ім’я по-батькові)

програми __________________________________________________

 

курс, група ________________________________________________

 

№ залікової книжки слухача _____________________ варіант ______

 

 

 

Затверджено

       на засіданні кафедри

міжнародного обліку і аудиту

Протокол № 6 від 02 березня 2017 р.

 

 

 

Київ КНЕУ 2017       

 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Екаунтинг» та методичні рекомендації до його виконання для слухачів необлікових програм заочної форми навчання / Укл. В. Г. Козак, А. В. Максименко. - К.: КНЕУ, 2017. - 28 с.

 

 

 

 

 

Укладачі: В. Г. Козак канд. екон. наук, доцент

                 А. В. Максименко канд. екон. наук, доцент

                 

 

Рецензент О. В. Небильцова, канд. екон. наук, професор

 

 

Відповідальний за випуск і редакційну обробку завідувач кафедри          міжнародного обліку і аудиту О. М. Галенко, д-р екон. наук, професор

 

Вступ

 

Індивідуальне завдання слухачів заочної форми навчан­ня є складовою частиною навчального процесу, активною формою його само­стійної роботи.

Мета індивідуального завдання - навчити слухача ефективно використовувати облікову інформацію для планування, контролю за вико­нанням планів, проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування майбутніх управлінських рішень.

Виконання індивідуального завдання передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення дисциплін «Екаунтинг», вироблення навичок самостійної роботи з даними бухгалтерського обліку й звіт­ності, а також робити узагальнення та висновки.

 

 

Загальні вимоги до індивідуального завдання

 

У процесі виконання індивідуального завдання слухач повинен вив­чити законодавчі акти та нормативні документи, а та­кож спеціальну літературу.

При виконанні завдання необхідно звертати особливу увагу на економічний зміст господарських операцій, їх документальне оформлення, порядок складання кореспонденції рахунків, методику і техніку відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, а також узагальнення даних поточного обліку у бухгалтерському балансі.

 

 

Вибір варіанту індивідуального завдання

 

Першим етапом виконання індивідуального завдання є вибір варіанту.

У індивідуальному завданні передбачено п’ять варіантів. Слухач самостійно обирає варіант індивідуального завдання згідно з останньою цифрою номера залікової книжки (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Варіанти індивідуального завдання

Остання цифра номера залікової книжки

 

Варіант індивідуального завдання

 

1, 6

 

1

2, 7

2

3, 8

3

4, 9

4

5, 0

5

 

Якщо виконане індивідуальне завдання не відповідає зазначеній ви­мозі, воно не приймається до рецензування.

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

 

При виконанні індивідуального завдання необхідно:

1) за даними вступного балансу підприємства станом на 30 листопада 20 __ р. відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку і записати на них залишки;

2) у реєстраційному журналі вказати кореспонденцію рахунків за господарськими операціями за грудень;

3)  відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису;

4) підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом синтетичних рахунків та вивести сальдо на кінець звітного періоду;

5) за даними рахунків скласти баланс станом на 31 грудня 20 __ р.

Розрахунки в індивідуальному завданні необхідно здійснювати до копійок.

Завдання має бути виконано охайно, чітким розбірливим почерком ручкою з пастою чорного або синього кольору, або з застосуванням комп’ютерної техніки.

Виправлення допущених помилок здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від            28 травня 1999 р. № 137.

При виникненні питань необ­хідно звертатись на адресу електронної пошти викладачів кафедри міжнародного обліку і аудиту:

Козак Вадим Григорович (imexport_ua@ukr.net);

Максименко Анна Вікторівна (an-maksimenko@ukr.net).

 

 

Рецензування та захист індивідуального завдання

 

Виконане індивідуальне завдання, як правило за два тижні до початку сесії, подається у паперовому варіанті (роздруковане) особисто на кафедру міжнародного обліку і аудиту або надсилається на її адресу рекомендованим листом через відділення «Укрпошти» (кафедра міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», проспект Перемоги, 54/1, м. Київ, 03 680).

Індивідуальне завдання перевіряє викладач кафедри міжнародного обліку і аудиту. Якщо рецензія задовільна, завдання допускається до захисту.

Якщо завдання не відповідає вимогам методичних рекомендацій, його повертають слухачу на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанту завдання слухач обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Складати іспит з дисциплін «Екаунтинг» слухач може після захисту індивідуального завдання, яке є складовою результатів поточного контролю знань слухачів.

Дата і час захисту індивідуальних завдань встановлюються за розкладом. Завдання зараховується лише за підсум­ками захисту.

 

 

БАЛАНС (умовний)

підприємства «А» на 30 листопада 20__ року

Актив

Варіанти

I

II

III

IV

V

Розділ I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

залишкова вартість

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

первісна вартість (12)*

13 000

17 000

14 000

15 000

16 000

накопичена амортизація (13)*

1 000

5 000

2 000

3 000

4 000

Основні засоби:

 

 

 

 

 

залишкова вартість

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

первісна вартість (10)*

450 000

525 000

475 000

500 000

425 000

знос (13)*

100 000

175 000

125 000

150 000

75 000

Довгострокові

фінансові інвестиції (14)

 

8 000

 

12 000

 

9 000

 

12 000

 

8 000

             

 

 

 

 

 

Розділ II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

матеріали (20)

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

малоцінні та швидкозношувані предмети (22)

 

15 000

 

12 000

 

16 000

 

13 000

 

18 000

незавершене виробництво (23)

160 000

190 000

170 000

180 000

150 000

готова продукція (26)

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

Дебіторська заборгованість за про., товари, роботи, послуги (36)

 

150 000

 

150 000

 

150 000

 

150 000

 

150 000

Готівка (30)

700

850

750

800

650

Рахунок в банку (31)

85 000

88 000

88 000

87 000

85 000

Короткострокові

векселі одержані (34)

 

10 000

 

6 000

 

6 000

 

6 000

 

8 000

Розрахунки

з різними дебіторами (37)

 

3 000

 

4 000

 

3 000

 

3 000

 

3 000

Витрати майбутніх періодів (39)

1 300

150

250

1 200

350

Розділ IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу,

та групи вибуття

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Баланс

1 030 000

1 060 000

1 040 000

1 050 000

1 020 000

 

У дужках зазначені коди синтетичних рахунків

*Дані за цими рядками (рахунками) у валюту балансу не входять

  

 

 

 

 

Пасив

Варіанти

I

II

III

IV

V

Розділ I. Власний капітал

 

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал (40)

530 000

560 000

540 000

550 000

520 000

Додатковий капітал (42)

140 000

174 000

153 000

162 000

130 000

Резервний капітал (43)

70 000

40 000

60 000

50 000

80 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44)

 

110 000

 

92 000

 

120 000

 

106 000

 

132 000

Розділ II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

Забезпечення

виплат персоналу (47)

 

15  000

 

16 000

 

16 000

 

16 000

 

14 000

Довгострокові

кредити банків (50)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Розділ IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

Короткострокові

кредити банків (60)

 

32 000

 

33 000

 

31 000

 

33 000

 

30 000

Векселі видані (62)

12 000

13 000

11 000

12 000

9 000

Кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

 

товари, роботи, послуги (63)

42 000

45 000

32 000

45 000

36 000

розрахунками з бюджетом (64)

23 000

25 000

21 000

19 000

18 000

розрахунками зі страхування (65)

7 000

8 000

6 000

5 000

4 000

розрахунками з оплати праці (66)

43 000

46 000

44 000

45 000

42 000

Інші поточні зобов’язання (68)

6 000

8 000

6 000

7 000

5 000

Розділ ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Баланс

1 030 000

1 060 000

1 040 000

1 050 000

1 020 000

 

Журнал реєстрації господарських операцій за грудень 20__ року

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

дебет

кредит

I

II

III

IV

V

1.

Оприбутковані виробничі запаси, одержані від постачальників:

 

 

 

 

 

 

 

- на вартість виробничих запасів

 

 

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

- на суму податкового кредиту з ПДВ

  (суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Одержані послуги з транспортування виробничих запасів:

 

 

 

 

 

 

 

- на вартість послуг

 

 

200

300

400

500

600

- на суму податкового кредиту з ПДВ

  (суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Відпущено виробничі запаси:

 

 

 

 

 

 

 

- на виробництво (виготовлення продукції)

 

 

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

- на загальновиробничі потреби

 

 

400

500

600

700

800

- на адміністративні потреби

 

 

500

600

700

800

900

- на потреби збуту

 

 

100

200

300

400

500

4.

Нарахована заробітна плата працівникам:

 

 

 

 

 

 

 

- що задіяні у виробництві

 

 

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

- загальновиробничого призначення

 

 

6 000

х

5 000

х

6 000

- адміністративного призначення

 

 

х

3 500

х

5 000

х

- що задіяні у підрозділах, зайнятих збутом

 

 

3 500

х

4 000

х

7 000

5.

Нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

(відсоток і суму визначити самостійно):

 

 

 

 

 

 

 

- що задіяні у виробництві

 

 

 

 

 

 

 

- загальновиробничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

- адміністративного призначення

 

 

 

 

 

 

 

- що задіяні у підрозділах, зайнятих збутом

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

дебет

кредит

I

II

III

IV

V

6.

Утримано з доходів фізичних осіб у формі заробітної плати

(відсоток і суму визначити самостійно):

 

 

 

 

 

 

 

- податок

 

 

 

 

 

 

 

- військовий збір

 

 

 

 

 

 

 

7.

Оприбуткована до каси підприємства готівка, що надійшла з поточного рахунку у банку, як заробітна плата за грудень

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

8.

Видана з каси підприємства готівка як заробітна плата за грудень

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Зараховані на поточний рахунок підприємства у банку кошти, що надійшли як короткострокова позика

 

 

 

 

20 000

 

 

30 000

 

 

40 000

 

 

50 000

 

 

60 000

10.

Перераховані з поточного рахунку підприємства у банку кошти

(суму визначити самостійно):

 

 

 

 

 

 

 

- постачальникам за придбані виробничі запаси у грудні

 

 

 

 

 

 

 

- для погашення заборгованості перед бюджетом з податку з доходів фізичних осіб і військового збору у грудні

 

 

 

 

 

 

 

- для погашення заборгованості перед органами соціального страхування у грудні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

дебет

кредит

I

II

III

IV

V

11.

Нарахована амортизація:

 

 

 

 

 

 

 

- основних засобів загальновиробничого призначення

 

 

 

5 000

 

6 000

 

7 000

 

8 000

 

9 000

- основних засобів адміністративного призначення

 

 

700

х

900

х

100

- основних засобів, що задіяні у підрозділах зайнятих збутом

 

 

 

х

 

600

 

х

 

400

 

х

12.

Перераховані з поточного рахунку підприємства у банку кошти для погашення короткострокового векселя виданого

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

13.

Списані загальновиробничі витрати на виробництво продукції

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

14.

Оприбуткована готова продукція одержана

з виробництва у грудні

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

15.

Списана собівартість реалізованої готової продукції

 

 

 

7 000

 

7 000

 

7 000

 

7 000

 

7 000

16.

Реалізована готова продукція передана покупцям:

 

 

 

 

 

 

 

- на вартість готової продукції

 

 

21 000

30 000

42 000

48 000

60 000

- на суму податкового зобов’язання з ПДВ

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

17.

Одержані послуги з транспортування готової продукції покупцям:

 

 

 

 

 

 

 

- на вартість послуг

 

 

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

- на суму податкового кредиту з ПДВ

  (суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

дебет

кредит

I

II

III

IV

V

18.

Зараховані на поточний рахунок підприємства у банку кошти, що надійшли від покупців за реалізовану готову продукцію

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

19.

Списані на фінансові результати звітного періоду доходи від реалізації готової продукції

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

20.

Списано на фінансові результати звітного періоду витрати діяльності підприємства

(суму визначити самостійно - за наявності цих витрат):

 

 

 

 

 

 

 

- собівартість реалізованої готової продукції

 

 

 

 

 

 

 

- адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

- витрати на збут

 

 

 

 

 

 

 

21.

Нарахований податок на прибуток

за грудень, за умови його одержання

(відсоток і суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

22.

Списаний на фінансові результати нарахований податок на прибуток, за умови його одержання

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

23.

Визначений і списаний чистий фінансовий результат звітного періоду, за умови його одержання

(суму визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунки синтетичного обліку

Рахунок 10 «Основні засоби»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 20 «Виробничі запаси»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 23 «Виробництво»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 26 «Готова продукція»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 30 «Готівка»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 Рахунок 31 «Рахунки в банку»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 40 «Статутний капітал»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 42 «Додатковий капітал»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 43 «Резервний капітал»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 60 «Короткострокові позики»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 64 «Розрахунки за податками і платежами»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» (з іншими кредиторами)

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 70 «Дохід від реалізації»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Рахунок 79 «Фінансові результати»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

         
 

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

Рахунок 92 «Адміністративні витрати»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

Рахунок 93 «Витрати на збут»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

Рахунок 98 «Податки на прибутки»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство_______________________________  за ЄДРПОУ

 

Територія___________________________________ за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання __  за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності___________________   за КВЕД

 

 

Середня кількість працівників

 

Адреса, телефон ________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака                                  

 

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

БАЛАНС

(Звіт про фінансовий стан)

на __________________ 20____р.

    

 

 
 

1801001

 

                                                                      Форма № 1 Код за ДКУД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

первинна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

первинна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

 

 

П. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом П

1195

 

 

Розділ IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1120

 

 

Баланс

1300

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(       )

(      )

Вилучений капітал

1430

(       )

(      )

Усього за розділом І

1495

 

 

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом П

1595

 

 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

 

Усього за розділом ІІІ

1695

 

 

Розділ IV. Зобов’язання, пов’язані

з необоротними активами, утримувані

для продажу, та групи вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

 

Керівник                                                                         

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне завдання

з дисципліни «Екаунтинг»

та методичні рекомендації до його виконання

 

 

для слухачів необлікових програм

заочної форми навчання

 

 

 

 

Укладачі:

Козак Вадим Григорович

Максименко Анна Вікторівна

 

 

 

Верстка

Редактор В. Г. Козак

 

 

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
03 680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

(серія ДК № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

 

Наклад 3 000 пр. Дата випуску 00.02.2017. Зам. № 00