Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методичні вказівки

Методичні вказівки

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 29.04.2021 12:10

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

 

 1. Дайте визначення і розкрийте економічну сутність фінансових категорій. Особливості фінансових категорій на макро- і мікрорівнях.

 

 1. Сутність і функції страхування.  Назвіть і охарактеризуйте галузі страхових відносин.

 

 1. Аудиторський контроль. В чому його сутність і відмінності від державного фінансового контролю?

 

 1. Доходи і витрати рабовласницьких держав.

 

 1. Поясніть, чому функціонування бюджетної системи України передбачає використання бюджетних трансфертів?

 

 1. Обґрунтуйте, яким чином розлад фінансової системи може спричинити фінансову кризу в державі.

 

 1. В чому полягають переваги непрямого оподаткування

 

8.

8.1 Чи вірно, що предметом фінансової науки є процес виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільного продукту?

а) так;

 б) ні.

 

8.2 Чи вірно, що податки передбачають цільове призначення платежів?

   а) так;

   б) ні.

 

8.3 Чи вірно, що мінімальний розмір статутного капіталу комерційного банку визначає Міністерство фінансів?

а) так;

б) ні.

 

9.

9.1  Плата за землю справляється у формі:

а) земельного податку;

б) авансованих платежів по земельному податку;

в) орендної плати;

г) земельного податку і орендної плати.

 

9.2 Завдання з розробки і встановлення стандартів ведення бухгалтерського обліку і звітності покладено на :

а) Міністерство фінансів;

б) Міністерство економіки;

в) Національний банк;

г) Державне казначейство.

 

9.3. Місцеві бюджети відносяться до такої сфери фінансової системи:

а) державні фінанси;

б) бюджет;

в) фінансовий ринок;

г) є самостійною сферою фінансової системи.

 

10.

10.1  Основний фінансовий план держави на поточний фінансовий рік називається..............

 

10.2. Обов’язкові, нецільові, неповоротні, регулярні платежі юридичних і фізичних осіб державі для фінансового забезпечення її функцій називаються...........

 

10.3. Сукупність цілеспрямованих заходів держави щодо формування бюджету, розподілу і використання бюджетних коштів, збалансування бюджету з метою впливу на соціально–економічний розвиток, - це……………

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

 

Дайте визначення державного боргу. Поточний і капітальний, внутрішній і зовнішній державний борг. Як державний борг впливає на фінансову безпеку держави і до яких наслідків може привести його зростання?

 

Яким чином фінанси впливають на суспільне виробництво, і в чому полягає їх роль у економічному та соціальному розвитку держави?

 

Вкажіть джерела формування власних і залучених фінансових ресурсів функціонуючих підприємств. В чому полягають відмінності між залученими і запозиченими фінансовими ресурсами?

 

За якими ознаками класифікують бюджетні видатки? Назвіть і охарактеризуйте їх.

 

Обґрунтуйте переваги прямого і непрямого оподаткування.

 

Поняття фінансового права, його джерела.

 

Сутність і функції страхування.

 

8.

8.1 Чи вірно, що існування фінансових відносин проявляється у матеріальному світі через формування і використання грошових фондів?

а) так;

 б) ні.

8.2 Чи вірно, що при соціальному страхуванні об’єктом виступають життя, здоров’я і працездатність застрахованого?

   а) так;

   б) ні.

 

8.3 Чи вірно, що фіскальна політика включає два напрями – бюджетну і кредитну політику?

а) так;

б) ні.

9.

9.1  Хто виступає платником мита?

а) фізичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів;

б) юридичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів;

в) будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають митному оподаткуванню.

 

9.2 Державний кредит може виступати в таких формах:

а) ощадна справа і державні позики;

б) ощадна справа і грошова емісія;

в) ощадна справа , грошова емісія і державні позики.

 

9.3. Сукупність юридичних норм, які визначають компетенцію центральних і місцевих органів влади і державного управління щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, – це:

а) бюджетний процес;

б) бюджетна резолюція;

в) бюджетне право;

г) Бюджетний кодекс.

 

10.

10.1  Позитивний фінансовий результат діяльності підприємств, які функціонують на засадах комерційного розрахунку  це...........

 

10.2. Передача коштів з бюджету вищого рівня бюджету нижчого рівня на безповоротній основі з метою вирівнювання дохідної  спроможності бюджету-отримувача, - це..........

 

10.3. Сукупність розроблених державою заходів у сфері фінансових відносин, що розраховані на довгострокову перспективу і вирішення загальних завдань соціально-економічного розвитку, -  це.........

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

 

 1. Що представляє собою бюджетний дефіцит і бюджетний профіцит? Які причини виникнення і соціально-економічні наслідки зростання бюджетного дефіциту? Які заходи необхідно здійснити, щоб зменшити бюджетний дефіцит?

 

 1. Дайте визначення висхідної категорії державних фінансів та обґрунтуйте свою відповідь.

 

 1. Сутність і функції страхування. Назвіть і охарактеризуйте об’єкти і суб’єкти страхових відносин.

 

 1. В чому полягає зв’язок фінансів з державою і товарно-грошовими відносинами?

 

 1. Елементи податків. Характеристика податкових ставок.

 

 1. Поясніть відмінності у формуванні доходів східних рабовласницьких держав і Стародавньої Греції та Римської імперії.

 

 1. Визначте інструменти фінансового ринку.

 

8.

8.1 Чи вірно, що за способом стягнення податки класифікують як прямі і непрямі?

а) так;

 б) ні.

 

8.2 Чи вірно, що бюджетне планування включає складання, розгляд, затвердження і виконання бюджету?

   а) так;

   б) ні.

 

8.3 Чи вірно, що матеріальною основою функціонування фінансових відносин є гроші? 

а) так;

б) ні.

9.

9.1  Головною причиною наявності державного кредиту є:

а) наявність дефіциту бюджетних коштів;

б) наявність вільних коштів у населення;

в) наявність міжнародних фінансових інститутів.

 

9.2 Поділ капіталу підприємства на основний та оборотний здійснюється за такими критеріями:

а) залежно від видів діяльності,                        

б) залежно від права власності,

в) залежно від участі в процесі виробництва й особливостей перенесення власної вартості на продукцію, що виготовляється,

г) залежно від джерел формування,

д) всі відповіді (а – г) вірні,

е) всі відповіді (а – г) невірні.

 

9.3. Управління державним внутрішнім боргом в Україні здійснюється:

а) Міністерством фінансів;

б) Рахунковою палатою;

в) Національним банком;

г) Державним казначейством.

 

10.

10.1  Пропорційне скорочення статей бюджетних видатків у разі неналежного поточного виконання дохідної частини бюджету -  це.........

 

10.2. Процес організації сплати податків і контроль за цим процесом називається ..........

 

10.3. Сукупність юридичних норм, на яких базується і діє бюджетна система держави, визначається компетенція органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету, а також контролю за виконанням бюджету, - це......

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

В чому полягає зміст і призначення  фінансового контролю? Назвіть об’єкти і суб’єкти фінансового контролю. Охарактеризуйте види, форми і методи фінансового контролю.

 

Розкрийте зміст і завдання фінансової політики. Яким чином фінансова політика пов’язана з економічною політикою держави?

 

Сутність непрямого оподаткування. В чому переваги і недоліки непрямих податків? Яка роль непрямих податків у доходах Державного бюджету України?

 

Обґрунтуйте, яким чином розлад фінансової системи може спричинити фінансову кризу в державі.

 

Державний кредит: сутність, необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінності між державним і банківським кредитом ?

 

Поясніть відмінності між поняттями «дефіцит бюджету» і «касовий дефіцит бюджету».

 

Визначте сутність цінних паперів.

 

8.

8.1 Чи вірно, що фінанси є чинником і результатом економічних процесів як на національному (макро–, мікро–, субмікрорівні), так і на  міжнародному рівнях?

а) так;

 б) ні.

 

8.2 Чи надають дольові цінні папери їх власнику права на участь       управлінні справами емітента?

   а) так;

   б) ні.

 

8.3. Чи вірне твердження, що «фінансовий ринок це частина грошового ринку»?

а) так;

б) ні.

9.

9.1  Бюджетна політика передбачає:

а) визначення складу і структури бюджетних доходів,

б) забезпечення стабільності грошового обігу,

      в) управління грошовою емісією.

 

9.2  До складу місцевих фінансів включаються:

а)  місцеві бюджети;

б)  територіальні цільові фонди;

в)  фінанси підприємств комунальної власності;

г)  державні запозичення;

   д) міжнародні трансферти;

 е) всі відповіді (а – д) – вірні;

 є) вірні відповіді (а – в);

 ж) вірні відповіді (а – г).

 

9.3. Матеріальними носіями фінансових відносин є:

а) гроші;

б) фінансові ресурси;

в)  фінансові резерви;

г)  майно.

 

10.

10.1 Сукупність дій, прийомів та методів (способів) організації податкових відносин та руху податкових платежів з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу податків на соціально–економічний розвиток держави, – це .....

 

10.2. Сукупність теоретичних положень щодо фінансів, система поглядів на фінанси – це.......

 

10.3.  Перевищення доходів бюджету над його видатками – це.....