Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Облік 05.11.2018 12:32

Домашнє завдання до Теми 1 Концептуальні основи фінансової звітності

 

1. Підготувати перелік Міжнародних стандартів фінансової звітності

2. Опрацювати Концептуальну основу фінансової звітності

 

Перелік питань для семінарського заняття

 1. Мета та функції Ради з МСФЗ.
 2. Мета фінансової звітності за МСФЗ.
 3. Характеристика користувачів фінансової звітності.
 4. Основні принципи підготовки фінансової звітності.
 5. Якісні характеристики фінансової звітності.
 6. Критерії визнання елементів фінансової звітності.
 7. Види оцінки елементів фінансової звітності.
 8. Класифікація та характеристика елементів фінансової звітності:
 • Необоротні активи
 • Оборотні активи
 • Довгострокові зобов’язання
 • Поточні зобов’язання
 • Власний капітал та неконтролююча доля
 • Доходи
 • Витрати
 1. Характеристика форм фінансової звітності.

 

Задача 1

 

Станом на 01.10.201_р. підприємство "Альфа" має такі статті балансу:

статутний капітал - 178000 грн.,

каса - 2000 грн.,

виробництво - 23000 грн.

векселі видані - 9150 грн.,

витрати майбутніх періодів - 1750 грн.,

нематеріальні активи - 30000 грн.,

розрахунки з оплати праці - 21000 грн.,

нерозподілений прибуток - 58200 грн.,

поточний рахунок в банку - 72000 грн.,

основні засоби - 125000 грн.,

матеріали - 25600 грн.,

розрахунки з постачальниками - 30000 грн.,

фінансові інвестиції - 17000 грн.

Протягом жовтня відбулися наступні господарські операції:

1) Отримано в касу підприємства готівку для виплати заробітної плати робітникам і службовцям - 15000 грн.

2) Надійшли матеріали від постачальників - 12500 грн.

3) Виплачено заробітну плату працівникам і службовцям - 14000 грн.

4) Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва - 13300 грн.

5) Здійснено оплату постачальникам за матеріали - 12500 грн.

6) Надійшла на склад із виробництва готова продукція за виробничою собівартістю 20000 грн.

7) Відображено дохід від реалізації готової продукції на суму 30000 грн (в т.ч. ПДВ)

8) Списано на собівартість реалізації готову продукцію – 20000 грн.

9) Нараховано та сплачено податок на прибуток підприємства згідно податкового законодавства.

10) Визначити фінансовий результат діяльності підприємства.

Необхідно скласти початковий баланс на 01.10.201_р., відобразити на рахунках бухгалтерською обліку господарські операції, що відбулися протягом місяця, скласти кінцевий баланс станом на 31.10.201_р. та звіт про фінансові результати.

 

 

Задача 2

 

Станом на 01.05.201_р. підприємство „Маяк” має такі статті балансу:

каса - 2500 грн.,

статутний капітал - 140000 грн.,

векселі отримані - 1000 грн.,

доходи майбутніх періодів - 2300 грн.

нерозподілений прибуток - 14000 грн.,

дебіторська заборгованість - 14400 грн.,

поточний рахунок в банку - 25000 грн.,

основні засоби - 100000 грн.,

позики банку -10400 грн.,

виробництво - 31500 гри.,

кредитори - 7700 грн.

 

Протягом травня відбулися наступні господарські операції:

1) Частину нерозподіленого прибутку використано на поповнення резервного капіталу - 7000 грн.

2) Оприбутковано на складі готову продукцію, що надійшла із виробництва - 25000 грн.

3) Безоплатно отримано виробничі запаси - 15200 грн.

4) Погашено заборгованість перед кредиторами - 7700 грн.

5) Надійшла готівка в касу в рахунок погашення дебіторської заборгованості - 6000 грн.

6) Одержано передоплату від покупця за придбання готової продукції 42000 грн (в т.ч. ПДВ)

7) Відвантажено готову продукцію покупцеві та відображено дохід від реалізації – 42000 грн (в т.ч. ПДВ)

8) Собівартість реалізації готової продукції становить 23000 грн

9) За доставку готової продукції до покупця транспортній організації сплачено 2400 грн (в т.ч. ПДВ)

10) Нарахувати податок на прибуток та визначити фінансовий результат діяльності підприємства.

Необхідно скласти початковий баланс на 01.05.201_р., відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції, що відбулися протягом місяця, скласти кінцевий баланс станом на 31.05.201_р. та звіт про фінансові результати.

 

Завдання на семінарське заняття до теми 2 «Облік основних засобів» (МСБО 16 «Основні засоби»)

1. Опрацювати МСБО 16 «Основні засоби»

 

Перелік питань для семінарського заняття

 1. Характеристика критеріїв визнання ОЗ
 2. Елементи формування первісної оцінки ОЗ.
 3. Капіталізація витрат на позики та відстрочення платежу при придбанні ОЗ.
 4. Формування первісної вартості ОЗ залежно від способу надходження.
 5. Характеристика моделей подальшої оцінки ОЗ.
 6. Витрати пов’язані з експлуатацією ОЗ.
 7. Порядок амортизація ОЗ та методи нарахування амортизації.
 8. Припинення визнання ОЗ.
 9. Розкриття інформації про ОЗ у фінансовій звітності

 

 

 

Вправа 2.1

01.01.2014 компанія купила обладнання за ціною $1,210 тис. Строк платежу за обладнання – 01.01.2016 Застосовується ставка дисконтування – 10% річних.

Завдання: показати, як буде в обліку відображено визнання активу і кредиторської заборгованості до моменту її оплати

Вправа 2.2

01.01.2014 компанія «Бланш» купила нову офісну будівлю за $1 млн. Очікуваний строк використання будівлі – 50 років. Ціна будівлі включає вартість сучасної системи кондиціювання і обігріву, яку необхідно змінювати кожні 10 років. Витрати на заміну орієнтовно будуть дорівнювати $100 тис.

Керівництво компанії «Бланш» має намір щорічно нараховувати амортизацію офісної будівлі у сумі $20 тис. і відраховувати у резерв на оновлення системи кондиціювання і обігріву кожного року $10 тис.

Завдання: 1) розрахуйте суму амортизації за рік, який закінчився 31.12.2014

2) розрахуйте балансову вартість активу на 31.12.2014

Вправа 2.3

Будівля виробничого призначення компанії «Маракеш» після введення в експлуатацію вимагає технологічного капітального ремонту (або навіть заміни) даху будівлі кожні 6 років. Первісна вартість будівлі на 01.04.2013 (разом з дахом) - $60 млн. Строк корисного використання – 30 років. Поточна вартість капітального ремонту даху - $6 млн.

Завдання: необхідно розрахувати для компанії «Маракеш»:

            1) суму амортизації будівлі за рік, який закінчився 31.12.2014

            2) балансову вартість будівлі, яка буде відображена у Звіті про фінансовий стан за рік, який закінчиться а) 31.03.2014

                              б) 31.03.2015

Вправа 2.4

На 01.04.2013 компанія «Фес» володіє майновим комплексом (нафтохімічне виробництво), який придатний до використання. Первісна вартість комплексу $500 млн. Після закінчення строку його корисного використання (9 років) компанія «Фес» в силу традицій галузі і очікувань інвесторів буде зобов’язана виконати демонтаж комплексу і рекультивацію земельної ділянки, на якій розташований комплекс. Вартість таких робіт через 9 років за оцінками менеджерів компанії складе $60 млн. Вартість капіталу для компанії «Фес» - 8%.

Завдання: розрахуйте для компанії «Фес»

1) Первісну вартість майнового комплексу на 01.04.2013

2) Суму забезпечення для виведення з експлуатації майнового комплексу, яка буде відображена у Звіті про фінансовий стан за рік, який закінчиться 31.03.2014

3) Вплив на Звіт про прибутки або збитки та інший сукупний дохід за усіма операціями, пов’язаними з майновим комплексом за рік, який закінчиться 31.03.2014

4) Суму забезпечення для виведення з експлуатації майнового комплексу, яка буде відображена у Звіті про фінансовий стан за рік, який закінчиться 31.03.2015

Вправа 2.5

Первісна вартість ОЗ на 01.01.2012 - $108 тис

Ліквідаційна вартість - $8 тис

Строк корисного використання – 5 років

Завдання: розрахуйте суму амортизації ОЗ за рік, який закінчився 31.12.2014 і балансову вартість ОЗ на 31.12.2014, використовуючи прямолінійний метод нарахування амортизації

Вправа 2.6

Первісна вартість ОЗ на 01.01.2012 - $100 тис

Ліквідаційна вартість - $5 тис

Ставка амортизації – 25 %

Завдання: розрахуйте суму амортизації ОЗ за рік, який закінчився 31.12.2014 і балансову вартість ОЗ на 31.12.2014, використовуючи метод зменшення залишкової вартості ОЗ.

Вправа 2.7

Первісна вартість ОЗ на 01.01.2012 - $100 тис

Загальний плановий обсяг виробничої потужності ОЗ – 20 тис. од. продукції

Фактичний обсяг виробництва у 2014 – 5 тис. од. продукції

У 2012 та 2013 рр. всього було випущено 8 тис. од. продукції

Завдання: розрахуйте суму амортизації ОЗ за рік, який закінчився 31.12.2014 і балансову вартість ОЗ на 31.12.2014, використовуючи виробничий метод нарахування амортизації

Вправа 2.8

Станом на 31.12.2014 компанія володіє об’єктом ОЗ, який обліковується за моделлю переоціненої вартості. Нижче подано інформацію про його вартість:

Балансова вартість до переоцінки - $80 тис

Первісна вартість - $120 тис

Справедлива вартість на 31.12.2014 - $140 тис

Завдання: 1) показати, як буде відображено в обліку переоцінку об’єкта ОЗ, застосовуючи два дозволені способи МСБО 16 «Основні засоби»

2) підготовити витяг із фінансової звітності на 31.12.2014, у якому відображено результати переоцінки