Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Фінанси 15.09.2018 13:37

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Факультет № 2

 

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу

 

 

Фінансове право

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                           Завідувач  кафедри

                                                           адміністративного права та

                                                           адміністративного процесу

                                                           к.ю.н., снс

                                                           ________________О.В. Ковальова

«      » ____________ 2018 р.

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт для студентів ННІЗтаДН факультету № 2

підготовка бакалаврів

галузь знань  0304 «Право»

спеціальності

6.030401 « Правознавство»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни « Фінансове право » для студентів ННІЗтаДН факультету № 2.

«___» ________ 201__ року - __ с.

 

Розробник: Денисова Аліна Володимирівна, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, к.ю.н., доцент.

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

Протокол  від “29” серпня 2018 року № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

В Україні відбуваються глибокі зміни, які обумовлені поверненням країни в русло спільних соціально-економічних процесів світового розвитку, створенням сучасного ринкового господарства.

Провідну роль у механізмі регулювання з боку держави суспільних відносин, що виникають з приводу мобілізації, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів коштів відіграє фінансове право.

Проблеми фінансового оздоровлення країни, розбудови системи фінансово-правових норм є визначальними в системі засобів правового регулювання і тісно пов’язані з особистим добробутом громадянина, ефективністю господарювання різноманітних суб’єктів. Повнота і своєчасність виплати заробітної плати, розмір податкових відрахувань з прибутку фізичних і юридичних осіб, відрахування на соціальне страхування і в різні фонди– є визначальними для діяльності не лише загальнодержавного рівня. Знання відповідних норм фінансового права, механізму їх дії стали об’єктивною необхідністю для широкого кола правознавців, економістів, для апарату законодавчих і виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій і громадян.

Згідно з навчальним планом слухачі 3 курсу заочної  форми навчання  зобов’язані виконувати домашню контрольну роботу з навчальної дисципліни “Фінансове право”.

Завдання передбачають письмове їх розв’язання по одному з шести варіантів. Слухачі, прізвища яких починаються з букви “А” до “Г” включно виконують роботу за першим варіантом, від “Д” до “І”- за другим, від “К” до “Л”- за третім, від “М” до “О”- за четвертим, від “П” по “Т”- за п’ятим, від  “У” до “Я”- за шостим. Контрольні роботи виконані з порушенням зазначеного порядку не рецензуються і не зараховуються.

На титульному листі контрольної роботи необхідно вказати:

 • назву учбового закладу, кафедри;
 • найменування навчальної дисципліни, за якої пишеться контрольна робота;
 • номер варіанту;
 • індивідуальні данні слухача, який пише контрольну роботу (прізвище, ім’я, по-батькові; факультет навчання; номер групи; кваліфікаційний рівень).

Контрольна робота повинна складати 12-16 рукописних сторінок. На першій сторінці вказується план викладаємої контрольної роботи, а далі розкривається зміст роботи.

В кінці контрольної роботи необхідно надати перелік літературних джерел і нормативних актів, на які посилається автор в тексті роботи.

Роботу необхідно виконати власноручно, однаковими чорнилами чи пастою, каліграфічним почерком або надрукувати.

При наявності труднощів при написанні контрольної роботи, слухач може звернутися за консультацією до викладача на кафедру адміністративного права та адміністративного процесу.

 

 

Варіант №1 (“А”-“Г ”)

 1. Охарактеризуйте контрольні функції НБУ.
 2. Дайте поняття бюджетного устрою держави та бюджетної системи.

Задача.

Відносно кооперативу «Відродження» з господарським оборотом на рік 4200 грн. наприкінці 2016 р. було порушено питання про визнання його неплатоспроможним. Кооператив не подав до податкового органу аудиторський висновок, мотивуючи це тим, що річний господарський оборот його не перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а тому обов'язкова перевірка річного балансу і звітності проводиться один раз натри роки.

Оцініть правомірність ситуації

 

Варіант №2 (“Д”-“І”)

1.Дайте поняття та охарактеризуйте фінансову систему України.

2.Проаналізуйте класифікацію та характерні ознаки податкових доходів.

Задача.

Філіал акціонерного товариства «Ехо» внаслідок реорганізації отримав статус товариства з обмеженою відповідальністю. Господарський оборот товариства не перевищує 4200 грн.

Визначте, чи підлягає акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю „Ехо" обов'язковому аудиту річного балансу, якщо попередню аудиторську перевірку було проведено рік тому.

 

Варіант №3 (“К”-“Л”)

1.Визначте та охарактеризуйте правила розрахунків в іноземній валюті в Україні.

2.Розкрийте поняття, принципи та класифікацію податків.

Задача.

За результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявилося, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, затвердженого законом про Державний бюджет України у зв'язку з цим Уряд України вжив таких заходів:

- випустив короткострокову позику у вигляді цінних паперів,

-  тимчасово обмежив асигнування загального фонду Державною бюджету України,

-    використав кошти резервного  фонду для  фінансування  пріоритетних напрямків.

Оцініть правомірність ситуації

 

Варіант №4 (“М”-“О”)

1.Дайте характеристику Державної аудиторської служби України.

2.Визначте поняття та принципи бюджетного фінансування.

Задача.

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» визначено, що доходи Державного бюджету України включають

а)  доходи від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок бюджету,

б)   100 відсотків загального обсягу прибуткового податку з громадян

в) фанти і дарунки у вартісному обрахунку

Дайте правову оцінку цій ситуації

 

Варіант №5 (“П”-“Т”)

1. Охарактеризуйте види та методи фінансового контролю.

2.З’ясуйте сутність і функції страхування.

Задача.

Ініціативною групою депутатів Верховної Ради України було підготовлено законопроект про внесення змін та доповнень до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». Законопроект передбачав зміни, пов’язані зі збільшенням джерел доходів завдяки введенню цільового загальнодержавного податку до кінця фінансового року.

Оцініть правомірність ситуації Вкажіть за яких умов можуть бути внесені зазначені зміни до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

 

Варіант №6 (“У”-“Я”)

1. Охарактеризуйте місцеві податки і збори.

2. Визначте компетенцію Міністерства фінансів України в здійсненні фінансової діяльності держави.

Задача.

Кабінет Міністрів України 28 квітня 2016р подав до Верховної Ради України річний звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2015рік» 15 травня 2016 р цей звіт, представлений Прем’єр-міністром України було розглянуто у Верховній Раді України

Чи відповідають дії зазначених державних органів та їхніх посадових осіб чинному законодавству?

 

Основні літературні джерела для підготовки до написання домашньої контрольної роботи.

Нормативно-правові акти:

1.Конституція України [ Електронний ресурс ] : закон України від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду : за станом на 06. 04. 2010 р. № v011p710-10. – Електрон. дан. ( 1 файл ). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

2.Бюджетний кодекс України: Прийнятий 21 червня 2001 р. // ВВР. – 2001. – № 37–38. – Ст. 189.

3. Митний кодекс України: Прийнятий 11 липня 2001 р. // ВВР. – 2002. – № 38–39. – Ст. 288.

4. Податковий кодекс від 06.07.2012  N 5180-VI Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

5.Господарськийпроцесуальний кодекс України:від 05.07.2012 N 5076-VI[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

6.Про державний бюджетЗакон України від 6 грудня 2016 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

7.Про Національний банк УкраїниЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

8. Про місцеві державні адміністраціїЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

9.Про місцеве самоврядування в УкраїніЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

    10.Указ Президента “Про положенням про Міністерство фінансів України” від 26 серпня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 35. – Ст. 1785.

11.Про аудиторську діяльність Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

12.Про Рахункову палатуЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

13.Про Державну пробірну службу УкраїниЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в УкраїніЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

15.Указ Президента “Про положенням про Державну митну службу ” від 24 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000 р. – № 35 – Ст. 1477.

16.Указ Президента “Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері” від 25 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – Ст. 2335.

17.Про цінні папери і фондову біржуЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

18.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

19.Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с.

20.Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 р. // ВВР. – 1998. – № 23. – Ст. 121.

21.Про страхуванняЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

22.Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуванняЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

23.Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

24.Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхуванняЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

25.Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхуванняЗакон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

26.Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

27.Про банки і банківську діяльність” Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

28.Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

29.Про платіжні системи та переказ грошей в Україні Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

30.Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

31.Про платіжні системи та переказ грошей в Україні Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

32.Про ціни та ціноутворення Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg=1932-12.

 

Основна література:

 1. Фінансове право :Підручник/ за заг.ред.О.М. Бандурки, О.П. Гетманець Харків 2015.- 185с.
 2. Фінансове право :Підручник/ за заг.ред. М.П. Кучерявенка  Харків « Право» 2016 .- 200с.
 3. Фінансове право України: Навч. Посібник Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко; - К.: Правова єдність, 2009. – 309 с.
 4. Фінансове право: навч. Посібник/ за ред.. М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2010. – 288 с.
 5. Берлач А.І., Стовбчатий А.М. Основи казначейської справи: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Берлач А.І., Стовбчатий А.М.; За заг. ред. Берлача А.І. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 228 с.
 6. Заверуха І. Банківське право: Посібник для студентів. – Львів: Астролябія, 2002. – 222 с.
 7. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 3-тє вид., доп. – 160 с.
 8. Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.
 9. Музика О. А. Фінансове право: Навчальний посібник. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 220 с.
 10. Нагребельний В.П., Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За заг. ред. члена-кор. АПрн України В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД “Унверситетська книга”, 2004. – 320 с.
 11. Орлюк О П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
 12. Фінанси, грошовий обіг, кредит: Навчальний посібник / За ред. В.А. Пред-борського. – К.: Фенікс, 2000. – 495 с.
 13. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
 14. Фінансове право: Навчально-методичний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 182 с.
 15. Правознавство: Підручник /А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О.О. Підопригора; За ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 752 с.

Додаткова література:

 1. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.
 2. Берлач А.І. Необхідність та економіко-правові аспекти вітчизняного та іноземного кредитування сільськогосподарського виробництва під гарантії Уряду // Економіка, фінанси, право. – 1999. – № 10. – С.25–28.
 3. Берлач А.І., Фещенко Н.М. Система кредитування сільськогосподарських виробників // Фінанси України. – 2004. – № 3. – С.44–51.
 4. Клименко А.О. Правові проблеми визначення “сумнівних” операцій в українському законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 84-87.
 5. Клименко А.О. Ідентифікація клієнта банком в українському законодавстві // Науковий вісник НАВСУ. – №2. – С. 63-68.
 6. Клименко А.О., Легка О.В. Недоліки нормативного регулювання ідентифікації клієнтів фінансових установ // Право України. – 2005. – № 5. – С.49-52.
 7. Роговая Н. – Деякі теоретичні аспекти державного регулювання банківської діяльності // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 36.
 8. Старинський М. Щодо визначення поняття “валюта” і “валютні цінності” // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 10. – С. 61–63.
 9. Старинський М. – Порівняльний аналіз поняття кредитної установи (банку) в законодавствах Англії, Франції, США // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11. – С. 95-97.
 10. Орлюк О. Правові засади діяльності філій Національного банку України // Право України. – 2003. – № 8. – С. 78–80.
 11. Северин О. Відповідальність за правопорушення у сфері валютного регулювання (до питань застосування п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України № 15-93) // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 86–89.
 12. Ковальчук А. Грошово-кредитна сфера як об’єкт правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10. – С. 64–67.