Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методичні вказівки

Методичні вказівки

Управлінська економіка 26.04.2021 20:30

УЕ Тести на іспит (200 шт)

 

 

Тема 1. УЕ (20)

 

 1. Спосіб застосування теоретичних положень економічної науки для обґрунтування управлінських рішень щодо раціонального використання ресурсів як у приватному, так й у державному секторах реалізується:
 • у менеджменті
 • управлінською економікою
 • у маркетингу
 • у бухгалтерському обліку
 • в економетриці
 1. Прийняття управлінського рішення окремими економічними суб’єктами в умовах обмеженого вибору є ___________ дослідження управлінської економіки
 • базою
 • об’єктом
 • предметом
 • задачею
 • метою
 1. Вивчає та пояснює економічні факти, події, процеси у тому вигляді, в якому вони існують, констатує факти «як є», встановлює зв’язки між ними, такий метод наукового пізнання називається:
 • науковою абстракцією
 • верифікацією
 • системним аналізом
 • функціональним аналізом
 • позитивним аналізом
 1. Відтворення економічних об’єктів та процесів у обмежених, малих, експериментальних формах, у штучно створених умовах – це сутність, такого методу наукового дослідження як:
 • наукова абстракція
 • нормативний аналіз
 • моделювання
 • верифікація
 • позитивний аналіз
 1. Межа виробничих можливостей відображає:
 • взаємозв’язок між факторами виробництва
 • максимальний обсяг виробництва двох продуктів, за умови використання всіх наявних виробничих ресурсів
 • мінімальний обсяг виробництва двох продуктів, за умови використання всіх наявних ресурсів
 • співвідношення між виробничими потужностями та обсягом випуску продукції
 • додатковий випуск продукції через збільшення кількості ресурсів
 1. Альтернативні витрати будівництва нового стадіону – це:
 • витрати на утримання охорони стадіону та іншого обслуговуючого персоналу
 • ціна будівництва стадіону у майбутньому році
 • зміна реальної ставки податку, яка сплачується з доходів стадіону
 • вартість інших товарів та послуг, від виробництва яких відмовилися на користь будівництва цього стадіону
 • зміна реальної заробітної плати працівників стадіонів
 1. Який закон стверджує, що в умовах повного використання ресурсів і незмінній технології для отримання кожної додаткової одиниці одного товару доводиться відмовлятися від все зростаючої кількості інших товарів:
 • безмежного зростання потреб
 • піднесення потреб
 • обмеженості ресурсів
 • спадної граничної корисності
 • спадної віддачі
 1. Позитивний економічний аналіз досліджує:
 • те, що є
 • те, що має бути
 • економічні процеси та явища
 • тенденції економічного розвитку
 1. Нормативний економічний аналіз відрізняється від позитивного тим, що є:
 • сукупністю систематизованих знань, які належать до того, що є
 • сукупністю систематизованих знань, які належать до того, що має бути
 • сукупністю фактів економічної дійсності
 • дослідження фактичного стану економіки
 1. Результатом позитивного економічного аналізу є наступні твердження:
 • рівень безробіття в Україні в поточному році склав 6%
 • інфляція за підсумками року не повинна перевищувати 8%
 • заробітна плата викладачів вузів повинна бути в 3 рази вище середній зарплати в регіоні
 • на завершення 2019 року валютний курс гривні по відношенню до долара США не повинен перевищити 30 грн. за 1 долар
 • дефіцит державного бюджету України у 2021 році повинен бути на рівні 3,2% ВВП
 1. Результатом нормативного економічного аналізу є наступні твердження:
 • рівень безробіття в Україні у 2017 році склав 6%
 • індекс споживчих цін в Україні у 2017 році становив 113,7 % по відношенню до попереднього року
 • місячна мінімальна зарплата в Україні у 2017 році складала 3723 грн.
 • за 2017-й рік гривня послабшала на 1,6% по відношенню до попередньго року
 • дефіцит державного бюджету України у 2021 році повинен бути на рівні 3,2% ВВП
 1. Початкова крива виробничих можливостей описувалася жирною лінією. Після деяких змін вона стала описуватися пунктирною. Таке зрушення цієї кривої можна пояснити:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • поліпшенням технології вир-ва товарів X і Y
 • поліпшенням технології вир-ва товару X
 • поліпшенням технології вир-ва товару Y
 • зниженням ціни товару X
 • зниженням ціни товару Y

 

 1. Початкова крива виробничих можливостей описувалася жирною лінією. Після деяких змін вона стала описуватися пунктирною. Таке зрушення кривої виробничих можливостей можна пояснити:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • поліпшенням технології виробництва товарів X і Y
 • поліпшенням технології виробництва товару X
 • поліпшенням технології виробництва товару Y
 • зниженням ціни товару X
 • зниженням ціни товару Y
 1. Метод дослідження, що передбачає поділ цілого на окремі складові й вивчення кожної з них, називається:
 • дедукцією
 • індукцією
 • аналізом
 • синтезом
 1. Метод дослідження, що ґрунтується на поєднанні окремих частин явища в єдине ціле, називається:
 • дедукцією
 • індукцією
 • аналізом
 • синтезом
 1. Який метод наукового дослідження управлінської економіки дає можливість описати економічні явища формалізованою мовою за допомогою математичних символів і алгоритмів, що часто дозволяє побачити такі сторони проблеми, які могли бути легко втрачені при чисто описовому підході:
 • економіко-статистичний
 • емпіричний
 • причинно-наслідковий
 • економіко-математичний
 • моделювання
 1. Які моделі базуються на емпіричних спостереженнях та пояснюють економічні співвідношення так, як вони існують в реальному світі, але тільки в спрощеній, абстрактній формі:
 • нормативні
 • експериментальні
 • наочні
 • дослідницькі
 • описові
 1. Метод наукового пізнання, який базується на спостереженні, зборі інформації про факти та події:
 • наукової абстракції
 • нормативний аналіз
 • моделювання
 • емпіричний
 • позитивний аналіз
 1. Визначте, яке фундаментальне явище спричиняє необхідність економічного вибору:
 • різноманітність людських потреб
 • безперервне зростання і розвиток потреб
 • обмеженість ресурсів
 • обмеженість грошових доходів
 1. Стратегія фірми, зо якої увага компанії фокусується на одному або декількох вузьких сегментах ринку
 • стратегія лідируючих позицій по витратах
 • стратегія концентрації
 • стратегія диференціації
 • ринкова стратегія
 • конкурентна стратегія

 

 

 

Тема 2. УЕ (25)

 

 1. Якщо скорочення ціни на товар на 1% призводить до збільшення обсягу попиту на нього на 2%, то цей попит:
 • нееластичний
 • еластичний
 • одиничної еластичності
 • абсолютно еластичний
 1. Яке з наступних тверджень не відноситься до характеристики нееластичного попиту на товар:
 • наявна велика кількість товарів-замінників
 • покупці витрачають на його покупку незначну частку свого доходу
 • даний товар є для споживачів товаром першої необхідності
 • період часу, протягом якого пред'являється попит, є дуже коротким
 1. Теорія раціональної поведінки споживача допускає, що раціональний споживач намагається максимізувати..
 • середню корисність
 • граничну корисність
 • загальну корисність
 • різницю між загальною і граничною корисністю
 1. Раціональна поведінка споживача передбачає, що він:
 • намагається максимізувати свій добробут
 • намагається задовольнити першочергові потреби
 • задовольнити свої потреби, виходячи з необхідності зберігати навколишнє середовище
 • мінімізує свої потреби, виходячи з обмеженості наявних економічних благ
 1. Економічна раціональність припускає, що:
 • усі люди при наявності достовірної інформації обирають один і той же об'єктивно найкращий варіант
 • існує об'єктивний оптимальний засіб вирішення будь-якої економічної проблеми
 • більшість людей робить вибір раціонально, з вигодою для себе
 • необхідно витрачати якнайменше грошей
 1. Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:
 • вертикальну лінію
 • горизонтальну лінію
 • криву лінію
 • пряму лінію з негативним нахилом
 1. Крива абсолютно еластичного попиту являє собою:
 • вертикальну лінію
 • горизонтальну лінію
 • криву лінію
 • пряму лінію з негативним нахилом
 1. Нееластичний попит означає, що:
 • зростання ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту менше ніж на 1%
 • зростання ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту більше ніж на 1%
 • зростання ціни на 1% призводить до скорочення величини попиту на 1%
 • будь-яке значення ціни не призводить до зміни величини попиту
 1. Товар можна віднести до аномальних товарів, якщо:
 • еластичність його попиту за доходом дорівнює - 0,5
 • цінова еластичність його попиту дорівнює 1,3
 • перехресна еластичність його попиту дорівнює - 0,7
 • еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,3
 1. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною більше нуля, то товари є:
 • взаємозамінними
 • взаємодоповнюючими
 • незалежними
 • нормальними
 1. Яке із зазначених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту по доходу відноситься до товарів розкоші:
 • менше 0
 • більше 0, але менше 1
 • більше 1
 • 1
 1. Коефіцієнт еластичності попиту на банани по доходу дорівнює (-0,5). Яке значення зміни частки витрат на придбання бананів в тому випадку, якщо дохід зросте з 1000 до 1200 грош. од. в місяць?
 • -10%
 • 10%
 • 8,33%
 • -8,33%
 1. Визначте коефіцієнт еластичності попиту на товар Б і характер взаємозв'язку товарів, якщо відомо, що при ціні товару А, що дорівнює 18 тис. грн., обсяг попиту на товар Б складе 300 од., а при ціні товару А, що дорівнює 20 тис. грн., обсяг попиту на товар Б знизиться до 280 од.
 • товари взаємодоповнювані, Еd = 0,61
 • товари взаємозамінні, Еd = -0,61
 • товари взаємодоповнювані, Еd = -0,61
 • товари взаємозамінні, Еd = 0,61
 1. Зі зростанням доходів споживачів скорочується попит на:
 • товари нижчої споживчої категорії
 • товари першої необхідності
 • нормальні товари
 • предмети розкоші
 1. Нееластичний за ціною попит на товар характеризується тим, що:
 • покупці суттєво реагують на зміну ціни
 • реакція покупців на зміну ціни несуттєва
 • знижується пропозиція
 • зменшується сукупний виторг продавця
 1. Якщо ціна товару підвищується на 2 % і це спричиняє скорочення обсягу попиту на 2 %, то попит на товар є:
 • еластичним
 • нееластичним
 • одинично-еластичним
 • абсолютно нееластичним
 1. Для якого товару еластичність попиту за ціною є найвищою:
 • мило
 • кулькова ручка
 • диск з концертом
 • одяг
 1. Будь-яка крива попиту із лінійною залежністю:
 • має два відрізки: верхній — еластичного попиту, нижній — нееластичного, і розмежовується точкою одиничної еластичності
 • є зростаючою із постійним кутом нахилу
 • в усіх точках має однакову еластичність
 • у всіх точках має одиничну еластичність
 1. Коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:
 • зменшенню ціни, поділеному на збільшення обсягу попиту
 • збільшенню попиту, поділеному на зменшення ціни
 • зменшенню доходу (у відсотках), поділеному на збільшення ціни (у %)
 • зміні обсягу попиту (у відсотках), поділеній на зміну ціни (у %)
 1. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту дорівнює:
 • збільшенню попиту, поділеному на зменшення ціни
 • відношенню відсоткової зміни попиту на один товар до відсоткової зміни ціни на інший товар
 • зменшенню доходу (у %), поділеному на збільшення ціни (у %)
 • зміні обсягу попиту (у %), поділеній на зміну ціни (у %)
 1. Припустімо, що попит на товар А абсолютно еластичний. Якщо пропозиція товару А збільшиться, то:
 • рівноважна ціна зростає, а обсяг не зміниться
 • ціна товару А не зміниться, а рівноважна кількість збільшиться
 • рівноважна кількість зросте, а ціна знизиться
 • збільшиться попит на товар А, внаслідок чого рівноважні ціна та кількість зростуть
 1. Нееластичну криву попиту найімовірніше матимуть:
 • товари розкоші
 • товари, що мають замінники
 • товари першої необхідності
 • товари низької споживчої цінності
 1. Попит на товар еластичний, коли:
 • сукупний дохід продавця збільшується при зменшенні ціни
 • сукупний дохід продавця зменшується при зменшенні ціни
 • зміна ціни не впливає на величину сукупного доходу
 • крива попиту зростає
 1. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності на товар С по ціні товару Д дорівнює 0,4, то товари С і Д:
 • неякісні товари
 • товари першої необхідності
 • взаємодоповнюють одне одного
 • товари-замінники
 1. При збільшенні доходів із 200 до 300 у.о. та еластичності за доходом на рівні 0,8 споживання товару:
 • зменшиться на 40 %
 • збільшиться на 40 %
 • збільшиться на 32 %
 • зменшиться на 32 %

 

 

 

 

Тема 3. УЕ (62)

 

 1. Бухгалтерські витрати – це:
 • цінність всіх використаних ресурсів, розрахована на основі тих цін, які діють на даний момент
 • цінність благ, які можна було б отримати при найбільш вигідному використанні тих же ресурсів
 • витрати продавця, пов'язані з вивченням цін
 • витрати використаних ресурсів у фактичних цінах їх придбання
 1. Витрати, які можуть бути збільшені або зменшені зі зміною обсягів виробництва. До них відносяться витрати на сировину, паливо, енергію, зарплату основних виробничих робітників. Це:
 • зовнішні витрати
 • альтернативні витрати
 • змінні витрати
 • постійні витрати
 1. Сукупні доходи фірми за вирахуванням всіх витрат – зовнішніх і внутрішніх, включаючи нормальний прибуток, це:
 • чистий прибуток
 • валовий прибуток
 • економічний прибуток
 • бухгалтерський прибуток
 1. Приріст загальних витрат фірми на залучення змінного ресурсу, обумовлений придбанням додаткової його одиниці, в той час як кількість всіх інших ресурсів залишається незмінним:
 • граничний продукт
 • граничні витрати
 • граничний продукт у грошовій формі
 • пропозиція нееластична
 1. Яке з наступних тверджень, що характеризують зв'язок між ТР, АР, МР є невірним:
 • АР досягає максимального рівня до того, як ТР стає максимальним
 • АР продовжує зростати до тих пір, поки збільшується МР
 • ТР досягає максимального значення, коли МР = 0
 • МР = АР при максимальному рівні АР
 • ТР знижується, якщо МР <0
 1. Залучення до процесу виробництва додаткової одиниці фактора виробництва регулюється величиною:
 • середніх витрат
 • маржинальних витрат
 • валових витрат
 • маржинального доходу
 1. Витрати втрачених можливостей – це:
 • витрати, які не залежать від обсягу випуску продукції
 • сума постійних і змінних витрат
 • витрати на виробництво тієї кількості товару, якою необхідно пожертвувати заради збільшення виробництва іншого на одиницю
 • витрати, які визначаються як граничні
 1. Типовою формою виробничої функції є:
 • функція Туган-Барановського
 • функція Хекшера-Оліна
 • функція Кобба-Дугласа
 • функція Калдора-Пазінетті
 1. Поняття економічних витрат означає, що:
 • необхідно враховувати альтернативну вартість всіх використовуваних ресурсів
 • бухгалтерські витрати перевищують їх на величину невиробничих витрат
 • виробництво здійснюється з мінімальними витратами
 • вартість власних ресурсів не повинна включатися в витрати
 1. Приріст загального доходу в результаті застосування кожної додаткової одиниці змінного фактора виробництва (кількість інших використовуваних ресурсів незмінна) – це:
 • граничні витрати ресурсу
 • граничний продукт
 • граничний продукт у грошовій формі
 • пропозиція нееластичне
 1. Випадок, при якому ізокванти розташовуються все ближче одина до одної при розширенні виробництва, характеризує:
 • спадну віддачу від масштабу
 • постійну віддачу від масштабу
 • зростаючу віддачу від масштабу
 • плинну  віддачу від масштабу
 1. Різниця між загальним виторгом і грошовими витратами на придбані ресурси називається:
 • бухгалтерський прибуток
 • економічний прибуток
 • чистий прибуток
 • нормальний прибуток
 1. Підприємство використовує поєднання ресурсів, що максимізує прибуток, якщо:
 • граничні витрати дорівнюють граничному доходу
 • гранична прибутковість кожного ресурсу дорівнює його ціні
 • граничні прибутковості ресурсів дорівнюють граничним витратам на ресурс
 • співвідношення граничної прибутковості кожного з ресурсів і їх цін дорівнює одиниці
 1. У короткостроковому періоді:
 • використовується тільки один фактор виробництва
 • виробничі потужності підприємства залишаються сталими
 • один з факторів виробництва розглядається як змінний
 • усі ресурси фіксовані
 1. Принципове розходження довгострокового і короткострокового періодів полягає в тому, що:
 • довгостроковий період завжди триваліший, ніж короткостроковий
 • у короткостроковому періоді частина факторів виробництва постійна, а в довгостроковому всі фактори змінні
 • у короткостроковому періоді закон зменшуваної віддачі й ефект масштабу діють у різних напрямах, а в довгостроковому — в одному
 • у довгостроковому періоді зниження витрат на одиницю продукції відбувається за рахунок зміни обсягів і постійних, і змінних факторів, а в короткостроковому — тільки змінних
 1. Виробнича функція показує:
 • найвигідніший для підприємства випуск продукції за даних цін на ресурси
 • які витрати необхідно здійснити на той чи інший обсяг випуску
 • максимальну кількість продукції, яку можна отримати, використовуючи дане поєднання ресурсів
 • мінімальну кількість продукції, яку можна отримати, використовуючи дане поєднання ресурсів
 1. Взаємозв’язок між усіма можливими сполученнями факторів виробництва й обсягом продукції, що випускається, виражається за допомогою:
 • кривої виробничих можливостей
 • кривої загального обсягу випуску продукції
 • виробничої функції
 • еластичності пропозиції
 • кривої загальних витрат
 1. Альтернативні витрати — це:
 • платежі за придбані ресурси
 • вартість всіх суспільних витрат
 • вартість економічних витрат на іншому підприємстві, що виробляє таку саму продукцію
 • дохід, який можна отримати, використовуючи ті самі ресурси в інший спосіб
 1. Безповоротні витрати — це:
 • витрати, які можуть бути змінені лише в довгостроковому періоді
 • витрати, які не залежать від обсягу виробництва
 • витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю
 • додаткові витрати фірми, які виникли внаслідок зміни попиту на продукцію
 1. Неявні витрати — це:
 • альтернативна вартість факторів виробництва, що належать власникам підприємства
 • витрати, пов’язані з використанням факторів виробництва, що перебувають у власності підприємства
 • безготівкові витрати
 • витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю
 1. Економічні витрати складаються із:
 • тільки явних витрат
 • тільки неявних витрат
 • як явних, так і неявних витрат
 • усі попередні варіанти помилкові
 1. У чому полягає відмінність між бухгалтерськими та економічними витратами фірми:
 • бухгалтерські витрати обчислюються в грошовому вираженні, а економічні — в натуральному
 • бухгалтерські витрати — це вартість витрачених ресурсів, а економічні — це вартість альтернативних варіантів витрат
 • економічні витрати відрізняються від бухгалтерських на величину зовнішніх ефектів
 • бухгалтерські витрати визначаються через бухгалтерський баланс фірми, а економічні — через фінансову діяльність компанії
 1. Серед наведених далі тверджень визначте правильне:
 • фірма, отримуючи бухгалтерський прибуток, може мати при цьому негативний економічний прибуток
 • економічний прибуток завжди перевищує бухгалтерський прибуток
 • економічний прибуток є сумою нормального і бухгалтерського прибутку
 • усі вказані вище твердження неправильні
 1. Яке із наступних тверджень є правильним:
 • бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток
 • економічний прибуток – бухгалтерський прибуток = явні витрати
 • бухгалтерський прибуток – неявні витрати = економічний прибуток
 • економічний прибуток – неявні витрати = бухгалтерський прибуток
 • явні витрати + неявні витрати = бухгалтерські витрати
 1. Економічний прибуток:
 • еквівалентний нормальному бухгалтерському прибутку
 • має місце кожного разу, коли сукупні витрати перевищують прибуток підприємства
 • це різниця між сукупним доходом та економічними витратами підприємства
 • існує завжди, коли граничний прибуток перевищує сукупний прибуток фірм
 1. Яке з наступних тверджень є справедливим:
 • нормальний прибуток є одним із елементів зовнішніх витрат
 • зовнішні витрати — це витрати на власний ресурс і на ресурс, який самостійно використовує фірма
 • економічні витрати — це всі платежі, необхідні для того, щоб отримати ресурси в межах даного напряму діяльності
 • внутрішні витрати — це винагорода підприємцю за функції, які він виконує
 1. Середні сукупні витрати — це:
 • сукупні витрати на одиницю продукції
 • різниця між доходом і сукупними витратами
 • приріст сукупних витрат
 • валові витрати
 1. Які з перелічених далі чинників справлять безпосередній вплив на величину граничних витрат:
 • сукупні витрати
 • неявні витрати
 • середні сукупні витрати
 • постійні витрати
 1. Граничні витрати:
 • завжди менші за середні сукупні витрати
 • не змінюються в довгостроковому періоді
 • мають тільки додатне значення
 • показують приріст сукупних витрат, пов’язаний із виробництвом додаткової одиниці продукції
 1. Середній продукт — це продукт, який отримує підприємство від:
 • використання одиниці постійного фактора
 • від використання одиниці змінного фактора
 • від використання додаткової одиниці змінного ресурсу
 • рента на одиницю використання постійного ресурсу
 1. Граничний продукт — це:
 • відношення сукупного випуску до витрат змінного фактора
 • надбавка до випуску, отримана за рахунок збільшення змінного фактора на одну одиницю
 • обсяг випуску за різних обсягів витрат змінного фактора
 • обсяг постійних факторів
 1. Дохід підприємства:
 • залежить від ціни на продукцію, яку виробляє підприємство
 • може мати від’ємне значення
 • не потрібен для розрахунку прибутку підприємства
 • завжди більше за сукупні витрати
 1. Який із перелічених далі доходів називають граничним:
 • виручку від реалізації всієї продукції
 • приріст валового доходу від продажу додаткової одиниці продукції
 • дохід, розрахований на одиницю даної продукції
 • той, що не залежить від обсягу продажу
 1. Прибуток підприємства може бути розрахований як:
 • дохід мінус податки і амортизація
 • дохід мінус заробітна плата
 • дохід мінус витрати на сировину і матеріали
 • дохід мінус сукупні витрати
 1. Сукупний продукт у короткостроковому періоді за умови, що величина граничного продукту більша за нуль, але менша за величину середнього продукту:
 • зменшується
 • збільшується
 • досягає максимуму
 • наближається до нуля
 1. На першій стадії розвитку параметрів виробничої функції фірма:
 • зберігатиме обсяги виробництва
 • нарощуватиме обсяги виробництва
 • скорочуватиме обсяги виробництва
 • скорочуватиме кількість одиниць змінного фактора
 1. Якщо середній продукт 8 одиниць праці дорівнює 60 од., та граничний продукт 9 одиниці дорівнює 90 од., то яке значення матиме сукупний продукт у разі застосування 9 одиниць праці:
 • 570 одиниць
 • 270 одиниць;150
 • 150 одиниць
 • 810 одиниць
 1. Серед наведених формул знайдіть правильну для обчислення коефіцієнта еластичності виробництва за змінним фактором:
 • Е = відносна зміна обсягу попиту / відносна зміна ціни товару
 • Е = відносна зміна обсягу пропозиції / відносна зміна ціни товару
 • Е = відносна зміна обсягу виробництва продукції / відносна зміна фактора виробництва
 • Е = відносна зміна обсягу виробництва продукції / відносна зміна ціни фактора виробництва
 1. Якщо обсяг виробництва фірми збільшився на 30 % за рахунок збільшення використання ресурсу на 20 %, то в цьому випадку коефіцієнт еластичності виробництва дорівнюватиме:
 • 1,5
 • 2/3
 • 50 %
 • 10 %
 1. Якщо коефіцієнт еластичності витрат за змінним фактором:
 • менший за одиницю, то подальше збільшення обсягів застосування змінного фактора економічно невигідне
 • більший за одиницю, то є сенс уводити змінний фактор і нарощувати обсяги виробництва
 • дорівнює одиниці, то досягається найліпше сполучення рівнів використання постійних і змінних ресурсів
 • усі відповіді правильні
 1. Якщо зростання обсягу виробництва продукції на 100 % є результатом вдвічі більшого залучення факторів виробництва, то це означає, що:
 • діє позитивний ефект масштабу виробництва
 • діє негативний ефект масштабу виробництва
 • діє постійний ефект масштабу виробництва
 • рівень середніх постійних витрат підвищиться вдвічі
 1. Знайдіть помилкове твердження:
 • найважливішим джерелом економії на масштабах виробництва є неподільність деяких ресурсів капітального характеру
 • більшість видів збитку, що зумовлюють зниження віддачі від масштабу, мають організаційно-управлінську природу
 • у разі збільшення масштабів виробництва спеціалізація та поділ праці дають змогу збільшити витрати на навчання
 • у разі великих масштабів випуску розвиток побічних видів діяльності дає змогу ефективно вирішувати проблему утилізації відходів основного виробництва
 1. До змінних витрат виробництва не належать:
 • прямі матеріальні витрати
 • адміністративно-управлінські витрати
 • відрядна заробітна плата
 • витрати на паливо й електроенергію на технологічні цілі
 1. Постійні витрати фірми — це:
 • витрати на ресурси за цінами, що діяли на момент їх придбання
 • неявні витрати підприємства
 • витрати на придбання сировини за заздалегідь фіксованими цінами
 • витрати, що мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє
 1. Які з наведених далі витрат є прикладом змінних витрат для фірми:
 • витрати на сировину
 • витрати на управлінський персонал
 • витрати на заробітну плату допоміжного персоналу
 • плата за ліцензію на ведення діяльності
 1. Змінні витрати фірми визначаються:
 • ATC—AVC
 • (TC—VC) : Q
 • (ATC—AFC) × Q
 • ATC—MC
 1. Граничні витрати — це:
 • додаткові витрати, зумовлені подорожчанням сировини
 • сума витрат над середні змінні витрати, необхідна для виробництва додаткової одиниці продукції
 • приріст витрат у звʼязку з випуском додаткової одиниці продукції
 • максимум того, що може дозволити витратити споживач на цей товар
 1. Що вплине на збільшення постійних витрат:
 • підвищення заробітної плати працівників
 • підвищення заробітної плати управлінського персоналу
 • підвищення цін на сировину та паливо
 • нічого з названого
 1. У короткостроковому періоді зі збільшенням обсягів виробництва:
 • постійні, змінні та сукупні витрати зростають
 • постійні та сукупні не змінюються, а змінні зростають
 • постійні витрати не змінюються, а змінні та сукупні спочатку зменшуються, а потім зростають
 • постійні витрати не змінюються, змінні та сукупні витрати зростають
 1. Середні постійні витрати можна визначити як:
 • постійні витрати, поділені на обсяг випуску
 • різницю між ATC та AVC
 • різницю між сукупними і змінними витратами, поділену на обсяг виробництва
 • усі відповіді правильні
 1. Якщо граничні витрати фірми є мінімальними, це означає, що:
 • граничний продукт змінного фактора є максимальним
 • граничний продукт змінного фактора є мінімальним
 • середній продукт змінного фактора є максимальним
 • сукупний продукт змінного фактора є максимальним
 1. Якщо середні змінні витрати фірми є мінімальними, це означає, що вони дорівнюють:
 • середнім постійним витратам
 • постійним витратам виробництва
 • граничним витратам виробництва
 • середнім сукупним витратам
 1. Змінні витрати фірми зростуть, якщо:
 • підвищиться орендна плата
 • підвищиться заробітна плата управлінського персоналу
 • підвищиться відсоткова ставка на банківські кредити
 • підвищиться заробітна плата працівників
 1. Зв’язок між граничними і середніми сукупними витратами є таким:
 • якщо АТС перевищують МС, то ATС зростають
 • якщо МС менші за АТС, то АТС мають знижуватися
 • зміна МС не впливає на динаміку АТС
 • якщо МС зменшуються, то АТС досягають нульового значення
 1. U-подібна форма середніх змінних, середніх сукупних й граничних витрат у короткостроковому періоді пояснюється:
 • дією закону спадної граничної продуктивності змінного фактора
 • зміною цін на ресурси, що використовуються у виробництві
 • особливостями технологій, що застосовуються у виробництві
 • зміною ціни товару на ринку
 1. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати становлять 2 грн, середні постійні — 0,5 грн. Загальні витрати дорівнюють:
 • 2,5 грн
 • 1250 грн
 • 750 грн
 • 1100 грн
 1. Сукупні витрати виробництва 6 одиниць продукції дорівнюють 1200 грн, постійні витрати — 300 грн. Середні змінні витрати фірми дорівнюють:
 • 900 грн
 • 150 грн
 • 200 грн
 • 250 грн
 1. Постійні витрати підприємства 80 грн; змінні витрати виробництва 7 одиниць продукції — 60 грн Сукупні витрати виробництва 8 одиниць продукції — 160 грн. Граничні витрати виробництва восьмої одиниці продукції становлять:
 • 20 грн
 • 40 грн
 • 60 грн
 • 80 грн
 1. Середні сукупні витрати виробництва 10 одиниць продукції 25 грн. Змінні витрати виробництва цього обсягу 150 грн. Постійні витрати виробництва 5 одиниць продукції становлять:
 • 400 грн
 • 100 грн
 • 250 грн
 • 150 грн
 1. Конфігурацію лінії довгострокових витрат визначає:
 • характер віддачі від змін масштабу виробництва
 • закон спадної віддачі змінного фактора
 • динаміка витрат у короткостроковому періоді
 • немає правильної відповіді
 1. Якщо довгострокові середні витрати виробництва одиниці продукції із збільшенням обсягів виробництва знижуються:
 • має місце зростання ефекту масштабу
 • має місце постійний ефект масштабу
 • має місце спадний ефект масштабу
 • даних недостатньо
 1. Якщо фірма збільшує обсяги залучених ресурсів на 30%, а обсяг виробництва при цьому збільшується на 20 %, то у цьому разі має місце:
 • спадна віддача від масштабів виробництва
 • зростаюча віддача від масштабів виробництва
 • постійна віддача від масштабів виробництва
 • спадна продуктивність змінного фактора

Тема 4. УЕ (30)

 

 1. Типова фірма в абсолютно конкурентній галузі:
 • може частково, але не повністю контролювати входження нових фірм в галузь
 • може продати більше продукту, тільки якщо знизить ціну
 • продає продукт, унікальний в порівнянні з продуктами інших фірм
 • отримує граничний дохід, який завжди нижче ціни
 • розглядає ринкову ціну як задану із-зовні
 1. У короткостроковому періоді конкурентна фірма не буде продовжувати виробництво, якщо:
 • ціна продукту нижча за середні витрати
 • середні постійні витрати менше ціни продукту
 • ціна продукту нижча за середні змінні витрати
 • ціна продукту вища граничних витрат
 1. Поняття досконалої конкуренції передбачає, що:
 • в галузі діє велика кількість виробників товарів, що випускають неоднорідну продукцію
 • товари, що випускаються великою кількістю фірм, стандартизовані
 • є тільки один покупець даної продукції
 • інформація продавців і покупців про ринок істотно обмежена
 1. На малюнку наведені графіки кривих середніх змінних і граничних витрат, а також попиту і граничного доходу фірми-монополіста. Який обсяг виробництва вибере фірма-монополіст, вирішуючи завдання максимізації прибутку?

 

 

 • Q0
 • Q1
 • Q2
 • Q3
 • Q4
 1. В умовах недосконалої конкуренції граничний дохід завжди:
 • вище ціни або середнього доходу
 • нижче ціни або середнього доходу
 • дорівнює ціні або середньому доходу
 • все перераховане вірно
 1. Якщо ринкова ціна товару виявилася нижче середніх змінних витрат конкурентної фірми, то ця фірма:
 • отримує надприбуток
 • працює беззбитково
 • повинна зупинити виробництво
 • має збільшити випуск і підвищити ціну
 • має збільшити випуск і знизити ціну
 1. Попит на продукт фірми в умовах досконалої конкуренції:
 • абсолютно нееластичний
 • абсолютно еластичний
 • має низьку еластичний
 • має 1 еластичність
 • еластичний
 1. У короткостроковому періоді фірма-монополіст не буде продовжувати виробництво, якщо:
 • ціна продукту нижча за середні витрати
 • середні постійні витрати менше ціни продукту
 • ціна продукту нижча за середні змінні витрати
 • ціна продукту вища граничних витрат
 1. В умовах чистої монополії підприємство:
 • погоджується з рівноважною ринковою ціною
 • незначною мірою контролює ринкові ціни
 • лідирує в ціновій політиці
 • повністю контролює ціну
 1. Монопсонія - це така ринкова структура, при якій:
 • товар однорідний, вхідні бар'єри на ринок відсутні, є два продавці і безліч покупців
 • є багато покупців і продавців, вхідні бар'єри відсутні, продукт відрізняється від точки зору покупців
 • на ринку є багато продавців і один покупець, товар однорідний
 • на ринку є один продавець і кілька покупців
 1. Якщо ринкова ціна товару досконалоконкурентної фірми у короткостроковому періоді виявилася на рівні середніх загальних витрат, то ця фірма:
 • отримує надприбуток
 • працює беззбитково
 • повинна зупинити виробництво
 • має збільшити випуск і підвищити ціну
 • має збільшити випуск і знизити ціну
 1. У короткостроковому періоді критерієм максимізації прибутку на ринку досконалої конкуренції є ситуація, при якій:
 • граничні витрати менше середнього доходу
 • максимальна різниця між граничним доходом і граничними витратами
 • найбільший розрив між ціною і сумарними витратами
 • граничні витрати дорівнюють ціні
 1. Монополіст, який максимізує прибуток, буде виробляти такий обсяг випуску, при якому:
 • P = MC = ATC
 • P = MC = MR
 • P < MC = MR
 • P > MC = MR
 • P = MC >MR
 1. Якщо підприємство на деякий час стає єдиним постачальником якого-небудь продукту або послуг завдяки його новизні, то це:
 • закрита монополія
 • відкрита монополія
 • монополістична конкуренція
 • олігополія
 1. Попит на продукцію фірми в умовах досконалої конкуренції співпадає з:
 • кривою граничного і середнього доходу
 • кривою загальної виручки
 • кривою загальних витрат
 • кривою граничних витрат
 1. Досконала конкуренція і диференційована (монополістична) конкуренція мають спільну рису:
 • для поведінки фірм характерна взаємозалежність
 • крива попиту на продукцію окремої фірми – горизонтальна
 • в довгостроковому періоді фірми отримують нульовий прибуток
 • випускаються диференційовані товари
 • в довгостроковому періоді ціна не перевищує граничних витрат
 1. Яка з перерахованих нижче галузей найкраще може бути охарактеризована як олігополія:
 • роздрібна торгівля продуктами харчування
 • кінотеатри в мегаполісі
 • аптеки
 • роздрібна торгівля одягом
 • мобільний зв'язок
 1. Сотня кафе в невеликому місті, швидше за все, будуть конкурувати як:
 • досконалі конкуренти
 • диференційовані (монополістичні) конкуренти
 • дуополісти
 • картельні олігополісти
 • немає вірної відповіді
 1. Олігополія передбачає, що:
 • олігополісти враховують лише окремі випадки та напрями у поведінці своїх конкурентів
 • олігополісти вступають в змову один з одним
 • олігополісти намагаються передбачити поведінку конкурентів, але виступають в рамках якогось економічного співтовариства
 • можуть використовувати всі перераховані вище моделі поведінки
 1. Поширення неправдивих відомостей або тих, які ганьблять товари конкурента, це елемент:
 • досконалої конкуренції
 • недосконалої конкуренції
 • недобросовісної конкуренції
 • нецінової конкуренції
 1. В умовах диференційованої (монополістичної) конкуренції в короткостроковому періоді:
 • поява економічного прибутку неможлива
 • обсяг випуску дорівнює обсягу випуску в умовах досконалої конкуренції
 • обсяг випуску менший за випуск в умовах чистої монополії
 • обсяг випуску перевищує випуск в умовах чистої монополії, але менше випуску в умовах досконалої конкуренції
 • немає правильної відповіді
 1. В умовах диференційованої (монополістичної) конкуренції фірма випускає:
 • унікальний продукт
 • диференційований продукт
 • стандартизований продукт
 • уніфікований продукт
 1. Ламана крива попиту свідчить, що:
 • конкуренти відстежують будь-які зміни ціни товару фірмою
 • конкуренти залишають без уваги випадки підвищення ціни фірмою і реагують на її зниження
 • фірми-суперники відстежують випадки підвищення ціни і не реагують на її зниження
 • фірма не реагує на випадки зміни ціни фірмою-конкурентом
 • немає правильної відповіді
 1. Олігополія – це ринкова структура, де оперує:
 • велика кількість фірм, які виробляють однорідну продукцію
 • велика кількість середніх за розмірами фірм, які виробляють диференційовану продукцію
 • невелика кількість великих та середніх фірм
 • тільки одна велика фірма;
 • тільки один великий покупець
 1. Найбільш імовірно, що учасник офіційного картелю міг би збільшити свій прибуток:
 • продаючи свій товар за нижчою ціною, ніж в інших учасників картелю
 • встановлюючи вищу ціну, ніж в інших учасників картелю
 • обмежуючи випуск своєї продукції нижче встановленої квоти, щоб підвищити ціни
 • наполягаючи на тому, щоб картель постійно підвищував погоджену ціну
 1. В умовах диференційованої (монополістичної) конкуренції в довгостроковому періоді:
 • поява економічного прибутку закономірна
 • ціна на продукцію фірми дорівнює середнім загальним витратам
 • ціна на продукцію фірми перевищує рівень середніх загальних витрат
 • ціна на продукцію фірми є нижчою за рівень середніх загальних витрат
 • немає вірної відповіді
 1. На ринку диференційованої (монополістичної) конкуренції фірма може розраховувати на зростання попиту на свою продукцію при:
 • зниженні ціни товару конкуруючої фірми
 • збільшенні ціни товару конкуруючої фірми
 • збільшенні цін на доповнюючі товари
 • збільшенні цін на свою продукцію
 1. Яку з перерахованих умов не можна назвати сприятливою для змови олігополістів:
 • витрати і умови попиту на продукцію галузі стабільні
 • вступ нових фірм в галузь утруднено
 • на ринку діє декілька великих фірм
 • продукція фірм істотно диференційована
 • поведінка фірм сильно взаємозалежно
 1. Олігополія сформується, швидше за все, на ринку:
 • пшениці
 • зубної пасти
 • жуйки
 • літаків
 1. Ключовою задачею підприємства при проведенні цінової дискримінації є:
 • зниження рівня добробуту споживачів
 • максимізація обсягу продажів
 • зменшення кількості покупців
 • встановлення максимально можливої ціни для кожного покупця
 • найповніше задоволення потреб споживача

 

 

 

Тема 5. УЕ (20)

 

 1. Залежно від ринку розміщення валюти, в якій випущені і розміщені позики, державний борг може бути:
 • основним
 • внутрішнім
 • поточним
 • валовим
 • консолідованим
 1. Хобі одного з мешканців – розведення квітів під вікнами свого будинку, що сприяє зростанню доходів бджоляра, вулики якого розташовані неподалік, це приклад позитивного ефекту:
 • «споживання – виробництво»
 • «виробництво – споживання»
 • «споживання – споживання»
 • «виробництво – обмін»
 • «виробництво – виробництво»
 1. Згідно положень теорії реального бізнес-циклу, навіть малі зміни в оплаті праці можуть викликати великі коливання в рівні випуску і зайнятості, що обумовлюється:
 • високою граничною важкістю праці по відношенню до динаміки заробітної плати
 • фіксованою ставкою заробітної плати
 • високою еластичністю пропозиції праці по відношенню до динаміки заробітної плати
 • державним регулюванням ринку праці
 • гнучкою ставкою заробітної плати
 1. Інфляція, яка виникає внаслідок появи надлишкової платоспроможності в економіці, спричиненої надлишком в ній грошей є:
 • інфляцію витрат
 • гіперінфляцію
 • інфляцію пропозиції
 • прихованою інфляцію
 • інфляцією попиту
 1. Лінія, що відображає головну тенденцію економічного розвитку, тобто динаміку реального ВВП на його потенційному рівні:
 • економічний тернд
 • напрямок економічного розвитку
 • економічна кон’юнктура
 • тенденція економічного зростання
 • інфляційна спіраль
 1. До основних індикаторів перебігу економічного циклу не відноситься:
 • обсяг національного виробництва
 • стан торговельного балансу
 • рівень інфляції
 • структура національного багатства
 • рівень безробіття
 1. Стратегічні цілі монетарної політики не можуть бути орієнтовані на:
 • забезпечення стабільності національної валюти
 • збалансування держбюджету
 • сприяння високому рівню зайнятості
 • забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги
 • підтримання низьких темпів інфляції
 1. Сума всіх внутрішніх і зовнішніх зобов’язань держави з відсотками – це:
 • валовий державний борг
 • поточний державний борг
 • валовий внутрішній борг
 • основний державний борг
 • консолідований державний борг
 1. Основна мета реалізації макроекономічної політики – це:
 • максимізація суспільного добробуту
 • стабільність рівня цін
 • забезпечення сталого економічного зростання
 • забезпечення повного використання ресурсів
 • збалансованість державного бюджету
 1. До «провалів» (невдач) ринку в сучасній економіці не відноситься те, що:
 • ринок задає розвитку економіки циклічний характер
 • ринок індиферентний до стратегічних національних інтересів
 • ринок поглиблює соціальну нерівність
 • ринок породжує інфляційні процеси
 • ринок зацікавлює виробляти суспільні блага
 1. Напрямок та ступінь зміни основних макроекономічних показників має назву:
 • економічне зростання
 • інфляційна спіраль
 • економічна кон’юнктура
 • економічна дихотомія
 • економічний розвиток
 1. До принципів, на яких здійснюється державне втручання в ринкову економіку, не відноситься те, що:
 • державне підприємництво має допомагати розвитку бізнесу
 • на державу покладається відповідальність за повне усунення наслідків економічних спадів і депресій
 • державна економічна політика має сприяти зростанню економіки та стабільності
 • ефективність державного регулювання економіки визначається співвідношенням досягнутого рівня життя та сукупних витрат на утримання самої держави
 • державне втручання в економіку тим ефективніше, чим більше воно має ринкове вираження
 1. До основних елементів моделі грошового ринку не відноситься:
 • рівновага грошового ринку
 • попит та пропозиція грошей
 • ставка банківського процента
 • та кількість грошей, яка зберігається у населення
 • кількість грошей, що перебувають в обігу
 1. Постійна і послідовна повторюваність певних стадій у розвитку економіки має назву:
 • економічне зростання
 • інфляційна спіраль
 • економічний розвиток
 • економічна дихотомія
 • економічний цикл
 1. Пікніки на природі, в результаті яких виникають лісові пожежі, які в свою чергу завдають шкоди лісовому господарству, є прикладом якого негативного зовнішнього ефекту:
 • «споживання – виробництво»
 • «вир-во – вир-во»
 • «споживання – споживання»
 • «виробництво – споживання»
 • «виробництво – розподіл»
 1. До показників аналізу інвестиційної діяльності, що використовують дисконтну оцінку, не відносять:
 • строк окупності інвестицій
 • величина норми прибутку
 • дисконтований рівень прибутковості інвестицій
 • дисконтований рівень рентабельності інвестицій
 • величина чистих грошових потоків
 1. До найуживаніших методів для оцінки капітальних проектів не відноситься:
 • внутрішня норма доходності
 • період окупності
 • коефіцієнт нарощування
 • рентабельність
 • чиста приведена вартість
 1. Основним інструментом усунення інфляції, яка була спричинена дефіцитом державного бюджету є:
 • введення конвертованої валюти і фіксація курсу гривні
 • заборона бартерного обміну
 • контроль за швидкістю обігу грошей у комерційних банках
 • зменшення кредитів комерційним банкам
 • контроль над діями уряду щодо витрат бюджету
 1. До сфери фінансових відносин не включають:
 • державні фінанси
 • фінанси нерезидентів
 • фінанси домашніх господарств
 • страхування
 • фінанси суб’єктів господарювання
 1. Який з кількісних показників оцінки фінансової інвестиції розраховується за сумою власного капіталу (чистих активів) підприємства:
 • курсова вартість
 • ліквідаційна вартість
 • споживча вартість
 • балансова вартість
 • мінова вартість

 

 

Тема 6. УЕ (18)

 

 1. Субстанціональна раціональність заснована на:
 • інтуїції, ціннісних судженнях
 • знаннях
 • особистому досвіді
 • аналітичних висновках
 1. Когнітивні евристики – це:
 • усвідомлені або не усвідомлені способи здійснення вибору, що дозволяють економіки обмежені когнітивні ресурси
 • прості правила, що використовуються людьми в процесі прийняття рішень
 • спроба відповісти на складне питання, відповідаючи на просте питання
 • варіанти а, б, в
 1. Невиправдана віра в те, що успішний результат більш ймовірнісний після тривалої низки невдач – це:
 • помилка круп’є
 • помилка рулетки
 • помилка гравця
 • помилка казино
 1. Набір когнітивних операцій, які індивіди та домогосподарства використовують для кодування, класифікації та оцінки фінансових операцій – це:
 • ментальний облік
 • сальдування
 • бюджетування
 • гедонічне редагування
 1. Свідомий вибір гравцем однієї з можливих дій (наприклад, хід у шаховій грі) – це:
 • свідомий хід
 • особистий хід
 • випадковий хід
 • несвідомий хід
 1. Функціональна раціональність заснована на:
 • інтуїції, ціннісних судженнях
 • знаннях
 • особистому досвіді
 • аналітичних та емпіричних висновках
 1. Оцінювання індивідом альтернатив не за допомогою категорій загального, сукупного добробуту, а відносно статусу-кво – це:
 • ефект референтного стану
 • ефект обумовленості
 • ефект форми
 • принцип репрезентативності
 1. Коли очікується, що якщо у чоловіка ріст вищий за 2.20, то його син, скоріше за все буде високим, це:
 • регресивне передбачення
 • нерегресивне передбачення
 • прогресивне передбачення
 • непрогресивне передбачення
 1. Ментальний облік включає:
 • гедонічне редагування
 • бюджетування
 • сальдування
 • варіанти а, б, в
 1. Метод моделювання оцінки впливу прийнятого рішення на конкурентів, оскільки одна з найважливіших змінних, від якої залежить успіх організації – конкурентоспроможність:
 • бізнес-процес
 • поведінкова економіка
 • помилка оптимізму
 • гра
 1. Оцінювання індивідом товарів або предметів, що належать йому, більш високо, ніж тих предметів або товарів, якими він не володіє – це:
 • ефект референтного стану
 • ефект обумовленості
 • ефект форми
 • принцип репрезентативності
 1. Поведінкові пастки – це:
 • ситуації, в яких індивідууми або групи обирають певну лінію поведінки, яку потім планують змінити
 • ситуації, в яких індивідууми або групи обирають певну лінію поведінки, яку потім не планують змінити
 • ситуації, в яких індивідууми або групи обирають певну лінію поведінки, яку потім важко змінити
 • ситуації, в яких індивідууми або групи обирають певну лінію поведінки, яку потім легко змінити
 1. Коли індивідам повідомляють, що за певного типу лікування частка тих, хто вижив, становить 90%, то більшість погоджуються його пройти, але коли замість цього їм повідомляють, що за даного типу лікування частка летальних випадків становить 10%, більшість від нього відмовляються. Даний ефект називається:
 • ефект результату
 • ефект егоїстичної необ’єктивності
 • ефект втрати
 • ефект фреймингу
 1. Процес, в якому беруть участь дві або більше сторін, що ведуть боротьбу за реалізацію своїх інтересів. Кожна зі сторін має свою мету і використовує деяку стратегію, яка може вести до виграшу або програшу (залежно від поведінки інших гравців) – це:
 • гра
 • поведінкова економіка
 • помилка оптимізму
 • бізнес-процес
 1. Мета теорії ігор – це:
 • забезпечення максимізації виграшу кожного гравця
 • визначення оптимальної стратегії для кожного гравця
 • мінімізація ризиків всіх гравців
 • всі варіанти вірні
 1. Основна ідея теорії перспектив:
 • втрати більш відчутні за виграші
 • втрати та виграші відчутні рівнозначно
 • виграші більш відчутні за втрати
 1. Заслуга в розробці альтернативної економічної концепції прийняття рішень належить:
 • Амосу Тверскі і Роберту Шиллеру
 • Даніелю Канеману і Ендрю Ло
 • Даніелю Канеману і Амосу Тверскі
 • Роберту Шиллеру і Даніелю Канеману
 1. Яка з теорій спирається на три невід'ємних властивості функції оцінки простих ризикових лотерей або шансів?:
 • теорія торгу
 • теорія перспектив
 • теорія ігор
 • теорія маніпуляцій

 

Тема 7. УЕ         (5)

 

 1. Революційний варіант розвитку інститутів передбачає:
 • формальне  закріплення  вже  існуючих  в  даному  суспільстві неформальних норм
 • зміну, перш за все, неформальних норм
 • впровадження імпортованих формальних інститутів
 • впровадження позичених неформальних норм.

 

 1. Принцип методологічного індивідуалізму означає, що
 • будь-яке дослідження (та його результат) є суб’єктивним
 • дослідження  поведінки  певних  груп  суперечить  принципам дослідження поведінки індивідів
 • визначення особливостей індивідуальної поведінки дає можливість виявити закономірності поведінки груп
 • кожний  дослідник  має  розробляти  та  використовувати  власну методологію дослідження

 

 1. Одним з проявів обмеженої раціональності інституціоналісти називають
 • зміну принципу максимізації корисності на принцип задоволення
 • неспроможність  індивідів  співставити  альтеративні  способи досягнення цілей
 • надання переваги довгостроковій вигоді, в порівнянні з короткостроковою
 • нехтування поглядами, думками референтних груп.
 1. Однією із задач держави-«стаціонарного бандита» є:
 • максимізація прибутку в короткостроковому періоді
 • забезпечення  правопорядку, на що витрачаються значна частина доходів бюджету
 • створення оптимальної системи прав власності
 • зменшення індивідуальних витрат на захист прав власності

 

 1. Які інститути являють собою основні правила в господарській системі та роблять можливими угоди між окремими суб’єктами:
 • зовнішні та внутрішні
 • формальні та неформальні
 • системні та локально-організаційні
 • природні та штучні

 

Тема 8. УЕ (20)

 

 1. Незворотна, спрямована зміна матеріальних та ідеальних об’єктів – це…
 • еволюція
 • розвиток
 • прогрес
 • модернізація
 1. В основі концепції сталого розвитку покладена ідея збалансованої взаємодії ….
 • економічної, соціальної, екологічної компонент
 • економічної та соціальної компонент
 • екологічної та політичної компонент
 • економічної, соціальної, екологічної, політичної  компонент
 1. Кардинальні зміни в структурі суспільного продукту призводять до….
 • ускладнення соціальної структури, «розмивання» основних соціальних статусів, які визначають характер суспільного відтворення
 • модифікації комбінації та використання ресурсів, їх примноження та підвищення їх якості
 • винесення виробництва до периферії світогосподарської системи
 • всі варіанти вірні
 1. До практичних передумов виникнення глобальної політичної економії відноситься…
 • перехід до постіндустріальної моделі розвитку
 • мобільність факторів виробництва
 • трансформація відносин власності
 • децентралізація енергетичних галузей
 1. «Американська гілка» глобальної політичної економії досліджує
 • характер та перспективи трансформації глобального політико-економічного середовища
 • передумови, фактори ефективності та результати діяльності міжнародних інститутів
 • «гілки» глобальної політичної економії не поділяються за предметом дослідження
 • «американської гілки» не існує
 1. «Британська гілка» глобальної політичної економії досліджує
 • характер та перспективи трансформації глобального політико-економічного середовища
 • передумови, фактори ефективності та результати діяльності міжнародних інститутів
 • «гілки» глобальної політичної економії не поділяються за предметом дослідження
 • «британської гілки» не існує
 1. Формаційна парадигма є характерною для  політекономії…
 • доіндустріальної доби
 • індустріальної доби
 • постіндустріальної доби
 • всі відповіді вірні
 1. Принцип меж зростання …
 • дія та наслідки економічних циклів суттєво пом’якшуються, але цикли набувають глобального характеру
 • процес відтворення охоплює всю економічну систему, а не лише суспільний продукт
 • необхідно враховувати домінування фактору простору над фактором часу, а також просторових ефектів в економіці
 • неекологічна та несоціальна економічна діяльність людини є фактором гальмування соціально-економічного розвитку людства
 1. Глобальний споживач – це…
 • населення планети
 • платоспроможна частина населення планети
 • населення планети, що формує глобальний споживчий попит на товари і послуги
 • населення розвинутих країн світу
 1. Розвиток – це…
 • еволюція
 • прогрес
 • зростання
 • всі відповіді помилкові
 1. Суб’єктно-об’єктний аналіз є характерним для політичної економії…
 • доіндустріальної доби
 • індустріальної доби
 • постіндустріальної доби
 • всі варіанти вірні
 1. Принцип цілісності …
 • дія та наслідки економічних циклів суттєво пом’якшуються, але цикли набувають глобального характеру
 • процес відтворення охоплює всю економічну систему, а не лише суспільний продукт
 • необхідно враховувати домінування фактору простору над фактором часу, а також просторових ефектів в економіці
 • неекологічна та несоціальна економічна діяльність людини є фактором гальмування соціально-економічного розвитку людства
 1. Глобальна пропозиція
 • сукупність благ, представлених на глобальному ринку, яку визначають глобальний попит, механізми трансфертного ціноутворення, міжгалузеве та міжрегіональне переливання капіталу тощо
 • платоспроможна потреба глобального споживача у благах за інтернаціональною в умовах доступності світових ресурсів, одночасної індивідуалізації та стандартизації споживчих вимог
 • відносини власності, які оновлюються під впливом глобальної корпоратизації,  наднаціонального характеру розподілу і перерозподілу, глобальної гегемонії корпоративного капіталу, домінантної ролі ТНК у регулюванні світового ринку ресурсів, фінансового і людського капіталів тощо
 • всі відповіді вірні
 1. Одним з проявів поглиблення нерівномірності розвитку між ядром та периферією є…
 • пом’якшення класових відносин всередині країн
 • посилення класових відносин всередині країн
 • сталість класових відносин всередині країн
 • класові відносини всередині країн та глобальна нерівність – не пов’язані між собою
 1. Цілі сталого розвитку визначаються
 • кожною країною самостійно, залежно від поточної ситуації
 • МВФ
 • ООН
 • місцевими громадами у співпраці з бізнесом
 1. Зазначте основний фактор глобалізації:
 • інноваційний характер сучасного виробництва
 • система управління якістю продукції на підприємстві
 • методи організації і управління підприємством в сучасних умовах господарювання
 • забезпечення безпечних умов праці
 1. Чи є загальні проблеми відсталості країн?
 • вони специфічні у кожної
 • вони однакові у кожної
 • є як особливі обставини, так і загальні передумови їхньої відсталості
 • попередні відповіді помилкові
 1. Чи існують загальні шляхи подолання економічної відсталості різних країн
 • у кожної свій специфічний шлях
 • шлях подолання відсталості однаковий для всіх
 • діють  як  особливі,  так  і  загальні  фактори  подолання відсталості
 • попередні відповіді помилкові
 1. На якій фазі промислового циклу спекулятивна активність найбільша?
 • на фазі буму
 • на фазі кризи перевиробництва
 • на фазі застою (депресії)
 • на фазі пожвавлення
 1. Коли  пожвавлення  переростає  у  підвищення  нового промислового циклу?
 • коли розміри виробництва перестають зменшуватись
 • коли обсяги виробництва перевищують їхній рівень на фазі застою
 • коли вони будуть  вищими ніж на фазі буму попереднього циклу
 • попередні відповіді помилкові.

 

Конец