Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
  • Не нашли подходящий заказ?
    Заказать в 1 клик:  /contactus
  •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Банківське право 09.09.2018 16:12

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3063 Методичні вказівки

 до виконання контрольних робіт та

обов’язкового домашнього завдання

з дисципліни “Банківське право” для студентів спеціальностей 5. 060101, 6.030402 “Правознавство”

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

 Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Банківське право” / укладач А.В. Солонар. – Суми: Видавництво СумДУ, 2011.- 20с.

 

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Пояснювальна записка

 

Докорінні зміни, що відбуваються у всіх сферах суспільного життя, складні процеси трансформації держави, переходу її до ринкових відносин вимагають глибокого політичного, суспільно – економічного та наукового усвідомлення об’єктивності цих процесів, реформування системи всіх сфер соціально – економічного життя, побудови правової держави.

      Органічною складовою здійснюваних у країні економічних перетворень є реформування банківської системи і визначення її правових основ.

      Сучасні банки своєю діяльністю глибоко проникають в усі сфери економіки, активно впливають на економічні та соціальні процеси. Сферою банківської діяльності охоплено всі суб’єкти – від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб.

      Банківська система й банківське законодавство України перебувають у процесі становлення і їх розробка є першочерговим та актуальним завданням сучасної науки. За цих умов великого значення набуває вивчення засад банківського права. Пізнати основи банківського права й банківської системи України, опанувати основи правового положення Національного банку України, з’ясувати актуальні проблеми організації та діяльності комерційних банків, засвоїти порядок здійснення основних видів банківських операцій.

Навчальним планом передбачено виконання письмової контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання.

Письмові роботи є однією із активних форм навчання, сприяють більш глибокому засвоєнню дисципліни аграрне право, привчають студента до точного викладення свої думок, розвивають уміння узагальнювати зібраний матеріал (теоретичний і практичний) і аргументувати зроблені по роботі висновки.

Крім того, письмова робота, старанно виконана студентом, є для  нього  засобами   самоконтролю,   установлення,   наскільки

4

правильно, глибоко він засвоїв питання курсу або окремо обраної ним теми.

Контрольна робота та обов’язкове домашнє завдання є одним із різновидів науково-практичної роботи студента (разом з виконанням рефератів, підготовкою і виступом з докладом і повідомленнями на студентських конференціях).

 

Вимоги до виконання контрольної роботи (ОДЗ)

 

  1. Контрольна робота (ОДЗ) повинна мати актуальну тему дослідження, тобто бути важливою, мати практичну значущість для вивчення курсу банківського права, для вивчення правозастосовної практики.
  2. Робота повинна мати достатній теоретичний рівень, відповідати сучасному рівню розвитку юридичної науки, правильно обирати та аргументовано доказувати поняття, які розкриваються та досліджуються в роботі.
  3. Робота повинна бути оформлена грамотно, бути доступною для читання, тобто не повинна мати граматичних та стилістичних помилок.

 

Вибір теми контрольної роботи (ОДЗ)

 

Студенти повинні ознайомитися з темами контрольної роботи (ОДЗ), запропонованими на даний навчальний рік і вибрати тему за номером прізвища студента у журналі викладача з цієї дисципліни.

 

Вимоги до змісту

 

Вступ. У вступі (1-2 сторінки) обґрунтовується актуальність теми. Актуальність теми визначається її громадсько-правовим значенням, зв’язком з практикою.

Основні питання роботи. У цій частині студент повинен юридично  грамотно  викласти  теоретичний  матеріал,  а  також

5

діюче законодавство. Викладаючи основні питання, студент повинен розкрити всі питання плану.

Висновки. Студент повинен викласти свої обґрунтовані висновки, зроблені з роботи. Разом з висновками наводяться також критичні зауваження студента на недоліки діючого законодавства, практики його застосування і пропозиції шодо їх удосконалення.

У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел (спочатку зазначаються нормативно-правові акти, постанови Пленуму Верховного Суду України, літературні джерела, матеріали правозастосовної практики).

Контрольну роботу (ОДЗ) необхідно написати (або надруковати) чітко, розбірливим почерком, без скорочень слів, без помилок та виправлень; на стандартному білому аркуші паперу (формат А4). Загальний обсяг, що містить план та список використаних джерел, повинен мати 12-15 сторінок, надрукованих через 1,5 інтервала.

Текстова частина роботи повинна бути написана пастою (чорнилом) чорного, синього чи фіолетового кольору, без вживання посилань чи заголовків, написаних іншими кольорами.

Аркуш повинен мати поля: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Нумеруються всі сторінки по порядку від титульного аркуша і до останньої сторінки, враховуючи додатки та список використаних джерел. Номери проставляються чорнилом, без пропусків, без повторної нумерації та без застосування індексів. Отже, першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому цифра «1» не ставиться, нумерація розпочинається з сторінки «2», це є план виконаної роботи. Номер проставляється посередині верхнього поля.

 

 

 

 

6

Теми контрольних робіт (ОДЗ) з банківського права

 

Тема 1. Система гарантування вкладів в Україні

 

Детальний аналіз положень Закону України “Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” та Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України” дозволить студентам розкрити зміст теми, окресливши її актуальність, значущість та її проблематику.

 

Тема 2. Правові засади банківської системи України

 

Банківська система будь-якої держави – це сукупність банківських установ, які створені та діють на території відповідної держави згідно з її законодавством у сфері залучення грошових коштів населення та юридичних осіб, надання кредитів та ведення рахунків клієнтів. Банківська система України є дворівневою, тобто передбачає наявність Центрального банку держави та комерційних банків. З огляду на вищезазначене та спираючись на положення Закону України “Про банки і банківську діяльність” студенту необхідно визначити поняття банківської системи України та її склад, висвітлити історичні аспекти банківської системи України, поняття та види банківських об’єднань. Крім того, вимагається окреслення функцій банківської системи України, і враховуючи, що банківська система України як система ринкового типу перебуває у процесі розвитку і вимагає її подальшого вдосконалення, студентам потрібно висловити свої пропозиції щодо вдосконалення, зокрема, правових актів з цього приводу.

 

Тема 3. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду

 

Як відомо, надійне та ефективне функціонування банківської системи держави є необхідною умовою економічної

7

стабільності в цілому. З метою забезпечення стабільності банківського сектора у державі має бути організована адекватна система регулювання у зазначеній сфері. Державне управління у сфері банківської діяльності здійснюється шляхом реалізації уповноваженими органами держави функцій банківського регулювання та банківського нагляду. Отже, опрацьовуючи дану тему, студентам рекомендується звернути увагу на такі питання, як: 1) методи банківського регулювання; 2) правові засади банківського нагляду; 3) система, елементи банківського нагляду; та проаналізувати норми Закону України “Про Національний банк України” та Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків, затв. постановою Правління НБУ від 17.11.97р. №380.

 

Тема 4. Правовий статус Національного банку України

 

Центральні банки створені та функціонують у багатьох країнах. Вони відрізняються за назвами, порядком утворення, обсягом повноважень. Перехід України до ринкової економіки, створення в державі ефективного фінансово-кредитного механізму обумовили необхідність утворення в 1991р. Національного банку України. Національний банк України є органом зі спеціальним статусом. Правове положення НБУ визначається Конституцією України (ст. ст. 99, 100), Законом України від 20.05.99 р. “Про Національний банк України”, спираючись на які студенту необхідно навести загальну характеристику правової природи НБУ, визначити функції НБУ, керівні органи НБУ та їх повноваження, структуру НБУ, основи взаємовідносин НБУ з вищими органами держави, визначити місце НБУ в системі органів влади НБУ.

 

 

 

8

Тема 5. Ліцензування банків та небанківських фінансових установ як функція НБУ

 

Основні засади створення та ліцензування комерційних банків закріплені у Законі України “Про банки і банківську діяльність”, які потім конкретизуються у відповідних нормативно-правових актах НБУ. Порядок державної реєстрації банків регламентується Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою Правління НБУ від 31.08.01 р. №375. Проаналізувавши вищезазначені нормативні акти, студенту потрібно висвітлити основні вимоги законодавства до створення банків, їх філій, представництв та відділень та окреслити проблемні питання, які при цьому постають.

 

Тема 6. Фінансово-правові засади банківського кредитування

 

Важливе місце у фінансовій системі України займає кредит. Кредит – важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за правильним їх використанням. Кредит сприяє підвищенню ефективності економіки, забезпечує перелив капіталу, стимулює грошовий обіг та є важливим інструментом державного регулювання економікою. Встановлений законодавством обов’язковий порядок зберігання всіма підприємствами, організаціями та установами своїх коштів на рахунках у банках дає можливість використовувати такі вільні кошти при кредитуванні. У процесі кредитування виникають відносини, що складаються з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств, організацій, бюджету та населення, і використання цих коштів відбувається на умовах повернення для задоволення економічних і соціальних потреб держави.

9

Загальне визначення поняття кредиту дається в Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р., більш  детально  визначено  в  Положенні  НБУ  “Про кредитування”, затв. постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. №246.

Розкриваючи зміст теми, студентам слід звернути увагу на функції, види кредитів, визначити роль і місце відносин з кредитування в державі.

 

Тема 7. Джерела банківського права

 

Банківська діяльність отримує своє правове виявлення в нормативних актах (джерела права), які видаються відповідними органами держави.

Джерелом національного права є, як відомо, форма вираження державної волі в нормативних актах – офіційних письмових документах компетентного органу держави, в яких встановлюються норми права. До джерел банківського права належать: Конституція, закони та постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови КМУ, нормативні акти міністерств, державних комітетів.

Детальна регламентація, характеристика проблемних, неврегульованих, суперечливих питань вищенаведених джерел і є змістом завдання з даної теми.

 

Тема 8. Нормативно-правові акти НБУ як джерела банківського права

 

Розгляд даної теми передбачає правовий аналіз нормативно-правових актів НБУ, що регулюють особливості функціонування банківської інфраструктури, а також порядок і особливості їх прийняття, місце і значення в правовій системі держави України.

 

 

10

Тема 9. Правове регулювання депозитних (вкладних) операцій

 

Розкриваючи суть даної теми, студентам необхідно навести поняття депозитних операцій з урахуванням положень діючого законодавства, види вкладних операцій, порядок здійснення банками депозитних операцій, підкріпивши свою відповідь аналізом чинних нормативно-правових актів, зокрема: Цивільного кодексу України (ст. 1058-1064), Господарського кодексу України (ст. 340), Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затв. постановою Правління НБУ №516 від 03.12.03 р.

 

Тема 10. Правові засади застосування відповідальності за порушення банківського законодавства

 

Висвітлення змісту даної теми передбачає детальний аналіз нормативно-правових актів, які передбачають порядок застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства. Відповідь студента повинна ґрунтуватися, зокрема, на ст. 73, 74 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. №369.

 

Тема 11. Правовий статус банків як учасників податкових правовідносин

 

Необхідно зазначити, що банки та інші фінансові установи можуть брати участь у податкових правовідносинах у двох статусах: 1) як особи, що сприяють справлянню податків, зборів (обов’язкових платежів); 2) як платники податків, зборів.

 

11

Обов’язки банків та інших небанківських державних установ у сфері податкових відносин визначені, в першу чергу, в Законі України “Про систему оподаткування”, Законі України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”, Законі України “Про банки і банківську діяльність”, Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Керуючись названими нормативними актами студенту необхідно дослідити актуальність і проблематику даної теми.

 

Тема №12. Правове регулювання валютних операцій банків

 

Валютний контроль – це комплекс адміністративних заходів, спрямованих на стримування, вивезення і стимулювання повернення валютних коштів у країну. Основні засади валютного регулювання та валютного контролю закріплені як в актах загального законодавства, так і в актах спеціального законодавства України.

Режим здійснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функцій банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства встановлені Декретом КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1998р. №15-93, який рекомендується студентам до опрацювання для розкриття змісту даної теми.

 

Тема 13. Правовий статус банків та небанківських фінансових установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу

 

Особливості правового статусу банків та небанківських фінансових установ як фінансових посередників обумовлюють

12

виконання банками певних обов’язків як агентів держави при здійсненні контролю за дотриманням клієнтами законодавства. Зокрема, банки та небанківські фінансові установи допомагають уповноваженим державним органам при здійсненні контролю за дотриманням податкового законодавства, валютного законодавства. Одним із таких напрямків є запобігання відмиванню так званих “брудних” грошей, тобто грошей, здобутих злочинним шляхом. Для цього у всьому світі створено систему фінансового моніторингу, який полягає у здійсненні контролю за операціями, що здійснюються фізичними та юридичними особами через фінансових посередників – банки та небанківські фінансові установи. Правові засади фінансового моніторингу визначені у Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” №249-ІV від 28.11.02 р.

Виконання завдання вимагає аналізу як вищезазначеного Закону, так і підзаконних актів з цього питання та виявлення проблемних аспектів теми.

 

Тема 14. Правове регулювання розрахункових правовідносин

 

У функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг у державі. Правові основи організації грошового обігу в Україні закладені в Конституції України та Законах України “Про Національний банк України”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та інші. Грошовий обіг на території України здійснюється в готівковому та безготівковому порядку. Опрацьовуючи нормативно-правові акти, що є основою даної теми, студенту необхідно звернути увагу на поняття і зміст розрахункових правовідносин, висвітлити порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків, визначити правову природу договору банківського рахунку, визначити порядок і форми розрахунків у господарському обігу, порядок списання коштів із банківського рахунку.

13

Тема 15. Правове регулювання готівкового обігу в Україні

 

Порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валютах, правові засади взаємовідносин банків з територіальними управліннями НБУ, іншими банками та клієнтами з цих питань визначені в Положенні “Про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затв. постановою Правління НБУ №637 від 15.12.04р. Висвітлюючи зміст теми, студенту потрібно опрацювати положення зазначеної постанови і висвітлити порядок, особливості правового регулювання касових операцій в установах банку, правила ведення касових операцій клієнтів банків та правові аспекти фінансової відповідальності за правопорушення у сфері готівкових розрахунків.

 

Тема 16. Правові засади банківської таємниці

 

Поняття “банківська таємниця” є одним із центральних понять банківського права, оскільки прогнозує усі напрямки банківської діяльності. Положення, присвячені основним засадам банківської таємниці, містяться як у загальному, так і спеціальному законодавстві. Для розкриття змісту поставленого питання, студенту рекомендується проаналізувати положення Цивільного кодексу України (ст. 1076), Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про Державну податкову службу в Україні” (ст. 11).

 

Тема 17. Правові засади міжбанківських розрахунків

 

Основними нормативно-правовими актами, які нададуть студенту можливість засвоїти та висвітлити основні питання теми, в даному випадку є Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який дозволить розкрити поняття та види платіжних систем, принципи функціонування системно

14

важливих платіжних систем), Закон України “Про банки і банківську діяльність”, Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків НБУ, затв. постановою Правління НБУ №343 від 15.08.01р., Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ №110 від 17.03.04р.

 

Тема 18. Правове положення банків

 

Важливою ланкою кредитної системи України є  банки, що належать до другого рівня банківської системи. Правовою базою для створення і функціонування банків різних типів і форм власності є Закон України “Про банки і банківську діяльність”, “Про господарські товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс. Положення зазначених нормативних актів рекомендується студентам детально дослідити, що надасть можливість розкрити зміст даної теми.

 

Тема 19. Правове регулювання ринку цінних паперів

 

Складовою ланкою фінансової системи держави є ринок цінних паперів, який відіграє важливу роль у фінансуванні економіки, в реалізації державних цінних паперів, що є найважливішим джерелом додаткового й альтернативного фінансування різних галузей з економіки поряд з іншими його джерелами. Важливого значення для ефективного функціонування ринку цінних паперів набуває його правове регулювання. Зміст теми має відображати детальний аналіз нормативних актів з питань ринку цінних паперів, окреслювати наявні в них суперечності, визначати роль, місце і значення їх для розвитку фінансової інфраструктури держави.

 

 

15

Тема 20. Основи банківського права розвинутих країн

 

Банківська діяльність у країнах з ринковою економікою набула свого правового виявлення в численних законодавчих і нормативних актах різної юридичної сили. Ці джерела банківського права надзвичайно різноманітні за змістом, формою і значенням у правовому регулюванні банківських правовідносин. З одного боку, основою банківського законодавства в зарубіжних країнах є система статутних законів, тобто таких, які визначають правове положення банків, а з іншого - це група законів та нормативних актів, що регулюють різні аспекти банківської діяльності, встановлюючи режим здійснення банківських операцій на території відповідної держави.

Для банківського права зарубіжних країн характерним є використання широкого спектра різних за юридичною природою джерел, що визначається специфікою суб’єктів, об’єктів, методів банківського регулювання. Виконуючи роботу, студентам необхідно навести загальну характеристику основних джерел банківського права розвинутих країн, розкрити суть банківського права цих країн, організацію та функціонування банківських систем США, Німеччини, Франції, Японії, Швейцарії, Швеції тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Список рекомендованих джерел та літератури

1. Конституція України від 28.06.96 // ВВРУ. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435 – ІV // Офіційний Вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 461.

3. Господарський кодекс України від 16.01.03 № 436– ІV // Офіційний Вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.

4. Закон України “Про Національний банк України” № 679 – ХІV від 20.05.1999р. // Офіційний Вісник України. – 1999. –         № 24 від 02.07.99.

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121 – ІІІ від 07.12.2000р. // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 1-2. – Ст.1.

6. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” №2346 – ІІІ від 05.04.01р. // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 20. – Ст.828.

7. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” в редакції Закону №3813 – ХІІ від 24.12.93р. // ВВРУ. – 1994. – №15. – Ст. 84.

8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції Закону №283/97 – ВР від 22.05.97р. // ВВРУ. – 1997. – №27. – Ст. 181.

9. Закон України “Про систему оподаткування” в ред. Закону №77/97 – ВР від 18.02.97р. // ВВРУ. – 1997. – №16. – Ст.119.

10. Закон України “Про порядок розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94р. №185/94 – ВР // Вісник податкової служби України. – 2003. – №9. – 04.03.03.

11. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003р. №755 – ІV // Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – Ст. 1172.

12. Закон України “Про господарські товариства” №1576 – ХІІ від 19.09.91р. // ВВРУ. – 1991. – №49. – Ст. 682.

13. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” №3480 – ІV від 23.02.06р. // ВВРУ. – 2006. – №31. – Ст. 268.

 

17

14. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.03р. №492 // Офіційний Вісник України. – 2004. – №13. – Ст. 908.

15. Положення про формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000 №279 // Офіційний Вісник України. – 2000. - №32 від 25.08.2000.

16. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 17.07.2001р. №275 // Офіційний Вісник України. – 2001. – №34. – Ст. 1601.

17. Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківськими фінансовими установами, затверджене постановою Правління НБУ від 16.08.2001р. №344 // Офіційний Вісник України. – 2001. – №36. – Ст. 1668.

18. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.01р. №368 // Офіційний Вісник України. – 2001. – №40. – Ст. 1813.

21. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.01р. №375 // Офіційний Вісник України. – 2001. – №44. – Ст. 1991.

22. Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 28.08.01р. №369 // Офіційний Вісник України. – 2001. – №41. – Ст. 1864.

23. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 24.05.03 №189 // Офіційний Вісник України. – 2003. – №22. – Ст.992.

24. Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків НБУ, затв. постановою Правління НБУ №343 від 15.08.01р. // Офіційний Вісник України. – 2001. – №36. – Ст. 1667. 

18

25. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ №516 від 03.12.03р. // Офіційний Вісник України. – 2004. – №1. – Ст. 8.

26. Банківське право України: навч. посібник / кол. авт.:           А.М. Жуков, А.Ю. Іоффе, В.Л. Кротюк, В.В. Пасічник,             А.О. Селіванов  та ін.; за заг. ред. А.О. Селіванова. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000.

27. Заверуха І.В. Банківське право: посібник для студ. юр. та екон. спец. вищ. навч. заклад / І.В. Заверуха. – Л.: Астрономія, 2002.

28. Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання / Є. Карманов // Право України. – 2001. – №12.

29. Карманов Є.В. Банківське право України: навчальний посібник / Є.В. карманов. – Харків: Консул, 2000.

30. Качан О.О. Банківське право: навч. посібник / О.О. Качан. – К.: Школа, 2004.

31. Кротюк С.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз / С.Л. Кротюк. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.

32. Міщенко В.І. Центральні банки: організаційно-правові засади / І.В. Міщенко, В.Л. Кротюк. – К.: Т-во “Знання”, КВО. – 2004.

33. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

34. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

35. Раєвський К. Ліквідація банків. Організація процедури /         К. Раєвський, М. Зубок. – Вісник НБУ. – 2003, квітень.

36. Савченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства / І. Савченко // Вісник НБУ. – 2005, січень.

37. Ващенко Ю.В. Банківське право: навч. посібник /               Ю.В. Ващенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

 до виконання контрольних робіт та обов’язкового домашнього завдання

з дисципліни “Банківське право” для студентів спеціальностей 5. 060101, 6.030402 “Правознавство”

усіх форм навчання

 

Відповідальний за випуск В.І. Горевий

Редактор Н.З. Клочко

Комп’ютерне верстання  А.В. Солонар

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку  30.03.2011, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк.  1,16 Обл.-вид. арк. 0,94. Тираж       пр. Зам. №

Собівартість видання           грн              к.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК  № 3062 від 17.12.2007.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління                                                В.Б.Юскаєв

           

 

3063 Методичні вказівки

 до виконання контрольних робіт та обов’язкового домашнього завдання

з дисципліни “Банківське право” для студентів спеціальностей 5. 060101, 6.030402 “Правознавство”

усіх форм навчання

 

 

Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам

 

Укладач                                                                         А.В. Солонар

 

Відповідальний за випуск                                           В.І. Горевий

 

 

Декан факультету                                                         А.М. Куліш

 

Суми

Сумський державний університет

2011