Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли подходящий заказ?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  
Главная \ Методические указания

Методические указания

Звітність підприємства 29.07.2013 22:34

 1. Історичний аспект розвитку балансу як форми звітності.
 2. Історичний аспект розвитку бухгалтерської звітності.
 3. Значення фінансової звітності в інформаційній системі та в управлінні підприємством.
 4. Вимоги до фінансової звітності в Україні та за міжнарод­ними стандартами бухгалтерського обліку.
 5. Інформаційне забезпечення фінансової звітності при різних формах бухгалтерського обліку.
 6. Фінансова звітність підприємств і використання її даних в управлінні.
 7. Методика складання фінансової звітності за національними та міжнародними стандартами
 8. Бухгалтерський баланс, методика його складання та значення в управлінні.
 9. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики, напрями
  удосконалення.
 10. Бухгалтерський баланс: історія і перспективи удосконалення.
 11. Звіт про фінансові результати, методика його складання та використання даних для управління.
 12. Значення Звіту про рух грошових коштів, методика його складання та використання даних для управління.
 13. Звіт про власний капітал, методика його складання та використання даних для управління.
 14. Методика складання квартальної фінансової звітності
 15. Методика складання внутрішньвідомчої звітності в системі споживчої кооперації та використання її даних для управління.
 16. Фінансова та внутрішньовідомча звітність про витрати підприємств харчування
 17. Звітність будівельних підприємств про доходи і витрати та методика її складання
 18. Облікова політика підприємства та її вплив на показники фінансової звітності.
 19. Використання фінансової звітності для управління підприємством.
 20. Значення Приміток до річної фінансової звітності і методика їх складання.
 21.  Податкова звітність, її зміст і значення.
 22. Методика складання податкової звітності з податку на прибуток.
 23. Методика складання податкової звітності з податку на додану вартість.
 24. Методика складання податкової звітності за місцевими податками та зборами.
 25. Податкова  звітність з земельного податку та інших місцевих податків.
 26. Податкова звітність з акцизного збору.
 27. Податкова звітність з податку з власників транспортних засобів.
 28. Податкова звітність за податками та зборами, що утримуються здоходів фізичних осіб.
 29. Порядок складання звітності за розрахунками з державним Пенсійним фондом.
 30. Взаємозв’язок податкової і фінансової звітності.
 31. Порядок складання звітності за розрахунками з фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 32. Особливості податкової звітності платниками єдиного податку.
 33. Фінансова звітність з експортно-імпортних операцій.
 34. Фінансова та статистична звітність підприємства з витрат на виробництво і реалізацію продукції
 35. Фінансова звітність підприємства про доходи і фінансові результати.
 36. Особливості складання фінансової звітності страхових компаній
 37. Склад і методика складання зведеної фінансової звітності в системі споживчої кооперації.
 38. Склад і методика складання консолідованої фінансової звітності.
 39. Звітність підприємства про власний капітал і використання її даних в управлінні.
 40. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва і методика її складання.
 41. Порядок складання звітності до фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.
 42. Порядок складання розрахункової відомості до фонду страхування від нещасних випадків.
 43. Фінансова та статистична звітність з необоротних активів та амортизації і методика її складання.
 44. Методика складання звітності з праці та використання її даних в управлінні.
 45. Методика складання, значення та використання в управлінні звітності з товарних запасів
 46. Статистична звітність підприємств з товарообороту і методика її складання.
 47. Зміст і методика складання звітності з дебіторської заборгованості
 48. Фінансова та статистична звітність про фінансові результати  підприємства та методика її складання
 49. Комп’ютеризація складання фінансової звітності підприємства.
 50. Методика складання та значення в управління звітності щодо необоротних активів.
 51. Зміст і методика складання звітності щодо розрахунків з працівниками з оплати праці.
 52. Методика складання звітності щодо основних засобів підприємства та порядок її подання.
 53. Взаємозв’язок показників фінансової та статистичної звітності
 54. Взаємозв’язок показників фінансової та податкової звітності.
 55. Порівняльна характеристика фінансової звітності підприємств України та зарубіжних фірм.
 56. Зміст і методика складання звіту про розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України (ф. № 1-Р)
 57. Зміст і методика складання звіту про фінансові результати (ф.№1-ФП) та витрати обігу (ф.№2-ФП) підприємствами споживчої кооперації
 58. Методика складання та використання в управлінні пояснювальної записки до фінансової звітності підприємств споживчої кооперації
 59. Методика складання звіту про результати фінансово – господарської діяльності ринків споживчої кооперації України (ф. № 3 – ФП) та нестачі і втрати в організаціях, на підприємствах споживчої кооперації України (ф. № 11)
 60. Методика складання, оприлюднення та подання звітності підприємствами споживчої кооперації України